Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

96 500 2
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 16:26

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - CAO THỊ NHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - CAO THỊ NHUNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM QUỲNH ANH XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƢỚNG DẪN XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ CHẤM LUẬN VĂN Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi tên : Cao Thị Nhung Sinh ngày : 12/10/1984 Nơi sinh : Hải Phòng Học viên lớp : QLKT4 – Chuyên ngành Quản lý kinh tế Khóa 2013-2015 : Trƣờng Đại học Kính Tế-ĐHQGHN Mã số : 13055696 Tôi xin cam đoan: Luận văn Thạc sỹ kinh tế: “Quản lý nhà nước khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh” thực Các số liệu, tài liệu, dẫn chứng mà sử dụng luận văn thu thập, xử lý mà chép không hợp lệ Các kết nghiên cứu chƣa đƣợc ngƣời khác công bố công trình Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Cao Thị Nhung LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành chƣơng trình cao học luận văn này, bên cạnh nỗ lực thân tác giả nhận đƣợc quan tâm, động viên, giúp đỡ tận tình thầy cô, gia đình bạn bè suốt trình học tập, công tác Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành tới:TS Phạm Quỳnh Anh - ngƣời hƣớng dẫn tận tâm, nghiêm túc, đặt yêu cầu chất lƣợng luận văn lên hàng đầu Đồng thời xin gửi lời cảm ơn thầy cô giáo, Bộ phận sau đại học, phòng Đào tạo, trƣờng Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà nội Cảm ơn Tập thể lãnh đạo, cán nhân viên tỉnh Bắc ninh gồm Ban Quản lý Khu Công nghiệp , Cục Thuế, Sở Kế hoạch đầu tƣ, Sở tài nguyên môi trƣờng , Cục Thống kê, Sở công thƣơng Cảm ơn gia đình, đồng nghiệp, bạn bè giúp đỡ cung cấp tài liệu cho trình thực luận văn Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Cao Thị Nhung MỤC LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC HÌNH VẼ ii MỞ ĐẦU .1 CHƢƠNG 1:TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu .4 1.1.1 Xây dựng phát triển khu công nghiệp ,khu chế xuất .4 1.1.2 Hoạt động quản lý khu công nghiệp,khu chế xuất nước 1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò khu công nghiệp 1.2.1 Các khái niệm liên quan đếnkhu công nghiệp 1.2.2 Các đặc điểm khu côn nghiệp .7 1.2.3 Vai trò kinh tế -xã hội khu công nghiệp .8 1.3 Quản lý nhà nƣớc khu công nghiệp địa phƣơng .9 1.3.1 Khái niệm quản lý nhà nước khu công nghiệp địa phương .9 1.3.2 Chủ thể, quan nội dung quản lý nhà nước khu công nghiệp 10 1.3.3 Nhân tố ảnh hưởng quản lý nhà nước khu công nghiệp .20 1.3.4 Tiêu chí đánh giá hiệu quản lý nhà nước khu công nghiệp .22 1.4 Kinh nghiệm quản lý Nhà nƣớc khu công nghiệp số tỉnh thành nƣớc .23 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước khu công nghiệp tỉnh Bình Dương 23 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý nhà nước khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai 26 1.4.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng .31 1.4.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nước khu công nghiệp thành phố Hải Phòng 33 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Phƣơng pháp phân tích - tổng hợp 37 2.2 Phƣơng pháp thu thập thông tin .37 2.3 Hệ thống tiêu nghiên cứu 37 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH 39 3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội phát triển công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 39 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 39 3.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội 40 3.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 42 3.2.1 Xây dựng quy hoạch khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh .42 3.2.2 Các sách thu hút đầu tư vào khu công nghiệp 44 3.2.3 Quản lý phát triển khu công nghiệp hình thành .51 3.2.4 Thực công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động khu công ghiệp 52 3.3 Đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 53 3.3.1 Các ưu điểm .53 3.3.2 Những hạn chế 57 3.4 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý nhà nƣớc khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 63 3.4.1 Nguyên nhân pháp qui .63 3.4.2 Các nguyên nhân khác 68 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC NINH .70 4.1 Cơ hội thách thức với đầu tƣ phát triển khu công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh 70 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nƣớc khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 71 4.2.1 Đề nghị sửa đổi, bổ sung văn pháp qui liên quan quản lý nhà nước với khu công nghiệp 71 4.2.2 Nâng cao chất lượng quy hoạch chi tiết, tiến độ xây dựng, phát triển khu công nghiệp 72 4.2.4 Đa dạng cụ thể hoá biện pháp hỗ trợ vận động đầu tư vào khu công nghiệp; 74 4.2.4 Phối hợp với quan quản lý Nhà nước đào tạo quản lý lao động theo qui định pháp luật lao động 77 4.2.5 Quản lý hoạt động dịch vụ khu công nghệp 79 4.2.6 Giải pháp bảo vệ môi trường 80 KẾT LUẬN .82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 83 PHỤ LỤC DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Diễn giải BQL Ban quản lý CCN Cụm công nghiệp CNH - HĐH Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa FDI Đầu tƣ trực tiếp nƣớc GPMB Giải phóng mặt KCN Khu công nghiệp KCNC Khu công nghệ cao KCX Khu chế xuất KKT Khu kinh tế 10 KTTĐ Kinh tế trọng điểm 11 NICs nƣớc công nghiệp hóa 12 QLNN Quản lý nhà nƣớc 13 STKBN Sở Thống kê Bắc ninh 14 SXCN Sản xuất công nghiệp 15 SXKD Sản xuất kinh doanh 16 UBND Ủy ban nhân dân 17 WTO Tổ chức thƣơng mại giới 18 XK Xuất i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Nội dung Tỉ lệ lấp đầy KCN Bảng so sánh tỷ lệ lấp đầy KCN Bắc Ninh với nƣớc năm 2014 Tình hình sử dụng đất KCN tỉnh Bắc Ninh tính đến tháng 12 năm 2014 Trang 54 55 62 DANH MỤC HÌNH VẼ STT Hình Hình 4.1 Nội dung Sự phối hợp quan, tổ chức tham gia xúc tiến đầu tƣ ii Trang 76 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết để tài Lý thuyết Kinh tế học Phát triển thực tế nƣớc công nghiệp hóa (NICs) khu công nghiệp (KCN) nhân tố quan trọng với tiến trình công nghiệp hoá phát triển kinh tế nƣớc phát triển Tại KCN công trình sở hạ tầng đƣợc tập trung đầu tƣ nhanh với tốc độ cao, đại với diện tích lớn, tạo điều kiện cho hình thành sở sản xuất công nghiệp mạng lƣới dịch vụ Trên sở KCN tạo điều kiện phát huy lợi kinh tế dựa quy mô, phân công tập trung sản xuất, từ thu hút nhanh chóng đầu tƣ nƣớc nƣớc Tại Việt nam, trải qua 20 năm phát triển (1991 – 2014), tính đến cuối tháng 12/2014, nƣớc có 295 KCN, KCX đƣợc thành lập 59 tỉnh, thành phố nƣớc Các KCN nƣớc thu hút đƣợc 4.770 dự án FDI với tổng vốn đầu tƣ đăng ký 70,3 tỷ USD, 5.210 dự án đầu tƣ nƣớc với tổng vốn đăng ký 21,995 tỷ USD, (Theo Website KCN Việt Nam) Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo giai đoạn 16 năm (1998 – 2014) Bắc Ninh có 15 KCN tập trung đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ phê duyệt, có 09 KCN vào hoạt động với tổng số vốn đầu tƣ đăng ký 8,28 tỷ USD Các KCN đạt đƣợc thành tựu quan trọng: số lƣợng KCN tăng, đất đai sử dụng mục đích môi trƣờng đƣợc bảo vệ, dự án đầu tƣ nƣớc nƣớc không ngừng tăng, doanh thu lợi nhuận đóng góp ngân sách nhà nƣớc tăng không ngừng, tạo nhiều công ăn việc làm cho ngƣời lao động , góp phần thúc đẩy đáng kể tăng trƣởng kinh tế xã hội trở thành nhân tố quan trọng tiến trình CNH - HĐH tỉnh (Báo cáo Ban Quản lý KCN tỉnh Bắc ninh, năm 2014) Những kết đạt đƣợc phần công tác quản lý nhà nƣớc KCN đƣợc đổi theo hƣớng động phù hợp với luật pháp môi trƣờng đầu tƣ nƣớc quốc tế, phù hợp với với đặc điểm phát triển KCN -địa bàn tỉnh Tuy nhiên quản lý nhà nƣớc KCN hành Việt Một là, nâng cao chất lƣợng, hiệu bảo đảm tính hệ thống quy hoạch KCN Theo kinh nghiệm nƣớc Thái Lan, Trung Quốc phát triển KCN, quy hoạch KCN phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch đất đai, quy hoạch điểm dân cƣ, thành phố, khu đô thị Quy hoạch KCN địa bàn Bắc Ninh cần thể liên kết chặt chẽ với KCN thuộc vụng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Để phát huy đƣợc lợi thể KCN lợi chung KCN vùng này, tỉnh, thành phố cần phối hợp tác với quy hoạch KCN chuyên nghành, KCN phụ trợ, đầu tƣ xây dựng mạng lƣới tuyến giao thông liên tỉnh nối liền tỉnh, thành phố với KCN để tăng tính đông bộ, giảm lãng phí thất thoát đầu tƣ dàn trải địa phƣơng, đồng thời rút ngắn khoảng cách vận chuyển hàng hóa Hai là, đƣa biện pháp hỗ trợ cho việc chuyển đổi cấu nội KCN theo hƣớng hiệu quả, bền vững phù hợp với phát triển khoa học ông nghệ Theo đó, cấu sản xuất công nghiệp KCN Bắc Ninh cần: i) Chuyển từ KCN sản xuất sản phẩm sử dụng nhiều lao động, tìa nguyên sang KCN sử dụng nhiều vốn công nghệ cao; ii) Chuyển nghành sản xuất gây ô nhiễm môi trƣờng sang xác nghành công nghiệp sạch; iii) Chuyển từ KCN sản xuất đơn sang KCN kết hợp sản xuất với nghiên cứu khoa học, triển khai kỹ thuật công nghệ cao dịch vụ sản xuất Ba là, Đảm bảo tính đồng yếu tố sở hạ tầng kinh tế, xã hội môi trƣờng Mục đích chung hƣớng nhằm bảo đảm cho phát triển bền vững nội KCN mà địa phueoeng có KCN Để thực đƣợc mục tiêu trên, phát triển KCN phải đƣợc kết hợp chặt chẽ với yếu tố cần phát triển khác nhƣ hệ thống bảo vệ chống ô nhiễm môi trƣờng; Hệ thống sở hạ tâng kỹ thuật xã hội: đƣờng sá, điện, nƣớc, nhà cửa, mạng lƣới thông tin viễn thông, ý tế, giáo dục, phát triển KCN đôi với quy hoạch đồng mạng lƣới thị tứ khu vực thành thị với điều kiên sinh hoạt đại Năm là, Việc xây dựng quy hoạch phải trƣớc bƣớc với yêu cầu thực tiễn + Cần thiết phải nghiên cữu kỹ học kinh nghiệm quốc gia 73 trƣớc vấn đề phát triển KCN Đồng thời cần phải tranh thủ ý kiến tham gia chuyên gia nƣớc công xây dựng quy hoạch + Nâng cao lực Hội đồng đền bù, GPMB mở rộng KCN, cần tập trung vấ đề sau: i) Công bố công khai phổ biến sớm quy hoạch đƣợc phế duyệt băng nhiều hình thức đến ngƣời dân khu vực bị thu hồi đất nhằm chuẩn bị tâm lý cho ngƣời dân giảm bớt hoạt động trục lợi thông qua mua bán, sang nhƣợng, xây dựng vùng đất đƣợc quy hoạch gây khó khăn tốn cho việc thu hồi GPMB cho xây dựng KCN; ii) Chuẩn bị kỹ kế hoạch thu đất tái định cƣ cho ngƣời dân đất, thông qua chinh quyền địa phƣơng cấp để phổ biến cho dân với nhiều phƣơng án: Giao đất lấy tiền, đổi đất lấy nhà, góp đất lấy cổ phần, Các phƣơng án cần phải đƣợc phổ biến rộng rãi, xác lấy ý kiến đóng góp ngƣời dân; iii) Thành phố phải có phƣơng án ổn định sống cho ngƣời dân sau bị thu hồi đất Chính quyền địa phƣơng cần trƣớc bƣớc việc bảo đảm chất lƣợng nhà sở hạ tầng khu vực tái định cƣ Cần tạo điều kiện cho hộ dân có liên quan tham gia giám sát việc xây dựng nhà tái định cƣ iiii) nông dân đóng góp đất canh tác cho xây dựng KCN thay việc đƣợc đền bù tiền mặt họ đƣợc nhận cổ phần công ty phát triển hạ tần KCN tạo việc làm cho lao động địa phƣơng 4.2.4 Đa dạng cụ thể hoá biện pháp hỗ trợ vận động đầu tư vào khu công nghiệp 4.2.2.1 Huy động vốn đầu tư vào khu công nghiệp Viêc huy động chia làm loại: KCN xây dựng chƣa xây dựng a) Các KCN chƣa xây dựng cần hoàn thiện sách đầu tƣ xây dựng hạ tầng bên nhƣ bên Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia xây dựng sở hạ tầng, bao gồm nhà đầu tƣ nƣớc Tạo điều kiện giảm chi phí kinh doanh cho nhà đầu tƣ vào KCN, bao gồm việc giảm chi phí thu hồi đất, đền bù giải tỏa Việc thu hút vốn đầu tƣ sở hạ tầng KCN chủ yếu huy động từ doanh nghiệp có lực tài kinh nghiệm thực đầu tƣ hạ tầng KCN đƣợc ƣu tiên xem xét Trƣờng hợp, KCN có nhiều doanh 74 nghiệp đăng lý đầu tƣ hạ tầng KCN phải đồng với việc xây dựng hạ tâng KCN Nếu KCN không triển khai đƣợc quy hoạch không hợp lý phải kịp thời điều chỉnh chuyển đổi mục đích sử dụng, chủ đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng thiếu lực xem xét thay đổi chủ đầu tƣ Xây dựng KCN gắn liền với quy hoạch khu đô thị lân cận b) Các KCN xây dựng: Đối với KCN xây dựng cần ngày hoàn thiện chất lƣợng sở hạ tầng nhƣ dịch vụ hàng rào KCN Giao thông KCN làm ảnh hƣởng không nhỏ đến phát triển bền vững KCN Giao thông thuận lợi yếu tố quan trọng giúp giảm cho phí thời gian vận chuyển Đƣờng xá không đủ, chất lƣợng đƣờng thấp đẩy chi phí vận tải lên cao mối quan ngại doanh nghiệplại gồm KCN lấp đầy chƣa lấp đầy + Với KCN lấp đầy: Thì cần nâng cao hiệu sản xuất cảu doanh nghiệp cách có biện pháp khuyến khích doanh nghiệp tăng vốn điều chỉnh cho doanh nghiệp, đổi máy móc thiết bị, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất + Đối với KCN chƣa lấp đày: Cần đẩy mạnh biện pháp nâng cao tính hấp dẫn KCN Để nâng cao tính hấp dẫn KCN cần hoản chỉnh mặt sau: Một là, Tỉnh cần hoàn thiện môi trƣờng pháp lý đơn giản hóa thủ tuc hành chính, thông qua việc hoàn thiện chế ”một cửa, chỗ”, đƣa khung sách ổn định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tƣ vào KCN theo hƣớng phát triển Bắc Ninh bền vững Hai là, cần tiếp tục xây dựng nâng cấp sở hạ tầng, bên KCN bao gồm: hạ tầng giao thông, lƣợng, nƣớc sạch, thông tin liên lạc, trì dịch vụ hạ tầng Dịch vụ bên cần xây dựng khu dịch vụ hỗ trợ KCN, khu vui chơi giải trí cho ngƣời nƣớc ngoài, bƣu điện, nhà ăn, nhà y tế, ngân hàng 75 4.2.2.2 Tăng cường phối hợp xúc tiến đầu tư với hợp tác quan xúc tiến đầu tư nước nước Tham gia hiệp hội KCN chế xuất khu vực giới, chủ động xây dựng trang website cho KCN Thƣờng xuyên cập nhật thông tin sách có liên quan để nhà đầu tƣ có hội đƣợc tiếp cận nhanh chóng xác góp thêm hội quảng bá cho KCN Hà Nội nói riêng Việt Nam nói chung Hệ thống quan tham gia xúc tiến đầu tƣ - UBND thành phố - BQL KCN KCX thành phố - Các sở, ban, ngành thành phố Hệ thống quan tham gia xúc tiến đầu tƣ Hệ thống quan tham gia xúc tiến đầu tƣ Hình 4.1 Sự phối hợp quan, tổ chức tham gia xúc tiến đầu tƣ - Xác định loại hình đầu tư Về có bốn loại hình nhà đầu tƣ mà Bắc Ninh cần quan tâm để thu hút: i) Các nhà đầu tƣ cần xây dựng sở sản xuất địa bàn thành phố cung cấp cho thị trƣờng nội địa; ii) Các nhà đầu tƣ muốn khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên tỉnh; iii) Các nhà đầu tƣ quan tâm đến việc mua lại doanh nghiệp nhà nƣớc địa tỉnh đƣợc cổ phần hóa; iiii) Các nhà đầu tƣ định hƣớng xuất muốn tìm sở sản xuất địa bàn thành phố có khả cạnh - Chú ý đến tâm lý nhà đầu tư hoạt động marketing để đạt hiệu cao Sự minh bạch thông tin; nguồn nhận lực rẻ, thái độ làm việc tốt khả làm việc hiệu quả; tiềm thị trƣờng yếu tố mà tất nhà đầu tƣ quan tâm 76 4.2.4 Phối hợp với quan quản lý Nhà nước đào tạo quản lý lao động theo qui định pháp luật lao động - Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao Trƣớc hết sơ sở đào tạo phải xác đinh lại mục tiêu đào tạo ngắn hạn, dài hạn trình độ cần đào tạo Đó công nhân, kỹ thuật viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, đƣợc trang bị kỹ thuật, nghiệp vụ tiên tiến đáp ứng nhu cầu lao động đa dạng ngành nghề, có tác phong công nghiệp cao, có đủ lực thực thi công việc đƣợc giao + Cần chuẩn hóa tập trung củng cố, tăng cƣờng đào tạo, bồi dƣỡng, nâng cao trình độ, phát triển đôi ngũ giáo viên dạy nghề cho sở đào tạo nghề Thƣờng xuyên mời chuyên gia nƣớc có kinh nghiệm, có trình độ, cập nhật thông tin khoa học kỹ thuật đại tham gia giảng dạy, qua hcoj hỏi trao đổi kinh nghiệp âng cao trình độ đội ngũ giáo viên hữu + UBND thành phố Bắc Ninh cần tập trung đầu tƣ cho số trƣờng nghề trọng điểm sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhà xƣởng thực hành, đổi giáo trình, giáo án, đổi mớ tƣ dạy học + Thực liên kết đào tạo sở dạy nghề doanh nghiệp ( doanh nghiệp gửi ngƣời lao động đến trƣờng để học nghề; sở dạy nghề gửi học sinh đến doanh nghiệp để thực hành nghề ), nhằm góp phần giảm khoảng cách học hành; tạo điều kiện cho ngueoeif học tiếp cận thích ứng nhanh đƣợc với công nghệ doanh nghiệp; tạo điều kiện cho ngƣời học nghề có hội tìm đƣợc việc làm tốt -Giải pháp tiên lương, phối hợp với công ty hạ tầng KCN tổ chức phổ biến, hƣớng dẫn kịp thời nghị định phủ việc điều chỉnh mức lƣơng tối thiểu doanh nghiệp có vốn đầu tƣ nƣớc thông tƣ hƣớng dẫn thực Bộ Lao động Thƣơng binh xã hội cách thức xây dựng thang bảng lƣơng Giải pháp đƣợc doanh nghiệp đƣa cần dùng biện pháp kinh tế kết hợp với xây dựng vƣ hóa, tạo không khí làm việc thân thiện đẻ giữ chân ngƣời lao động 77 -Vấn đề nhà cho công nhân, Thành phố cần phải có văn hƣớng dẫn cụ thể thống để quy hoạch KCN, phải quy hoạch xây dựng khu nhà công nhân nhƣ chức phục vụ cộng đồng đơn khác Thành phố cần phối hợp với Hiệp hội ngân hàng để tạo chế cho vay với lãi xuất thấp nguồn vốn ƣu đãi dự án đầu tƣ xây dựng, hỗ trợ chi phí để bảo dƣỡng tu nhà cho công nhân, KCN cách giảm thuế doanh nghiệp từ 5-8 năm, giảm miễn thuế đất từ 8-10 năm, miễn thuế giá trị gia tăng nhằm giảm thiểu giá thuê nhà/m2 ngƣời công nhân thuê đƣợc + BQL KCN cần kết hợp với quyền địa phƣơng đạo cụ thể doanh nghiệp có sử dụng lao động ký hợp đồng trực tiếp ngƣời lao động ký hợp đồng thuê nhà + Khuyến khích ngƣời công nhân mua nhà trả góp, giao quyền sở hữu nhà cho họ + BQL Bắc Ninh cần xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ đột xuất để bảo đảm tiến độ chất lƣợng công trình + Khuyến khích hộ gia đình, cá nhân có nhà, đất để đầu tƣ xây dựng nhà cho công nhân thuế thành lập mô hình Hợp tác xã dịch vụ cho thuê nhà + Đối với khu tập trung (nhà trung cƣ), việc đà tƣ hạ tầng kỹ thuật phải ngân sách trung ƣơng địa phƣơng đảm nhận theo tỷ lệ 50/50 Thực nguyên tắc xã hội hóa kết hợp với nguồn đầu tƣ từ ngân sách địa phƣơng, góp phần tăng nguồn cung nhà để bình ổn thị trƣờng bất động sản - Nâng cao mức sống người lao động vật chất tinh thần + Xí nghiệp KCN ƣu tiên sử dụng lao động Việt Nam, trƣớc hết lao động nơi có KCN Bình đẳng thu nhập, tọa điều kiện chon ngƣời lao động đƣợc tiếp cận với dịch vụ nhƣ giáo dục, ý tế, giải trí: Sách báo, đài, ti vi, internet + Đào tạo, bồi dƣỡng đội ngũ công nhân tay nghề cao, kỷ luật lao động tốt + Khuyến khích công ty xây dựng hạ tầng xây dựng khu nhà cho công nhân, công trình văn hóa-xã hội + Tăng cƣờng xây dựng tổ chức công đoàn KCN; xây dựng tốt mối quan hệ chủ doanh nghiệp ngƣời lao động; vận động ngƣời lao động tích 78 cực tham gia công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ an toàn sản xuất an ninh trật tự KCN 4.2.5 Quản lý hoạt động dịch vụ khu công nghiệp -Về thực quy định quản lý an ninh, an toàn, trật tự công cộng KCN + Xây dựng, phát triển môi trƣờng sinh sống lành mạnh: Doanh nghiệp có khả hợp tác, liên doanh, liên kết sản xuất kinh doanh; + Tăng cƣờng công tác QLNN sau cấp phép đầu tƣ Kết hợp khâu cấp phép có lựa chọn nhà đầu tƣ theo định hƣớng phát triển KCN khâu giám sát, kiểm tra, tra theo hƣớng giải việc cấp phép nhanh gọn, thƣờng xuyên báo cáo nhằm bảo đảm hoạt động cảu doanh nghiệp pháp luật + Tổ chức lực lƣợng đảm bảo an ninh trật tự; phải chuyên nghiệp lực lƣợng bảo vệ KCN công ty đầu tƣ hạ tầng Tăng cƣờng công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự KCN, xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng nghiệp vụ bảo vệ + Nghiêm chỉnh thực quy định đăng ký tạm trú, tạm vắng ngƣời nƣớc ngoài; phối hợp thƣờng xuyên, chặt chẽ với tổ chức công đoàn (doanh nghiệp FDI) để nắm bắt, giải vụ đình công Có thể đề nghị thành phố thành lập Đồn công an KCN khắc phục hạn chế địa giới hành - Về công tác phòng cháy chữa cháy KCN phải có quy hoạch xây dựng trạm phòng cháy chữa cháy Lƣợng xe chuyên dùng phải đủ để kịp thời ứng phó có hỏa hoạn xảy Đặc biệt, phải có hệ thống nƣớc cấp riêng hệ thống tín hiệu cảnh bảo phải đƣợc kiểm tra thƣờng xuyên -Về dịch vụ bên bên KCN, cần nhanh chóng thu hồi đất, GPMB hoàn thiện đồng hạng mục hạ tầng nhƣ: Hàng rào xung quanh KCN, nhà điều hành sản xuất, hệ thống cống ngầm thoát nƣớc, hệ thống cấp nƣớc điện, trạm xử lý nƣớc thải, công tình nhƣ xanh, bƣu điện, nhà ăn, trạm ý tế hoàn thiện hệ thống đƣờng giao thông giao thông KCN để thuận lợi cho việc lại, có phƣơng án xử lý triệt để tƣợng tắc ùn cao điểm 79 4.2.6 Giải pháp bảo vệ môi trường Thứ nhất, tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật bảo vệ môi trƣờng, chế tài xử phạt (cƣỡng chế hành xử hành chính) phải thực đủ mạnh để đủ sức răn đe đối tƣợng vi phạm Theo Nghị định số 117/2009/NĐ-CP 31/12/2009 Chính Phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh vực môi trƣờng, có hiệu lực kể từ ngày 01/3/2010, với mức xử phạt tối đa lên tới 500 triệu đồng/1 hành vi (so với mức tối đa quy định trƣớc 70 triệu đồng/1 hành vi) Thứ hai, công ty phát triển hạ tầng KCN cần nâng cao trách nhiệm bảo vệ môi trƣờng Bắc Ninh khuyến khích việc xây dựng nhà máy xử lý chất thải việc không thu tiền thuế, phí sử dụng đất diện tích dùng cho mục đích này, kể khu xử lý tập trung khu xử lý cục doanh nghiệp Đồng thời thành phố nên có chế hỗ trợ (lãi xuất thấp, thƣởng) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động KCN sử dụng công nghệ thân thiện với môi trƣờng Các quan chuyên môn tham mƣu xác cho cấp có thẩm quyền xem xét định việc cấp hay không cấp giấy phép đầu tƣ Thứ ba, để bảo đảm xử lý vấn đề môi trƣờng đƣợc thuận lợi, việc quy hoạch thành lập KCN chuyên ngành giải pháp hiệu quả, nhƣ KCN mà có nhiều doanh nghiệp thuộc ngành nghề khác công nghệ xử lý môi trƣờng đòi hỏi đa dạng, tốn khó quản lý Việc tập trung doanh nghiệp có ngành nghề KCN tạo điều kiện cho việc lựa chọn công nghệ xử lý ô nhiễm môi trƣờng phù hợp, giúp nâng cao hiệu công tác phòng ngừa, xử lý hiệu tình trạng ô nhiễm khu vực xung quanh KCN Thứ bốn, kiến nghị môi trường - Yêu cầu đặt bắt buộc tất KCN phải có điều kiện đầy đủ hạ tầng xử lý nƣớc thải chất thải nƣớc trƣớc đƣợc cấp giấy phép đầu tƣ - Tỉnh có sách khuyến khích xây dựng nhà máy xử lý chất thải cách: không thu tiền thuế, phí sử dụng đất diện tích dùng cho mục đích Tỉnh 80 nên có chế hỗ trợ (lãi xuất thấp, thƣởng) tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động KCN sử dụng công nghệ thân thiện với môi trƣờng - Tỉnh cần quy hoạch, thành lập KCN chuyên ngành Tăng tính liên kết doanh nghiệp KCN, tạo điều kiện cho việc lựa chọn công nghệ xử lý ô nhiễm môi trƣờng phù hợp - Tăng cƣờng trồng xanh KCN Vận động doanh nghiệp ngƣời lao động có ý thức bảo vệ môi trƣờng phù hợp - Xây dựng lộ trình di dời sở gây ô nhiễm môi trƣờng khỏi nội đô Phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng quy chế di dời nhƣ: Sở kế hoạch đầu tƣ, UBND quận, huyện, thị xã, thị trấn khẩn trƣơng cung cấp thông tin quy hoạch để doanh nghiệp nghiên cứu, lựa chọn hình thức di dời Sở tài phối hợp đơn vị liên quan có trách nhiệm đề xuất chế, sách đơn vị di dời Cuối cùng, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục mội trƣờng nhằm tạo chuyển biến nâng cao nhận thức, ý thức hất hành pháp luật 81 KẾT LUẬN Đề tài ”Quản lý nhà nƣớc KCN Bắc Ninh” vấn đề phức tạp lý luận thực tiễn trình quản lý KCN nói chung quản lý kinh tế quốc dân nói riêng Luận văn đã: - Hệ thống hóa số vấn đề lý luận thực tiến QLNN KCN Việt Nam Từ đó, ƣu, nhƣợc điểm QLNN KCN nƣớc; sở đó, đề xuất cách thức quản lý cho phủ hợp Đồng thời nêu học kinh nghiệm thành công hạn chết phát triển quản lý nhà nƣớc với KCN Bình dƣơng, Đồng nai Hải phòng.vào Bắc Ninh - Phân tích thực trạng QLNN KCN Bắc Ninh: công tác qui hoạch, sách ƣu đãi thu hút vốn đầu tƣ sở hạ tầng KCN, đầu tƣ KCN; cấp phép đầu tƣ, kiểm tra hoạt động doanh nghiệp KCN theo qui định pháp luậtCông tác quản lý có ƣu điểm hạn chê nguyên nhân hạn chế đƣợc phân tích/ - Đề xuất phƣơng hƣớng, giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy hội mạnh nhằm tiếp tục hoàn thiện QLNN KCN Bắc Ninh 82 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ban quản lý KCN tỉnh Bắc Ninh, 2015 Báo cáo tình hình thu hút đầu tƣ nƣớc vào KCN địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2015 Bộ kế hoạch đầu tƣ, 2014 Báo cáo tổng kết hoạt động KCN, KKT năm 2013-2014 Hà Nội Bộ KHĐT Hà Nội, 2014 Cơ chế sách thu hút đầu tư thành phần kinh tế vào lĩnh vực xây dựng nhà cho công nhân KCN, KCX Ban quản lý KCN, KCX Hà Nội, 2009 Báo cáo thực trạng số đề xuất phát triển KCN, KCX địa bàn Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tƣ 2010, Báo cáo tình hình phát triển kinh tế năm 20062010 Bộ công nghiệp, 2005 Quy hoạch phát triển sản phẩm công nghiệp chủ yếu vùng KTĐBBB thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước Hà Nội Bộ kế hoạch đầu tƣ, 2004 Báo cáo tổng kết hoạt động KCN, KKT năm 2013-2014 Hà Nội Ban quản lý KCN, KCX Hà Nội, 2002 Nghiên cứu sách thu hút doanh nghiệp vừa nhỏ vào KCN Đề tài khoa học cấp thành phố, Hà Nội Ban quản lý KCN CX Hà Nội, 2001 Đề xuất số giải pháp quản lý nhà nước để xây dựng phát triển KCN, KCX Hà Nội năm 2000-2010 Đề tài khoa học cấp thành phố, Hà Nội 10 Học viện Hành quốc gia, 2011 Giáo trình Quản lý hành nhà nước Tập Hà Nội: Nhà xuất Giáo dục 11 Hà Thị Thúy, 2010 Các khu công nghiệp với phát triển kinh tế - xã hội Bắc Giang Luận văn thạc sĩ kinh tế Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 12 Lê Thế Giới, 2009 Tiếp cận lý thuyết cụm công nghiệp hệ sinh thái kinh doanh nghiên cứu sách thúc đẩy ngành công nghiệp hỗ trợ Việt Nam Tạp chí Khoa học Công nghệ, số 83 13 Lê Hồng Yến, 2007 Hoàn thiện sách mô hình tổ chức Quản lý Nhà nước việc phát triển Khu công nghiệp Việt Nam, thông qua thực tiễn khu công nghiệp phía Bắc Luận án Tiến sỹ Kinh tế trƣờng Đại học Thƣơng Mại 14 Lê Tuấn Dũng, 2009 Hoàn thiện hoạch định sách đầu tư phát triển Khu công nghiệp Việt nam giai đoạn Luận án Tiến sỹ kinh tế Trƣờng Đại học Thƣơng Mại 15 Ngô Sỹ Bích, 2015 Bài học thu hút thành công dự án đầu tư samsung vào KCN Bắc Ninh bất cập công tác quản lý nhà nước KKT, KCN Tạp chí khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, số tháng 6/2015 16 Nguyễn Thị Thanh Hải, 2013 Quản lý nhà nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn thành phố Đà Nẵng 17 Nguyễn Mậu Tăng, 2010 Hoàn thiện xây dựng sở hạ tầng cụm công nghiệp làng nghề công nghệ cao Tam Sơn, Từ Sơn, Bắc Ninh Luận văn Thạc sỹ kinh tế Đại học kinh tế 18 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP, nghị định phủ quy định quy chế hoạt động KCN, KCX 19 Nguyễn Thị Thu Hƣơng, 2004 Hoàn thiện công tác xúc tiến đầu tư nhằm phát triển KCN Việt Nam Luận án Tiến sĩ Kinh tế Đại học kinh tế 20 Nguyễn Thị Thu Hƣờng, 2015.Tăng cường hoạt động quản lý nhà nước lao động khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh 21 Phan Thị Thúy, 2014 Quản lý nhà nước hoạt động FDI Việt NamThực trạng giải pháp 22 Trần Hồng Kỳ, 2008 Phát triển KCN, KCX gắn liền hình thành, phát triển đô thị công nghiệp – Kinh nghiệm số nước châu Á vận dụng vào Việt 23 Trần Duy Đông, 2015 Một số vấn đề sách phát triển KCN, KCX, KKT theo Luật Đầu tƣ 2014 định hƣớng sách đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 Tạp chí Khu công nghiệp Việt Nam, số tháng 7/2015 84 24 Thủ tƣớng, 2014 Quyết định số 1511/Ttg-KTN, 20/8/2014, quy hoạch KCN tỉnh Bắc Ninh Hà Nội 25 Trần Ngọc Hưng - Bộ Kế hoạch đầu tư (2004), Thực trạng số giải pháp phát triển KCN, KCX tỉnh phía Bắc, Kỷ yếu hội thảo khoa học phát triển KCN, KCX, tỉnh phía Bắc 26 Trƣơng Thị Minh Sâm, 2004 Các giải pháp nhằm nâng cao vai trò hiệu quản lý nhà nước, bảo vệ môi trường KCN, KCX Hà Nội: Nhà xuất Khoa học xã hội 27 UBND tỉnh Bắc Ninh, 2013 Quyết định 293/QĐ-UBND, 12/8/2013, phê duyệt đề án thu hút đầu tư vào tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn đến 2030 Bắc Ninh 28 Vũ Huy Hoàng, 2007 Tổng quan hoạt động khu công nghiệp, Kỷ yếu KCN, khu chế xuất Việt Nam Hồ Chí Minh: Nxb TP Hồ Chí Minh 85 PHỤ LỤC Phụ lục Bảng 1-A: Tổng hợp qui hoạch KCN tỉnh Bắc ninh đến năm 2020 Diện tích dự kiến quy Diện tt KCN hoạch tích quy Tình hình thực thành hoạch lập đến 2020 Phƣơng án điều chỉnh quy hoạch kế hoạch (Bộ Kế hoạch Đầu tƣ đề xuất) (địa phƣơng đề xuất) (6)=(5)- (7)=(1)-1 I -2 -3 -4 -5 (1) (5) KCN đƣợc thành lập trƣớc Quyết định 1107/QĐ-TTg KCN Tiên Sơn KCN 410 39 402 402 47 611 636 610 610 530 272 258 368 368 162 655 351 304 665 665 Quế Võ KCN 449 Đại Đồng - Hoàn Sơn KCN Yên Phong II 10 KCN đƣợc phê duyệt quy hoạch theo Quyết định 1107/QĐ-TTg văn Thủ tƣớng Chính phủ KCN Võ II Quế 270 270 547 547 277 KCN VSIP Bắc Ninh KCN 500 500 500 500 800 432 368 432 432 368 764 273 491 655 655 109 250 252 252 252 300 504 504 504 204 300 306 306 306 74 74 54 54 300 524 524 524 Nam Sơn - Hạp Lĩnh KCN Yên Phong II KCN Thuận Thành II KCN Thuận Thành III KCN Gia Bình KCN Hanaka KCN 20 Quế Võ III Tổng 224 5.803,00 4.804,00 1.460,00 5.819,00 5.819,00 723 707 III KCN Bắc Ninh dự kiến quy hoạch lập đến năm 2020 Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập đến năm Diện tích dự kiến quy hoạch thành lập 2020 (Bộ Kế hoạch Đầu tt KCN đến 2020 (địa phƣơng kiến nghị) tƣ đề xuất) KCN Thuận Thành I KCN Bình II Tổng cộng 250 250 250 250 500 500 Gia Nguồn: Ban quản lý KCN tỉnh Bắc ninh
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn