Quản lý nhà nước đối với bảo vệ động vật hoang dã từ thực tiễn tỉnh quảng bình

90 340 0
  • Loading ...
1/90 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/11/2016, 16:31

VIN HN LM KHOA HC X HI VIT NAM HC VIN KHOA HC X HI PHM HNG KHNH QUN Lí NH NC I VI BO V NG VT HOANG D T THC TIN TNH QUNG BèNH Chuyờn ngnh : Lut Hin phỏp v Lut Hnh chớnh Mó s : 60.38.01.02 LUN VN THC S LUT HC NGI HNG DN KHOA HC GS.TS Vế KHNH VINH H NI, nm 2016 LI CAM OAN Tụi xin cam oan s liu v kt qu nghiờn cu lun l hon ton trung thc v khụng trựng lp vi cỏc ti khỏc cựng lnh vc Cỏc thụng tin, ti liu trớch dn lun ó c ch rừ ngun gc Tụi xin hon ton chu trỏch nhim v li cam oan ny Tỏc gi lun Phm Hng Khỏnh MC LC M U CHNG NHNG VN Lí LUN V QUN Lí NH NC TRONG LNH VC BO V NG VT HOANG D 1.1 Nhng c bn v ng vt hoang dó 1.2 Nhng c bn v qun lý nh nc lnh vc bo v ng vt hoang dó 16 1.3 Ni dung hot ng qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó 21 1.4 Nhng nhõn t tỏc ng n qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó 40 Kt lun Chng 44 CHNG THC TRNG QUN Lí NH NC V BO V NG VT HOANG D TI TNH QUN BèNH 46 2.1 Nhng nhõn t tỏc ng n qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó ti tnh Qung Bỡnh 46 2.2 Thc trng t chc qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó ti tnh Qung Bỡnh 49 2.3 Thc trng hot ng qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó ti tnh Qung Bỡnh 53 Kt lun Chng 60 CHNG PHNG HNG V GII PHP TNG CNG QUN Lí NH NC I VI LNH VC BO V NG VT HOANG D 62 3.1 Mc tiờu v phng hng tng cng qun lý nh nc i vi lnh vc bo v ng vt hoang dó 62 3.2 Nhng gii phỏp tng cng vai trũ ca qun lý nh nc i vi lnh vc bo v ng vt hoang dó 67 Kt lun Chng 77 KT LUN 78 DANH MC TI LIU THAM KHO DANH MC CC T VIT TT DSH a dng sinh hc VHD ng vt hoang dó QLNN Qun lý nh nc UBND y ban nhõn dõn DANH MC CC BNG S hiu bng Tờn bng Trang 1.1 Cp nguy cp ca cỏc loi ng vt hoang dó 1.2 H thng bn phỏp lut v bo v VHD 26 2.1 S v vi phm v bo v VHD giai on 2011-2015 59 M U Tớnh cp thit ca ti ng vt hoang dó (VHD) l mt b phn quan trng cu thnh nờn a dng sinh hc ca Vit Nam Tuy nhiờn, s lng VHD ang ngy cng suy gim nghiờm trng m nguyờn nhõn ch yu l nn sn bt, buụn bỏn trỏi phộp cỏc loi VHD Theo Bỏo cỏo s 683/BC-KL-QLR ngy 17/12/2014 ca Cc Kim lõm v Cụng tỏc qun lý bo v rng nm 2014 v Phng hng nhim v bo v rng nm 2015, ch tớnh riờng nm 2014, cỏc c quan chc nng ó phỏt hin v x lý 432 v vi phm cỏc quy nh v qun lý VHD, tch thu 8.051 cỏ th, tng ng 17.473 kg (trong ú cú 598 cỏ th ng vt nguy cp, quý him) Trờn trng quc t, Vit Nam hin c ỏnh giỏ l im trung chuyn v im n (tiờu th) ca cỏc loi VHD Trong Bỏo cỏo ỏnh giỏ vic tuõn th v thc hin cam kt CITES v H, Tờ giỏc v Voi ti 23 quc gia s nhiu quc gia c coi l cú s phõn b, trung chuyn hoc tiờu th cỏc loi ny, t chc WWF (Qu quc t bo v thiờn nhiờn) ó ỏnh giỏ Vit Nam l mt cỏc quc gia cú vic thc thi ỏng lo ngi nht vi th mu i vi hai loi Tờ giỏc v H Nhỡn nhn tớnh nghiờm trng ca ti phm v VHD v s cn thit phi bo v VHD, Hi ngh ln th by Ban chp hnh trung ng khoỏ XI ó thụng qua Ngh quyt s 24-NQ/TW ca Ban chp hnh Trung ng ng Cng sn Vit Nam ngy 03/6/2013 ú a nhn nh: a dng sinh hc suy gim, nguy c mt cõn bng sinh thỏi ang din trờn din rng, nh hng tiờu cc n phỏt trin kinh t - xó hi, sc kho v i sng nhõn dõn v t ú a mt cỏc nhim v c th, trng tõm l Bo v nghiờm ngt cỏc loi ng vt hoang dó, loi quý him cú nguy c b tuyt chng Trong bi cnh nh vy, tỏc gi nhn thy qun lý nh nc v bo v VHD hin cũn cha ng b, cha ỏp ng c yờu cu qun lý nh nc v hp tỏc quc t lnh vc ny bo v VHD Chớnh vỡ vy, tỏc gi chn Qun lý nh nc i vi bo v ng vt hoang dó t thc tin tnh Qung Bỡnh lm ti lun thc s ca mỡnh nhm nghiờn cu cỏc ch yu t lý lun n thc tin qun lý ca tnh Qung Bỡnh, qua úrỳt nhng kin ngh v cỏc gii phỏp c th nhm nõng cao cht lng qun lý VHD Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti Lnh vc bo tn a dng sinh hc (trong ú cú VHD), trc õy ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu nh: Sỏch Bo tn a dng sinh hc ca tỏc gi Nguyn Ngha Thỡn xut bn nm 1999; Sỏch a dng sinh hc v bo tn thiờn nhiờn ca tỏc gi Lờ Trng Cỳc xut bn nm 2002; Lun ỏn Tin s Nghiờn cu mt s gii phỏp bo tn a dng sinh hc h thng rng c dng vựng Bc Trung B Vit Nam tỏc gi Trn Th Liờn thc hin nm 2006 Phỏp lut v bo tn a dng sinh hc, ó cú mt snghiờn cu nh: Lun Thc s Phỏp lut v bo v ng vt hoang dó Vit Nam ca tỏc gi Bựi Th H bo v nm 2015; Lun Thc s Lut bo v a dng sinh hc Vit Nam ca tỏc gi ng Th Thu Hi bo v nm 2006; Bỏo cỏo r soỏt, ỏnh giỏ bn quy phm phỏp lut lnh vc bo tn a dng sinh hc ca tỏc gi Trng Hng Quang, Vin khoa hc phỏp lý (B T phỏp)thc hin nm 2009; Chuyờn Thnh tu v thỏch thc qua nm thc hin Lut a dng sinh hc ca GS.TS ng Huy Hunh cụng b nm 2013; Bi vit Phỏp lut v bo tn a dng sinh hc, thc trng v tn ti trc cú Lut a dng sinh hc, ca TS Nguyn Vn Ti ng trờn Tpchớ Nghiờn cu lp phỏp s 133 nm 2008; Bi vit Phỏp lut v a dng sinh hc mt s nc v kinh nghim cho Vit Nam, ca Thc s Hunh ThMai, ng trờn Tp Nghiờn cu lp phỏp s 133 nm 2008.Trong ú, phỏplut v bo v VHD ch l mt b phn nh ca cỏc nghiờn cu ny Trung tõm Nghiờn cu Phỏp lut v Chớnh sỏch phỏt trin bn vng phi hp vi Cc Bo tn a dng sinh hc (B Ti nguyờn v Mụi trng) ó cụng b Bỏo cỏo túm tt v khung phỏp lý v chớnh sỏch v qun lý bo tn cỏc loi VHD nguy cp, quý, him Mc dự ó cú nhiu cụng trỡnh khỏc liờn quan n ng vt hoang dó Vit Nam nhng hin cha cú cụng trỡnh no liờn quan n Qun lý nh nc v bo v ng vt t mt vựng lónh th, mt a phng c th Chớnh vỡ vy, tỏc gi chn Qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó t thc tin Qung Bỡnh lm ti lun thc s ca mỡnh nhm nghiờn cu cỏc qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó ni tỏc giang sinh sng v cụng tỏc T thc tin ú, tỏc gi phõn tớch vỏnh giỏ cụng tỏc qun lý ti tnh Qung Bỡnh, rỳt nhng kin ngh v cỏc gii phỏp c th nhm hon thin cụng tỏc qun lý v bo v ng vt hoang dó Vit Nam núi chung kim soỏt tỡnh trng sn bt v buụn bỏn VHD trỏi phộp hin ang l nguyờn nhõn y cỏc loi VHD ca Vit Nam v th gii n nguy c tuyt chng Mc ớch v nhim v nghiờn cu 3.1 Mc ớch nghiờn cu Lun c xõy dng nhm mc tiờu lm rừ nhng lý lun v ng vt hoang dó, s cn thit phi bo v VHD, tng quan v ỏnh giỏ nhng bt cp qun lý nh nc v bo v VHD t thc tin tnh Qung Bỡnh, t ú xut mt s kin ngh nhm hon thin nõng cao cht lng qun lý v bo v VHD 3.2 Nhim v nghiờn cu Lun gii quyt cỏc s nhim v c bn sauõy: - Tng quan nhng lý lun v qun lý nh nc lnh vc bo v ng vt hoang dó; - Tng hp, phõn tớch vỏnh giỏ hin trng qun lý nh nc v bo v ng vt hoang dó ti tnh Qung Bỡnh; - xut nhng phng hng v gii phỏp tng cng vai trũ ca qun lý nh nc i vi lnh vc bo vVHD i tng v phm nghi nghiờn cu 4.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun l cỏc lý lun v ng vt hoang dó, bo v VHD, phỏp lut v bo v VHD; v thc trng phỏp lut cng nh thc tin thi hnh phỏp lut v bo v VHD Vit Nam hin 4.2 Phm vi nghiờn cu Xut phỏt t thc t khai thỏc v buụn bỏn VHD trỏi phộp ang l gõy bc xỳc nhiu nm phm vi c nc núi chung v trờn a bn tnh Qung Bỡnh núi riờng, lun trung nghiờn cu hin trng h thng chớnh sỏch qun lý, x lý vi phm, x lý tang vt cỏc loi VHD Phng phỏp lun v phng phỏp nghiờn cu 5.1 Phng phỏp lun ti c xõy dng da trờn phng phỏp lun chung ca ch ngha vt bin chng v ch ngha vt lch s Phng phỏp lun ch yu ca ti l lý lun Mỏc-xớt c s dng ton b ni dung ca lun Ch ngha vt bin chng giỳp chỳng ta nhỡn nhn mi s vt v hin tng tn ti mi liờn h ph bin v chỳng luụn ng, bin i, phỏt trin khụng ngng 5.2 Phng phỏp nghiờn cu Phng phỏp tng hp, phõn tớch: c s dng xõy dng c s lý lun hot ng QLNN lnh vc bo VHD, xem xột mi quan h gia ni dung QLNN lnh vc bo v VHD v cỏc nhõn t nh hng n hot ng QLNN lnh vc bo v VHD cng nh c im ca QLNN lnh vc bo VHD hoang dó phi c t chc qun lý theo ỳng cỏc quy nh ti Ngh nh s 82/2006/N-CP ngy 10/8/2006 ca Chớnh ph - Xõy dng v hỡnh thnh cỏc quy trỡnh gõy nuụi, sinh sn, phũng, chng dch bnh cho cỏc loi VHD - Xõy dng quy nh m bo iu kin an ton cho ngi, mụi trng vic gõy nuụi VHD - Xõy dng h thng tiờu th sn phm gõy nuụi VHD 3.2.3 To iu kin thun li v vic lm i vi nhng h dõn gn rng gim ỏp lc n rng Vi quan im da vo dõn, da vo cng ng a phng qun lý, bo v, phỏt trin v khai thỏc s dng rng, VHD cn m bo bn vng v kinh t, xó hi v mụi trng i vi nhng h kinh doanh rng phi tuõn th lut phỏp, thc hin tt cỏc ngha v úng gúp vi xó hi, m bo quyn hn v quyn li cng nh mi quan h tt vi nhõn dõn v cng ng a phng; trỡ c kh nng phũng h, a dng sinh hc ca rng Phng chõm qun lý l cng ng cựng bn, cựng gúp sc bo v, xõy dng rng, cựng kim tra v cựng chia s li ớch cụng bng - Thng kờ cỏc h dõn gn rng, t ú tuyờn truyn ng ngi dõn tham gia bo v rng, bo v VHD, phỏt hin v t giỏc nhng i tng gõy nguy hi n rng, n VHD - i vi cỏc h dõn gn rng ang gp khú khn kinh t cn cú s h tr v vic lm phự hp i vi nhng h gia ỡnh ny, cú nhng chớnh sỏch u tiờn, h tr em h vic ti trng 3.2.4 M rng sinh cnh cho cỏc loi ng vt hoang dó thụng qua vic tng cng trng rng ph xanh t i trc VHD v rng cú mi quan h mt thit v qua li vi Vic trng rng ph xanh i trc chớnh l giỳp m rng mụi trng sng cho VHD Trong nhng nm qua, ng v Nh nc ta luụn chỳ trng v quan 70 tõm n ny Tuy cha cú ỏnh giỏ c th v hiu qu trng rng ph xanh i trc ca c nc thi gian qua, nhng nhiu tnh thnh ó lm rt tt cụng tỏc trng rng ph xanh i trc cụng tỏc trng rng ph xanh i trc mang li hiu qu cao hn cn s quyt tõm, ch o quyt lit ca c h thng chớnh tr t Trung ng n a phng, ng s tham gia hng ng t ngi dõn v cỏc t chc chc xó hi - Cn nghiờn cu v xõy dng cỏc mụ hỡnh hng ti cỏc ni dung chớnh gm: Giao t, giao rng cho h, nhúm h, hoc cỏc cng ng thụn, xúm qun lý bo v, phỏt trin v s dng rng; - Hng dn nhúm h, cng ng cựng bn bc xõy dng quy c v bo v, phỏt trin v s dng bn vng rng ca h; - Thit lp b mỏy qun lý, iu hnh ca cng ng hoc ca nhúm h gia ỡnh; Xõy dng quy ch qun lý; - Lp k hoch qun lý rng cng ng, gm k hoch nm v k hoch hng nm; trin khai thc hin cỏc hot ng QLR cng ng, nhúm h; cng ng t chc giỏm sỏt m bo thc hin ỳng theo quy nh ca phỏp lut, theo quy c ca cng ng ; - T chc ỏnh giỏ hiu qu em li quỏ trỡnh thc hin (thay i v thu nhp cỏc h gia ỡnh; thay i v che ph so vi trc; sn lng trờn n v din tớch; chỏy rng, sõu bnh hi ); rỳt bi hc kinh nghim, b cu v nhõn rng mụ hỡnh nhiu a phng khỏc 3.2.5 T chc thc hin ỳng v x lý nghiờm minh i vi nhng hnh vi vi phm phỏp lut qun lý bo v ng vt hoang dó * i vi hot ng qun lý bo v VHD Th nht, tng cng kim soỏt ngun gc, cu h, kim dch v th li mụi trng t nhiờn cỏc VHD nguy cp quý him thụng qua vic xõy dng v ỏp dng cỏc hng dn k thut v trỡnh t th tc liờn quan v da trờn 71 vic xem xột tham kho cỏc hng dn k thut ca IUCN v cỏc t chc quc t khỏc; Th hai, xõy dng h thng cỏc quy trỡnh, hng dn k thut c th i vi cỏc c s gõy nuụi VHD nguy cp, quý him, c u tiờn bo v nh tiờu chun chung tri, chm súc, n ung, thỳ y bao gm c tiờu chun xỏc nh c s gõy nuụi vỡ mc ớch bo tn hay vỡ mc ớch thng mi Th ba, tng cng tin hnh r soỏt li vic trin khai cỏc chng trỡnh kim soỏt VHD trờn a bn cỏc tnh, thnh ph trc thuc trung ng v tng cng tra, kim tra cỏc c s bo tn a dng sinh hc, x lý nghiờm cỏc hot ng gõy nuụi VHD trỏi quy nh hin hnh ca phỏp lut Th t, cn nghiờm cm cỏc trang tri tin hnh gõy nuụi cỏc loi nguy cp, quý, him c u tiờn bo v vỡ mc ớch thng mi v cú nhng hỡnh pht nghiờm khc dnh cho nhng ch trang tri vi phm cỏc quy nh phỏp lut v bo v VHD Nh nc cng cn quy nh c th danh sỏch cỏc loi VHD c phộp gõy nuụi vỡ mc ớch thng mi Cỏc trang tri phi chu trỏch nhim v cỏc ti liu chng minh ngun gc ca cỏc ging c gõy nuụi Bờn cnh ú, cỏc a phng cn phi cú s kim soỏt thn trng i vi s phỏt trin hot ng gõy nuụi VHD vỡ mc ớch thng mi Trong ú, cỏc trang tri phi c kim tra nh k, lu gi h s cng nh x lý cỏc trng hp vi phm Ngoi ra, cng cn xem xột xõy dng c ch ti chớnh cỏc c s hin ang gõy nuụi VHD vỡ mc ớch thng mi úng gúp cho vic bo tn VHD Th nm, cn xõy dng cỏc chng trỡnh bo tn VHD nguy cp quý him c th theo tng mc thi gian, cú th tin hnh thụng qua cỏc k hoch nm hoc 10 nm Ngoi ra, cn tng cng kho sỏt, ỏnh giỏ hin trng, phõn b VHD xut a vo hoc loi b cỏc loi VHD cỏc danh mc VHD nguy cp, quý him 72 * i vi hot ng x lý vi phm phỏp lut v bo v VHD Th nht, cn t u tranh chng ti phm v VHD l mt quan trng ca quc gia T ú, t yờu cu hon thin h thng phỏp lut lm c s cho quỏ trỡnh thc thi phỏp lut v VHD ng thi, cỏc B, ban, ngnh Trung ng kp thi hng dn, gii quyt cỏc vng mc ca c quan chc nng a phng quỏ trỡnh thc thi phỏp lut v bo v VHD Th hai, tng cng hot ng tra, kim tra vic thc thi phỏp lut v sn bt, tiờu th, chuyn, kinh doanh bt hp phỏp VHD, nguy cp quý him thụng qua vic xõy dng k hoch kim tra, tra nh k, t xut i vi cỏc lc lng thc thi phỏp lut trc tip liờn quan n sn bt, tiờu th, chuyn, kinh doanh bt hp phỏp VHD tng cng trỏch nhim, thc thi ỳng n phỏp lut, trỏnh tỡnh trng tiờu cc, cú s tip tay ca cỏn b chuyờn ngnh cỏc v vic vi phm v VHD Thm mt s trng hp, cỏc cỏn b thi hnh phỏp lut chớnh l nhng k trc tip vi phm Th ba, thng xuyờn tin hnh cỏc chin dch truy quột ti phm, hnh vi vi phm phỏp lut v sn bt, tiờu th, chuyn, kinh doanh bt hp phỏp VHD c bit, cn trung ngun nhõn lc vt lc tin hnh iu tra, x lý cỏc ng dõy buụn bỏn VHD xuyờn quc gia * i vi hot ng x lý tang vt v cu h dng vt hoang dó Th nht, cn cú hng dn c th v cỏch thc x lý tang vt l VHD cũn sng v xõy dng cỏc quy trỡnh, hng dn k thut c th v cu h VHD l tang vt cỏc v vi phm Trong ú, cn c bit lu ý nhm ỏp ng kh nng tn ti ca cỏc cỏ th loi sau c th v mụi trng sng t nhiờn Do ú, tỏi th phi tớnh n c trng ca loi ú nh v yờu cu sinh cnh, phm vi hot ng mụi trng sng t nhiờn, vớ d nh loi voi, h ụng Dng 73 Th hai, tng cng c s vt cht v ti chớnh cho cỏc Trung tõm cu h VHD bng ngun Nh nc, t nhõn v u t nc ngoi hoc hp tỏc quc t nh mụ hỡnh Trung tõm cu h gu Vit Nam (Cc Kim lõm i din Chớnh ph Vit Nam úng gúp quyn s dng t, t chc ng vt chõu h tr ngun xõy dng c s vt cht v k thut hnh hot ng ca Trung tõm) Thu hỳt cú chn lc ngun kinh phớ ca cỏc doanh nghip t nhõn xỳc tin xõy dng mụ hỡnh cụng viờn bỏn hoang dó nhm bo tn mt s loi VHD phự hp cng nh kt hp du lch, giỏo dc mụi trng v phỏt trin kinh t Tuy nhiờn, cng cn xõy dng quy chun v c ch giỏm sỏt cht ch i vi cỏc c s t nhõn cỏc n v ny úng gúp cho cụng tỏc bo v VHD nhng m bo tuõn th ỳng quy nh ca phỏp lut (v ngun gc hp phỏp ca cỏc loi VHD v quy trỡnh ng ký, qun lý) 3.2.6 Nõng cao trỏch nhim ca ch rng, chớnh quyn cỏc cp v s tham gia ca cỏc ngnh, t chc xó hi v bo v ng vt hoang dó i vi ch rng: - Ch rng chu trỏch nhim bo v rng c Nh nc giao, cho thuờ theo quy nh hin hnh ca phỏp lut Bờn cnh ú, ch rng cú trỏch nhim qun lý cỏc VHD khu rng ca mỡnh - Khi nhn thy cú cỏc du hiu v s xõm phm ti rng v cỏc loi VHD rng, ch rng cn bỏo cỏo kp thi cỏc c quan chc nng ngn chn v x lý kp thi i vi cỏc t chc xó hi: Phi hp vi chớnh quyn cỏc cp xõy dng v t chc thc hin cỏc chng trỡnh tuyờn truyn, ng v giỏo dc phỏp lut v bo v VHD cho cỏc thnh viờn; phỏt hin, u tranh, phũng nga cỏc hnh vi vi phm phỏt lut; t chc cỏc phong tro qun chỳng tham gia bo v v phỏt trin VHD 74 i vi cỏc B ngnh v UBND cỏc cp: Cn thc hin nghiờm tỳc, trỏch nhim v quyt lit ch th s 03/CTTTg ngy 20 thỏng 02 nm 2014 ca Th tng Chớnh ph v vic tng cng ch o v thc hin cỏc bin phỏp kim soỏt, bo tn cỏc loi VHD, nguy cp v quý him vi cỏc ni dung nh sau: - Cỏc B: Cụng an, Cụng Thng, Ti chớnh, Quc phũng, Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch o cỏc lc lng chc nng tng cng cụng tỏc ngn nga, u tranh, trit phỏ cỏc ng dõy ti phm cú t chc xuyờn quc gia vic mua bỏn, chuyn, xut khu, nhp khu, tỏi xut khu, tm nhp tỏi xut, qung cỏo, tiờu dựng trỏi phộp mu vt ng vt hoang dó nguy cp, quý, him, c bit l mu vt tờ giỏc v voi t cỏc nc chõu Phi; phi hp tng cng cụng tỏc kim tra, kim soỏt cht ch cỏc ca khu hng khụng, cng bin, ng b quc t, ng mũn li m qua biờn gii; trung phỏt hin, x lý dt im cỏc t im buụn bỏn trỏi phộp mu vt loi hoang dó bao gm c mu vt gi khu vc biờn gii v th trng ni a; kiờn quyt thc hin ỳng cỏc quy nh ca phỏp lut quỏ trỡnh iu tra, x lý cỏc i tng vi phm; tng cng cụng tỏc tuyờn truyn, nõng cao nhn thc cho ngi dõn v cỏn b cụng chc lnh vc ny - B T phỏp ch trỡ, phi hp vi cỏc c quan cú liờn quan nghiờn cu, xut hon thin cỏc quy nh ca phỏp lut liờn quan n hnh vi vi phm cỏc quy nh v bo v ng vt hoang dó nguy cp, quý, him, m bo cỏc hnh vi vi phm lnh vc ny u phi c x lý theo ỳng quy nh ca phỏp lut - Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao, Tũa ỏn nhõn dõn ti cao ch o cỏc c quan tin hnh t tng trc thuc phi hp cht ch vi cỏc c quan iu tra y mnh cụng tỏc iu tra, truy t, xột x cỏc i tng cú hnh vi vi 75 phm phỏp lut hỡnh s vic mua bỏn, chuyn mu vt tờ giỏc, voi v mu vt ca cỏc loi ng vt hoang dó nguy cp, quý, him khỏc - B Ngoi giao ch o cỏc c quan i din Vit Nam nc ngoi tng cng cỏc hot ng giỏo dc, tuyờn truyn, ph bin cỏc quy nh ca phỏp lut v bo tn ng vt hoang dó ca nc s ti v cụng c quc t cho cng ng ngi Vit Nam ang lm n, sinh sng, thm quan du lch nc ngoi, ng cng ng ngi Vit khụng tham gia vo cỏc hot ng sn bn, mua bỏn, chuyn trỏi phộp mu vt loi hoang dó nc s ti - B Thụng tin v Truyn thụng tng cng cụng tỏc ngn chn, x lý cỏc hnh vi li dng vic cung cp, s dng internet v thụng tin trờn mng nhm mc ớch qung cỏo, tuyờn truyn, mua bỏn hng húa, dch v trỏi phộp i vi mu vt loi hoang dó; y mnh cụng tỏc tuyờn truyn, giỏo dc, ph bin cỏc quy nh ca phỏp lut v qun lý v bo tn ng vt hoang dó nguy cp, quý, him ngi dõn bit, thc hin - Cỏc c quan thụng tin i chỳng tng cng tuyờn truyn nhng in hỡnh tt v bo tn, kim soỏt buụn bỏn ng vt hoang dó; a thụng tin khỏch quan m bo li ớch quc gia; tớch cc phỏt hin v lờn ỏn mnh m nhng hnh vi, vic lm trỏi quy nh ca phỏp lut Vit Nam v Cụng c quc t v bo tn cỏc loi ng vt hoang dó nguy cp, quý, him; tớch cc tham gia thc hin cỏc hot ng ph bin, tuyờn truyn, giỏo dc phỏp lut; xut cỏc gii phỏp qun lý nh nc vi c quan cú thm quyn - y ban nhõn dõn cỏc tnh, thnh ph trc thuc Trung ng ch o cỏc c quan, n v trờn a bn thc hin nghiờm tỳc cỏc quy nh phỏp lut ca Nh nc v Cụng c v buụn bỏn quc t cỏc loi ng vt, thc vt hoang dó nguy cp (CITES), thng xuyờn t chc tuyờn truyn, giỏo dc, ph bin cỏc quy nh ca phỏp lut v qun lý v bo tn ng vt hoang dó; t chc kim tra, ngn chn, phỏt hin v x lý nghiờm minh cỏc t chc, cỏ 76 nhõn cú hnh vi vi phm quy nh v sn, bt, mua, bỏn, chuyn, nuụi, git m, kinh doanh, tng tr, xut khu, nhp khu, tỏi xut khu cỏc loi ng vt hoang dó v sn phm, dn xut trỏi phỏp lut v cỏc quy nh ca CITES; ch o cỏc lc lng liờn ngnh ti cỏc ca khu tng cng kim tra, kim soỏt ngn chn tỡnh trng chuyn trỏi phộp mu vt ng vt hoang dó qua biờn gii - B Nụng nghip v Phỏt trin nụng thụn ch trỡ, phi hp vi cỏc B, ngnh cú liờn quan v y ban nhõn dõn tnh, thnh ph trc thuc Trung ng ụn c, kim tra v hng dn thc hin nghiờm tỳc Ch th ny; xut hon thin chớnh sỏch v qun lý, bo tn, kim soỏt buụn bỏn cỏc loi ng vt hoang dó nguy cp, quý, him; kp thi x lý vng mc quỏ trỡnh thc hin; tng hp theo dừi tỡnh hỡnh v kt qu trin khai thc hin Ch th ny, nh k hng nm bỏo cỏo Th tng Chớnh ph Kt lun Chng cụng tỏc QLNN v bo vVHD c thc hin mt cỏch hiu qu thỡ vic u tiờn nh nc nờn lm lr soỏt li ton b h thng cỏc bn phỏp lý cú liờn quan ti bo vVHD t ú hon thin cỏc quy nh v bo vVHD Bờn cnhú cn nõng cao nhn thc ca ngi dõn i vi ny thụng qua vic tuyờn truyn qua bỏo chớ, i phỏt thanh, truyn hỡnh; giỏo dc i vi th h tr, a cỏc kin thc ny vo sỏch giỏo khoa Cỏc cỏn b liờn quan ti lnh vc QLNN v bo vVHD cn nõng cao chuyờn mụn, nghip v v thng xuyờn cp nht cỏc bn mic ban hnh nc, cng nh cỏc thụng tin liờn quan ti vic bo vVHD t cỏc nc khu vc v cỏc quc gia trờn th gii 77 KT LUN VHD l thnh t khụng th thiu ca a dng sinh hc v úng vai trũ quan trng h sinh thỏi S mt i ca bt c loi VHD no cng nh hng n s phỏt trin bn vng v n nh ca h sinh thỏi Chớnh vỡ vy, vic bo v VHD nguy c tuyt chng l vụ cựng cn thit Hin nay, nguy c ln nht i vi VHD l nn sn bt v tiờu th cỏc loi ny Trong ú, bờn cnh Trung Quc, Vit Nam ó v ang b quc t nhỡn nhn l im trung chuyn v tiờu th VHD ln trờn th gii Nn buụn bỏn, tiờu th trỏi phộp VHD khụng nhng gõy tỏc hi to ln v sinh thỏi, mụi trng m cũn nh hng nghiờm trng n cỏc mt kinh t, xó hi, húa, sc khe, nh hng n an ninh quc gia v hỡnh nh ca t nc mt bn bố quc t Trc nhng tỏc hi to ln nn buụn bỏn, tiờu th, s dng trỏi phộp VHD gõy nh ó phõn tớch trờn thỡ vic hon thin h thng qun lý nh nc v bo v VHD Vit Nam l vụ cựng quan trng H thng c cu t chc v h thng phỏp lut ton din, hp lý s l nn tng Nh nc, cỏc t chc, cỏ nhõn úng gúp vo cụng tỏc bo v VHD v cng l c s nghiờm tr cỏc hnh vi vi phm phỏp lut nhm rn e, phũng nga ti phm lnh vc ny Phỏp lut l tin quan trng, nhiờn, hiu qu ca cụng tỏc bo v VHD s thc s n t cụng tỏc thc thi Mi cỏn b qun lý, thc thi phỏp lut bờn cnh vic hiu rừ quy nh phỏp lut v bo v VHD cũn cn t nhn thc c vai trũ v s cn thit phi bo v VHD t ú ỏp dng ỳng v cú hiu qu cỏc quy nh ny bo v tt nht cỏc loi VHD Vit Nam Trong phm vi lun thc s Lut hnh chớnh v Hin phỏp, tỏc gi ó tng hp cỏc ti liu ca nhng ngi nghiờn cu trc, cỏc ti liu giỳp ớch cho quỏ trỡnh nghiờn cu lun v nhng kinh nghim thc t t bn thõn cú mt cỏi nhỡn tng quan, ton din v h thng t khỏi nim, s cn thit phi bo v VHD, tng quan cỏc quy nh 78 phỏp lut hin hnh v bo v VHD, trờn c s ỏnh giỏ thc trng cụng tỏc qun lý v bo v VHD ti tnh Qung Bỡnh ni tỏc gi ang sinh sng v lm vic t ú a nhng kin ngh v gii phỏp vic bo v VHD Vit Nam núi chung Tỏc gi hi vng Lun s l mt cụng trỡnh nghiờn cu khoa hc thc s cú ý ngha gúp phn vo cụng tỏc hon thin cng nh nõng cao hiu qu qun lý nh nc v bo v VHD Vit Nam 79 DANH MC TI LIU THAM KHO Ti liu ting Vit Thỏi Trn Bỏi (2001), Giỏo trỡnh ng vt khụng xng sng, NXB giỏo dc, H Ni B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn (2008), Quyt nh s 95/2008/Q-BNN ngy 29/09/2008 v vic ban hnh Quy ch qun lý gu nuụi, H Ni B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn (2008), Thụng t s 47/2012/TT-BNNPTNT ngy 25/09/2012 v qun lý khai thỏc t t nhiờn v nuụi ng vt rng thụng thng, H Ni B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn (2008), Thụng t s 90/2008/TT-BNN ngy 28/08/2008 hng dn x lý tang vt l ng vt rng sau x lý tch thu, H Ni B Nụng nghip v Phỏt trin Nụng thụn, B T phỏp, B Cụng an, Vin Kim sỏt nhõn dõn ti cao, To ỏn nhõn dõn ti cao (2007), Thụng t Liờn tch s19/2007/TTLT/BNN&PTNT-BTP-BCA-VKSNDTC-TANDTC ngy 08/03/2007 hng dn ỏp dng mt s iu ca B lut Hỡnh s v cỏc ti phm lnh vc qun lý rng, bo v rng v qun lý lõm sn, H Ni Chi cc phỏt trin lõm nghip (nm 2010), Bỏo cỏo quy hoch bo v v phỏt trin rng giai on 2008-2020 tnh Qung Bỡnh Chớnh ph (2006), Ngh nh s 32/2006/N-CP ngy 30/03/2006 v qun lý thc vt rng, ng vt rng nguy cp, quý, him, H Ni Chớnh ph (2006), Ngh nh s 82/2006/N-CP ngy 10/08/2006 v qun lý hot ng xut khu, nhp khu, tỏi xut, nhp ni t bin, quỏ cnh, nuụi sinh sn, nuụi sinh trng v trng cy nhõn to cỏc loi ng vt, thc vt hoang dó nguy cp, quý, him, H Ni Chớnh ph (2013), Ngh nh s 103/2013/N-CP ngy 12/09/2013 v Quy nh v x pht vi phm hnh chớnh hot ng thy sn, H Ni 10 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 157/2013/N-CP ngy 11/11/2013 quy nh x pht vi phm hnh chớnh v qun lý rng, phỏt trin rng, bo v rng v qun lý lõm sn, H Ni 11 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 160/2013/N-CP ngy 12/11/2013 v tiờu xỏc nh loi v ch qun lý loi thuc Danh mc loi nguy cp, quý, him c u tiờn bo v 12 Chớnh ph (2013), Ngh nh s 179/2013/N-CP ngy 14/11/2013 ca Chớnh ph quy nh v x pht vi phm hnh chớnh lnh vc bo v mụi trng 13 Cc Kim lõm, (2014) Bỏo cỏo s 683 /BC-KL-QLR ngy 17/12/2014 v Cụng tỏc qun lý bo v rng nm 2014 v Phng hng nhim v bo v rng nm 2015 14 Cc thng kờ Qung Bỡnh (2015), Niờn giỏm thng kờ tnh Qung Bỡnh 15 Trn Kiờn, Trn Hng Vit (2001), ng vt hc cú xng sng, NXB Giỏo dc, H Ni 16 Liờn Hip quc (1973), Cụng c v buụn bỏn quc t cỏc loi ng, thc vt hoang dó, nguy cp (CITES) 17 Liờn Hip quc (1992), Cụng c v a dng sinh hc (CBD) 18 Trng Hng Quang (2009), Bỏo cỏo r soỏt, ỏnh giỏ bn quy phm phỏp lut lnh vc bo tn a dng sinh hc, Vin khoa hc phỏp lý, B T phỏp, H Ni 19 Quc hi (2004), Lut bo v v phỏt trin rng s 29/2004/QH11 ngy 03 thỏng 12 nm 2004, H Ni 20 Quc hi (2008), Lut a dng sinh hc s 20/2008/QH12 ngy 13 thỏng 11 nm 2008, H Ni 21 Quc hi (2009), B Lut Hỡnh S s 37/2009/QH12 ngy 19 thỏng 06 nm 2009, H Ni 22 Ti liu bỏo cỏo quy hoch tng th phỏt trin kinh t xó hi vựng m Vn Quc gia Phong Nha - K Bng tnh Qung Bỡnh 23 Trung tõm Giỏo dc Thiờn nhiờn (2010), Bỏo cỏo tỡnh trng buụn bỏn h ti Vit Nam 24 Trung tõm Giỏo dc thiờn nhiờn (2014), Bỏo cỏo Phõn tớch kt qu x lý hỡnh s ti phm v ng vt hoang dó cụng b ti Ta m v tng cng cụng tỏc u tranh vi cỏc ti phm v VHD ENV t chc ngy 28/03/2014 ti H Ni 25 Phm Minh Tuyờn (2014), Tham lun Ti vi phm cỏc quy nh v bo v ng vt thuc danh mc loi nguy cp, quý, him c u tiờn bo v - Thc tin xột x Vit Nam v mt s kin ngh - Ta m v tng cng cụng tỏc u tranh vi cỏc ti phm v VHD ENV t chc ngy 28/03/2014 ti H Ni Ti liu ting Anh 23 Morgera, E and Wingard, J (2002), Principles for developing sustainable wildlife management laws, FAO Legal Paper Online (tr 75) 24 UNEP (2014), Illegal trade of wildlife, UNEP year book 2014 emerging issues updated, p 25 Ngun http://www.unep.org/yearbook/2014/PDF /chapt4.pdf Trang thụng tin in t 26 http://xinchotoirac.com/nghien-cuu-hien-trang-va-de-xuat-giai-phap-baove-dong-vat-hoang-da-tai-viet-nam.html 27.http://www.kiemlam.org.vn/Desktop.aspx/News/So_1_2_nam_2008/Giai_ phap_bao_ve_va_phat_trien_cac_loai_dong_vat_hoang_da_o_Thanh_Ho a/ 28 http://text.123doc.org/document/3429408-phap-luat-ve-bao-ve-dong-vathoang-da-o-viet-nam.htm 29 http://www.zbook.vn/ebook/cac-giai-phap-phat-trien-chan-nuoi-dong-vathoang-da-tren-dia-ban-tinh-hai-duong-43154/ 30 http://kiemsat.vn/ct/thuc-trang-cong-tac-phong-chong-toi-pham-va-vipham-phap-luat-trong-linh-vuc-buon-ban-dong-vat-hoang-da-quy-hiemo-nuoc-ta-791.html 31 http://www.tinmoitruong.vn/hoi-va-dap/nhung-quy-dinh-cua-phap-luatve-bao-ve-dong-vat-hoang-da_70_35387_1.html 32 https://www.quangbinh.gov.vn/3cms/kien-quyet-xu-ly-tich-thu-khi-phathien-san-pham-dong-vat-hoang-da.htm hướng dẫn đọc toàn văn báo cáo KQNC ! ! Bạn muốn đọc nhanh thông tin cần thiết ? Hy đọc qua Mục lục bên tay trái bạn trước đọc báo cáo ( với Acrobat 4.0 trở lên, cho trỏ chuột vào đề mục để đọc toàn dòng bị che khuất ) ! Chọn đề mục muốn đọc nháy chuột vào ! ! Bạn muốn phóng to hay thu nhỏ trang báo cáo hình ? Chọn, nháy chuột vào kích th thưước có sẵn Menu , ! Mở View Menu, Chọn Zoom to ! Chọn tỷ lệ có sẵn hộp kích th thưước muốn,, Nhấn OK tự điền tỷ lệ theo ý muốn Chúc bạn hài lòng với thông tin đđưược cung cấp [...]... Những vấn đề lý luận của quản lý nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã Chương 2: Thực trạng quản lý nhà nước về bảo vệ động vật hoang dã tại tỉnh Quảng Bình Chương 3: Phương hướng và giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với lĩnh vực bảo vệ động vật hoang dã 5 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ 1.1 Những vấn đề cơ bản về động vật hoang dã 1.1.1... pháp luật trong hoạt động quản lý nhằm đạt được yêu cầu, mục đích bảo vệ ĐVHD nhà nước đã đặt ra 19 1.2.3 Nguyên tắc QLNN trong trong lĩnh vực bảo vệ ĐVHD + Bảo đảm sự quản lý tập trung thống nhất của nhà nước: Để đảm bảo quyền quản lý tập trung thống nhất của nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ ĐVHD thì nhà nước phải nắm và sử dụng tốt các công cụ quản lý cũng như các phương pháp quản lý thích hợp; nếu sử... hoạt động tư pháp); còn tiếp cận theo nghĩa hẹp chỉ là hoạt động chấp hành của cơ quan QLNN; hoạt động này chủ yếu giao cho hệ thống cơ quan hành chính thực hiện đó là các chủ thể quản lý QLNN là sự quản lý có tính chất nhà nước, của nhà nước đối với xã hội QLNN được thực hiện bởi quyền lực nhà nước; quyền lực nhà nước được ghi nhận, củng cố bằng pháp luật và đảm bảo thực hiện bằng sự cưỡng chế nhà nước; ... Các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hà Tĩnh, Nghệ An, Gia Lai, Kon Tum là những nơi khai thác Động vật hoang dã lớn Đường quốc lộ 1A là tuyến đường vận chuyển động vật hoang dã nhiều nhất Việt Nam Các nghiên cứu ước tính rằng các vụ tịch thu buôn bán động vật hoang dã bất hợp pháp chỉ chiếm khoảng 5-20% con số thực tế Từ đó có thể thấy rằng, mỗi năm hàng ngàn tấn động vật hoang dã và... với xương của những loài động vật hoang dã khác dao động từ 7-17 triệu đồng/lạng 2 3 Tăng cường năng lực thực hiện và thực thi Công ước CITES tại Việt Nam 13 nhân gây ra khủng hoảng nạn săn bắn trộm tại Nam Phi ở thị trường trong nước, hầu hết các loài động vật hoang dã được tiêu thụ trong các nhà hàng đặc sản hoặc được sử dụng làm nguyên liệu bào chế thuốc Đông y… Nhu cầu tiêu thụ động vật hoang dã. .. quát: quản lý là sự tác động của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong điều kiện biến động của môi trường QLNN là một dạng của quản lý xã hội, đây là một quá trình phức tạp, đa dạng; trong nghiên cứu lý luận cũng như thực tiễn, QLNN được hiểu theo hai cấp độ: QLNN theo nghĩa rộng là đề cập đến chức năng của cả bộ máy nhà nước (từ hoạt động lập hiến, lập pháp, hoạt động. .. trong lĩnh vực bảo vệ rừng và các quy định về quyền, nghĩa vụ của nhà nước và của chủ rừng (Luật BV&PTR, 2004) 20 + Đảm bảo tính kế thừa và tôn trọng lịch sử: QLNN của chính quyền phải tuân thủ việc kế thừa các quy định của pháp luật của nhà nước trước đây, cũng như tính lịch sử trong QLNN về bảo vệ ĐVHD 1.2.4 Đối tượng quản lý của nhà nước về bảo vệ ĐVHD Đối tượng QLNN trong lĩnh vực bảo vệ ĐVHD là tổ... về quản thể hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, lý hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá tái xuất, nhập nội từ biển, quá cảnh, cảnh, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài động vật, trồng cấy nhân tạo các loài động thực vật (kể cả loài lai) hoang dã nguy vật, thực vật hoang dã nguy cấp, cấp, quý, hiếm, bao gồm: Mẫu vật. .. hoang dã nguy vật, thực vật hoang dã nguy cấp, cấp, quý, hiếm, bao gồm: Mẫu vật các loài động vật, thực vật quý, hiếm 28 STT Nội dung Tóm tắt hoang dã quy định tại các Phụ lục I, II và III của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) Mẫu vật các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm theo quy định của pháp luật Việt Nam 5 Nghị định 160/2013/NĐ-CP... động vật là những cơ thể sống dinh dưỡng bằng những vật chất sống” Phần lớn động vật có thể di chuyển được và có một hệ thần kinh Khác với thực vật, động vật không tự tạo ra chất dinh dưỡng cho mình mà phải tồn tại nhờ nguồn thực vật trong thiên nhiên hoặc động vật khác mà chúng bắt được Bên cạnh đó, Điều 3 Luật đa dạng sinh học của Việt Nam năm 2008 cũng định nghĩa: Loài hoang dã là loài động, thực
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với bảo vệ động vật hoang dã từ thực tiễn tỉnh quảng bình , Quản lý nhà nước đối với bảo vệ động vật hoang dã từ thực tiễn tỉnh quảng bình , Quản lý nhà nước đối với bảo vệ động vật hoang dã từ thực tiễn tỉnh quảng bình

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn