Luận văn thạc sĩ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

114 312 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/11/2016, 17:01

BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ THỦY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN ðà Nẵng - Năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ðÀO TẠO ðẠI HỌC ðÀ NẴNG LÊ THỊ THỦY PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP TRÊN ðỊA BÀN HUYỆN MANG YANG, TỈNH GIA LAI Chuyên ngành: KINH TẾ PHÁT TRIỂN Mã số: 60.31.01.05 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ PHÁT TRIỂN Người hướng dẫn khoa học: TS LÊ BẢO ðà Nẵng - Năm 2016 LỜI CAM ðOAN Tôi cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác Tác giả luận văn Lê Thị Thủy MỤC LỤC MỞ ðẦU 1 Tính cấp thiết ñề tài Mục tiêu nghiên cứu ðối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ðỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 10 1.1 KHÁI NIỆM NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 10 1.1.1 Khái niệm nông nghiệp 10 1.1.2 Khái niệm phát triển nông nghiệp 12 1.1.3 ðặc ñiểm sản xuất nông nghiệp 12 1.1.4 Ý nghĩa phát triển nông nghiệp kinh tế quốc dân 14 1.2 NỘNG DUNG VÀ TIÊU CHÍ CỦA PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 16 1.2.1 Gia tăng số lượng sở sản xuất nông nghiệp 16 1.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp hợp lý 19 1.2.3 Gia tăng sử dụng yếu tố nguồn lực 20 1.2.4 Tăng cường liên kết kinh tế nông nghiệp 24 1.2.5 ðẩy mạnh thâm canh sản xuất nông nghiệp 24 1.2.6 Gia tăng kết sản xuất nông nghiệp 25 1.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP26 1.3.1 Nhân tố ñiều kiện tự nhiên 26 1.3.2 Nhân tố ñiều kiện xã hội 28 1.3.3 Nhân tố thuộc ñiều kiện kinh tế 30 KẾT LUẬN CHƯƠNG 33 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MANG YANG 34 2.1 ðẶC ðIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ Xà HỘI CỦA HUYỆN ẢNH HƯỞNG ðẾN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 34 2.1.1 ðặc ñiểm tự nhiên 34 2.1.2 ðặc ñiểm xã hội 40 2.1.3 ðặc ñiểm kinh tế 42 2.2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MANG YANG 50 2.2.1 Số lượng sở sản xuất nông nghiệp 50 2.2.2 Chuyển dịch cấu sản xuất nông nghiệp 53 2.2.3 Quy mô nguồn lực nông nghiệp 56 2.2.4 Tình hình liên kết sản xuất nông nghiệp 59 2.2.5 Tình hình thâm canh nông nghiệp 60 2.2.6 Kết sản xuất nông nghiệp huyện Mang Yang 60 2.3 ðÁNH GIÁ CHUNG VỀ THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN TRONG THỜI GIAN QUA 70 2.3.1 Kết ñạt ñược 70 2.3.2 Hạn chế 71 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế 71 KẾT LUẬN CHƯƠNG 73 CHƯƠNG CÁC GIẢI PHÁP ðỂ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MANG YANG 74 3.1 QUAN ðIỂM, MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP 74 3.1.1 Quan ñiểm phát triển nông nghiệp 74 3.1.2 Mục tiêu phát triển nông nghiệp 76 3.1.3 Phương hướng phát triển nông nghiệp 77 3.2 CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP HUYỆN MANG YANG TRONG THỜI GIAN ðẾN 78 3.2.1 Phát triển sở sản xuất 78 3.2.2 Quy hoạch phát triển nông nghiệp, thúc ñẩy chuyển dịch tái cấu sản xuất nông nghiệp 82 3.2.3 Triển khai mô hình liên kết kinh tế nông nghiệp 84 3.2.4 Tăng cường thâm canh ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa học công nghệ nông nghiệp 85 3.2.5 Gia tăng kết sản xuất 87 3.2.6 Hoàn thiện số sách liên quan 90 KẾT LUẬN CHƯƠNG 97 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 98 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ðỊNH GIAO ðỀ TÀI LUẬN VĂN (Bản sao) DANH MỤC CÁC BẢNG XHCN : Xã hội chủ nghĩa GTSX : Giá trị sản xuất SXNN : Sản xuất nông nghiệp NSNN : Ngân sách nhà nước XDCB : Xây dựng HTX : Hợp tác xã CNH - HðH : Công nghiệp hóa, ñại hóa UBND : Ủy ban nhân dân DANH MỤC CÁC BẢNG Số hiệu Tên bảng bảng 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 Hiện trạng sử dụng ñất tính ñến 31/12/2015 phân theo loại ñất huyện Mang Yang Dân số tốc ñộ tăng dân số huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Cơ cấu chuyển dịch cấu lao ñộng ñang làm việc ngành kinh tế Giá trị sản xuất tốc ñộ tăng trưởng giá trị sản xuất huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Cơ cấu kinh tế huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Số trang trại phân theo ñơn vị cấp xã ñịa bàn huyện giai ñoạn 2011 – 2015 Tình hình hợp tác xã ñịa bàn huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 - 2015 Giá trị ngành nông nghiệp huyện Mang Yang giai ñoạn2011 - 2015 Tình hình chuyển dịch cấu giá trị ngành trồng trọt huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Tình hình chuyển dịch cấu giá trị ngành chăn nuôi huyện Mang Yang giai ñoạn 2010 – 2014 Diện tích cấu ñất sản xuất nông nghiệp phân theo mục ñích sử dụng ñất năm 2015 Tình hình vay vốn tín dụng nông dân huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Trang 37 41 41 43 45 50 52 54 55 55 56 58 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 3.1 Năng suất số loại trồng huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 - 2015 Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Giá trị sản xuất số nhóm trồng huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Diện tích sản lượng số công nghiệp lâu năm huyện giai ñoạn 2011-2015 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Số lượng sản lượng gia súc, gia cầm ñịa bàn huyện giai ñoạn 2011 -2015 Tình hình thực công tác giảm nghèo huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Quy hoạch cấu sản xuất nông nghiệp huyện Mang Yang ñến năm 2020 60 61 62 63 65 66 67 84 DANH MỤC BIỂU ðỒ Số hiệu Tên biểu ñồ biểu 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 Biểu ñồ tốc ñộ tăng trưởng GTSX huyện Mang Yang giai ñoạn 2010 – 2014 Cơ cấu kinh tế huyện Mang Yang giai ñoạn 20112015 Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 – 2015 Giá trị sản xuất nhóm trồng huyện Mang Yang giai ñoạn 2011-2015 Giá trị sản xuất ngành chăn nuôi huyện Mang Yang giai ñoạn 2011 - 2015 Quy hoạch cấu sản xuất nông nghiệp huyện Mang Yang ñến năm 2020 Trang 44 45 54 62 65 84 90 bò lai theo quy mô trang trại lớn ñịa bàn huyện Từng bước chuyển ñổi phương thức sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất theo mô hình trang trại tập trung, ñáp ứng nhu cầu thực phẩm ñảm bảo chất lượng cho tiêu dùng huyện ðảm bảo an toàn dịch bệnh vệ sinh an toàn thực phẩm, khống chế có hiệu bệnh nguy hiểm chăn nuôi ðến 2020 hình thành 02 sở giết mổ tập trung huyện có hệ thống xử lý chất thải, ñảm bảo vệ sinh môi trường Nhiệm vụ cụ thể: - Mức tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân thời kỳ 2015-2020 ñạt 6,6% - Tăng tỷ lệ ñàn bò lai từ 30% lên 60% vào năm 2020, tỷ lệ lợn nạc hoá từ 40% lên 85% vào năm 2020 3.2.6 Hoàn thiện số sách liên quan a Chính sách ñất ñai Huyện quan liên quan ñẩy nhanh tiến ñộ giao ñất, cho thuê ñất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng ñất ñể hộ dân, chủ trang trại yên tâm sản xuất, ưu tiên cho thuê ñất ñối với ñất chưa giao, chưa cho thuê ñịa phương ñể phát triển mở rộng trang trại, khuyến khích khai hoang, phục hóa ñể phát triển mở rộng sản xuất ðổi sách ñất ñai theo hướng: Tăng quy mô canh tác hộ gia ñình : Chính sách ñất nông nghiệp cần ñáp ứng yêu cầu nông nghiệp ñại cải thiện ñiều kiện sản xuất cho nông dân, mở rộng quy mô hạn ñiền tương ñương với trang trại hoạt ñộng hiệu nước khu vực Không nên giới hạn thời gian sử dụng ñất, nên quản lý quy hoạch không gian tổng thể trách nhiệm giao ñất nông dân Chuyển nhượng quyền sử dụng ñất nông nghiệp theo hướng công khai quy trình, ñiều kiện, giảm phí tổn thực tăng ñiểm tiếp cận cho dân cư nông thôn Khuyến khích, hỗ trợ nông dân tích tụ, tập trung ñất ñạt quy mô hiệu 91 Thay ñổi sách giá quyền sử dụng ñất nông nghiệp tạo ñiều kiện ñể nông dân tham gia thỏa thuận giá ñất ñền bù, phân bổ lợi ích hợp lý ñơn vị nhận ñất nông dân thuộc diện thu hồi ñất Nên ñền bù ñất theo giá thỏa thuận, ñó nông dân ñược coi bên thỏa thuận quan trọng Khuyến khích tổ chức nông dân vào thông qua hoạt ñộng nghiên cứu, ñịnh giá thị trường quyền sử dụng ñất nông nghiệp Khuyến khích tổ chức cung cấp dịch vụ, dịch vụ ñịnh giá cung cấp thông tin cho thị trường Việc sửa ñổi Luật ðất ñai nên xác ñịnh chế pháp lý cho phép nông dân có vị bình ñẳng, có lợi giao dịch ñất với chủ thể kinh tế khác, quyền chấp thuận hay không chấp thuận việc thu hồi ñất nông nghiệp chuyển sang kinh doanh phi nông nghiệp.Các hình thức tham gia ñầu tư dự án góp vốn mua cổ phần quyền sử dụng ñất nông dân phải ñược pháp luật bảo hộ ñủ mức, tránh ñẩy nông dân vào vị bất lợi doanh nghiệp khả tham gia quản lý doanh nghiệp Về lâu dài, cần có sách bảo vệ quỹ ñất nông nghiệp, hạn chế chuyển ñất nông nghiệp sang xây dựng ñô thị, nhà ở, công sở Hạn chế xây dựng khu công nghiệp xen kẽ với diện tích canh tác nông nghiệp ñể giảm thiểu tác ñộng ô nhiễm không mong muốn, không ñược phá vỡ hệ thống thủy lợi ñã xây dựng Khuyến khích nông dân bảo vệ ñất ñầu tư dài hạn vào ñất :Nhà nước giao quyền sử dụng ñất dài hạn, ổn ñịnh cho hộ gia ñình nông dân, khuyến khích họ ñầu tư lâu dài nhằm bảo tồn ñất nông nghiệp, trọng ñầu tư cải tạo ñất lâu dài, tránh làm thoái hóa ñất nông nghiệp, gây ô nhiễm ñất Cải cách thủ tục hành quản lý ñất nhằm kích hoạt thị trường ñất nông nghiệp : Công khai hóa tinh giản thủ tục quản lý ñất, khuyến khích phát triển thị trường chuyển nhượng, cho thuê ñất nông nghiệp theo hướng 92 công khai, minh bạch, ñược Nhà nước bảo hộ b Chính sách phát triển nguồn nhân lực Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhiệm vụ quan trọng, cấp bách ñể tạo ñộng lực phát triển kinh tế xã hội, mở rộng hội tiếp cận việc làm người lao ñộng, tăng thu nhập ổn ñịnh sống Xây dựng lực lượng lao ñộng huyện có chất lượng, linh hoạt với yêu cầu thị trường ðể tạo nguồn nhân lực ñáp ứng ñược nhu cầu phát triển kinh tế xã hội huyện, thời gian tới cần: - ðẩy nhanh xã hội hóa giáo dục, huy ñộng nguồn lực, thành phần kinh tế tham gia phát triển nghiệp giáo dục – ñào tạo Tạo ñiều kiện cho người dân ñều có hội học tập ñể nâng cao trình ñộ, ñồng bào dân tộc thiểu số - Phát triển hình thức ñào tạo nghề gắn với giới thiệu việc làm cho người lao ñộng - Khuyến khích sở sản xuất tạo ñiều kiện cho người lao ñộng nâng cao tay nghề, trình ñộ chuyên môn tiếp cận tiến khoa học kỹ thuật Tăng cường ñào tạo, bồi dưỡng cho ñội ngũ công nhân cán quản lý nhằm ñáp ứng nhu cầu ngày cao kinh tế - ðầu tư phát triển ngành, lĩnh vực thu hút nhiều lao ñộng ñịa phương: công nghiệp chế biến nông sản, loại hình dịch vụ - du lịch, kinh tế trang trại, sản xuất mây tre lá, thủ công mỹ nghệ Khôi phục hoạt ñộng ñại hóa làng nghề truyền thống tìm ñầu ổn ñịnh cho sản phẩm hàng hoá - Triển khai thực hiệu chương trình mục tiêu quốc gia giải việc làm, hỗ trợ người thất nghiệp, ñối tượng yếu vay vốn với lãi suất ưu ñãi ñể phát triển sản xuất - Phát triển mạnh nguồn nhân lực cho hoạt ñộng khoa học công 93 nghệ, quan khuyến nông có sách thu hút lực lượng cán bộ, chuyên gia khoa học - kỹ thuật phục vụ nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao, trực tiếp tham gia sản xuất kinh doanh ñịa bàn huyện c Chính sách tín dụng Khuyến khích phát triển quỹ tín dụng nhân dân xã, khuyến khích doanh nghiệp bán trả góp vật tư, máy móc thiết bị cho nông dân, ứng vốn cho dân vay sản xuất nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến Phối hợp với ngành, ñoàn thể ñể huy ñộng, sử dụng nguồn vốn từ quỹ hội, ñoàn thể, chương trình giải việc làm, chương trình vay vốn giảm nghèo… ñể hỗ trợ nông dân sản xuất chuyển ñổi trồng, vật nuôi có hiệu Triển khai thực Nghị ñịnh số 55/2015/Nð-CP Chính phủ ban hành ngày 9/6/2015, có hiệu lực thi hành từ 25/7/2015 sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tạo lực ñẩy quan trọng thúc ñẩy tái cấu ngành Nông nghiệp, phát triển nông nghiệp, nông thôn, mở rộng ñối tượng ñược vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn bao gồm ñối tượng cá nhân, hộ gia ñình sinh sống ñịa bàn thành phố, thị xã tham gia sản xuất, kinh doanh lĩnh vực nông nghiệp; Thúc ñẩy tổ chức sản xuất nông nghiệp theo mô hình liên kết, mô hình ứng dụng công nghệ cao thông qua việc quy ñịnh tổ chức ñầu mối (doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã) tham gia mô hình liên kết, ứng dụng công nghệ cao sản xuất nông nghiệp ñược tổ chức tín dụng cho vay tài sản bảo ñảm lên ñến 70%-80% giá trị dự án, phương án sản xuất, kinh doanh Mặt khác, nâng mức cho vay tài sản bảo ñảm ñối với ñối tượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã lên gấp 1,5 ñến lần so với quy ñịnh Quy ñịnh mức cho vay tài sản bảo ñảm ñối với số lĩnh vực ñặc thù có nhu cầu vốn lớn sản xuất nông nghiệp ñầu tư 94 công nghiệp, ăn lâu năm, nuôi trồng, khai thác thủy sản xa bờ, cung cấp dịch vụ hậu cần nghề cá cao lĩnh vực khác; Khuyến khích khách hàng vay vốn tham gia mua bảo hiểm nông nghiệp thông qua việc quy ñịnh tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay với mức tối thiểu 0,2%/năm so với lãi suất khoản cho vay loại có thời hạn tương ứng Khuyến khích tổ chức tín dụng ñầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua quy ñịnh trích lập dự phòng rủi ro, hỗ trợ nguồn vốn công cụ ñiều hành sách tiền tệ khác Ngoài ra, cá nhân, hộ gia ñình vay vốn tổ chức tín dụng nộp lệ phí chứng thực hợp ñồng chấp tài sản quan thực chứng thực hợp ñồng lệ phí ñăng ký giao dịch bảo ñảm quan ñăng ký giao dịch bảo ñảm Tiếp tục ñơn giản thủ tục quy trình tín dụng, tạo môi trường thông thoáng cho người dân tiếp cận vốn, triển khai chương trình tín dụng phù hợp với ñặc ñiểm tình hình huyện Tăng cường phối hợp ngành thực thi sách ưu tiên phát triển nông nghiệp, nông thôn d Xây dựng sách hỗ trợ phát triển hồ tiêu bền vững Xuất phát từ ñặc ñiểm sản xuất nông nghiệp huyện, mạnh trồng trọt công công nghiệp lâu năm năm gần ñây hồ tiêu ñang trồng phát triển nhanh diện tích mang lại hiệu kinh tế cao ñòi hỏi cần xác ñịnh hồ tiêu trồng chủ lực huyện tong – năm tới xây dựng sách nhằm phát triển hồ tiêu bền vững Theo ñịnh hướng từ ñến năm 2020, huyện tập trung ñầu tư nâng cao suất chất lượng hồ tiêu diện tích ñang sản xuất, tạo ñiều kiện mời nhà khoa học công ty sinh học tổ chức lớp tập huấn phòng trừ dịch bệnh, ưu tiên chuyển giao tiến khoa học - kỹ thuật canh tác hồ tiêu, ñịnh hướng người dân sản xuất hồ tiêu theo tiêu chuẩn 95 VietGAP; sản xuất hồ tiêu có chứng nhận Xây dựng mô hình thí ñiểm áp dụng tiến khoa học – kỹ thuật tưới nước tiết kiệm, sử dụng chế phẩm sinh học ñể nâng cao suất hồ tiêu UBND huyện ñề xuất với cấp mời nhà khoa học Viện Khoa học Kỹ thuật Nông – Lâm nghiệp Tây Nguyên, Trung tâm nghiên cứu Hồ tiêu, doanh nghiệp, nông dân chi nhánh ngân hàng … ngồi lại trao ñổi nhằm tìm giải pháp ñể phát triển hồ tiêu bền vững thời gian tới e Chính sách hỗ trợ tiêu thụ mặt hàng nông sản Thực ñịnh số 80/2002/Qð – TTg Thủ tướng Chính Phủ “Về khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp ñồng” theo ñó Phát triển hệ thống phân phối hàng nông sản thị trường nước ñể ñảm bảo ổn ñịnh ñầu cho nông sản Khuyễn khích doanh nghiệp sản xuất, chế biến tiêu thụ nông sản ñưa vào hệ thống phân phối nước ðẩy mạnh xây dựng chuỗi cung ứng, trọng ứng dụng công nghệ sau thu hoạch Khuyến khích doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế huyện ký kết hợp ñồng tiêu thụ nông sản Phát triển hệ thống cung cấp thông tin cho người sản xuất Hỗ trợ hộ nông dân, sở sản xuất nông nghiệp tham gia triển lãm, tiếp cận với doanh nghiệp thu mua nông sản tỉnh Xây dựng sở chế biến gắn với vùng nguyên liệu Tổ chức tốt dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, mở rộng hệ thống ñại lý bán vật tư lên xã vùng sâu vùng xa với tham gia nhiều thành phần kinh tế Hình thành Hợp tác xã hoạt ñộng ña chức ñịa bàn nông thôn nhằm góp phần cung ứng ñầu vào phục vụ sản xuất, tổ chức tiêu thụ làm ñầu mối tiêu thụ nông sản hàng hóa cho nông dân, chủ trang trại, làng nghề sở chế biến nông sản 96 ðẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, hàng năm cần tổ chức Hội chợ thương mại ñể doanh nghiệp nhân dân có ñiều kiện tham gia giới thiệu sản phẩm ñịa phương f ðầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn Khuyến khích thành phần kinh tế, tổ chức tham gia ñầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng nông nghiệp với quyền ñịa phương Cùng với tăng cường ñầu tư cần nâng cao ý thức người dân việc kha thác sử dụng công trình nông nghiệp Tăng cường ñầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, ñặc biệt công trình thủy lợi ñể mở rộng diện tích tưới tiêu chủ ñộng, công trình giao thông ñến vùng sản xuất, hệ thống ñiện (trong ñó trọng nâng cấp hệ thống ñiện ñảm bảo phục vụ tốt yêu cầu sản xuất), nước nông thôn, Tập trung ñầu tư tu bổ, nâng cấp công trình thuỷ lợi có ñịa bàn huyện, xây dựng hệ thống kênh mương nội ñồng ñể mở rộng vùng tưới chủ ñộng cho xã huyện nhằm ñảm bảo khai thác 75% công suất thiết kế Kiên cố hoá toàn hệ thống kênh mương ñể tránh thất thoát nước kênh Khảo sát xây dựng số hồ ñập nhỏ vùng ñể tăng cường nguồn nước tưới cho việc mở rộng diện tích ñất có khả sản xuất nông nghiệp Ưu tiên xây dựng công trình lấy nước tưới cho lương thực ñể ñảm bảo an toàn lương thực, giữ vững an ninh trị ổn ñịnh xã hội 97 KẾT LUẬN CHƯƠNG Ở chương tác giả ñã tổng hợp biện pháp phát triển nông nghiệp ñịa bàn huyện, theo ñó cần tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cần thiết, tất yếu tầm quan trọng tái cấu sản xuất nông nghiệp, thay ñổi nhận thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa ñiều kiện kinh tế hội nhập với kinh tế toàn cầu; Tập trung nghiên cứu, hoàn thiện chế, sách tạo ñộng lực cho phát triển nông nghiệp trước hết tạo ñiều kiện ñể nông dân doanh nghiệp tiếp cận thuận lợi ñất ñai, nguồn vốn, thị trường ñể mở rộng sản xuất, ñáp ứng yêu cầu thị trường; Nghiên cứu, ñổi mới, phát triển hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với ñiều kiện phát triển ñịa phương, trọng tâm phát triển trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối với hệ thống tiêu thụ; Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng khoa hoc công nghệ cao vào sản xuất; xác ñịnh trồng, vật nuôi mạnh huyện ñể ñầu tư nghiên cứu phát triển tăng số lượng lẫn giá trị; huy ñộng nguồn lực xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ phát triển nông nghiệp; Nâng cao lực, hiệu lực, hiệu quản lí ngành từ Trung ương ñến ñịa phương 98 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Huyện Mang Yang có xuất phát ñiểm kinh tế thấp có ñiều kiện thuận lợi tự nhiên xã hội Tốc ñộ gia tăng giá trị sản xuất ñạt mức khá, cấu kinh tế chuyển dịch ñúng hướng, tăng tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng Năm 2015 tốc ñộ tăng giá trị sản xuất ước ñạt bình quân 40,51% (giá so sánh năm 2010) Nông nghiệp ngành chiếm tỷ trọng lớn thành phần kinh tế Với mục tiêu nghiên cứu vấn ñề kinh tế chủ yếu sản xuất nông nghiệp huyện, lý luận thực tiễn, từ ñó ñề xuất giải pháp cụ thể hoàn thiện số sách nhằm thúc ñẩy phát triển nông nghiệp thời gian tới, luận văn ñã hoàn thành ñược nội dung sau : - Hệ thống hóa vấn ñề lý luận liên quan ñến phát triển nông nghiệp - Phân tích ñiều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng ñến sản xuất nông nghiệp, thực trạng sản xuất nông nghiệp, phát nguyên nhân tồn - ðề xuất giải pháp chủ yếu nhằm thúc ñẩy phát triển sản xuất nông nghiệp huyện thời gian tới Kiến nghị ðể nông nghiệp huyện Mang Yang phát triển ñúng hướng năm ñến số sách ñây, tác giả xin kiến nghị với cấp có thẩm quyền hoạch ñịnh sách quản lý nhà nước nông nghiệp, nông thôn nông nghiệp huyện Mang Yang nói riêng, xem xét số vấn ñề nhằm giúp cho chác giải pháp ñi vào thực tế có tính hiệu lực a ðối với Chính phủ Xây dựng sách ñể tăng cường nâng cao dân trí cho khu vực nông thôn, ñặc biệt khu vực miền núi, vùng sâu vùng xa, vùng ñồng bào dân tộc 99 thiểu số, ñiều kiện kinh tế xã hội khó khăn, giao thông không thuận lợi Thực miễn giảm thuế với sản xuất thu nhập nông dân, miễn giảm ñối với tổ chức kinh tế nông dân hợp tác xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng ñồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp Hoàn thiện sách quyền sử dụng ñất, chuyển nhượng, góp vốn kinh doanh sản xuất nông nghiệp quyền sử dụng ñất Thúc ñẩy thực tốt sách ña dạng hóa nguồn huy ñộng vốn phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn Ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước cho xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu vùng nông thôn, vùng sâu vũng xa Hoàn thiện sách hỗ trợ ñội ngũ lao ñộng có trình ñộ khoa học, kỹ thuật công tác, tham gia trực tiếp vào trình sản xuất nông nghiệp vùng sâu vùng xa Hỗ trợ xây dựng mạng lưới tiêu thụ hàng nông sản ñể nâng cao lực thươn mại hàng nông sản thông qua sàn giao dịch hàng hóa, giúp nhân dân yên tâm thị trường ñầu ñể tập trung sản xuất b Tỉnh Gia Lai quan hữu quan Sở Khoa học công nghệ ngành liên quan ưu tiên ñầu tư nghiên cứu chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghệp Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai quan tâm ñạo ngành tỉnh tiếp tục rà soát, ñiều chỉnh quy hoạch thủy lợi… xây dựng dự án ñầu tư phát triển vùng sản xuất tập trung Tỉnh quan tâm ñầu tư xây dựng, kiên cố hóa công trình thủy lợi, tu bổ nạo vét kênh mương ðầu tư xây dựng sở hạ tầng phát triển nông nghiệp huyện Thực phân cấp quản lý ngân sách cho cấp huyện cấp xã ñể tăng 100 cường tính tự chủ sở Hỗ trợ vốn ñầu tư khai hoang ñất, cải tạo ñất, ñồng ruộng, mức hỗ trợ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, phòng trừ dịch bệnh… DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Bách khoa toàn thư mở, trang web https://vi.wikipedia.org/wiki/N%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p [2] Bài giảng kinh tế hộ trang trại, trang web https://honhuhai.files.wordpress.com/2014/03/bg-kinh-te-ho-vatrang- trai.pdf [3] Báo cáo quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế - xã hội huyện Mang Yang ñến năm 2020 [4] Bùi Quang Bình (2012), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thông tin Truyền thông, Hà Nội [5] Bùi Quang Bình (2006), “Mô hình tổ chức sản xuất nông nghiệp Tây Âu tổ chức sản xuất nông nghiệp Việt Nam”, Tạp chí nghiên cứu Châu Âu số 1(67) [6] Bùi Quang Bình (2007), “Phát triển ngành sản xuất cà phê bền vững Tây Nguyên” Tạp chí Khoa học công nghệ - ðại học ðà Nẵng Số 5(19) [7] Bùi Bá Bổng (2004), “Một số vấn ñề phát triển nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam năm tới”, trang web http://agro.gov.vn/news/chitiet_nghiencuu.aspx?id=537 [8] Bức tranh nông nghiệp Việt Nam thông ñiệp Thủ tướng : Hoàn thiện thể chế, chế phát triển nông nghiệp trang web http ://nguyenphutrong.net/thu-tuong-hoan-thien-theche-co-che-phat-trien- nong-nghiep.html [9] Nguyễn Sinh Cúc (2003), Nông nghiệp, nông thôn Việt Nam thời kỳ ñổi mới, NXB Thống kê Hà Nội [10] ðinh Phi Hỗ (2004), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB ðại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh [11] Phan Thúc Huân (2006), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh [12] Nguyễn Thị Kim Ngân (2013), Phát triển nông nghiệp Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, ðại học ðà Nẵng, ðà Nẵng [13] Nguyễn Xuân Ngọc (2014), Phát triển nông nghiệp ñịa bàn huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, Luận văn thạc sĩ kinh tế, ðại học ðà Nẵng, ðà Nẵng [14] Phòng Lao ñộng - Thương binh xã hội huyện Mang Yang [15] Phòng Nông nghiệp huyện Mang Yang [16] Phòng Tài - Kế hoạch huyện Mang Yang (2015), Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Mang Yang ñến năm 2020, Gia Lai [17] Phòng Thống kê huyện Mang Yang (2014), Niên giám thống kê huyện Mang Yang, Gia Lai [18] Nguyễn Văn Phụng (2011), Phát triển nông nghiệp ñịa bàn huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai, Luận văn thạc sĩ Kinh tế, ðại học ðà Nẵng, ðà Nẵng [19] Vũ ðình Thắng (2006), Giáo trình Kinh tế nông nghiệp, NXB ðại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội [20] Nguyễn Trần Trọng, “Phát triển nông nghiệp Việt Nam giai ñoạn 20112020”, trang webhttp://www.tapchicongsan.org.vn/Home/nong- nghiep- nong-thon/2012/16540/Phat-trien-nong-nghiep-Viet-Nam- giai-doan-2011- 2012.aspx [21] Vũ Huy Từ (2003), “Mô hình liên kết nhà nông nghiệp”, trang web http://dddn.com.vn/36102cat89/mo-hinh-lien-ket-4-nha-trongnong-nghiep.htm [22] Võ Tòng Xuân (2010), “Nông dân nông nghiệp Việt Nam nhìn từ sản xuất thị trường”, Tạp chí Cộng sản số 12 (2004), Hà Nội [23] Võ Tòng Xuân, “ðầu tư vào nông nghiệp, ñất nước giàu nhanh hơn”, trang web http://cafef.vn/vi-mo-dau-tu/giao-su-tien-si-vo-tong-xuandau-tu- vao-nong-nghiep-dat-nuoc-giau-nhanh-hon2014030508091684013.chn
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai , Luận văn thạc sĩ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai , Luận văn thạc sĩ phát triển nông nghiệp trên địa bàn huyện mang yang, tỉnh gia lai

Từ khóa liên quan