Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

119 515 8
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2016, 10:42

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI THỊ HƢƠNG GIANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - BÙI THỊ HƢƠNG GIANG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60 34 04 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHẠM QUỲNH ANH Hà Nội - 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu độc lập riêng Các số liệu trích dẫn nêu Luận văn hoàn toàn trung thực Kết nghiên cứu Luận văn chƣa đƣợc ngƣời khác công bố công trình LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành Luận văn tốt nghiệp này, trƣớc hết, xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS Phạm Quỳnh Anh, ngƣời tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ hoàn thành tốt luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy cô giáo khoa Kinh tế trị, trực tiếp giảng dạy, truyền đạt kiến thức cần thiết hỗ trợ viết luận văn Cảm ơn bạn bè đồng nghiệp tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập thực luận văn Cảm ơn gia đình, ngƣời thân hỗ trợ mặt ủng hộ, giúp đỡ suốt trình thực luận văn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG iii MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu 1.1.1 Xây dựng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp 1.1.2 Hoạt động quản lý khu, cụm công nghiệp nước 10 1.1.3 Đánh giá chung công trình nghiên cứu khu, cụm công nghiệp công tác quản lý khu, cụm công nghiệp 10 1.2 Khái niệm, đặc điểm phân loại cụm công nghiệp 11 1.2.1 Các khái niệm liên quan đến cụm công nghiệp 11 1.2.2 Các đặc điểm cụm công nghiệp 15 1.2.3 Phân loại cụm công nghiệp 16 1.3 Quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp 17 1.3.1 Khái niệm 17 1.3.2 Nội dung quy trình quản lý 18 1.3.3 Chủ thể nhân tố ảnh hưởng tới quản lý 19 1.3.4 Yếu tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước cụm công nghiệp 22 1.4 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc khu, cụm công nghiệp số địa phƣơng 26 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý nhà nước cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 26 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Bắc Ninh28 1.4.3 Kinh nghiệm quản lý nhà nước cụm công nghiệp thành phố Hải Phòng 29 1.4.4 Bài học kinh nghiệm rút việc nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nước cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An 31 CHƢƠNG 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33 2.1 Dữ liệu nghiên cứu 33 2.1.1 Số liệu thứ cấp 33 2.1.2 Số liệu sơ cấp 33 2.2 Các phƣơng pháp nghiên cứu 33 2.2.1 Phương pháp phân tích SWOT 33 2.2.2 Phương pháp vấn 33 2.2.3 Phương pháp phân tích so sánh, tổng hợp 36 CHƢƠNG 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 37 3.1 Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội phát triển công nghiệp tỉnh Nghệ An 37 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên 37 3.1.2 Đặc điểm kinh tế-xã hội 38 3.1.3 Đặc điểm phát triển công nghiệp 41 3.2 Thực trạng quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An 43 3.2.1 Xây dựng quy hoạch cụm công nghiệp 43 3.2.2 Thu hút, tạo nguồn vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 46 3.2.3 Quản lý phát triển cụm công nghiệp hình thành 53 3.3 Đánh giá công tác quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An 61 3.3.1 Hoạch định chiến lược phát triển, quy hoạch phát triển cụm công nghiệp hỗ trợ xây dựng sở hạ tầng 61 3.3.2 Thu hút vốn đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 63 3.3.3 Ban hành chế, sách hỗ trợ đầu tư vào cụm công nghiệp 64 3.3.4 Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ cho quản lý nhà nước cụm công nghiệp 69 3.3.5 Thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cụm công nghiệp 70 3.4 Nguyên nhân hạn chế công tác quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An 70 3.4.1 Nguyên nhân khách quan 70 3.4.2 Nguyên nhân chủ quan 71 CHƢƠNG 4: KHUYẾN NGHỊ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN 73 4.1 Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An 73 4.2 Các giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2015-2020 75 4.2.1 Nâng cao chất lượng xây dựng thực quy hoạch cụm công nghiệp 75 4.2.2 Đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hỗ trợ đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp 75 4.2.3 Chú trọng công tác hỗ trợ DN hoạt động cụm công nghiệp 76 4.2.4 Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý nhà nước cụm công nghiệp 76 4.2.5 Tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động cụm công nghiệp 77 KẾT LUẬN 78 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt CCN Nguyên nghĩa Cụm công nghiệp CCNLN Cụm công nghiệp làng nghề CCNNT Cụm công nghiệp nông thôn CN-TTCN Công nghiệp-Tiểu thủ công nghiệp CSHT Cơ sở hạ tầng DAĐT Dự án đầu tƣ ĐCN Điểm công nghiệp ĐKKD Đăng ký kinh doanh DN Doanh nghiệp 10 ĐVKD Đơn vị kinh doanh 11 ĐVKDHT Đơn vị kinh doanh hạ tầng 12 GPMB Giải phóng mặt 13 GTSXCN Giá trị sản xuất công nghiệp 14 HKD Hộ kinh doanh 15 HT Hệ thống 16 KCCN Khu cụm công nghiệp 17 KCN Khu công nghiệp 18 KCNN Khu công nghiệp nhỏ 19 KCX Khu chế xuất i 20 KH&ĐT Kế hoạch Đầu tƣ 21 KKT Khu kinh tế 22 NSĐP Ngân sách địa phƣơng 23 NSTW Ngân sách Trung ƣơng 24 QLNN Quản lý nhà nƣớc 25 SXKD Sản xuất kinh doanh 26 TN&MT Tài nguyên Môi trƣờng 27 TTPTCCN Trung tâm phát triển cụm công nghiệp 28 UBND Ủy ban nhân dân ii DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng Bảng 3.1 Bảng 3.2 Bảng 3.3 Nội dung Quy hoạch khu công nghiệp nhỏ địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2020 Kết thực quy hoạch cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2014 Tiến độ thực đầu tƣ xây dựng cụm công nghiệp theo quy hoạch, giai đoạn 2006-2014 Trang Phụ lục 46 47 Nguồn vốn hỗ trợ đầu tƣ xây dựng hạ tầng cụm Bảng 3.4 công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 52 2006-2014 Bảng 3.5 Bảng 3.6 Bảng 3.7 Bảng 3.8 Bảng 3.9 10 Bảng 3.10 Nội dung hỗ trợ cho cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2014 Tình hình đầu tƣ xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An,giai đoạn 2006-2014 Bảng thích ký hiệu bảng 3.6 Tổng hợp hoạt động xúc tiến đầu tƣ vào cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2006-2014 Danh sách lớp tập huấn, phổ biến sách công nghiệp giai đoạn 2006 - 2014 Danh sách cụm công nghiệp vi phạm công tác đầu tƣ xây dựng giai đoạn 2006 - 2014 iii 53 Phụ lục Phụ lục 57 Phụ lục 62 Giang 2009-2011 2012-2014 11 Nghĩa Long 12 Hồng 13 Thạch 14 Sơn    2009-2011       2006-2008  2009-2011       2006-2008  2009-2011  2012-2014 Lạc   2012-2014 Trƣờng  2006-2008 2012-2014 Châu       2006-2008  2009-2011  2012-2014      (Nguồn: Sở TN&MT) Bảng 3.13: Danh sách cụm công nghiệp vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy giai đoạn 2006 - 2014 TT Giai đoạn Nội dung Nội dung Số lƣợng Số lƣợng kiểm tra vi phạm CCN vi phạm vi phạm Không kiểm tra định kỳ Công tác kiểm tra an toàn Không kiểm tra đột xuất phòng cháy chữa cháy Chƣa tiến hành thƣờng xuyên CCN việc tổ chức thực tập phƣơng án 2 Không kiểm tra định kỳ Công tác kiểm tra an toàn Không kiểm tra đột xuất 10 phòng cháy chữa cháy Chƣa tiến hành thƣờng xuyên CCN việc tổ chức thực tập phƣơng án 5 chữa cháy 2006-2008 Công tác tổ chức tổng kết, khen thƣởng việc thực công tác phòng cháy chữa cháy CCN 2009-2011 Không tổ chức tổng kết, khen thƣởng việc thực công tác phòng cháy chữa cháy CCN hàng năm chữa cháy Công tác tổ chức tổng kết, khen thƣởng việc thực công tác Không kiểm tra định kỳ Không kiểm tra đột xuất 10 14 Nội dung Nội dung Số lƣợng Số lƣợng kiểm tra vi phạm CCN vi phạm vi phạm Công tác kiểm tra an toàn Chƣa tiến hành thƣờng xuyên phòng cháy chữa cháy việc tổ chức thực tập phƣơng án CCN chữa cháy Công tác kiểm tra an toàn TT 2012-2014 Giai đoạn 2012-2014 thƣởng việc thực công tác phòng cháy chữa cháy CCN Không tổ chức tổng kết, khen phòng cháy chữa cháy CCN Công tác tổ chức tổng kết, khen thƣởng việc thực công tác phòng cháy chữa cháy CCN phòng cháy chữa cháy CCN hàng năm Không tổ chức tổng kết, khen thƣởng việc thực công tác phòng cháy chữa cháy CCN hàng năm (Nguồn: Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An) Bảng 3.17: Tổng hợp xử lý cụm công nghiệp, doanh nghiệp cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An vi phạm đảm bảo an toàn môi trường, giai đoạn 2006 – 2014 TT Nội dung vi phạm Số lƣợng Số lƣợng CCN DN vi vi phạm phạm Hình thức xử lý Xử phạt theo quy định : - Nghị định số 34/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 03 năm 2005, quy định xử phạt vi phạm hành Chƣa có giấy phép xả nƣớc thải 17 17 môi trƣờng lĩnh vực tài nguyên nƣớc - Nghị định 142/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nƣớc khoáng sản Không thực quan trắc, giám sát chất lƣợng Xử phạt theo quy định : 20 - Nghị định số 81/2006/NĐ- môi trƣờng CP ngày 09 tháng năm 2006 Chƣa có hệ thống xử lý Chính phủ quy định xử nƣớc thải tập trung cho 15 toàn Cụm thải rắn tập trung theo quy định phạt vi phạm hành lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng - Nghị định số 117/2009/NĐ- Chƣa có bãi thu gom chất 28 22 CP ngày 31 tháng 12 năm 2009 Chính phủ xử lý vi phạm pháp luật lĩnh Số lƣợng xanh đƣợc vực bảo vệ môi trƣờng trồng CCN không đáp ứng đƣợc việc giảm - Nghị đinh 179-2013-NĐ-CP 28 xử phạt hành thiểu phát tán khí thải hành vi vi phạm pháp luật lĩnh bụi vào môi trƣờng vực bảo vệ môi trƣờng (Nguồn: Sở Công thương tỉnh Nghệ An) Bảng 3.18: Tổng hợp xử lý cụm công nghiệp, doanh nghiệp cụm công nghiệp địa bàn tỉnh Nghệ An vi phạm công tác phòng cháy chữa cháy, giai đoạn 2006 - 2014 Số STT Nội dung Nội dung kiểm tra vi phạm lƣợng CCN vi phạm Không kiểm tra định kỳ Số lƣợng vi Hình thức xử lý phạm 14 19 23 32 Xử phạt theo quy định : - Nghị định số Công tác kiểm Không kiểm tra tra an toàn đột xuất phòng cháy Chƣa tiến hành -CP ngày 05 chữa cháy thƣờng xuyên tháng 10 năm CCN việc tổ chức 16 18 123/2005/NĐ 2005 quy thực tập phƣơng định xử phạt án chữa cháy vi phạm hành Công tác tổ Không tổ chức chức tổng kết, tổng kết, khen khen thƣởng thƣởng việc 14 15 lĩnh vực phòng cháy việc thực thực công chữa cháy công tác phòng tác phòng cháy - Nghị định số cháy chữa cháy chữa cháy 52/2012/NĐ- CCN CCN hàng năm CP ngày 14 tháng 06 năm 2012 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (Nguồn: Công an phòng cháy chữa cháy tỉnh Nghệ An) Phụ lục Câu hỏi vấn lấy ý kiến sâu công tác QLNN CCN địa bàn tỉnh Nghệ An - Đối tƣợng: Cán làm công tác QLNN CCN PHIẾU PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Kính gửi Ông/Bà! Để có sở đánh giá khách quan công tác QLNN CCN địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ việc thực đề tài “QLNN CCN địa bàn tỉnh Nghệ An”, tác giả tiến hành vấn lấy ý kiến cán bộ, chuyên viên làm công tác QLNN CCN địa bàn tỉnh Trƣớc bắt đầu, xin khẳng định số điều nhƣ sau: Toàn danh tính câu trả lời Ông /Bà đƣợc giữ kín tuyệt đối Nhƣ̃ng dƣ̃ kiê ̣n thu thâ ̣p đƣơ ̣c chỉ đƣơ ̣c sử dụng lần cho công việc phân tić h , tổ ng hơ ̣p , sở đƣa kiến nghị cách tổng quát báo cáo kết nghiên cƣ́u Các câu hỏi tập trung vào hiểu biết , trải nghiệm cá nhân Ông/Bà Ông/Bà không đại diện cho quan/tổ chức Mọi câu trả lời Ông /Bà đề u có ý nghiã với cuô ̣c nghiên cƣ́u , câu trả lời “đúng” hay “sai” Kính mong Ông/Bà trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà ! PHẦN I: PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Chức vụ Tên đơn vị: Địa liên hệ (email/số ĐT) PHẦN II: PHẦN PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN Câu 1: Đề nghị Ông/Bà đánh giá ƣu, nhƣợc điểm nguyên nhân liên quan tình hình quy hoạch CCN địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2006-2014? Câu 2: Ông/Bà vui lòng đánh giá số ƣu nhƣợc điểm chế sách hỗ trợ phát triển CCN tỉnh Nghệ An Cụ thể sách khuyến khích phát triển KCN nhỏ địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007 sách hỗ trợ đầu tƣ xây dựng hạ tầng KCN nhỏ địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày tháng năm 2009? Câu 3: Theo Ông/Bà, nguyên nhân dẫn đến tình trạng chƣa thu hút đƣợc DN đầu tƣ kinh doanh hạ tầng CCN địa bàn tỉnh Nghệ An? Câu 4: Đề nghị ông/Bà đánh giá ƣu, nhƣợc điểm nguyên nhân liên quan công tác xúc tiến đầu tƣ vào CCN địa bàn tỉnh Nghệ An? Câu 5: Đề nghị ông/Bà đánh giá ƣu, nhƣợc điểm nguyên nhân liên quan công tác tổ chức máy, đào tạo bồi dƣỡng nghiệp vụ cho cán QLNN CCN? Câu 6: Ông/Bà đánh giá ƣu, nhƣợc điểm nguyên nhân liên quan việc thực công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động CCN địa bàn tỉnh Nghệ An? Câu 7: Ông/Bà đánnh giá ƣu, nhƣợc điểm nguyên nhân liên quan công tác đánh giá hiệu đầu tƣ giải vấn đề phát sinh trình hình thành, hoạt động phát triển CCN địa bàn tỉnh Nghệ An? Câu 8: Ông/Bà vui lòng cho biết vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác QLNN CCN thời gian tới Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà ! Phụ lục 2: Phiếu vấn lấy ý kiến công tác QLNN CCN địa bàn tỉnh Nghệ An - Đối tƣợng: Cán quản lý DN hoạt động CCN PHIẾU PHỎNG VẤN LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN Kính gửi Ông/Bà! Để có sở đánh giá khách quan công tác QLNN CCN địa bàn tỉnh Nghệ An phục vụ việc thực đề tài “QLNN CCN địa bàn tỉnh Nghệ An”, tác giả tiến hành vấn lấy ý kiến cán quản lý DN hoạt động CCN địa bàn tỉnh Trƣớc bắt đầu, xin khẳng định số điều nhƣ sau: Trừ lĩnh vực hoạt động, danh tính câu trả lời Ông/Bà đƣợc giữ kín Nhƣ̃ng dƣ̃ kiê ̣n thu thâ ̣p đƣơ ̣c chỉ đƣơ ̣c sử dụng lần cho công việc phân tić h , tổ ng hơ ̣p , sở đƣa kiến nghị cá ch tổ ng quát báo cáo kết nghiên cƣ́u Các câu hỏi tập trung vào hiểu biết , trải nghiệm cá nhân Ông/Bà đại diện cho DN ông bà quản lý Mọi câu trả lời Ông /Bà đề u có ý nghĩa với nghiên cứu, câu trả lời “đúng” hay “sai” Kính mong Ông/Bà trả lời câu hỏi với tinh thần khách quan Xin chân thành cảm ơn hợp tác giúp đỡ Ông/Bà ! PHẦN I: PHẦN THÔNG TIN CHUNG Họ tên ngƣời đƣợc vấn: Chức vụ (xin ghi rõ): Công tác DN: Tên: Địa liên hệ: lĩnh vực hoạt động DN Điện tử Dệt may Da giầy Thực phẩm Hóa chất Lĩnh vực khác Vui lòng ghi rõ PHẦN II: PHẦN LẤY Ý KIẾN KHẢO SÁT Câu 1: Ông/Bà có nhận đƣợc thông tin chế sách hỗ trợ phát triển CCN tỉnh Nghệ An Cụ thể sách khuyến khích phát triển KCN nhỏ địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 117/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2007 sách hỗ trợ đầu tƣ xây dựng hạ tầng KCN nhỏ địa bàn tỉnh Nghệ An theo Quyết định số 83/2009/QĐ-UBND ngày tháng năm 2009? Nếu có vui lòng đánh giá số ƣu nhƣợc điểm sách chế nêu văn Câu 2: Ông/Bà đánh giá công tác xúc tiến, hỗ trợ đầu tƣ vào CCN địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung CCN nói riêng Câu 3: Ông/Bà đánh giá việc đảm bảo CSHT cho hình thành, xây dựng khai thác sử dụng CCN địa bàn tỉnh Nghệ An? Câu 4: Ông/Bà đánh giá công tác hỗ trợ DN hoạt động CCN Câu 5: Ông/Bà đánh giá việc thực công tác tra, kiểm tra, giám sát hoạt động CCN địa bàn tỉnh Nghệ An? Câu 6: Ông/Bà vui lòng cho biết vài kiến nghị nhằm nâng cao hiệu công tác QLNN CCN thời gian tới Xin chân thành cảm ơn Ông/Bà ! Tên cán đƣợc vấn: Cán QLNN CCN: - Ông Nguyễn Văn Thế Chức vụ: Trƣởng phòng Quản lý Công nghiệp, Sở Công thƣơng tỉnh Nghệ An - Bà Hồ Thị Kim Oanh Chức vụ: Phó phòng Kinh tế, UBND thành phố Vinh - Ông Phan Sỹ Trà Chức vụ: Phó phòng Kế hoạch Công nghiệp Dịch vụ, Sở KH&ĐT tỉnh Nghệ An Cán quản lý DN hoạt động CCN: - Ông Nguyễn Tất Thắng Chức vụ: giám đốc DN tƣ nhân Song Thắng, CCN Nghi Phú - Ông Nguyễn Đình Sinh Chức vụ: giám đốc Công ty Cổ phần Austdoor, CCN Nghi Phú - Ông Thái Đại Phong Chức vụ: giám đốc Công ty TNHH Đức Phong, CCN Nghi Phú
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an , Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an , Quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan