BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

13 405 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/10/2016, 03:12

1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình ñược hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS Võ Nguyên Du NGUYỄN VĂN ĐỨC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Phản biện 1: TS Huỳnh Thị Thu Hằng Phản biện 2: PGS.TS Phùng Đình Mẫn Chuyên ngành: Quản lý Giáo dục Mã số: 60.14.05 Luận văn ñược bảo vệ Hội ñồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Giáo dục học họp Đại học Đã Nẵng vào ngày 08 tháng 06 năm 2012 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC Có thể tìm hiểu luận văn : - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng, Năm 2012 - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng MỞ ĐẦU trình, nội dung ñào tạo có sửa ñổi bổ sung chưa ñồng Lý chọn ñề tài Cán nhân tố ñịnh thành bại cách mạng gắn bộ.Cơ sở vật chất nghèo nàn, ñội ngũ giảng viên thiếu dẫn ñến chất lượng ñào tạo chưa cao liền với vận mệnh Đảng, ñất nước, chế ñộ, khâu then Xuất phát từ vấn ñề nêu chọn ñề tài:“ Biện pháp chốt công tác xây dựng Đảng, yếu tố ñịnh chất lượng quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị Quảng Ngãi máy nhà nước giai ñoạn nay”, làm ñề tài nghiên cứu luận văn thạc sĩ Trong trình lãnh ñạo cách mạng, Đảng, nhà nước ta quan tâm ñến công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán công chức Nghị chuyên ngành quản lý giáo dục Mục tiêu nghiên cứu Hội nghị lần thứ III Ban Chấp hành Trung ương Đảng ( khóa Trên sở nghiên cứu lý luận, khảo sát, phân tích, ñánh giá thực VIII) ñã nhấn mạnh: “ Một nhiệm vụ toàn Đảng, trạng quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, ñề toàn dân ta thời công nghiệp hóa, ñại hóa xuất biện pháp quản lý công tác ñào tạo Trường nhằm nâng cao ñất nước phải ñào tạo ñồng ñội ngũ cán ngành,các chất lượng hiệu ñào tạo cán ñáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - cấp,các lĩnh vực có ñầy ñủ phẩm chất lực ngang tầm nhiệm xã hội ñịa phương thời kỳ công nghiệp hóa, ñại hóa vụ to lớn phức tạp nay” Khách thể ñối tượng nghiên cứu Đội ngũ cán lãnh ñạo, quản lý hệ thống trị cấp sở ñược ñào tạo Trường Chính trị tỉnh Công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán công chức ngày ñược quan tâm ñúng mức.Từ có Quyết ñịnh số 874/TTg ngày 20/11/1996 Thủ tướng 3.1 Khách thể nghiên cứu Công tác ñào tạo Trường Chính trị Quảng Ngãi 3.2 Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp quản lý công tác ñào tạo Hiệu trưởng Chính phủ ñào tạo, bồi dưỡng cán công chức nhà nước, hệ Trường Chính trị Quảng Ngãi thống sở ñào tạo, bồi dưỡng cán công chức ñược xây 4.Giả thuyết khoa học dựng, củng cố Tính quy hoạch hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng Hiện việc quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh ñược trọng Nội dung, chương trình ñào tạo ñã có thay Quảng Ngãi chưa thật hiệu quả, chưa ñáp ứng ñược yêu cầu nâng ñổi, bổ sung cho phù hợp với ñối tượng Sự quan tâm ñạo cao chất lượng ñào tạo giai ñoạn Học Viện Chính tri- Hành Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Nếu có biện pháp quản lý tốt công tác ñào tạo góp phần nâng Giáo dục ñào tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ngày sâu sát cao chất lượng ñào tạo cán bộ, ñáp ứng yêu cầu cách mạng hơn, ñã tạo ñiều kiện cho Trường phát triển thời kỳ công nghiệp hóa, ñại hóa hội nhập quốc tế Tuy nhiên, công tác ñào tạo CBCC Trường nhiều bất cập.Chất lượng ñào tạo thấp so với yêu cầu ñặt Chương Nhiệm vụ nghiên cứu- Nghiên cứu sở lý luận quản lý công tác ñào tạo ởTrường Chính trị - Khảo sát, ñánh giá thực trạng quản lý công tác ñào tạo ởTrường Chính trị Quảng Ngãi giai ñoạn - Đề xuất biện pháp quản lý công tác ñào tạo ởTrường Chính trị Quảng Ngãi nhằm ñáp ứng yêu cầu ñào tạo cán thời kỳ CNH, HĐH Phương pháp nghiên cứu 6.1 Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận:gồm phương pháp phân tích tổng hợp, phân loại tài liệu nhằm xây dựng sở lý luận quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị Quảng Ngãi 6.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Bao gồm phương pháp ñiều tra,phương pháp tổng kết kinh nghiệm, phương pháp vấn, phương pháp quan sát nhằm khảo sát, ñánh giá thực trạng quản lý công tác ñào tạo Hiệu trưởng Trường Chính trị Quảng Ngãi 6.3 Nhóm phương pháp bổ trợ: phương pháp lấy ý kiến chuyên gia, phương pháp thống kê toán học nhằm tổng hợp xử lý kết khảo sát ñiều tra Cấu trúc luận văn Ngoài Phần Mở ñầu, Luận văn bao gồm gồm chương: Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝCÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG HỆ THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝCÔNG TÁC ĐÀO TẠO TRONG HỆ THỐNG TRƯỜNG CHÍNH TRỊ 1.1.Tổng quan vấn ñề nghiên cứu quản lý công tác ñào tạo hệ thống Trường Chính trị 1.2.Các khái niệm 1.2.1 Quản lý Quản lý tác ñộng có ý thức chủ thể quản lý ñể huy, ñiều khiển, hướng dẫn trình xã hội,hành vi hoạt ñộng người nhằm ñạt tới mục ñích, ñúng với ý chí nhà quản lý, phù hợp với quy luật khách quan 1.2.2 Các chức quản lý Có chức quản lý là: - Lập kế hoạch - Tổ chức - Chỉ ñạo - Kiểm tra 1.2.3 Quản lý giáo dục Quản lý giáo dục hệ thống tác ñộng có mục ñích, có kế hoạch, hợp quy luật người làm công tác quản lý giáo dục nhằm làm cho hệ thống giáo dục vận hành theo ñường lối nguyên lý Đảng, thực ñược mục tiêu giáo dục phù hợp với tính chất nhà trường xã hội chủ nghĩa Việt Nam 1.2.4 Quản lý nhà trường Quản lý nhà trường bao gồm tác ñộng chủ thể quản lý bên bên nhà trường Nhà trường vừa thành tố khách thể tất cấp quản lý thống giáo dục từ trung ương ñến ñịa phương, ñồng thời hệ thống ñộc lập tự quản xã hội Do ñó quản lý nhà trường vừa có tính chất nhà nước,vừa có tính chất xã hội 7 1.3.Quan ñiểm Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh ñào tạo cán Học tập quyền lợi nghĩa vụ cán bộ, ñảng viên Thực Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI 2.1 Khái quát tình hình KT-XH nhu cầu ñào tạo cán chế ñộ học tập bắt buộc nhằm nâng cao trình ñộ lý luận trị, chuyên môn nghiệp vụ, ñường lối sách Đảng, pháp luật Nhà nước 1.4 Các nội dung chủ yếu quản lý công tác ñào tạo Trường tỉnh Quảng Ngãi Chính trị tỉnh 1.4.1 Quản lý công tác tuyển sinh 1.4.2 Quản lý, nội dung chương trình ñào tạo 1.4.3 Quản lý hoạt ñộng dạy giảng viên hoạt ñộng học 2006-2010 ñịnh hướng ñến năm 2015, nhu cầu ñào tạo nguồn học viên 1.4.3.1 Quản lý hoạt ñộng dạy giảng viên 1.4.3.2 Quản lý hoạt ñộng học học viên 1.4.4 Quản lý việc kiểm tra- ñánh giá kết học tập 1.4.5.Quản lý ñiều kiện hỗ trợ công tác ñào tạo Tiểu kết chương Quản lý công tác ñào tạo hệ thống Trường Chính trị bao gồm nhiều giai ñoạn hay trình phận Từ giai ñoạn tuyển sinh trình thực nội dung chương trình ñào tạo, hoạt ñộng dạy học, kế hoạch kiểm tra ñánh giá kết học tập hoạt ñộng hỗ trợ ñào tạo Toàn hoạt ñộng ñào tạo chung nhà trường bao quát nhiều hoạt ñộng, yếu tố cần ñược quản lý Các nội dung quản lý công tác ñào tạo nói ñược thực theo chức phương pháp quản lý giáo dục nói chung quản lý công tác ñào tạo hệ thống Trường Chính trị nói riêng 2.1.1.Khái quát tình hình KT-XH tỉnh Quảng Ngãi 2.1.2 Nhu cầu ñào tạo cán tỉnh Quảng Ngãi Trên sở ñịnh hướng phát triển kinh tế xã hội tỉnh giai ñoạn nhân lực thuộc lĩnh vực hành nghiệp tỉnh 10076 lượt cán bộ.Cụ thể: Nhu cầu ĐT,BD lý luận trị 5209 lượt cán bộ, ñó : - Đối với cấp tỉnh là: 370 lượt cán - Đối với cấp huyện, thành phố 622 lượt cán - Đối với cấp xã, phường, thị trấn 4277 lượt cán Nhu cầu ĐT,BD quản lý nhà nước 4807lượt cán bộ, ñó : - Đối với cấp tỉnh là: 464 lượt cán - Đối với cấp huyện, thành phố 623 lượt cán - Đối với cấp xã, phường, thị trấn 3720 lượt cán 2.2 Sự hình thành phát triển Trường Chính trị tỉnh 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển Trường Chỉnh trị tỉnh ñược thành lập vào ngày 02/6/1995 theo Quyết ñịnh số 628/QĐ-UB UBND tỉnh Quảng Ngãi sở hợp Trường Đảng tỉnh Trường Hành tỉnh 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức máy, chế hoạt ñộng - Trường Chính trị có nhiệm vụ ñào tạo cán lãnh ñạo, quản lý Đảng, Chính