Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án xóa đói giảm nghèo (nghiên cứu trường hợp tại 3 xã bãi ngang của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình)

109 372 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/10/2016, 09:35

đại học quốc gia hà nội trờng đại học khoa học xã hội nhân văn - Lê thị thu VAI TRề CA NHN VIấN CễNG TC X HI I VI LNG GHẫP GII TRONG D N XO ểI GIM NGHẩO (Nghiờn cu trng hp ti xó bói ngang, huyn Qung Trch, tnh Qung Bỡnh) LUN VN THC S Chuyờn ngnh: Cụng tỏc xó hi H NI 2014 I HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN ======== Lấ TH THU HNG VAI TRề CA NHN VIấN CễNG TC X HI I VI LNG GHẫP GII TRONG D N XO ểI GIM NGHẩO (Nghiờn cu trng hp ti xó bói ngang, huyn Qung Trch, tnh Qung Bỡnh) Chuyờn ngnh: Cụng tỏc xó hi Mó s: 60.90.01.01 LUN VN THC S NGNH CễNG TC X HI Ngi hng dn khoa hc: TS Nguyn c Mnh H NI - 2014 LI CAM OAN H v tờn hc viờn: Lờ Th Thu Hng Gii tớnh: N Ngy sinh: 29/05/1989 Ni sinh: Xó Vn Húa huyn Tuyờn Húa, tnh Qung Bỡnh Quyt nh cụng nhn hc viờn cao hc s 1503/2012/Q-XHNV-SH ngy thỏng nm 2012 ca Hiu trng Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn vn, i hc Quc gia H Ni Tụi xin cam oan quỏ trỡnh hc v nghiờn cu hon thnh lun ny di s hng dn khoa hc ca.TS Nguyn c Mnh, kt qu nghiờn cu t c lun l chớnh bn thõn tụi thc hin v cha cú cụng b bt k cụng trỡnh no khỏc Ngi cam oan Lờ Th Thu Hng LI CM N Lun thc s Vai trũ ca nhõn viờn cụng tỏc xó hi i vi lng ghộp gii d ỏn xúa gim nghốo (Nghiờn cu trng hp ti xó bói ngang, huyn Qung Trch, tnh Qung Bỡnh) c hon thnh sau mt thi gian lm vic khn trng v nghiờm tỳc Li u tiờn, tụi xin gi li cm n chõn thnh nht n Nh trng cựng cỏc thy, cụ giỏo Khoa Xó hi hc, Trng i hc Khoa hc Xó hi v Nhõn vni hc Quc gia H Ni ó quan tõm v to mi iu kin thun li cho tụi hon thnh lun thc s ny Tụi xin by t lũng bit n sõu sc ti thy giỏo - TS Nguyn c Mnh, ngi ó tn tỡnh hng dn, giỳp v cho tụi nhng li khuyờn quý bỏu sut quỏ trỡnh thc hin ti nghiờn cu v hon thnh lun ca mỡnh Xin cm n th cỏc cụ, chỳ, anh, ch lm vic ti phũng Lao ngThng binh v Xó hi huyn Qung Trch ó to iu kin thun li tụi thu thp s liu, thụng tin phc v cho lun Xin chõn thnh cm n cỏc anh ch, cỏc bn lp cao hc QH1-2012 ó ng viờn, giỳp tụi quỏ trỡnh hc Cui cựng, xin c gi li cm n c bit ti gia ỡnh v bn bố ó luụn ng viờn, khớch l giỳp tụi hon thnh tt khúa hc Tụi xin chõn thnh cm n! H Ni, thỏng 11 nm 2014 Hc viờn thc hin Lờ Th Thu Hng MC LC MC LC DANH MC CH VIT TT DANH MC BNG BIU M U Lý la chn ti Tng quan nghiờn cu í ngha ca nghiờn cu 12 3.1 í ngha lý lun 12 3.2 í ngha thc tin 12 Mc ớch, nhim v nghiờn cu 13 4.1 Mc ớch nghiờn cu 13 4.2 Nhim v nghiờn cu 13 i tng, khỏch th v phm vi nghiờn cu 13 5.1 i tng nghiờn cu 13 5.2 Khỏch th nghiờn cu 13 Cõu hi nghiờn cu 14 Gi thuyt nghiờn cu 14 Phng phỏp nghiờn cu 14 Kt cu ca lun 16 NI DUNG 17 Chng C s lý lun v thc tin ca ti nghiờn cu 17 1.1 Mt s khỏi nim liờn quan 17 1.1.1 Gii, lng ghộp gii v mt s khỏi nim liờn quan 17 1.1.2 Cụng tỏc xó hi, nhõn viờn cụng tỏc xó hi 20 1.1.3 Xúa gim nghốo 22 1.2 Cỏc lý thuyt dng nghiờn cu 23 1.2.1 Thuyt n quyn 23 1.2.2 Thuyt h thng 24 1.2.3 Thuyt vai trũ 26 1.2.4 Thuyt nhu cu 27 1.3 T tng H Chớ Minh v quan im ca ng, Nh nc v bỡnh ng gii 28 1.4 C s thc tin 30 1.4.1 Chin lc quc gia v bỡnh ng gii Vit Nam giai on 2011-2020 30 1.4.2 c im a bn nghiờn cu 31 Chng Thc trng nhn thc v bỡnh ng gii v hot ng lng ghộp gii d ỏn xúa gim nghốo ti ba xó bói ngang 37 2.1 Thc trng nhn thc v lng ghộp gii, bỡnh ng gii ca ngi dõn ti a phng 37 2.1.1 Nhn thc v bỡnh ng gii, lng ghộp gii 37 2.1.2 Thc trng v s phõn cụng lao ng theo gii ti a phng 40 2.2 Mt s chng trỡnh, d ỏn xúa gim nghốo ó trin khai lng ghộp gii 43 2.2.1 Thc trng trin khai lng ghộp gii a phng 43 2.2.2 Kt qu lng ghộp yu t gii cỏc chng trỡnh, d ỏn 47 2.3 Nguyờn nhõn dn n hn ch trin khai lng ghộp gii d ỏn xúa gim nghốo 49 Tiu kt chng 54 Chng Thc trng vai trũ ca nhõn viờn ụng tỏc xó hi i vi lng ghộp gii d ỏn xúa gim nghốo 55 3.1 Vi nột v nhõn viờn cụng tỏc xó hi ti ba xó bói ngang 55 3.2 S tham gia ca nhõn viờn cụng tỏc xó hi quỏ trỡnh lng ghộp gii vo d ỏn xúa gim nghốo 56 3.3 Mc nh hng ca nhõn viờn cụng tỏc xó hi n hot ng lng ghộp gii 58 3.4 Vai trũ ca nhõn viờn cụng tỏc xó hi lng ghộp gii d ỏn xúa gim nghốo 60 3.4.1 Nh tuyờn truyn (tuyờn truyn viờn) 61 3.4.2 Nh giỏo dc 69 3.4.3 Vai trũ l ngi t vn, tham 75 3.4.4 Vai trũ l ngi ng ngun lc v cu ni liờn kt ngun lc 77 3.5 Mt s nhõn t cn tr nhõn viờn cụng tỏc xó hi phỏt huy vai trũ lng ghộp gii 83 Tiu kt chng 84 KT LUN V KHUYN NGH 85 DANH MC TI LIU THAM KHO 90 PH LC 95 DANH MC CH VIT TT CTXH : Cụng tỏc xó hi BG : Bỡnh ng gii H : i hc on TNCSHCM : on Thanh niờn Cng sn H Chớ Minh ECOSOC : Economic and Social Council (Hi ng Kinh t v xó hi ca Liờn hp quc) FAO : Food and Agriculture Organization (T chc Nụng nghip - Lng thc Liờn Hp Quc) ILO : International Labour Organization T chc Lao ng quc t LGG : Lng ghộp gii L-TB&XH : Lao ng- Thng binh v xó hi N : Ngi NH : Ngi hi NTL : Ngi tr li NVCTXH : Nhõn viờn cụng tỏc xó hi PVS : Phng sõu XGN : Xúa gim nghốo UBND : y ban nhõn dõn UNDP : United Nations Development Programme (Chng trỡnh Phỏt trin Liờn Hp Quc) DANH MC BNG BIU Bng biu Ni dung Bng 1.1 Tỡnh trng kinh t h gia ỡnh ti xó Qung Hi giai on Trang 33 2010-2013 Bng 1.2 Tỡnh trng kinh t h gia ỡnh ti xó Qung Vn giai on 34 2010-2013 Bng 1.3 Tỡnh trng kinh t h gia ỡnh ti xó Qung Phỳ giai on 35 2010-2013 Bng 2.1 Kt qu kho sỏt quan im v bỡnh ng gii 37 Bng 2.2 Kt qu kho sỏt nhn thc v tm quan trng ca lng ghộp 39 gii vo d ỏn XGN Bng 2.3 T l h nghốo vay nm 2013 chia theo gii tớnh huyn 43 Qung Trch Bng 2.4 Mc tham gia hp thụn chia theo t l nam, n 44 Bng 2.5 Trỡnh hc khỏch th kho sỏt 51 Bng 3.1 Mt s thụng tin v NVCTXH ti a phng nghiờn cu 55 Bng 3.2 Mc tham gia LGG ca NVCTXH cỏc bc ca d 59 ỏn Bng 3.3 ỏnh giỏ ca ngi dõn v nng lc tuyờn truyn LGG 62 Bng 3.4 Kt qu kho sỏt mc truyn thụng ca NVCTXH 64 Bng 3.5 ỏnh giỏ v cỏc hỡnh thc tuyờn truyn LGG d ỏn 67 XGN Bng 3.6 Thi gian lm vic ca n gii nu c nam gii chia s 72 cụng vic gia ỡnh Biu 1.1 Thỏp nhu cu ca Abraham Maslow 27 Biu 2.1 Thc trng phõn cụng cỏc cụng vic gia ỡnh 41 Biu 2.2 Ngi quyt nh chớnh hot ng kinh t 42 Biu 3.1 Chu k ca mt d ỏn XGN 56 M U Lý la chn ti Cụng tỏc xó hi (CTXH) l mt ngh gúp phn thỳc y s thay i, tin b ca xó hi Nhõn viờn CTXH khụng ch h tr, giỳp nhng ngi gp khú khn m cũn n lc hnh ng nhm gim thiu nhng ro cn xó hi, s bt cụng v bt bỡnh ng xó hi Trc nhng thỏch thc m Vit Nam i mt bi cnh hi nhp hin nh nghốo úi, bt bỡnh ng gii, s gia tng cỏc t nn xó hi, tr em lang thang thỡ vic phỏt trin ngh CTXH v phỏt huy vai trũ ca nhõn viờn CTXH l rt cp thit Ngy 25/3/2010 Th tng Chớnh ph ó cú Quyt nh s: 32/2010/Q-TTg phờ duyt ỏn phỏt trin ngh cụng tỏc xó hi giai on 20102020 Trong ú nờu rừ mc tiờu chung ca ỏn l: Phỏt trin cụng tỏc xó hi tr thnh mt ngh Vit Nam Nõng cao nhn thc ca ton xó hi v ngh cụng tỏc xó hi; xõy dng i ng cỏn b, viờn chc, nhõn viờn v cng tỏc viờn cụng tỏc xó hi v s lng, t yờu cu v cht lng gn vi phỏt trin h thng c s cung cp dch v cụng tỏc xó hi ti cỏc cp [39] Quyt nh ny ỏnh du mt bc phỏt trin quan trng ca ngnh CTXH CTXH tr thnh mt ngh hot ng chuyờn nghip v khoa hc hn V th ca Nhõn viờn CTXH c cụng nhn h thc hin tt vai trũ, nhim v ca mỡnh Mt nhng vai trũ, nhim v m nhõn viờn CTXH m nhn ú chớnh l lnh vc bỡnh ng gii v xúa gim nghốo Hai ny liờn quan mt thit vi nhau, õy va l hai mc tiờu m ng v Chớnh ph ta luụn hng n, va l i tng ca ngnh CTXH XGN thnh cụng v t kt qu bn vng ũi hi phi xột n yu t gii, lng ghộp gii vo cỏc chng trỡnh, d ỏn Lng ghộp gii c xem l bin phỏp chin lc tt c mi lnh vc kinh t- xó hi m c bit l XGN Chớnh vỡ vy m nhng nm qua, ng v Chớnh ph ta ó n lc tin hnh lng ghộp gii vo cỏc bn phỏp lut, vo cỏc chng trỡnh, mc tiờu quc gia, chớnh sỏch XGN nh Chin lc ton din v tng trng v gim nghốo (CPRGS), chng trỡnh mc tiờu quc gia v gim nghốo; ban hnh chin lc quc gia vỡ s tin b ca ph n Vit Nam n nm 2010; chin lc quc gia v bỡnh ng gii Vit Nam giai on 2011-2020 v nhiu chớnh sỏch khỏc Vi nhng n lc ú, Vit Nam ó t c nhng kt qu tt p v bỡnh ng gii v XGN T l h nghốo ó gim ỏng k t 11,76% nm 2011 xung cũn 9,6% nm 2012 v cũn khong 7,8% nm 2013 [9]; ch s phỏt trin gii (GDI) ng v trớ th 87 tng s 144 quc gia trờn th gii [26] Cựng vi ú, Liờn Hp quc ỏnh giỏ Vit Nam l im sỏng v mc tiờu: Xoỏ mự ch; xoỏ gim nghốo; bỡnh ng gii Ngõn hng Th gii cho bit Vit Nam l mt nhng nc dn u th gii v t l ph n tham gia cỏc hot ng kinh t, l mt nhng nc tin b hng u v bỡnh ng gii l quc gia t c s thay i nhanh chúng nht v xúa b khong cỏch gii 20 nm qua khu vc ụng [7] Lng ghộp gii d ỏn XGN hiu qu khụng nhng thỳc y bỡnh ng gii m cũn tng tớnh bn vng cho s phỏt trin ca mt quc gia Mc dự, Vit Nam ó t c nhng kt qu ỏng k v bỡnh ng gii XGN nhng trờn thc t, ph n Vit Nam ang i mt vi nhiu thỏch thc c bit l i vi nhng ph n nụng thụn nghốo S cam kt v ch o ca cỏc cp lónh o Vit Nam ó to iu kin thun li cho cỏc nh lm chớnh sỏch lng ghộp gii nhng ch mi dng li cp v mụ cỏc chng trỡnh, chớnh sỏch, d ỏn xúa gim nghốo ch cha cú hiu qu ti cỏc a phng vựng nụng thụn Vit Nam, nh kin gii cũn tn ti khỏ ph bin Nhng quan nim trng nam khinh n tn ti t tng ca mi ngi, mi gia ỡnh, mi tng lp xó hi ó tn ti qua my nghỡn nm khụng d gỡ cú th thay i c Mt khỏc, nng lc, trỡnh , k nng v hot ng lng ghộp gii ca cỏn b lm cụng tỏc XGN cũn rt hn ch Nhng nm gn õy, mi xó ó cú 1-2 nhõn viờn CTXH v cụng tỏc, h c o to bi bn v vic to iu kin cho nhõn viờn CTXH phỏt huy tt kin thc, k nng, vai trũ lng ghộp gii vo d ỏn XGN l rt cn thit Ti liu hun s dng cho cỏn b lm cụng tỏc XGN cỏc on th, cp tnh v cp huyn, H Ni 13 Bựi Vn Dng, Vai trũ ca cụng tỏc xó hi xúa gim nghốo (Nghiờn cu trng hp ti xó Hi Phong huyn Hi hu tnh Nam nh), lun thc s 14 ng Cng sn Vit Nam (2006), Vn kin i hi ng ton quc ln th X, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 15 ng Cng sn Vit Nam (2010), Vn kin i hi ng ton quc ln th XI, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 16 m Hu c (2008), Vai trũ ca cụng tỏc xó hi chuyờn nghip, hi tho o to v phỏt trin CTXH Vit Nam- thỏch thc v trin vng 17 Trn Th Minh c, Hong Xuõn Dung, Hong (2006), nh kin v phõn bit i x theo gii- Lý thuyt v thc tin, Nxb i hc quc gia H Ni, H Ni 18 FAO v UNDP (2002), Khỏc bit gii nn kinh t chuyn i Vit Nam 19 Gibb H (2001), Lng ghộp gii: Nhng vớ d hay ca khu vc Chõu - Thỏi Bỡnh Dng, Vin Bc- Nam, t- ta- oa, Canada 20 Nguyn Th Hiờn, Lờ Ngc Hựng, (2004), Nõng cao nng lc phỏt trin bn vng: Bỡnh ng gii v gim nghốo, Nxb Lý lun chớnh tr, H Ni 21 Nguyn Th Hũa, (2007), Gii, vic lm v i sng gia ỡnh, Nxb Khoa hc xó hi, H Ni 22 Lờ Th Hng, Vai trũ ca nhõn viờn cụng tỏc xó hi nõng cao hiu qu thc hin chớnh sỏch ca ng v Nh nc ta i vi ngi cú cụng vi cỏch mng huyn Vnh Lc -tnh Thanh Húa, lun thc s 23 ILO, B LTBXH, 2012, Ti liu hng dn lng ghộp gii, Nxb Lao ng- xó hi, h Ni 24 Phan Thanh Khụi (2008), Gii lnh vc kinh t- lao ng sỏch Khoa hc gii, nhng lý lun v thc tin, Trnh Quc Tun, Th Thch ch biờn, Nxb Chớnh tr- Hnh chớnh, H Ni 25 Nguyn Kim Liờn, 2008, Giỏo trỡnh Phỏt trin cng ng, Nxb Lao ng- Xó hi, H Ni 26 Liờn Hip quc (2005), Bỏo cỏo Vit Nam thc hin Cỏc mc tiờu phỏt trin thiờn niờn k 27 Liờn Hip quc (2008), Bỏo cỏo v ch s phỏt trin ca Vit Nam 28 Bựi Th Xuõn Mai (2010), Giỏo trỡnh nhp mụn cụng tỏc xó hi, Nxb Lao ng xó hi, H Ni 29 Malcolm payne, (1997), Lý thuyt cụng tỏc xó hi hin i, Nxb Lyceum Books, INC, Chicago, ngi dch: Trn Vn Kham 30 H Chớ Minh (1960), Nhng li kờu gi ca H Ch tch, Nxb S tht, H Ni 31 H Chớ Minh (1970), H Ch tch vi gii phúng ph n, NXB Ph n 32 H Chớ Minh (2000), Ton tp, 12, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 33 Moser C O N 1996 K hoch húa Gii v Phỏt trin: Lý thuyt, Thc hnh v Hun luyn Nxb Ph N H Ni, 34 Naila Kabeer, Tran Thi Van Anh, (2006) Globalisation, Gender and Work in the Context of Economic Transition : The Case of Viet Nam, Nxb United Nations Development Programme Viet Nam, H Ni 35 Ngõn hng quc t v tỏi thit v phỏt trin/Ngõn hng th gii, (2012), Bỏo cỏo phỏt trin th gii 2012, bỡnh ng gii v phỏt trin 36 Niờn giỏm thng kờ Qung Bỡnh 2013 (2013), Nxb Thng kờ 37 Qung Bỡnh th v lc th k XXI 38 Quc hi nc Cng hũa xó hi ch ngha Vit Nam(2007), Lut bỡnh ng gii, Nxb Chớnh tr Quc gia- H Ni 39 Lờ Th Quý (2009), Giỏo trỡnh xó hi hc Gii, Nxb Giỏo dc Vit Nam 40 Mai Kim Thanh (2010), Nhp mụn Cụng tỏc xó hi, Nxb Giỏo dc, H Ni 41 Hong Bỏ Thnh (2002), Vai trũ ca ngi ph n nụng thụn cụng nghip húa nụng nghip, nụng thụn, Nxb Chớnh tr quc gia, H Ni 42 Hong Bỏ Thnh (2008), Giỏo trỡnh Xó hi hc v Gii, nxb i hc quc gia H Ni 43 Th tng chớnh ph (2010), Quyt nh s: 32/2010/Q-TTg phờ duyt ỏn phỏt trin ngh cụng tỏc xó hi giai on 2010 2020 44 Nguyn Th Thun, Nguyn Xuõn K, (2008), Giỏo trỡnh Gii v phỏt trin, Nxb trng i hc Lao ng xó hi, H Ni 45 H Ch Tch vi gii phúng ph n (1970), Nxb Ph n 46 Trung tõm H tr phỏt trin vỡ ph n v tr em, T chc Xõy dng nng lc quc t c (2005), Gii chin lc ton din v tng trng v xoỏ gim nghốo, Nxb Trung tõm H tr phỏt trin vỡ ph n v tr em; T chc Xõy dng nng lc quc t c, H Ni 47 Nguyn Khc Tun (2010), Thc trng v lng ghộp gii cỏc chng trỡnh mc tiờu quc gia xúa gim nghốo giai on 2006-2010, Bn tin khoa hc Vin Khoa hc v Lao ng xó hi (s 23) 48 Trnh Quc Tun, PGS, TS Th Thch (ch biờn) (2008), Khoa hc gii nhng lý lun v thc tin, Nxb Chớnh tr - Hnh chớnh, H Ni 49 y ban nhõn dõn huyn Qung Trch (2012), s 295/BC-UBND, Bỏo cỏo kt qu thc hin Chng trỡnh gim nghốo nm 2012 50 y ban nhõn dõn huyn Qung Trch (2013), s 238/BC-UBND, Bỏo cỏo kt qu thc hin Chng trỡnh gim nghốo nm 2013, k hoch thc hin nm 2014 51 y ban nhõn dõn tnh Qung Bỡnh (2012), s 271/BC-UBND, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi tnh Qung Bỡnh nm 2012 52 y ban nhõn dõn tnh Qung Bỡnh (2013), s 216/BC-UBND, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh phỏt trin kinh t - xó hi tnh Qung Bỡnh nm 2013 53 y ban nhõn dõn xó Qung Hi (2013), s 97/BC-UBND, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - húa - xó hi, an ninh quc phũng nm 2013 54 y ban nhõn dõn xó Qung Phỳ (2013), s 128/BC-UBND, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - húa - xó hi, an ninh quc phũng nm 2013 55 y ban nhõn dõn xó Qung Vn (2013), s 121/BC-UBND, Bỏo cỏo tỡnh hỡnh kinh t - húa - xó hi, an ninh quc phũng nm 2013 56 y ban Quc gia vỡ s tin b ca ph n (1994), Cụng c Liờn hp quc v xúa b mi hỡnh thc phõn bit i x vi ph n 57 U ban Quc gia vỡ s tin b ca ph n, d ỏn VIE 01-015-01 (2004), Lng ghộp gii Vit Nam 58 y ban quc gia vỡ s tin b ca ph n Vit Nam ( 2004), Giỏo trỡnh dnh cho gng viờn v lng ghộp gii hoch nh v thc thi chớnh sỏch, Nxb ph n, H Ni 59 Hong Th Sen (2012), Lng ghộp gii vo cỏc hot ng nghiờn cu v phỏt trin nụng thụn, Trung Tõm Phỏt trin Nụng thụn Trng i hc Nụng Lõm Hu 60 Charles H Zastrow (1996), Social Problems : Issues and Solutions PHIU KHO ST (Dnh cho 150 ngi dõn c kho sỏt) Nhm ỏnh giỏ thc trng lng ghộp gii d ỏn XGN, nhn thc ca ngi dõn v ỏnh giỏ vai trũ ca NVCTXH v ny Chỳng tụi trin khai nghiờn cu ti Vai trũ ca NVCTXH i vi lng ghộp gii d ỏn XGN Rt mong anh (ch) tr li y nhng cõu hi di õy Mi thụng tin s tuyt i c gi mt v ch phc v cho mc ớch nghiờn cu I NHNG THễNG TIN CHUNG Cõu Gii tớnh Nam N Cõu Tui: Cõu Ngh nghip: Cõu Ni anh (ch) ang sinh sng: Cõu Trỡnh hc ca anh (ch)? Tiu hc Ph thụng c s Ph thụng trung hc S cp, Trung cp Khỏc Cõu Hon cnh kinh t ca gia ỡnh anh (ch)? Giu Khỏ gi Cn nghốo Nghốo Cõu Tỡnh trng hụn nhõn ca anh (ch)? Cú v (chng) Ly hụn Ly thõn Gúa n thõn Cõu S lng nhõn khu h gia ỡnh ca anh (ch)? ngi tr xung Cõu Di ngi ngi Trờn ngi Nguyờn nhõn dn n hon cnh gia ỡnh anh (ch) (cú th la chn nhiu ỏp ỏn)? Do iu kin t nhiờn khc nghit Do ụng nhõn khu Do thiu nhõn lc Do thiu kin thc, kinh nghim lm n Do thiu s quan tõm ca chớnh quyn Cõu 10 Trong gia ỡnh l ngi thng xuyờn i hp thụn v tham gia cỏc hot ng cng ng? Nam gii N gii Ngi khỏc II KHO ST NHN THC V LNG GHẫP GII, BèNH NG GII Cõu 11 Trong nm tr li õy, anh (ch) c truyn t kin thc v bỡnh ng gii v lng ghộp gii khụng? Cú Khụng Cõu 12 Truyn t bng hỡnh thc no? Tp hun, giao lu vi thụn xó khỏc Nghe tuyờn truyn bng loa i Tham d cỏc cuc thi tỡm hiu v gii, bỡnh ng gii Cõu 13 Anh (ch) hiu bỡnh ng gii l gỡ? L s ngang bng nhau, ging tt c cỏc lnh vc m khụng cn xột n cỏc liờn quan (gii tớnh, sc khe, nh kin, quan nim) ng nam gii L nam v n c tham gia nh tt c cỏc cụng vic, hot u tiờn cho n gii nhng quyn li ph n khụng thit thũi so vi L mụi trng xó hi m c nam v n c hng v trớ nh nhau, cú cỏc c hi bỡnh ng phỏt huy tim nng ca mỡnh nhm cng hin v c hng li t kt qu cng hin ú Cõu 14 Theo anh (ch) mc bt bỡnh ng gii tn ti a phng l? Khụng cú Mc thp Khỏ ph bin Ph bin Cõu 15 Theo anh (ch), lng ghộp gii vo d ỏn XGN cú cn khụng? Rt quan trng (rt cn) Quan trng Cn thit Khụng cn thit Cõu 16 Theo anh (ch), cụng vic gia ỡnh nờn phõn cụng nh th no? õy l thiờn chc ca ngi ph n Nam gii cú th m nhn cụng vic ny Mi ngi gia ỡnh nờn chia s vic nh cho Cõu 17 Trong gia ỡnh anh (ch) l ngi phự hp vi cỏc cụng vic gia ỡnh (nu nng, ch bỳa, chm súc cỏi, ngi au m)? Ngi v Ngi chng C hai v chng Cõu 18 Theo anh (ch) cú nờn thng nht ý kin c nam v n gia ỡnh cú cỏc quyt nh i nh vay vn, sn xut kinh doanh? Cú khụng Cõu 19 Nhn nh ca anh (ch) v ngi quyt nh cỏc hot ng kinh t? Ngi quyt nh Nam gii N gii C hai quyt nh Sn xut kinh doanh Vay S dng vay Cõu 20 Anh (ch) cú thng xuyờn c tuyờn truyn v lng ghộp gii khụng? Cú Khụng Cõu 21 Cỏc d ỏn XGN a phng anh (ch) cú lng ghộp gii khụng? Cú Khụng III ỏnh giỏ v NVCTXH hot ng lng ghộp gii vo d ỏn XGN Cõu 22 Anh (ch) hiu gỡ v NVCTXH? NVCTXH ging nh mt ngi lm t thin L nh t vn, chuyờn gia tõm lý thỏo g nhng rc ri ca mi ngi cuc sng L cỏn b cú th kiờm nhim nhiu lnh vc nh húa- xó hi, b m- tr em, ngi cú cụng, xúa gim nghốo L ngi c o to v trang b cỏc kin thc v k nng cụng tỏc xó hi, cú nhim v: tr giỳp cỏc i tng nõng cao kh nng gii quyt v i phú vi cỏc cuc sng; to c hi cỏc i tng tip cn c ngun lc cn thit Cõu 23 Anh (ch) cú thng xuyờn c tuyờn truyn v lng ghộp gii khụng? Cú Khụng Cõu 24 Anh (ch) c tham gia lng ghộp gii chng trỡnh no (cú th chn nhiu ỏp ỏn)? Trong cỏc lp hun v gii, lng ghộp gii Trong cỏc chng trỡnh h tr vay t ngõn hng chớnh sỏch Trong cỏc d ỏn Trong cỏc lp hc ngh, hun chn nuụi, trng trt Cõu 25 Theo anh (ch) l ngi tuyờn truyn lng ghộp gii hiu qu? NVCTXH Chi hi ph n Lónh o chớnh quyn xó Cỏn b d ỏn Khỏc Cõu 26 Theo anh ch l ngi tham gia tớch cc LGG cỏc bc ca d ỏn Anh ch hóy ỏnh s th t vo bng t n tng ng vi mc sau: 4.Tớch cc Khỏ tớch cc Cú tham gia Khụng tham gia Mc tham gia chu k d ỏn TT B1.LGG Phõn tớch thc trng B2.LGG Thit k v xõy dng DA B3.LGG Thm nh v phờ duyt DA B4.LGG thc hin DA B5.LGG giỏm sỏt, ỏnh giỏ DA NVCTXH Chi hi ph n Cỏn b d ỏn Cỏn b xó Cõu 27 Anh (ch) hóy cho bit nh hng ca NVCTXH n hiu qu LGG XGN? Rt quan trng Quan trng t nh hng Cha cú nh hng Cõu 28 Theo anh (ch) cú cn thit phỏt huy vai trũ ca NVCTXH vic LGG vo d ỏn XGN khụng? Rt cn thit Cn thit Cha cn thit Khụng cn thit PHNG VN SU Cõu hi dnh cho ngi dõn thuc h nghốo, cn nghốo v mi I thoỏt nghốo Anh (ch) cú bit NVCTXH cụng tỏc ti a phng khụng? NVCTXH cú thng xuyờn tip xỳc, giao lu v tuyờn truyn v lng ghộp gii vo d ỏn XGN khụng? NVCTXH cú tỏc ng n nhn thc gii ca anh (ch) nh th no? H cú giỳp anh (ch) vic tỡm kim ngun lc thoỏt nghốo khụng? Hiu qu nh th no? Theo anh (ch) thỡ NVCTXH úng vai trũ nh th no vic lng ghộp gii? T cú NVCTXH hot ng ti a phng, anh ch thy hiu qu thc hin LGG vo d ỏn XGN cú thay i gỡ khụng? Nu cú thỡ thay i nh th no? Theo anh (ch) cú cn thit to iu kin phỏt huy vai trũ LGG vo d ỏn XGN ca NVCTXH khụng? II Cõu hi cho cỏn b a phng (ch tch xó, phú ch tch xó, hi trng chi hi ph n) NVCTXH v cụng tỏc a phng ó lõu cha tha ụng (b)? Lnh vc cụng tỏc ca h l gỡ tha ụng (b)? ỏnh giỏ ca ụng (b) v kin thc, k nng v gii, lng ghộp gii ca NVCTXH d ỏn XGN? ễng b hóy cho bit NVCTXH ó phỏt huy nhng vai trũ gỡ lnh vc lng ghộp gii vo d ỏn XGN? t kt qu nh th no? khụng? III ụng (b)? ễng (b) cú th a mt s hn ch hot ng ca NVCTXH Cõu hi phng cỏn b d ỏn Cỏc d ỏn XGN a phng cú a yu t gii vo khụng tha Vic lng ghộp gii cú c trin khai nghiờm tỳc, trin khai mi bc ca d ỏn khụng? ễng (b) ỏnh giỏ hiu qu lng ghộp gii vo cỏc d ỏn xúa gim nghốo trc cú NVCTXH nh th no? TRCH BIấN BN PHNG VN thu thp thờm thụng tin v lm rừ ý m s liu thu thp c phn bng hi, nh nghiờn cu tin hnh phng sõu ch tch xó, cỏn b chi hi ph n, cỏn b d ỏn v ngi dõn (dõn nghốo, cn nghốo, mi thoỏt nghốo) Di õy l mt s phng c trớch Biờn bn phng sõu s i tng phng vn: Nguyn Vn A- xó Qung Vn Thi gian: 15h, ngy 20 thỏng nm 2014 NH (ngi hi): Anh cú bao gi núi vi v anh: n b ph n bit gỡ m núi khụng? NTL (ngi tr li): Cú ch NH: Anh núi nh th cú phi vỡ khinh thng ph n khụng? NTL: Tụi khụng khinh thng ph n nhng chc l l thúi quen, cõu ca ming y m (Suy ngh, n o) cú th núi cõu ny l khinh thng ph n tht, tụi cng khụng bit na, tụi khụng cú ý khinh thng h NH: Anh hiu th no l lng ghộp gii? NTL: Tụi ngh lng ghộp gii l cho ch em ph n lm mt vic gỡ ú hay kờu gi s tham gia ca ch em ph n cựng lm NH: Ti li gi l cho NTL : Bi vỡ ph n khụng cú kh nng lm vic ú hoc lm khụng hiu qu bng nam gii chỳng tụi Xin cm n anh ! Biờn bn phng sõu s i tng phng vn: Nguyn c L- xó Qung Vn Thi gian: 16h, ngy 20 thỏng nm 2014 NH: Anh ó tng nghe cm t lng ghộp gii cha? NTL: Cú ch, thụn chỳng tụi thng xuyờn tuyờn truyn v lng ghộp gii NH: Anh c tuyờn truyn? Anh thy lng ghộp gii quan trng nh th no i vi vic xúa gim nghốo NTL: i hp nghe trng thụn ph bin, v nh nghe v ũi quyn bỡnh ng gii, nghe nhiu nht l loa phúng ca xó Tụi thy lng ghộp gii cng cn Bn thõn nam gii chỳng tụi cng mun c v chia s gỏnh nng kinh t gia ỡnh Tuy nhiờn thiờn chc ca ph n l gia ỡnh, bp nỳc, ch chõn yu tay mm lm c gỡ õu, nờn tụi ngh cng nờn lng ghộp to iu kin cho ph n h cú thờm cụng vic thụi ch khụng quan trng lm NH: Anh cú bit NVCTXH cụng tỏc ti a phng khụng? Anh ỏnh giỏ mc nh hng ca NVCTXH ti hiu qu lng ghộp gii nh th no? NTL: Cú ch, cụ y v cụng tỏc cng khong 3-4 nm gỡ ú Cụ y l ngi xó khỏc v õy cụng tỏc nờn ngi dõn chỳng tụi ớt tip xỳc Thy cụ y truyn t rt hay nhng khụng thng xuyờn Cm n anh! Biờn bn phng sõu s i tng phng vn: Trn Th H- xó Qung Hi Thi gian: 16h, ngy 29 thỏng nm 2014 NH: Ch thng xuyờn c tuyờn truyn v gii t ai? NTL: T hi ph n, chỳng tụi i hp ph n c nghe ph bin V thng xuyờn nghe trờn loa phỏt ca thụn xó, nghe cỏc ụng lónh o xó c cỏc bn NH: Cũn NVCTXH, ch cú c h tuyờn truyn khụng? NTL: xó chỳng tụi ớt gi l NVCTXH vỡ cụ y lm v trớ cỏn b húa xó hi Chỳng tụi rt thớch nghe cụ y núi chuyn v gii, cụ y núi rt d hiu v thuyt phc nhng cụ y l cỏn b xó nờn rt bn rn, ớt tip xỳc vi ph n nghốo chỳng tụi NH: c bit ch l ngi s dng vay hiu qu, ch cú th chia s v iu ny khụng? TL: Trc õy tụi ch lm my so rung, nuụi vi ln g Sm ngy u tt mt ti Vt v m tin cụng thp, nghốo hon nghốo, khụng dỏm vay vỡ s khụng kh nng tr Nh li ụng ngi nờn cuc sng bp bờnh lm Nm 2011 tụi c hi h tr vay nuụi g theo quy mụ cụng nghip Thi gian u b dch phi tiờm thuc nhiu, ụi lỳc ó ngh b vỡ ngh rng mỡnh khụng thoỏt c cỏi s nghốo Nh s quan tõm ng viờn v hng dn k thut m la g ú khụng b Nm 2012, la g bỏn c giỏ Tụi ó tr ht v lói NH: Ch cú c s h tr t khụng ? NTL: Nhiu lm cụ , m nht l t cụ cỏn b CTXH v bỏc s thỳ y H thng xuyờn qua li thm hi cỏc h gia ỡnh vay t ú Hng dn chỳng tụi cỏch nuụi, trng, ng viờn v khuyn khớch Chỳng tụi yờn tõm v tin tng nh s thm hi ú ễng tri phự h nm ú khụng b thiờn tai, dch bnh gỡ ht Xin cm n ch! Biờn bn phng sõu s i tng phng vn: Lờ Th L- xó Qung Hi Thi gian: 11h, ngy thỏng nm 2014 NH: Ch cú thng xuyờn i hp thụn khụng ? NTL: Thnh thong cụ Trc õy hu nh tụi khụng i, nhng gn õy thnh thong tụi v ụng nh tụi thay i hp NH: Ti li cú s thay i ny tha ch? NTL: Do tớnh cht tng cuc hp thụn nhiu lỳc phự hp vi ph n chỳng tụi hn Bõy gi xó chỳng tụi cú tinh thn bỡnh ng gii na Chỳng tụi c tuyờn truyn v ny nhiu lm NH: NVCTXH cú tỏc ng n s thay i ny khụng tha ch? NTL: Tỏc ng nhiu lm ch cụ T cú NVCTXH cụng tỏc, chỳng tụi hiu c nhiu iu lm Cụ y rt nhit tỡnh, nh cụ y m tụi c nh ngy hụm õy NH: Ch cú th núi rừ hn c khụng ? NTL: Chớnh ph quan tõm ngi nghốo chỳng tụi nờn chỳng tụi c vay t hi ph n, hi nụng dõn, hi ch thp Nhng cng vay thỡ chỳng tụi cng khụng cú kh nng tr, nm 2013 cú sut ca hi nụng dõn nhng tụi cho ch tụi mn s h nghốo vay ch tụi khụng dỏm vay Ln ny c cụ NVCTXH t gi ý cho tụi m mt sp hng húa nh bỏn Sc khe tụi yu, khụng lm c vic ng ỏng, nng nhc Tt c mt tay chng tụi lo nờn cuc sng khú khn lm, v chng lc c, chi mng sut Nh cú ca hng húa m tụi cú cụng vic, khuõy kha, cú tin trang tri hng ngy Chng tụi ó bit giỳp tụi son hng bỏn v i ly hng giỳp tụi Cm n ch! Biờn bn phng s i tng phng vn: Hong Quc , ch tch xó Qung Phỳ Thi gian: 15h, ngy 8-4-2014 NH: Tha ụng, hin l ngi ph trỏch ni dung tuyờn truyn v gii? NTL: Trc õy ni dung tuyờn truyn gii ch yu l cỏc ch trng, chớnh sỏch, phỏp lut Chớnh ph ban hnh v cỏn b húa xó hi ch vic c v ph bin trờn loa phỏt cho ngi dõn Cũn bõy gi cụng vic ny NVCTXH kt hp vi hi ph n xó ph trỏch NH: NVCTXH cụng tỏc õy c bao lõu ri tha ụng? NTL: Mi v cụng tỏc c nm thụi, nhng t nm u tiờn cỏn b CTXH ó hot ng rt tớch cc, nm bt v cỏc ngun lc cú th tỏc ng ti cụng tỏc LGG NVCTXH chun b nhng bui tuyờn truyn ng nõng cao nhn thc v gii v kờu gi vic LGG vo d ỏn XGN rt chuyờn nghip Chỳng tụi hon ton yờn tõm v tin tng vo kh nng ca NVCTXH NH: Ni dung tuyờn truyn cú gỡ khỏc trc khụng tha ụng? NTL: Ni dung tuyờn truyn a dng hn, cỏc kin thc v gii, bỡnh ng gii c a vo, nhng tm gng ph n gii c a vo ch em hc hi, ch em t tin hn V nguyờn tc m chỳng tụi hc hi c t NVCTXH l khụng c nhm ln gia vic to c hi bỡnh ng cho c nam v n vi vic u tiờn cho ph n Nu cho nam gii v n gii hiu lm vic bỡnh ng gii l ch u tiờn cho ph n thỡ ch cú tỏc dng ngc li Nam gii coi thng kh nng ca ph n hn, ph n thỡ cú th nhm tng l mỡnh cú nhiu quyn li hn, c bo v nhiu hn Vi nhn thc hn ch nờn ó cú nhiu trng hp ch em ph n c nhc ti bỡnh ng gii l gõn c lờn so sỏnh vi nam gii, ũi bỡnh ng m cha hiu bn cht ca cm t bỡnh ng gii l gỡ, gõy lc c gia ỡnh NH: Vai trũ ca NVCTXH cha c phỏt huy, theo ụng, nguyờn nhõn no dn n iu ny? NTL: Nhn thc c s nh hng to ln ca bỡnh ng gii i vi s phỏt trin ca a phng, m c bit l cụng tỏc xúa gim nghốo nờn ó ht sc to iu kin cho NVCTXH phỏt huy vai trũ ca mỡnh vic lng ghộp gii Tuy nhiờn, thiu nhõn lc nờn NVCTXH phn ln phi kiờm nhim nhiu nhim v, thi gian dnh cho cỏc hot ng liờn quan n lng ghộp gii l khỏ ớt Xin cm n ụng! Biờn bn phng s i tng phng vn: Trn Võn A, cỏn b chi hi ph n xó Qung Hi Thi gian: 11h, ngy 14-4-2014 NH: ỏnh giỏ ca ch v kin thc, k nng v gii, lng ghộp gii ca NVCTXH XGN? NTL: Nhõn viờn CTXH lm cụng tỏc t tng, tõm lý rt tt, gi c ý lờn thoỏt nghốo ca ch em Nh s tớch cc lng nghe ca cỏn b m cỏc bui hp ph n ngy mt rụm r, ý kin ca ch em úng gúp cú chiu sõu hn NVCTXH nm vng cỏc kin thc v gii v lng ghộp gii Thng xuyờn chia s kin thc mt cỏch d hiu nờn cỏc ch em ph n thay i nhn thc, t tin v kh nng lm kinh t, v vai trũ ca mỡnh gia ỡnh, mnh dn núi suy ngh ca mỡnh mun c h tr thoỏt nghốo NH: Ch cú th cho bit vỡ ph n li bit n chi hi ph n nhiu hn NVCTXH lnh vc lng ghộp gii khụng? NTL:Ch em ph n thụn xó ch i hp hi ph n t chc, cũn cỏc cuc hp ca hi nụng dõn, hi ch thp hay bt k cuc hp no ca xó cng ch yu l nam gii i hp Cỏc chớnh sỏch v bỡnh ng gii ch em ph n c nghe trờn i phỏt v chỳng tụi ph bin cỏc cuc hp, ú c nhc ti tuyờn truyn bỡnh ng gii l ch em ngh ti hi ph n chỳng tụi Nhng nm gn õy, xó cú thờm cỏn b chuyờn ngnh CTXH v m nhn v thng kt hp vi hi ph n Cụng tỏc lng ghộp gii cú nhiu thay i, thỳ thc h c o to bi bn hn, kin thc v gii chc chn nờn vic lng ghộp gii i ỳng hng Hi ph n chỳng tụi thng i theo hng u tiờn cho ph n cỏch tuyờn truyn ca NVCTXH l to c hi cho c nam v n Xin cm n ch! [...]... động lồng ghép giới vào dự án xóa đói giảm nghèo hiện nay tại địa phương, vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với hoạt động này như thế nào, từ đó phát huy vai trò của họ trong lĩnh vực này 4.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Tìm hiểu thực trạng và tính hiệu quả của lồng ghép giới trong dự án XĐGN Tìm hiểu, phân tích những ảnh hưởng và vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với các hoạt động lồng ghép giới. .. [36 ] Tuy nhiên, lao động nữ chưa có nhiều cơ hội phát huy được năng lực lao động của mình, các hoạt động lồng ghép giới vào dự án XĐGN cũng chưa được triển khai hiệu quả Do vậy, trước sự cấp thiết của vấn đề này, tôi xin chọn đề tài Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án xóa đói giảm nghèo (nghiên cứu trường hợp tại 3 xã bãi ngang, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình). .. nghiên cứu sẽ góp phần làm rõ thực trạng lồng ghép giới trong quá trình triển khai dự án xóa đói giảm nghèo ở cơ sở, cũng như vai trò của công tác xã hội Trên cơ sở đó, góp phần làm sáng tỏ các vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong lồng ghép giới, xóa đói giảm nghèo hiện nay 2 Tổng quan nghiên cứu Đã có khá nhiều bài viết, bài nghiên cứu, bài tham luận tại các hội. .. lồng ghép giới trong dự án XĐGN ở địa phương Đề xuất các kiến nghị nhằm nâng cao vai trò, hiệu quả công tác của nhân viên CTXH trong lồng ghép giới vào dự án XĐGN tại địa phương hiện nay 5 Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu 5.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trò của Nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án XĐGN 5.2 Khách thể nghiên cứu Người dân thuộc hộ gia đình nghèo đã từng... gia Vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam 1.1.2 Công tác xã hội, nhân viên công tác xã hội Khái niệm Công tác xã hội: Công tác xã hội được xem như một khoa học, một nghệ thuật can thiệp đối với những vấn đề xã hội để tạo nên những chuyển biến xã hội Hiện có nhiều định nghĩa khác nhau về công tác xã hội: Định nghĩa của Hiệp hội quốc gia nhân viên xã hội Mỹ (NASW - 1970): "Công tác xã hội là một chuyên ngành... nhu cầu, những khái niệm công cụ liên quan đến vai trò của công tác xã hội Đề tài đã làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về công tác xã hội, vai trò của nhân viên công tác xã hội trong đời sống xã hội, đặc biệt là việc lồng ghép yếu tố giới, tạo cơ hội công bằng cho phụ nữ nghèo trong xóa đói giảm nghèo hiện nay ở nước ta 3. 2 Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo tốt giúp... sách xã hội, các cơ quan, tổ chức vì lợi ích của cá nhân, gia đình, nhóm và cộng đồng thông qua hoạt động nghiên cứu và hoạt động thực tiễn” [28, Tr15] Vai trò của nhân viên công tác xã hội Có thể hiểu về vai trò của nhân viên công tác xã hội như sau: Vai trò của nhân viên công tác xã hội là tập hợp các chuẩn mực, hành vi, quyền lợi và nghĩa vụ gắn liền với vị thế là tổ chức chính trị - xã hội của người... hưởng dự án XĐGN (Trong đó có 15 người là nữ chủ hộ nghèo, 6 người là nữ đơn thân thuộc hộ nghèo) Cán bộ lãnh đạo Đảng, chính quyền, đoàn thể tại địa phương Cán bộ dự án xóa đói, giảm nghèo Cán bộ làm công tác xã hội tại địa phương (gồm cán bộ phụ nữ, hội viên hội nông dân, cán bộ tín dụng, cán bộ dự án, cán bộ văn hóa, dân số…) 5 .3 Phạm vi nghiên cứu Không gian: 3 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang. .. nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án XĐGN tại địa phương Nội dung chương 3 mô tả về NVCTXH ở địa phương, mức độ ảnh hưởng của họ đến hoạt động lồng ghép giới vào dự án xóa đói giảm nghèo Đặc biệt đi sâu vào một số vai trò nổi bật của NVCTXH đối với LGG khi triển khai dự án xóa đói giảm nghèo NỘI DUNG Chương 1 Cơ sở lý luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu 1.1 Một số khái... hiệu trong phát triển kinh tế- xã hội Tuy nhiên, cho đến nay, các công trình nghiên cứu về vai trò của cán bộ cơ sở trong thực hành lồng ghép giới ở địa phương chưa nhiều Các báo cáo kết quả lồng ghép giới chung chung, mang tính thành tích còn phổ biến Do đó, với đề tài luận văn thạc sỹ này tôi mong muốn đi sâu nghiên cứu vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc lồng ghép giới hiệu quả vào dự án
- Xem thêm -

Xem thêm: Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án xóa đói giảm nghèo (nghiên cứu trường hợp tại 3 xã bãi ngang của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình) , Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án xóa đói giảm nghèo (nghiên cứu trường hợp tại 3 xã bãi ngang của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình) , Vai trò của nhân viên công tác xã hội đối với lồng ghép giới trong dự án xóa đói giảm nghèo (nghiên cứu trường hợp tại 3 xã bãi ngang của huyện quảng trạch, tỉnh quảng bình)

Từ khóa liên quan