Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDF

27 223 1
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 22:44

Bộ giáo dục đào tạo Tr-ờng đại học kinh tế quốc dân đỗ hữu hải hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp - vận dụng cho doanh nghiệp việt nam Chuyên ngành: QUảN TRị KINH DOANH Mã số: 62 34 01 02 Hà nội, năm 2014 Công trình đ-ợc hoàn thành Tr-ờng đại học Kinh tế Quốc dân Ng-ời h-ớng dẫn khoa học: PGS.ts NGUYễN MạNH QUÂN Phản biện 1: ts Trần kim hào Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung -ơng Phản biện 2: PGS.Ts hoàng văn hải Tr-ờng ĐH Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội Phản biện 3: PGS.Ts Đỗ minh c-ơng Ban tổ chức Trung -ơng Lun ỏn s c bo v trc Hi ng chm Lun ỏn cp Trng hp ti: TRNG I HC KINH T QUC DN Vo hi h ngy thỏng nm Cú th tỡm hiu lun ỏn ti - Th vin Quc gia Vit Nam - Th vin Trng i hc Kinh t Quc Dõn PHN M U S cn thit ca ti T lõu, ngi ó ý thc rt rừ v vai trũ quan trng ca hoỏ i vi cuc sng Vn hoỏ i gn lin vi s xut hin ca nhõn loi, va l mc tiờu va l ng lc vo s phỏt trin xó hi Vn hoỏ ngy cng thm sõu vo mi mt cuc sng, kim ch nam cho hot ng sỏng to ca ngi Mc dự hoỏ qun lý v qun tr doanh nghip ó c quan tõm nghiờn cu t lõu, nhiờn, cũn thiu vng mt nn tng lý lun vng chc v cỏc phng phỏp thc hnh hu hiu i vi cỏc ngi qun lý cp v mụ v doanh nghip Nhn thc v hoỏ qun lý doanh nghip cũn m h, ln ln lm cho quỏ trỡnh xõy dng v phỏt trin hoỏ doanh nghip cỏc doanh nghip gp nhiu khú khn Xut phỏt t thc t nờu trờn, hoỏ doanh nghip l lnh vc khoa hc mi cú phm vi rt rng liờn quan n nhiu lnh vc khỏc v cũn cha thng nht v nhiu lý lun, nghiờn cu gii hn phm vi nghiờn cu vic nghiờn cu xõy dng h thng tiờu xỏc minh nhng du hiu c trng v hoỏ doanh nghip ca mt doanh nghip, t chc Vỡ lý ú nghiờn cu sinh ó chn H thng tiờu nhn din hoỏ doanh nghip - Vn dng cho doanh nghip Vit Nam lm ti nghiờn cu ca mỡnh Mc tiờu nghiờn cu Mc tiờu ca lun ỏn l xỏc nh c nhng yu t cu thnh húa doanh nghip; t ú xõy dng c h thng tiờu nhn din húa doanh nghip trờn c s tng hp v khỏi quỏt nhng lý lun v hoỏ doanh nghip, tip cn di gúc qun lý i tng v phm vi nghiờn cu i tng nghiờn cu ca lun ỏn l h thng tiờu nhn din húa doanh nghip Lun ỏn c tin hnh nghiờn cu gii hn phm vi v thi gian t 6/2012 n ht thỏng 11/2012 v thc hin ch yu thnh ph H Ni, H Chớ Minh v Nng, Cn Th, Hi Phũng Phng phỏp nghiờn cu Cỏc phng phỏp ch yu c s dng l: Phng phỏp h thng húa, tng quỏt húa, phõn tớch, tng hp, so sỏnh; Phng phỏp nghiờn cu nh tớnh v Phng phỏp nghiờn cu nh lng Nhng úng gúp mi ca lun ỏn Lun ỏn ó thng kờ cỏc tiờu nhn din VHDN ng thi a s phõn nh cỏc tiờu ny thnh tng nhúm: t chc, qun lý, lónh o Ngoi cỏc nhúm nhõn t nhn din ca cỏc tỏc gi ó tng nghiờn cu, tỏc gi cũn phỏt trin thờm mt s nhõn t mi thuc yu t T chc, Qun lý v Lónh o cú tỏc ng ti vic cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN B cc ca lun ỏn Ngoi phn M u, Kt lun, Ti liu tham kho, ph lc, lun ỏn c cu trỳc lm chng Chng 1: Tng quan nghiờn cu v tiờu nhn din Vn húa doanh nghip Chng 2: Phng phỏp nghiờn cu v húa doanh nghip thụng qua cỏc tiờu Chng 3: Kt qu nghiờn cu cỏc tiờu nhn din VHDN ca doanh nghip Vit Nam Chng 4: xut cỏc gii phỏp phỏt trin Vn húa doanh nghip Vit Nam CHNG 1: TNG QUAN NGHIấN CU V TIấU CH NHN DIN VN HểA DOANH NGHIP 1.1 Khỏi nim húa doanh nghip Vn húa doanh nghip hay húa cụng ty l mt khỏi nim c bit vi cỏc cỏi tờn khỏc nh Vn húa t chc (organizational culture) hay Vn húa kinh doanh (Business culture) Cú nhiu nh ngha khỏc v VHDN, nhiờn xột t gúc qun lý tỏc nghip cú th nh ngha VHDN nh sau: Vn húa doanh nghip bao gm mt h thng cỏc ý ngha, giỏ tr, nim tin ch o, cỏch nhn thc v phng phỏp t c mi thnh viờn ca mt t chc cựng chia s v cú nh hng phm vi rng n cỏch thc hnh ng ca cỏc thnh viờn 1.2 Cỏc cỏch tip cn v VHDN Cỏc cụng trỡnh nghiờn cu v VHDN th hin rừ hai hng nghiờn cu chớnh: - Hng nghiờn cu th nht trung vo vic tỡm tũi, khỏm phỏ tớnh cht qun lý ca nhõn t hoỏ qun lý doanh nghip (Allaire & Firsirotu, 1984; Hatch, nm 1993; Martin, 1992; Meek, 1988; Pettigrew, 1979; Smircich, 1983) - Hng nghiờn cu th hai, trung vo khớa cnh tỏc ng ca nhõn t hoỏ i vi cỏc doanh nghip, c bit i vi cỏc doanh nghip cú mụi trng t chc hay mụi trng hot ng a-vn hoỏ (Calori & Sarnin, 1991; Camerer & Vepsalainen, 1988; Denison & Mishra, 1995; Gordon & DeTomaso, 1992; Kotter & Heskett, 1992) 1.3 Mụ hỡnh nghiờn cu v húa doanh nghip 1.3.1 Mụ hỡnh ba lp húa doanh nghip ca Schein Mụ hỡnh ca Schein trung vo ba cp ca húa cng chớnh l ba tiờu ỏnh giỏ hoỏ, i t hin thc, ng ý cho ti vụ hỡnh: Cp mt: Thc tin (Artifacts) Cp hai: Giỏ tr chun mc (Espoused Values) Cp ba: Gi nh ngm hiu chung (Shared Tacit Assumptions) 1.3.2 Mụ hỡnh húa a chiu ca Hofstede Tin l tõm lý hc Geert Hofstede ó a v mụ hỡnh v kớch c húa Nm kớch thc húa m Hofstede a bao gm: Quyn lc / Khong cỏch; Ch ngha cỏ nhõn; Nam tớnh; Tớnh bp bờnh; nh hng di hn 1.3.3 Cụng trỡnh nghiờn cu húa ca Trompenaars Trompenaars a by khớa cnh húa cỏc cụng ty thc hin hot ng thng nghip l: Tớnh ph quỏt hay c th; Ch ngha cỏ nhõn hay ch ngha cng ng; Trung tớnh hay th hin tỡnh cm; C th hay rm r, lũng vũng; nh hng thnh tu hay nh hng gỏn cho; Trỡnh t hay cựng lỳc; S kim soỏt t bờn hay bờn ngoi 1.3.4 Mụ hỡnh nghiờn cu ca Cameron v Quinn Nghiờn cu ca Cameron v Quinn (2006) phõn loi doanh nghip vo bn loi húa chớnh da trờn bn tiờu khỏc nhau: Vn húa hp tỏc (Collaborate clan culture), Vn húa sỏng to (Create -Adhocracy Culture), Vn húa kim soỏt (Control -Hierarchy Culture), Vn húa cnh tranh (Compete -Market Culture), l s kt hp ca hai bin giỏ tr khung giỏ tr cnh tranh ca Robert Quinn v John Rohrgough 1.3.5 Mụ hỡnh Denison Trong nghiờn cu ny Denison ó a cỏc thang o hay tiờu ỏnh giỏ s mnh hay yu ca hoỏ mt doanh nghip vi c im hoỏ (kh nng thớch ng, s mnh, tớnh nht quỏn, s tham chiu); mi c im cú cỏch thc biu hin v s dng chiu: Tp trung bờn so vi Tp trung bờn ngoi, Linh ng so vi n nh 1.3.6 Mt s mụ hỡnh nghiờn cu khỏc trờn th gii Nghiờn cu ca Jim Sellner (2009) phõn loi doanh nghip da trờn sỏu tiờu khỏc nhn din hoỏ doanh nghip: Giỏ tr v cỏch c x; yu t bờn v bờn ngoi; tm nhỡn; i mi; s mnh; din mo mi Cũn theo tỏc gi Recardo v Jolly (1997), húa cụng ty c o lng da trờn tỏm khớa cnh sau: giao tip, o to v phỏt trin, phn thng v s cụng nhn, quyt nh, chp nhn ri ro, nh hng k hoch, lm vic nhúm, cỏc chớnh sỏch qun tr David H Maister nghiờn cu v bn sc húa doanh nghip ó tin hnh o lng húa trờn khớa cnh c th sau: cht lng v nhng mi quan h khỏch hng, o to v phỏt trin, hun luyn, tn tõm nhit tỡnh, nhng tiờu chun cao, mc tiờu di hn, s trao quyn, ói ng cụng bng v tha nhõn viờn Mt khớa cnh khỏc ca húa doanh nghip l S cam kt gn bú vi t chc v s nh hng ca nú n cỏc kt qu ca doanh nghip c gii thiu bi nhiu nh nghiờn cu hnh vi t chc trờn th gii Allen v Meyer (1990) 1.3.7 Cỏc mụ hỡnh nghiờn cu húa Vit Nam Ti Vit Nam, hoỏ kinh doanh bt u c cp n t nhng nm 90 ca th k trc, v vũng 20 nm gn õy, ó cú nhiu cụng trỡnh nghiờn cu v ny cụng b i din l cỏc cụng trỡnh nghiờn cu ca Nguyn Hong nh v Dng Th Liu, Nguyn Mnh Quõn, Phựng Xuõn Nh, Thy Lan Hng, CHNG 2: PHNG PHP NGHIấN CU VN HểA DOANH NGHIP THễNG QUA CC TIấU CH 2.1 nh hng nghiờn cu ca lun ỏn Da trờn mc tiờu nghiờn cu, nghiờn cu sinh xut c th ba nhúm nhõn t cu thnh n Vn húa doanh nghip l: nhúm nhõn t T chc (tng ng vi h thng vt cht), nhõn t Qun lý (h thng giỏ tr hnh ng) v nhõn t Lónh o (h thng giỏ tr nhn thc) 2.2 Phỏt trin cõu hi nghiờn cu Cỏc cõu hi nghiờn cu m lun ỏn t l: - H thng t chc cú tỏc ng nh th no vic to lp v thay i VHDN? - H thng qun lý cú tỏc ng nh th no vic to lp v thay i VHDN? - H thng lónh o cú tỏc ng nh th no vic to lp v thay i VHDN? - B tiờu v VHDN gm nhúm yu t T chc, Qun lý, Lónh o giỳp gỡ cho nh qun lý vic ỏnh giỏ, o lng VHDN? 2.3 Mụ hỡnh nghiờn cu v gi thit nghiờn cu Mụ hỡnh nghiờn cu c tỏc gi a nh sau: DN T chc VHDN DN Qun lý VHDN DN Lónh o VHDN H thụng tiờu nhn din VHDN Hỡnh 2.1: Mụ hỡnh nghiờn cu h thng nhn din VHDN Cỏc gi thit nghiờn cu: H1: Nhõn t qun lý cú mi quan h t l thun chi phi ti vic thit lp tiờu nhn din hoỏ doanh nghip H2: Nhõn t t chc cú mi quan h t l thun chi phi ti vic thit lp tiờu nhn din hoỏ doanh nghip H3: Nhõn t lónh o cú mi quan h t l thun chi phi ti vic thit lp tiờu nhn din hoỏ doanh