Phân tích một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần licogi14

98 468 4
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 23:41

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ MỤC LỤC DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ LỜI NÓI ĐẦU 10 Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư áp dụng dự án đầu tư xây dựng 1.1 Đầu tư 13 13 1.1.1 Khái niệm đầu tư 13 1.1.2 Đặc điểm hoạt động đầu tư 13 1.1.3 Các hình thức đầu tư 14 1.2 Dự án 15 1.2.1 Khái niệm dự án 15 1.2.2 Vòng đời dự án 16 1.3 Dự án đầu tư 17 1.3.1 Khái niệm dự án đầu tư xây dựng 17 1.3.2 Phân loại dự án đầu tư xây dựng 17 1.4 Khái niệm quản lý dự án 18 1.4.1 Khái niệm quản lý dự án 18 1.4.2 Đặc điểm quản lý dự án 18 1.5 Các nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng 19 1.5.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 19 1.5.2 Giai đoạn thực đầu tư 20 1.5.2.1 Lập kế hoạch 22 1.5.2.2 Điều phối thực 26 1.5.2.3 Giám sát 27 1.5.3 Giai đoạn kết thúc đầu tư 28 1.6 Các mô hình quản lý dự án đầu tư 28 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ 1.6.1 Mô hình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án 29 1.6.2 Mô hình thuê tư vấn quản lý dự án 30 1.6.2.1 Mô hình Chủ nhiệm điều hành dự án 30 1.6.2.2 mô hình chìa khóa trao tay 31 1.6.3 Nhưng để lựa chọn mô hình quản lý dự án 32 1.7 Tiêu chí đánh giá yếu tố ảnh hưởng công tác quản lý dự án đầu tư 1.7.1 Các tiêu chí đánh giá 1.7.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng 1.8 Phương pháp nghiên cứu liệu phục vụ phân tích luận văn 32 32 33 35 1.8.1 Phương pháp nhiên cứu 35 1.8.1.1 Phương pháp so sánh 35 1.8.1.2 Phương pháp phân tích chi tiết(phân tổ) 35 1.8.1.3 Phương pháp thống kế 36 1.8.2 Dữ liệu phục vụ phân tích 36 Tóm tắt chương 37 Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng yếu tố ảnh hưởng Công ty Cổ phần LICOGI 14 2.1 Giới thiệu khái quát Công ty Cổ phần LICOGI 14 38 38 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Công ty Cổ phần LICOGI 14 38 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty Cổ phần LICOGI 14 40 2.1.3 Bộ máy tổ chức quản lý Công ty Cổ phần LICOGI 14 41 2.1.4 Nguồn nhân lực Công ty cổ phần LICOGI14 43 2.2 Kết hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần LICOGI 14 (20092012) 2.3 Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng yếu tố ảnh hưởng Công ty Cổ phần LICOGI 14 2.3.1 Tình hình thực công tác đầu tư xây dựng năm qua Công ty cổ phần Licogi14 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 44 47 47 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ 2.3.2 Phân tích đánh giá thực trạng công tác quản lý dự án Công ty cổ phần Licogi14 2.3.2.1 Phân tích đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng thông qua tiêu thời gian 2.3.2.2 Phân tích đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng thông qua tiêu chi phí công trình 2.3.2.3 Phân tích đánh giá công tác quản lý dự án xây dựng thông qua tiêu tiến chất lượng công trình Tóm tắt chương Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần LICOGI 14 3.1 Đánh giá nhu cầu thị trường Công ty cổ phần Licogi14 giai đoạn 2010 - 2020 3.2 Định hướng phát triển Tổng công ty LICOGI Công ty cổ phần Licogi14 giai đoạn 2010 - 2020 3.2.1 Định hướng phát triển Tổng công ty LICOGI giai đoạn 2010 2020 3.2.2 Định hướng phát triển Công ty cổ phần Licogi14 giai đoạn 2010 - 2020 3.2.3 Một số dự án chuẩn bị đầu tư Công ty cổ phần Licogi14 giai đoạn 2013 – 2020 3.3 Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Licogi14 3.3.1 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tư vấn thiết kế, công tác thẩm định, thẩm tra thiết kế dự toán công trình 52 52 58 63 73 75 75 77 77 78 80 80 80 3.3.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 80 3.3.1.2 Nội dung đề xuất giải pháp 82 3.3.1.3 Kết kỳ vọng giải pháp 85 3.3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây lắp Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 85 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ 3.3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 85 3.3.2.2 Nội dung đề xuất giải pháp 87 3.3.2.3 Kết kỳ vọng giải pháp 91 3.3.3 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát thi công, quản lý tiến độ chất lượng, công tác nghiệm thu toán bàn giao công 91 trình 3.3.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp 91 3.3.3.2 Nội dung đề xuất giải pháp 93 3.3.3.3 Kết kỳ vọng giải pháp 97 Tóm tắt chương 98 KẾT LUẬN 99 Tài liệu tham khảo 100 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ DANH MỤC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Licogi14 QLDA Quản lý dự án BCTC Báo cáo tài ĐTXD Đầu tư xây dựng HĐQT Hội đồng quản trị CBCNV HTKT Hạ tầng kỹ thuật GPMB Giải phóng mặt TVGS Tư vấn giám sát 10 BĐS Nguyên văn Công ty cổ phần Licogi14 Cán công nhân viên Bất động sản Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Trình độ lao động Công ty Bảng 2.2: Báo cáo kết hoạt động sản xuất kinh doanh Bảng 2.3: Tổng hợp số tiêu tài Bảng 2.4: Một số tiêu tài hiệu sử dụng vốn Bảng 2.5: Tổng hợp dự án đầu tư xây dựng Licogi14 Bảng 2.6: Thời gian thực dự án Licogi14 Bảng 2.7: Khối lượng thi công đào đắp số công trình 2005 – 2012 Bảng 2.8: Giá trị huy động vốn kế hoạch giải ngân 2005-2012 dự án Minh Phương Bảng 2.9: So sánh chi phí lãng phí số công việc DA Minh Phương Bảng 2.10: Tổng mức đầu tư số dự án Bảng 2.11: Tổng hợp trạm biến áp dự án Minh Phương Bảng 2.12: Tổng hợp số gói thầu đấu thầu rộng rãi Bảng 2.13: Tổng hợp số gói thầu định thầu Bảng 2.14: Các hạng mục Công ty tự thi công dự án Minh Phương Bảng 2.15: Tóm tắt kết phân tích Bảng 3.1: Hiện trạng dân số dự báo phát triển dân số thành phố Lào Cai đến năm 2020 Bảng 3.2: Một số dự án chuẩn bị đầu tư giai đoạn 2013 -2020 Bảng 3.3: Dự kiến số chi phí thực giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế, công tác thẩm tra thiết kế dự toán công trình Bảng 3.4: Dự kiến số chi phí thực giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây lắp Bảng 3.5: Dự kiến số chi phí thực giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát thi công, quản lý tiến độ chất lượng, công tác nghiệm thu toán bàn giao công trình Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 1.1: Vòng đời dự án Hình 1.2: Chu trình quản lý dự án đầu tư Hình 1.3: Mô hình tổ chức Chủ đầu tư trực tiếp QLDA Hình 1.4: Mô hình tổ chức chủ nhiệm điều hành dự án Hình 1.5: Mô hình tổ chức dạng chìa khóa trao tay Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức công ty cổ phần Licogi14 Hình 2.2: Thực trạng Mô hình quản lý dự án Licogi14 Biểu đồ 2.1: Trình độ lao động Công ty Cổ phần LICOGI 14 Biểu đồ 2.2: Biểu đồ tổng sản lượng Doanh thu từ 2009 - 2012 Biểu đồ 2.3: Biểu đồ thời gian thực dự án từ 2005 – 2012 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ LỜI NÓI ĐẦU Lý lựa chọn đề tài: Đầu tư phát triển coi nhân tố quan trọng để phát triển kinh tế chìa khóa tăng trưởng quốc gia Đồng thời, đầu tư phát triển định đời phát triển sở sản xuất kinh doanh dịch vụ Mỗi dự án đầu tư thành công góp phần tăng thêm sức mạnh cho doanh nghiệp nói riêng kinh tế nói chung Với sách khuyến khích đầu tư Chính phủ nay, doanh nghiệp nước tích cực phát triển dự án đầu tư Việt Nam Trong Công ty cổ phần Licogi 14 nhiều doanh nghiệp tham gia dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Licogi14 tiền thân Công ty xây lắp giới số 14 trực thuộc Tổng công ty xây dựng phát triển hạ tầng (LICOGI) – Bộ xây dựng Công ty chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo định số: 1453/QĐ – BXD Bộ trưởng Bộ Xây dựng ký ngày 18 tháng năm 2005 Với ngành nghề kinh doanh thi công xây lắp công trình giao thông, san nền, thủy lợi, xây dựng công nghiệp dân dụng, khoan nổ mìn, kinh doanh xăng dầu, vật liệu xây dựng , đầu tư khu đô thị khu công nghiệp tập trung Là cán làm việc Công ty cổ phần Licogi14, tham gia hoạt động quản lý dự án, nghiên cứu hoạt động quản lý dự án Công ty Bên cạnh mặt đạt tồn nhiều vấn đề, hạn chế công tác quản lý dự án Để tìm nguyên nhân từ đề xuất số giải pháp khắc phục tồn tại, chọn đề tài: “Phân tích đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Licogi 14” Mục đích nghiên cứu: Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Mục đích nghiên cứu luận văn nghiên cứu sở lý luận, lý thuyết quản lý dự án đầu tư xây dựng Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty, thông qua đề xuất giải pháp nhằm khắc phục hạn chế tồn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Licogi 14 Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu luận văn hoạt động quản lý dự án Công ty cổ phần Licogi 14 Phạm vi nghiên cứu luận văn Công ty cổ phần Licogi14 công tác quản lý dự án Công ty Phương pháp nghiên cứu: Đề tài thực sở tổng hợp toàn kiến thức Tôi học chương trình đào tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, có tham khảo tài liệu, chuyên đề liên quan đến lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng Thu thập số liệu sơ cấp tình hình thực dự án đầu tư Công ty cổ phần Licogi 14, tham khảo ý kiến số Lãnh đạo, chuyên viên trực tiếp tham gia quản lý dự án đầu tư Phương pháp nghiên cứu dựa sở lý thuyết quản lý dự án, sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp như: Phương pháp phân tích quản lý hệ thống, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê, phương pháp so sánh… để tìm nguyên nhân tồn công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Ý nghĩa thực tiễn đề tài: Đề tài đưa tổng quan công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng, phân tích thực trạng công tác quản lý dự án Công ty cổ phần Licogi14 qua thấy mặt tích cực hạn chế công tác quản lý dự án Từ phân tích cụ thể, người viết đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần Licogi14 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 11 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Kết cấu luận văn: Kết cấu luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết phân tích đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư áp dựng dự án đầu tư xây dựng Chương 2: Phân tích thực trạng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty Cổ phần LICOGI 14 Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần LICOGI 14 CHƯƠNG Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 12 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Với chi phí đầu tư hoàn toàn có hiệu cần giảm sai sót lớn khảo sát góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án từ giảm đáng kể chi phí Điển hình dự án Minh Phương đẩy nhanh tiến độ tháng giảm chi phí quản lý, lãi vay ngắn hạn chi phí khác khoảng 110.000.000 đồng (nguồn phòng tài chính) 3.3.1.3 Kết kỳ vọng giải pháp Sau thực giải pháp trên, tác giả kỳ vọng đạt kết sau: - Hạn chế sai sót khảo sát - Công tác thiết kế xác hơn, công tác khảo sát trường thu thập thêm tài liệu liên quan tiến hành song song trình thiết kế Các giải pháp kỹ thuật trao đổi để lựa chọn giải pháp tốt giai đoạn thiết kế Từ cải thiện chất lượng hồ sơ thiết kế góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, nâng cao chất lượng công trình giảm số chi phí lãng phí - Công tác thẩm tra tiến hành chi tiết chất lượng Quy trình thẩm tra trình tự, phù hợp chuyên môn với cán thẩm tra, phát tồn thiết kế để điều chỉnh giai đoạn chuẩn bị đầu tư 3.3.2 Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây lắp 3.3.2.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Công tác đấu thầu hình thức cạnh tranh để lựa chọn nhà thầu có đủ lực(tài chính, nhân sự, công nghệ, thiết bị ) đáp ứng yêu cầu kinh tế kỹ thuật đặt cho việc xây dựng công trình chủ đầu tư Qua mục đích đem lại cho dự án hiệu quả, đảm bảo chất lượng với chi phí thấp nhất, công nghệ tiên tiến, tiến độ nhanh Lựa chọn nhà thầu đáp ứng đầy đủ tiêu chí dự án cần phải thực tốt từ khâu lập hồ sơ mời thầu, đấu thầu đến thương thảo ký kết hợp đồng Tuy nhiên công tác chưa tốt nhiều nguyên nhân chủ quan Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 86 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ khách quan ảnh hưởng đến chất lượng dự án Một số tồn cần giải Công ty sau: - Chưa thực trọng công tác đấu thầu, công tác nặng tính hình thức - Công tác lập hồ sơ mời thầu sơ sài, bảng tiên lượng chưa xác Một số tiêu chuẩn kỹ thuật chung chung không phù hợp với nội dung gói thầu, chưa đưa yêu cầu có tính chất cao để lựa chọn nhà thầu có lực thực sự, chưa rõ ràng việc thưởng phạt, thương thảo hợp đồng - Năng lực tổ chuyên gia đấu thầu xét thầu non trẻ, chưa có kinh nghiệm việc tổ chức đấu thầu Số lượng nhân lực tổ đấu thầu thức (chỉ có người), tiến hành tổ chức đấu thầu Công ty lại tập hợp nhân phòng kế hoạch tham gia gây ảnh hưởng đến chất lượng công tác đấu thầu Một số tồn làm ảnh hưởng đến kết đấu thầu có nhà thầu không đủ lực trúng thầu, tiến độ số gói thầu bị chậm, tính cạnh tranh đơn giá, chất lượng công trình chưa cao, lãng phí đầu tư 3.3.2.2 Nội dung giải pháp a Giải pháp thực quy định Nhà nước Áp dụng chủ yếu hình thức đấu thầu rộng rãi không hạn chế nhà thầu tham dự dự án, từ tăng số lượng nhà thầu có lực công nghệ đại tham gia Hiện công tác đấu thầu chủ yếu đấu thầu hạn chế nên chưa có nhà thầu thực có lực công nghệ tiên tiến tham gia đấu thầu Công khai đăng tin tổ chức đấu thầu số phương tiện thông tin đại chúng, báo đấu thầu số liên tiếp…thời gian thông báo tối thiểu 10 ngày trước phát hành hồ sơ mời thầu Đánh giá hồ sơ dự thầu phải hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu đảm bảo tính công khai, minh bạch Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 87 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Sau đóng thầu nhà thầu không phép bổ sung hồ sơ dự thầu thư giảm giá gói thầu Không thực hành vi “ thông thầu”, móc nối bên mời thầu với nhà thầu tham dự Thực nghiêm túc công tác bảo mật thông tin gói thầu trước mở thầu Đồng thời không tiết lộ thông tin hồ sơ dự thầu, biên họp xét thầu, đành giá kết luận chuyên gia xét thầu người nhiệm vụ b Giải pháp nhân lực tổ chức đấu thầu Nhân lực yếu tố quan trọng công tác tổ chức đấu thầu Hiện cán tổ chức đấu thầu Công ty trẻ, chưa có kinh nghiệm, chưa đào tạo nghiệp vụ đấu thầu chưa nắm vững Luật số quy định đấu thầu Như nguồn nhân lực công tác tổ chức đấu thầu yếu Công ty cần thực số nội dung sau nhằm nâng cao trình độ cán tham gia tổ chức đấu thầu: - Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đấu thầu thẩm định đấu thầu cho cán tham gia tổ chức đấu thầu - Tuyển dụng thêm cán có trình độ chuyên môn, có nhiều kinh nghiệm công tác tổ chức đấu thầu - Thuê thêm chuyên gia tư vấn công tác tổ chức đấu thầu dự án đầu tư Công ty - Tổ chức tham gia buổi hội nghị giao lưu, trao đổi học tập giải pháp với đơn vị bạn Tổng công ty có nhiều kinh nghiệm tổ chức đấu thầu Tham gia buổi tập huấn hướng dẫn thực Thông tư, Nghị định, Luật liên quan đến hoạt động QLDA, đấu thầu quan cấp Sở chuyên ngành Tỉnh tổ chức - Gắn quyền lợi trách nhiệm đến cán để nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân Ban hành chế tài đủ mạnh để nâng cao trách nhiệm cán công tác bảo mật thông tin Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 88 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ Đưa số sách có tính chất động lực chế độ tiền lương ( tăng % vượt kế hoạch đề ra…), chế độ thưởng ( thưởng % có sáng kiến giúp giảm chi phí lãng phí…), phạt hợp lý rõ ràng minh bạch để thu hút cán tài giỏi, hạn chế tiêu cực đấu thầu c Giải pháp hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu ký hợp đồng Hồ sơ mời thầu đảm bảo đầy đủ nội dung quan trọng, phải dễ hiểu, ngắn gọn, tránh gây khó hiểu hay hiểu nhầm cho nhà thầu lập hồ sơ dự thầu trình thương thảo hợp đồng Không đưa điều kiện nhằm hạn chế tham gia nhà thầu nhằm tạo lợi cho nhà thầu gây cạnh tranh không bình đẳng Hồ sơ mời thầu phải thể rõ số nội dung sau:  Về mặt kỹ thuật: - Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa: Phải có đầy đủ nội dung số lượng, chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn sản xuất, tiêu chuẩn công nghiệp, tính kỹ thuật, khả lắp đặt thiết bị, nguồn gốc hàng hóa, phù hợp việc đảm bảo môi trường, thời gian bảo hành số dịch vụ kèm… - Đối với gói thầu xây lắp: Phải cung cấp đầy đủ hồ sơ thiết kế, bảng tiên lượng cần soát xét cách xác Yêu cầu nhân lực, thiết bị xe máy thi công, chứng minh quyền sở hữu thiết bị, tiến độ thi công, công nghệ, vệ sinh lao động, an toàn lao dộng phòng chống cháy nổ…  Về tài chính: - Yêu cầu khai báo tình hình hoạt động tài nhà thầu tham dự năm gần - Giá dự thầu: Đối với thiết bị, hàng hóa giá dự thầu tính theo giá - Điều kiện toán: Thể rõ lịch trình nghiệm thu toán - Hình thức hợp đồng phải thể rõ ràng loại hợp đồng ( theo đơn giá hay trọn gói…) Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 89 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI  LUẬN VĂN THẠC SỸ Về tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu: Được liệt kê rõ ràng đầy đủ hồ sơ mời thầu Các tiêu chuẩn đánh giá phải cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mở thầu Công tác xét thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu quan trọng định có lựa chọn nhà thầu có phù hợp hay không, nên cần phải thực số nội dung sau: - Thời gian xét thầu phải phù hợp, không lâu ảnh hưởng đến tiến độ, đặc biệt thị trường biến động giá ảnh hưởng không tốt đến hiệu dự án không nhanh làm kết không xác - Nhân tham gia xét thầu phải chuyên gia có lực chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm xét thầu, có tinh thần trách nhiệm cao Đặc biệt phải có đạo đức nghề nghiệp, xét thầu cách công minh bạch - Khi xét thầu phải kiểm tra xác thực thông tin kê khai lực, kinh nghiệm thực tế nhà thầu xem có đáp ứng hồ sơ yêu cầu hay không Hiện nay, nhiều nhà thầu thường hay tự khai tăng lực phù hợp với yêu cầu gói thầu Công tác thương thảo ký kết hợp đồng đảm bảo nâng cao tính trách nhiệm nhà thầu, thực nghiêm ngặt tiến độ, chất lượng với nhà thầu yêu cầu hồ sơ mời thầu Quá trình thương thảo hợp đồng nêu rõ điều kiện ràng buộc trách nhiệm bên, điều khoản thưởng, phạt, xử lý bên vị phạm hợp đồng có biện pháp xử lý vi phạm nghiêm chỉnh Bên cạnh Công ty có kế hoạch giải ngân tốt cho nhà thầu theo thỏa thuận ký kết Bảng 3.4: Dự kiến số chi phí thực giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây lắp STT NỘI DUNG Đào tạo nghiệp vụ đấu thầu Bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B CHI PHÍ GHI CHÚ Khóa học cho 2.400.000 đồng người x 800.000 đồng/khóa 6.000.000 đồng Khóa học cho 90 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI đấu thầu LUẬN VĂN THẠC SỸ người x 1.200.000 đồng/khóa Khóa học cho 2.400.000 đồng người x 800.000 đồng/khóa Thẩm định đấu thầu Thuê 01 chuyên gia tư vấn tổ chức đấu thầu, thương thảo ký kết hợp đồng (Hợp đồng ngắn hạn tháng) 60.000.000 đồng CỘNG 70.800.000 đồng Áp dụng thông tư 18/TT-BLĐTBXH Khi đầu tư khoản chi phí nâng cao chất lượng hồ sơ mời thầu, công tác đánh giá lựa chọn nhà thầu tốt từ chọn nhà thầu có lực, trình thương thảo ký kết hợp đồng ràng buộc chắn, đảm bảo thực tốt gói thầu giảm chi phí lãng phí (chi phí đấu thầu lại, chi phí chậm tiến độ…) góp phần đẩy nhanh tiến độ 3.3.2.3 Kết kỳ vọng giải pháp Khi thực giải pháp trên, tác giả kỳ vọng kết đạt sau: - Nâng cao lực đội ngũ tham gia tổ chức đấu thầu, thực tốt công tác lập hồ sơ mời thầu tổ chức đấu thầu theo quy định - Lựa chọn nhà thầu có lực kỹ thuật tài tốt hơn, đáp ứng tiến độ, chất lượng công trình - Phát huy tính cạnh tranh lực giá thành nhà thầu, góp phần tiết kiệm chi phí đầu tư dự án - Chuẩn hóa hợp đồng sở để nhà thầu thực nghiêm túc, không bỏ bê gói thầu, đảm bảo tiến độ chất lượng công trình, sở để xử lý phạt cho bên sảy vi phạm hợp đồng 3.3.3 Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát thi công, quản lý tiến độ chất lượng, công tác nghiệm thu toán bàn giao công trình 3.3.3.1 Cơ sở đề xuất giải pháp Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 91 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Qua phân tích thực trạng công tác quản lý Công ty cổ phần Licogi14 Chương giai đoạn thực kết thúc đầu tư nhiều tồn cần phải giải như: - Chất lượng nguồn nhân lực quản lý dự án thấp Chủ nhiệm dự án đầu tư (Giám đốc Ban QLDA) chưa đào tạo qua Trường, lớp quản lý kỹ cần thiết cấp lãnh đạo, hầu hết cán quản lý trẻ vừa tốt nghiệp, chưa có kinh nghiệm QLDA, chưa thành thạo sử dụng số phần mềm quản lý - Thường xuyên có thay đổi nhân lực trình thực dự án dẫn đến hay bị gián đoạn quản lý nguyên nhân mức lương nhận chưa tương xứng với công việc giao chủ yếu trả theo mức lương bản, chế hoạt động Ban quản lý chưa khích lệ tinh thần làm việc Đặc biệt Công ty chưa trọng thu hút cán có trình độ tốt - Công tác giám sát chưa thực tốt, nguyên nhân kỹ sư tư vấn giám sát thiếu kinh nghiệm lại chưa thường xuyên giám sát trường, trọng đến khâu quan trọng hạng mục công việc Quá trình giám sát nể nang, chưa mạnh dạn xử lý sai phạm quản lý chất lượng đặc biệt hạng mục Công ty tự thi công - Tiến độ tất dự án bị chậm tiến độ, chất lượng công trình chưa cao nguyên nhân nguồn vốn đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ, lực đơn vị thi công hạn chế số hạng mục phải đấu thầu lại, hạng mục Công ty tự thi công lực Ban điều hành thấp, thiết bị máy móc bị dàn trải không tập trung phải thi công nhiều công trình lúc - Công tác nghiệm thu, bàn giao công trình chất lượng chưa cao, nhiều hạng mục nghiệm thu mang tính hình thức nghiệm thu lớp đắp mặt bằng, lớp đắp đường Một số vị trí bị hư hỏng chưa bàn giao lớp móng, lớp bê tông nhựa tuyến đường 36m dự án Minh Phương Tại dự án văn phòng Công ty vài công việc bị hư hỏng sau bàn giao không sửa chữa Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 92 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ 3.3.3.2 Nội dung giải pháp Nâng cao lực, trình độ nguồn nhân lực Ban quản lý dự án, đặc biệt vị trí Chủ nhiệm dự án cán phòng quản lý kỹ thuật, phòng kinh tế - kế hoạch sau thực số nội dung sau: - Đối với vị trí Chủ nhiệm dự án đầu tư (Giám đốc Ban QLDA): Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Giám đốc quản lý dự án để cung cấp kiến thức pháp luật đầu tư xây dựng, kiến thức trình tự lập thực đầu tư dự án, quản lý tiến độ, quản lý chất lượng toán vốn đầu tư Đào tạo kỹ lãnh đạo cung cấp thêm kỹ cần có cho Giám đốc Ban QLDA lý thuyết lãnh đạo, kỹ giải vấn đề định, kỹ xây dựng kế hoạch, kỹ quản lý thời gian, kỹ tạo động lực làm việc cho nhân viên… - Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán quản lý dự án khóa đào tạo khóa học quản lý dự án đầu tư xây dựng, kỹ sư định giá - Bổ nhiệm Lãnh đạo Ban QLDA quản lý phòng ban chuyên môn xét duyệt theo xu công tài năng, trí tuệ, không xét duyệt theo hình thức bè phái hay quan hệ riêng tư - Chính sách tuyển dụng cán sở chức danh, công việc cụ thể thiếu đào tạo lực lượng kế cận Cán dự tuyển yêu cầu có trình độ Đại học Sau đại học, có kinh nghiệm với công việc đảm nhận Xây dựng tiêu chí, tiêu chuẩn lực đòi hỏi từ ứng viên Thi tuyển thực nghiêm túc qua hình thức thi IQ, logic, chuyên môn vòng vấn kỹ cần thiết - Xây dựng chế tài xử phạt, sách khen thưởng minh bạch đến cán quản lý nhằm ý thức đánh giá lực chuyên môn, phát huy khả sáng tạo thành viên Ban QLDA - Đưa mức lương phù hợp với trình độ công việc cán Công ty chi trả lương mức tối thiểu ảnh hưởng lớn đến hiệu công việc tinh thần làm việc cán nhân viên Với mức lương hợp lý kích thích Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 93 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ tinh thần làm việc, sáng tạo động lực lớn cán quản lý dự án, hưởng thành tương xứng với công sức mà bỏ Từ hạn chế tình trạng nghỉ việc làm gián đoạn công việc thay đổi nhân Chế độ tiền lương quan trọng, góp phần thu hút nhân tài, hạn chế cán nghỉ việc, nâng cao hiệu công tác quản lý dự án Công ty - Ứng dụng số công cụ, phần mềm vào quản lý thời gian thực dự án, quản lý chất lượng sơ đồ Gantt, biểu đồ Pareto, phần mềm Microsoft Project Công ty thuê chuyên gia hướng dẫn cho cán quản lý dự án học tập áp dụng phổ biến QLDA Thực công tác giám sát chất lượng công trình chặt chẽ, nghiêm túc quy định như: Đối với Kỹ sư tư vấn giám sát trường yêu cầu có đầy đủ chứng hành nghề, đủ số lượng Công tác giám sát chất lượng trường thường xuyên, bên cạnh tư vấn giám sát có trách nhiệm tư vấn mặt kỹ thuật trình thi công Ban QLDA có cán kiểm tra lực lượng tư vấn giám sát trường đảm bảo có mặt thường xuyên kỹ sư tư vấn Ngoài tham gia xử lý kịp thời vấn đề phát sinh thi công, tránh có thông đồng TVGS đơn vị thi công Giám sát nhà thầu thi công đảm bảo thực nghiêm túc quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn đưa hồ sơ đề xuất Không bớt công đoạn thi công, kiên không nể nang, né tránh xử lý sai phạm kỹ thuật ảnh hưởng đến chất lượng công trình Xây dựng kế hoạch nguồn vốn đầu tư cụ thể theo tiến độ tháng Để đảm bảo kế hoạch trên, chiến lược thu hút nguồn vốn cần đa dạng sau: - Huy động nguồn vốn tối đa Công ty: huy động từ cán công nhân viên, nguồn vốn tái đầu tư Công ty - Huy động nguồn vốn cá nhân, doanh nghiệp thông qua số sách ưu đãi, quà tặng, khuyến mại Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 94 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - LUẬN VĂN THẠC SỸ Đa dạng hóa nguồn vốn vay tổ chức tín dụng nước, nguồn vốn có ưu nhược điểm riêng nên sử dụng kết hợp sử dụng nguồn vốn cách hài hòa để tận dụng ưu điểm loại nguồn vốn Đặc biệt tiếp cận từ nguồn vốn vay ưu đãi nước nguồn vốn WB, ODA, ADB để giải tình trạng thiếu vốn đầu tư góp phần đẩy nhanh tiên độ dự án Đối với đơn vị thi công, Ban điều hành Công ty: Chỉ huy trưởng công trường yêu cầu có trình độ Đại học, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Chỉ huy trưởng công trình có kinh nghiệm công trình tương đương Hiện Phó giám đốc Ban điều hành công trường Công ty trực tiếp huy công trường chưa đào tạo qua trường lớp (từ trung cấp trở lên), chưa có cấp nên trình điều hành nhiều bất cập, không khích lệ cán kỹ thuật làm việc hiệu làm cán có lực Quá trình thi công để sảy nhiều sai sót, hư hỏng làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình tiến độ thi công Công tác nghiệm thu chuyển bước, nghiệm thu giai đoạn thực nghiêm túc chặt chẽ theo Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 quản lý chất lượng công trình (thay nghị định 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004) - Khi tiến hành nghiệm thu, tổ chức trường kiểm tra thí nghiệm (nếu có), đặc biệt công việc bị che khuất, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu tiến hành nghiệm thu cho phép triển khai bước - Cùng với công tác nghiệm thu trường đạt yêu cầu, công tác lập hồ sơ nghiệm thu tiến hành đầy đủ nội dung: biên nghiệm thu, nhật ký thi công, biên thí nghiệm kết thí nghiệm (nếu có), phụ lục khối lượng, vẽ hoàn công…và ký đầy đủ thành phần nghiệm thu theo quy định Hiện công tác lập hồ sơ nghiệm thu chậm, nhiều công việc thi công xong chưa có hồ sơ nghiệm thu công tác san dự án Minh Phương thi công xong chưa có đầy đủ biên nghiệm thu chuyển bước, số hạng mục khác chưa đầy đủ hồ sơ Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 95 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Công tác nghiệm thu bàn giao công trình đưa vào sử dụng tác giả đề xuất thực hai bước sau: Nghiệm thu kỹ thuật công trình bao gồm: Kiểm tra hồ sơ, vẽ hoàn công công trình, kết thí nghiệm, nhật ký thi công, hồ sơ pháp lý công trình; Kiểm tra khối lượng công việc trường đối chiếu với hồ sơ hoàn công, hồ sơ thiết kế văn pháp lý; Sau kiểm tra toàn hạng mục công trình, đảm bảo đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật tiến hành nghiệm thu kỹ thuật công trình hoàn thành Bàn giao công trình đưa vào sử dụng: Chỉ sau nghiệm thu kỹ thuật, đơn vị thi công tiến hành dọn dẹp vệ sinh công trình tiến hành bàn giao Trong thời gian bảo hành số hạng mục công trình bị hư hỏng phải yêu cầu đơn vị thi công sửa chữa đơn vị thi công không sửa chữa Công ty trích số tiền bảo hành để tiến hành sửa chữa hư hỏng đảm bảo chất lượng công trình theo quy định Bảng 3.5: Dự kiến số chi phí thực giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát, quản lý tiến độ chất lượng, công tác nghiệm thu toán bàn giao công trình STT NỘI DUNG Đào tạo bồi dưỡng kiến thức Giám đốc quản lý dự án đầu tư Đào tạo kỹ lãnh đạo cho Giám đốc Ban QLDA Bồi dưỡng nghiệp vụ QLDA Đào tạo sử dụng phần mềm MS Project, ứng dụng biểu đồ Gantt, biểu đồ Pareto CỘNG Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B CHI PHÍ GHI CHÚ 1.200.000 đồng 5.000.000 đồng Khóa học cho 10 11.000.000 đồng người x 1.100.000 đồng/khóa Thuê chuyên gia 15.000.000 đồng hướng dẫn Công ty 32.200.000 đồng 96 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ Với chi phí chủ yếu chi phí đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý Khi thực cho giải pháp cung cấp kiến thức chuyên môn kỹ lãnh đạo Giám đốc Ban QLDA, cung cấp kiến thức quản lý dự án đầu tư kiến thức ứng dụng tin học vào quản lý cho toàn thể cán Ban QLDA Từ góp phần quan trọng nâng cao lực nguồn nhân lực Ban QLDA, công tác quản lý dự án khoa học hiệu 3.3.3.3 Kết kỳ vọng giải pháp Với nhóm giải pháp trên, thực công tác quản lý dự án Công ty cổ phần Licogi14 kết kỳ vọng đạt sau: - Công tác giám sát chất lượng thực thường xuyên, chất lượng giám sát cao - Công tác quản lý thời gian, quản lý chất lượng khoa học lực cán đào tạo ứng dụng công nghệ tin học vào quản lý - Đẩy nhanh tiến độ thực dự án có kế hoạch nguồn vốn cụ thể, huy động nguồn vốn thực tốt giải tình trạng thiếu vốn đầu tư - Công tác nghiệm thu thực chặt chẽ, đầy đủ nội dung, quy định góp phần nâng cao chất lượng công trình  Qua nhóm giải pháp đưa tổng kinh phí dự kiến cần thiết cho thực giải pháp 168.300.000 đồng Với quy chế quản lý dự án Công ty, Ban QLDA trích 3% kinh phí QLDA dành cho đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán quản lý dự án, tuyển dụng nhân thuê chuyên gia nhằm nâng cao lực nguồn nhân lực Ban QLDA Như với Ban QLDA Minh Phương kinh phí trích theo kế hoạch 177.000.000 đồng ( 3% 5.900.000.000 đồng) So với kinh phí dự kiến thực giải pháp, cho thấy nguồn kinh phí dự kiến nằm kế hoạch có khả thi thực giải pháp với nguồn kinh phí dự kiến Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 97 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÓM TẮT CHƯƠNG Ở Chương 3, Luận văn nêu lên nhu cầu thị trường, định hướng mục tiêu phát triển Công ty cổ phần Licogi14 đến năm 2020 Đồng thời Luận văn đưa nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án Công ty, nhóm giải pháp là:  Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tư vấn khảo sát, thiết kế, công tác thẩm tra công trình;  Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tổ chức đấu thầu, lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng xây lắp;  Nhóm giải pháp nhằm hoàn thiện công tác giám sát thi công, quản lý tiến độ chất lượng, công tác nghiệm thu toán bàn giao công trình Từ nhóm giải pháp trên, thực luận văn kỳ vọng công tác quản lý dự án Công ty cổ phần Licogi14 tốt hơn, khoa học khắc phục mặt hạn chế công tác quản lý dự án nay, từ góp phần mang lại hiệu quả, thành công dự án đầu tư xây dựng Công ty cổ phần licogi 14 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 98 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KẾT LUẬN Trong hoạt động đầu tư xây dựng, công tác quản lý dự án có vai trò vô quan trọng Công tác quản lý dự án tốt góp phần nâng cao hiệu đầu tư mặt tài mặt xã hội Tại Công ty cổ phần Licogi 14, hoạt động đầu tư xây dựng bắt đầu bước vào hoạt động từ năm 2005 với dự án đầu tư xây dựng “ HTKT khu nhà dịch vụ thương mại Minh Phương” đến công tác quản lý dự án Công ty đạt số thành tựu đáng kể, có khả quản lý dự án đầu tư xây dựng có giá trị lớn Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tồn hoạt động quản lý dự án làm ảnh hưởng đến hiệu đầu tư Để đánh giá cách khách quan dựa sở lý thuyết quản lý dự án, luận văn tiến hành phân tích tình hình thực trạng quản lý dự án Công ty từ tài liệu thu thập từ dự án đầu tư để đưa nguyên nhân cụ thể làm ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án Công ty Trên sở đó, luận văn đề xuất giải pháp cụ thể để khắc phục tồn tại, thiếu sót quản lý dự án, nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng góp phần nâng cao hiệu đầu tư xây dựng dự án Công ty cổ phần Licogi 14 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 99 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Phạm Thị Thu Hà, Giáo trình quản lý dự án đầu tư, Đại học Bách Khoa Hà Nội Ths KTS Ngô Lê Minh(6/2008), Quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Tạp chí xây dựng – Bộ xây dựng” TS Từ Quang Phương (2005), Giáo trình Quản lý dự án đầu tư, NXB Lao động – Xã hội Các luật, nghị định nhà nước công tác đầu tư xây dựng: - Luật đầu tư 59/2005/QH11; Luật xây dựng 16/ 2003/QH11; Luật đấu thầu 61/2005/QH11 - Nghị định 16/2005/NĐ-CP quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định 112/2009/NĐ-CP quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định 209/2004/NĐ-CP Nghị định 15/2013/NĐ-CP quản lý chất lượng công trình; Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng - Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 07/2008/TT-BXD ngày 7/4/2008 Bộ Xây Dựng hướng dẫn số nội dung lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; số 27/2009/TT-BXD ngày 31/7/2009 cảu Bộ Xây Dựng hướng dẫn số nội dung quản lý chất lượng công trình xây dựng; số 18/2010/TTBLĐTBXH ngày 10/6/2010 quy định tiền lương chuyên gia tư vấn Công ty cổ phần licogi14: Các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2012, báo cáo đầu tư, tài liệu lưu hành nội Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 100 [...]... CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Cơ sở lý thuyết về công tác quản lý dự án đầu tư trước hết đi từ các khái niệm , hình thức cũng như đặc điểm của từng yếu tố đầu tư, dự án đầu tư và phương pháp quản lý dự án áp dụng trong dự án đầu tư xây dựng, các mô hình quản lý dự án hiện nay Trên cơ sở đó để so sánh thực trạng quản lý dự án của... thực trạng công tác quản lý dự án tại Công ty cổ phần Licogi14 Trên cơ sở những tồn tại sẽ đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Licogi14 Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 37 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI... quản lý dự án có thể áp dụng hiệu quả trong một số trường hợp nhất định 1.7 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.7.1 Các tiêu chí đánh giá công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Công tác đánh giá dự án là rất phức tạp, do thời gian thực hiện quản lý dự án thường kéo dài Tuy nhiên người ta thường sử dụng ba tiêu chí sau để nghiên cứu đánh giá công tác. .. dụng Mỗi một công tác kiểm soát chất lượng sẽ đánh giá được khả năng quản lý của công tác quản lý dự án, từng bước quản lý chất lượng tốt thì sẽ có được một chất lượng tổng công trình sẽ tốt, từ đó đồng thuận công tác quản lý dự án tốt và ngược lại chất lượng dự án thấp hoặc kém thì công tác quản lý dự án sẽ không hiệu quả 1.7.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng  Nguồn... quả quản lý dự án thấp  Tính chất phức tạp của dự án: Mỗi dự án đều có tính chất phức tạp riêng, do đó đòi hỏi công tác quản lý dự án phải linh hoạt trong điều hành và quản lý Tính chất phức tạp cũng tác động rất nhiều đến công tác quản lý dự án, nó làm cho công tác quản lý dự án không chủ động được thời gian thực hiện dự án, làm thay đổi chi phí thực hiện dự án đôi khi làm thay đổi cả quy mô dự án. .. nghiệm để quản lý Trường hợp Chủ đầu tư thành lập Ban quản lý dự án thì Ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ đầu tư về nhiệm vụ và quyền hạn được giao Ban quản lý dự án được đồng thời quản lý nhiều dự án khi có đủ năng lực và được Chủ đầu tư cho phép, nhưng không được thành lập các Ban trực thuộc để quản lý dự án CHỦ ĐẦU TƯ – CHỦ DỰ ÁN Có bộ máy đủ năng lực Chủ đầu tư lập ra... của dự án đầu tư Là giai đoạn thực hiện các nội dung, mục đích của dự án đầu tư Hoạt động quản lý dự án giai đoạn thực hiện đầu tư tốt sẽ quyết định mang lại hiệu quả, thành công của dự án đầu tư xây dựng Theo đối tư ng quản lý, quản lý dự án bao gồm chín lĩnh vực cần được xem xét, nghiên cứu (theo Viện nghiên cứu Quản trị dự án Quốc tế - PMI) là:  Lập kế hoạch tổng quan: là quá trình tổ chức dự án. .. thực hiện quản lý dự án, và mô hình thuê tư vấn quản lý dự án (gồm mô hình Chủ nhiệm điều hành dự án và mô hình chìa khóa trao tay) Học viên: Vũ Văn Bình – Lớp QTKD4 – Khóa 2011B 28 TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ 1.6.1 Mô hình Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án Mô hình chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án là hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư mà Chủ đầu tư tự thực hiện dự án (tự sản... nhuận, còn nhà nước đầu tư thì muốn có hoặc lợi nhuận hoặc lợi ích 1.1.3 Các hình thức đầu tư a Phân loại theo chức năng quản lý vốn đầu tư:  Đầu tư trực tiếp: Là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư  Đầu tư gián tiếp: Là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và các định chế tài... hoạch của công tác quản lý dự án, từ đó sẽ ảnh hưởng làm cho công tác quản lý dự án không chủ động được trong quá trình triển khai công việc đặc biệt các kế hoạch giải ngân để thực hiện dự án, không đảm bảo được thời gian thực hiện dự án theo kế hoạch đề ra  Công cụ, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý dự án: Việc áp dụng các công cụ, trang thiết bị tiên tiến ( các phần mềm quản lý dự án, hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần licogi14 , Phân tích một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần licogi14 , Phân tích một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng tại công ty cổ phần licogi14 , CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰĐẦU TƯ ÁP DỤNG TRONG DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY, CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ DỰ

Từ khóa liên quan