quyền, Mặt trận, Hội, Đoàn thể ñương chức dự nguồn cấp, chủ yếu cấp sở 10 - Trường có Ban Giám hiệu, Khoa, Phòng Trường chịu Trường trị ñào tạo hệ bản: hệ Trung cấp lý luận lãnh ñạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, quản lý chuyên môn Chính trị (nay Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính) hệ Học Viện Chính tri- Hành quốc gia Hồ Chí Minh Bộ Trung cấp hành GD-ĐT 2.3 Kết ñào tạo 10 năm (2001- 2010) *Chương trình trung cấp lý luận trị Chương trình trung cấp lý luận trị ñược thực theo - Đã ñào tạo 3310 cán (trong ñó TCLLCT 2890, TCHC 420) Quyết ñịnh số 484/QĐ-HVCTQG ngày 11/12/2002 Giám ñốc 2.4 Thực trạng quản lý công tác ñào tạo Trường trị Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (nay Học viện Chính Quảng Ngãi trị-Hành Quốc gia Hồ Chí Minh) 2.4.1.Thực trạng quản lý công tác tuyển sinh ñào tạo + Toàn chương trình có 171 bài, ñó có 147 giảng, - Qua thực tế công tác chiêu sinh ñào tạo trường cho thấy: xử lý tình huống, tập thực hành, ñề án công tác, 14 báo Về ưu ñiểm: Thủ tục hồ sơ quy trình tuyển sinh thực ñúng cáo, tình hình nhiệm vụ ñịa phương quy chế Học viện Chính trị- Hành Quốc gia Hồ Chí Minh Bộ GD& ĐT + Căn cấu nội dung chương trình, thời gian toàn khóa 12 tháng Thực học 10 tháng, với 225 ngày - Từ năm 2002- 2007 công tác chiêu sinh hầu hết + Tổng số tiết quy ñịnh: lên lớp, nghe giảng, nghe báo cáo, ñào tạo cho cán hệ thống trị cấp xã phường, thị trấn tập tình huống, thi, kiểm tra 976 tiết Số tiết dành cho khâu: ñối tượng trưởng, phó phòng ban cấp huyện, tỉnh.Việc xếp nghiên cứu, thảo luận, ôn thi… 704 tiết phân bổ học viên vào lớp có thuận lợi trình ñộ học vấn, chức vụ công tác, ñộ tuổi…nên chất lượng ñào tạo tương ñối tốt - Từ năm 2008 ñến lớp TCLLCT- HC TCHC mở trường ñược ñào tạo theo hình thức quy tập trung Về nhược ñiểm: công tác chiêu sinh thường trông chờ, ỷ lại ñịa phương Nguồn tuyển sinh ñào tạo TCHC ngày dần, Tuy nhiên tùy vào tình hình cụ thể, ñối với lớp có trình ñộ không ñều, học vấn thấp, Ban giám hiệu ñã tăng 20% tổng quỹ thời gian phần học Chủ yếu dành cho thảo luận, xê mina, hệ thống, ôn tập bài, ngoại khóa Thực chương trình này, Trường ñã ñào tạo cho hai ñối tượng có trình ñộ học vấn khác nhau: thân cán công chức sở tự hoàn thiện tiêu chuẩn chức + Đối tượng có tốt nghiệp THPT tương ñương trở danh nhiều hình thức học ñại học, học ngành trung lên, cuối khóa, học viên ñỗ tốt nghiệp ñược cấp Trung cấp lý cấp chuyên nghiệp khác.Việc xếp tổ chức lớp,tên gọi khóa luận Chính trị học,lớp học chưa khoa học… 2.4.2 Thực trạng quản lý nội dung chương trình ñào tạo + Đối tượng có tốt nghiệp THCS, cuối khóa học viên ñỗ tốt nghiệp ñược cấp chứng nhận ñã học xong chương trình Trung cấp lý luận Chính trị 11 12 Chương trình Trung cấp hành 2.4.3.2 Quản lý hoạt ñộng dự giờ, ñánh giá chất lượng giảng dạy Ngày 15/2/2008 Bộ Giáo dục-Đào tạo ñã có công văn số giảng viên 1111/BGD-ĐT-GDCN ñồng ý cho Trường Chính trị Quảng Ngãi mở hệ ñào tạo Trung cấp hành Ban giám hiệu quy ñịnhbằng văn tất GV khoa ñều phải ñược Hội ñồng chuyên môn dự giờ, GV phải ñược HĐCM Toàn chương trình có 1850 tiết, thời gian ñào tạo 24 tháng, dự it tiết giảng năm Ngoài khoa chủ ñộng xây Trường ñã xây dựng kế hoạch giảng dạy học tập, triển khai nội dựng kế hoạch dự khoa nhằm trao ñổi chuyên môn, rút dung ñào tạo, xây dựng quy trình ñạo tạo, kiểm tra, thi, thực tập, thi kinh nghiệm giảng dạy tốt nghiệp theo quy ñịnh Bộ Giáo dục-Đào tạo Việc phân công giảng viên giảng dạy công việc liên Từ năm 2005 ñến nay,có 80% GV ñược dự ñánh gía chất lượng,và ñều ñạt loại giỏi cấp khoa, ñó có 30% ñạt loại giỏi quan ñến công tác chuyên môn ñược thể văn cấp trường Trường ñã cử 7giảng viên dự thi giảng viên dạy giỏi cấp 2.4.3 Thực trạng quản lý hoạt ñộng giảng dạy giảng viên Quốc gia Học Viện CTHCQGHCM tổ chức Kết qủa có 5GV ñạt 2.4.3.1 Quản lý trình giảng dạy giảng viên loại giỏi, 2GV ñạt loại xuất sắc Ban Giám hiệu quy ñịnh nội dung giảng phải ñảm bảo yêu cầu sau ñây: + Tính tư tưởng 2.4.4.Quản lý hoạt ñộng nghiên cứu khoa học giảng viên Ban giám hiệu ñã thành lập Hội ñồng khoa học Trường ban hành quy chế hoạt ñộng khoa học nghiên cứu thực tế + Tính khoa học Từ năm 2005 ñến nay, trường có ñề tài NCKH cấp tỉnh + Tính thực tiễn Biên soạn tài liệu : Giáo trình “ Tình hình nhiệm vụ ñịa + Tính phê phán - Mặt làm ñược: + Nội dung giảng, GV ñảm bảo tính tư tưởng, tính khoa học, tính thực tiễn, tính phê phán + Bước ñầu áp dụng giảng dạy theo phương pháp tích cực ñã có phương” Tổ chứchội thảo tọa ñàm sinh hoạt khoa học cấp tỉnh, cấp trường nhân ngày lễ lớn năm Tuy nhiên, lực lượng cán nghiên cứu khoa học mỏng ñang trình chuẩn hóa, ñó phải ñáp ứng yêu kết ñịnh, HV dễ tiếp thu bài, nắm bắt kiến thức tốt cầu ñào tạo, bồi dưỡng cán tỉnh lớn; nên hoạt ñộng + Phong cách sư phạm nghiêm túc, tác phong chuẩn mực nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn nhiều hạn chế ñịnh - Mặt hạn chế: + Nặng lý thuyết, số giảng viên trẻ giảng suông, liên hệ thực tế ñi nghiên cứu thực tế sở nên làm cho giảng thiếu sinh ñộng, thiếu tính thuyết phục 13 2.4.5 Thực trạng quản lý trình học tập học viên Trường Chính Trị tỉnh Quảng Ngãi ñã thực ñồng giải 14 trường ñã bắt ñầu từ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ ăn, nghỉ, tài liệu, phương tiện học tập Thứ năm, ñẩy mạnh phong trào thi ñua học viên, kết hợp pháp sau: Thú nhất, xác ñịnh rõ nội dung học tập rèn luyện HV chặt chẽ gữa nhà trường ñịa phương, quan ñơn vị quản Nội dung học tập học viên gồm nội dung lớp nội lý học viên dung tự học, tự nghiên cứu, ñảm bảo tỷ lệ 01giờ lên lớp có từ 2ñến 2,5 tự nghiên cứu Nội dung rèn luyện học viên bao gồm Thực thời gian, quy trình, quy ñịnh học tập, ý thức thực hoàn thành sản phẩm tự học, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, ý thức tham gia phong trào chung, ñặc biệt phong trào văn thể Trường ñưa nội quy quản lý học viên thành nội dung thi ñua học viên, tổ, lớp, ñơn vị Toàn tiêu thi ñua ñược Phòng Đào tạo cập nhật ngày, tuần, tháng, quý Kết thi ñua ñược thông báo công khai bảng tin nhà trường, ñịnh kỳ nhà trường thông báo kết thi ñua học Thứ hai, tăng cường khâu kiểm tra, ñánh giá học viên viên sở ( nơi cử cán ñi học).Qua ñó, ñã tạo ñược ñộng lực Nội dung quản lý học viên ñều ñược xây dựng thành quy ñịnh thúc ñẩy học viên thực tốt quy trình ñào tạo trường, ñược ñánh giá ñiểm Hằng năm, nhà trường chọn khâu quan ñồng thời sở có thêm ñiều kiện ñể nhận xét, ñánh giá, sử dụng trọng nhất, khó khăn ñể tập trung ñạo, khâu ñó ñược tính cán tốt hệ số ñiểm cao 2.4.6 Thực trạng quản lý ñiều kiện hỗ trợ công tác ñào tạo Thứ ba, tổ chức kiểm tra, thi ñánh giá kết học tập Được quan tâm Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở vật chất Ban Giám hiệu ñạo Phòng Đào tạo quản lý học viên làm tốt Trường Chính Trị tỉnh bước ñược ñầu tư, cải tạo, nâng cấp, khâu duyệt ñiều kiện dự thi hết môn, thi tốt nghiệp,( tỷ lệ chuyên xây dựng ñã có thay ñổi ñáng kể so với trước ñây Một nhà cần từ 90% trở lên, ñủ loại sản phẩm tự học, ñủ loại ñiểm, làm việc với diện tích xây dựng 350m2; 04 Hội trường 06 phòng bình quân ñiểm từ trung bình trở lên không vi phạm nội quy, học, phòng có sức chứa 60 chỗ ngồi Có 02 dãy ký túc xá với quy chế), học viên thiếu ñiều kiện thi ñều chưa ñược dự 204 giường 01 nhà ăn với diện tích xây dựng 170m2;; Trường thi lần ñầu, học viên phải học bù, học lại hoàn thành ñủ ñiều có 02 xe ô tô, 01 xe 25 chỗ 01 xe 04 chỗ Trường ñã trang kiện ñược dự thi với lớp khác trường bị ñược 09 máy tính xách tay, 18 máy tính phòng làm Thứ tư, nâng cao chất lượng công tác phục vụ học viên việc cải tạo trang bị 02 phòng học thực hành tin học với 30 máy; Để thực tốt giải pháp trên, nhà trường công trang thiết bị âm thanh, ánh sáng… ñược tăng cường tác phục vụ học viên với phương châm“tận tình, chu ñáo, kịp thời, Tuy nhiên, xét tổng thể sở vật chất Trường tất nâng cao chất lượng ñào tạo, bồi dưỡng cán bộ” Nhà ñáp ứng ñược 30-40% so với nhu cầu, thiếu phòng làm việc, 15 16 phòng học, phòng , phòng ñọc Trang thiết bị chưa ñồng bộ, máy Có ñược ñội ngũ cán bộ, giảng viên hôm Đảng uỷ tính ñời cũ cấu hình thấp, thiếu phương tiện thiết bị nghe, nhìn Ban Giám hiệu có kế hoạch hàng năm xây dựng phát triển ñội ñể phục vụ phương pháp giảng dạy tích cực… ngũ giảng viên Kế hoạch ñược xây dựng sở thực tế từ việc 2.5 Phân tích ñánh giá thực trạng quản lý công tác ñào tạo tạo nguồn, tìm kiếm, lựa chọn cho ñến việc ñào tạo, ñào tạo lại ñội 2.5.1.Điểm mạnh ngũ giảng viên có dự báo có tính khả thi Được hướng dẫn, ñạo trực tiếp kịp thời Học viện CT 2.5.2 Điểm yếu HCQGHCM Bộ GD-ĐTvề nội dung, chương trình, giáo trình, - Cơ chế quản lý, ñạo ñiều hành cấp ñối với ban hành qui chế hoạt ñộng, ñào tạo bồi dưỡng ñội ngũ giảng Trường nhiều bất cập nên nhà trường chưa thật chủ ñộng viên, tổ chức tổng kết, hội thảo khoa học, tập huấn giáo trình, trao việc triển khai thực nhiệm vụ theo tiêu kế hoạch ñổi kinh nghiệm trường, hướng dẫn nội dung, phương pháp mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao Đến Trường chưa ñược phân giảng dạy, qui chế học tập công tác nghiên cứu khoa học.v.v… bổ ngân sách ñể chủ ñộng thực mở lớp hệ bồi dưỡng Đây - Sự quan tâm lãnh ñạo, ñạo Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân khó khăn ñể Trường vươn lên việc biên soạn Tỉnh yếu tố ñịnh trực tiếp ñến hiệu công tác ñào tạo cán chương trình, nội dung tổ chức giảng dạy lớp bồi dưỡng theo Nghị ñịnh 18/2010/NĐ-CP, ngày 05/3/2010 Chính phủ - Sự phối hợp Trường Chính trị Tỉnh với Sở, ban, - Trường chưa kiện toàn máy lãnh ñạo khoa, phòng ñể ngành huyện, thành phố ñiều kiện ñảm bảo cho công tác ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ Hiện máy lãnh ñạo, quản lý ñào tạo cán ñạt kết cao Trường thiếu 02 phó hiệu trưởng, 01 trưởng phòng, 04 phó - Đảng uỷ Ban giám hiệu phát huy dân chủ, ñoàn kết nội bộ, khai thác khả trí tuệ sáng tạo thành viên từ cán bộ, trưởng khoa,02phó trưởng phòng (do thiếu nguồn cán nên từ 01/11/2010, khoa Dân vận sáp nhập vào khoa Xây dựng Đảng giảng viên nhân viên phục vụ, tạo nên sức mạnh tập thể với - Hoạt ñộng dự ñánh giá, xếp loại chất lượng giảng dạy tinh thần trách nhiệm cao công việc, thực thi rộng rãi qui chế chưa trì thường xuyên nên chưa tạo ñộng lực cạnh tranh dân chủ sở, ñẩy mạnh phong trào thi ñua dạy tốt, học tốt ñội ngũ giảng viên Một phận giảng viên nặng số lượng Thường xuyên chăm lo xây dựng, ñào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện ñội giảng, chưa quan tâm ñến chất lượng giảng dạy ngũ giảng viên, cán có trình ñộ lực giảng dạy, có kiến thức - Cơ sở vật chất ñáp ứng ¼ nhu cầu ñào tạo, trang thiết bị, thực tế, nghiệp vụ, có phẩm chất ñạo ñức say sưa tâm huyết với phương tiện trực tiếp phục vụ hoạt ñộng nghiên cứu khoa học, giảng nghề nghiệp, ñây ñiều kiện then chốt ñịnh thành công dạy làm việc thiếu nghiệp ñổi trường 17 18 - Hệ thống văn quy phạm pháp luật áp dụng choTrường Chính tri tỉnh vừa thiếu, vừa không ñồng nên có lúc vận dụng tùy - Thực Nghị số 18 Chính phủ xây dựng chương trình ĐTBD chức danh cho CBCC tiện quản lý, ñiều hành hoạt ñộng Trường 2.5.3.Nguyên nhân ñiểm yếu quản lý công tác ñào tạo - Xây dựng kế hoạch ĐTBD theo nhiệm kỳ ñại hội Đảng nhiệm kỳ HĐND cấp theo ñạo Tỉnh ủy Kết ñiều tra cho thấy, nguyên nhân dẫn ñến tồn tại, hạn chế quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh - Bộ máy BGH, khoa , phòng chưa ñủ số lượng theo quy ñịnh Quảng Ngãi phụ thuộc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, song nguyên - Cơ sở vật chất chưa ñáp ứng với yêu cầu ñào tạo cán nhân thuộc ñội ngũ cán quản lý, kế hoạch, - Nhận thức văn hóa nhà trường phận CBGV chương trình ñào tạo, ñiều kiện hỗ trợ công tác ñào tạo hạn chế môi trường văn hóa nhà trường 3.3 Các biện pháp cụ thể Tiểu kết chương 3.3.1 Kiện toàn hệ thống tổ chức Ban Giám hiệu khoa, Thực trạng quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh phòng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý Quảng Ngãi thời gian qua cho thấy kết ñạt ñược ñã góp phần ñáng kể vào việc ñào tạo cán công chức cho tỉnh Đã ñào tạo CBCC có trình ñộ lý luận trị kỹ quản lý nhà nước, ñặc biệt CBCC hệ thống trị cấp - Thứ nhất,do yêu cầu nhiệm vụ trị Trường ngày cao nên phải kiện toàn Ban Giám hiệu Hiện Trường ñang có 1Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng Vì phải thực quy trình bổ sung quy hoạch ñể bổ nhiệm từ ñến phó hiệu trưởng sở (xã, phường, thị trấn) Đội ngũ cán ñã góp phần cấp Nguồn bổ sung quy hoạch Ban Giám hiệu phải cán bộ, giảng ủy Đảng Chính quyền thực thắng lợi nhiệm vụ phát triển viên ñang giữ chức vụ trưởng,phó khoa, phòng, ñủ tiêu chuẩn quy kinh tế- xã hội ñịa phương 10 năm qua ñịnh, có trình ñộ thạc sĩ trở lên Tránh tình trạng ñiều ñộng cán Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO lãnh ñạo từ tỉnh, huyện trước ñây Trường có Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY nguồn quy hoạch Ban Giám hiệu - Thứ hai, triển khai quy trình bổ nhiệm trưởng, phó khoa, 3.1.Nguyên tắc xây dựng biện pháp phòng Hiện khoa thiếu từ ñến phó trưởng khoa, 3.2 Cơ sở thực tiễn ñề biện pháp phòng thiếu từ ñến phó trưởng phòng, ñó phòng khoa học - Xuất phát từ thực tế Trường từ ñến 2015 xây dựng phát triển Trường thành sở ñào tạo, bồi dưỡng cán ngang tầm với phát triển tỉnh thông tin-tư liệu chưa có Trưởng phòng Chú trọng ñào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, ñề bạt cán ñúng với thực trạng tiềm ñội ngũ cán có ñể vửa ñáp ứng nhu cầu kiện toàn máy lãnh ñạo khoa, phòng, vừa tạo ñộng lực 19 20 cho ñội ngũ cán nâng cao ý thức học tập, rèn luyện, phấn ñấu hoạch phải ñáp ứng yêu cầu tuyển sinh trường ñào tạo vươn lên mặt Đây nhân tố có ý nghĩa ñịnh ñể nâng tiêu chuẩn trình ñộ học vấn, trị, tuổi ñời.v.v… cao hiệu lực, hiệu lãnh ñạo, quản lý nhà trường góp phần vào - Trường Chính trị tỉnh vào nhu cầu ñào tạo cán việc ñào tạo nguồn nhân lực cán hệ thống trị, ñặc ban ngành, huyện, ñể xây dựng kế hoạch cụ thể Trường biệt cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn thời kỳ Kế hoạch ñào tạo cán Trường cần phải phối hợp chặt chẽ với CNH HĐH Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Sở Nội vụ ban ngành liên quan xây dựng - Thứ ba, tách khoa Xây dựng Đảng Dân vận ñể tái lập khoa kế hoạch ñào tạo năm, năm trình Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân Xây dựng Đảng khoa Dân vận Nguồn lực chỗ Trường tỉnh phê duyệt làm sở pháp lý ñể vào ñó mà thực hội ñủ yếu tố ñể thực chủ trương Với ñội ngũ Trong kế hoạch phải tính ñến vấn ñề kinh phí, khả thực CBGV có tình hình nhiệm vụ việc sáp nhập thi.v.v… khoa không phù hợp Do vậy, phải tái lập khoa Xây dựng Đảng khoa Dân Vận tất yếu khách quan Trong trình thực kế hoạch ñào tạo Trường cần lưu ý: Đào tạo cán phải vào yêu cầu, tiêu, kế hoạch Cần thực việc ñiều ñộng, luân chuyển cán ñồng thời với phải sở ñề án qui hoạch xây dựng ñội ngũ cán việc bổ nhiệm nhằm tăng cường nguồn lực cho khoa, tỉnh,ñào tạo không chạy theo số lượng mà yếu tố quan trọng phòng Mạnh dạn bãi nhiệm cán quản lý hạn chế lực chất lượng; Đào tạo phải sở nhu cầu người học, không ñủ chuẩn mà khả ñào tạo lại ñào trường ñược xếp, bố trí ổn ñịnh ñúng sở trường lực hoạt tạo nâng cao ñộng 3.3.2 Lập kế hoạch ñào tạo theo nhiệm kỳ Đại hội Đảng cấp 3.3.3 Xây dựng chương trình ñào tạo cán theo chức danh nhiệm kỳ Hội ñồng nhân dân cấp quan Đảng, Chính quyền, Đoàn thể Một kế hoạch ñược xây dựng phải ñảm bảo tính khoa học, tính pháp lý tính khả thi cao Mục tiêu ñào tạo cán theo chức danh nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp thực nhiệm vụ, công vụ Góp phần Để làm ñược ñiều cần tiến hành: xây dựng hành tiên tiến, ñại Vì cần ñảm bảo - Điều tra, khảo sát trình ñộ cán nhu cầu ñào tạo nguyên tắc ñào tạo, bồi dưỡng sau: cán tỉnh ñặc biệt ñào tạo Trường Chính trị tỉnh Nhu cầu + Căn vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn ngạch công chức, ñào tạo cán phải sở kế hoạch ñào tạo quan ban tiêu chuẩn chức vụ lãnh ñạo, quản lý nhu cầu xây dựng, phát ngành tỉnh, huyện sở Kế hoạch ñào tạo cán phải cụ thể triển nguồn nhân lực quan ñơn vị ñến chức danh cán (bao gồm ñương chức dự nguồn), ngành ñào tạo; trường ñào tạo thời gian ñi học Việc xây dựng kế + Bảo ñảm tính tự chủ quan quản lý, ñơn vị sử dụng công chức hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng 21 22 + Đề cao vai trò tự học quyền công chức việc lựa chọn chương trình bồi dưỡng theo vị trí làm việc 3.3.5 Chấn chỉnh văn hóa nhà trường ñể thực tốt sứ mệnh Trường Chính trị giai ñoạn + Đảm bảo công khai, minh bạch, hiệu Thứ nhất, thống nhận thức văn hóa nhà trường 3.3.4 Đầu tư, xây dựng sở vật chất tăng cường thiết bị dạy học Hiện Trường Chính trị tỉnh ñang tiến hành mở rộng phía tây phía bắc diện tích 25.000 m + Xây dựng 01 hội trường 500 chỗ ngồi 04 hội trường, Để thống nhận thức văn hóa nhà trường làm sở cho thống hành ñộng xây dựng thay ñổi văn hóa nhà trường lãnh ñạo nhà trường chia sẻ với toàn thể CBGV trường vấn ñề văn hóa nhà trường Từng ñơn vị khoa, phòng thảo luận có chương trình hành ñộng thiết thực hội trường có sức chứa 120 chỗ ngồi; 14 phòng học, phòng học Cần xây dựng quy chế văn hóa nhà trường 80 chỗ ngồi, 04 phòng tin học, phòng ñặt 20 máy, 04phòng học Thứ hai; Rà soát, hoàn chỉnh hệ thống quy trình, thủ tục làm việc ngoại ngữ, phòng 25 chỗ ngồi + Phòng làm việc Ban Giám hiệu, khoa, phòng.Bình quân cho cán bộ, viên chức 12 m Xây dựng phòng họp từ 802 100 chỗ ngồi 01 phòng tiếp khách khoảng 36m + Xây dựng thư viện, phòng ñọc, phòng truyền thống ñủ chỗ ñể - Phát triển trì hệ thống quy trình, thủ tục làm việc sở thường xuyên rà soát ñiều chỉnh kịp thời quy trình thủ tục làm việc Đây ñiều kiện tiên nỗ lực xây dựng văn hóa nhà trường trưng bày trình hình thành phát triển trường Chính trị; - Hoàn thiện quy chế hoạt ñộng nhà trường phòng ñọc;thư viện ñủ ñể bố trí cho khoảng 10.000 ñầu sách - Chuẩn hóa hệ thống chương trình, giáo trình + Nhà học viên ñủ chỗ cho 500 giường khoảng 30 giường phòng tiếp khách + Nhà bếp, nhà ăn ñủ chỗ cho khoảng 350 chỗ ngồi - Chuẩn hóa hệ thống thủ tục làm việc Thứ ba; Hình thành chuẩn hành vi giao tiếp cá nhân Về bản, giao tiếp ứng xử nội với bên cần Để thực ñược ñiều xúc nêu trên, nhà trường ñảm bảo thực nguyên tắc là: Tôn trọng, bình ñẳng, cần quan tâm, tạo ñiều kiện Tỉnh ủy, UBND tỉnh ñể công khai, tin cậy, phù hợp ñối tượng, cộng tác hài hòa, lợi ích, phù Trường Chính trị trở thành trung tâm ñào tạo ñại, làm tròn hợp quy luật sinh lý thẩm mỹ, hành vi vai trò ñào tạo, bồi dưỡng ñội ngũ cán có chất lượng ñáp ứng yêu Thứ tư; Hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý cầu thời kỳ phát triển mới, góp phần thực thắng lợi ñề án ñào Trường Chính trị cần xây dựng ñược hệ thống thông tin có tạo nguồn nhân lực cho tỉnh ñể Quảng Ngãi ñến năm 2020 tính hệ thống, thiết thực, ñầy ñủ, tạo chế cho phản biện tích cực trở thành tỉnh công nghiệp phát triển theo hướng ñại mà Điều này, hoàn toàn phù hợp với vấn ñề mang tính thời Nghị Quyết Đại hội tỉnh Đảng lần thứ XVIII ñã ñề “ phản biện xã hội” 23 24 Bản chất vấn ñề gắn với nhu cầu chế phản nghiên cứu nội dung chủ yếu quản lý công tác ñào tạo biện ñối với hệ thống quản lý nhà trường nhằm giảm thiểu tác Trường Chính trị tỉnh Đây nhiệm vụ ñộng tiêu cực tính chủ quan chiều, quan liêu ñộc nhà trường nói chung Trường Chính trị tỉnh nói riêng Chính quyền người quản lý lý luận ñã ñịnh hướng xác lập nên sở vững Thứ năm; Tổ chức hiệu phong trào giúp tác giả nghiên cứu thực trạng ñề xuất biện pháp quản lý Thứ sáu; Xây dựng hình mẫu công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi 3.4 Khảo sát tính hợp lý tính khả thi biện pháp Kiểm chứng tính khả thi biện pháp 1.2.Về thực tiễn Qua phân tích, ñánh giá thực trạng quản lý công tác ñào tạo Chúng ñã tiến hành tìm hiểu phiếu khảo sát dành cho Trường Chính trị tỉnh Quảng Ngãi, luận văn nêu kết 50 cán giảng viên bao gồm: Ban Giám hiệu, trưởng, phó khoa, ñạt ñược hạn chế quản lý công tác tuyển sinh, quản lý phòng, giảng viên, cán phòng nội dung chương trình ñào tạo, quản lý công tác giảng dạy Nhận xét: Qua kết khảo sát thấy: giảng viên học tập học viên, quản lý ñiều kiện hỗ trợ Về mức ñộ quan trọng kiện toàn hệ thống Ban giám hiệu công tác ñào tạo Từ ñó mà phân tích, ñánh giá ñiểm mạnh, ñiểm khoa phòng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý yếu, tìm nguyên nhân cụ thể ñể có hướng khắc phục Qua kết khảo sát, ñiều tra cho thấy, nguyên nhân dẫn ñến Về tính cần thiết, xây dựng kế hoạch ñào tạo theo nhiệm kỳ hạn chế quản lý công tác ñào tạo trường phụ thuộc vào thi, hình thành hệ thống hoàn chỉnh sở vật chất thiết bị nhiều yếu tố, song nguyên nhân thuộc ñội ngũ cán dạy học quản lý, kế hoạch ñào tạo, chương trình ñào tạo, ñiều kiện hỗ trợ công tác ñào tạo nhận thức văn hóa nhà trường.Từ thực trạng KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Qua trình nghiên cứu sở lý luận quản lý giáo dục cho thấy cần có biện pháp cụ thể quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh giai ñoạn nhằm nâng cao chất lượng hiệu ñào tạo thực trạng quản lý công tác ñào tạo Trường Chính trị tỉnh 1.3 Các biện pháp Quảng Ngãi, luận văn ñã ñạt ñược nhũng yêu cầu sau: Từ vấn ñề ñã nghiên cứu lý luận thực tiễn nêu 1.1.Về lý luận chương chương luận văn, tác giả ñưa biện Luận văn ñã tìm hiểu khái niệm quản lý, quản lý pháp cụ thể: giáo dục, quản lý nhà trường, nghiên cứu quan ñiểm, chủ trương Đảng Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh ñào tạo cán bộ, - Kiện toàn hệ thống Ban Giám Hiệu khoa, phòng cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý 25 - Lập kế hoạch ñào tạo theo nhiệm kỳ ñại hội Đảng cấp nhiệm kỳ HĐND cấp - Xây dựng chương trình ñào tạo cán theo chức danh, quan Đảng, Chính quyền, Hội, Đoàn thể - Đầu tư, xây dựng sở vật chất tăng cường thiết bị dạy 26 phí bồi dưỡng CBCC Trường Chính trị ñể Trường chủ ñộng thực kế hoạch mở lớp Đề nghị UBND tỉnh quan tâm giúp ñỡ nhà trường việc triển khai Đề án: “Xây dựng, phát triển Trường Chính trị giai ñoạn 2007-2010 ñịnh hướng ñến năm 2015” ñã ñược Tỉnh ủy phê duyệt nhằm bảo ñảm sở hạ tầng cho việc mở rộng nâng cao học - Chấn văn hóa nhà trường ñể thực tốt sứ mệnh Trường Chính trị giai ñoạn chất lượng ñào tạo cán tỉnh 2.2 Đối với Học Viện CT – HC quốc gia Hồ Chí Minh Các biện pháp ñề xuất nêu kết trình Cần bổ sung vào chương trình trung cấp lý luận trị-hành nghiên cứu nghiêm túc.Những kết khảo nghiệm xác nhận tính số chuyên ñề như:“tư tưởng Hồ Chí Minh ñại ñoàn quan trọng, tính cần thiết, tính khả thi biện pháp Điều ñó kết”,“Thực vận ñộng học tập làm theo gương ñạo cho thấy nội dung trình bày luận văn ñã giải ñức Hồ Chí Minh”,“Đổi phương thức tổ chức nội dung hoạt nhiệm vụ nghiên cứu, ñạt mục tiêu nghiên cứu mà ñề tài ñặt ñộng khối dân vận”,“Công tácvận ñộng trí thức”, “ kỹ ñiều nhằm nâng cao chất lượng ñào tạo cán theo tinh thần hành công sở” nhằm ñáp ứng yêu cầu thực tiễn ñặt Nghị Quyết ñại hội Đảng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XVIII Kiến nghị Học viện Chính trị- Hành quốc gia Hồ Chí Minh cần phối hợp với Bộ Giáo dục ñào tạo thống văn ñạo hệ 2.1 Đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống Trường Chính trị chuyên môn, chế ñộ sách cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh cần có ñạo chặt chẽ sâu sát cán giảng viên Học viện nên tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm chế phối hợp Trường Chính trị tỉnh với Sở, Ban, ngành thực chương trình, giáo trình tổ chức hội thảo môn hữu quan công tác ñào tạo, bồi dưỡng nhằm gắn công tác quy học ñể thu thập thông tin từ Trường Chính trị tỉnh, sở trực hoạch, sử dụng cán với công tác ñào tạo, bồi dưỡng cán tiếp thực chương trình giáo trình bảo ñảm tính thiết Với chức nhiệm vụ Trường ñào tạo, bồi dưỡng cán theo tinh thần Quyết ñịnh số 88- QĐ/TW ngày 5/9/1994 Ban Bí thư Trung ương từ năm 1998 ñến kinh phí bồi dưỡng Sở Nội vụ quản lý nênTrường không chủ ñộng mở lớp Đối tượng bồi dưỡng Sở, Ban, ngành, ñoàn thể chiêu sinh mở lớp trực tiếp giảng dạy Điều trái với quy ñịnh Trung Ương Vì vậy, ñề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh ñạo việc giao kinh thực, phong phú, hiệu /
- Xem thêm -

Xem thêm: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY, BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO Ở TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn