Phân phối chương trình MT Tiểu học

3 790 12
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/06/2013, 01:26

PHÁN PHÄÚI CHỈÅNG TRÇNH MÄN MÉ THÛT LÅÏP 1 LÅÏP 2 LÅÏP 3 HC K I HC K I HC K I T ưn Tãn bi dảy T ưn Tãn bi dảy Tư n Tãn bi dảy 1 Xem tranh thiãúu nhi vui chåi 1 VTT: V âáûm v nhảt 1 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi (Âãư ti mäi trỉåìng) 2 V nẹt thàóng 2 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi 2 VTT: V tiãúp hoả tiãút v v mu vo âỉåìng diãưm 3 Mu v v mu vo hçnh âån gin 3 VTM: V lạ cáy 3 VTM: V qu* 4 V hçnh tam giạc 4 VT: Âãư ti vỉåìn cáy* 4 VT: Âãư ti Trỉåìng em 5 V nẹt cong 5 TNTDTD:Nàûn hồûc v xẹ dạn con váût 5 TNTDTD: Nàûn hồûc v ,xẹ dạn hçnh qu* 6 V hồût nàûn qu dảng trn 6 VTT:Mu sàõc,v mu vo hçnh cọ sàơn(tranh Vinh hoa) 6 VTT: V tiãúp hoả tiãút v v mu vo hçnh vng 7 V mu vo hçnh qu (trại cáy) 7 VT:Âãư ti em âi hc 7 VTM: V cại chai 8 V hçnh vng v hçnh chỉỵ nháût 8 TTMT: Xem tranh "Tiãúng ân báưu" 8 VT: V chán dung* 9 Xem tranh phong cnh 9 VTM: V cại m ( nọn) 9 VTT: V mu vo hçnh cọ sàơn 10 V qu (qu dảng trn) 10 VT: Âãư ti chán dung* 10 TTMT: Xem tranh ténh váût 11 V mu vo hçnh v åí âỉåìng diãưm 11 VTT: V tiãúp hoả tiãút vo âỉåìng dim v v mu 11 VTM: V cnh lạ 12 V tỉû do 12 VTM: V lạ cåì täø qúc 12 VT: Âãư ti Ngy nh giạo Viãût Nam 13 V cạ 13 VT: Âãư ti vỉåìn hoa hồûc cäng viãn 13 VTT:Trang trê cại bạt 14 V mu vo cạc hoả tiãút hçnh vng 14 VTT:V tiãúp hoả tiãút vo hçnh vng v v mu 14 VTM:V con váût quen thüc 15 V cáy 15 VTM: V cại cäúc (cại ly) 15 TNTDTD:Nàûn hồûc v, xẹ dạn con váût 16 V hồûc xẹ dạn l hoa 16 TNTDTD:Nàûn hồûc xẹ dạn v con váût 16 VTT:V mu vo hçnh cọ sàơn 17 V ngäi nh ca em (Bi kiãøm tra hc k I ) 17 TTMT:Xem tranh DGVN "Phụ qu","G mại" 17 VT:Âãư ti Cä(Chụ)bäü âäüi 18 V tiãúp hçnh v v mu vo hçnh vng 18 VTT:V mu vo hçnh cọ sàơn (Tranh G mại) 18 VTM:V l hoa HC K II HC K II HC K II 19 V g 19 VT:Âãư Ti Sán trỉåìng trong giåì chåi 19 VTT:Trang trê hçnh vng 20 V hồûc nàûn qu chúi 20 VTM: V tụi xạch (Gi xạch) 20 VT:Âãư ti Ngy Tãút hồûc lãù häüi* 21 V mu vo hçnh v phong cnh 21 TNTDTD: Nàûn hồûc v dạng ngỉåìi* 21 TTMT: Tçm hiãøu vãư tỉåüng 22 V váût ni trong nh 22 VTT: Trang trê âỉåìng diãưm 22 VT:V mu vo dng chỉỵ nẹt âãưu 23 Xem tranh cạc con váût 23 VT: Â ti mẻ hồûc cä giạo 23 VMT:V cại bçnh âỉûng nỉåïc 24 V cáy, v nh 24 VTM: V con váût 24 VT:Âãư ti tỉû do 25 V mu vo hçnh ca tranh dán gian 25 VTT: Táûp v hoả tiãút dảng hçnh vng hçnh trn 25 VTT:V tiãúp hoả tiãút v v mu vo hçnh chỉỵ nháût 26 V chim v hoa 26 VT: Âãư ti con váût (váût ni) 26 TNTDTD:Nàûn hồûc v, xẹ dạn hçnh con váût 27 V hồûc nàûn cại ä tä 27 VTM: V càûp sạch hc sinh 27 VTM:L hoa v qu 28 V tiãúp hçnh v mu vo hçnh vng âỉåìng diãưm 28 VTT:V thãm vo hçnh cọ sàơn (v g ) v v mu 28 VTT:V mu vo hçnh cọ sàơn 29 V tranh ân g* 29 TNTDTD:Nàûn hồûc v xẹ dạn con váût 29 VT:Ténh váût (L v hoa) 30 Xem tranh thiãúu nhi vãư âãư ti sinh hoảt 30 VT: Âãư ti vãû sinh mäi trỉåìng 30 VTM:cại áúm pha tr 31 V cnh thiãn nhiãn * 31 VTT: Trang trê hçnh vng 31 VT:Âãư ti cạc con váût 32 V âỉåình âiãưm trãn ạo, vạy 32 TTMT: Tçm hiãøu vãư tỉåüng (tỉåüng trn) 32 TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* 33 V tranh: Bẹ v hoa 33 VTM:V cại bçnh âỉûng nỉåïc 33 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi thãú giåïi 34 V tỉû do (Bi kiãøm tra cúi nàm) 34 VT: Âãư ti phong cnh* 34 VT:Âãư ti Ma h 35 Trỉng by kãút qu hc táûp 35 Trỉng by kãút qu hc táûp ca hc sinh 35 Trỉng by kãút qu hc táûp LÅÏP 4 LÅÏP 5 HC K I HC K I T ưn Tãn bi dảy T ưn Tãn bi dảy 1 VTT: Mu sàõc v cạch pha mu 1 TTMT:Xem tranh Thiãúu nỉỵ bãn hoa hû 2 VTM: V hoa lạ 2 VTT: Mu sàõc trong trang trê 3 VT: Âãư ti cạc con váût quen thüc 3 VT: Âãư ti Trỉåìng em 4 VTT: Chẹp hoả tiãút trang trê dán täüc 4 VTM: Khäúi häüp v khäúi cáưu 5 TTMT: Xem tranh phong cnh 5 TNTD: Nàûn con váût quen thüc 6 VTM: V qu dảng hçnh cáưu 6 VTT: V hoả tiãút trang trê âäúi xỉïng qua trủc 7 VT: Âãư ti phong cnh q hỉång 7 VT: Âãư ti An ton giao thäng 8 TNTD:Nàûn con váût quen thüc 8 VTM: Máùu v cọ dảng hçnh trủ v hçnh cáưu 9 VTT: V âån gin hoa lạ 9 TTMT: Giåïi thiãûu så lỉåüc vãư âiãu khàõc cäø Viãût Nam 10 VTM: Âäư váût cọ dảng hçnh trủ 10 VTT:Trang trê âäúi xỉïng qua trủc 11 TTMT: Xem tranh ca hoả sé 11 VT: Âãư ti Ngy Nh giạo Viãût Nam 20- 11 12 VT: Âãư ti sinh hoảt 12 VTM: Máùu v cọ hai váût máùu 13 VTT: Trang trê âỉåìng diãưm 13 TNTD: Nàûn dạng ngỉåìi 14 VTM: Máùu cọ hai âäư váût 14 VTT: Trang trê âỉåìng diãưm åí âäư váût 15 VT: V chán dung 15 VT Âãư ti Qn âäüi 16 TNTD: Tảo dạng con váût hồûc ä tä bàòng v häüp 16 VTM: Máùu v cọ hai váût máùu 17 VTT: Trang trê hçnh vng 17 TTMT:Xem tranh Du kêch táûp bàõn 18 VTM:Ténh váût l v qu 18 VTT: Trang trê hçnh chỉỵ nháût HC K II HC K II 19 TTMT: Xem tranh dán gian Viãût Nam 19 VT: Âãư ti Ngy Tãút, lãù häüi v Ma xn 20 VT: Âãư ti ngy häüi q em 20 VTM: Máùu v cọ hai hồûc ba váût máùu 21 VTT: Trang trê hçnh trn 21 TNTD:Âãư ti tỉû chn 22 VTM: V cại ca v qu 22 VTT: Tçm hiãøu kiãøu chỉỵ in hoa nẹt thanh nẹt âáûm 23 TNTD: Tảp nàûn dạng ngỉåìi 23 VT: Âãư ti tỉû chn 24 VTT: Tçm hiãøu vãư kiãøu chỉỵ nẹt âãưu 24 VTM: Máùu v cọ hai hồûc ba váût máùu 25 VT: Âãư ti trỉåìng em 25 TTMT: Xem tranh Bạc Häư âi cäng tạc 26 TTMH: Xem tranh ca thiãúu nhi 26 VTT: Táûp k kiãøu chỉỵ in hoa nẹt thanh nẹt âáûm 27 VTM: V cáy 27 VT: Âãư ti Mäi trỉåìng 28 VTT: Trang trê l hoa 28 VTM: Máùu v cọ hai hồûc ba váût máùu(v mu) 29 VT: Âãư ti An ton giao thäng 29 TNTD: Âãư ti Ngy häüi 30 TNTD: Âãư ti tỉû chn 30 VTT: Trang trê âáưu bạo tỉåìng 31 VTM: Máùu cọ dảng hçnh trủ v hçnh cáưu 31 VT: Âãư ti ỉåïc må ca em 32 VTT: Tảo dạng v trang trê cháûu cnh 32 VTM: V ténh váût (V mu) 33 VT: Âãư ti Vui chåi trong ma h 33 VTT: Trang trê cäøng trải hồûc liãưu trải thiãúu nhi 34 VT:Âãư ti tỉû do 34 VT: Âãư ti tỉû chn 35 Trỉng by kãút qu hc táûp 35 Trỉng by cạc bi v, bi nàûn âẻp . thiãúu nhi vui chåi 1 VTT: V âáûm v nhảt 1 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi (Âãư ti mäi trỉåìng) 2 V nẹt thàóng 2 TTMT: Xem tranh thiãúu nhi 2 VTT: V tiãúp hoả. 32 TTMT: Tçm hiãøu vãư tỉåüng (tỉåüng trn) 32 TNTDTD:Nàûn hồûc v,xẹ dạn hçnh dạng ngỉåìi* 33 V tranh: Bẹ v hoa 33 VTM:V cại bçnh âỉûng nỉåïc 33 TTMT: Xem
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân phối chương trình MT Tiểu học, Phân phối chương trình MT Tiểu học, Phân phối chương trình MT Tiểu học