LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội

107 634 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 10:40

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân; là trường học XHCN, chỗ dựa tin cậy của người lao động Việt Nam, chiếm một vị trí quan trọng trong hệ thống chính trị nước ta. Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh, xây dựng và phát triển của GCCN Việt Nam, công đoàn đã từng bước trưởng thành, thể hiện rõ vai trò của là một tổ chức đoàn thể CT XH, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng và lợi ích của công nhân, viên chức lao động, góp phần to lớn xây dựng GCCN, viên chức nhà nước, cùng với hệ thống chính trị và toàn dân xây dựng môi trường chính trị xã hội ổn định đáp ứng yêu cầu của từng thời kỳ cách mạng 1 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Công đoàn Việt Nam tổ chức trị - xã hội rộng lớn giai cấp công nhân; trường học XHCN, chỗ dựa tin cậy người lao động Việt Nam, chiếm vị trí quan trọng hệ thống trị nước ta Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh, xây dựng phát triển GCCN Việt Nam, công đoàn bước trưởng thành, thể rõ vai trò tổ chức đoàn thể CT - XH, đại biểu cho ý chí, nguyện vọng lợi ích công nhân, viên chức - lao động, góp phần to lớn xây dựng GCCN, viên chức nhà nước, với hệ thống trị toàn dân xây dựng môi trường trị - xã hội ổn định đáp ứng yêu cầu thời kỳ cách mạng Tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN tổ chức CĐCS - phận Công đoàn Việt Nam có vai trò quan trọng việc đại diện cho công nhân đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng cho họ; tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trị, giác ngộ giai cấp ý thức pháp luật; tham gia quản lý doanh nghiệp, giải quan hệ lao động, quan hệ lợi ích công nhân người sử dụng lao động, xây dựng sở CT - XH vững chắc, góp phần giữ vững ổn định CT - XH địa bàn Hà Nội trung tâm trị, kinh tế, văn hoá, khoa học nước Với ưu tiềm Thủ đô ngàn năm văn hiến, Hà nội nơi hấp dẫn nhà đầu tư nước nước ngoài, doanh nghiệp tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh Trong năm gần đây, Hà nội hình thành phát triển mạnh mẽ khu công nghiệp tập trung, doanh nghiệp có vốn ĐTNN thu hút lực lượng lao động lớn tham gia Quá trình hoạt động, Công đoàn doanh nghiệp thể vai trò công nhân người sử dụng lao động, bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động ổn định, bền vững, phát triển góp phần giữ vững ổn định CT - XH Thủ đô Tuy nhiên, trước tác động trình hội nhập quốc tế, mặt trái kinh tế thị trường âm mưu “Diễn biến hoà bình” kẻ thù, vai trò công đoàn số không doanh nghiệp mờ nhạt, hiệu Mâu thuẫn quan hệ lao động, quan hệ lợi ích công nhân chủ doanh nghiệp không giải kịp thời, dẫn đến tượng đình công công nhân ngày gia tăng số vụ, quy mô tính chất phức tạp Những dấu hiệu ổn định CT - XH từ tượng đình công công nhân trở nên hữu Trước yêu cầu nghiệp CNH, HĐH đất nước nói chung, xây dựng Thủ đô Hà Nội nói riêng, doanh nghiệp có vốn ĐTNN ngày phát triển, nhân tố ảnh hưởng đến việc giữ vững ổn định CT - XH tiềm ẩn phức tạp Kẻ thù chủ nghĩa xã hội lợi dụng mâu thuẫn nội bộ, nhân tố bất ổn từ phong trào công nhân nói chung, hoạt động công nhân, công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN để chống phá, hòng lái nước ta chệch hướng XHCN Do vậy, việc phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn Thành phố Hà Nội góp phần giữ vững ổn định CT - XH vấn đề thiết Từ vấn đề lý luận thực tiễn đặt ra, tác giả chọn đề tài: “Phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn Thành phố Hà Nội góp phần giữ vững ổn định trị - xã hội nay” làm luận văn tốt nghiệp cao học Tình hình nghiên cứu đề tài Trước yêu cầu nghiệp đổi đất nước, GCCN tổ chức công đoàn phải thực giai cấp lãnh đạo, lực lượng tiên phong nghiệp CNH, HĐH đất nước; lực lượng quan trọng góp phần giữ vững ổn định CT - XH địa bàn hoạt động nước Trong thời gian vừa qua có nhiều công trình nghiên cứu GCCN tổ chức công đoàn như: “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Viện Công nhân Công đoàn, Nxb Lao động, Hà Nội, năm 1999; “Đảng Cộng sản Việt Nam với giai cấp công nhân Công đoàn Việt Nam” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, năm 2000; “Nâng cao hiệu hoạt động công đoàn sở doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài” Viện Công nhân Công đoàn, Nxb Lao động, Hà Nội, năm 2003; “Nâng cao vai trò công đoàn sở doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Thành phố Hà Nội” Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội, Nxb Lao động, Hà Nội, năm 2006; Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Tăng cường lãnh đạo Đảng Công đoàn Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập kinh tế, quốc tế” Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội, năm2007 Một số luận án, luận văn bàn công nhân vai trò công đoàn như: “Ý thức trị công nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ta nay” Dương Thị Thanh Xuân, Luận án tiến sỹ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị - Hành quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội, năm 2007; “Phát huy vai trò công đoàn nâng cao ý thức trị xã hội chủ nghĩa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn tỉnh Đồng Nai nay” Nguyễn Ngọc Liệu, Luận văn thạc sỹ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học, Học viện Chính trị quân sự, năm 2004; “Sự lãnh đạo Thành uỷ công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hà Nội giai đoạn nay” Nguyễn Thị Lan Minh, Luận văn thạc sỹ, chuyên ngành Xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam, Hà Nội, năm 2007 Một số đề tài bàn ổn định CT - XH như: “Ổn định trị – xã hội công đổi Việt Nam” Tiến sỹ Nguyễn Văn Cư, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, năm 2004; “Vai trò cán lãnh đạo chủ chốt cấp xã việc giữ vững ổn định trị – xã hội khu vực Đồng Sông Hồng nước ta nay” Mai Đức Ngọc, Luận án tiến sỹ ngành Chính trị học, Hà Nội, năm2007 Tất công trình nghiên cứu tập trung phân tích khẳng định luận điểm chủ nghĩa Mác - Lênin vai trò sứ mệnh lịch sử GCCN; vai trò Công đoàn tập hợp, giáo dục, giác ngộ GCCN Việt Nam Một số công trình phân tích sở lý luận khoa học, vai trò ổn định CT – XH trách nhiệm hệ thống trị, cán lãnh đạo giữ vững ổn định CT - XH góp phần thực thắng lợi nghiệp đổi đất nước Có công trình đề cập đến việc phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN, song chưa có công trình đề tài đề cập đến việc xây dựng phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN góp phần giữ vững ổn định CT - XH địa bàn Thành phố Hà nội mà tác giả lựa chọn công trình khoa học độc lập, không trùng lắp với công trình khoa học công bố Mục đích, nhiệm vụ luận văn - Mục đích: Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn vai trò tổ chức Công đoàn, luận văn đề xuất số yêu cầu giải pháp nhằm phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn Thành phố Hà Nội góp phần giữ vững ổn định CT - XH - Nhiệm vụ: + Làm rõ vị trí Công đoàn Việt Nam đặc điểm hoạt động công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn Thành phố Hà Nội + Đưa quan niệm ổn định CT - XH phân tích vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN góp phần giữ vững ổn định CT - XH + Phân tích thực trạng đội ngũ công nhân vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn thành phố Hà nội + Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN góp phần giữ vững ổn định CT XH địa bàn thành phố Hà nội Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn * Đối tượng: Vai trò công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN góp phần giữ vững ổn định CT – XH đối tượng nghiên cứu luận văn * Phạm vi nghiên cứu: nước ta có nhiều thành phần kinh tế, song luận văn nghiên cứu vai trò tổ chức công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn Thành phố Hà Nội, hình thành sau có Luật Đầu tư nước Việt Nam Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu - Luận văn dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng GCCN tổ chức Công đoàn Đồng thời luận văn tham khảo công trình nghiên cứu công bố tổ chức cá nhân nhà khoa học - Cơ sở thực tiễn luận văn là: luận văn thực sở khảo sát thực trạng đội ngũ công nhân vai trò công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn Thành phố Hà Nội, tập trung chủ yếu khu công nghiệp tập trung như, Thăng long, Đông Anh; khu công nghiệp Sài Đồng (A, B); khu công nghiệp Nam Thăng Long - Luận văn sử dụng phương pháp vật biện chứng vật lịch sử, lô gíc - lịch sử, phân tích, tổng hợp, phương pháp thống kê, điều tra xã hội học, tranh thủ ý kiến chuyên gia…để nghiên cứu nhằm thực mục đích nhiệm vụ luận văn Ý nghĩa luận văn - Luận văn góp phần cung cấp luận khoa học giúp cho Thành uỷ, Chính quyền công đoàn cấp Thành phố Hà Nội xác định chủ trương phương hướng lãnh đạo, quản lý tổ chức thực nhằm phát huy vai trò công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN - Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo cho việc giảng dạy, học tập Học viện, nhà trường quân đội Kết cấu luận văn Luận văn gồm phần mở đầu, chương tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN, THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI GÓP PHẦN GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI HIỆN NAY 1.1 Tổ chức công đoàn đặc điểm hoạt động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước địa bàn Thành phố Hà Nội 1.1.1 Vị trí, chức Công đoàn * Vị trí Công đoàn: Sự phát triển GCCN phong trào công nhân tất yếu dẫn đến hình thành tổ chức trị để tập hợp lực lượng tạo nên sức mạnh to lớn bảo vệ lợi ích Sức mạnh GCCN tổ chức Mỗi cá thể đơn lẻ toàn giai cấp có sức mạnh to lớn tập hợp luyện tổ chức, kề vai sát cánh đấu tranh giai cấp Trong đấu tranh lợi ích trước mắt có lâu dài để lật đổ thống trị giai cấp tư sản, việc xuất tổ chức công đoàn giai cấp công nhân quy luật phổ biến tất yếu Tổ chức công đoàn đời yêu cầu đòi hỏi đấu tranh giai cấp GCCN nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế, trị, văn hoá, xã hội họ Trong suốt tiến trình phát triển GCCN, công đoàn khẳng định vị trí, vai trò tổ chức tập hợp công nhân, bảo vệ lợi ích họ, đấu tranh chống áp bức, bóc lột, bất công; đồng thời “trường học cộng sản chủ nghĩa” cho công nhân, rèn luyện nâng cao ý thức giác ngộ giai cấp, chất cách mạng GCCN tiến hành đấu tranh giành lấy quyền đưa GCCN người lao động lên địa vị làm chủ xã hội Trong cách mạng XHCN, công đoàn khẳng định vai trò to lớn phát triển GCCN, nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc XHCN lãnh đạo Đảng Cộng sản Công đoàn Việt Nam đời đáp ứng đòi hỏi đấu tranh GCCN Việt Nam từ năm đầu kỷ XX Tiền thân đời tổ chức Công hội đỏ Bắc kỳ vào ngày 28 tháng năm 1929 số nhà 15 Hàng Nón - Hà Nội Công hội đỏ đời kết tất yếu trình phát triển phong trào công nhân với truyền bá vận dụng tài tình, sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Người đặt móng cho đời phát triển Công đoàn Việt Nam Đó thành tất yếu trình đấu tranh cách mạng, bảo vệ lợi ích dân tộc quyền lợi thợ thuyền Việt Nam Sự kiện đánh dấu bước trưởng thành quan trọng trị tổ chức GCCN Việt Nam Gần 80 năm, lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, dù hoàn cảnh nào, Công đoàn Việt Nam trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích người lao động dân tộc, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc CNXH; phát huy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, vận động, tập hợp công nhân, viên chức lao động đầu phong trào hành động cách mạng, viết nên trang sử hào hùng GCCN tổ chức Công đoàn Việt Nam Ngay từ đời, bất chấp kiểm soát gắt gao thực dân Pháp, công đoàn hoạt động không mệt mỏi, tuyên truyền, vận động, tập hợp công nhân, lao động đồn điền, nhà máy, hầm mỏ, tổ chức GCCN kiên cường, liên tục đấu tranh chống áp bức, bóc lột, đòi độc lập dân tộc Trong suốt tiến trình lịch sử đấu tranh cách mạng, Công đoàn Việt Nam khẳng định vị trí, vai trò mình, xứng đáng tổ chức trị – xã hội góp phần to lớn vào đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nước nhà, xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiến hành công đổi đất nước mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Điều 1, Luật Công đoàn Việt Nam khẳng định: “Công đoàn tổ chức CT - XH rộng lớn GCCN người lao động Việt Nam tự nguyện lập lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam; thành viên hệ thống trị xã hội Việt Nam, trường học chủ nghĩa xã hội người lao động” [1, tr 9] Như vậy, Công đoàn thành viên hệ thống trị, đặt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, với quan Nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp GCCN Bước vào thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước hội nhập kinh tế, quốc tế, vị trí Công đoàn Việt Nam ngày nâng cao Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, doanh nghiệp 100% vốn nước ngày nhiều Đó điều kiện khách quan cho phát triển mạnh mẽ tổ chức công đoàn, đồng thời đặt vấn đề Đòi hỏi công đoàn phải đổi nội dung phương thức hoạt động cho phù hợp để tập hợp công nhân tiếp tục phát huy vai trò tích cực Là thành viên hệ thống trị, cầu nối quần chúng với Đảng Nhà nước, công đoàn có trách nhiệm vai trò to lớn tham gia xây dựng Đảng, quyền, tham gia quản lý kinh tế, xã hội, quản lý Nhà nước, giải tốt mối quan hệ quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước Vì vậy, công đoàn tạo nguồn lực thúc đẩy trình CNH, HĐH, hội nhập có hiệu cao mà khẳng định vị trí công đoàn đời sống kinh tế, trị, xã hội đất nước Trong mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam, công đoàn chịu lãnh đạo Đảng Đảng thông qua tổ chức công đoàn liên hệ mật thiết với GCCN, giúp đỡ công đoàn làm tốt vai trò tổ chức đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người lao động Đảng thông qua công đoàn để đưa chủ 10 trương, đường lối, mục tiêu Đảng vào công nhân, viên chức, lao động động viên họ tích cực tiến hành nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội Công đoàn thực lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò trường học XHCN mình, tham gia quản lý kinh tế - xã hội, quản lý Nhà nước, thuyết phục quần chúng phát huy tính chủ động sáng tạo công xây dựng xã hội mới, thực mục tiêu trị Đảng Sự tồn công đoàn có nghĩa thân tổ chức biết phát huy vai trò, thực tốt mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ Công đoàn tổ chức trị – xã hội GCCN, “chiếc cầu” “sợi dây” liên hệ nối liền Đảng, Nhà nước với quần chúng V I Lênin rõ: “Công đoàn đứng Đảng quyền Nhà nước” [11, Tr 250] Như vậy, công đoàn tổ chức độc lập không biệt lập Đảng ta Đảng lãnh đạo lịch sử dân tộc lựa chọn giao trọng trách, công đoàn tổ chức thống gắn kết chặt chẽ với Đảng Đảng thể vai trò lãnh đạo công đoàn, công đoàn có trách nhiệm tham gia xây dựng Đảng thực đường lối, sách Đảng Phong trào công đoàn tiếp nhận lãnh đạo Đảng trở thành phong trào tự giác theo đường phát triển lành mạnh Trong mối quan hệ công đoàn với Nhà nước, quan hệ hợp tác Công đoàn tổ chức thể sở giai cấp sở xã hội Nhà nước Nhà nước tạo điều kiện cho công đoàn hoạt động Công đoàn vận động công nhân, viên chức, lao động thực chủ trương, sách pháp luật Nhà nước Nhà nước tôn trọng giải nhiều kiến nghị công đoàn cách hữu hiệu, tạo điều kiện pháp lý cho công đoàn hoạt động Công đoàn phát huy vai trò tham gia, kiểm tra, giám sát hoạt động Nhà nước V I Lênin khẳng định: “Không có móng tổ chức công đoàn thực chức Nhà nước” [11, tr 250] Vì vậy, giải tốt mối quan hệ công đoàn với Nhà nước, tạo sở xã hội - 93 họ đáp ứng với công sức lao động bỏ lực liên kết, chất keo gắn bó GCCN với Đảng, Nhà nước, công đoàn doanh nghiệp Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường “việc bảo đảm không ngừng nâng cao quyền, lợi ích công nhân nhân tố định đến niềm tin GCCN với Đảng”[47,tr.122] Việc cải thiện vấn đề thu nhập, điều kiện việc làm, nhà sinh hoạt văn hoá tinh thần khác công nhân đoàn viên công đoàn cần quan tâm mức Đảng, Nhà nước, công đoàn, chủ doanh nghiệp, thân công nhân toàn xã hội - Nhà nước cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ xung hoàn thiện Bộ Luật lao động, cần phải có quy định nâng mức lương tối thiểu cho công nhân, quy định đảm bảo điều kiện việc làm, thái độ chủ doanh nghiệp đối sử với công nhân Trong Bộ Luật lao động có số điều quy định chế độ tiền lương người lao động Điều Bộ Luật lao động quy định: “Người lao động trả lương sở thoả thuận với người sử dụng lao động không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định theo suất chất lượng, hiệu công việc” Trong điều kiện nay, với mức lương khoản phụ cấp khác doanh nghiệp có vốn ĐTNN Hà Nội trả cho công nhân bình quân 1.500.000đ/người/tháng sống khó khăn, có gia đình khó khăn - Nhà nước cần có chiến lược sách khuyến khích đầu tư xây dựng nhà cho công nhân, hình thành khu dân cư công nhân văn hoá Chẳng hạn, phê duyệt dự án khu công nghiệp chế xuất dứt khoát phải giành quỹ đất để xây dựng nhà cho công nhân Nhà nước cần có sách ưu đãi thích đáng cho doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà khu công nghiệp chế xuất Uỷ ban nhân dân quận, huyện cần phải có quy định yêu cầu doanh nghiệp muốn đầu tư làm ăn phải có trách nhiệm giành khoản tương ứng để đóng góp lo chỗ cho công nhân 94 - Đối với tổ chức công đoàn, cần xác định rõ vấn đề giải thu nhập, điều kiện việc làm, nhà nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân thuộc trách nhiệm người sử dụng lao động Do “Cán công đoàn phải tuỳ khả mà cải thiện đời sống vật chất văn hoá công nhân, đời sống vật chất văn hoá có làm việc tốt Cho nên phải ý cải thiện sinh hoạt cho công nhân”[48, tr.371] Nhận thức rõ vị trí, chức mình, CĐCS phải chủ động đề xuất ý kiến để người sử dụng lao động tham khảo thỏa thuận, thống ý kiến với công đoàn xây dựng thang bảng lương cho phù hợp với trình độ công nhân xây dựng quy chế trả lương, thưởng công khai, rõ ràng; cần phải có chế giám sát việc trả lương chủ doanh nghiệp, kịp thời phát sai phạm, đề nghị quan chức sử lý nghiêm minh Công đoàn sở phải thường xuyên kiểm tra kiến nghị với chủ doanh nghiệp thực biện pháp bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho công nhân Vì mục đích tối da hoá lợi nhuận, nhiều chủ doanh nghiệp tiết kiệm chi phí cắt xén trang thiết bị lao động công nhân, không quan tâm đến điều kiện, môi trường làm việc như: hệ thống thông gió, phun nước chống nóng, cứu hoả, giảm tiếng ồn… Công đoàn cần kiến nghị với chủ doanh nghiệp có chế độ kiểm tra sức khoẻ định kỳ cho công nhân, chữa trị công nhân có bệnh nghề nghiệp, có chế bồi dưỡng độc hại cho họ; đặc biệt cần quan tâm chăm lo tới đời sống công nhân nữ doanh nghiệp “việc quan tâm chăm lo đời sống công nhân nữ thể rõ tính nhân văn tình yêu giai cấp tổ chức công đoàn doanh nghiệp”[49, tr.28] Trên thực tế có doanh nghiệp người chủ doanh nghiệp không quan tâm đến nữ công nhân mà xúc phạm danh dự, nhân phẩm, “khủng bố tinh thần trình lao động” Vụ bắt trói, xúc phạm hai công nhân nữ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Canon Việt Nam vào ngày 11/4/2007 khu công nghiệp Thăng Long, 95 Đông Anh Hà Nội minh chứng gây xúc cho hàng ngàn công nhân quan quản lý lao động Do cán công đoàn mặt thương thuyết với giới chủ, mặt khác kiến nghị cấp quản lý doanh nghiệp phải có biện pháp pháp lý mạnh, bảo đảm danh dự, nhân phẩm cho công nhân Xã hội phát triển đời sống tinh thần người ngày quan trọng, sau thời gian lao động căng thẳng doanh nghiệp, họ cần phải nghỉ ngơi, thư giãn để tái sản xuất sức lao động Công đoàn cần thành lập câu lạc công nhân đoàn viên công đoàn, tổ chức hoạt động văn nghệ, thể thao, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, tham quan du lịch, thăm hỏi công nhân gia đình họ ốm đau hoạn nạn; có chế độ khuyến học gia đình công nhân, quan tâm ngày lễ, tết công nhân gia đình họ Như vậy, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân đoàn viên công đoàn sách khơi dậy yếu tố nguồn lực người thể tính nhân văn người lao động chế độ XHCN Đòi hỏi Đảng, Nhà nước, công đoàn toàn xã hội phải quan tâm đến vấn đề này; sức mạnh quần chúng công nhân thông qua tác động công đoàn góp phần ổn định doanh nghiệp, ổn định CT - XH 2.2.5 Kết hợp chặt chẽ tổ chức, lực lượng, quan chức giải kịp thời, hiệu vấn đề đình công công nhân Đình công tượng xã hội phản ánh mâu thuẫn công nhân với chủ doanh nghiệp giải thương lượng, hoà giải Đình công công cụ cuối công nhân để đòi quyền lợi, đấu tranh với bất công từ phía chủ doanh nghiệp Xét khía cạnh tích cực, đình công thể đời sống dân chủ công nhân, họ không cam chịu bất công lợi ích vật chất, dồn nén tinh thần Tuy nhiên, đình công doanh nghiệp có vốn ĐTNN Hà Nội thời gian gần bất hợp pháp không công đoàn lãnh đạo, có dấu hiệu ảnh hưởng đến ổn định CT - XH 96 Với chủ trương Đảng, Nghị Quốc hội tâm nhân dân, Thủ đô Hà Nội mở rộng địa giới hành gấp 3,6 lần so với trước Theo đó, doanh nghiệp có vốn ĐTNN ngày gia tăng số lượng quy mô, tính chất cạnh tranh khốc liệt, quan hệ lao động phức tạp hơn, tranh chấp lao động dẫn đến đình công nổ khó tránh khỏi Giải vấn đề đình công công nhân góp phần giữ vững ổn định CT - XH địa bàn Thủ đô trách nhiệm tổ chức đảng, cấp quyền Công đoàn Thành phố Hà Nội Do CĐCS cần có phối hợp chặt chẽ với tổ chức, quan chức tạo nên sức mạnh hệ thống trị giải kịp thời hiệu theo quy định pháp luật Pháp luật nước ta quy định cho công đoàn có quyền tham gia giải tranh chấp lao động, quyền tự định tổ chức đình công theo yêu cầu tập thể lao động biểu phát triển pháp luật lao động nước ta Sự tin cậy Đảng, Nhà nước người lao động tổ chức công đoàn đồng thời đặt cho công đoàn trách nhiệm Công đoàn cấp thực quyền tham gia giải đình công, trước hết CĐCS, qua bảo vệ quyền lợi công nhân, đồng thời bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người sử dụng lao động tạo mối quan hệ hài hoà, ổn định hợp tác phát triển doanh nghiệp, góp phần vào nghiệp CNH, HĐH đất nước Trong thực tế tham gia can thiệp CĐCS đạt kết mong muốn Nhiều doanh nghiệp, công đoàn biết đình công xảy ra, có biện pháp để ngăn cản, xúc công nhân lên đến đỉnh điểm Có vụ đình công xảy CĐCS bị bất ngờ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, xa rời quần chúng công nhân Đòi hỏi, công đoàn phải chủ động phối hợp với cấp quyền, công đoàn cấp trên, lực lượng cảnh sát, an ninh; đặc biệt phải tạo mối liên hệ chặt chẽ tổ chức, lực lượng có doanh nghiệp đoàn niên, phụ nữ, 97 đảng viên, đoàn viên ưu tú…để giải kịp thời hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình Khi CĐCS phát có dấu hiệu đình công xảy phải chủ động nắm bắt tình hình thông quan “tai mắt” tổ trưởng, chuyền trưởng, đoàn viên công đoàn ưu tú Ban chấp hành CĐCS phải phân công cán công đoàn tiến hành biến pháp ngăn chặn như: thâm nhập “điểm nóng”, gặp gỡ thành phần “chủ chốt” có ý định tổ chức đình công, để giải thích cho họ hiểu rõ văn pháp lý liên quan đến đình công hợp pháp không hợp pháp, tác hại đình công bất hợp pháp Đồng thời với động thái đó, CĐCS phối hợp với Liên đoàn lao động Thành phố Hà Nội, Công đoàn khu công nghiệp chế xuất tiến hành thuyết phục, thương lượng chủ doanh nghiệp để họ trực tiếp gặp gỡ công nhân, tiến hành biện pháp trước mắt để ổn định tình hình Công đoàn sở phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở lao động Thương binh xã hội, cấp quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc trả lương, thưởng, chế đọ tăng ca để trấn chỉnh sai phạm doanh nghiệp bị công nhân phản ánh, khiếu nại, phương tiện thông tin đại chúng đề cập nhằm giảm thiểu đình công bất hợp pháp Khi có tranh chấp lao động, đình công tự phát xảy ra, CĐCS cần tích cực chủ động phối hợp quan chức tiến hành thương lượng, hòa giải kịp thời, nhanh chóng ổn định quan hệ lao động hoạt động sản xuất kinh doanh, tránh gây tác động phản ứng dây chuyền, thực chế độ thông tin báo cáo kịp thời với công đoàn cấp Tổng liên đoàn Nếu doanh nghiệp vi phạm đề nghị xử lý kiên quyết, người lao động sai giải thích cặn kẽ, nghiêm khắc sử lý hành vi lợi dụng đình công gây rối làm trật tự công cộng Khi giải đình công, CĐCS phối hợp lực lượng cảnh sát, an ninh bảo vệ kịp thời lợi ích hợp pháp, đáng công nhân; tôn trọng quyền 98 lợi doanh nghiệp pháp luật quy định, phát triệt tiêu nguy tiếp diễn Tuyên truyền, giáo dục công nhân không manh động, lôi kéo đập phá tài sản doanh nghiệp có hành vi trái pháp luật khác Cần nắm rõ nguyên nhân trực tiếp dẫn đến đình công, phân loại đối tượng để kịp thời khoanh vùng phần tử khích có hành vi lôi kéo, kích động đe doạ công nhân không tham gia đình công nhằm răn đe, tiếp tục tái phạm có tính chất nghiêm trọng đề nghị khởi tố trước pháp luật Các đình công công nhân xảy từ trước đến phần lớn bất hợp pháp, CĐCS phối hợp với tổ chức, lực lượng để tiến hành giải nhằm ổn định tình doanh nghiệp, góp phần ổn định CT XH địa bàn Trong tương lai, quan hệ lao động doanh nghiệp có vốn ĐTNN có xu hướng khác nảy sinh nhiều yếu tố phức tạp Do CĐCS cần nhận rõ chất mâu thuẫn quan hệ lao động Nếu chủ doanh nghiệp thường xuyên vi phạm pháp luật đến mức nghiêm trọng, kéo dài thông qua bước thương lượng, kết CĐCS đứng tổ chức lãnh đạo công nhân đình công theo quy định pháp luật Công đoàn sở tổ chức lãnh đạo công nhân đình công nhằm phát huy sức mạnh quần chúng lao động đấu tranh mang lại quyền, lợi ích hợp pháp đáng cho Công đoàn sở cần phải tổ chức cách chặt chẽ pháp luật, xác định mục tiêu đấu tranh rõ ràng, mang lại lợi ích cho công nhân Lợi ích công nhân trí lợi ích xã hội, lợi ích quốc gia, dân tộc Muốn thực điều đó, đội ngũ cán công đoàn “phải người vừa làm công tác trị, vừa nhà hoạt động xã hội, vừa có khả tuyên truyền, vận động, tổ chức sản xuất kinh doanh, vừa có lĩnh tham gia đấu tranh bảo vệ lợi ích đáng, hợp pháp người lao động”[50,tr.91] Tóm lại, công đoàn tổ chức mang tính độc lập không biệt lập, hoạt động công đoàn đặt mối quan hệ với Đảng, Nhà nước tổ chức đoàn thể CT - XH khác.Thực đồng giải pháp 99 tạo nhân tố khách quan chủ quan để công đoàn phát huy vai trò công nhân, người sử dụng lao động xã hội Quá trình vừa phải có bước nhịp nhàng, vừa phải khẩn trương không nóng vội để tạo nên sức mạnh tổng hợp, nhằm phát huy vai trò tích cực công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN góp phần giữ vững ổn định CT - XH địa bàn Thành phố Hà Nội KẾT LUẬN Ổn định CT - XH nhân tố tảng, điều kiện tiên để phát triển đất nước theo định hướng XHCN Cùng với tiến trình CNH, HĐH đất nước, mục tiêu xây dựng Thủ đô văn minh, đại không sớm tới đích kinh tế chậm phát triển, CT - XH ổn định Địa bàn Thành phố Hà Nội đã, tiềm ẩn nhân tố ổn định CT - XH, vấn đề đình công công nhân có dấu hiệu ảnh hưởng đến việc giữ vững ổn định trị - xã hội Giữ vững ổn định CT - XH trách nhiệm Đảng bộ, quyền nhân dân Thành phố Hà Nội, mà nòng cốt hệ thống trị sở công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN có vai trò quan trọng Là tổ chức đoàn thể CT - XH rộng lớn GCCN, công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN “chiếc cầu” “sợi dây” liên hệ nối liền Đảng, quyền Nhà nước với quần chúng công nhân Công đoàn đại diện cho công nhân, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đáng cho họ, góp phần tạo đồng thuận lợi ích công nhân, chủ doanh nghiệp lợi ích xã hội Công đoàn trực tiếp tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trị, tư tưởng, pháp luật cho công nhân; động viên công nhân phát huy dân chủ tham gia quản lý doanh nghiệp, quản lý xã hội; tham gia giải kịp thời, hiệu vấn đề đình công công nhân Thông qua tác động công đoàn công nhân, chủ doanh nghiệp lực lượng xã hội khác, có tác dụng vừa phòng ngừa dấu hiệu dẫn đến ổn định 100 CT - XH, vừa trực tiếp giải quyết, với giới chủ ổn định doanh nghiệp góp phần ổn định CT - XH Phát huy vai trò công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN góp phần giữ vững ổn định CT - XH đồng thời nâng cao chất lượng toàn diện cho công nhân, phát triển đội ngũ công nhân doanh nghiệp nhằm thực mục tiêu chiến lược xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước Trước thực trạng đội ngũ công nhân vai trò công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN, để phát huy vai trò tổ chức công đoàn góp phần giữ vững ổn định CT - XH cần phải thực đồng hệ thống giải pháp là: tăng cường lãnh đạo Đảng CĐCS; xây dựng tổ chức, phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng đội ngũ cán CĐCS; nâng cao nhận thức trị, tư tưởng, pháp luật quan tâm đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; hoàn thiện chế sách pháp luật, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp công đoàn với chủ doanh nghiệp; chủ động phối hợp với lực lượng, quan chức giải kịp thời vấn đề đình công công nhân Thực giải pháp tăng cường sức mạnh hệ thống trị sở, sức mạnh quần chúng công nhân lao động, tranh thủ ủng hộ người sử dụng lao động để công đoàn phát huy vai trò cách tích cực góp phần giữ vững ổn định CT - XH Thủ đô Nghiên cứu phát huy vai trò công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN với việc giữ vững ổn định CT - XH vấn đề khó Đây vấn đề xúc xã hội quan tâm Những kết đạt luận văn khai phá ban đầu, không tránh khỏi khiếm khuyết Vấn đề cần phải tiếp tục nghiên cứu cách tòan diện, sâu sắc Tác giả mong giúp đỡ đóng góp ý kiến nhà khoa học để đề tài hoàn thiện mức độ cao 101 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Báo Lao động ngày 3/6/2008 [2] Bộ Luật lao động (sửa đổi, bổ xung năm 2002, 2006, 2007) nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [3] Nguyễn Văn Cư (2004), Ổn định trị – xã hội công đổi Việt Nam, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [4] Nguyễn Văn Dũng (2008), Tổng kết năm thực chương trình phát triển triệu đoàn viên (giai đoạn 2003-2008) Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 3/6/2008 [5] Phạm Gia Đức, Một số ý kiến định nghĩa, đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam 2/5/2008 [6] Đảng Cộng sản Việt Nam - Ban Bí thư (2008), Chỉ thi số 22- CT/TW “Tăng cường công tác lãnh đạo đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định tiến doanh nghiệp”, Hà Nội [7] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Tham luận Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [8] Đảng Cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khoá VII (lưu hành nội bộ) [9] Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện Hội nghị đại biểu nhiệm kỳ khoá VII, Nxb thật, Hà Nội 102 [10] Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [11] Đảng Cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [12] Đảng Cộng sản Việt Nam (2008), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban chấp hành Trung ương khoá X, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [13] Nguyễn Thị Xuân Hương (2001), Đình công công nhân Việt Nam, Luận án tiến sỹ triết học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội [14] Lê Thanh Hà (2007), Tăng cường lãnh đạo xây dựng giai cấp công nhân tổ chức công đoàn trình hội nhập kinh tế quốc tế, Nxb Lao động Hà Nội [15] Phan Thanh Khôi (2003), Ý thức trị công nhân số doanh nghiệp Hà Nội nay, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [16] Phan Thanh Khôi (2007), Tổ chức công đoàn doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – thực trạng giải pháp, Đề tài khoa học [17] V I Lênin (1917), Nhà nước cách mạng, Toàn tập, tập 34, Nxb Tiến M, 1976 [18] V I Lênin, Toàn tập, tập 40, Nxb Tiến M, 1978 [19] V I Lênin, Toàn tập, tập 39, Nxb Tiến M, 1977 [20] V I Lênin, Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến M, 1977 [21] V I Lênin, Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến M, 1978 [22] Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (2006), Báo cáo tổng kết công đoàn năm 2006 – nhiệm vụ trọng tâm năm 2007, Hà Nội [23] Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội (2006), Nâng cao vai trò công đoàn sở doanh nghiệp quốc doanh địa bàn Hà Nội, Nxb Lao động, Hà Nội [24] Luật Công đoàn, Nxb Lao động Hà Nội, 1995 [25] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội,1995 103 [26] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000 [27] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 [28] Hồ Chí Minh (1927), “Đường kách mệnh”, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2000 [29] Hồ Chí Minh (1958), Đạo đức cách mạng, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 [30] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1995 [31] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 [32] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996 [33] Trần Nhâm - chủ biên (1997), Có Việt Nam - Đổi phát triển, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [34] Mai Đức Ngọc (2007), Vai trò cán lãnh đạo chủ chốt cấp xã giữ vững ổn định CT – XH khu vực đồng Sông Hồng nước ta, Hà Nội [35] Các quy định hoạt động tổ chức đảng, công đoàn, Đoàn niên, Hội phụ nữ đơn vị hành nghiệp doanh nghiệp, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 2007 [36] Lê Khả Phiêu (2000), Chủ nghĩa xã hội định thành công, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [37] Tiêu Phong (2004), Hai chủ nghĩa trăm năm, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội [38] Dương Văn Sao – chủ biên (2003), Nâng cao hiệu hoạt động công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN, Nxb Lao động, Hà Nội [39] Dương Văn Sao (2005), Thực trạng giải pháp đổi quan hệ Nội Đảng, Nhà nước với Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà 104 [40] Dương Văn Sao (2006), Thực trạng giải pháp đẩy mạnh thành lập tổ chức công đoàn, phát triển đoàn viên xây dựng tổ chức công đoàn sở vững mạnh, Tạp chí Lao động & Công đoàn số 367/11 (kỳ 1) [41] Tạp chí Lao động Công đoàn số 369/12 (kỳ1), 2006, tr 11 [42] Đan Tâm, Bàn vai trò Công đoàn Việt Nam nay, Tạp chí Lao động & Công đoàn số 378/4 (kỳ 2) – 2007 [43] Thành uỷ Hà Nội (2005), Hai mươi năm đổi Thủ đô Hà Nội, định hướng phát triển đến năm 2020 (sách chuyên khảo phục phụ nghiên cứu, triển khai thực Nghị Đại hội lần thứ XIV, Đảng Thành phố), chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm 01x – 13, Nxb Hà Nội [44] Thành uỷ Hà Nội (2007), Báo cáo đội ngũ công nhân Thủ đô theo đề án “Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước”, Hà Nội [45] Thành uỷ Hà Nội – Ban tổ chức (2006), Báo cáo tổ chức sở đảng đảng viên doanh nghiệp có vốn ĐTNN Hà Nội [47] Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam – Ban pháp luật (1997), Công đoàn vấn đề giải tranh chấp lao động, tập 2, Nxb Lao động, Hà Nội [48] Nguyễn Thanh Tuấn (2008), Vai trò giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn nay, Tạp chí Lao động & Công đoàn số 402/4 (kỳ2) [49] Nguyễn Viết Vượng (2005), Tổ chức hoạt động công đoàn công ty liên doanh doanh nghiệp 100% vốn nước Hà Nộithực trạng giải pháp, đề tài khoa học, Hà Nội [50] Nguyễn Viết Vượng (2007), Vị trí vai trò công đoàn Việt Nam hội nhập kinh tế, quốc tế, Nxb Lao động, Hà Nội, tr 15 – 35 105 [51] Dương Thị Thanh Xuân (2007), Ý thức trị công nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước nước ta nay, Luận án tiến sỹ triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội, Hà Nội 106 “Công đoàn máy truyền lực từ Đảng Cộng sản đến quần chúng” [ tr.427] Thứ nhất, Lãn công: tượng nghỉ việc tập thể người lao động nhằm phản ứng đòi hỏi người SDLĐ giải lợi ích thiết thân họ Lãn công hình thức bỏ việc chỗ làm việc cầm chừng không đảm bảo thời gian, suất lao động, chất lượng sản phẩm Hiện tượng xảy cá nhân tập thể có tổ chức tổ chức Lãn công biện pháp nhằm gây sức ép, gây thiệt hại cho người SDLĐ Lãn công xảy sản xuất, dịch vụ hành vụ Thứ hai, Phản ứng tập thể Phản ứng tập thể lao động hiểu thái độ tập thể người lao động phản ứng lại với người quản lý lao động hay người SDLĐ hay nhiều nguyên nhân phát sinh trình lao động Phản ứng tập thể có nhiều mức độ khác nhau: nhẹ thái độ phản kháng chỗ, nặng kéo dài phát triển thành tranh chấp lao động (có thể qua lời nói, có trở nên tượng xấu lao động giảm suất lao động) Thứ ba, Tranh chấp lao động Điều 157, Bộ Luật lao động nước ta quy định: “Tranh chấp lao động tranh chấp quyền lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương thu nhập điều kiện lao động khác, thực hợp đồng lao động, thoả ước tập thể trình học nghề” [ Luật lao động, điều 157] Theo đó, ta hiểu, tranh chấp lao động bất đồng cá nhân hay tập thể người lao động người SDLĐ không điều hoà kịp thời dẫn đến tranh chấp Tuy nhiên bất 107 đồng quyền lợi ích dẫn đến tranh chấp Chỉ coi tranh chấp lao động bên từ trối không thương lượng thương lượng không đạt kết quả, bên yêu cầu tổ chức, quan có thẩm quyền bảo vệ quyền lợi
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội, LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội, LUẬN văn THẠC sĩ PHÁT HUY VAI TRÒ của tổ CHỨC CÔNG đoàn TRONG các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI TRÊN địa bàn THÀNH PHỐ hà nội góp PHẦN GIỮ VỮNG ổn ĐỊNH CHÍNH TRỊ xã hội

Từ khóa liên quan