Bài 11. Lực hấp dẫn.Địn luật vạn vật hấp dẫn

27 420 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/06/2013, 01:27

Trường THPT Mỹ Đức C Giáo án điện tử 2007 - 2008 Bộ môn: Vật lí Giáo viên thực hiện: Hoàng Thanh Cao KIEÅM TRA BAØI CUÕ Caâu 1 : Caâu 2 : Phát biểu định luật III Niu – tơn ? Đặc điểm của cặp lực và phản lực? Có 3 loại lực trong cơ học Có 3 loại lực trong cơ học 1 Lực hấp dẫn 1 Lực hấp dẫn 2 Lực đàn hồi 2 Lực đàn hồi 3 Lực ma sát 3 Lực ma sát Baøi 11 I. Lực hấp dẫn I. Lực hấp dẫn Tại sao trái táo không rơi lên trời ? - Lực nào đã làm cho trái táo rơi ? - Trái Đất hút trái táo. Trái táo có hút Trái Đất không ? P m M P’ Hình ảnh mô tả chuyển động Hình ảnh mô tả chuyển động của một số hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời của một số hành tinh thuộc Hệ Mặt Trời Chuyển động của Mặt Trăng Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất quanh Trái Đất  Chuyển động của Trái Đất, Mặt Chuyển động của Trái Đất, Mặt Trăng … có phải là chuyển Trăng … có phải là chuyển động theo quán tính không? động theo quán tính không?  Lực nào giữ cho Mặt Trăng Lực nào giữ cho Mặt Trăng quay quanh Trái Đất mà quay quanh Trái Đất mà không văng ra xa Trái Đất ? không văng ra xa Trái Đất ? [...]... R Vy gia tc ri t do ca cỏc vt gn mt t R l nh nhau O ỳng ri! im 10 cho ngi thụng minh 1 Lực hấp dẫn giữa hai khi các vật có: A thể tích rất lớn Sai roi! Ki chỉ đáng vật m tra li ngay B khối lượng riêng rất lớn C khối lượng rất lớn D dạng hình cầu kể 2 Giá trị nào sau đây đúng với hằng số ỳng ri! Sai roi! im hấp dẫn? 10 cho Kim tra ngi thụng minh li ngay A G = 6,76.10-11 Nm2/kg2 B G = 6,67.10-11 Nm2/kg2 . II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN 1. Định luật. 1. Định luật. F hd ~ m 1 .m 2 F hd ~ 1 r 2 F hd F hd r m 1 m 2 II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN II. ĐỊNH LUẬT VẠN. II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN Th Th í nghiệm Ca – ven – đi - xơ í nghiệm Ca – ven – đi - xơ II. ĐỊNH LUẬT VẠN VẬT HẤP DẪN
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 11. Lực hấp dẫn.Địn luật vạn vật hấp dẫn, Bài 11. Lực hấp dẫn.Địn luật vạn vật hấp dẫn, Bài 11. Lực hấp dẫn.Địn luật vạn vật hấp dẫn

Từ khóa liên quan