De kiem tra giua ki i toan 9

9 649 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 16/10/2016, 19:16

H tờn: Lp: S bỏo danh: Phũng thi: Điểm KIM TRA CHT LNG GIA Kè I Mụn: Toỏn (Thi gian lm bi: 90 phỳt) Nhận xét thầy cô I Phn trc nghim: (3 im) Dựng bỳt chỡ tụ m vo ụ trũn ng trc ỏp ỏn ỳng cỏc cõu sau x Cõu 1: Vi giỏ tr no ca x thỡ biu thc A) x x B) x - Cõu 2: Giỏ tr biu thc cú giỏ tr xỏc nh: C) x - D) x > l: A) B) C) Cõu 3: Cụng thc no sau õy khụng chớnh xỏc: A) A B A B V i A ; B B) D) A A B C) A B A B V ới Cõu 4: Giỏ tr biu thc: A 0;B D) A V ới A 0;B A A B bng: C) A) B) D) Cõu 5: Tam giỏc vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng l 15cm v 36cm thỡ cnh huyn l: A) 1521cm B) 39cm C) 51cm D) 32,7cm Cõu 6: Tam giỏc cú di cỏc cnh l: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thỡ di ng cao ng vi cnh ln nht l: A) 1,5cm B) 2,7cm D) 1,2cm C) 1,71cm II Phn t lun: (7 im) Bi 1: Tỡm x bit: a) x b) x x x Bi 2: Cho biu thc: Q x x x 0,5 12 x x x 3 Vi x 0; x 4; x x a) Rỳt gn Q b) Tỡm x Q cú giỏ tr l: c) Tỡm x Z Q cú giỏ tr nguyờn Bi 3: Cho hỡnh vuụng ABCD Trờn cnh BC ly im E, tia AE ct ng thng CD ti G Trờn na mt phng b l ng thng AE cha tia AD k on thng AF cho AF AE v AF = AE Chng minh rng: a) FD = BE b) Cỏc im F, D, C thng hng c) AD AE AG C ỏp ỏn, biu im Phn trc nghim: im, mi cõu ỳng cho 0,5 im Cõu Cõu Cõu Cõu A B D C Phn t lun: im Bi 1: im, mi cõu ỳng cho im x Đ K :x a)5 x 13 x 15 Cõu B b) 8x 18x 2x 21 2x 30 2x 2x Cõu D x Đ K :x 2x 2x 10 x x x T h ỏ a m ã n đ iề u k iệ n x 100 ( T h ỏ a m ã n đ iề u k iệ n c ủ a x ) 200 Bi 2: im (cõu a im, cõu b 0,5 im, cõu c 0,5 im) Q Q x x x x x x x x x x x x x 2x x x x b) Q =2 x x x Q x x x x x x x x x x x x x x x x ( T h ỏ a m ã n đ iề u k iệ n c ủ a x ) x c) Q Z x Z x Z x U x { ; ; ; } ( G iá tr ị x = lo i ) Bi 3: im (V hỡnh chớnh xỏc: 0,5 im, cõu a 0,5 im, cõu b im, cõu c im) a) ABE = ADF (c g c) A BE = FD B b) ABE = ADF AD F ABE 90 AD F AD C 180 E F, D, C thng hng c) p dng h thc lng tam giỏc vuụng AFG ta cú: AD AG AF M A F = A E N ên AD AE AG F D C G D Cỏc mó KT H tờn: Lp: KIM TRA CHT LNG GIA Kè I Mụn: Toỏn (Thi gian lm bi: 90 phỳt) Mó s : 01 Điểm Nhận xét thầy cô I Phn trc nghim: (3 im) Dựng bỳt chỡ tụ m vo ụ trũn ng trc ỏp ỏn ỳng cỏc cõu sau x Cõu 1: Vi giỏ tr no ca x thỡ biu thc A) x x B) x - Cõu 2: Giỏ tr biu thc cú giỏ tr xỏc nh: C) x - D) x > l: A) B) C) Cõu 3: Cụng thc no sau õy khụng chớnh xỏc: A) A B A B V i A ; B B) D) A A B C) A B A B V ới Cõu 4: Giỏ tr biu thc: A 0;B D) A V ới A ;B A A B bng: C) A) B) D) Cõu 5: Tam giỏc vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng l 15cm v 36cm thỡ cnh huyn l: A) 1521cm B) 39cm C) 51cm D) 32,7cm Cõu 6: Tam giỏc cú di cỏc cnh l: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thỡ di ng cao ng vi cnh ln nht l: A) 1,5cm B) 2,7cm D) 1,2cm C) 1,71cm II Phn t lun: (7 im) Bi 1: Tỡm x bit: a) x b) x x x Bi 2: Cho biu thc: Q x x x 0,5 12 x x x 3 Vi x 0; x 4; x x a) Rỳt gn Q b) Tỡm x Q cú giỏ tr l: c) Tỡm x Z Q cú giỏ tr nguyờn Bi 3: Cho hỡnh vuụng ABCD Trờn cnh BC ly im E, tia AE ct ng thng CD ti G Trờn na mt phng b l ng thng AE cha tia AD k on thng AF cho AF AE v AF = AE Chng minh rng: a) FD = BE b) Cỏc im F, D, C thng hng 1 c) AD AE AG H tờn: Lp: KIM TRA CHT LNG GIA Kè I Mụn: Toỏn (Thi gian lm bi: 90 phỳt) Mó s : 02 Điểm Nhận xét thầy cô I Phn trc nghim: (3 im) Dựng bỳt chỡ tụ m vo ụ trũn ng trc ỏp ỏn ỳng cỏc cõu sau Cõu 1: Tam giỏc cú di cỏc cnh l: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thỡ di ng cao ng vi cnh ln nht l: A) 1,2cm B) 1,5cm C) 2,7cm D) 1,71cm x Cõu 2: Vi giỏ tr no ca x thỡ biu thc x B) x A) x > Cõu 3: Giỏ tr biu thc cú giỏ tr xỏc nh: C) x - l: A) B) C) Cõu 4: Cụng thc no sau õy khụng chớnh xỏc: 2 B) A B A) A A A C) A A B V ới D) x - D) A ;B A D) B A B A B V ới V ới A 0; B A 0;B B Cõu 5: Giỏ tr biu thc: 0,5 12 bng: D) A) B) C) Cõu 6: Tam giỏc vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng l 15cm v 36cm thỡ cnh huyn l: B) 1521cm C) 39cm D) 51cm A) 32,7cm II Phn t lun: (7 im) Bi 1: Tỡm x bit: a) x b) x x x Bi 2: Cho biu thc: Q x x x x x x Vi x 0; x 4; x x a) Rỳt gn Q b) Tỡm x Q cú giỏ tr l: c) Tỡm x Z Q cú giỏ tr nguyờn Bi 3: Cho hỡnh vuụng ABCD Trờn cnh BC ly im E, tia AE ct ng thng CD ti G Trờn na mt phng b l ng thng AE cha tia AD k on thng AF cho AF AE v AF = AE Chng minh rng: a) FD = BE b) Cỏc im F, D, C thng hng c) AD AE AG H tờn: Lp: KIM TRA CHT LNG GIA Kè I Mụn: Toỏn (Thi gian lm bi: 90 phỳt) Mó s : 03 Điểm Nhận xét thầy cô I Phn trc nghim: (3 im) Dựng bỳt chỡ tụ m vo ụ trũn ng trc ỏp ỏn ỳng cỏc cõu sau Cõu 1: Tam giỏc vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng l 15cm v 36cm thỡ cnh huyn l: A) 51cm C) 1521cm D) 39cm B) 32,7cm Cõu 2: Tam giỏc cú di cỏc cnh l: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thỡ di ng cao ng vi cnh ln nht l: B) 1,2cm C) 1,5cm D) 2,7cm A) 1,71cm Cõu 3: Vi giỏ tr no ca x thỡ biu thc A) x - x C) x B) x > Cõu 4: Giỏ tr biu thc cú giỏ tr xỏc nh: x D) x - l: D) A) B) C) Cõu 5: Cụng thc no sau õy khụng chớnh xỏc: A) C) A B A B A B V ới A 0;B V ới A B B) A 0; B D) A A B Cõu 6: Giỏ tr biu thc: , A) B) II Phn t lun: (7 im) Bi 1: Tỡm x bit: a) x Bi 2: Cho biu thc: Q x x x 12 x x 3 bng: C) b) x A A V ới A A ;B B 8x 18x D) 50 x Vi x 0; x 4; x x a) Rỳt gn Q b) Tỡm x Q cú giỏ tr l: c) Tỡm x Z Q cú giỏ tr nguyờn Bi 3: Cho hỡnh vuụng ABCD Trờn cnh BC ly im E, tia AE ct ng thng CD ti G Trờn na mt phng b l ng thng AE cha tia AD k on thng AF cho AF AE v AF = AE Chng minh rng: a) FD = BE b) Cỏc im F, D, C thng hng c) AD AE AG H tờn: Lp: KIM TRA CHT LNG GIA Kè I Mụn: Toỏn (Thi gian lm bi: 90 phỳt) Mó s : 04 Điểm Nhận xét thầy cô I Phn trc nghim: (3 im) Dựng bỳt chỡ tụ m vo ụ trũn ng trc ỏp ỏn ỳng cỏc cõu sau Cõu 1: Giỏ tr biu thc: 0,5 12 bng: B) A) C) D) Cõu 2: Tam giỏc vuụng cú cỏc cnh gúc vuụng l 15cm v 36cm thỡ cnh huyn l: A) 39cm B) 51cm D) 1521cm C) 32,7cm Cõu 3: Tam giỏc cú di cỏc cnh l: 2,5cm; 2cm; 1,5cm thỡ di ng cao ng vi cnh ln nht l: A) 2,7cm C) 1,2cm D) 1,5cm B) 1,71cm x Cõu 4: Vi giỏ tr no ca x thỡ biu thc A) x - B) x - Cõu 5: Giỏ tr biu thc cú giỏ tr xỏc nh: x D) x C) x > l: A) B) C) Cõu 6: Cụng thc no sau õy khụng chớnh xỏc: A A) A B C) V ới A ;B B) A D) A 2 B A B V ới A 0;B B A II Phn t lun: (7 im) Bi 1: Tỡm x bit: a) x Bi 2: Cho biu thc: Q A D) x x x x x b) x A B A B 8x 18x V ới A 0; B 50 x Vi x 0; x 4; x x a) Rỳt gn Q b) Tỡm x Q cú giỏ tr l: c) Tỡm x Z Q cú giỏ tr nguyờn Bi 3: Cho hỡnh vuụng ABCD Trờn cnh BC ly im E, tia AE ct ng thng CD ti G Trờn na mt phng b l ng thng AE cha tia AD k on thng AF cho AF AE v AF = AE Chng minh rng: a) FD = BE b) Cỏc im F, D, C thng hng c) AD AE AG
- Xem thêm -

Xem thêm: De kiem tra giua ki i toan 9 , De kiem tra giua ki i toan 9 , De kiem tra giua ki i toan 9