Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an

88 271 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 11:29

TÊ ́H U Ế ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN -  - H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP IN GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG AN ̣I H O ̣C K BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐÔ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ Đ A Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Lam Lớp: K44B KHĐT Niên khóa: 2010 - 2014 Giảng viên hướng dẫn: TS Phan Văn Hòa Huế 05/2014 Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Qua thời gian học tập rèn luyện trường ĐHKT Huế thời gian thực tập tốt nghiệp huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp “Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng đường địa bàn huyện Đơ Lương,tỉnh Nghệ An” Để đạt kết tơi xin chân thành cảm ơn tất cá nhân đơn vị tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu thực đề tài Lời cho phép tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới ban giám hiệu trường ĐHKT Huế, khoa KTPT q thầy giáo giảng dạy tơi suốt q trình học tập trường Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo TS Phan Văn Hòa, người tận tình hướng dẫn giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi suốt q trình thực hồn thành khóa luận tốt nghiệp cuối khóa Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến bác, cơ, anh, chị Phòng Tài chính- Kế hoạch huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp cho tơi tài liệu cần thiết cho việc nghiên cứu đề tài Cuối tơi xin chân thành cảm ơn người thân gia đình bạn bè quan tâm, giúp đỡ động viên tơi suốt thời gian nghiên cứu đề tài Với cố gắng nỗ lực đề tài khơng tránh khỏi có thiếu sót Tơi Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế mong nhận ý kiến đóng góp từ q thầy để đề tài hồn thiện Một lần tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng năm 2014 Sinh viên thực Nguyễn Thị Lam Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC BẢNG v TĨM TẮT NGHIÊN CỨU vi PHẦN I- ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Tính cấp thiết vấn đề Ế Mục đích nghiên cứu U Phương pháp nghiên cứu ́H Phạm vi, đối tượng nghiên cứu PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TÊ CHƯƠNG 1: VAI TRỊ CỦA VỐN ĐẦU TƯ ĐẾN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ H 1.1 Cơ sở lí luận .4 IN 1.1.1 Khái niệm phân loại vốn đầu tư 1.1.1.1 Khái niệm đầu tư K 1.1.1.2 Phân loại vốn ̣C 1.1.1.2.1 Nguồn vốn nước O 1.1.1.2.2 Nguồn vốn nước ngồi ̣I H 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm vai trò giao thơng đường 1.1.2.1 Khái niệm Đ A 1.1.2.1.1 Khái niệm sở hạ tầng 1.1.2.1.2 Các khái niệm giao thơng 1.1.2.2 Đặc điểm đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường 10 1.1.2.3 Vai trò đầu tư phát triển hạ tầng GTĐB 12 1.1.3 Ý nghĩa việc huy động vốn đến đầu tư phát triển hạ tầng GTĐB .15 1.1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút vốn đầu tư 16 1.1.4.1 Nhân tố khách quan 16 1.1.4.2 Nhân tố chủ quan .18 1.2 Cơ sở thực tiễn 20 1.2.1 Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường Việt Nam 20 SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa 1.2.2.Tình hình đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường huyện Đơ Lương 23 1.2.3 Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường 25 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN ĐƠ LƯƠNG, TỈNH NGHỆ AN .28 2.1 Đặc điểm tự nhiên- kinh tế- xã hội .28 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 28 2.1.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 30 Ế 2.2 Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển mạng lưới giao thơng đường địa U bàn huyện Đơ Lương thời gian qua .36 ́H 2.2.1 Hiện trạng phát triển giao thơng đường huyện Đơ Lương 36 TÊ 2.2.1.1 Hiện trạng mạng lưới giao thơng đường 36 2.2.1.2 Hiện trạng giao thơng vận tải huyện Đơ Lương 41 2.2.1.3 Hiện trạng an tồn giao thơng 43 H 2.2.2.Tình hình huy động vốn cho đầu tư phát triển giao thống đường huyện Đơ Lương 43 IN 2.2.2.1 Đầu tư sửa chữa tỉnh lộ N5- đường Thái- Vạn- Đơ 45 K 2.2.2.2 Đầu tư sữa chữa đường quốc lộ .46 2.2.2.3 Đầu tư tuyến đường huyện 47 ̣C 2.2.2.4 Đầu tư sửa chữa đường xã .47 O 2.2.2.5 Đầu tư phát triển đường nội thị 48 ̣I H 2.2.2.6 Đầu tư phát triển hệ thống đường thơn xóm 48 2.2.2.7 Đầu tư phát triển hệ thống đường chun dùng .49 Đ A 2.2.2.8 Đầu tư xây dựng cầu qua Sơng Lam 49 2.2.2.9 Đầu tư phát triển bến xe, bãi xe .50 2.2.3 Vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường địa bàn huyện Đơ Lương giai đoạn 2011-2013 50 2.3 Ngun nhân dẫn đến kết đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường địa bàn huyện Đơ Lương 57 2.3.1 Ngun nhân đạt thành tựu .57 2.3.2 Ngun nhân chưa đạt .57 2.4 Tác động vốn phát triển sở hạ tầng giao thơng đường đến kinh tế xã hội huyện Đơ Lương 58 SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa 2.4.1 Tạo điều kiện cho phát triển kinh tế tăng lợi ích xã hội cho nhân dân khu vực có mạng lưới giao thơng .58 2.4.2 Tác động mạnh tích cực đến q trình thay đổi cấu sản xuất chuyển dịch cấu kinh tế- xã hội 60 2.4.3 Cơ sở hạ tầng giao thơng đường diều kiện cho việc mở rộng thị trường, thúc đảy sản xuất lưu thơng hàng hố phát triển 60 2.4.4 Cơ sở hạ tầng giao thơng góp phần cải thiện nâng cao đời sống dân cư nơng thơn 61 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG VỐN Ế ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG GIAO THƠNG ĐƯỜNG BỘ HUYỆN ĐƠ U LƯƠNG GIAI ĐOẠN 2010-2020 .63 ́H 3.1 Phương hướng phát triển kinh tế- xã hội huyện 63 TÊ 3.2 Quan điểm mục tiêu phát triển hạ tầng giao thơng đường huyện Đơ Lương 63 3.2.1 Quan điểm phát triển hạ tầng giao thơng 63 3.2.2 Mục tiêu phát triển 65 H 3.3 Các giải pháp nhằm tăng cường vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng IN đường địa bàn huyện Đơ Lương .66 K 3.3.1 Tăng cường vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước 66 3.3.2 Giải pháp huy động nguồn lực dân 68 ̣C 3.3.3 Lồng ghép hình thức huy động( kỳ phiếu, tría triếu, xổ số kiến thiết… để O đầu tư cho sở hạ tầng giao thơng) 69 ̣I H 3.3.4 Tranh thủ vốn đầu tư nước ngồi, mở rộng hình thức liên doanh, hợp tác đầu tư 70 Đ A 3.3.5 Đối với chế hồn vốn 70 3.3.6 Huy động từ nguồn đất đai doanh nghiệp .70 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Kiến nghị 73 2.1 Đối với nhà nước 73 2.2 Đối với quyền địa phương 73 2.3 Đối với người dân 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO .75 PHỤ LỤC SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TĂT UBND Ủy ban nhân dân KT - XH Kinh tế - Xã hội GTNT Giao thơng nơng thơn GTĐB Giao thơng đường GTVT Giao thơng vận tải Vốn đầu tư ĐTPT Đầu tư phát triển NSNN Ngân sách nhà nước BTXM Bê tơng xi măng CSHT Cơ sở hạ tầng ANQP An ninh quốc phòng KHHGD Kế hoạch hóa gia đình O CNH-HĐH Đ A ̣I H QHCT U ́H TÊ H IN ̣C XDCB Tiểu thủ cơng nghiệp K TTCN Ế VĐT Xây dựng Cơng nghiệp hóa đại hóa Quy hoạch cơng trình ĐCD Đường chun dùng ATGT An tồn giao thơng HĐND Hội đồng nhân dân QL Quốc lộ TL Tỉnh lộ XD Xây dựng NS Ngân sách SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Cơ cấu đất đai huyện Đơ Lương năm 2013 31 Bảng 2: Mạng lưới giao thơng đường huyện Đơ Lương tính đến tháng 12/2013 37 Bảng 3: Hiện trạng kết cấu mặt đường huyện Đơ Lương giai đoạn 2010-2013 .39 Bảng 4: Tình trạng mặt đường tồn huyện năm 2013 39 Bảng 5: Khối lượng vận tải huyện Đơ Lương giai đoạn 2012-2013 41 Bảng 6: Dự báo nhu cầu vận tải năm 2015 năm 2020 42 Ế Bảng 7: Tình hình tai nạn giao thơng địa bàn huyện Đơ Lương 43 U giai đoạn 2012-2013 43 ́H Bảng 8: Nhu cầu đầu tư hạ tầng giao thơng đường huyện Đơ Lương giai đoạn 2010- TÊ 2015 2016-2020 44 Bảng 10: Kinh phí đầu tư xây dựng loại đường cấp thị giai đoạn 2010-2015 48 Bảng 11: Tình hình quy hoạch xây dựng cầu qua sơng Lam .50 H Bảng 12: Tình hình kế hoạch vốn đầu tư hạ tầng giao thống huyện Đơ Lương giai đoạn IN 2011-2013 51 K Bảng 13: Kết đầu tư phát triển GTĐB huyện Đơ Lương giai đoạn 2011-2013 .52 ̣C Bảng 14:Tình hình thực so với kế hoạch vốn đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng O đường huyện Đơ Lương giai đoạn 2011-2013 53 ̣I H Bảng 15: Nguồn vốn NSNN dành đầu tư cho hạ tầng giao thơng đường huyện Đơ Lương giai đoạn 2011-2013 54 Đ A Bảng 16: Tỷ trọng Vốn NSNN đầu tư cho hạ tầng GTĐB 56 SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Trong q trình thực cơng đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội, huyện Đơ Lương có bước chuyển biến đáng kể đạt nhiều thành tựu quan trọng Tốc độ tăng trưởng kinh tế ln giữ mức cao; phát triển tồn diện kinh tế ngành cụ thể; việc huy động nguồn lực thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đạt nhiều kết tốt đảm bảo Những thành tựu làm cho lực huyện Đơ Lương mạnh lên nhiều Ế Để xác định hướng phát triển tiếp theo, đưa Đơ Lương hồ nhịp với tiến trình U cơng nghiệp hố đại hố tỉnh, đất nước cần thiết phải đánh giá đúng, nhận ́H dạng đủ nhân tố ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT - XH huyện Một TÊ nhân tố quan trọng hàng đầu phát triển hệ thống hạ tầng giao thơng đường bộ, sở hạ tầng giao đường huyện Đơ Lương có vai trò quan H trọng việc tạo tiền đề, định hướng cho phát triển kinh tế - xã hội huyện nói riêng tỉnh, đất nước nói chung IN Xuất phát từ vấn đề đó, đề tài: “Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát K triển sở hạ tầng giao thơng đường địa bàn huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ ̣C An” thực nhằm mục đích nghiên cứu trạng đầu tư phát triển hệ thống O hạ tầng giao thơng đường huyện, từ tìm giải pháp để nâng cao hiệu ̣I H đầu tư phát triển giao thơng huyện  Các kết đạt Đ A - Thơng qua việc phân tích, đánh giá trạng đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường huyện Đơ Lương, tơi nhận thấy kết đầu tư hệ thống giao thơng đường thời gian qua có phát triển vượt bậc Hệ thống tuyến đường giao thơng địa bàn huyện ngày hồn thiện, chất lượng đường ngày nâng cao, tỷ lệ rải mặt đường nhựa bêtơng tăng lên qua năm Lượng vốn cho đầu tư phát triển giao thơng đường giai đoạn 2011-2013 huy động từ nhiều nguồn khác tăng lên thời gian qua, lượng vốn từ NSNN đầu tư cho lĩnh vực tăng lên đáng kể Do đó,năng lực SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa hệ thống đường GTNT ngày nâng cao để đáp ứng kịp nhu cầu phát triển KT-XH huyện nhà Bên cạnh việc đầu tư phát triển hệ thống giao thơng đường số hạn chế: tỷ lệ đường đất chiếm tỷ lệ lớn, mạng lưới đường giao thơng ít, đầu tư phát triển hệ thống đường địa bàn huyện cần lượng lớn lượng vốn huy động chưa đáp ứng nhu cầu Các sách nhà nước đầu tư phát triển giao thơng đường thiếu đồng Sự phát triển Ế hệ thống đường chưa đáp ứng nhu cầu lại người nhân nhu U cầu phát triển KT - XH huyện Từ việc phân tích, đánh giá làm sở cho việc ́H xác định phương hướng giải pháp chủ yếu để thu hút vốn đầu tư vào hệ thống đường huyện cách có hiệu thời gian tới TÊ - Đưa hệ thống giải pháp đồng mang tính khả thi, sở cho việc nâng cao hiệu đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng địa bàn huyện Các giải H pháp chưa đầy đủ chúng có mối quan hệ chặt chẽ, bổ sung hỗ trợ cho IN q trình giải khó khăn việc đầu tư Trong thời gian Đ A ̣I H O ̣C K giải pháp phù hợp, có tính khả thi cao SVTH: Nguyễn Thị Lam - K44B-KHĐT vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa - Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thơng đường huyện Đơ Lương phải đảm bảo kết nối thuận lợi từ mạng lưới đường địa phương gồm đường huyện, đường chun dùng, đường xã, đường nội thị đến mạng lưới đường Quốc gia( quốc lộ) nằm địa bàn huyện cân đối loại đường giao thơng khác( đường thủy, đường sắt) vùng chun canh sản xuất, vùng ngun liệu với tụ điểm cơng nghiệp chế biến, sản xuất- chế biến tiêu thụ - Phát triển giao đường phù hợp với chiến lược, quy hoạch phát triển kinh tế Ế xã hội tỉnh, huyện phù hợp với chiến lược quy hoạch phát triển giao thơng vận U tải địa bàn, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn mới; tạo ́H gắn kết, liên hồn thơng suốt từ mạng lưới giao thơng quốc gia đến đường tỉnh, đường huyện, đường thơn xóm, vùng sản xuất, chế biến tiêu thụ huyện, kết TÊ hợp kinh tế với an ninh, quốc phòng, nhằm đáp ứng ngày tốt nhu cầu phát triển kinh tế đất nước nhu cầu lại nhân dân H - Phát huy lợi địa lý điều kiện tự nhiên địa phương để phát triển IN nơng nghiệp ngành kinh tế địa bàn K - Có sách ưu tiên phát triển GTNT xã miền núi nhằm tạo động lực phát triển, giảm chênh lệch xã huyện O ̣C - Có chế, sách quản lý, bảo trì hệ thống GTNT cách hợp lý, hiệu ̣I H với tham gia cấp quyền người dân - Huy động tối đa nguồn lực phát triển GTNT, từ ngân sách Trung ương, Đ A ngân sách địa phương, tiềm to lớn nhân dân, nhà tài trợ quốc tế, tổ chức, cá nhân ngồi nước - Tích cực đưa khoa học kỹ thuật, vật liệu mới, sử dụng vật liệu chỗ, cơng nghệ thi cơng đơn giản, dễ thực để đơng đảo nhân dân tự quản lý, tự làm có hướng dẫn kỹ thuật - Tổ chức đưa loại hình vận tải hành khách, hàng hố phương tiện vận tải phù hợp với điều kiện địa phương vào hoạt động khai thác nhằm tạo thuận lợi cho giao thương hàng hóa, hành khách khu vực nơng thơn - Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng GTNT đảm bảo hành lang an tồn giao thơng, bảo vệ mơi trường SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa 3.2.2 Mục tiêu phát triển Có mạng lưới đường hợp lý, liên hồn, thơng suốt bao gồm tuyến, QL7, QL46, QL15, đường tỉnh 533, đường vào nhà máy xi măng Đơ Lương nhà máy sắn Thanh Chương, tuyến đường quan trọng tỉnh, tuyến đường huyện, đường nội thị, đường chun dùng, đường xã, đường thơn xóm Gắn kết hệ thống giao thơng huyện với hệ thống giao thơng tỉnh Quốc gia, giao thơng huyện lân cận ; khai thác tối đa tuyến quốc lộ tỉnh lộ Phát triển tuyến Ế đường giao thơng đường bộ, đường thủy nâng cấp, cải tạo tuyến cũ, ưu tiên U phục vụ khu : cơng nghiệp, du lịch, dân cư mới, vùng ngun liệu, vùng ni ́H trồng thủy sản, vùng chun canh, phát triển kinh tế xã hội kết hợp với ANQP, an tồn giao thơng TÊ - Xác định lộ giới nhu cầu sử dụng đất để phát triển giao thơng tương lai H - Đường giao thơng nơng thơn phù hợp với tiêu chí xây dựng nơng thơn IN theo định 491/QĐ- TTg, địa bàn tỉnh Nghệ An : K + Hệ thống đường giao thơng nơng thơn vào cấp KT, đường huyện đạt tiêu chuẩn tối thiểu đường cấp VI theo TCVN 4054 :2005 O ̣C + 100% xã có đường tơ đến trung tâm xã nhựa hóa ̣I H + 100% đường huyện, đường xã lại quanh năm ; tỷ lệ nhựa hóa bê tơng hóa đường huyện đạt 100% vào năm 2015, đường xã 100% vào năm 2020 Đ A + 70% đường thơn xóm cứng hóa, đạt loại A, theo tiêu chuẩn 22 TCN 210- 92 vào năm 2020 + 70% đường trục nội đồng cứng hóa, phương tiện giới lại thuận tiện vào năm 2020 Xây dựng giao thơng nội đồng để đáp ứng nhu cầu nơng nghiệp hóa sản xuất, thu hoạch, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nơng nghiệp giới hóa sản xuất nơng nghiệp - Từng bước bố trí nguồn vốn để bảo trì hệ thống đường giao thơng nơng thơn: 100% đường huyện tối thiểu 45% đường xã bảo trì SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa 3.3 Các giải pháp nhằm tăng cường vốn cho đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng đường địa bàn huyện Đơ Lương Huy động tối đa nguồn vốn: giải pháp then chốt để đảm bảo cho phát triển sở hạ tầng giao thơng Bởi vì, phân tích thực phần cho thấy tình trạng thiếu hụt nguồn vốn đầu tư trở lực thách thức lớn phát triển Vấn đề đặt là: nguồn vốn cần huy động đâu? Và làm để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư cho phát triển hạ Ế tầng giao thơng đường U Vấn đề thảo luận rộng rãi nhiều phương tiện khác ́H Có ý kiến nhấn mạnh đế cần thiết phải tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngồi vai trò quan trọng việc tọa lập mạng lưới sở hạ tầng giao TÊ thơng đường Ngược lại, có nhiều ý kiến cho nhấn mạnh đến “ Tính chất định nguồn vốn nước” cho Việt Nam cần hướng H nỗ lực vào “ Huy động vốn nước để xây dựng cở sở hạ tầng giao thơng đường IN tìm từ bên ngồi” K Trong điều kiện nước ta nói chung huyện Đơ Lương nói riêng Do nhu cầu vốn đầu tư cho kinh tế nói chung cho sở hạ tầng giao thơng đường O ̣C đòi hỏi lớn cách xúc nên cần phải có quan điểm tổng hợp sách ̣I H qn huy động vốn đầu tư Trong đó, cần có thể chế sách phù hợp khuyến khích, động viên nguồn vốn, nhiều hình thức khác tổ Đ A chức, đơn vị cá nhân thuộc thành phần kinh tế, xã hội kể nước, ngồi nước tổ chức quốc tế khác Cần huy đọng tối đa nguồn vốn nước đồng thời với việc mở rộng thu hút vốn đầu tư nước ngồi Theo giải pháp huy động vốn đầu tư cho sở hạ tầng giao thơng cần hướng tói việc giải vấn đề sau: 3.3.1 Tăng cường vốn đầu tư trực tiếp từ ngân sách nhà nước ( bao gồm ngân sách trung ương, địa phương sở cho việc tạo lập phát triển giao thơng đường bộ) Kinh nghiệm phần lớn nước, đặc biệt nước cơng nghiệp phát triển cho thấy vị trí quan trọng hàng đầu cử vốn đầu tư ngân sách với phát triển cảu SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa lĩnh vực thường chiếm tỷ lệ cao Đầu tư cao độ Chính phủ Nhật cho sở hạ tầng nơng nghiệp nơng thơn đặc biệt sở hạ tầng giao thơng nhiều thập kỷ sau chiến tranh mooth ví dụ thực tế điển hình Tại nước ta, đầu tư Ngân sách nhà nước cho sở hạ tầng giao thơng đường thời gian qua hạn chế, chiềm khoảng 23% vốn phát triển giao thơng Do vậy, cần phải tăng cường đầu tư ngân sách cho sở hạ tầng, đay nguồn vốn quan trọng đảm bảo phát triển Song cần phân cấp Ế ngần sách trung ương, ngân sách địa phương sở Trong đó, vốn ngấn sách tương U đương cần hỗ trợ tập trung đầu tư tuyến đường mà điều kiện kinh tế- xã hội lạc ́H hậu hay địa phương có vị trí chiến lược quốc phòng, an ninh,… Ngân sách địa phương cần tập trung cho hệ thống, cơng trình đầu mối địa phương hỗ trợ TÊ nhiều cho quy hoạch, mở rộng, nâng cấp bảo dưỡng mạng lưới giao thơng nơng thơn, xã, phường,… H Vấn đề quan trọng chỗ, Nhà nước cần có sách phù hợp động viên IN nguồn thu cho ngân sách địa phương, sở dành tỷ lệ thỏa đáng nguồn thu K để đầu tư cho giao thơng chỗ Đối với vùng kinh tế hàng hóa phát triển nhà nước huy động tỷ O ̣C lệ định lợi nhuận nhà sản xuất, thu mua, chế biến xuất để ̣I H hỗ trợ đầu tư trở lại cho cở sở hạ tầng giao thơng địa phương Đối với vùng trọng điểm khó khăn, vốn đầu tư ngân sách thực trực tiếp đến hệ Đ A thống đường, cơng trình cầu cống… gián tiếp thơng qua dự án, chương trình phát triển kinh tế- xã hội nói chung Có thể nói giải pháp có tính chiến lược phát triển nơng thơn nói chúng cở sở hạ tàng giao thơng đường nói riêng thời gian tới Đầu tư nhà nước có ý nghĩa tạo lập sở, hình thành đòn bẩy cho tiến trình phát triển nơng thơn Điều đặc biệt đầu tư làm nòng cốt việc thay đổi chất phương thức phát triển sở hạ tầng giao thơng đường điều kiện phát triển SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa 3.3.2 Giải pháp huy động nguồn lực dân Xét tổng thể giải pháp huy động nguồn lực dân, thời gian qua để phát triển giao thơng nằm khơn khổ hệ thống tài kinh tế xã hội chậm phát triển Đó cách tạo nguồn tài sử dụng nguồn lực chỗ để xâydựng sở hạ tầng chỗ, giải pháp trừng mực định có tác dụng tích cực.Tuy nhiên mức độ tham gia giải pháp việc phát triển sở hạ tầng giao thơng thời gian qua bị thu hẹp Điều chứng tỏ vị trí tầm quan trọng Ế giải pháp huy động nguồn lực dân giảm kể U Trong điều kiện kinh tế phát triển, nguồn vốn đàu tư ́H năm tới cho phát triển sở hạ tầng giao thơng từ phía KH-XH từ phía nhà nước hạn chế, mặt khác nguồn nhân lực nơng thơn dồi dào, lao TÊ động nơng nhàn dư thừa nhiều Do huy động nguồn lực dân chừng mực cho phát triển sở hạ tầng giao thơng cần thiết H  Mặt tài IN Để việc huy động nguồn tài dân cần thực : K Một việc huy động dù cộng đồng thơn xóm hay xã phải dựa ̣C quy định mang tính chất nhà nước, tức khơn khổ pháp lý O Hai việc huy động xây dựng mạng lưới giao thơng phạm vi xã,là thuộc ̣I H cộng đồng làng xã, dự án xây dựng việc huy động tiền vốn vật chất phảỉ bàn bạc dân chủ dân, tổ chức xã hội, đảng Đ A HĐND Đồng thời hoạt động, xây dựng phải cơng khai, minh bạch Ba việc xây dựng hạ tầng giao thơng nơng thơn phải tn theo trình tự thủ tục xây dựng nhà nước ban hành Nhất thiết phải có quy hoạch, thiết kế, luận chứng kinh tế – kỹ thuật Để tránh tình trạng “vừa thổi còi vừa đá bóng” Trong tổ chức xây dựng, thiết phải thành lập ban quản lý dự án,xây dựng tách khỏi UBND với tư cách chủ đầu tư đặt kiểm sốt HĐND, UBND  Huy động nguồn nhân lực dân Cùng với sách, giải pháp vốn đầu tư việc đổi sách huy động sử dụng nhân lực cho phát triển sơ hạ tâng giao thơng vấn đề quan trọng cần thiết SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa Thực tế cho thấy hàng năm có tới hàng chục triệu ngày cơng lao động huy động sử dụng vào mục đích tạo lập phát triển cơng trình sở hạ tầng giao thơng đường Tuy nhiên phần lớn lực lượng lao động thực hình thức đóng góp trực tiếp, chỗ như: lao động nghĩa vụ, lao động cơng ích … Đó hình thức mang nặng tính hành chính, bắt buộc mang tính bình qn theo định địa phương, sở… Theo tơi, góp sức nhân dân thực mang lại hiệu giai Ế đoạn cần: U - Khuyến khích coi trọng hình thức động viên, đóng góp lao ́H động tự nguyện dân cư tổ chức KT-XH khác nơng thơn, tạo ý thức trách nhiệm có tính tự giác, tính văn hố cộng đồng với việc xây dựng phát triển TÊ giao thơng Mở rộng hình thức huy động sử dụng lao động theo chế thị trường như: H Thầu khốn, th hợp đồng nhân cơng … lao động sử dụng cho IN sơ hạ tầng cần quan niệm giống lao động hoạt động lĩnh vực sản K xuất kinh doanh khác Điều đảm bảo tính bình đẳng lợi ích thu nhập O dựng sở hạ tầng ̣C người lao động, đồng thời phù hợp với chế đấu thầu dự án đầu tư xây ̣I H - Cần gắn sách huy động nhân lực đầu tư cho sơ hạ tầng giao thơng theo chế thị trường với sách tạo cơng ăn việc làm chỗ nơng thơn, coi Đ A xây dựng phát triển giao thơng đối tượng trực tiếp tạo việc làm thu nhập cho phận nhát định dân cư nơng thơn 3.3.3 Lồng ghép hình thức huy động( kỳ phiếu, tría triếu, xổ số kiến thiết… để đầu tư cho sở hạ tầng giao thơng) Đây giải pháp khơng song điều kiện thiếu vốn nghiêm trọng thực tố giải pháp phát huy hiệu cao Theo đó, phát hành cơng trái xổ số trực hệ thống hay cơng trình định: cơng trình giao thơng trọng điểm, đầu tư có ý nghĩa liên huyện trục đường nối với đường tỉnh Tiến hành tăng lãi suất cơng trái để khuyến khích nhân dân mua từ bổ sung lượng vốn phục vụ phát triển sở hạ tầng SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa 3.3.4 Tranh thủ vốn đầu tư nước ngồi, mở rộng hình thức liên doanh, hợp tác đầu tư Trong năm gần đây, tổng số vốn đầu tư nước ngồi cho giao thơng huyện Đơ Lương chưa đáng kể Do thời gian tới huyện Đơ Lương cần có sách giải pháp thích hợp để khuyến khích, tăng cường đầu tư cho sở hạ tầng giao thơng , kể vốn vay, viện trợ phủ nguồn tài trợ tổ chức phi phủ hợp tác đầu tư nhà Ế kinh doanh… U Một giải pháp chiến lược đồng để huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ́H cần thiết Song giải pháp phải gắn liền với biện pháp hữu hiệu quản lý sử dụng nguồn vốn đem lại kết hiệu TÊ địch thực 3.3.5 Đối với chế hồn vốn H Trong thực tế năm qua, vốn đầu tư doanh nghiệp, nhân IN ngồi tỉnh vào phát triển sở hạ tầng giao thơng nhỏ bé Mà ngun nhân chủ K yếu chế hồn vốn Nhà nước với vấn đề chưa rõ ràng, làm cho doanh nghiệp cá nhân khơng dám bỏ tiền đầu tư Mục tiêu hồn vốn để tái đầu tư, O ̣C chế vốn phải tính tốn phù hợp với điều kiện vùng Phải xác định ̣I H mức phí sử dụng mà người hưởng lợi từ cơng trình phải trả cho thời gian thu hồi khơng q lâu, phí thu hồi đầy đủ, hấp dẫn nhà đầu tư mà lại phù hợp Đ A với thu nhập người sử dụng Để huy động nguồn vốn quan trọng vào phát triển sở hạ tầng giao thơng đòi hỏi huyện Đơ Lương cần có sách đổi chế hồn vốn rõ ràng Như sách thu lệ phí qua cơng trình giao thơng hợp lý Thu thuế từ doanh nghiệp sử dụng sở hạ tâng giao thơng địa bàn bến xe, nhà ga, trục đường giao thơng… 3.3.6 Huy động từ nguồn đất đai doanh nghiệp Trong năm qua vốn huy động vào phát triển sở hạ tâng giao thơn địa bàn huyện Đơ Lương gần đáp ứng nhu cầu vốn Những cần phải huy động tất nguồn lực để phát triển sở hạ tâng giao thơng nữa, SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa việc huy động từ nguồn đất đai tương đối quan trọng Do Đơ Lương cần phải có sách phân bố sở hạ tâng giao thơng địa bàn huyện cách hợp lý, cơng trình khơng qua tỉnh khốn cho doanh nghiệp cho doanh nghiệp đấu thầu nhằm thu vốn để bù đắp cơng trình thiết yếu Ngồi huyện áp dụng giải pháp cho th mặt bán quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp, vùng đất khơng nằm vùng quy hoạch phát triển huyện Ế Đối với doanh nghiệp cần phải có sách mở để thu hút đầu tư U doanh nghiệp ngồi nước, kết hợp với doanh nghiệp nhằm hỗ trợ nguồn vốn ́H phát triển sở hạ tâng giao thơng vốn đầu tư vào lĩnh vực hạn chế Có Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ thể tỉnh kêu gọi nguồn vốn từ doanh nghiệp cách vay với lãi suất thấp SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Cơ sở hạ tầng giao thơng đường huyện Đơ Lương huyết mạch kinh tế huyện, cầu nối sáu huyện lân cận phần giao thơng quan trọng đất nước để phát triển KT - XH trước hết huyện Đơ Lương cần trọng đầu tư phát triển hạ tầng giao thơng trước bước để định hướng, tạo tiền đề cho phát triển Đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng đường chìa khóa Ế quan trọng để tăng cường sức bật kinh tế, mở xu tăng cường hội nhập U giao lưu với vùng miền nước Trong cần trọng đầu tư vào GTNT ́H GTNT mắt xích thiết yếu nhằm thúc đẩy phát triển giới hố TÊ sản xuất, trao đổi hàng hố nơng thơn góp phần đẩy mạnh nâng cao đời sống tinh thần cho người dân giảm cách biệt giữ nơng thơn thành thị H Trong q trình nghiên cứu tình hình đầu tư phát triển hệ thống giao thơng IN đường huyện Đơ Lương, tơi nhận thấy hệ thống giao thơng đường tương đối phát triển Mạng lưới tuyến đường phân bổ hợp lý tạo kết hợp liên hồn K từ đường quốc lộ, tỉnh lộ nối với tuyến đường GTNT, có nhiều tuyến đường quan ̣C trọng quyền huyện ưu tiên trọng đầu tư để tạo lan tỏa vùng O Nhà nước thực nhiều sách để khuyến khích thành phần kinh tế tham ̣I H gia đầu tư phát triển vào hệ thống đường nguồn vốn huy động đầu tư ngày tăng cao, hệ thống tuyến đường giao thơng nơng thơn dần đầu tư Đ A hồn thiện Về chấm dứt tình trạng ách tắc vận tải việc vận chuyển hàng hố phục vụ sản xuất nơng nghiệp, giao lưu lại nơng dân thuận lợi dần đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội huyện Nhiều tuyến đường có chất lượng thấp, chưa đạt tiêu chuẩn kỹ thuật ngành Trong q trình giải phóng mặt để làm đường giao thơng diễn nhiều tranh chấp nên dẫn tới việc chậm trễ việc giao mặt cho chủ đầu tư Lượng vốn đầu tư thiếu, có nhiều cơng trình cần phải đầu tư nâng cấp dẫn tới việc đầu tư bị dàn trải làm tốn kém, thất lãng phí SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa Đề tài nêu rõ yếu ngun nhân yếu đó, đồng thời nêu nhu cầu to lớn vấn đề cấp thiết phát triển sở hạ tầng giao thơng thời gian tới, từ đưa nhu cầu vốn cho phát triển sở hạ tầng giao thơng Qua đó, đề tài đưa số giải pháp góp phần thúc đẩy q trình đầu tư phát triển giao thơng nơng thơn giải pháp huy động tối đa nguồn lực vào phát triển sở hạ tầng giao thơng , giải pháp sách giải pháp nâng cao trình độ tổ chức quản lý q trình đầu tư phát triển sở hạ tầng giao thơng, Ế giải pháp huy động tối đa nguồn lực vào phat triển sở hạ tầng giao U thơng đường quan trọng song cần phải có giải pháp kết hợp để đạt hiệu ́H tốt Đề tài đề cập tới vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng TÊ với phát triển kinh tế xã hội huyện Đơ Lương Do trình độ hạn chế chắn khơng khỏi có thiếu sót, em xin góp ý thầy bạn H Kiến nghị IN Xuất phát từ vấn đề tồn q trình đầu tư vào hệ thống K tuyến đường giao thơng đường huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An để thực tốt giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư cơng trình đường huyện Đơ O ̣C Lương, tơi xin đưa số kiến nghị sau đây: ̣I H 2.1 Đối với nhà nước Cần bổ sung, hồn thiện điều chỉnh kịp thời sách phát triển đầu tư Đ A hệ thống giao thơng đường để theo kịp nhu cầu đất nước, vùng địa phương Có đạo giúp đỡ ban ngành, quyền địa phương thực tốt sách, chương trình mục tiêu quốc GTĐB nói chung phát triển GTNT nói riêng Cần ban hành chiến lược, quy hoạch GTĐB kịp thời địa phương có cứ, sở để thực với quy hoạch đề 2.2 Đối với quyền địa phương Trên sở chiến lược GTĐB phê duyệt, Ủy ban nhân dân huyện, Phòng Cơng Thương huyện tổ chức đạo lập quy hoạch giao thơng đường địa phương phù hợp với Chiến lược ban hành SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 73 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa Cần tiến hành xây dựng chế phối hợp Ban ngành, nhà tài trợ, các địa phương quản lý, đầu tư phát triển giao thơng địa bàn Sử dụng cơng nghệ thơng tin để xây dựng, quản lý giao thơng cập nhật thường xun tình trạng tuyến đường địa bàn, chia sẻ thơng tin phục vụ cho cơng tác quản lí, theo dõi đánh giá tình hình Thường xun tổ chức đào tạo, nâng cao nghiệp vụ quản lý, chun mơn cho cán cấp huyện xã Ế Huy động thành phần kinh tế khác tham gia vào việc đầu tư hạ tầng U giao thơng đường địa bàn huyện ́H Tăng cường cơng tác bảo trì đường bộ, đặc biệt tuyến đường GTNT Kiện tồn mơ hình tổ chức GTNT tiến hành đào tạo nâng cao lực TÊ quản lý GTNT tất cấp xã 2.3 Đối với người dân H Người dân phải đóng thuế đầy đủ thời hạn để góp phần thực IN phần nghĩa vụ vào cơng tác tu, sữa chữa đường K Người dân phải nâng cao ý thức bảo vệ cơng trình giao thơng đường địa bàn huyện khơng phá hoại đường, cầu, bến phà đường bộ, cọc tiêu, biển O ̣C báo hiệu, dải phân cách,… ̣I H Các chủ phương tiện phải lựa chọn loại phương tiện phù hợp với kết cấu đường để giảm thiểu tác động xấu tới đường, tránh làm đường xuống cấp, hư hỏng Đ A Người dân khơng xây dựng cơng trình khác hay kinh doanh lấn chiếm vỉa hè hành lang an tồn đường bộ, tránh hạn chế tầm nhìn gây tai nạn giao thơng Chủ phương tiền cần vận chuyển khối lượng hàng hóa quy định trọng tải xe đường cho phép, tránh làm hư hại sở hạ tầng thiếu ý thức thân SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa TÀI LIỆU THAM KHẢO Niên giám thống kê 2011-2012 huyện Đơ Lương, tỉnh Nghệ An Báo cáo xuất năm 2010 Báo cáo tổng hợp phát triển giao thơng đường giai đoạn 2010-2013 Báo cáo quy hoạch chiến lược giao thơng nơng thơn huyện Đơ Lương đến năm 2020 Ế Các trang mạng điện tử: U http://www.drvn.gov.vn/webdrvn/ ́H http://www.mt.gov.vn/ http://www.doluong.gov.vn TÊ http://tailieu.vn Đ A ̣I H O ̣C K IN H http://kholuanvan.vn SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa PHỤ LỤC Phụ lục 1: Tiêu chuẩn thiết kế đường Tiêu chuẩn trích dẫn TCVN4054-05 22TCN-210-92 1582-99 IV Cấp V Cấp VI Loại A Loại B Loại AH Địa hình đồng 60 40 30 10-15 25 (20) Địa hình núi khó 40 30 20 Cấp, loại đường Tốc độ thiết kế (km/h) 10-15 20 (15) H8 Mặt/nền (m) 7.0/9.0 5.5/7.5 3.5/6.5 Địa hình núi khó 5.5/7.5 3.5/6.5 3.5/6.0 Dốc dọc tối đa (%) 6(8) 7(10) 9(11) 3.5/5.5 (3.0/4.0) (2.5/3.5) (3.0/5.0) 10 (10) 300 400(300) H ĐX ĐX (xe ĐX (xe Huyện ĐH, ĐX giới trung) loại giới nhẹ, xuống TT thơ sơ) xã ̣C ĐH K QL, ĐT, ĐT, ĐH, Hướng dẫn áp dụng: 3.0/4.0 400-500 300-400 200 IN Chiều dài dốc tối đa (m) 500 >=6 2.8T 3.5/5.0 TÊ Địa hình đồng Ế TTcầu cống (đồn xe) 2.5 U ́H Tải trọng TK (T/trục) Đ A ̣I H O (Nguồn: Báo cáo chiến lược giao thơng nơng thơn Việt Nam đến năm 2020) SVTH: Nguyễn Thị Lam – K44B KHĐT 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Phan Văn Hòa Phụ lục 2: Phân cấp kỹ thuật đường xe tơ theo chức đường lưu lượng thiết kế Lưu lượng xe Cấp thiết kế thiết kế đường Chức đường (chiếc/ngày) Cấp IV >500 Nối trung tâm địa phương , điểm lập hàng, cáckhu dân cư quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện >200 Đường phục vụ giao thơng địa phương: đường tỉnh, Ế Cấp V
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an , Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an , Giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn huyện đô lương, tỉnh nghệ an

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn