Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EAGSL2.7 (kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net

86 655 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 17:11

https://www.tailieucokhi.net/2018/04/khao-sat-he-thong-nhien-lieu-dong-co-g6eagsl2-7-xe-santa-fe.html Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 LI NểI U Cựng vi s phỏt trin ca ngnh in t thỡ cụng ngh ụtụ cng cú nhng thay i mnh m Hng lot cỏc linh kin bỏn dn, thit b in t c trang b trờn ng c ụtụ nhm mc ớch giỳp tng cụng sut ng c, gim sut tiờu hao nhiờn liu v c bit l gim c mc ụ nhim mụi trng khớ thi to V hng lot cỏc u im khỏc m ng c t hin i ó em li cho cụng ngh ch to ụtụ hin Vic kho sỏt c th h thng phun xng iu khin in t giỳp em cú mt cỏi nhỡn c th hn, sõu sc hn v ny c bit thi gian thc tt nghip ti cụng ty Hyundai-Vinamotor Nng em ó c tỡm hiu ti liu ng thi c trc tip tham gia bo dng, sa cha cng nh chun oỏn v iu chnh xe ú ch yu l cỏc ụtụ ca hóng Hyundai õy cng l lý m em chn ti kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 lp trờn xe Santa Fe ca hóng Hyundai lm ti tt nghip, vi mong mun b sung v tỡm hiu sõu hn nhng kin thc v h thng phun xng iu khin in t Do kin thc cũn nhiu hn ch, kinh nghim cha nhiu, ti liu tham kho cũn ớt nờn ỏn tt nghip ca em khụng trỏnh nhng thiu sút, kớnh mong cỏc thy cụ ch bo ỏn ca em c hon thin hn Cui cựng em xin gi li cm n n thy giỏo hng dn PSG.TS Trn Vn Nam, cỏc thy cụ giỏo khoa, cựng tt c cỏc bn sinh viờn ó giỳp em hon thnh ỏn ny Nng ngy 28 thỏng 05 nm 2009 Sinh viờn thc hin Trn i Quc MC LC Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 c im cung cp nhiờn liu ng c xng 1.1 Mc ớch Chun b v cung cp hn hp hi xng v khụng khớ cho ng c, m bo s lng v thnh phn ca hn hp khụng khớ v nhiờn liu luụn phự hp vi ch lm vic ca ng c H thng nhiờn liu ca ng c xng bao gm cỏc thit b: thựng xng, bm xng, lc xng i vi h thng phun nhiờn liu iu khin in t cũn cú ng phõn phi, vũi phun chớnh, vũi phun ng lnh, b iu ỏp, b gim chn ỏp sut nhiờn liu, h thng iu khin kim phun, ECM ng c 1.2 Cỏc yờu cu hn hp chỏy ca ng c xng 1.2.1 Yờu cu nhiờn liu Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 Cú tớnh bay hi tt Ht phi nh v phn ln dng hi Tớnh lu ng nhit thp tt Tớnh chng chỏy kớch n cao 1.2.2 T l hn hp Cú thnh phn hn hp thớch ng vi tng ch lm vic ca ng c Hn hp phi ng nht xylanh v nh vi mi xylanh ỏp ng tng ch lm vic ca ng c, thi gian hỡnh thnh hn hp phi m bo tc (khụng di quỏ khụng ngn quỏ) Hn hp cung cp phi ỏp ng vi nh hng ca nhit mụi trng v nhit ng c Thnh phn nhiờn liu phi m bo giỳp cho s hỡnh thnh hn hp tt 1.3 Phõn loi h thng nhiờn liu 1.3.1 Phõn loi theo h thng dựng b ch hũa khớ H thng phun chớnh gim chõn khụng sau zicl chớnh H thng iu chnh chõn khụng hng H thng cú zicl b sung H thng iu chnh tit din zicl chớnh kt hp vi h thng khụng ti 1.3.2 Phõn loi theo h thng phun xng 1.3.2.1 Phõn loi theo s vũi phun s dng a) H thng phun xng nhiu im Mi xylanh ng c c cung cp nhiờn liu bi mt vũi phun riờng bit Xng c phun vo ng ng np gn sỏt xupap np Phun xng nhiu im cú th l kiu phun liờn tc hay phun theo chu k thi gian H thng phun xng nhiu im thng dựng cho xe du lch cao cp cú dung tớch xylanh ln (trờn 1600cm 3) H thng phun xng nhiu im cung cp t l xng khụng khớ tt hn so vi kiu phun xng mt im t l khớ hn hp cung cp cho cỏc xylanh hon ton ng nht u im ny giỳp tit kim nhiờn liu, tng hiu sut cho ng c v gim hi c khớ thi Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 Hỡnh 1-1 S b trớ vũi phun nhiu im b) H thng phun xng mt im Gm mt hay hai vũi phun Vic chun b hn hp nhiờn liu - khụng khớ c tin hnh mt v trớ tng t nh trng hp b ch ho khớ, s dng vũi phun nht Xng c phun vo ng np, bờn trờn bm ga Hn hp c to thnh trờn dng np H thng ny c s dng khỏ ph bin trờn ng c cỏc loi xe cụng sut nh cu to tng i n gión v giỏ thnh khụng quỏ cao o chõn khụng ng ng np v cm nhn lng khớ np bng mt ca nú H thng phun xng ny cú th phun kiu liờn tc hay phun theo chu k thi gian Hỡnh 1-2 ng ng b trớ vũi phun mt im :Vũi phun 2:Hn hp khụng khớ nhiờn liu 3: Bm ga 4:ng phõn phi c) H thng phun xng hai im Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 Thc cht õy l mt bin th ca h thng phun xng mt im ú s dng thờm mt vũi phun th hai t bờn di bm ga nhm ci thin cht lng quỏ trỡnh to hn hp 1.3.2.2 Phõn loi theo bin phỏp iu khin phun xng a) H thng phun xng iu khin bng c khớ * Nguyờn lý lm vic Dựng trờn ng c xng: S phõn phi nhiờn liu c dn ng bng c khớ Bm nhiờn liu c dn ng bng in Kiu iu khin ny c ngi c gi l K-Jectronic (õy l h thng phun nhiờn liu liờn tc c dn ng bng c khớ) K-Jectronic gm cú cm bin lu lng khụng khớ, h thng cung cp nhiờn liu, cm bin v b phn phõn nhiờn liu Cm bin lu lng khụng khớ (air flow sensor) c dựng o lng khụng khớ v ng c hỳt vo bt k ch ti no H thng cung cp nhiờn liu dựng hỳt nhiờn liu t thựng nhiờn liu i qua b tớch nng, qua lc nhiờn liu n b nh phõn nhiờn liu Ngoi h thng cung cp nhiờn liu cũn cú nhim v lm cho nhiờn liu cú mt ỏp sut ln, kh nng ho trn vi khụng khớ, to mt hn hp cú thnh phn thớch hp nht * S h thng phun xng iu khin bng c khớ Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 Hỡnh 1-3 S h thng phun xng iu khin bng c khớ 1: Bỡnh xng; 2: Bm xng in; 3: Lc xng; 4: Vũi phun; 5: Xupap 6: ng ng np ; 7: Pittụng ; 8: Xylanh; 9: Bm ga ; 10: ng khụng t; 11: Lc khụng khớ ; 12: ng ng thi ; 13: B n nh ỏp sut ; 14: B tớch t xng ; 15: Vũi phun ng lnh ; 16: B phõn phi nh lng xng ; 17: Van iu chnh ỏp sut ; 18: Trc khuu ; 19: Lu lng k khụng khớ ; 20: B tit ch si núng ng c ; 21: ng gúp np ; 22: Cm bin nhit nc lm mỏt B nh phõn nhiờn liu cú nhim v nh mt lng thớch hp vi iu kin hot ng ca xe Ngoi nú cú nhim v phõn phi nhiờn liu cho cỏc kim phun ca tng xylanh Chớnh vỡ vy Vit hoỏ danh t ny chỳng ta kt hp theo hai chc nng ny gi tờn B nh phõn nhiờn liu Lng khụng khớ nhn bit bng cm bin o lu lng (thụng qua v trớ tm cm bin lu lng giú) c hỳt vo ng c chớnh l tiờu chun nh lng nhiờn liu n cỏc xylanh Cú th hiu rng lng khụng khớ hỳt vo ng c quay li iu khin s nh lng nhiờn liu n thun ch bng c khớ b) H thng phun xng iu khin bng in t cỏc loi h thng phun xng ny, mt lot cỏc cm bin s cung cp thụng tin di dng cỏc tớn hiu in liờn quan n cỏc thụng s lm vic ca ng c cho mt thit b tớnh toỏn thng c gi l b vi s lý v iu khin trung tõm Sau s lý cỏc thụng tin ny, b iu khin trung tõm s xỏc nh lng xng cn cung cp cho ng c theo mt chng trỡnh tớnh toỏn ó c lp trỡnh sn v ch huy s hot ng ca cỏc vũi phun xng (thi im phun v thi gian phun) Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 Hỡnh 1-4 S h thng phun xng iu khin bng in t Nhiờn liu xng c cung cp bng mt bm tip dn ng bng in tng ti ỏp lc phun Nhiờn liu c phun nh s m van ca cỏc kim phun, bờn kim phun cú cỏc van c iu khin úng m nh mt cun dõy to mt nam chõm in (solenoid) ECM iu khin kim phun, cp cho cỏc kim phun mt xung in vuụng, cú chiu di xung thay i Da vo chiu di ca xung ny, kim phun s m lõu hay ngn, lng nhiờn liu s c phun nhiu hay ớt ECM dựng cỏc cm bin nhn bit tỡnh trng hot ng ca ng c, iu kin mụi trng, t ú iu khin thi gian phun nhiờn liu ( thụng tin quan trng nht ú l lu lng khụng khớ c hỳt vo ng c) 1.3.2.3 Phõn loi theo cỏch xỏc nh lng khớ np a) H thng phun xng dựng lu lng k: loi L H thng phun xng loi ny c trang b thit b o lu lng cho phộp o trc tip th tớch hay lng khụng khớ lu thụng ng np Thụng tin v lu lng khớ c cung cp cho b iu khin trung tõm di dng tớn hiu in lm c s tớnh toỏn thi gian phun Lu lng th tớch: thit b ny lm vic theo nguyờn tc o lc ca dũng khớ tỏc ng lờn mt ca o quay quanh mt trc lp trờn ng np Gúc quay ca ca ph thuc lu lng khớ np v c xỏc nh bi mt in th k Nh vy, thit b s cung cp mt tớn hiu in t l vi lu lng khớ cho b iu khin trung Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 tõm tng chớnh xỏc phộp o, ngi ta thng dựng thờm mt nhit k o nhit khụng khớ quỏ trỡnh np Lu lng k lng kiu dõy t núng: mt si dõy kim loi rt mónh c cng mt v trớ o ng np Khi lu lng khớ thay i thỡ nhit v in tr ca dõy cng thay i theo Mt mch in t cho phộp iu chnh t ng dũng in t núng dõy Dũng in ny s t l vi lu lng khớ Theo nguyờn tt ny, vic o nhit dũng khớ s khụng cn thit na vỡ lu lng lng c o trc tip nờn chớnh xỏc phộp o khụng b nh hng bi nhng dao ng ca nhit khớ nh phng phỏp trờn Lu lng k lng kiu tm t núng: h thng ny hot ng theo nguyờn lý tng t nh h thng trờn Vic thay th dõy kim loi bng hai tm kim loi gm mng cho phộp tng bn vng ca thit b o v hn ch nh hng bi bm hoc rung ng Hai tm kim loi ny cú in tr ph thuc nhit c mc thnh cu in tr, mt o lu lng, mt o nhit khớ H thng phun xng vi thit b o lu lng kiu siờu õm s dng hiu ng Karman - Vortex Mt c cu t bit c lp trờn ng np nhm to cỏc chuyn ng xoỏy lc ca dũng khụng khớ mt v trớ xỏc nh S lng xoỏy lc s t l vi lu lng th tớch Mt ngun súng siờu õm t trờn ng ng np, phỏt súng cú tn s xỏc nh theo hng vuụng gúc vi dũng chy khụng khớ Tc lan truyn ca súng siờu õm xuyờn qua dũng khớ ph thuc vo lng khớ chuyn ng xoỏy Mt thit b nhn súng siờu õm s o tc ny v gi tớn hiu in n b iu khin trung tõm b) H thng phun xng cú thit b o lu lng kiu ỏp sut : loi D h thng phun xng loi ny, lng khớ np c xỏc nh thụng qua ỏp sut tuyt i ng np v ch tc ca ng c, da vo cỏc tham s hay c tớnh chun ó c xỏc nh t trc, cú tớnh n bin thiờn ỏp sut quỏ trỡnh np Cỏc u o c s dng thng l cm bin ỏp sut kiu ỏp in - in tr kt hp vi nhit k o nhit chuyn ng Trong thc t, khi ng ng c, nhit thp nờn mt khụng khớ tng, cựng mt ỏp sut thỡ lu lng khớ np thc t s ln hn lu lng tớnh toỏn, dn n hn hp nht cú th gõy cht mỏy Da trờn thụng tin v nhit khụng khớ cm bin cung cp, b iu khin trung tõm s tng lng xng phun nhit khớ np thp Phộp o lu lng kiu ny thng ỏp dng cho cỏc h thng phun xng mt im u im: Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 o Kt cu, bo dng n gión, d lp t iu chnh, giỏ thnh h o t gõy sc cn khớ ng ph trờn ng np Nhc: o Khụng o trc tip lu lng khụng khớ o Nhy cm vi dao ng ỏp sut v nhit trờn ng np 1.3.2.4 Phõn loi theo chu k phun: a) H thng phun xng liờn tc * S h thng phun xng liờn tc (k-Jetronic) Hỡnh 1-5 S h thng phun xng liờn tc (K-Jetronic) Thựng xng ; Bm xng in ; B tớch t xng ; Lc xng ; B thit ch si núng ng c ; Vũi phun xng ; ng gúp hỳt ; Vũi phun ng lnh ; B phõn phi xng ; 10 B cm bin dũng khụng khớ np ; 11 Van thi im ; 12 B cm bin lambda ; 13 Cụng tc nhit- thi gian 14 u chia la ; 15 C cu cung cp khụng khớ ph tri ; 16 Cụng tc v trớ bm ga ; 17 ECM ; 18 Cụng tc mỏy v ng ; 19 c quy * Nguyờn lý chung + Xng c cho phun liờn tc vo ng np v c nh lng tu theo lng khụng khớ np + iu chnh lng xng phun chớnh chõn khụng ng hỳt iu khin, khụng cn nhng c cu dn ng ca ng c + Lu lng xng phun c n nh ỏp sut tỏc ng phun xng Kiu phun xng liờn tc cú th l loi phun nhiu im hay phun mt im Kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL2.7 b) H thng phun xng theo chu k thi gian Cm nhn trc tip lng khớ np chy qua ng ng np bng mmt cm bin o lu lng k Vũi xt xng theo chu k thi gian quy nh c lp trỡnh sn mỏy tớnh 14 13 12 11 10 ECU õọỹng cồ Caùc caớm bióỳn Hỡnh 1-6 S h thng phun xng theo chu k thi gian (L-Jectronic) Lc khớ; Lc tinh nhiờn liu; Thựng nhiờn liu; Bm xng in; Cm bin v trớ trc khuu; H thng khớ x; c quy; Khúa in; B gim chn ỏp sut nhiờn liu; 10 ng gúp np; 11 B iu ỏp; 12 Bm ga; 13 Cm bin trc cam; 14 Cm bin lu lng khớ np 1.4 Nguyờn lý hot ng ca h thng nhiờn liu ng c xng 1.4.1 Nguyờn lý hot ng ca h thng nhiờn liu dựng B ch hũa khớ Trờn cỏc ng c xng c in vic to hn hp nhiờn liu khụng khớ u bờn ngoi ng c mt cỏch thớch hp mt thit b riờng trc a vo bung chỏy ng c gi l b ch ho khớ Cỏc b ch ho khớ hin c chia lm ba loi sau Loi bc hi Loi phun Loi hỳt: Loi hỳt n gin Loi hỳt hin i 1.4.1.1 Ch ho khớ bc hi 10 mf = f Aeff P t inf f (4.2) f : lng riờng ca nhiờn liu nhiờn liu [Kg/m3] Trong ú: Aeff : tit din l kim kiu phun trờn ng ng np P 5bar Thi gian phun mt ch hot ng no ú ca ng c l: tinj m' a n Z (4.3) mt ch hot ng m ng c hot ng vi t l hũa khớ lu chn lng xng phun: t0 m' a n Z (4.4) nhng ch khỏc vi , thi gian phun s l: tinj t0 (4.5) Thi gian phun theo mt chu trỡnh chỏy ph thuc vo cỏc thụng s sau: o Lu lng khụng khớ np tớnh bng lng ma: ta cú th o trc tip (loi L-EFI) o Lng khụng khớ theo k m a: c tớnh toỏn v np vo EEPROM theo chng trỡnh ó lp trc o T l hũa khớ la chn : tựy theo kiu ng c, chng hn t l lý tng Mt bng giỏ tr cú th cha cỏc giỏ tr = f(m a ,n) cng cú th a vo EEPROM o T l hũa khớ thc t : ph thuc vo cỏc thụng s nh nhit ng c quỏ trỡnh lm núng hoc hiu chnh tng c tớnh ng hc (tng tc, gim tc, ti ln,khụng ti) o in ỏp cquy: nh hng n thi im nht kim phun Vỡ vy, bự tr thi gian phun s phi cng thờm mt khong thi gian tựy theo in ỏp c quy: tinj + T (U a ) Lng khớ np mt chu trỡnh: H s np tng i a ( a = ma ) tc thp cú th c tng nh cng math hng õm trờn ng ng np n mi xy lanh, cỏc cng hng xut phỏt t vic úng m xupap Dng hỡnh hc ca ng np c thit k cho tc thp, cho ỏp sut cc i cho cng hng xy xupap hỳt ỳng nú m Nh vy, cú nhiu khụng khớ i vo bung t v tng h s np cng nh cụng sut ng c Tn s cng hng thng nm gia 2000(rpm) v 3000(rpm) Tn s cng thp thỡ kớch thc ng np cng ln Tn s dao ng ca dũng khớ ng np l: Fp = n.Z (4.6) Khi lng khớ np theo xy lanh cú th c tớnh mt chu trỡnh: tb ma = m' a dt (4.7) ta tb ta = = fp n.Z fp ma = m'a dt (4.8) Chun oỏn h hng ca h thng phun xng in t: 5.1 H thng nhiờn liu Kin ton h thng nhiờn liu - Dựng loi nhiờn liu phự hp theo yờu cu ca ng c - Bo qun tt nhiờn liu - Bo qun tt v thng xuyờn kim tra h thng lc nhiờn liu 5.1.1 Lc nhiờn liu + H hng thng gp - V bu lc b rn nt thỡ cú th kim tra bng cỏch quan sỏt trc tip bng mt Nu cn thit thỡ phi dựng kớnh phúng i (5 ữ 10) ln quan sỏt - Bu lc tinh b tc bn thỡ dựng thit b chuyờn dựng kim tra - Bu lc thụ b tc bn thỡ thỏo ca bu lc ra, m khoỏ thựng nhiờn liu, quan sỏt dũng nhiờn liu chy ra, nu nhiờn liu chy n nh thỡ bu lc cũn bỡnh thng, nu nhiờn liu chy ớt v khụng u thỡ cú ngha l bu lc b cn bn - Cỏc lừi lc b rỏch nỏt thỡ tin hnh thỏo ri bu lc ra, quan sỏt bng mt phỏt hin mc h hng + Phng phỏp sa cha - Nu mc rn nt ca bu lc ln thỡ cn phi thay mi, nu rn nt nh thỡ dựng phng phỏp hn phc hi ( sau hn ta phi tin hnh gia cụng li b mt) - Lừi lc b rỏch nt thỡ cn phi thay mi - Bu lc b tc bn thỡ tin hnh xỳc li: + Thỏo bu lc thõn ng c + Thỏo ri bu lc + Ngõm lừi lc vo du hoc du Diezel mt thi gian + Dựng bn chi mm sch lừi lc + Dựng khụng khớ nộn thi sch cỏc lừi lc 5.1.2 Sa cha thựng cha nhiờn liu + H hng thng gp - Thựng cha nhiờn liu bi múp mộo va chm - Thựng cha nhiờn liu bi rn nt hoc b v - Phớa ca thựng cha b r rột + Phng phỏp sa cha - Nu thựng cha b múp mộo thỡ ta tin hnh nn li cho nú phự hp vi hỡnh dỏng ban u - Thựng cha nhiờn liu b rn nt hoc b v Nu b rn nt nng hoc b v thỡ ta thay thựng mi Nu b rn nt nh thỡ ta tin hnh hn li ch b rn nt ú sau hn thỡ ta phi gia cụng li - Thựng nhiờn liu b rột g thỡ ta phi ty sch cỏc bi bm g ú ch k 5.1.3 Kim tra sa cha cỏc ng dn nhiờn liu + Yờu cu k thut i vi ng dn nhiờn liu - ng dn nhiờn liu phi an ton khụng nt n gõy rũ r khụng c gp khỳc, lm nghn ng lu thụng nhiờn liu - Cỏc im bt rc co phi cú van úng nu thõn bm lm bng gang nhm m bo kớn khớt cao Nu thi gian s dng bi bỏm nhiu v trung nhiu ti cac im bt rc co, chng t kớn khớt khụng m bo, cú hin tng rũ r - Trỏnh va p cỏc vt nng vo ng ng dn nhiờn liu vỡ s gõy hin tng góy hoc nt ng dn + Kim tra sa cha ng dn nhiờn liu Thng xuyờn kim tra ng ng dn bo dng ngy, nhm kp thi phỏt hin trc trc cú th xy - Khi xy nt ụng nh thỡ sa cha li bng cỏch: X ht du ng ng dn nhiờn liu, hn p li ch nt Cũn nu nng quỏ hoc góy ng thỡ phi thay mi - Khi thay mi cho ng dn nhiờn liu cn lu ý v kớch c, di ca ng ng, nht l cỏc ng du cao ỏp thỡ phi ng u chiu di cho cỏc ng 5.1.4 Kim tra v sa cha h thng 5.1.4.1 p sut nhiờn liu: Kim tra ỏp sut nhiờn liu ta phi cú: + Mt ng h o ỏp sut + Mt dõy ni cu chỡ 10A + Mt dng c m ng ni xng Hỡnh 5-1 Qui trỡnh kim tra ỏp sut nhiờn liu Sau ú tin hnh theo cỏc bc: + Thỏo ng xng + Bt ng h vo v trớ thỏo + Thỏo rle chớnh + Ni tt (+) (trc cụng tc) ti bm nhiờn liu + c giỏ tr ng h v so sỏnh vi s liu cho phộp ca nh ch to (t 2,5 ữ 3bar) + Nu khụng t thỏo dõy ni tc v thỏo ng h o + Thỏo dõy t bm n mch + Ni ng h o vo ng t bm ti + Gn dõy ni tt v c giỏ tr nu khụng t thỡ thay bm + Nu t thỡ thay lc xng 5.1.4.2 Khong thay i ỏp sut v lu lng nhiờn liu: Sau kim tra ỏp sut nhiờn liu nu t thỡ tin hnh nh sau: + Lp ng h ỏp sut vo mch + Gn ng ỏp thp ti b iu chnh ỏp sut + Sau ú ng ng c v khong xờ dch ca ỏp sut t 2,5 ữ 2,7bar + Sau thỏo ng ỏp thp ti b iu chnh ỏp sut thỡ ỏp sut tng lờn v xờ dch khong 2,8 ữ 3,2bar + chờnh lch ny khong 0,5bar l t yờu cu Nu sau kim tra khong thay ụi khụng t vi kt qu trờn thỡ thay i b iu chnh ỏp sut nhiờn liu Nu sau kim tra khong thay i t yờu cu ca nh ch to thỡ ta tip tc kim tra cỏc bc sau; + Thỏo ng xng v bung cha + Bt mt ng ng xng v v cho xngchy vo ng cú t l sn + Thỏo rle chớnh v ni tt (+) vi v trớ ti bm + Sau mt khong thi gian ó nh sn thỡ lng xng ng t l phi t c nh ch to cho trc + Nu khụng t thỡ thay b iu chnh ỏp sut + Khi tin hnh kim tra sa cha, nu giỏ tr no khụng t thỡ ta nờn sa cha ngay, ri sau ú mi kim tra bc tip theo 5.1.2.3 Phun ng lnh Dựng tớn hiu ng v tớn hiu t cm bin nhit ng c + Kim tra tng t v gúc phun v rũ r + Dựng ốn kim tra tớn hiu ng t cc 50 ca cụng tc mỏy n cc ECM + Kim tra cm bin nhit ng c 5.1.2.4 Kim phun in tr kim phun: + iu kin chun b: thỏo u ghim kim phun + Kim tra: Ni mt volt k gia hai cc ca mi kim phun v so sỏnh vi giỏ tr in tr n nh Mc rũ r v dng tia phun: + iu kin chun b: thỏo ng phõn phi, kim, b iu ỏp ng c V trớ ca kim phun t thớch hp mt khay ln ri sau ú thỏo mch nhiờn liu v ng Kim tra: thỏo rle bm xng v mch cu dõy Bc cụng tc bm v trớ ON, kim tra s rũ r ca cỏc kim phun, so sỏnh vi giỏ tr n nh Ni mt ngun 12v cho mi kim v kim tra dng tia phun, quan sỏt dng tia phun dng cụn chun 5.2 H thng np khớ + H hng ch yu - Bu lc khụng khớ b bn, khụng m bo kh nng lc sch ,cung cp khụng khớ sch cho vic ho trn vi xng to hn hp tt cho qua trỡnh chỏy ca ng c - H hng van iu khin v trớ bm ga 5.2.1 B o giú: * Phng phỏp kim tra sa cha: Kim tra sa cha b o giú ta tin hnh tun t nh sau: Kim tra bng mt: + Tt cụng tc + Thỏo b o giú cm ng hỳt + Dựng mt kim tra b o giú xem nú cú du hiu h hng hay khụng Kim tra in th: + Ny ly chp cao su bo v u cm ca b o giú + Khi ng ng c v gi cho nú chy ti nhit bỡnh thng Ni mt ng h volt gia hai cc b o giú thỡ giỏ tr c c t ữ5volt + Ni ng h volt gia hai cc + Sau ú cho ng c chy tc 2000v/p + Tt cụng tc + Sau thi gian 5s ng h volt s ch tng t ữ 5volt mt giõy S t chỏy sau tt cụng tc: - iu kin chun b: + Thỏo lc giú b o giú + Chy ng c cho n ng c t nhit 65 0c, sau ú tng tc ng c lờn khong 2000v/p + Tt cụng tc v xem si nhit + Sau tt khong 5s thỡ si dõy nhit s to sỏng khong 1s 5.2.2 Cụng tt cỏnh bm ga Hỡnh 5-2 iu chnh v trớ cm chng cụng tc cỏnh bm ga Trc kim tra v sa cha cụng tc cỏnh bm ga thỡ v trớ ca cỏnh bm ga thỡ phi hiu chnh chớnh xỏc Phng phỏp kim tra c tin hnh nh sau: + Tt cụng tc mỏy + Rỳt u ghim ca ECM + Dựng ng h o ohm gia hai cc ca u ghim vo ECM + Khi cỏnh bm ga v trớ cm chng thỡ ng h s ch l o ohm + Nu nhn ga thỡ ng h s ch l + Khi kim tra cỏc bc trờn nu khụng t thỡ ta kim tra s thụng mch gia u cm ECM ti cụng tc cỏnh bm ga cho tng trng hp + Sau nhng bc trờn t ta dựng ng h o volt gia cc v mas Nu in th o c l in th bỡnh l t, nu khụng thỡ kim tra dõy t ECM ti rle 5.3.H thng iu khin in t ECM lp trờn xe Santa Fe Trong h thng phun xng in t ECM l b phn quan nht Nú kim soỏt v iu khin h thng phun xng in t, cú tro ngi xy ECM s lu vo bb nh di dng mó h hng ECM trc tip giỏm xỏt hot ng ca nhiu b cm bin v mch in, tip nhn thụng tin trc tip t cỏc cm bin ny, ú cú mt thoong tin no khụng nm gii hn hot ng c nh sn thỡ ECM s ghi di dng mó h hng Tu theo tng loi ng c m ta cú s u ghim v v trớ khỏc Khi cú h hng nu kim tra cỏc b phn trờn v dõy dn tt thỡ thay ECM 5.3.1 Kim tra sa cha cỏc cm bin 5.3.1.1 Cm bin nhit khụng khớ np: Kim tra: + Tt cụng tc + Thỏo u ghim ca ECM + Ni ng h o ohm gia hai cc ca u ghim vo ECM + Quan sỏt nhit khụng khớ sau ú c in tr v so sỏnh vi thụng s ó cho Vớ d: Nhit in tr -10oc ữ 10 k +20oc ữ k +50oc 750 ữ 900 Vy tri sỏng lỳc cha ng ng vi khớ hu ca vit nam thỡ in tr phi nh hn k v ln hn 900 5.3.1.2 Cm bin nhit ng c Kim tra: Trc tiờn kim tra ta thỏo cm bin nhit ng c ng c Sau ú ly ng h o ohm gia hai mch ca cm bin v ngõm cm bin vo mt ly nc cú th thay i nhit c v ng h o nhit nc Sau ú c giỏ tr trờn ng h tng ng vi giỏ tr nhit nc Sau ú so sỏnh vi thụng s nh ch to cho Vớ d: Nhit nc in tr -10oc 8,1 ữ 10,7 k 0o c 5,8 k 20oc 2,3 ữ 2,7 k Hỡnh 5-3 Cỏch kim tra ny ỏp dng cho tt c cỏc loi xe 5.3.1.3 Cm bin ụxy: Khi kim tra ta cn chn b nhng iu kin sau: + u ghim ECM ó ni + Cho ng c chy trờn 30s Kim tra: 5v CB O2 R E1 ECM Hỡnh 5-4 S mch cm bin ụxy + Ni mt u volt k gia hai u ghim n ECM + So sỏnh vi in th ó cho (0 ữ 1volt) + Ni volt k ca u ghim ca cm bin ụxy vi mass + Khi ng c chy thỡ in th khong 0,6volt 5.4 Phng phỏp kim tra chn oỏn h hng 5.4.1 Chun oỏn bng mó li xe Santa Fe vic chun oỏn bỏo bng ốn check engine + Test mode: phi tho cỏc iu kin sau: - Hiu in th accu bng 11V hoc ln hn - Cụng tc cm bin v trớ bm ga úng - Tay s v trớ khụng s - Tt c cỏc cụng tc ph ti khỏc phi tt Phng phỏp: Bt cụng tc sang on, quan sỏt ốn check engine chp, tt cho bit ang hot ng ch test mode Khi ng ng c lỳc ny b nh ram s xoỏ ht cỏc mó chun oỏn v ghi vo b nh cỏc mó chun oỏn mi, nu h thng chun oỏn nhn bit ng c cũn b h hng thỡ ốn check engine sỏng Mun tỡm li mó s c chỳng ta thc hin li cỏc bc normal mode v sau khc phc s c phi xoỏ b nh Nu khụng xoỏ nú s gi nguyờn cỏc mó c v cú s c mi ta s nhn c thụng tin sai.Cú th tin hnh xoỏ b nh bng cỏch n gin sau: thỏo cu chỡ chớnh ca h thng phun xng ớt nht 10s, sau ú lp li.nu khụng bit cu chỡ ú õu thỡ cú th thỏo cc accu khong 15s Chc nng fail-safe: Khi cú s c k thut h thng phun xng xe ang hot ng (mt tớn hiu t cm bin) vic iu khin n nh xe tr nờn khú khn hn vỡ th chc nng fail-safe c thit k ECM ly cỏc d liu tiờu chun b nh tip tc iu khin ng c hot ng hoc ngng ng c nu cỏc s c nguy him c nhn Chc nng back-up: Chc nng back-up c thit k cú s c k thut ECM Back-up IC ECM s ly ton b d liu lu tr trỡ hot ng ng c thi gian ngn ECM hot ng chc nng back-up cỏc iu kin sau: - ECM khụng gi tớn hiu iu khin ỏnh la (IGT) - Mt tớn hiu t cm bin ỏp sut ng ng np (PIM) Lỳc ny back-up IC s ly tớn hiu d tr iu khin thi im ỏnh la v thi im phun nhiờn liu trỡ hot ng ng c, ng thi ốn check-engine s bỏo sỏng thụng bỏo cho lỏi xe + Bng chn oỏn h hng h thng phun xng in t ng c G6EA-GSL theo bng mó Mó 12 13 14 22 24 31 34 41 CHN ON THEO BNG M H HNG Dng tớn hiu H thng Chn oỏn Vựng hng húc Bỡnh thng Tớn hiu Nhng giõy tc sau ng khụng cú tớn hiu Ne ,G Tớn hiu b Tớn hiu cm bin phỏt thp ụxy Tớn hiu b Tớn hiu cm bin phỏt thp nhit nc lm mỏt Tớn hiu b Tớn hiu cm bin v phỏt sai trớ trc khuu Tớn hiu t Tớn hiu b cm bin phỏt thp v trớ bm ga Tớn hiu t Tớn hiu cm bin phỏt cao nhit khớ np Tớn hiu t Tớn hiu cm bin ỏp phỏt cao sut khụng khớ Mch chia in u chia in Mch iu khin h thng ECM Mch b cm bin ụxy Cm bin ụxy ECM Mch cm bin nhit nc lm mỏt Cm bin nhit nc lm mỏt ECM Mch b cm bin trc khuu Cm bin trc khuu ECM B cm bin v trớ bm ga Cm bin v trớ bm ga ECM Mch b cm bin nhit khớ np Cm bin nhit khớ np ECM Mch b cm bin ỏp sut khụng khớ Cm bin ỏp sut khụng khớ ECM Tớn hiu t Tớn hiu Mch b iu khin khụng b iu phỏt sai ti khin khụng B iu khin khụng ti ti ECM 42 51 Tớn hiu t b hi lu khớ xó Cú tớn hiu ng Tớn hiu Mch b hi lu khớ xó phỏt sai B hi lu khớ xó ECM Khụng cú tớn Mch rle ng hiu Mch cụng tc ng ng ECM 5.4.2 Cỏch khc phc h hng thụng thng Hin Tng Nguyờn nhõn cú th Cỏch khc phc Hao xng ting n bt n b tiờu õm + p sut xng khụng ỳng nh quy nh nh ch to + Vũi phun b xỡ h + Tia la in khụng tt, h hng bugi + Vn tc cm chng ralngti khụng m bo + H hng cỏc cm bin ụxy, h hng cm bin bm ga, mch tớn hiu phun xng in t + Kim tra chnh li ỏp sut xng + Sa cha thay th vũi phun + Sa cha hoc thay th bugi + Sa cha hoc thay th Vũng quay + B cn ni bn p b kt khụng ti + Van iu chnh ỏp sut xng b h cao + Rũ vũi phun xng + Kim tra cn ni bn p + Kim tra ỏp sut xng + Thay th hoc sa cha vũi phun xng + H thng phun xng iu khin in + Kim tra sa cha h t ECM cú trc trc, h hng cỏc cm thng, thay th cỏc cm bin bin nu cn + Vũng quay khụng ti sai + iu chnh li vũng quay khụng ti + nộn cylinder thp + iu chnh li ng c d + Vn tc cm chng khụng tt b cht mỏy + Bugi ỏnh la yu gia tc kộm + Dõy cao ỏp ỏnh la cú s c + H ng ng chõn khụng + ng ng thụng cacte + Van tun hon khớ x + Chnh li ralngti + Kim tra bugi ỏnh la + Kim tra dõy cao ỏp + Sa cha nu cn + Cm ng np khụng khớ + Cm bm ga + Thi im ỏnh la sai + H thng nhiờn liu tt + Bu lc giú tt + Chnh li + Kim tra h thng nhiờn liu ng c n + B phn ngt nhiờn liu luụn tt ngc + H thng EFI trc trc + Thi im ỏnh la sai + Kim tra li h chõn khụng trờn ng ng khớ + Kim tra h thng EFI + Chnh li thi im ỏnh la + H hng bm xng, bu xng van + Sa cha thay th nu cn iu chnh ỏp sut + Dựng ng h nng + B lng hay h hng u gic cm kim tra cỏc mch in t, cỏc cm bin: Nhit nc lm mỏt, sa cha thay th nhit khụng khớ, v trớ bm ga + Xỡ h chõn khụng ng mch Xe khú hoc ng np khớ khụng + Thi im nh la b sai ng c + ng ng xng b rũ r, bu lc xng bm xng hot ng khụng tt + Kim tra cỏc u ni ng gúp hỳt + Chnh thi im ỏnh la + Kim tra sa cha ng ng, thay th bm , lc nu cn + Khe h bugi, khe h xupap khụng + iu chnh li khe h m bo bugi, khe h xupap + Van khụng khớ ph b hng húc + Sa cha thay th van khụng khớ ph * Nhng lu ý sa cha hng húc trờn h thng phun xng in t: Thụng thng ng c b hng húc kụng phi h thng phun xng in t Khi tin hnh tỡm kim v s lý hng húc, trc nht phi kim tra tỡnh trng n nh ca cỏc h thng khỏc C th nh: Ngun in chớnh: bỡnh c quy, cu ni an ton, cu chỡ H thng cung cp xng: ng ng b xỡ h, lc xng, bm xng, b n mh ỏp sut H thng ỏnh la: Bugi, dõy in cao th bugi, b phn ỏnh la H thng np khớ: Xỡ h ng dn khớ, lc khụng khớ quỏ bn H thng kim soỏt khớ thi: H thng hi lu khớ thi EGR Cỏc c cu khỏc: im ỏnh la, khe h nhit, tc ralngti i vi h thng phun xng in t: Nguyờn hng húc thụng thng nht l cỏc gic (u ni dõy), cỏc ni cm in b lng (khụng tip in) Phi kim tra k cỏc h thng ph trc quyt nh thay mi b ECM Kt lun Sau thi gian lm ỏn tt nghip vi ti kho sỏt h thng nhiờn liu ng c G6EA-GSL 2.7 lp trờn xe Santa Fe, n em ó hon thnh cỏc ni dung c bn ca ỏn Trong ti ny em i sõu tỡm hiu nguyờn lý hot ng ca h thng nhiờn liu iu khin in t v cỏc chi tit, c cu ca h thng Phn u ỏn trỡnh by khỏi quỏt chung v cỏc h thng nhiờn liu dựng trờn ng c xng, i sõu phõn tớch nhng u nhc im ca ng c xng dựng b ch ho khớ v ng c xng dựng h thng phun xng in t hin i Phn chớnh ca ỏn trỡnh by cỏc h thng trờn ng c G6EA-GSL 2.7 i sõu tỡm hiu phn h thng nhiờn liu bao gm cỏc thit b in t, cỏc thit b chớnh cung cp nhiờn liu, khụng khớ np Tỡm hiu v cỏc ch phun ca ng c phun xng, tỡm hiu cỏc h hng ca h thng nhiờn liu, cỏc mó chn oỏn h hng ca ng c G6EA-GSL 2.7 Qua ti ny ó b sung cho em thờm nhiu kin thc v chuyờn ngnh ng c t v c bit nhn thy c tớnh u vit ca h thng phun xng iu khin in t, khụng nhng cụng sut tng rt nhiu so vi b ch hũa khớ, mc tiờu hao nhiờn liu gim ỏng k m cũn hn ch thi khớ c lm ụ nhim mụi trng Qua thi gian lm ỏn tt nghip em cng hc hi thờm c mt s kin thc c bn v cỏc phn mm: Word, CAD phc v cho cụng vic sau ny ng thi qua ú thy bn thõn cn phi c gng hc hi tỡm tũi hn na ỏp ng yờu cu ca ngi cỏn b k thut ngnh ng lc Do kin thc cũn nhiu hn ch, kinh nghim cha nhiu, ti liu tham kho cũn ớt nờn ỏn tt nghip ca em khụng trỏnh nhng thiu sút Em rt mong nhn c s s chia v cm thụng ca quớ thy cụ giỳp em bo v thnh cụng ti ny, em xin chõn thnh cm n TI LIU THAM KHO [1] TS Trn Thanh Hi Tựng Bi ging mụn hc chuyờn ng c phun xng i Hc Bỏch khoa Nng, 2008 [2] TS Trn Thanh Hi Tựng Bi ging kt cu v tớnh toỏn ng c t trong.i Hc Bỏch khoa Nng, 2008 [3] Phm Quc Thỏi Trang b in v in t trờn ụ tụ i Hc Bỏch Khoa Nng, 2008 [4] Cụng ty Hyundai-Vinamotor Ti liu o to ca hóng Hyundai, 2007 [5] Cụng ty Hyundai-Vinamotor EMS & Troubleshooting ca hóng Hyundai, 2007 [6] Cụng ty Hyundai-Vinamotor Actuators and Troubleshooting ca hóng Hyundai, 2007 [7] Nguyn c Phỳ, H Tn Chun, Trn Vn T, Nguyn Tt Tin, Phm Vn Th Kt cu v tớnh toỏn ng c t 1, Nh xut bn giỏo dc, 1996 [8] GS TS Nguyn Tt Tin Nguyờn lý ng c t Nh xut bn giỏo dc, 2003 [...]... đường a,b sẽ làm giảm cơng st và tăng suất tiêu hao nhiên liệu động cơ, khơng được để động cơ hoạt động ở các khu vực này Tùy theo cơng dụng và điều kiện hoạt động của động cơ mà thực hiện điều chỉnh để Ne và ge biến thiên theo thành phần hòa khí α được sát với đường a hoặc đường b Điểm 4 thể hiện thành phần hòa khí khi động cơ chạy khơng tải 18 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Hình 1-14... xăng kiểu phiến gạt 1.4.2.2 Hệ thống phun xăng điện tử 23 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Hệ thống phun xăng điện tử thực chất là một hệ thống điều khiển tích hợp cả hai q trình phun xăng và đánh lửa của động cơ Hệ thống bao gồm ba khối thiết bị sau: • Các cảm biến có nhiệm vụ ghi nhận các thơng số hoạt động của động cơ (lưu lượng khí nạp, tốc độ động cơ, nhiệt độ, tải trọng, nồng... của động cơ G6EA-GSL2.7 Động cơ G6EA-GSL2.7 lắp trên xe Santa Fe của hãng Hyundai là động cơ xăng thế hệ mới, gồm 6 xylanh hình chữ V, dung tích xylanh 2.7 lít, sử dụng trục cam kép DOHC 24 xupáp dẫn động bằng xích thơng qua con đội thuỷ lực với hệ thống van nạp biến thiên thơng minh CVVT 30 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Động cơ có cơng suất cực đại đạt 185/6.000 vòng phút, hệ thống. .. gồm ống khuếch tán, vòi phun chính, cánh bướm ga, phao * Hệ thống phun nhiên liệu: Bao gồm các bộ phận của hệ thống nạp khơng khí (bướm ga…), Các bộ phận của hệ thống phun nhiên liệu (các kim phun) Các bơ phận của hệ thống điều khiển (ECM và các cảm biến)… 1.5.2 Cách tạo hỗn hợp khí nhiên liệu * Chế hồ khí 25 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Tại tốc độ khơng tải, lượng khí nạp được đo... phun 21 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 vào đường nạp của động cơ Vít khơng tải dùng để điều chỉnh lượng hỗn hợp đưa vào động cơ Ngun lý hệ thống làm đậm : Khi động cơ phát cơng suất cực đại thì mở hết bớm ga thơng qua các thanh đòn kéo thanh kéo dẫn động đi xuống, thơng qua đòn ngang kéo piston làm đậm đồng thơì đi xuống nén nhiên liệu trong xilanh cho đến khi áp suất nhiên liệu thắng... ta nghĩ đến một hệ thống cung cấp xăng hồn hảo hơn đó là Âo lỉu lỉåüng Âiãưu chènh häùn Âënh lỉåüng hệ thống phun xăng điện tử thay cho bộ chế hòa khí khê håüp phán phäúi 1.4.2 Ngun lý hoạt động của hệ thống nhiên liệu phun xăng 1.4.2.1 Hệ thống phun xăng cơ khí Bỉåïm ga Sơ đồ ngun lý: Vi phun Âỉåìng äúng nảp trỉåïc xupạp nảp Bưng chạy âäüng cå 22 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Hình... hợp khí nhiên liệu đậm lên 1.5.3.3 Khi tăng tốc * Bộ chế hồ khí Để tránh cho hỗn hợp khí nhiên liệu q nhạt khi tăng tốc, trong bộ chế hồ khí có trang bị mạch tăng tốc Khi tăng tốc một lượng nhiên liệu được phun vào họng bộ chế hồ khí qua vòi phun tăng tốc để bù lại sự chậm trể trong việc cung cấp nhiên liệu qua vòi phun chính * EFI 26 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Ngược lại hệ thống. .. việc của động cơ ở chế độ khơng tải và tải nhỏ thì khi động cơ làm việc ở chế độ tải ổn định và tồn tải thì hỗn hợp lại q đậm, động cơ khơng thể làm việc được Ngược lại, khi động cơ làm việc tốt ở chế độ tải lớn thì khi ở tải nhỏ và khơng tải thì hỗn hợp lại q 20 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 lỗng Vì vậy ở những bộ chế hồ khí hiện đại thì chúng được trang bị thêm những hệ thống hỗ... huy việc định lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ Nhiên liệu được phun vào qua các vòi phun vào đường ống nạp ở ngay trên xupáp nạp Lượng hỗn hợp nạp vào xylanh được điều khiển bởi bướm ga Bộ tích tụ xăng có hai chức năng: duy trì áp suất trong mạch nhiên liệu sau khi động cơ đã ngừng hoạt động để tạo điều kiện khởi động dễ dàng và làm giảm bớt dao động áp suất nhiên liệu trong hệ thống do việc sử dụng... Trục khuỷu động cơ G6EA-GSL2.7 là dạng trục khuỷu dành cho động cơ 6 xylanh theo kiểu V Có kết cấu phức tạp, đòi hỏi độ chính xác rất cao Đường kính cổ biên Φ58+0,025 [mm]; đường kính cổ khuỷu Φ64-0,125 [mm] 35 Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EA-GSL2.7 Hình 2-6 Trục khuỷu động cơ G6EA-GSL2.7 1: Phớt dầu, 2: Vỏ bọc phớt, 3,5: Bạc, 4: Má khuỷu 6: Đế cổ trục Cơ cấu phân phối khí của động cơ G6EA-GSL2.7
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EAGSL2.7 (kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net, Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EAGSL2.7 (kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net, Khảo sát hệ thống nhiên liệu động cơ G6EAGSL2.7 (kèm bản vẽ) www.tailieucokhi.net

Từ khóa liên quan