nghip 2.4 Thit k nghiờn cu a Nghiờn cu nh tớnh: Tỏc gi ó la chn chuyờn gia l ngi cú thõm niờn ging dy lnh vc VHDN ti trng i hc Kinh t Quc dõn tham gia phng chuyờn gia v nhúm 30 i tng l nhõn viờn, lónh o, qun lý ang lm vic cỏc doanh nghip tham gia phng sõu b Nghiờn cu nh lng: c thc hin thụng qua phng phỏp iu tra chn mu 2.5 Cỏc ngun d liu v phng phỏp thu thp d liu Cỏc ngun d liu - D liu s cp: ý kin, quan im ca nhõn viờn, qun lý, lónh o lm vic doanh nghip v cỏc khớa cnh húa doanh nghip mỡnh nh t chc, qun lý, lónh o cựng vi mc gn bú ca nhõn viờn i vi doanh nghip - D liu th cp: l ngun thụng tin tham kho liờn quan n cỏc ch v húa cụng ty; hnh vi t chc ca cỏc nh nghiờn cu, hc gi trờn th gii Phng phỏp thu thp d liu Thu thp d liu th cp T cỏc ngun nh: sỏch, chớ, d liu t ngun Internet hoc d liu hn hp khỏc Thu thp d liu s cp Trong cuc iu tra thu thp d liu s cp phc v cho ti ny, tỏc gi cng la chn phng phỏp phng giỳp thu c thụng tin cn thit 2.6 Thit k bng hi Bng hi c thit k gm phn: Phn A: Thụng tin chung v cỏ nhõn v doanh nghip Thụng tin cỏ nhõn c yờu cu t mi i tng iu tra bao gm gii tớnh, tui, trỡnh hc vn, v trớ cp bc hin ti t chc Phn B: Vn húa doanh nghip Phn ny bao gm cỏc cõu hi úng thuc nhng khớa cnh ca yu t T chc, Qun lý, Lónh o cu thnh h thng tiờu nhn din VHDN tỏc gi thng kờ t mt s nghiờn cu trc cựng vi vic phỏt trin mt vi khớa cnh mi 2.7 Thit k mu Mu nghiờn cu c la chn theo phng phỏp thun tin t tng th l ton b nhõn viờn ang lm vic ton thi gian ti cỏc doanh nghip Vit Nam ngi Vit Nam thnh lp v hot ng trờn lónh th Vit Nam Gii hn khung ly mu thnh ph H Ni, H Chớ Minh, Nng, Cn Th, Hi Phũng Kớch thc mu ỏp dng quy tc mu/bin o lng ú c tớnh khong 600 mu 2.8 Phng phỏp x lý d liu Trc tin hnh phõn tớch, d liu c kim tra v lm sch Sau ú, lun ỏn s dng cỏc phng phỏp phõn tớch nh sau: Phng phỏp mụ t, Phng phỏp ỏnh giỏ tin cy ca thang o, Phng phỏp phõn tớch nhõn t, Phng phỏp phõn tớch hi quy mc nh hng ca cỏc yu t, Phng phỏp kim nh ANOVA 11 lừi i vi cỏc thang o Hiu qu vic quyt nh (Cronbach Alpha = 0,595); Tm nhỡn (Cronbach Alpha = 0,589); Phm cht lónh o (Cronbach Alpha = -0,33); Nhõn cỏch lónh o (Cronbach Alpha = -0,67) thỡ h s Cronbach Alpha di 0,6 v loi b bin quan sỏt thang o ca cỏc khớa cnh ny khụng lm tng h s Cronbach Alpha lờn n 0,6 nờn thang o khụng t tin cy, ú tỏc gi tin hnh loi b cỏc thang o ny Thang o khớa cnh Trỏch nhim lónh o cú Cronbach Alpha = 0,518 v bin quan sỏt TNL1, TNL5 cú h s tng quan bin tng
- Xem thêm -

Xem thêm: Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDF, Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDF, Hệ thống tiêu chí nhận diện văn hóa doanh nghiệp vận dụng cho doanh nghiệp Việt Nam.PDF

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn