Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2014

93 345 0
  • Loading ...
1/93 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/11/2016, 21:17

U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN - - TÊ ́H KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN, TỈNH QUẢNG BÌNH GIAI ĐOẠN 2012 - 2014 Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG Niên khóa: 2011 - 2015 Giáo viên hướng dẫn: ThS LÊ SỸ HÙNG Đ A ̣C O ̣I H H IN K Ế U ́H TÊ Huế, 05/2015 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng Để hồn thành luận văn với đề tài “Tình hình đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước Ế địa bàn Thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012- 2014”, U trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tồn thể TÊ ́H q thầy trường Đại học Kinh tế Huế, q thầy khoa Kinh tế & Phát triển dạy dỗ, truyền đạt kiến thức q báu H cho em suốt bốn năm học tập rèn luyện trường Em IN xin cảm ơn thầy Lê Sỹ Hùng, người tận tình, chu đáo hướng ̣C K dẫn em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin cảm ơn ban O lãnh đạo anh chị phòng Tài – Kế hoạch thuộc ̣I H UBND thị xã Ba Đồn tạo điều kiện thuận lợi cho em Đ A thực tập đây, tiếp xúc thực tế, giải đáp thắc mắc, giúp em có thêm hiểu biết cơng việc suốt q trình thực tập Mặc dù có nhiều cố gắng để thực đề tài cách hồn chỉnh với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian thực tập quan có hạn nên em khơng tránh khỏi thiếu sót định mà thân chưa thấy Em mong nhận SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang i Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng góp ý q thầy, giáo bạn để khóa luận hồn chỉnh Đó hành trang q giá giúp em hồn thiện kiến thức sau Sau cùng, em xin kính chúc tồn thể q thầy trường Đại học kinh tế Huế thật dồi sức khỏe, niềm tin để U Ế tiếp tục thực sứ mệnh cao đẹp truyền đạt kến TÊ Huế, 5/2015 Sinh viên Nguyễn Thị Quỳnh Trang i Đ A ̣I H O ̣C K IN H Em xin chân thành cảm ơn! ́H thức cho hệ mai sau SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang ii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU vi DANH MỤC BẢNG .vii TĨM TẮT NGHIÊN CỨU vii PHẦN I: MỞ ĐẦU Ế Tính cấp thiết đề tài U Về đối tượng phạm vi nghiên cứu ́H Về nội dung nghiên cứu TÊ PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CƠ BẢN BẰNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC .3 H 1.1 Khái qt đầu tư xây dựng IN 1.1.1 Khái niệm đầu tư K 1.1.2 Đầu tư phát triển 1.1.3 Xây dựng đầu tư xây dựng ̣C 1.1.4 Đặc điểm chung đầu tư xây dựng O 1.1.5 Vai trò đầu tư xây dựng .9 ̣I H 1.2 Vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước .12 1.2.1 Vốn đầu tư 12 Đ A 1.2.2 Nguồn vốn đầu tư 13 1.2.3 Vốn đầu tư xây dựng .14 1.2.4 Vị trí, vai trò nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng 14 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu đầu tư Xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước 17 1.4 Hiệu vốn đầu tư Xây dựng .19 1.4.1 Hiệu kinh tế 19 1.4.2 Hiệu xã hội 20 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang iii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng 1.5 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư Xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước .22 1.5.1 Mức tăng giá trị sản xuất so với tồn vốn đầu tư phát huy tác dụng kì nghiên cứu ( H Iv(GO) ) 22 1.5.2 Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội so với tồn vốn đầu tư phát huy tác dụng kì nghiên cứu (HIv(GDP)) .22 1.5.3 Hệ số ICOR 23 1.5.4 Hệ số huy động tài sản cố định (HTSCĐ) 23 Ế 1.5.5 Các tiêu khác 23 U CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB TỪ NGÂN SÁCH ́H NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ BA ĐỒN GIAI ĐOẠN 2012-2014 25 TÊ 2.1 Khái qt chung địa bàn nghiên cứu .25 2.1.1 Điều kiện tự nhiên .25 2.1.1.1 Vị trí địa lý 25 H 2.1.1.2 Địa hình 26 IN 2.1.1.3 Điều kiện khí hậu 27 K 2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội thị xã Ba Đồn .27 2.1.2.1 Nguồn lao động, dân số thu nhập 27 ̣C 2.1.2.2 Tình hình tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế 29 O 2.1.2.3 Tình hình sở hạ tầng thị xã Ba Đồn .32 ̣I H 2.2 Thực trạng sử dụng vốn ngân sách nhà nước cho hoạt động đầu tư xây dựng địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012-2014 37 Đ A 2.2.1 Tình hình thu, chi ngân sách địa bàn thị xã Ba Đồn 37 2.2.2 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng theo cấp quản lý 39 2.2.3 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng theo ngành kinh tế giai đoạn 2012-2014 40 2.2.4 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng theo vùng lãnh thổ giai đoạn 2012-2014 45 2.3 Đánh giá đầu tư xây dựng nguồn vốn ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012-2014 47 2.3.1 Kết hiệu đầu tư xây dựng địa bàn thị xã Ba Đồn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2012-2014 47 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang iv Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng 2.3.1.1 Kết đầu tư xây dựng vốn ngân sách nhà nước thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012-2014 47 2.3.1.2 Hiệu đầu tư XDCB vốn ngân sách nhà nước 54 2.3.2 Các hạn chế ngun nhân hạn chế 58 2.3.2.1 Hạn chế đầu tư sử dụng vốn ngân sách nhà nước .58 2.3.2.2 Ngun nhân hạn chế 62 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP SỬ DỤNG HIỆU QUẢ VỐN NSNN CHO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ XDCB TRÊN ĐỊA BÀN THỊ Ế XÃ BA ĐỒN GIAI ĐOẠN 2015-2020 65 U 3.1 Phương hướng mục tiêu đầu tư phát triển ngân sách nhà nước địa ́H bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 65 TÊ 3.1.1 Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 65 3.1.2 Định hướng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư XDCB cho thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 67 H 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sử dụng hiệu vốn đầu tư từ nguồn vốn IN ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 68 K 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB NSNN địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 70 ̣C 3.2.1 Nâng cao chất lượng cơng tác kế hoạch hố huy động sử dụng vốn ngân O sách cho đầu tư XDCB 70 ̣I H 3.2.2 Chủ trương đầu tư phải phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với quy hoạch duyệt 72 Đ A 3.2.3 Nâng cao chất lượng quản lý tất khâu q trình đầu tư 73 3.2.4 Cải cách thủ tục nâng cao chất lượng cơng tác tốn 76 3.2.5 Nâng cao lực cán quản lý vốn đầu tư đào tạo đủ cán cho cơng tác kế hoạch - đầu tư thị xã Ba Đồn năm tới 77 3.2.6 Đổi cơng tác quản lý thu – chi ngân sách 77 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79 Kết luận 79 Kiến Nghị 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang v Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU STT Từ viết tắt Ý nghĩa XDCB Xây dựng TSCĐ Tài sản cố định NSNN Ngân sách nhà nước VĐT Vốn đầu tư TH/KH Thực hiện/Kế hoạch THCS Trung học sở GĐVH Gia đình văn hóa CN-TTCN Cơng nghiệp- Tiểu thủ cơng nghiệp KT-XH Kinh tế- Xã hội 10 XH Xã hội 11 CNH Cơng nghiệp hóa 12 HĐH 13 GO 14 Iv IN H TÊ ́H U Ế Hiện đại hóa ̣I H O ̣C K Giá trị sản xuất tăng thêm kỳ nghiên cứu ngành, địa phương, vùng tồn kinh tế Vốn đầu tư phát huy tác dụng kỳ nghiên cứu ngành, địa phương, vùng tồn kinh tế GDP Mức tăng tổng sản phẩm quốc nội kỳ nghiên cứu ngành, địa phương, vùng tồn kinh tế 16 ICOR Hệ số sử dụng vốn 17 ODA Viện trợ khơng hồn lại 18 FDI Đầu tư trực tiếp nước ngồi 19 UBND Ủy ban nhân dân Đ A 15 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang vi Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 1: Tình hình dân số lao động Thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012-2014 .228 Bảng 2: Giá trị sản xuất thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012-2014 theo giá cố định 2010 phân theo khu vực kinh tế .29 Bảng 3: Tình hình thu, chi ngân sách thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012-2014 37 Bảng 4: Cơ cấu vốn đầu tư xây dựng theo cấp quản lý thị xã Ba Đồn giai Ế đoạn 2012- 2014 39 ́H U Bảng 5: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng theo ngành lĩnh vực kinh tế giai đoạn 2012-2014 41 TÊ Bảng 6: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư xây dựng theo vùng lãnh thổ giai đoạn 2012-2014 46 H Bảng 7: Khối lượng vốn đầu tư thực giai đoạn 2012-2014 48 IN Bảng 8: Tình hình thực kế hoạch đầu tư xây dựng theo ngành kinh tế giai đoạn 2012-2014 49 K Bảng 9: Cơ cấu kinh tế theo ngành giai đoạn 2012-2014 53 Đ A ̣I H O ̣C Bảng 10: Chỉ tiêu hiệu đầu tư XDCB NSNN 55 SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang vii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Mục tiêu đề tài xem xét tình hình đầu tư xây dựng ngân sách nhà nước địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2012 - 2014, qua đánh giá sơ tính hiệu việc đầu tư Bằng số liệu thứ cấp thu thập từ phòng ban thị xã với sánh, tiêu đánh giá hiệu quả,…tiến hành nghiên cứu đề tài Ế số tài liệu liên quan Với biện pháp phân tích xử lý số liệu, dùng tiêu so U Qua q trình nghiên cứu, tơi nhận thấy: Giai đoạn 2012 – 2014 giai đoạn ́H thực Nghị Đại hội Đảng huyện Quảng Trạch (cũ) lần thứ XXIII kế TÊ hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm ( 2011 -2015 ) Do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế nên việc thực kế hoạch đầu tư XDCB gặp nhiều khó khăn: Vốn H đầu tư từ ngân sách Trung ương ngân sách Tỉnh bị hạn chế, số dự án, cơng IN trình bị cắt giảm; vốn đầu tư ngân sách thị xã chủ yếu dùng để trả nợ đọng XDCB, việc huy động vốn thành phần kinh tế khác để đầu K tư xây dựng kết cấu hạ tầng Kinh tế- Xã hội địa bàn thị xã gặp nhiều khó ̣C khăn Nhưng lãnh đạo BCH Đảng thị xã, quan tâm, đạo giúp O đỡ Tỉnh, phấn đấu nỗ lực ban ngành, địa phương nhân dân tồn thị ̣I H xã, khắc phục khó khăn thiên tai để vượt qua; nhìn chung Kinh tế - Xã hội thị xã Ba Đồn đạt kết đáng phấn khởi, kinh tế trì tốc độ tăng Đ A trưởng khá; có hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB, lĩnh vực chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân cải thiện; phát triển sở hạ tầng Kinh tế - Xã hội thị xã, quốc phòng an ninh, trật tự an tồn xã hội giữ vững Thị xã Ba Đồn khơng vùng đất có truyền thống văn hóa lịch sử mà có vai trò trung tâm trị, kinh tế thương mại phía Bắc tỉnh Quảng Bình, kết nối với thị vùng Bắc trung dun hải miền Trung, nằm vùng kinh tế Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình, khu kinh tế Hòn La Có lợi lớn thị xã cận lộ, cận giang, có hệ thống giao thơng đa dạng thuận tiện cho phát triển kinh tế Thị xã Ba Đồn nhỏ, vừa có núi, có sơng, có biển, SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang vii Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng xây dựng thị nơng thơn, cơng tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực dự án tất cảc dự án đầu tư Làm tốt cơng tác đảm bảo nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư - Đầu tư vào thị xã Ba Đồn nguồn vốn, đặc biệt nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, tránh đầu tư dàn trải Phải cân đối đủ vốn đầu tư để hồn thành dự án theo tiến độ phê duyệt nhằm khuyến khích nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi cơng, hồn thành cơng trình theo Ế kế hoạch U - Yếu tố quan trọng hàng đầu cho kế hoạch năm, 10 năm tới thị xã Ba Đồn ́H sử dụng có hiệu nguồn lực cho đầu tư XDCB, nâng cao hiệu sử dụng vốn ngân sách Nhà nước Muốn làm tốt cơng tác thị xã Ba Đồn cần tập trung cao TÊ độ vào cơng tác kế hoạch hố, tạo điều kiện thuận lợi thời gian cho cơng tác lập kế hoạch lập dự án Cần có quy hoạch tổng thể quy hoạch chi tiết cho vùng nơng H thơn, cho ngành kinh tế, dự báo kế hoạch dài hạn IN 3.1.3 Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội sử dụng hiệu vốn đầu tư từ nguồn vốn  Chỉ tiêu kinh tế K ngân sách Nhà nước địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 ̣C - Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất địa bàn bình qn hàng năm (giai đoạn ̣I H Trong đó: O 2016 - 2020) số ngành chủ yếu (theo giá so sánh 2010):10 - 10,5% 10,5 - 11% + Ngành thương mại - dịch vụ: 12,5 - 13% + Ngành nơng lâm ngư: - 4,5% Đ A + Ngành cơng nghiệp: - Cơ cấu GTSX địa bàn số ngành chủ yếu đến năm 2020: + Ngành cơng nghiệp: 35,5 - 36% + Ngành thương mại - dịch vụ: 45,5 - 46% + Ngành nơng lâm ngư: 19,0 - 18% Đến năm 2020: - Thu nhập bình qn đầu người đạt 43 - 45 triệu đồng/năm - Tổng sản lượng lương thực đạt 28 đến 28,5 nghìn - Số xã đạt chuẩn nơng thơn mới: - xã SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 68 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng  Các tiêu xã hội Đến năm 2020: - Tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn GĐVH đạt 85 - 88% - Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình qn hàng năm: 1,5 - 2% (theo tiêu chí giai đoạn 2016 - 2020) - Mức giảm tỷ suất sinh hàng năm: 0,25‰ - Số lao động giải việc làm bình qn hàng năm: 4.400 người - Tỷ lệ lao động đào tạo: 60% TÊ - Số trường đạt chuẩn quốc gia: 53 trường ́H Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề: 48,5% U Ế Trong đó: Việc làm bình qn hàng năm: 2.500 - 3.000 người - Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia y tế đạt 100% K Đến năm 2020: IN  Các tiêu mơi trường H - Tỷ lệ trẻ em tuổi bị suy dinh dưỡng: 11,5% ̣C - Tỷ lệ số nơng thơn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 90% O - Tỷ lệ dân số thị sử dụng nước đạt 85% ̣I H - Tỷ lệ xã, phường có tổ chức thu gom rác thải đạt 100% - Tỷ lệ che phủ rừng: 40% Đ A  Mục tiêu sử dụng hiệu nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho đầu tư phát triển địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 Sử dụng có hiệu nguồn vốn đầu tư, đặt biệt vốn ngân sách nhà nước Giảm tới mức tối thiểu thất vốn ngân sách, tập trung cho đầu tư XDCB nguồn vốn ngân sách Nhà nước cho có hiệu Bên cạnh cần đáp ứng đầy đủ vốn đầu tư cho nhu cầu tối thiểu cho đầu tư XDCB cho thị xã Ba Đồn thời gian tới Các cơng trình xây dựng, dự án đầu tư triển khai tiến độ, đảm bảo đủ vốn đầu tư để hồn thành dự án, có hiệu sử dụng vốn đầu tư cao SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 69 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư XDCB NSNN địa bàn thị xã Ba Đồn giai đoạn 2015-2020 3.2.1 Nâng cao chất lượng cơng tác kế hoạch hố huy động sử dụng vốn ngân sách cho đầu tư XDCB Yếu tố quan trọng hàng đầu sử dụng có hiệu nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế xã hội địa phương, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước quan trọng Việc tập trung cho cơng tác kế hoạch hố yếu tố quan U tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực dự án đầu tư Ế trọng nhằm thực phương hướng, nhiệm vụ, cấu, mục tiêu, kế hoạch đề ́H Cơng tác kế hoạch hố phải làm cách từ tổng thể đến chi tiết, phải có quy hoạch phát triển cho ngành kinh tế mũi nhọn, ngành kinh tế phục vụ dân TÊ sinh, quy hoạch phát triển nơng nghiệp nơng thơn Dự báo nhu cầu vốn đầu tư cho thời kỳ cụ thể, kế hoạch dài hạn, trung hạn, ngắn hạn nghiên H cứu cụ thể nhằm phục vụ định hướng cho đầu tư phát triển địa bàn Tăng cường IN chất lượng nghiên cứu chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trung hạn ngắn hạn đối K với ngành, lãnh thổ để đưa kế hoạch hàng năm Quy hoạch kế hoạch phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch Tỉnh Quảng Bình, nước; phù hợp với O ̣C tình hình thực tế địa phương; có mối liên hệ mật thiết với sách phát ̣I H triển kinh tế - xã hội địa phương liền kề để tận dụng lợi Đ A Có kế hoạch huy động sử dụng GDP vào ngân sách Nhà nước, huy động nguồn vốn khác vốn từ doanh nghiệp, vốn dân cư, vốn từ tổ chức kinh tế, tổ chức quốc tế để với nguồn vốn Ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư phát triển kinh tế địa phương Kế hoạch hàng năm phải coi trọng, lên kế hoạch cụ thể dự án trọng tâm trọng điểm hàng năm, quan tâm tới dự án đầu tư thuộc nguồn vốn khác ngồi nguồn vốn Ngân sách Chú trọng đưa kế hoạch tiêu thụ sản phẩm đầu cho dự án, loại nơng sản Đề xuất giải pháp phát triển mạnh ngành dịch vụ sách hỗ trợ địa phương nhà đầu tư đầu tư vào thị xã Ba Đồn SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 70 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng Năng động, sáng tạo cơng tác kế hoạch Tạo định hướng cho tồn kinh tế, lấy yếu tố đầu tư cốt lõi cho phát triển kinh tế - xã hội Tăng cường cơng tác dự báo kinh tế, phát huy lợi có để thu hút vốn đầu tư, sử dụng vốn đầu tư cho có hiệu mặt kinh tế mặt xã hội Muốn làm tốt cơng tác cơng tác thống kê, kế tốn, điều tra xã hội học phải củng cố tăng cường Có kế hoạch phân chia vốn cách hợp lý cho dự án xây dựng kết cấu hạ Ế tầng nhằm khuyến khích phát triển kinh tế thu hút vốn đầu tư U Kế hoạch hóa phải qn triệt ngun tắc: - Kế hoạch hố phải có độ tin cậy tính tối ưu ́H - Kế hoạch hố phải xuất phát từ nhu cầu kinh tế TÊ - Kế hoạch hố phải kết hợp tốt với kế hoạch năm kế hoạch dài hạn - Kế hoạch hố đầu tư phải dựa vào định hướng phát triển kinh tế lâu dài H địa phương, phù hợp với quy định pháp luật IN - Kế hoạch hố phải có mục tiêu rõ ràng K - Phải dựa vào kế hoạch định hướng Nhà nước, kế hoạch định hướng Nhà nước kế hoạch chủ yếu O ̣C - Kế hoạch đầu tư trực tiếp phải xây dựng từ lên ̣I H - Kế hoạch phải có tính linh hoạt kịp thời - Kế hoạch hố phải đảm bảo tính khoa học đồng Đ A Khắc phục tình trạng “nóng vội” đầu tư như: Các định đầu tư vội vàng thiếu nghiên cứu điều kiện tự nhiên, điều kiện khí hậu Tránh tình trạng thiết kế vừa thi cơng, đầu tư khơng theo kế hoạch, có vốn vội vàng đầu tư chưa nghiên cứu kỹ dẫn đến thất vốn đầu tư Nhà nước Tình trạng diễn nhiều địa phương nước, học để thị xã Ba Đồn đầu tư có hiệu từ nguồn vốn đầu tư nói chung nguồn vốn ngân sách Nhà nước nói riêng Quản lý vốn đầu tư phải chặt chẽ, khoa học trình tự quy định văn pháp luật liên quan đến đầu tư Khi đưa kế hoạch, chương trình đầu tư phát triển hàng năm, năm, 10 năm phải nghiên cứu cách tỉ mỉ, nghiêm túc từ kế hoạch huy động vốn kế hoạch triển khai dự án đầu tư SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 71 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng Tránh tình trạng đầu tư dàn trải, đầu tư khơng trọng tâm, trọng điểm làm thất vốn đầu tư Cần đầu tư vào trọng điểm ngành, lĩnh vực có vai trò định, có tốc độ phát triển kinh tế cao nhằm chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hố - đại hố Trong năm qua, có nhiều chương trình đầu tư đem lại hiệu khơng cao đầu tư dàn trải vốn Các dự án kéo dài thời gian thi cơng thiếu vốn gây nhiều lãng phí khơng đáng có Đây cần phải khắc phục năm tới Ế 3.2.2 Chủ trương đầu tư phải phù hợp với chuyển dịch cấu kinh tế phù hợp với U quy hoạch duyệt ́H Bảo đảm bố trí vốn XDCB theo hướng tập trung vào lĩnh vực có trọng tâm, TÊ trọng điểm thị xã như: Bố trí vốn đầu tư phù hợp cho ngành, lĩnh vực nơng nghiệp nơng thơn, kết cấu hạ tầng giao thơng, thị, hạ tầng xã hội, phù hợp với khả H cân đối vốn năm kế hoạch năm tiếp theo; quản lý vốn theo phân IN cấp Luật ngân sách nhà nước văn quy phạm pháp luật quản lý đầu tư; chấm dứt tình trạng đầu tư khơng đồng bộ; khơng hiệu quả; dành vốn tốn K khoản nợ đến hạn XDCB ̣C Tăng cường kiểm tra, kiếm sốt chặt chẽ, đảm bảo sử dụng nguồn vốn mục O đích, có hiệu quả, khơng để thất lãng phí Chỉ phân bổ vốn dự án ̣I H có đủ nguồn vốn đảm bảo, quy định, trình tự, thủ tục XDCB hành Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho ngành, vùng, hướng vào mục tiêu thúc đẩy Đ A nhanh chóng việc chuyển đổi cấu sản xuất, cấu sản phẩm ngành kinh tế Trước hết cơng nghiệp, du lịch- dịch vụ, nơng nghiệp kinh tế nơng thơn Xác định rõ nguồn lực, cấu nguồn vốn đầu tư, phát huy xã hội hóa đầu tư, thu hút đầu tư nước ngồi giảm dần tỷ trọng đầu tư từ ngân sách Xây dựng quy định cụ thể để khuyến khích thực xã hội hóa đầu tư xây dựng theo hướng giảm dần danh mục cơng trình sử dụng vốn NSNN Có giải pháp xử lý, hạn chế tình trạng dự án khơng thực cam kết huy động nguồn vốn khác, trơng chờ vào vốn ngân sách Khơng bố trí cơng trình xây dựng dự án địa bàn xã, phường, vượt q tổng mức dư nợ cho phép SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 72 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng 3.2.3 Nâng cao chất lượng quản lý tất khâu q trình đầu tư  Cơng tác giải phóng mặt Cơng tác giải phóng mặt cần phải thực trước bước cách đưa cơng tác giải phòng mặt vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư Nếu mặt chưa giải phóng mức cần thiết đủ tiêu chuẩn để triển khai thi cơng khơng tổ chức thi cơng đấu thầu Đầu tiên cần bảo đảm tính dân chủ, cơng khai q trình đền bù giải phóng Ế mặt Các cơng việc phổ biến chủ trương, quy hoạch, họp lấy ý kiến nhân U dân, lập phương án đền bù, hỗ xây dựng sở hạ tầng khu tái định cư ́H Bên cạnh cần tăng cường đạo phối hợp chặt chẽ thực bồi thường giải phóng mặt cấp ủy đảng, quyền, mặt trận đồn thể TÊ cấp Chú trọng cơng tác tun truyền, giải thích để người dân hiểu chấp hành tốt sách pháp luật Nhà nước bồi thường giải phóng mặt H Ngồi phải thực đồng quy hoạch, giải phóng mặt với việc IN bố trí lại tái định cư bố trí đất sản xuất cho hộ dân có đủ điều kiện Bên cạnh K việc tính tốn bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đủ theo quy định cần quan tâm đến đời sống kinh tế hộ dân bị thu hồi đất Khi phương án bồi thường giải phóng O ̣C mặt ban hành, quan phải kết hợp chặt chẽ với quyền địa ̣I H phương nơi có dự án, cơng khai đầy đủ thơng tin liên quan đến việc tính tốn bồi thường, hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng dự án cơng bố địa điểm Đ A phương án bố trí tái định cư  Hồn thiện cơng tác đấu thầu Đấu thầu q trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng u cầu bên mời thầu sở cạnh tranh nhà thầu, kết q trình chọn nhà thầu có phương án đáp ứng u cầu kỹ thuật cơng trình có mức chi phí hợp lý Vì vậy, cơng tác đấu thầu nghiêm túc chất lượng góp phần thất thốt, lãng phí khâu đấu thầu Cụ thể, cần áp dụng biện pháp sau để hồn thiện cơng tác đấu thầu: - Cải tiến quy trình đấu thầu theo hướng đại, gọn nhẹ làm tốt cơng tác chuẩn bị đầu tư, thiết kế dự tốn, xây dựng giá chuẩn để làm tổ chức đấu thầu SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 73 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng cách hiệu Hồ sơ mời thầu cần làm kỹ, xác, đầy đủ u cầu cơng trình, theo pháp luật - Nâng cao lực tổ chức tư vấn, nhà thầu cách mở hội nghị, lớp tập huấn, phổ biến hướng dẫn kiến thức đấu thầu cách sâu rộng, đảm bảo khả tham gia đấu thầu nhà thầu phù hợp với lực kỹ thuật tài - Tăng cường tính minh bạch hóa, cơng khai hóa cơng tác đấu thầu Phát Ế hành tờ thơng tin, hệ thống liệu đấu thầu Áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi U chủ yếu, hạn chế định thầu đấu thầu hạn chế, từ nâng cao tính cạnh tranh ́H nhà thầu nhằm thực tốt cơng trình khơng phụ thuộc vào giá trị cơng trình nguồn vốn đầu tư để nâng cao hiệu tránh tiêu cực xảy TÊ - Đối với cơng tác định thầu cần thực lập thiết kế kỹ thuật tổng dự tốn thật xác, sau lựa chọn nhà thầu có đủ lực, kinh nghiệm uy tín để H thực dự án Tránh trường hợp định nhà thầu khơng đủ lực mà IN quen biết hối lộ quan chức để làm chủ thầu, dẫn đến chất lượng dự K án khơng đạt kết mong muốn - Tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ cơng tác đấu thầu đặc biệt O ̣C đồn kiểm tra chun ngành, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm khắc tổ ̣I H chức cá nhân hoạt động sai trái vi phạm quy chế đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách cho nhà nước Đ A  Hồn thiện cơng tác thẩm định dự án Thẩm định dự án bước đóng vai trò quan trọng dự án thuộc nguồn vốn, thành phần kinh tế đặc biệt dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách Vì vậy, cần thẩm định dự án cách chi tiết xác để dự án phê duyệt phải dự án thực đem lại hiệu cao Việc thẩm định, phân tích khía cạnh quy hoạch xây dựng, phương án kiến trúc cơng nghệ, sử dụng tài ngun, đất đai, tính khả thi hiệu quả… đảm bảo cho q trình sử dụng vốn mục đích sinh lợi cho kinh tế chủ đầu tư Do đó, nâng cao chất lượng cơng tác thẩm định vấn đề cần thiết để nâng cao hiệu quản lý đầu tư từ nguồn vốn ngân sách SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 74 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng - Cần xây dựng hệ thống quy chuẩn thẩm định rõ ràng, chặt chẽ, đảm bảo tính khách quan sở bám sát theo tiêu chuẩn quy định nhà nước - Hướng dẫn chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ trình duyệt dự án xác rõ ràng để giảm thiểu thời gian cho hai phía tạo điều kiện thuận lợi cho cơng tác thẩm định Trong thời gian qua có nhiều hồ sơ dự án mắc nhiều lỗi sai thuật ngữ, chủ đầu tư cố tình thêm chi tiết để cấp thêm vốn, gây khó khăn cho cán thẩm định - Việc thực thẩm định chủ yếu dựa vào đánh giá cán trực tiếp Ế thực cơng tác này, cơng tác thẩm định phụ thuộc lớn vào trình độ chun U mơn, kỹ cán Vì u cầu cán ln cần học hỏi, cập nhật thơng ́H tin văn mới, cần đào tạo chun sâu Đối với dự án có quy mơ lớn phức tạp u cầu cán cần tìm chun gia có kinh nghiệm để TÊ thẩm định trình tự đầy đủ chất lượng dự án  Cơng tác khảo sát thiết kế: H - Đối với dự án đòi hỏi phải khảo sát thiết kế khảo sát địa chất, khảo sát IN thuỷ văn, khảo sát văn hố vùng dân cư mà cơng trình dự định đặt phải K khảo sát chặt chẽ, tránh tình trạng cơng trình xây dựng xong vào sử dụng thời O văn khơng phù hợp ̣C gian bị hư hỏng, khơng đảm bảo chất lượng yếu tố địa chất, thời tiết, thuỷ ̣I H - Đối với cơng trình đặc thù thiết kế thi cơng cơng trình xây dựng, cơng trình mỹ thuật, tượng đài, nghĩa trang phải nghiên cứu kỹ lưỡng địa Đ A điểm đặt dự án, thiết kế phải xem xét từ nhiều góc độ, nhiều khía cạnh, nên tổ chức thi để tuyển chọn phương án tối ưu cho cơng trình Làm điều tránh thất vốn đầu tư cơng tác khảo sát thiết kế - Các cơng trình đầu tư vào lĩnh vực văn hố - xã hội phải nghiên cứu kỹ, phải tạo tranh đua cơng tác đấu thầu tuyển chọn chọn nhà thầu phù hợp, đáp ứng u cầu đề - Chi phí khảo sát thiết kế cơng trình phải đảm bảo Tránh tình trạng địa phương trước chi phí khảo sát thiết kế cao bỏ qua khảo sát, thiết kế “qua loa” dẫn đến cơng trình đầu tư xong chất lượng khơng đảm bảo, làm thất lượng vốn đầu tư lớn Nhà nước SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 75 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng 3.2.4 Cải cách thủ tục nâng cao chất lượng cơng tác tốn Để chấn chỉnh tăng cường kỷ luật tốn cơng trình, dự tốn hồn thành cần quy định chế độ trách nhiệm quan chủ quản cơng tác mặt; đơn đốc đạo làm cơng tác tốn nội dung thời gian, thẩm tra tốn trước phê duyệt Đối với q trình cấp phát vốn tốn tiến hành tốn cần có biện pháp sau: Ế - Xây dựng cơng khai quy trình kiểm sốt vốn đầu tư Đây biện pháp hữu U hiệu để thực tiết kiệm, ngăn ngừa tiêu cực xảy q trình thực ́H tốn vốn - Khi cấp phát vốn cho dự án đầu tư để tốn cho giá trị khối lượng thực TÊ hiện, quan cấp phát cho vay phải kiểm tra chặt chẽ tính pháp lý hồ sơ xin cấp phát Đồng thời quy định rõ trách nhiệm khâu, cấp, đơn vị có liên quan H cách cụ thể, có chế độ thưởng phạt rõ ràng IN - Đẩy nhanh tiến độ thực kế hoạch để khắc phục tình trạng tỷ lệ vốn K tốn so với giá trị khối lượng vốn thực cao tỷ lệ tốn so với kế hoạch Muốn dự án đầu tư phải xong bước trước ghi kế hoạch cho bước sau Bên O ̣C cạnh cần quy định rõ trách nhiệm cụ thể thời gian cho chủ đầu tư để thúc đẩy ̣I H cơng tác nghiệm thu làm thủ tục tốn - Rà sốt, kiểm tra, xác minh khoản nợ đọng vốn đầu tư xây dựng Đ A sở bố trị nguồn vốn để tốn dứt điểm cơng trình hồn thành đưa vào sử dụng chưa tốn - Nâng cao chất lượng cơng tác tư vấn thiết kế tránh tình trạng phát sinh tăng vốn đầu tư q trình thi cơng thực hay u cầu mở rộng quy mơ dự án - Các chủ dự án đầu tư cần chủ động xây dựng kế hoạch giải phóng mặt bằng, phương án đền bù tái định cư, triển khai thực thi cơng theo kế hoạch giao, đảm bảo tiến độ tốn vốn từ tháng đầu năm khơng nên tập trung vào tháng cuối gây khó khăn cho cơng tác giải ngân vốn Kho bạc nhà nước - Kho bạc nhà nước cần thường xun chuẩn bị, sẵn sàng nguồn vốn để tốn khối lượng XDCB hồn thành đủ điều kiện tốn SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 76 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng - Đơn giản hóa thủ tục tốn, cải tiến mẫu biểu, chứng từ, sử dụng hệ thống máy móc tốn đại, để đảm bảo cơng tác tốn khẩn trương nhanh chóng Cần có phối hợp chặt chẽ linh hoạt kho bạc nhà nước phòng ban liên quan, chủ đầu tư để tổ chức tập huấn cơng tác giải ngân vốn cho chủ đầu tư, thực tốn vốn theo chế độ cửa, quy trình, thơng thống, nhanh chóng chặt chẽ 3.2.5 Nâng cao lực cán quản lý vốn đầu tư đào tạo đủ cán cho cơng Ế tác kế hoạch - đầu tư thị xã Ba Đồn năm tới U - Cơng tác phân bổ bố trí cán bộ: Phải phân bổ bố trí hợp lý cán lĩnh vực ́H đầu tư, xây dựng hợp lý, đủ số lượng chất lượng Chun viên tư vấn lĩnh vực đầu tư, kỹ sư cơng trình xây dựng thiếu năm tới thị xã TÊ Ba Đồn cần đào tạo thêm cán tư vấn, thiết kế kỹ thuật, kỹ sư xây dựng để cơng tác đầu tư XDCB thị xã thuận lợi H - Tập trung xây dựng củng cố tổ chức máy quản lý đầu tư từ cấp trở IN xuống, nâng cao hiệu cơng tác quản lý đầu tư cán phụ trách lĩnh vực K Tăng cường cơng tác kiểm tra, tra xử lý mức tổ chức, cá nhân có vi phạm hoạt động quản lý đầu tư O ̣C - Các văn liên quan đến lĩnh vực đầu tư nói chung quản lý vốn đầu ̣I H tư nói riêng thay đổi liên tục để phù hợp với xu mới, cán quản lý vốn đầu tư phải tích cực học hỏi nâng cao trình độ hiểu biết để phục vụ Đ A tốt cơng tác - Đào tạo đào tạo lại cán quản lý dự án đầu tư Có thể nói cơng tác quản lý dự án đầu tư địa phương khác nói chung thị xã Ba Đồn nói riêng nhiều bất cập Ngun nhân chủ yếu từ trước tới chưa thực có trường lớp đào tạo cán quản lý dự án cách sâu chun mơn Cần có chun gia giỏi lĩnh vực vốn đầu tư, kỹ sư giao thơng, kỹ sư thuỷ lợi, kế hoạch để phối kết hợp tạo tập thể mạnh cơng tác quản lý đầu tư 3.2.6 Đổi cơng tác quản lý thu – chi ngân sách Trong năm qua, thu ngân sách địa bàn thị xã Ba Đồn có chuyển biến tích cực nhiên thu ngân sách chưa đáp ứng chi Do cần có SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 77 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng giải pháp khai thác động viên kịp thời đầy đủ để nguồn thu ngân sách nhà nước tăng cường tiềm lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thị xã Bên cạnh cần quản lý hoạt động chi ngân sách nhà nước hiệu để đảm bảo sử dụng đồng vốn mục đích thiết thực, tránh thất thốt, lãng phí nhằm mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng chuyển dịch cấu kinh tế hợp lý, phát triển bền vững Trong giai đoạn tới cần đổi phương thức bố trí quản lý vốn đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị góp phần đấu tranh có hiệu với tình trạng đầu tư xây dựng khơng quy hoạch, thất Ế lãng phí… nhằm nâng cao hiệu đầu tư xây dựng nhà nước U tồn xã hội Tập trung vốn đầu tư cơng trình hạ tầng lớn khả thu hồi vốn ́H thấp Các cơng trình cơng trình giao thơng nơng thơn, kiên cố hóa kênh mương… nên chuyển sang hình thức nhà nước nhân dân làm Hạn chế tối đa xây dựng TÊ trụ sở mới, mua sắm xe cơng… nhằm tiết kiệm chi cho ngân sách đồng thời nâng cao Đ A ̣I H O ̣C K IN H hiệu phối hợp quan khối SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 78 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận VĐT XDCB yếu tố tiền đề vật chất quan trọng, đóng vai trò định để tiến hành hoạt động đầu tư XĐCB nhằm tạo sở vật chất kỹ thuật cho kinh tế nâng cao lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Với lượng vốn đầu tư từ NSNN có hạn, để đáp ứng nhu cầu ngày tăng kinh tế việc Ế nâng cao hiệu sử dụng VĐT XDCB từ NSNN u cầu thiết khơng U thị xã Ba Đồn nói riêng mà tỉnh Quảng Bình nói chung ́H giai đoạn TÊ Là thị xã thành lập chưa lâu, nên sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật nhiều hạn chế, tích lũy từ nội kinh tế khơng đáng kể, nguồn vốn huy động cho H đầu tư phát triển q nhỏ bé so với u cầu phát triển KT-XH thị xã Tuy nhiên, IN năm qua, thị xã Ba Đồn có bước tiến nhiều mặt, với địa phương nước, thị xã Ba Đồn sức phấn đấu cho mục tiêu K phát triển kinh tế - xã hội Đặc biệt trọng quan tâm đến phát triển đầu tư ̣C XDCB, nhiều dự án đầu tư thị xã thời gian qua đầu tư hướng O phát huy hiệu quả, làm cấu kinh tế thị xã chuyển dịch mạnh mẽ, tốc độ ̣I H tăng trường kinh tế đạt mức cao Đảng nhân dân thị xã Ba Đồn cố gắng thực tốt cơng cải cách kinh tế mình, tăng cường đầu tư phát triển Đ A kinh tế xã hội Điều cho thấy rằng, thị xã Ba Đồn có biểu tích cực phù hợp với xu CNH-HĐH nhằm đạt mục tiêu phát triển tồn diện lĩnh vực giai đoạn tới Là trung tâm kinh tế - văn hố phía Bắc tỉnh, năm qua quan tâm Nhà nước, Tỉnh hỗ trợ vốn, nhân lực cơng nghệ với nỗ lực cán nhân dân thị xã Ba Đồn tăng cường cho cơng tác đầu tư xây dựng sở hạ tầng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên khó khăn thách thức chờ đợi phía trước, đặc biệt nhu cầu vốn đầu tư cho tồn xã hội ngày tăng cao, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 79 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng Nhà nước lại có hạn, việc sử dụng hiệu đồng vốn mà có quan tâm hàng đầu địa phương vấn đề mà đề tài quan tâm Kiến Nghị - Về phía nhà nước Cần quản lý vĩ mơ tốt việc sử dụng nguồn vốn nhà nước đầu tư cho XDCB phát triển có chất lượng bền vững; sử dụng vốn trọng tâm trọng điểm hơn, có lộ trình thực theo thứ tự ưu tiên Cần quy định việc đánh giá có hiệu Ế dự án đầu tư XDCB khâu cuối việc thực dự án U Sử dụng tối ưu nguồn vốn NSNN có nghĩa cần biết huy động nguồn ́H vốn khác, Vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi (FDI), vốn ODA, vốn thành phần TÊ kinh tế khác vào cơng trình kết cấu hạ tầng thích hợp sách hình thức thích hợp H Cần làm rõ trách nhiệm quyền hạn tập thể cá nhân cơng tác quy IN hoạch, thẩm định tốn phê duyệt dự án cơng trình Phân cấp nhiều cho địa phương đúng, phải kèm theo kỷ cương, tinh thần liên kết, phối hợp, tránh K nếp tư sản xuất nhỏ, cá thể, khen thưởng kỷ luật nghiêm minh ̣C Mọi dự án phải đưa đấu thầu cơng khai từ khâu lựa chọn cơng ̣I H chủ quản O ty tư vấn khảo sát thiết kế lập dự án, hạn chế tối đa khép kín ngành Chính phủ cần đạo Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bộ Tài thực Đ A luật Ngân sách, cụ thể hai dòng ngân sách đầu tư XDCB chi thường xun cần quản lý thống nhất, quy định rõ chịu trách nhiệm cuối trước Chính phủ trước Quốc hội hiệu sử dụng vốn Nhà nước cho XDCB - Về phía địa phương Cơng tác kế hoạch hóa phải thực xây dựng từ sở thực theo quy chế dân chủ, hàng năm UBND thị xã thơng báo sớm tiêu kế hoạch, danh mục cơng trình vào giao cho thị xã làm chủ đầu tư dự án, thành lập ban quản lý dự án, ban quản lý từ cấp xã, phường để kiểm tra q trình thực từ khâu xây dựng kế hoạch, tiến độ thi cơng đến nghiệm thu, quản lý cơng trình vào sử dụng SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 80 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng Sớm ban hành hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ tổ giám sát đầu tư, hướng dẫn thực phân cấp đầu tư, đặc biệt cơng tác thẩm định kỹ thuật dự án Giao phòng Kế hoạch phối hợp với ban ngành, địa phương bước hồn thiện sở liệu nhà thầu địa bàn, cung cấp lực, kinh nghiệm nhà thầu cho chủ đầu tư Hàng tháng, hàng q phát hành tờ tin cơng tác đầu tư, giới thiệu dự án, thơng tin đấu thầu, định thầu, chất lượng cơng trình Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U án đề xuất dự án đầu tư hạ tầng nơng nghiệp nơng thơn Ế Áp dụng phương pháp đánh giá có tham gia người dân việc lập dự SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 81 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Lê Sỹ Hùng TÀI LIỆU THAM KHẢO Cục Thống kê, Niên giám Thống kê huyện Quảng Trạch thị xã Ba Đồn Phòng Kế hoạch – Tài thị xã Ba Đồn, Phương hướng giải pháp đầu tư phát triển Phòng Kế hoạch – Tài thị xã Ba Đồn, Báo cáo tình hình thu chi ngân sách Th.S Hồ Tú Linh, Bài giảng Kinh tế đầu tư 2014, Đại học Kinh tế Huế Ế UBND thị xã Ba Đồn, Kế hoạch đầu tư cơng trung hạn năm 2016-2020 thị xã U Ba Đồn ́H UBND thị xã Ba Đồn, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội thị xã Ba Đồn năm TÊ (2016-2020) UBND huyện Quảng Trạch, Đề án đề nghị cơng nhận thị trấn Ba Đồn mở rộng H huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chuẩn thị loại IV IN UBND thị xã Ba Đồn, Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 Ths Bùi Thanh Huyền, Khoa Kế hoạch Phát triển trường đại học Kinh tế Quốc K Dân, Bài giảng Kinh tế phát triển ̣C 10 Giảng viên Nguyễn Ngọc Thuyết, Bài giảng Tăng trưởng phát triển kinh tế O 11 PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt, TS Từ Quang Phương, Giáo trình kinh tế đầu tư, ̣I H năm 2007, nhà xuất Đại học KTQD 12 http://timtailieu.vn/tai-lieu/luan-van-dau-tu-xay-dung-co-ban-va-co-so-de-to-chuc- Đ A thuc-hien-quan-ly-chi-dau-tu-xay-dung-co-ban-doi-voi-nganh-thuy-loi-1261/ 13 http://luanvan.net.vn/luan-van/de-tai-phan-tich-khai-niem-dau-tu-theo-luat-dau-tunam-2005-18975/ 14 http://voer.edu.vn/m/khai-niem-ve-dau-tu-xay-dung-co-ban/5a8eb74d 15 http://doc.edu.vn/tai-lieu/khoa-luan-thuc-trang-dau-tu-xay-dung-co-ban-o-tinhtuyen-quang-17200/ 16 http://123doc.org/document/128901-vai-tro-y-nghia-tam-quan-trong-cua-xaydung-co-ban-doi-voi-nen-kinh-te-quoc-dan.htm SVTH: Nguyễn Thị Quỳnh Trang 82
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2014, Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2014, Tình hình đầu tư xây dựng cơ bản bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2012 - 2014

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn