Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực hà nội nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ vạn phúc

101 305 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/11/2016, 09:25

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC ĐÀO THỊ THU HƢƠNG NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ TẬP TRUNG KHU VỰC HÀ NỘI NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI LÒ GIẾT MỔ VẠN PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Hà Nội – 2016 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA SAU ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU HÀNH ĐỘNG GIẢM NHẸ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU TRONG XỬ LÝ NƢỚC THẢI LÒ GIẾT MỔ TẬP TRUNG KHU VỰC HÀ NỘI NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TẠI LÒ GIẾT MỔ VẠN PHÚC LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS Bạch Quang Dũng TS Đinh Thái Hƣng Hà Nội – 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn công trình nghiên cứu cá nhân thực hướng dẫn khoa học TS Bạch Quang Dũng, TS Đinh Thái Hưng, không chép người khác Các thông tin thứ cấp sử dụng luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn đầy đủ, trung thực qui cách Tác giả Đào Thị Thu Hƣơng LỜI CẢM ƠN Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Biến đổi khí hậu “Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực Hà Nội – nghiên cứu điển hình lò giết mổ Vạn Phúc” hoàn thành tháng 10 năm 2015 Trong suốt trình học tập, nghiên cứu hoàn thành luận văn, tác giả nhận nhiều giúp đỡ thầy cô, bạn bè gia đình Trước hết tác giả luận văn xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy giáo TS Bạch Quang Dũng, TS Đinh Thái Hưng trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thầy, Cô giáo Khoa Sau đại học – Đại học Quốc gia Hà Nội giảng dạy, truyền đạt kiến thức, tạo điều kiện hướng dẫn suốt trình học tập thực luận văn Tác giả chân thành cám ơn anh chị đồng nghiệp, bạn bè Trung tâm Biến đổi khí hậu, Trung tâm Nghiên cứu Đào tạo Việt Nam – Hàn Quốc – Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn Biến đổi khí hậu hỗ trợ chuyên môn, thu nhập tài liệu liên quan để luận văn hoàn thành.Xin chân thành cám ơn Ban lãnh đạo Công ty TNHH An Thịnh – lò giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội tạo điều kiện cho tác giả việc khảo sát, lấy mẫu phục vụ đề tài luận văn Trong khuôn khổ luận văn, thời gian điều kiện hạn chế nên không tránh khỏi thiếu sót Vì tác giả mong nhận ý kiến đóp góp quý báu thầy cô đồng nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2016 Tác giả Đào Thị Thu Hƣơng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iv MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC HÌNH iv DANH MỤC BẢNG vi MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1.TỔNG QUAN, CƠ SỞ LÝ LUẬN 1.1.Tổng quan công nghệ xử lý nƣớc thải giết mổ 1.1.1.Những nghiên cứu nước .3 1.1.2.Những nghiên cứu nước 1.2.Cơ sở khoa học phƣơng pháp xử lý nƣớc thải giết mổ áp dụng công nghệ sinh học 1.2.1.Bản chất giải pháp công nghệ sinh học 1.2.2.Kỹ thuật để triển khai giải pháp công nghệ xử lý nước thải giết mổ 1.2.3.Về công nghệ thu hồi khí biogas tạo lượng 11 1.3.Hiện trạng xử lý nƣớc thải từ lò giết mổ tập trung khu vực Hà Nội 12 CHƢƠNG 2.PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 2.1.Phƣơng pháp nghiên cứu xử lý nƣớc thải giết mổ từ lò giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội 15 2.1.1.Khảo sát lấy mẫu 15 2.1.2.Nghiên cứu phương pháp tiền xử lý nước thải giết mổ 15 2.1.2.1.Nghiên cứu tách loại thành phần khó phân hủy: lông, cát, mỡ 16 2.1.2.2.Nghiên cứu khảo sát điều kiện xử lý tăng cường phương pháp hóa lý khả xử lý vi sinh vật nước thải giết mổ lò mổ 17 2.1.3.Phương pháp nghiên cứu xử lý nước thải giết mổ .20 2.1.3.1.Nghiên cứu xử lý sinh học kị khí để xử lý nước thải giết mổ 20 2.1.3.2.Phương pháp nghiên cứu xử lý sinh học hiếu khí để xử lý nước thải giết mổ .22 2.1.3.3.Phương pháp nghiên cứu kết hợp xử lý sinh học kị khí hiếu khí để xử lý nước thải giết mổ 23 i 2.2.Nghiên cứu phƣơng pháp tính toán, thiết kế hệ thống thu hồi xử lý khí sinh học 25 2.2.1.Hệ thống thu khí sinh học .25 2.2.1.1.Cấu tạo hệ thống thu khí sinh học .25 2.2.1.2.Thử độ kín thử áp lực hệ thống thu hồi khí sinh học 26 2.2.2.Phương pháp nghiên cứu làm khí –tiền xử lý khí sinh học 26 2.3.Phƣơng pháp nghiên cứu tiềm điện năng, nhiệt khí nâng khí biogas - Sử dụng khí biogas làm lƣợng tái tạo 27 2.3.1.Công nghệ sử dụng biogas cho hệ thống xử lý nước thải 27 2.3.2.Cơ sở tính toán điện sinh biogas .28 2.3.3.Cơ sở tính toán lượng biogas phục vụ làm khí nâng 29 CHƢƠNG 3.KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 31 3.1.Xử lý nƣớc thải giết mổ từ lò giết mổ tập trung Vạn Phúc, Hà Nội 31 3.1.1.Kết phân tích đặc tính, thành phần nước thải lò giết mổ tập trung .31 3.1.2.Kết nghiên cứu tiền xử lý nước thải lò giết mổ tập trung 32 3.1.2.1.Kết nghiên cứu tách loại thành phần khó phân hủy: lông, cát, mỡ 32 3.1.2.2.Kết khảo sát điều kiện xử lý tăng cường phương pháp hóa lý khả xử lý vi sinh vật nước thải giết mổ lò mổ .32 3.1.3.Kết nghiên cứu xử lý nước thải giết mổ 35 3.1.3.1.Kết nghiên cứu xử lý sinh học kị khí để xử lý nước thải giết mổ 35 3.1.3.2.Kết nghiên cứu xử lý sinh học hiếu khí để xử lý nước thải giết mổ 38 3.1.3.3.Kết nghiên cứu kết hợp xử lý sinh học kị khí hiếu khí để xử lý nước thải giết mổ…………… 41 3.2.Thiết kế, vận hành hệ thống thu hồi tiền xử lý khí sinh học 44 3.2.1.Hệ thống thu khí sinh học 44 3.2.1.1.Kết vận hành hệ thống thu khí sinh học .44 3.2.1.2.Nhận xét kết thu khí sinh học .48 3.2.2.Kết phương pháp tiền xử lý khí sinh học 48 3.2.2.1.Xác định lưu lượng khí 48 ii 3.2.2.2.Hiệu xử lý khí nước 49 3.2.2.3.Hiệu xử lý khí dung dịch NaOH 50 3.2.2.4.Bộ lọc khí sinh học từ vật liệu tái chế 51 3.3.Kết nghiên cứu tiềm sử dụng khí biogas - Chuyển hóa biogas thành điện 52 KẾT LUẬN 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1 Sơ đồ nguyên lý công nghệ xử lý nước thải giết mổ HUBE[26] Hình 1.2 Sơ đồ nguyên lý công nghệ xử lý nước thải giết mổ Phitsanulok, Thái Lan [23] Hình 2.1 Hoạt động lò giết mổ tập trung 15 Hình 2.2 Hệ thống lưới tách chất chất lơ lửng từ nước thải giết mổ 17 Hình 2.3 Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng chất keo tụ 18 Hình 2.4 Thí nghiệm nghiên cứu nghiên cứu phân hủy vi sinhvật hiếu khí nước thải lò giết mổ 19 Hình 2.5 Thí nghiệm nghiên cứu nghiên cứu phân hủy vi sinhvật yếm khí nước thải lò giết mổ 20 Hình 2.6 Sơ đồ xử lý kị khí hợp chất hữu 21 Hình 2.7 Mô hình hệ thống xử lý kị khí nước thải giết mổ gia súc thiết kế phòng thí nghiệm 22 Hình 2.8 Mô hình hệ thống xử lý hiếu khí nước thải giết mổ gia súc thiết kế phòng thí nghiệm 23 Hình 2.9 Mô hình kết hợp hệ thống xử lý kị khí hệ thống xử lý hiếu khí nước thải giết mổ gia súc thiết kế phòng thí nghiệm 25 Hình 2.10 Phương pháp nghiên cứu tiền xử lý khí sinh học 27 Hình 2.11 Sơ đồ công nghệ chuyển đổi biogas thành khí nâng điện 28 Hình 3.1 Ảnh hưởng chất keo tụ nước thải giết mổ 33 Hình 3.2 Ảnh hưởng vi sinh vật hiếu khí đến nước thải giết mổ 34 Hình 3.3 Ảnh hưởng vi sinh vật yếm khí phân hủy nước thải lò mổ 35 Hình 3.4 Biểu đồ biểu thị kết xử lý COD sau bể kị khí 36 Hình 3.5 Biểu đồ biểu thị kết xử lý BOD sau bể kị khí 36 Hình 3.6 Biểu đồ biểu thị kết xử lý TN sau bể kị khí 37 Hình 3.7 Biểu đồ biểu thị kết xử lý NH4 sau bể kị khí 37 Hình 3.8 Biểu đồ biểu thị kết xử lý TP sau bể kị khí 38 iv Hình 3.9 Biểu đồ biểu thị kết xử lý COD sau sau hệ thống hiếu khí 39 Hình 3.10 Biểu đồ biểu thị kết xử lý BOD sau hệ thống hiếu khí 39 Hình 3.11 Biểu đồ biểu thị kết xử lý TN sau hệ thống hiếu khí 40 Hình 3.12 Biểu đồ biểu thị kết xử lý NH4 sau hệ thống hiếu khí 40 Hình 3.13 Biểu đồ biểu thị kết xử lý TP sau hệ thống hiếu khí 41 Hình 3.14 Biểu đồ biểu thị kết xử lý COD sau hệ thống kết hợp xử lý kị khí hiếu khí 42 Hình 3.15 Biểu đồ biểu thị kết xử lý BOD sau hệ thống kết hợp xử lý kị khí hiếu khí 43 Hình 3.16 Biểu đồ biểu thị kết xử lý TN sau hệ thống kết hợp xử lý kị khí hiếu khí 43 Hình 3.17 Biểu đồ biểu thị kết xử lý NH4 sau hệ thống kết hợp xử lý kị khí hiếu khí 44 Hình 3.18 Biểu đồ biểu thị kết xử lý TP sau hệ thống kết hợp xử lý kị khí hiếu khí 44 Hình 3.19 Đồ thị biểu diễn tỷ lệ thành phần khí sinh 45 Hình 3.20 Thành phần khí giai đoạn phân hủy mạnh (ngày thứ 28 - 35) 45 Hình 3.21 Hấp thụ khí CO2 H2S trình phân tích hàm lượng 49 Hình 3.22 Hiệu xử lý CO2 phương pháp hấp thụ vào nước 50 Hình 3.23 Hiệu xử lý H2S dung dịch NaOH 50 Hình 3.24 Hiệu xử lý CO2 dung dịch NaOH 51 Hình 3.25 Đồ thị hiệu xử lý H2S phoi sắt 51 Hình 3.26 Tỷ lệ lượng điện so với biogas CH4 phát sinh hàng ngày 53 v DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1.Phát sinh nước thải thành phần nước thải 13 Bảng 2.1.Thành phần chất thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng chất keo tụ 17 Bảng 2.2.Thành phần chất thí nghiệm nghiên cứu phân hủy vi sinh vật hiếu khí nước thải lò giết mổ 18 Bảng 2.3.Thành phần chất thí nghiệm nghiên cứu phân hủy vi sinh vật yếm khí nước thải lò giết mổ 19 Bảng 2.4.Các thông số thời gian lưu nước, thời gian lưu b n lưu lượng cấp khí cho phương pháp 25 Bảng 2.5.Yêu cầu chất lượng thành phần khí biogas sau xử lý theo mục đích sử dụng26 Bảng 2.6.Thành phần biogas sau xử lý 28 Bảng 3.1.Đặc điểm nước thải giết mổ 32 Bảng 3.2.Giá trị khí thành phần biogas thu 46 Bảng 3.3.Thành phần khí sinh trình xử lý nước thải lò giết mổ 48 Bảng 3.4.Lượng điện tiêu thụ cho hệ thống xử lý nước thải công suất 52 vi Ngày/tháng Hàm lượng NH4 sau xử lý kị khí (mg/L) Hàm lượng NH4 sau xử lý hiếu khí (mg/L) Hiệu xuất xử lý NH4 sau hệ thống hiếu khí (%) 20/05 41.5 7.0 83 21/05 71.2 34.1 52 22/05 83.2 59.8 28 23/05 50.0 31.0 38 26/05 43.8 22.3 49 28/05 62.6 13.2 79 30/05 60.7 16.3 73 31/05 70.5 48.2 32 02/06 74.0 3.1 96 06/06 70.1 41.6 41 08/06 69.2 13.3 81 10/06 53.1 12.3 77 12/06 105.1 35.9 66 16/06 106.6 69.4 35 18/06 116.8 30.5 74 19/06 118.2 58.8 50 20/06 127.9 55.5 57 24/06 87.1 22.3 74 25/06 86.5 36 58 26/06 108.5 8.6 92 27/06 85.6 11.6 86 29/06 94.4 90 9/7 50 1.77 96 10/7 40 1.63 96 11/7 36.4 2.36 94 14/7 44.2 1.54 97 16/7 47.1 3.1 93 17/7 52.8 2.63 95 75 Bảng 10 Ngày/tháng Kết xử lý TP sau hệ thống xử lý hiếu khí Hàm lượng TP sau xử lý kị khí (mg/L) Hàm lượng TP sau xử lý hiếu khí (mg/L) Hiệu xuất xử lý TP sau hệ thống hiếu khí (%) 15/4 25.95 0.07 100 16/4 9.75 0.04 100 17/4 11.26 0.04 100 18/4 6.87 0.04 99 19/4 9.99 2.47 75 21/4 10.82 0.82 92 22/4 14.55 0.35 98 24/4 10.50 0.37 96 25/4 9.52 0.29 97 26/4 9.18 0.46 95 28/4 10.34 1.61 84 29/4 9.82 0.08 99 30/4 9.49 0.40 96 3/.5 9.77 0.04 100 5/.5 6.16 0.07 99 6/.5 5.80 0.22 96 9/05 7.84 0.27 97 12/05 5.36 0.34 94 14/05 4.52 0.22 95 15/05 4.84 0.20 96 20/05 4.24 0.10 98 21/05 4.16 0.29 93 22/05 5.91 0.27 95 23/05 4.29 0.22 95 26/05 4.37 0.35 92 28/05 9.59 0.48 95 76 Ngày/tháng Hàm lượng TP sau xử lý kị khí (mg/L) Hàm lượng TP sau xử lý hiếu khí (mg/L) Hiệu xuất xử lý TP sau hệ thống hiếu khí (%) 30/05 11.62 0.56 95 31/05 10.62 0.98 91 02/06 9.59 1.05 89 03/06 10.20 2.07 80 04/06 9.59 1.41 85 06/06 4.68 0.31 93 08/06 10.08 0.78 92 10/06 10.82 0.51 95 12/06 11.36 0.61 95 16/06 10.18 0.50 95 18/06 14.31 0.51 96 19/06 11.48 1.22 89 20/06 8.06 0.76 91 Bảng 11 Kết xử lý COD sau hệ thống xử lý kị khí kết hợp hiếu khí Hàm lượng COD sau xử lý kị khí (mg/L) 1068 Hàm lượng COD sau xử lý hiếu khí (mg/L) 723 Hiệu xuất xử lý COD (%) 15/4 Hàm lượng COD đầu vào (mg/L) 2125 16/4 2169 974 831 62 17/4 2458 1100 530 78 18/4 1840 1068 615 67 19/4 1920 949 480 75 21/4 1408 964 416 70 22/4 2145 949 563 74 24/4 2101 794 563 73 25/4 2006 836 704 65 26/4 2295 864 615 73 28/4 2153 954 528 75 Ngày/ tháng 77 66 Hàm lượng COD sau xử lý kị khí (mg/L) 1264 Hàm lượng COD sau xử lý hiếu khí (mg/L) 457 Hiệu xuất xử lý COD (%) 29/4 Hàm lượng COD đầu vào (mg/L) 2127 30/4 2412 1158 563 77 3/.5 1938 897 457 76 5/.5 1398 789 211 85 6/.5 1684 987 215 87 9/05 2035 499 134 93 12/05 854 125 115 87 14/05 1824 250 173 91 15/05 1863 288 211 89 20/05 2400 538 138 94 21/05 2134 479 142 93 22/05 2217 768 130 94 23/05 2352 874 144 94 26/05 2400 643 124 95 28/05 2496 1269 230 91 30/05 2412 749 329 86 31/05 2247 865 344 85 02/06 2371 749 224 91 03/06 2400 794 164 93 04/06 2480 836 273 89 06/06 1872 462 324 83 08/06 2621 475 325 88 10/06 2450 364 266 89 12/06 1901 758 173 91 16/06 1730 547 288 83 18/06 1622 557 278 83 19/06 2102 701 317 85 20/06 1661 691 346 79 Ngày/ tháng 78 79 Hàm lượng COD sau xử lý kị khí (mg/L) 326 Hàm lượng COD sau xử lý hiếu khí (mg/L) 230 Hiệu xuất xử lý COD (%) 24/06 Hàm lượng COD đầu vào (mg/L) 2054 25/06 1440 422 269 81 26/06 1363 317 173 87 27/06 1766 346 230 87 29/06 1632 288 192 88 9/7 1210 346 192 84 10/7 1094 442 115 89 11/7 1152 451 134 88 14/7 1565 269 77 95 16/7 1978 403 58 97 17/7 1805 653 96 95 18/7 1786 758 96 95 22/7 1142 547 182 84 23/7 1517 634 134 91 24/7 1162 778 154 87 Ngày/ tháng Bảng 12 89 Kết xử lý BOD sau hệ thống xử lý kị khí kết hợp hiếu khí Hàm lượng BOD sau xử lý kị khí (mg/L) 874 Hàm lượng BOD sau xử lý hiếu khí (mg/L) 114 Hiệu xuất xử lý BOD (%) 15/4 Hàm lượng BOD đầu vào (mg/L) 1307 16/4 1323 482 84 94 17/4 1316 871 117 91 18/4 1166 858 97 92 19/4 1005 640 144 86 21/4 969 631 14 99 22/4 1686 578 140 92 24/4 1393 586 82 94 25/4 1387 591 88 94 Ngày/ tháng 79 91 Hàm lượng BOD sau xử lý kị khí (mg/L) 600 Hàm lượng BOD sau xử lý hiếu khí (mg/L) 93 Hiệu xuất xử lý BOD (%) 26/4 Hàm lượng BOD đầu vào (mg/L) 1393 28/4 2396 356 118 95 29/4 1753 486 124 93 30/4 2208 623 117 95 3/.5 1782 410 19 99 5/.5 941 604 13 99 6/.5 1070 532 10 99 9/05 1162 538 40 97 12/05 429 84 36 92 14/05 1031 185 54 95 15/05 1055 198 64 94 20/05 1583 140 22 99 21/05 1408 124 37 97 22/05 1335 387 64 95 23/05 1483 430 44 97 26/05 928 163 37 96 28/05 1518 531 120 92 30/05 1543 390 99 94 31/05 1490 455 104 93 02/06 1393 387 68 95 03/06 783 75 28 96 04/06 782 117 44 94 06/06 775 139 37 95 08/06 771 119 25 97 10/06 473 112 20 96 12/06 951 174 59 94 16/06 269 135 104 61 18/06 761 243 44 94 Ngày/ tháng 80 93 Hàm lượng BOD sau xử lý kị khí (mg/L) 230 Hàm lượng BOD sau xử lý hiếu khí (mg/L) 73 Hiệu xuất xử lý BOD (%) 19/06 Hàm lượng BOD đầu vào (mg/L) 758 20/06 758 468 115 85 24/06 736 14 17 98 25/06 738 92 60 92 26/06 761 25 99 27/06 745 52 20 97 29/06 480 71 13 97 9/7 822 65 10 99 10/7 1016 113 99 11/7 874 135 100 14/7 1390 74 99 16/7 1307 874 114 91 17/7 1323 482 84 94 18/7 1316 871 117 91 22/7 1166 858 97 92 23/7 1005 640 144 86 24/7 969 631 14 99 Ngày/ tháng Bảng 13 90 Kết xử lý TN sau hệ thống xử lý kị khí kết hợp hiếu khí 15/4 Hàm lượng TN đầu vào (mg/L) 409.3 16/4 297.0 367 46 85 17/4 273.3 355 21 92 18/4 127.0 376 38 70 19/4 462.7 578 104 78 21/4 467.4 551 112 76 22/4 462.0 534 84 82 Ngày/ tháng Hàm lượng TN sau xử lý kị khí (mg/L) 562 81 Hàm lượng TN sau xử lý hiếu khí (mg/L) 81 Hiệu xuất xử lý TN (%) 80 24/4 Hàm lượng TN đầu vào (mg/L) 575.8 25/4 481.3 589 56 88 26/4 415.6 497 112 73 28/4 423.5 416 168 60 29/4 378.6 520 84 78 30/4 367.6 565 82 78 3/.5 328.2 534 39 88 5/.5 236.9 562 16 93 6/.5 431.1 571 62 86 9/05 209 214 135 35 12/05 245 146 128 48 14/05 271 173 87 68 15/05 246 196 126 49 20/05 347 117 85 76 21/05 307 117 76 75 22/05 308 221 139 55 23/05 342 246 210 39 26/05 219 210 142 35 28/05 354 123 91 74 30/05 204 182 87 57 31/05 313 196 103 67 02/06 284 213 223 22 03/06 381 226 92 76 04/06 188 230 105 44 06/06 104 234 167 -61 08/06 128 146 118 10/06 114 81 135 -18 12/06 275 290 110 60 Ngày/ tháng Hàm lượng TN sau xử lý kị khí (mg/L) 536 82 Hàm lượng TN sau xử lý hiếu khí (mg/L) 48 Hiệu xuất xử lý TN (%) 92 16/06 Hàm lượng TN đầu vào (mg/L) 184 18/06 143 200 79 45 19/06 235 171 64 73 20/06 187 168 50 73 24/06 183 53 83 55 25/06 136 105 86 37 26/06 89 70 62 30 27/06 92 105 67 27 29/06 114 97 72 37 9/7 151 78 73 52 10/7 190 140 73 62 11/7 146 101 62 58 14/7 126 42 42 67 16/7 143 76 70 51 17/7 165 87 78 53 18/7 409.3 562 81 80 22/7 297.0 367 46 85 23/7 273.3 355 21 92 24/7 127.0 376 38 70 Ngày/ tháng Bảng 14 Ngày/ tháng 15/4 Hàm lượng TN sau xử lý kị khí (mg/L) 251 Hàm lượng TN sau xử lý hiếu khí (mg/L) 96 Hiệu xuất xử lý TN (%) 48 Kết xử lý TP sau hệ thống xử lý kị khí kết hợp hiếu khí Hàm lượng TP đầu vào (mg/L) 24.55 Hàm lượng TP sau xử lý kị khí (mg/L) 25.95 Hàm lượng TP sau xử lý hiếu khí (mg/L) 0.07 Hiệu xuất xử lý TP (%) 100 16/4 21.42 9.75 0.04 100 17/4 12.06 11.26 0.04 100 18/4 10.95 6.87 0.04 100 19/4 12.10 9.99 2.47 80 83 Ngày/ tháng 21/4 Hàm lượng TP đầu vào (mg/L) 13.84 Hàm lượng TP sau xử lý kị khí (mg/L) 10.82 Hàm lượng TP sau xử lý hiếu khí (mg/L) 0.82 Hiệu xuất xử lý TP (%) 94 22/4 11.06 14.55 0.35 97 24/4 11.13 10.50 0.37 97 25/4 13.00 9.52 0.29 98 26/4 13.68 9.18 0.46 97 28/4 11.82 10.34 1.61 86 29/4 8.62 9.82 0.08 99 30/4 8.53 9.49 0.40 95 3/.5 6.11 9.77 0.04 99 5/.5 6.31 6.16 0.07 99 6/.5 7.10 5.80 0.22 97 9/05 8.70 7.84 0.27 97 12/05 6.32 5.36 0.34 95 14/05 5.75 4.52 0.22 96 15/05 5.58 4.84 0.20 96 20/05 3.52 4.24 0.10 97 21/05 4.89 4.16 0.29 94 22/05 6.24 5.91 0.27 96 23/05 6.09 4.29 0.22 96 26/05 5.94 4.37 0.35 94 28/05 10.80 9.59 0.48 96 30/05 10.35 11.62 0.56 95 31/05 16.16 10.62 0.98 94 02/06 10.80 9.59 1.05 90 03/06 18.63 10.20 2.07 89 04/06 14.87 9.59 1.41 91 06/06 2.42 4.68 0.31 87 08/06 6.52 10.08 0.78 88 84 Ngày/ tháng 10/06 Hàm lượng TP đầu vào (mg/L) 10.64 Hàm lượng TP sau xử lý kị khí (mg/L) 10.82 Hàm lượng TP sau xử lý hiếu khí (mg/L) 0.51 Hiệu xuất xử lý TP (%) 95 12/06 10.88 11.36 0.61 94 16/06 13.60 10.18 0.50 96 18/06 17.92 14.31 0.51 97 19/06 22.50 11.48 1.22 95 20/06 11.18 8.06 0.76 93 24/06 24.55 25.95 0.07 100 25/06 21.42 9.75 0.04 100 26/06 12.06 11.26 0.04 100 27/06 10.95 6.87 0.04 100 29/06 12.10 9.99 2.47 80 9/7 13.84 10.82 0.82 94 10/7 11.06 14.55 0.35 97 11/7 11.13 10.50 0.37 97 14/7 13.00 9.52 0.29 98 16/7 13.68 9.18 0.46 97 17/7 11.82 10.34 1.61 86 18/7 8.62 9.82 0.08 99 22/7 8.53 9.49 0.40 95 23/7 6.11 9.77 0.04 99 24/7 6.31 6.16 0.07 99 Bảng 15 Ngày/ tháng 15/4 Kết xử lý NH4 sau hệ thống xử lý kị khí kết hợp hiếu khí Hàm lượng NH4 đầu vào (mg/L) 327.4 Hàm lượng NH4 sau xử lý kị khí (mg/L) 418.8 Hàm lượng NH4 sau xử lý hiếu khí (mg/L) 70.32 Hiệu xuất xử lý NH4 (%) 79 16/4 249.56 287.74 21.72 91 17/4 231.62 285.73 13.68 94 85 Ngày/ tháng 18/4 Hàm lượng NH4 đầu vào (mg/L) 82.48 Hàm lượng NH4 sau xử lý kị khí (mg/L) 295.9 Hàm lượng NH4 sau xử lý hiếu khí (mg/L) 37.16 Hiệu xuất xử lý NH4 (%) 55 19/4 382.39 502.16 104.7 73 21/4 396.08 464.37 98.6 75 22/4 366.7 502.16 31.76 91 24/4 464.37 502.16 30.51 93 25/4 404.49 502.16 59.51 85 26/4 358.29 426.58 29.38 92 28/4 371.47 341.59 50.97 86 29/4 305.31 502.16 33.14 89 30/4 303.8 464.37 57.25 81 3/.5 269.03 464.37 23.48 91 5/.5 200.74 464.37 7.53 96 6/.5 362.31 502.16 44.19 88 9/05 196.00 162.00 22.50 89 12/05 58.1 80.0 2.7 95 14/05 72.3 68.3 35.1 51 15/05 71.2 69.9 13.4 81 20/05 67.8 41.5 7.0 90 21/05 62.2 71.2 34.1 45 22/05 27.0 83.2 59.8 -121 23/05 62.7 50.0 31.0 51 26/05 50.2 43.8 22.3 56 28/05 73.4 62.6 13.2 82 30/05 70.5 60.7 16.3 77 31/05 77.7 70.5 48.2 38 02/06 87.2 74.0 3.1 96 06/06 62.3 70.1 12.3 33 08/06 47.7 69.2 35.9 72 86 Ngày/ tháng 10/06 Hàm lượng NH4 đầu vào (mg/L) 45.1 Hàm lượng NH4 sau xử lý kị khí (mg/L) 53.1 Hàm lượng NH4 sau xử lý hiếu khí (mg/L) 69.4 Hiệu xuất xử lý NH4 (%) 73 12/06 100.9 105.1 30.5 64 16/06 94.5 106.6 58.8 27 18/06 166.1 116.8 55.5 82 19/06 189.4 118.2 22.3 69 20/06 120.3 127.9 36 54 24/06 111.4 87.1 8.6 80 25/06 95.6 86.5 11.6 62 26/06 115.1 108.5 93 27/06 111.6 85.6 1.77 90 29/06 82.6 94.4 1.63 89 9/7 58.3 50 2.36 97 10/7 48.4 40 1.54 97 11/7 49.6 36.4 3.1 95 14/7 64.5 44.2 2.63 98 16/7 54.6 47.1 70.32 94 17/7 54.4 52.8 21.72 95 18/7 327.4 418.8 13.68 79 22/7 249.56 287.74 37.16 91 23/7 231.62 285.73 104.7 94 24/7 82.48 295.9 98.6 55 Bảng 16 Hàm lượng BOD COD nước thải giết mổ gày 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 21/4 22/4 24/4 25/4 26/4 BOD 1307 1323 1316 1166 1005 969 1686 1393 1387 1393 COD 2125 2169 2458 1840 1920 1408 2145 2101 2006 2295 gày 28/4 29/4 30/4 3/5 5/5 6/5 9/05 12/05 14/05 87 gày 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 21/4 22/4 24/4 25/4 BOD 2396 1753 2208 1782 941 1070 1162 429 1031 COD 2153 2127 2412 1938 1398 1684 2035 854 1824 26/4 Bảng 17 Hàm lượng COD BOD nước thải giết mổ sau xử lý qua hệ thống kị khí kết hợp hiếu khí Ngày 9/05 12/05 14/05 15/05 20/05 21/05 22/05 23/05 26/05 28/05 BOD 40 36 54 64 22 37 64 44 37 120 COD 134 115 173 211 138 142 130 144 124 230 Ngày 30/05 31/05 02/06 03/06 04/06 06/06 08/06 10/06 12/06 16/06 BOD 99 104 68 28 44 37 25 20 59 104 COD 329 344 224 164 273 323.7 325 266 173 288 Bảng 18 Ngày 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Lượng biogas, CH4, điện sinh ngày Biogas (lít) 57.6 155.4 118.2 216 259.2 319.8 460.8 518.4 547.2 525.6 594.6 526.8 529.8 616.2 616.2 622.2 655.2 692.4 705.6 673.8 727.2 777.6 898.8 CH4 (lít) 46.5 126 91 175.5 210 258 365.5 424 437.5 412.5 473 422.5 447.5 497 497 545 513 566 572 547.5 598.5 608 737.5 88 Điện (w) 98 264 201 367 441 544 783 881 930 894 1011 896 901 1048 1048 1058 1114 1177 1200 1145 1236 1322 1528 Ngày 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Biogas (lít) 906 924.6 864 942 963.6 950.4 1036.8 1050 1059.6 1071.6 884.4 1010.88 1003.08 1048.32 1022.28 983.64 967.68 1028.16 1056.37 1048.219 1095.494 1068.283 1027.904 1011.226 1069.521 1061.269 1109.133 1081.583 1040.701 1023.815 1087.804 1117.65 1109.026 1159.044 1130.254 1087.533 1069.887 CH4 (lít) 748 749.5 705 786 763 757 809 865 890.5 891.5 721.5 846.5 831 850 842.5 779.5 798 838 865.5 850 883.5 861.5 838 802 871.5 856 899.5 872.5 843 803 873 910.5 894.5 948.5 916.5 868 876.5 89 Điện (w) 1540 1572 1469 1601 1638 1616 1763 1785 1801 1822 1503 1718 1705 1782 1738 1672 1645 1748 1796 1782 1862 1816 1747 1719 1818 1804 1886 1839 1769 1740 1849 1900 1885 1970 1921 1849 1819
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực hà nội nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ vạn phúc , Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực hà nội nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ vạn phúc , Nghiên cứu hành động giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong xử lý nước thải lò giết mổ tập trung khu vực hà nội nghiên cứu điển hình tại lò giết mổ vạn phúc

Từ khóa liên quan