Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế

94 250 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 16:28

ÂẢI HC HÚ TRỈÅÌNG ÂẢI HC KINH TÃÚ KHOA QUN TRË KINH DOANH .   tế H uế KHỌA LÛN TÄÚT NGHIÃÛP ÂẢI HC ại họ cK in h ÂẠNH GIẠ CẠC ÚU TÄÚ NH HỈÅÍNG ÂÃÚN VIÃÛC CHÁÚP NHÁÛN MUA HNG TRỈÛC TUÚN CA KHẠCH HNG CẠ NHÁN Đ TRÃN ÂËA BN THNH PHÄÚ HÚ Sinh viãn thỉûc hiãûn: NGUÙN THË MINH TÁM Låïp: K44B – QTKDTM Niãn khọa: 2010 - 2014 Giạo viãn hỉåïng dáùn: ThS PHẢM PHỈÅNG TRUNG Đ ại họ cK in h tế H uế Hú, thạng nàm2014 Khóa luận tốt nghiệp Lời Cảm Ơn Đ ại họ cK in h tế H uế Để thực hồn thành xong đề tài nghiên cứu này, tơi nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Tơi xin gởi lời cám ơn chân thành đến q thầy giáo khoa Quản trị Kinh doanh, trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ, trang bị kiến thức cho tơi suốt thời gian học tập trường Đặc biệt tơi xin gởi lời cám ơn chân thành đến thầy giáo Ths Phạm Phương Trung tận tình hướng dẫn tơi hồn thành đề tài Qua tơi xin gởi lời cám ơn đến ban lãnh đạo sở cơng thương tỉnh Thừa Thiên Huế, anh chị phòng quản lý thương mại hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt thời gian thực tập đơn vị Các khách hàng cá nhân trang mua bán trực tuyến địa bàn thành phố Huế nhiệt tình hợp tác, giúp tơi hồn thành nghiên cứu Một lần tơi xin chân thành cám ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên Nguyễn Thị Minh Tâm SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cảm ơn Mục lục i Danh mục bảng iv Danh mục biểu đồ, sơ đồ v PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu tế H uế Phạm vi đối tượng nghiên cứu .3 Phương pháp nghiên cứu PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ại họ cK in h 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Khái niệm hành vi mua sắm người tiêu dùng 1.1.2 Tiến trình định mua người tiêu dùng 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đên hành vi mua sắm cúa người tiêu dùng .9 1.1.4 Những vấn đề thương mại điện tử mua săm trực tuyến 10 1.1.4.1 Thương mại điện tử 10 Đ 1.1.4.2 Lợi ích thương mại điện tử 11 1.1.5 Tổng quan mua sắm trực tuyến 13 1.1.5.1 Định nghĩa mua sắm trực tuyến 13 1.1.5.2 So sánh mua bán trực tuyến với mua bán truyền thống 13 1.1.5.3 Các cơng đoạn giao dịch mua bán mạng 14 1.1.6 Sự phát triển mua sắm trực tuyến Việt Nam địa bàn thành phố Huế 15 1.1.6.1 Sự phát triển mua bán trực tuyến Việt Nam 15 1.1.6.2 Thực trạng mua săm trực tuyến Huế 16 1.2 Bình luận nghiên cứu liên quan .17 1.3 Mơ hình nghiên cứu .18 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm i Khóa luận tốt nghiệp 1.3.1 Các mơ hình nghiên cứu liên quan 18 1.3.1.1 Mơ hình TRA (thuyết hành vi hoạch định) .18 1.3.1.2 Mơ hình TPB .19 1.3.1.3 Mơ hình TAM 20 1.3.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất .22 1.4 Thang đo thành phần mơ hình .26 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 28 2.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu .28 2.2 Đánh giá độ tin cậy yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận mua trực tuyến 33 2.3 Phân tích nhân tố tác động đến chấp nhận mua trực tuyến khách hàng tế H uế cá nhân 36 2.3.1 Kết phân tích nhân tố tác động đến chấp nhận mua trực tuyến 36 2.3.2 Kiểm tra xem độ phù hợp liệu biến đánh giá chung để tiến hành phân tích nhân tố .39 ại họ cK in h 2.4 Phân tích hồi quy mơ hình nhân tố tác động đến chấp nhận mua trực tuyến 40 2.5 Phân tích biến số ảnh hưởng cao .43 2.6 Kiểm định mối liên hệ đặc điểm khách hàng đến chấp nhận mua trực tuyến khách hàng cá nhân yếu tố tác động đến chấp nhận mua trực tuyến khách hàng cá nhân 45 CHƯƠNG ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI ĐỂ TĂNG CƯỜNG MUA TRỰC TUYẾN CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ Đ HUẾ 47 3.1 Định hướng 47 3.2 Giải pháp để tăng cường mua hàng tuyến khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Huế 47 3.2.1 Nhóm giải pháp tính dế sử dụng 47 3.2.2 Nhóm giải pháp lợi ích cảm nhận 48 3.2.3 Nhóm giải pháp rủi ro nhận thức 48 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .50 Kết luận .50 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm ii Khóa luận tốt nghiệp Hạn chế đề tài .50 Kiến nghị 51 3.3.1 Kiến nghị doanh nghiệp .51 3.3.2 Kiến nghị tỉnh Thừa Thiên Huế 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 Đ ại họ cK in h tế H uế PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm iii Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Mẫu điều tra theo giới tính .28 Bảng 2.2 Mẫu điều tra theo độ tuổi 28 Bảng 2.3: Mẫu điều tra theo nghề nghiệp 29 Bảng 2.4: Mẫu điều tra theo thu nhập .29 Bảng 2.5: Mẫu điều tra theo mức độ thường xun mua 30 Bảng 2.6: Đánh giá độ tin cậy thang đo trước tiến hành kiểm định: 34 Bảng 2.7: Kiểm định KMO Bartlett’s Test 36 Bảng 2.8: Hệ số Cronbach’s Alpha hệ số tải sau phân tích nhân tố 37 tế H uế Bảng 2.9: Kiểm định KMO Bartlett’s Test biến “Đánh giá chung” 39 Bảng 2.10: Hệ số tải nhân tố giá trị đánh giá chung 40 Bảng 2.11 Phân tích hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến chấp nhận mua trực tuyến khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Huế 42 Đ ại họ cK in h Bảng 2.12 Phân tích ANOVA 42 Bảng 2.13: Hệ số tương quan 42 Bảng 2.14 : Phân tích hồi quy nhân tố “tính hữu ích” .44 Bảng 2.15 : Hệ số tương quan 44 Bảng 2.16 Mức ý nghĩa kết kiểm định phương sai .45 Bảng 2.17 Mức ý nghĩa phân tích ANOVA 45 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm iv Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ SƠ ĐỒ Sơ đồ Tiến trình nghiên cứu Sơ đồ 1.1: bước định mua Sơ đồ 1.2: Mơ hình Thuyết hành động hợp lý TRA 18 Sơ đồ 1.3: Mơ hình Thuyết hành vi hoạch định TPB .19 Sơ đồ 1.4: Mơ hình TAM 20 Sơ đồ 1.5: Mơ hình đề xuất .25 tế H uế BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Sản phẩm mua trực tuyến .30 Biểu đồ 2.2 Hình thức tốn 31 Biểu đồ 2.3: Tỷ lệ khách hàng mua trực tuyến tương lai 32 ại họ cK in h Biểu đồ 2.4: Tỷ lệ khách hàng khơng hài lòng mua trực tuyến 32 Đ Biểu đồ 2.5: Lý khách hàng khơng hài lòng mua trực tuyến 33 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm v Khóa luận tốt nghiệp PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày với phát triển khoa học, kỷ thuật, cơng nghệ đặc biệt phát triển cơng nghệ thơng tin, thương mai điện tử đời phát triển nhanh chóng Hiện thương mại điện tử phát triển nhanh chóng nhiều nước châu Á có Việt Nam Và xem phát triển tất yếu kinh tế số hóa xã hội thơng tin tế H uế Thương mại điện tử bao trùm phạm vi rộng lớn hoặt động kinh tế xã hội Thương mại điện tử mang đến niều lợi ích to lớn, đồng thời mang lại nhiều thách thức cho người sử dụng.Nhờ có thương mại điên tử sống người trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm cơng sức, thời gian, tiền bạc người sử đụng nhờ tính linh hoặt, đơn giản ứng dụng tuyệt vời thương mại ại họ cK in h điện tử Và ứng dụng mua bán trực tuyến Tại thị trường Việt Nam, người dân bắt đầu có thói quen mua bán trực tuyến tiêu dùng khơng dùng tiền mặt Theo dự báo nhà cung cấp thẻ tốn quốc tế MasterCard vào năm 2017, thị trường bán lẻ trực tuyến Việt Nam có triển vọng đạt doanh số khoảng tỉ USD Qua nói thị trường mua bán trực tuyến Việt Nam tiềm Theo ơng Nguyễn Ngọc Dũng, trưởng Đ văn phòng đại diện VECOM TP.HCM khâu tốn khơng trở ngại cho ngành TMĐT trước Các doanh nghiệp kinh doanh trực tuyến áp dụng giải pháp tốn tiện dụng cho khách hàng ví điện tử, chuyển khoản qua thẻ ATM, cổng tốn… Theo báo cáo comScore nhà bán lẻ trực tuyến Amazon Lazada áp đảo doanh nghiệp khác khu vực Đơng Nam Á Tuy nhiên, Việt Nam nhờ lợi nội địa (có thể người dùng khơng rành tiếng Anh, khơng có thẻ tín dụng… giao dịch trực tuyến với website quốc tế) nên website 5giay, vatgia, enbac… có lượng khách hàng ổn định SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Khóa luận tốt nghiệp Trong năm gần đây, phát triển mạnh mẽ internet/mạng di động 3G góp phần tăng sức mua cho thị trường bán lẻ trực tuyến Nếu cơng cụ tốn tiện ích hơn, hàng hố mạng dồi hơn… người tiêu dùng chăm “đi chợ mạng” Theo nhận định rẳng mua bán trực tuyến xu tương lai người tiêu dùng Việt Nếu nắm yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận mua hàng trực tuyến khách hàng tạo điều kiện cho doanh nghiệp bn bán trực tuyến đưa định xúc tiến phù hợp, đón đầu xu thế, dẫn đầu thị trường Trên địa bàn thành phố Huế tồn nhiều hình thức mua bán trực tuyến groupon, C2C, B2B,B2C Với việc tận dụng có hiệu trang tế H uế mạng xã hội Zingme, facebook, Yahoo… làm cho thị trường mua bán online bắt đầu trở nên sơi động Các doanh nghiệp địa bàn tích cực chủ động đưa sản phẩm lên trang mua bán trực tuyến như: mua sắm com…hay trang web doanh nghiệp như: Tracungdinh.com, ại họ cK in h PhannuHue.com, NonlaHue.com… Đây coi bước chuyển thói quen mua sắm người dân.Vậy người tiêu dùng, đặc biệt người tiêu dùng trẻ lại có xu hướng chuyển từ mua truyền thống sang mua trực tuyến liệu có phải xu tương lai Nhận thức hướng kinh doanh tương lai Việt Nam nói chung tỉnh Thừa Thiên Huế địa bàn thành phố Huế nói riêng, tơi định chọn đề tài: “Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận Đ mua trực tuyến khách hàng cá nhân địa bàn thành phố Huế” MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2.1 Mục tiêu chung Trên cở sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng thực tiễn, tiến hành nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua trực tuyến khách hang cá nhân địa bàn thành phố Huế 2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu nhận tố ảnh hưởng đến chấp nhận mua trực tuyến - Xu mua trực tuyến gì? - Giải pháp đề xuất đưa nhằm thúc đẩy mua trực tuyến SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Khóa luận tốt nghiệp KMO and Bartlett's Test Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy Bartlett's Test of Approx Chi-Square Sphericity df 658 842.502 Sig 190 000 Total Variance Explained Initial Eigenvalues 15.744 13.141 10.894 9.826 6.304 4.729 4.538 4.187 3.833 3.516 3.099 3.061 2.892 2.627 2.414 1.967 1.774 1.673 1.463 1.271 1.046 Cumulative % 15.744 28.885 39.779 49.605 55.909 60.638 65.176 69.363 73.196 76.713 79.812 82.873 85.765 88.392 90.806 92.773 94.547 96.220 97.683 98.954 100.000 Extraction Method: Principal Component Analysis SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Total % of Variance tế H uế 3.306 2.760 2.288 2.063 1.324 993 953 879 805 738 651 643 607 552 507 413 372 351 307 267 220 % of Variance ại họ cK in h 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Total Đ Comp onent Rotation Sums of Squared Loadings 2.666 2.648 2.269 2.188 1.970 12.694 12.610 10.805 10.418 9.383 Cumulative % 12.694 25.304 36.108 46.526 55.909 Khóa luận tốt nghiệp Rotated Component Matrixa Component Đ ại họ cK in h tế H uế thong tin da dang phong 785 phu de dang truy cap 743 noi dung ngan gon de hieu 743 giao dien website 675 quy trinh don gian de hieu 567 e ngai khong kiem tra san 796 pham truoc mua thuong hieu cong ty tot 777 de lua duoc san pham san 776 pham san pham chi duoc ban 764 online dua vao kinh nghiem ban 836 than mua tinh co 835 dua vao kinh nghiem ban 810 be doi tra hang kho khan an toan thong tin ca nhan thap giao hang cham rui ro toan giai tri thong tin can thiet mua truc tuyen nang cao kien thuc tiet kiem tien bac Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization a Rotation converged in iterations SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm 790 755 718 574 672 644 625 560 Khóa luận tốt nghiệp Kiểm dịnh độ tin cậy Cronback’anpha cho nhóm mới: 3.1.Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm “TÍNH DỄ SỬ DỤNG”: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 774 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted Cronbach's Alpha if Item Deleted 16.14 6.947 445 764 16.21 6.368 597 721 5.921 566 726 5.625 647 696 5.648 513 752 16.40 16.50 ại họ cK in h 16.71 tế H uế de dang truy cap thong tin da dang phong phu giao dien website noi dung ngan gon de hieu quy trinh don gian de hieu Corrected Item-Total Correlation 3.2.Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm”ĐẶC TÍNH SẢN PHẨM VÀ CƠNG TY”: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Đ 789 Item-Total Statistics Scale Scale Mean if Variance if Item Deleted Item Deleted thuong hieu cong ty tot de lua duoc san pham san pham san pham chi duoc ban online e ngai khong kiem tra san pham truoc mua SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Corrected Item-Total Correlation Cronbach's Alpha if Item Deleted 11.56 3.568 606 733 11.58 3.458 609 732 11.75 3.830 561 755 11.34 3.665 617 728 Khóa luận tốt nghiệp 3.3.Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm”KINH NGHIỆM KHÁCH HÀNG”: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 793 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted 6.93 6.79 7.07 1.388 653 701 1.395 623 732 1.356 631 724 tế H uế dua vao kinh nghiem ban than dua vao kinh nghiem ban be mua tinh co ại họ cK in h 3.4.Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm”NHẬN THỨC RỦI RO”: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items Đ 689 Item-Total Statistics Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted rui ro toan an toan thong tin ca nhan thap giao hang cham doi tra hang kho khan 10.44 6.062 352 694 10.75 5.496 504 606 10.68 10.39 5.207 4.786 458 586 635 545 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Khóa luận tốt nghiệp 3.5.Kiểm định độ tin cậy thang đo nhóm”TÍNH HỮU ÍCH”: Reliability Statistics Cronbach's Alpha N of Items 572 Item-Total Statistics 10.80 9.59 10.41 9.69 4.854 4.550 4.404 297 383 375 544 477 482 4.496 362 493 ại họ cK in h tiet kiem tien bac giai tri nang cao kien thuc thong tin can thiet mua truc tuyen tế H uế Scale Mean Scale Corrected Cronbach's if Item Variance if Item-Total Alpha if Deleted Item Deleted Correlation Item Deleted Kết hồi quy: Model Summary Mode l R Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate Đ 668a 447 427 75666408 a Predictors: (Constant), Tinh huu ich, Nhan thuc rui ro, kinh nghiem cua khach hang, dac tinh cong ty va san pham, Tinh de su dung Model Summary Mode l R Adjusted R Std Error of R Square Square the Estimate 686a 471 456 73752487 a Predictors: (Constant), thong tin can thiet mua truc tuyen, tiet kiem tien bac, nang cao kien thuc, giai tri SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Khóa luận tốt nghiệp ANOVAb Sum of Squares Model Mean Square df F Regression 70.584 17.646 Residual 79.416 146 544 150.000 150 Total Sig .000a 32.441 a Predictors: (Constant), thong tin can thiet mua truc tuyen, tiet kiem tien bac, nang cao kien thuc, giai tri b Dependent Variable: Thai khach hang sau mua truc tuyen tế H uế Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) Std Error -3.220 Beta t 317 ại họ cK in h B Standardized Coefficients -10.168 000 tiet kiem tien bac 088 064 087 1.373 172 giai tri 123 066 121 1.852 066 nang cao kien thuc 161 063 168 2.577 011 thong tin can thiet mua truc tuyen 527 063 539 8.322 000 Đ a Dependent Variable: Thai khach hang sau mua truc tuyen ANOVAb Sum of Squares Model Sig Regression Residual Total Mean Square df Q 13.396 83.018 145 573 150.000 150 F 23.398 Sig .000a a Predictors: (Constant), Tinh huu ich, Nhan thuc rui ro, kinh nghiem cua khach hang, dac tinh cong ty va san pham, Tinh de su dung b Dependent Variable: Thai khach hang sau mua truc tuyen SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Khóa luận tốt nghiệp Coefficientsa Unstandardized Coefficients Model (Constant) Std Error 1.726E-16 062 Tinh de su dung 386 062 dac tinh cong ty va san pham 089 kinh nghiem cua khach hang Nhan thuc rui ro Beta t 1.000 386 6.241 000 062 089 1.437 153 -.028 062 -.028 -.448 655 -.133 062 -.133 -2.155 033 521 062 521 8.434 000 Tinh huu ich a Dependent Variable: Thai khach hang sau mua truc tuyen ại họ cK in h Kiểm định ANOVA: 5.1 Kiểm định ANOVA độ tuổi: Test of Homogeneity of Variances Thai khach hang sau mua truc tuyen Levene Statistic df1 df2 Sig 147 385 Đ 1.021 ANOVA Thai khach hang sau mua truc tuyen Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 38.628 12.876 111.372 150.000 147 150 758 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Sig .000 tế H uế B Standardized Coefficients F 16.995 Sig .000 Khóa luận tốt nghiệp Test of Homogeneity of Variances Tinh de su dung Levene Statistic df1 6.601 df2 Sig 147 000 ANOVA Tinh de su dung df 2.807 147.193 150.000 147 150 F Sig .936 934 426 1.001 ại họ cK in h Between Groups Within Groups Total Mean Square tế H uế Sum of Squares Test of Homogeneity of Variances Nhan thuc rui ro Levene Statistic df1 Sig 147 407 Đ 973 df2 ANOVA Nhan thuc rui ro Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 4.848 1.616 145.152 150.000 147 150 987 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm F 1.637 Sig .183 Khóa luận tốt nghiệp Test of Homogeneity of Variances Tinh huu ich Levene Statistic df1 1.189 df2 Sig 147 316 Tinh huu ich: ANOVA Tinh huu ich Sum of Squares df 12.375 137.625 150.000 147 150 F Sig tế H uế Between Groups Within Groups Total Mean Square 4.125 4.406 005 936 ại họ cK in h 5.2Kiểm định ANOVA giới tính: Test of Homogeneity of Variances Thai khach hang sau mua truc tuyen Levene Statistic df1 Sig 149 438 Đ 604 df2 ANOVA Thai khach hang sau mua truc tuyen Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 1.686 1.686 148.314 150.000 149 150 995 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm F 1.694 Sig .195 Khóa luận tốt nghiệp Test of Homogeneity of Variances Tinh de su dung Levene Statistic df1 290 df2 Sig 149 591 ANOVA Tinh de su dung df 4.589 145.411 150.000 149 150 F Sig 4.589 4.702 032 976 ại họ cK in h Between Groups Within Groups Total Mean Square tế H uế Sum of Squares Test of Homogeneity of Variances Nhan thuc rui ro Levene Statistic df1 Sig 149 Đ 1.696 df2 195 ANOVA Nhan thuc rui ro Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 008 008 149.992 150.000 149 150 1.007 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm F 008 Sig .931 Khóa luận tốt nghiệp Test of Homogeneity of Variances Tinh huu ich Levene Statistic df1 000 df2 Sig 149 1.000 ANOVA Tinh huu ich Sum of Squares df 1.758 148.242 150.000 149 150 1.758 F 1.767 Sig tế H uế Between Groups Within Groups Total Mean Square 186 995 ại họ cK in h 5.3 Kiểm định ANOVA nghề nghiệp Test of Homogeneity of Variances Thai khach hang sau mua truc tuyen Levene Statistic df1 Sig 147 705 Đ 468 df2 ANOVA Thai khach hang sau mua truc tuyen Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 5.233 1.744 144.767 150.000 147 150 985 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm F 1.771 Sig .155 Khóa luận tốt nghiệp Test of Homogeneity of Variances Tinh de su dung Levene Statistic df1 3.065 df2 Sig 147 030 ANOVA Tinh de su dung Sum of Squares df 2.245 147.755 150.000 147 150 Levene Statistic Sig .745 527 1.005 ại họ cK in h Test of Homogeneity of Variances Nhan thuc rui ro 748 F tế H uế Between Groups Within Groups Total Mean Square df1 1.255 df2 Sig 147 292 ANOVA Đ Nhan thuc rui ro Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 6.808 2.269 143.192 150.000 147 150 974 Test of Homogeneity of Variances Tinh huu ich Levene Statistic df1 df2 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Sig F 2.330 Sig .077 Khóa luận tốt nghiệp Test of Homogeneity of Variances Tinh huu ich Levene Statistic df1 533 df2 Sig 147 660 ANOVA Tinh huu ich Sum of Squares df 1.197 399 148.803 150.000 147 150 1.012 Sig .394 757 ại họ cK in h 5.4 Kiểm định ANOVA thu nhập: F tế H uế Between Groups Within Groups Total Mean Square Test of Homogeneity of Variances Thai khach hang sau mua truc tuyen Levene Statistic df1 Sig 147 420 Đ 946 df2 ANOVA Thai khach hang sau mua truc tuyen Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 3.701 1.234 146.299 150.000 147 150 995 Test of Homogeneity of Variances Tinh de su dung SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm F 1.240 Sig .298 Khóa luận tốt nghiệp Levene Statistic df1 035 df2 Sig 147 991 ANOVA Tinh de su dung Sum of Squares df 6.270 2.090 143.730 150.000 147 150 978 Test of Homogeneity of Variances Nhan thuc rui ro df1 df2 1.192 Sig 2.137 098 Sig ại họ cK in h Levene Statistic F tế H uế Between Groups Within Groups Total Mean Square 147 315 ANOVA Nhan thuc rui ro Đ Sum of Squares Between Groups Within Groups Total Mean Square df 5.884 1.961 144.116 150.000 147 150 980 Test of Homogeneity of Variances Tinh huu ich Levene Statistic 167 df1 df2 147 SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm Sig .918 F 2.001 Sig .116 Khóa luận tốt nghiệp ANOVA Tinh huu ich Sum of Squares df 5.366 1.789 144.634 150.000 147 150 984 F Sig 1.818 Đ ại họ cK in h tế H uế Between Groups Within Groups Total Mean Square SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm 146 [...]... cứu, các yếu ại họ cK in h tố về tuổi, thu nhập, giới tính, nghề nghiệp, các nguồn thông tin khách hàng mua trực tuyến và không mua trực tuyến - Phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến của khách hàng cá nhân trên đại bàn thành phố Huế - Hồi quy tương quan các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua trực tuyến của khách hàng cá nhân để đưa ra kết luận những yếu. .. của tính hữu ích trong việc mua online Tính hữu ích được đưa ra giả thuyết có tác động trực tiếp đến chấp nhận mua trực tuyến H4a: Tính hữu ích ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân H4a: Tính hữu ích không ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân Kinh nghiệm của khách hàng: một cuộc khảo sát của Datamonitor of New York chỉ ra rằng khách hàng. .. lường các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua sắm trực tuyến Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng 05 yếu tố đầu tiên trong những yếu tố kể trên có ảnh hưởng đến dự định hành vi mua sắm trực tuyến và sự bảo mật là yếu tố quan trọng nhất đối với dự định hành vi mua sắm trực tuyến của người tiêu dùng SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm 17 Khóa luận tốt nghiệp Đề tài đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua sắm trực tuyến. .. internet không mua sắm online vì Internet quá phức tế H uế tạp với họ Trong nghiên cứu này tính dễ sử dụng là một giả thuyết có tác động trực tiếp đến chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng H3a: Tính dễ sử dụng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân ại họ cK in h H3b: Tính dễ sử dụng không ảnh hưởng trực tiếp đến chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân Tính hữu... tuyến của khách hàng trên địa bàn thành phố Huế của Dương Thị Hải Phương trường đại học kinh tế Huế đã sử dụng mô hình TAM để phát triển cơ sở lý thuyết và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua trực tuyến của khách hàng trên địa bàn Nghiên cứu được tiến hành ở 150 khách hàng có kinh nghiệm mua trực tuyến ở thành phố Huế Kết quả thu về được 118 phiếu hợp lệ Kết quả phân tích cho thấy việc mua. .. thưc rủi ro sẽ ảnh hưởng đến chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân H2b: Nhận thưc rủi ro không ảnh hưởng đến hành nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân Tính dễ sử dụng: Đây là biến được lấy ra từ mô hình TAM Sự dễ sử dụng cảm nhận là “mức độ mà một người tin rằng sử dụng hệ thống đặc thù mà không cần sự nỗ lực”(Davis 1989) Nó có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ý định mua đối với việc áp dụng công... nghiên cứu - Chương 2: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua trực tuyến trên địa bàn thành phố Huế - Chương 3: Định hướng và giải pháp để nâng cao việc mua trực tuyến của người dân SVTH: Nguyễn Thị Minh Tâm 6 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN II NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 CÁC KHÁI NIỆM 1.1.1 Khái niệm về hành vi mua sắm của người tiêu dùng Theo... tài nghiên cứu về mau sắm trực tuyến như: Dahiya Richa (2012) đã sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để nghiên cứu tác động của các yếu tố nhân khẩu học của người tiêu dùng đến mua sắm trực tuyến như sự hài lòng với mua sắm trực tuyến, dự định mua trong tương lai, tần suất mua sắm trực tuyến, số lượng các mặt hàng mua, và tổng chi tiêu cho mua sắm trực tuyến Các dữ liệu được thu thập... việc mua trực tuyến ảnh hưởng bởi các nhân tố như rủi ro cảm nhận, thuộc tính sản phẩm, tính hữu ích và tính dễ sử dụng Và các nhân tố này ảnh hưởng trực tiếp đến nhau cùng chiều hoặc trái chiều căn cư trên kết quả nghiên cứu này tác giả đã đề xuất một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp kinh tế H uế doanh mua trực tuyến trong việc kích thích khách hàng mua trực tuyến và giữ chân khách hàng Tuy nhiên... tuyến của khách hàng H1b: Đặc tính sản phẩm và công ty không tác động trực tiếp đến chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng Nhận thức rủi ro : Người tiêu dùng hầu hết đều cảm nhận được rủi ro ở hầu hết các cửa hàng mà họ đưa ra quyết định mua( Cox 1967) Một cuộc khảo sát gần tế H uế đây của 9500 khách hàng mua online tại Thái Lan tiết lộ rằng 55% khách hàng mua trực tuyến đã dừng quá trình mua sắm của mình
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế , Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế , Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận mua trực tuyến của khách hàng cá nhân trên địa bàn thành phố huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn