Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường dân tộc nội trú huyện tân sơn, tỉnh phú thọ trong giai đoạn hiện nay

13 229 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/11/2016, 11:04

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢƠNG THỊ DỊU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH TRƢỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TÂN SƠN - TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC HÀ NỘI – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC LƢƠNG THỊ DỊU QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CHO HỌC SINH TRƢỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TÂN SƠN - TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: QUẢN LÝ GIÁO DỤC Mã số: 60 14 01 14 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN LÝ GIÁO DỤC Cán hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS ĐẶNG QUỐC BẢO HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập thực luận văn, tác giả nhận đƣợc động viên, khuyến khích giúp đỡ nhiệt tình cấp lãnh đạo, thầy cô, bạn bè đồng nghiệp Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới Khoa Quản lý Giáo dục, Phòng Đào Tạo, thầy cô giảng dạy, hƣớng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện để tác giả hoàn thành trình nghiên cứu đề tài tiến độ đạt kết Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ngƣời thầy hƣớng dẫn khoa học PGS TS Đặng Quốc Bảo, ngƣời thầy tận tâm hƣớng dẫn tác giả suốt trình thực đề tài Tác giả xin chân thành cảm ơn tới: UBND, Phòng GD&ĐT huyện Tân Sơn, cán quản lý, giáo viên, học sinh trƣờng DTNT huyện Tân Sơn, bạn bè, ngƣời thân tạo điều kiện thời gian, vật chất, tinh thần cho tác giả suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn Trong trình học tập, nghiên cứu hoàn thiện luận văn, thân tác giả cố gắng nhƣng chắn không tránh khỏi khiếm khuyết Kính mong nhận đƣợc góp ý, dẫn thầy, cô bạn đồng nghiệp Tác giả xin chân thành cảm ơn./ Phú Thọ, ngày 25 tháng năm 2016 Tác giả luận văn Lƣơng Thị Dịu DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ATGT : An toàn giao thông BCH : Ban chấp hành BGH : Ban Giám hiệu CBĐĐ : Cán Đoàn - Đội CSSKSSVTN : Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên DTNT : Dân tộc nội trú GD&ĐT : Giáo dục Đào tạo GVBM : Giáo viên môn GVCN : Giáo viên chủ nhiệm HĐGDNGLL : Hoạt động giáo dục lên lớp HĐTNST : Hoạt động trải nghiệm sáng tạo NXB : Nhà xuất SL : Số lƣợng STT : Số thứ tự THPT : Trung học phổ thông TDTT : Thể dục thể thao THCS : Trung học sở TNXH : Tệ nạn xã hội UBND : Ủy ban nhân dân VHVN : Văn hóa văn nghệ XHCN : Xã hội chủ nghĩa MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN Error! Bookmark not defined DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG Error! Bookmark not defined MỤC LỤC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Error! Bookmark not defined PHẦN MỞ ĐẦU Error! Bookmark not defined Lý chọn đề tài Error! Bookmark not defined Mục đích nghiên cứu Error! Bookmark not defined Nhiệm vụ nghiên cứu Error! Bookmark not defined Khách thể đối tƣợng nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.1 Khách thể nghiên cứu Error! Bookmark not defined 4.2 Đối tƣợng nghiên cứu Error! Bookmark not defined Phạm vi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Câu hỏi nghiên cứu Error! Bookmark not defined Giả thuyết khoa học Error! Bookmark not defined Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Error! Bookmark not defined 8.1 Ý nghĩa lý luận Error! Bookmark not defined 8.2 Ý nghĩa thực tiễn Error! Bookmark not defined Phƣơng pháp nghiên cứu Error! Bookmark not defined 9.1 Nhóm phƣơng pháp nghiên cứu lý luận Error! Bookmark not defined 9.3 Phƣơng pháp bổ trợ khác Error! Bookmark not defined 10 Cấu trúc luận văn Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP Ở TRƢỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ Error! Bookmark not defined 1.1 Tổng quan nghiên cứu vấn đề Error! Bookmark not defined 1.1.1 Trên giới Error! Bookmark not defined 1.1.2 Trong nƣớc Error! Bookmark not defined 1.2 Khái niệm liên quan đến đề tài Error! Bookmark not defined 1.2.1 Quản lý Error! Bookmark not defined 1.2.2 Quản lý giáo dục Error! Bookmark not defined 1.2.3 Quản lý nhà trƣờng Error! Bookmark not defined 1.2.4 Quản lý trƣờng phổ thông dân tộc nội trú Error! Bookmark not defined 1.2.4.1 Hệ thống trƣờng PTDTNT Error! Bookmark not defined 1.2.4.2 Công tác quản lý trƣờng DTNT Error! Bookmark not defined 1.2.5 Hoạt động giáo dục lên lớp Error! Bookmark not defined 1.2.6 Hoạt động trải nghiệm sáng tạo Error! Bookmark not defined 1.2.7 Quản lý hoạt động giáo dục lên lớp Error! Bookmark not defined 1.2.8 Mối quan hệ HĐGDNGLL hoạt động dạy học Error! Bookmark not defined 1.3 HĐGDNGLL trƣờngTHCS Error! Bookmark not defined 1.3.1 Mục tiêu HĐGNGLL Error! Bookmark not defined 1.3.1.1 Về kiến thức Error! Bookmark not defined 1.3.1.2 Về rèn luyện kỹ Error! Bookmark not defined 1.3.1.3 Về giáo dục thái độ Error! Bookmark not defined 1.3.2 Vị trí HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.3.3 Vai trò HĐGDNGLL cấp THCS Error! Bookmark not defined 1.3.4 Nội dung HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.3.5 Hình thức tổ chức HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.3.6 Phƣơng pháp tổ chức HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.3.6.1 Phƣơng pháp giải vấn đề theo nhómError! Bookmark not defined 1.3.6.2 Phƣơng pháp độc lập giải vấn đềError! Bookmark not defined 1.3.6.3 Phƣơng pháp giao nhiệm vụ Error! Bookmark not defined 1.3.6.4 Phƣơng pháp diễn đàn Error! Bookmark not defined 1.3.7 Quy trình tổ chức HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.3.7.1 Một số nguyên tắc tổ chức hoạt động cần lƣu ýError! Bookmark not defined 1.3.7.2 Quy trình tổ chức hoạt động Error! Bookmark not defined 1.3.8 Các lực lƣợng tham gia HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.4 Các vấn đề chủ yếu quản lý HĐGDNGLL trƣờng THCSError! Bookmark not defined 1.4.1 Chủ thể quản lý: Error! Bookmark not defined 1.4.2 Xây dựng kế hoạch HĐGDNGL Error! Bookmark not defined 1.4.3 Tổ chức nội dung HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.4.4 Chỉ đạo việc thực kế hoạch HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.4.5 Quản lý đội ngũ thực HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.4.6 Quản lý sơ vật chất điều kiện thực HĐGDNGLLError! Bookmark not defined 1.4.7 Quản lý trình phối hợp thực lực lƣợng giáo dục tham gia vào HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.4.8 Quản lý việc kiểm tra đánh giá kết thực chƣơng trình HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến quản lý HĐGDNGLLError! Bookmark not defined 1.5.1 Nhận thức lực lƣợng giáo dục Error! Bookmark not defined 1.5.2 Năng lực ngƣời tổ chức quản lý HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.5.3 Hoàn cảnh xã hội Error! Bookmark not defined 1.5.4 Các điều kiện tổ chức HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.5.5 Đánh giá HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 1.6 Một số đặc điểm tâm sinh lý học sinh THCSError! Bookmark not defined 1.6.1 Đặc điểm học sinh THCS Error! Bookmark not defined 1.6.2 Đặc điểm học sinh dân tộc thiểu số Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP TẠI TRƢỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TÂN SƠN, TỈNH PHÚ THỌ TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 2.1 Khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội địa bàn nghiên cứuError! Bookmark not defined 2.1.1 Khát quát huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.1.1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên Error! Bookmark not defined 2.1.1.2 Đơn vị hành Error! Bookmark not defined 2.1.1.3 Dân số - Dân tộc Error! Bookmark not defined 2.1.1.4 Lao động Error! Bookmark not defined 2.1.1.5 Kinh tế - xã hội Error! Bookmark not defined 2.1.1.6 Giáo dục đào tạo Error! Bookmark not defined 2.1.2 Khái quát trƣờng DTNT huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ.Error! Bookmark not defined 2.1.2.1 Đặc điểm tình hình trình phát nhà trƣờngError! Bookmark not defined 2.1.2.2 Mục tiêu nhà trƣờng Error! Bookmark not defined 2.1.2.3 Quy mô phát triển nhà trƣờng Error! Bookmark not defined 2.1.2.4 Đội ngũ cán quản lý giáo viên Error! Bookmark not defined 2.1.2.5 Về sở vật chất Error! Bookmark not defined 2.1.2.6 Đánh giá khái quát trƣờng DTNT huyện Tân SơnError! Bookmark not defined 2.2 Khảo sát thực trạng quản lý HĐGDNGLL trƣờng DTNT huyện Tân Sơn Error! Bookmark not defined 2.2.1 Khái quát tiến trình khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.1.1 Mục đích khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.1.2 Đối tƣợng phƣơng pháp khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.1.3 Nội dung khảo sát Error! Bookmark not defined 2.2.2 Thực trạng thực HĐGDNGLL trƣờng DTNT huyện Tân SơnError! Bookmark not defined 2.2.2.1 Thực trạng nhận thức CBQL, CBĐĐ, GVCN, học sinh vị trí, vai trò HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.2.2.2 Thực trạng xây dựng kế hoạch chƣơng trình Error! Bookmark not defined 2.2.2.3 Thực trạng thực nội dung, hình thứcError! Bookmark not defined 2.2.2.4 Thực trạng thực HĐGDNGLL trƣờng DTNT huyện Tân Sơn Error! Bookmark not defined 2.2.2.5 Thực trạng sử dụng sở vật chất, trang thiết bị phục vụ HĐGDNGLL trƣờng DTNT huyện Tân Sơn Error! Bookmark not defined 2.2.3 Thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL trƣờng DTNT huyện Tân SơnError! Bookmark not defined 2.2.3.1 Thực trạng công tác quản lý việc xây dựng kế hoạch chƣơng trìnhError! Bookmark not defined 2.2.3.2 Thực trạng biện pháp quản lý, bồi dƣỡng đội ngũ cán Error! Bookmark not defined 2.2.3.3 Thực trạng biện pháp quản lý việc thực HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.2.3.4 Thực trạng biện pháp quản lý việc sử dụng sơ vật chất, trang thiết bị phục vụ cho HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.2.3.5 Thực trạng biện pháp quản lý phối kết hợp lực lƣợng giáo dục tham gia tổ chức HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.2.3.6 Thực trạng biện pháp quản lý việc kiểm tra đánh giá kết thực HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.3 Đánh giá chung thực trạng nguyên nhân công tác quản lý HĐGDNGLL trƣờng DTNT THCS huyện Tân Sơn Error! Bookmark not defined 2.3.1 Đánh giá thực trạng thực HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác quản lý HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 2.3.3 Nguyên nhân Error! Bookmark not defined 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan Error! Bookmark not defined 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan Error! Bookmark not defined CHƢƠNG 3: BIỆN PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGOÀI GIỜ LÊN LỚP CỦA HỌC SINHTRƢỜNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN TÂN SƠN TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Error! Bookmark not defined 3.1 Định hƣớng đổi nguyên tắc đề xuất biện phápError! Bookmark not defined 3.1.1 Định hƣớng đổi Error! Bookmark not defined 3.1.2 Nguyên tắc đề xuất biện pháp Error! Bookmark not defined 3.1.2.1 Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích HĐGDNGLLError! Bookmark not defined 3.1.2.2 Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa Error! Bookmark not defined 3.1.2.3 Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn Error! Bookmark not defined 3.1.2.4 Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi Error! Bookmark not defined 3.1.2.5 Nguyên tắc đảm bảo phù hợp với lứa tuổi đặc điểm học sinh dân tộc nội trú Error! Bookmark not defined 3.1.2.6 Nguyên tắc đảm bảo tính thống tính đồng bộ.Error! Bookmark not defined 3.2 Các biện pháp tăng cƣờng quản lý HĐGDNGLL trƣờng DTNT huyện Tân Sơn Error! Bookmark not defined 3.3.1 Biện pháp 1: Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho CBQL, giáo viên, học sinh lực lƣợng giáo dục tầm quan trọng HĐGDNGLL trƣờng THCS Error! Bookmark not defined 3.3.1.1 Mục đích biện pháp Error! Bookmark not defined 3.3.1.2 Nội dung cách thực Error! Bookmark not defined 3.3.1.3 Điều kiện thực biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.2 Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch HĐGDNGLL bám sát đạo cấp vận dụng cho phù hợp với thực tiễn nhà trƣờng giai đoạn Error! Bookmark not defined 3.2.2.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.2.2 Nội dung phƣơng pháp thực biện phápError! Bookmark not defined 3.2.2.3 Điều kiện thực biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.3 Biên Pháp 3: Tăng cƣờng bồi dƣỡng kỹ tổ chức HĐGDNGLL cho đội ngũ giáo viên trƣờng Error! Bookmark not defined 3.2.3.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.3.2 Nội dung cách thức thực biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.3.3 Điều kiện thực biện pháp: Error! Bookmark not defined 3.2.4 Biện pháp 4: Đa dạng hóa nội dung hình thức HĐGDNGLL theo định hƣớng trải nghiệm sáng tạo phù hợp với hoàn cảnh địa phƣơng Error! Bookmark not defined 3.2.4.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.4.2 Nội dung cách thức thực Error! Bookmark not defined 3.2.4.3 Điều kiện thực biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.5 Biện pháp 5: Phát huy vai trò chủ động học sinh gắn liền với nâng cao trách nhiệm chủ đạo giáo viên HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 3.2.5.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.5.2 Nội dung cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.5.3 Điều kiện thực Error! Bookmark not defined 3.2.6 Biện pháp 6: Phối hợp lực lƣợng giáo dục tham gia vào trình tổ chức HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined 3.2.6.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.6.2 Nội dung cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.6.3 Điều kiên thực biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.7 Biện pháp 7: Tăng cƣờng công tác kiểm tra đánh giá, thi đua khen thƣởng.Error! Bookmark not defined 3.2.7.1 Mục tiêu biện pháp Error! Bookmark not defined 3.2.7.2 Nội dung cách thực Error! Bookmark not defined 3.2.7.3 Điều kiện thực biện pháp Error! Bookmark not defined 3.3 Mối quan hệ biện pháp Error! Bookmark not defined 3.4 Khảo nghiệm tính cấp thiết khả thi biện pháp quản lý HĐGDNGLL Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ Error! Bookmark not defined Kết luận Error! Bookmark not defined Khuyến nghị Error! Bookmark not defined 2.1 Đối với Sở GD&ĐT tỉnh Phú Thọ Error! Bookmark not defined 2.2 Đối với trƣờng DTNT huyện Tân Sơn Error! Bookmark not defined 2.3 Đối với cha mẹ HS lực lƣợng giáo dục khác nhà trƣờng Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO 11 PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ Error! Bookmark not defined PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ Error! Bookmark not defined PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ Error! Bookmark not defined PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ Error! Bookmark not defined PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ Error! Bookmark not defined PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN SỐ Error! Bookmark not defined TÀI LIỆU THAM KHẢO Đặng Quốc Bảo, Bùi Việt Phú (2013), Một số góc nhìn phát triển quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nôị Đặng Quốc Bảo (1997), Một số kinh nghiệm quản lý, Hà Nội Bộ GD&ĐT (2009), Chƣơng trình giáo dục phổ thông Hoạt động giáo dục lên lớp, NXB Giáo dục, Hà Nội Bộ GD&ĐT( 2011), Điều lệ trường THCS, trường THPT trường phổ thông có nhiều cấp học (Ban hành kèm theo thông tƣ số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 Bộ trƣởng BGD&ĐT) Bộ GD&ĐT (2008), Quy chế tổ chức hoạt động trường phổ thông dân tộc nội trú, Quyết định số 49/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 25/8/2008, Nguyễn Quốc Chí, Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2010), Đại cương khoa học quản lý, NXB Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Đức Chính (2013), Tập giảng Đánh giá giáo dục Nguyễn Thị Doan (1996), Các học thuyết quản lý, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội Phạm Minh Hạc (1996), Một số vấn đề giáo dục khoa học NXB Giáo dục, Hà nội 10 Đặng Xuân Hải (2011), Tập giảng Quản lý thay đổi giáo dục Trƣờng ĐHGD-ĐHQGHN 11 Đỗ Nguyên Hạnh (1996), Một vài hình thức giáo dục học sinh lên lớp có hiệu quả, Tạp chí nghiên cứu giáo dục số 12 Đặng Vũ Hoạt, (1998), (Chủ biên), Hoạt động giáo dục lên lớp Trƣờng trung học sở, NXB Giáo dục, Hà Nội 13 Đinh Xuân Huy (1999), Luận văn Thạc sĩ QLGD “Các biện pháp quản lý HĐGDNGLL ngƣời hiệu trƣởng trƣờng phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu” 14 Nguyễn Thị Thu Huyền, Đặng Quốc Bảo, nhiều tác giả (2013), Một số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý trường Phổ thông dân tộc nội trú, NXB Văn hóa – Thông tin, Hà Nội 15 Nguyễn Thị Thu Huyền (2013), Phát triển giáo dục dân tộc gắn với đổi giáo dục: Một số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý trƣờng phổ thông 16 T.A.Ilina (1978), Giáo dục học tập NXB Giáo dục, Hà Nội 17 Nguyễn Văn Lê, Nguyễn Sinh Huy, Giáo dục học đại cương NXB Giáo dục, Hà Nôị 18 Nguyễn Thị Mỹ Lộc (2012), Quản lý giáo dục số vấn đề lý luận thực tiễn, NXB ĐHQGHN, Hà Nội 19 Một số vấn đề lý luận thực tiễn quản lý trƣờng phổ thông dân tộc nội trú (2013) NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội 20 Nguyễn Ngọc Quang (1999), khái niệm lý luận quản lý giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội 21 Quốc hội Nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2005), Luật Giáo dục NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 22 Mông Ký Slay (2013), Nội dung phương pháp gióa dục đặc thù học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tài liêu nâng cao lực tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 23 Tôn Thị Tâm (2013), Tổ chức hoạt động xã hội cho học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú Tài liêu nâng cao lực tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 24 Nguyễn Thị Thành (2005), Luận án tiến sĩ: Các biện pháp tổ chức hoạt động giáo dục lên lớp cho học sinh trung học phổ thông 25 Bùi Văn Thành (2013), Tổ chức quản lý họat động giáo dục văn hóa dân tộc trường phổ thông dân tộc nội trú Tài liêu nâng cao lực tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 26 Hà Nhật Thăng (Chủ biên), Hoạt động giáo dục lên lớp (Sách GV) 6,7,8,9, NXB Giáo dục, Hà Nội 27 Hà Nhật Thăng, Đào Thanh Âm (1998), Lịch Sử Giáo dục giới, NXB Giáo dục, Hà Nội 28 Kiều Thị Bích Thủy (2013), Công tác chủ nhiệm lớp trường phổ thông dân tộc nộ trú Tài liêu nâng cao lực tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trƣờng phổ thông dân tộc nội trú 29 Trƣờng DTNT huyện Tân Sơn, Các Báo cáo tổng kết thực nhiệm vụ năm học 2012 -2013, 2013-2014, 2014-2015 30 UBND huyện Tân Sơn (2015), Báo cáo phát triển kinh tế xã hội địa phƣơng 31 Vụ giáo dục dân tộc (2012), Tư vấn tâm lý học đường,Tài liệu tập huấn cán quản lý, giáo viên trƣờng DTNT, Bán trú, Hà Nội 32 Lê Nhƣ Xuyên (2013), Công tác học sinh nội trú trường phổ thông dân tộc dân trú Tài liêu nâng cao lực tổ chức quản lý hoạt động giáo dục trƣờng phổ thông dân tộc nội trú
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường dân tộc nội trú huyện tân sơn, tỉnh phú thọ trong giai đoạn hiện nay , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường dân tộc nội trú huyện tân sơn, tỉnh phú thọ trong giai đoạn hiện nay , Quản lý hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh trường dân tộc nội trú huyện tân sơn, tỉnh phú thọ trong giai đoạn hiện nay

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn