50 bai tap chon loc chuyen de dot bien gen co loi giai chi tiet

19 617 1
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/10/2016, 13:12

50 BÀI TẬP CHỌN LỌC CHUYÊN ĐỀ ĐỘT BIẾN GEN Ngày 1/11/2016 cập nhật thêm 1000 tập từ đề thi thử 2016 học sinh lưu ý để tải file học cho trọn vẹn kiến thức LÝ THUYẾT ĐỘT BIẾN GEN ( 27 CÂU ) Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Đột biến gen…… A Phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng di truyền cho đời sau qua sinh sản hữu tính B Phát sinh giảm phân nhân lên mô thể biểu kiểu hình phần thể C Thường xuất đồng loạt cá thể loài sống điều kiện sống D Phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Khi nói đột biến gen, phát biểu sau không đúng? A Đột biến thay cặp nuclêôtit dẫn đến kết thúc sớm trình dịch mã B Đột biến điểm dạng đột biến gen liên quan đến cặp nuclêôtit C Khi đột biến làm thay đổi cấu trúc gen làm thay đổi cấu trúc chuỗi pôlipeptit tương ứng D Đột biến gen có lợi, có hại trung tính thể đột biến Câu 3: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Sơn Tây năm 2015 Phát biểu sau không đột biến gen cấu trúc? A Đột biến xảy vùng điều hoà dẫn đến hậu trình phiên mã không diễn B Đột biến gen không làm thay đổi vị trí gen NST C Đột biến vùng mã hoá gen làm sản phẩm gen thay đổi chức D Đột biến thay cặp nuclêôtit xảy vùng mã hoá thường dẫn đến hậu trình phiên mã không diễn Câu 4: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Đột biến sau ảnh hưởng nhiều đến polypeptide hoàn chỉnh ? A 50 nucleotide promoter B bốn nucleotide đầu 5' trước promoter, >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 1/ 18 C ba nucleotide intron thứ ba D Đột biến thay tạo ba thoái hóa exon Câu 5: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 Hiện tượng kiểu gen thay đổi kiểu hình trước điều kiện môi trường khác gọi A.sự thích nghi kiểu gen B.sự thích nghi sinh vật C.sự mềm dẻo kiểu hình D.mức phản ứng Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Khi nói quan hệ kiểu gen, môi trường kiểu hình, nhận định sau không đúng? A Kiểu hình kết tương tác kiểu gen môi trường B Kiểu hình thể phụ thuộc vào kiểu gen mà không phụ thuộc vào môi trường C Kiểu gen quy định khả phản ứng thể trước môi trường D Bố mẹ không truyền đạt cho tính trạng hình thành sẵn mà truyền đạt kiểu gen Câu 7: Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Nhận xét sau không mức phản ứng? A Mức phản ứng giới hạn thường biến kiểu gen trước điều kiện môi trường khác B Tính trạng số lượng thường có mức phản ứng rộng, tính trạng chất lượng thường có mức phản ứng hẹp C Năng suất vật nuôi, trồng phụ thuộc chủ yếu vào mức phản ứng phụ thuộc vào môi trường D Mức phản ứng tính trạng kiểu gen quy định Câu 8: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Đối với loài sinh sản sinh dưỡng, để dễ dàng xác định mức phản ứng kiểu gen người ta A cắt cành đem trồng điều kiện môi trường khác theo dõi đặc điểm chúng B cắt cành khác đem trồng điều kiện môi trường khác theo dõi đặc điểm chúng C gieo hạt nơi theo dõi đặc điểm chúng D gieo hạt địa điểm khác theo dõi đặc điểm chúng Câu 9: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015 Giả sử A nằm NST quy định hoa màu đỏ Do tác nhân đột biến làm phát sinh đột biến lặn a quy định hoa trắng Ở trường hợp sau đây, kiểu hình hoa trắng nhanh chóng biểu quần thể A Các cá thể quần thể giao phấn ngẫu nhiên >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 2/ 18 B Các cá thể quần thể không chịu tác động chọn lọc tự nhiên C Các cá thể quần thể tự thụ phấn D Các cá thể quần thể sinh sản vô tính Câu 10: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Phát biểu sau không xác? A Sự bắt cặp sai nhân đôi ADN không dẫn đến đột biến gen B Thường biến xảy không liên quan đến kiểu gen C Trong trình nhân đôi ADN, Acridin gây thêm cặp nucleotit D Đột biến gen phát sinh trình nhân đôi ADN Câu 11: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Một người phụ nữ mắc bệnh di truyền gặp đột biến gen lặn ti thể Phát biểu sau xác người phụ nữ này? A Tất sinh bị bệnh B Tất trai bị bệnh, gái không bị bệnh C Nếu bố bình thường không bị bệnh D Tất gái bị bệnh, trai không bị bệnh Câu 12: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015 Một bệnh di truyền gặp người gen ADN ti thể quy định Một người mẹ bị bệnh bà ta có người bị bệnh, có người không Nguyên nhân A gen ti thể dễ bị thay đổi mức độ cách thức biểu B ADN ti thể dạng vòng phân li không tế bào C tế bào có nhiều gen chúng không phân li đồng tế bào D ADN ti thể dạng thẳng phân li không tế bào Câu 13: Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Ở số loài thực vật, ghi nhận số cá thể bị bạch tạng, toàn thân có màu trắng Ở số loài vạn niên (chi Aglaonema) có tượng xanh đốm trắng, nguyên nhân hai tượng trên: A Lá đốm sen lục lạp bị đột biến, bạch tạng đột biến gen nhân B Lá đốm đột biến gen nhân, bạch tạng đột biên gen lục lạp C Bạch tạng gen đột biến, đốm quy định gen không đột biên D Lá đốm lượng ánh sáng chiếu vào không đồng Câu 14: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Biên Hòa năm 2015 Một đột biến gen lặn biểu kiểu hình trường hợp sau ? Tồn bên cạnh gen trội có lợi Tồn trạng thái đồng hợp lặn >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 3/ 18 Điều kiện ngoại cảnh thay đổi phù hợp với gen lặn Tế bào bị đột biến đoạn NST chứa gen trội tương ứng Phương án là: A.2, B.1, C.2, 3, D.2, Câu 15 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Cho trường hợp sau: (1) Gen tạo sau tái AND bị cặp nucleotit (2) Gen tạo sau tái bàn ADN bị thay cặp nucleotit (3) mARN tạo sau phiên mã bị nucleotit (4) mARN tạo sau phiên mã bị thay nucleotit (5) chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị mat axitamin (6) chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị thay thể axitamin Có trường hợp coi đột biến gen? A l B C.4 Câu 16 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 D.2 Một nhà di truyền học xác định bệnh gây đột biến gen lặn alen gen Các alen đột biến bị tymin vị trí 25 gen Các gen tìm thấy nhiễm sắc thể X Dưới trình tự DNA cho vùng mã hóa gen bình thường Tuyên bố hậu đột biến ĐÚNG? ADN gen bình thường: 5’- ATG TTA XGA GGT ATX GAA CTA GTT TGA AXT XXX ATA AAA - 3’ i Các protein đột biến có chứa nhiều bổn axit amin so với protein bình thường ii Các protein đột biển có chứa axit amin so với protein bình thường, iii Nam giới có nhiều khả bị bệnh nữ A Chỉ i C Chỉ iii B i ii D i iii Câu 17 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Điều sau tác nhân gây đột biến Tia UV làm cho hai bazơ nitơ Timin mạch liên kết với Nếu sử dụng 5BU, sau ba hệ codon XXX bị đột biến thành codon GXX Guanin dạng tạo nên đột biến thay G-X A-T Virut tác nhân gây nên đột biến gen Để tạo đột biến tam bội người ta xử lý hợp tử 2n côxixin Có ý đúng: A B.2 C.3 D.4 Câu 18 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho thông tin: 1-Làm thay đổi hàm lượng nucleotCSPe nhân >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 4/ 18 2-Không làm thay đổi sổ lượng thành phần gen có nhóm gen liên kết 3- Làm thay đổi chiều dài ADN 4- Xảy thực vật mà eặp động vật 5- Được sử dụng để lập đồ gen 6- Có thể làm ngừng hoạt động cùa gen NST 7- Làm xuất loài Đột biết đoạn NST có đặc điểm: A.(l),(2),(3),(4) B (2), (3), (5), (6) C (1), (3), (5), (6) D (4), (6), (5), (7) Câu 19 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Cho trường hợp sau: Gen tạo sau tái ADN bị cặp nuclêôtit Gen tạo sau tái ADN bị thay cặp nuclêôtit mARN tạo sau phiên mã bị nuclêôtit mARN tạo sau phiên mã bị thay nuclêôtit Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị axit amin Chuỗi polipeptit tạo sau dịch mã bị thay axit amin Có trường hợp xếp vào đột biến gen? A B C D Câu 20 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 Có Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 câu sau nói vê đột biến điểm? Trong số đột biến điểm phần lớn đột biến thay cặp nuclêôtit gây hại cho thể sinh vật Đột biến điểm biến đổi đồng thời nhiều điểm khác gen cấu trúc Trong trường hợp nào, tuyệt đại đa số đột biến điểm có hại Đột biến điểm biến đổi nhỏ nên có vai trò trình tiến hóa Xét mức độ phân tử, phần nhiều đột biến điểm trung tính Mức độ gây hại alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường tổ hợp gen mà tồn A B C D Câu 21: Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Cho thông tin sau: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 5/ 18 (1) (2) (3) (4) A bắt cặp với T hai liên kết hidro ngược lại A bắt cặp với U hai liên kết hidro; T bắt cặp với A hai liên kết hidro G bắt cặp với X ba liên kết hidro ngược lại A bắt cặp với U hai liên kết hidro ngược lại Các thông tin nguyên tắc bổ sung nucleotit trình phiên mã là: A B C D (2),(3) (2),(4) (1),(3) (3),(4) Câu 22 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015 Trong phát biểu đột biến gen đây, có phát biểu đúng? (1) Trong điều kiện tác nhân đột biến phát sinh đột biến gen (2) Tất thể mang gen đột biến gọi thể đột biến (3) Đột biến gen gọi biến dị di truyền tất đột biến gen di truyền cho đời sau (4) Đột biến gen nguồn nguyên liệu sơ cấp trình tiến hóa, chọn giống (5) Tác nhân đột biến tác động vào pha S chu kì tế bào gây đột biến gen với tần số cao so với lúc tác động vào pha G2 A B C D Câu 23 : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế năm 2015 Trong nhận định sau đây: 1.Intron cấu trúc không mang thông tin di truyền thường có mặt hệ gen sinh vật nhân thực Trong cấu trúc operon Lac vi khuẩn Ecoli gen điều hòa R tổng hợp protein ức chế có mặt xúc tác lactose Hóa chất acridin gây đột biến gen dạng mất, thêm cặp nucleoit Đột biến xoma di truyền sinh sản hữu tính đột biến tiền phôi di truyền qua sinh sản vô tính Trong tái ADN có mạch tổng hợp với mạch gốc có chiều 3’ – 5’ mạch liên tục Số nhận định là: A.1 B C D Câu 24 : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Một enzmyme chắn hết chức sinh học gen quy định cấu trúc enzim xảy đột biến thay ba A 5/– TTA – 3/ B.5/– XAA – 3/ C 5/– XAT – 3/ D 5/– TAX – 3/ Câu 25 : Đề thi THPT Quốc gia năm 2015 Gen M sinh vật nhân sơ có trình tự nuclêôtit sau: >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 6/ 18 - Mạch bổ sung - Mạch mã gốc 5’ ATG 3’ TAX Số thứ tự nuclêôtit mạch mã gốc AAA TTT GTG XAX 63 XAT XG A GTA GX 64 88 T GTA TAA 3’ XAT ATT 5’ 91 Biết axit amin valin mã hóa triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’; 3’XAT5’; 3’XAX5’ chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp có 31 axit amin Căn vào liệu trên, cho biết dự đoán sau, có dự đoán đúng? (1) Đột biến thay cặp nuclêôtit G - X vị trí 88 cặp nuclêôtit A - T tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (2) Đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí 63 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit giống với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (3) Đột biến cặp nuclêôtit vị trí 64 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ đến axit amin thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp (4) Đột biến thay cặp nuclêôtit vị trí 91 tạo alen quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi axit amin so với chuỗi pôlipeptit gen M quy định tổng hợp A B C D Câu 26 : Đề thi thử THPT Quốc Gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Cho phát biểu sau gen (1) Gen đoạn ADN mang thông tin mã hóa cho sản phẩm xác định, sản phẩm ARN pôlipeptit (2) Một đột biến điểm xảy vùng mã hóa gen không ảnh hưởng đến chuỗi pôlypeptit (3) Có ba ba làm tín hiệu kết thúc trình dịch mã 5’UAA3’; 5’UAG3’ 3’UGA5’ (4) Đột biến gen tạo alen mới, cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa Trong phát biểu trên, có phát biểu đúng? A B C D Câu 27 : Đề thi thử THPT Quốc Gia chuyên Hoàng Văn Thụ năm 2015 Một gen sinh vật nhân sơ bị đột biến điểm, khả sau đây: (1) Số liên kết hidro gen tăng lên giảm thành phần số lượng nuclêôtit không thay đổi (2) Chuỗi pôlipeptit gen đột biến tổng hợp không thay đổi cấu trúc (3) Chuỗi pôlipeptit gen tổng hợp bị thay đổi cấu trúc (4) Số liên kết hidro gen đột biến tăng lên Có khả xảy ra? A B.1 C.2 D.3 XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỘT BIẾN GEN ( 10 CÂU ) Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Sơn Tây năm 2015 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 7/ 18 Dạng đột biến điểm sau xảy gen không làm thay đổi số lượng nuclêôtit gen làm thay đổi số lượng liên kết hiđrô gen? A Thêm cặp nuclêôtit B Mất cặp nuclêôtit C Thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X D Thay cặp nuclêôtit A-T cặp T-A Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Sơn Tây năm 2015 Dạng đột biến gen làm dịch khung đọc mã di truyền gồm A thêm thay 1cặp nucleotit B thay 1cặp nucleotit C tất dạng đột biến điểm D thêm cặp nucleotit Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia trường chuyên KHTN Dạng đột biến gen sau chắn gây biến đổi nhiều cấu trúc chuỗi polipeptit tương ứng gen tổng hợp A Đột biến thêm cặp nucleotit C Đột biến thay cặp nucleotit B Đột biến cặp nucleotit D A B Câu : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Một trình tự nuclêôtit mạch bổ sung phân tử ADN 3’ TTA XGT ATG GXT AAG 5’ mã hóa cho đoạn pôlipeptit gồm axit amin Tính theo chiều 3’5’ mạch thay nuclêôtit sau làm cho đoạn pôlipeptit lại axit amin? A Thay X ba thứ tư A B Thay G ba thứ tư A C Thay G ba thứ hai U D Thay X ba thứ hai A Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Quốc học Huế năm 2015 Mạch mã gốc gen có cấu trúc sau : 3’TAX – XXX – GGA – TTA – XXG – TTG – TTX – ATX 5” Đột biến gen thuộc dạng biến đổi mã thức TTX thành vô nghĩa ? A Thay cặp nucleotit XG thuộc mã thành cặp AT B Mất cặp nucleotit thuộc mã C Thay cặp nucleotit TA thuộc mã cặp AT D lặp thêm cặp nucleotit vào mã Câu : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Gen A có chiều dài 408 nm có số nuclêôtit loại ađênin 2/3 số nuclêôtit loại guanin Gen A bị đột biến thành alen a Cặp gen Aa tự nhân đôi hai lần liên tiếp Trong hai lần nhân đôi môi trường nội bào cung cấp 2877 nuclêôtit loại ađênin 4323 nuclêôtit loại guanin Dạng đột biến tác nhân A bazơ nitơ guanin dạng B 5BU C tia UV D cônsixin Câu 7: Đề thi thử THPT Quốc gia trường THPT Sào Nam >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 8/ 18 Ở vi khuẩn, gen bình thường điều khiển tổng hợp phân tử protein hoàn chỉnh có 298 axit amin Đột biến điểm xảy dẫn đến gen sau đột biến có chứa 3594 liên kết photphoeste Dạng đột biến xảy A Thay cặp A-T cặp G-X B Thêm cặp nucleotit C Thay cặp nucleotit cặp nucleotit khác D Mất cặp nucleotit Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái Alen B dài 221 nm có 1669 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b Từ tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào cung cấp cho trình nhân đôi cặp gen 1689 nuclêôtit loại timin 2211 nuclêôtit loại xitôzin Dạng đột biến xảy với alen B A Thay cặp G-X cặp A-T B Mất cặp G-X C Mất cặp A-T D Thay cặp A-T cặp G-X Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Trần Phú – Hải Phòng Một gen dài 2040AO có chứa 15% G Sau bị đột biến điểm, gen tiến hành nhân đôi bình thường lần sử dụng môi trường 12 989A 5580G Dạng đột biến xảy A Thêm cặp G – X C Mất cặp A – T B Mất cặp G – X D Thêm cặp A – T Câu 10 : Đề thi thử THPT Quốc gia trường Chuyên Quang Trung – Bình Phước Gen S đột biến thành gen s Khi gen S gen s tự nhân đôi liên tiếp lần số nucleotid tự mà môi trường nội bào cung cấp cho gen s so với gen S 28 nucleotid Dạng đột biến xảy với gen S là: A Mất căp nucleotid C Đảo vị trí cặp nucleotid B Mất cặp nucleotid D Thay cặp nucleotid XÁC ĐỊNH THỂ ĐỘT BIẾN – TỶ LỆ CỦA THỂ ĐỘT BIẾN( CÂU ) Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015 Một quần thể sinh vật có gen A bị đột biến thành gen a, gen b bị đột biến thành gen B C bị đột biến thành c Biết cặp gen tác động riêng rẽ gen trội trội hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến ? A AAbbCc, aaBbCC, AaBbcc B aaBbCc, AabbCC, AaBBcc C aaBbCC, AabbCc, AaBbCc D AaBbCc, aabbcc, aaBbCc Câu : Đề thi thử THPT Quốc Gia Chuyên Đại học Vinh năm 2015 Trong quần thể thực vật xuất đột biến: alen A đột biến thành alen a; alen b đột biến thành alen B; alen D đột biến thành alen d Biết gen quy định tính trạng, quan hệ trội lặn hoàn toàn Các kiểu gen sau thể đột biến? A AabbDd; aaBbDD; AaBbdd B aaBbDD; AabbDd; AaBbDd C AaBbDd; aabbdd; aaBbDd D aaBbDd; AabbDD; AaBBdd >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 9/ 18 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Giả sử tần số đột biến gen 5x10-6 Có tinh trùng mang gen bị đột biến tổng số 10 triệu tinh trùng khảo sát? A x l0-6 B.5 C 50 D.500 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Giả sử có đột biến lặn gen nằm NST thường quy định Ở phép lai, số loại giao tử đực giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 5%; số giao tử giao tử mang gen đột biến lặn chiếm tỉ lệ 20% Theo lí thuyết, số cá thể mang kiểu hình bình thường, cá thể mang gen đột biến có tỉ lệ A 1/100 B 23/100 C 23/99 D 3/32 XÁC ĐỊNH SỐ NUCLEOTIT TRONG GEN ĐỘT BIẾN ( CÂU ) Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Quang Trung năm 2015 Một gen có chiều dài 2805A0 có tổng số 2074 liên kết hydro Gen đột biến điểm làm giảm liên kết hidro Số nu loại gen đột biến là; A A = T = 400, G = X = 424 B A = T = 401, G = X = 424 C A = T = 424, G = X = 400 D A = T = 403, G = X = 422 Câu 2: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Sơn Tây năm 2015 Giả sử gen B sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit có số nuclêôtit loại ađênin (A) gấp lần số nuclêôtit loại guanin (G) Một đột biến điểm xảy làm cho gen B bị đột biến thành alen b Alen b có chiều dài không đổi giảm liên kết hiđrô so với gen B Số lượng loại nuclêôtit alen b là: A A = T = 301; G = X = 899 B A = T = 899; G = X = 301 C A = T = 901; G = X = 299 D A = T = 299; G = X = 901 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Giả sử gen B sinh vật nhân thực gồm 2400 nuclêôtit có số nuclêôtit loại ađênin (A) gấp lần số nuclêôtit loại guanin (G) Một đột biến điểm xảy làm cho gen B bị đột biến thành alen b Alen b có chiều dài không đổi giảm liên kết hiđrô so với gen B Số lượng loại nucỉêôtit alen b là: A A = T = 899; G = X = 301 B A = T = 299; G = X = 901 C A = T = 901;G = X = 299 D A = T = 301; G=X = 899 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia Chuyên Sư phạm năm 2015 Gen B dài 5100A nu loại A 2/3 nu loại khác Đột biến xảy làm gen B trở thành gen b; số liên kết hidro gen b 3902 Khi gen đột biến tái liên tiếp lần môi trường nội bào cung cấp số nu loại Timin là: A 4116 B 4214 C 4207 D 4207 4186 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Huệ năm 2015 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 10/ 18 Gen A có chiều dài 2805A0 2074 liên kết H Gen bị đột biến điểm làm giảm liên kết hiđrô thành gen A Số nucleotit loại mà môi trường cung cấp cho cặp gen Aa nhân đôi lần bao nhiêu? A A= T = 5635; G = X = 5915 C A = T = 2807; G=X = 2961 B A= T = 2807; G= X = 2968 D A= T = 5614; G=X = 5929 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hưng Yên năm 2015 Gen b bị đột biến thành alen B có chiều dài giảm 10,2A0 liên kết hiđrô so với alen b Khi cặp alen Bb nhân đôi liên tiếp năm lần số nuclêôtit loại môi trường nội bào cung cấp cho alen B giảm so với alen b A A = T = 64; G = X = 32 B A = T = 32; G = X = 64 C A = T = 62; G = X = 31 D A = T = 31; G = X = 62 Câu : Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Nguyễn Tất Thành Yên Bái năm 2015 Gen D bị đột biến thành alen d có chiều dài giảm 10,2A0 liên kết hiđrô so với alen D Khi cặp alen Dd nhân đôi liên tiếp ba lần số nuclêôtit loại môi trường nội bào cung cấp cho alen d giảm so với alen D A A = T = 7; G = X = 14 B A = T = 8; G = X = 16 C A = T = 14; G = X = D A = T = 16; G = X = Câu 8: Đề thi thử THPT Quốc gia chuyên Hùng Vương năm 2015 : Mỗi gen cặp gen dị hợp chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối nucleotit Gen trội D chứa 17,5% số nuclotit loại T Gen lặn d có A=G=25% Trong trường hợp xét riêng cặp gen này, tế bào mang kiểu gen Ddd giảm phân bình thường loại giao tử sau tạo ? A Giao tử có 1275 Timin C Giao tử có 525 Ađênin B Giao tử có 1275 Xitozin D Giao tử có 1500 Guanin ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT ĐỘT BIẾN GEN Câu : Lời giải Đáp án D Đột biến gen phát sinh nguyên phân tế bào mô sinh dưỡng → thể khảm Đột biến gen phát sinh giảm phân vào giao tử di truyền cho hệ sau qua sinh sản hữu tính Chọn D Câu :Lời giải Phát biểu không C Đột biến đoạn không mã hóa axit amin không ảnh hưởng đến cấu trúc chuỗi polipeptit Đồng thời đột biến thay ba nghĩ không làm thay đổi cấu trúc protien Đáp án C Câu 3: Lời giải >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 11/ 18 Đột biến gen vùng mã hóa không làm ảnh hưởng đến trình phiên mã sinh vật Phiên mã không xảy xảy đột biến làm trình tự đặc biết để ARN polimeaza nhận biết liên kết để khởi động trình phiên mã ( vùng điều hòa)  D sai Đáp án : D Câu 4: Lời giải: Đột biến ảnh hưởng nhiều đến polypeptide hoàn chỉnh 50 nucleotide promote ARN pol không liên kết để thực phiên mã => ARN không tổng hợp => không tổng hợp phân tử protein Chọn A Câu 5: Lời giải : Hiện tượng kiểu gen thay đổi kiểu hình trước điều kiện môi trường khác gọi mềm dẻo kiểu hình ( thường biến ) Đáp án : C Câu :Lời giải Đáp án B Kiểu hình không phụ thuộc vào gen quy định mà kết tương tác kiểu gen môi trường Chọn B Câu 7: Lời giải Năng suất vật nuôi trồng thường tính trạng số lượng ( cân đong đo đếm ) có mức phản ứng rộng có bị chi phối yếu tố môi trường => C sai Đáp án C Câu 8: Lời giải: Do sinh sản sinh dưỡng nên để đánh gia mức phản ứng kiểu gen, người ta thuường cắt cành (  kiểu gen ) sau đem chúng trồng điều kiện môi trường khác Từ xác định mức phản ứng gen Đáp án A B sai cắt khác có kiểu gen khác C,D sai sinh sản sinh dưỡng thường hạt hạt chúng khả nảy mầm Câu 9: Lời giải Kiểu hình hoa trắng nhanh chóng biểu có xu hướng tăng lên quần thể tự thụ phấn Chọn C Câu 10: :Lời giải Phát biểu không xác B Kiểu gen qui định kiểu hình Thường biến kết tương tác kiểu gen môi trường Câu 11:Lời giải Phát biểu xác : A Tất người bị mắc bệnh Do gen nằm ti thể  di truyền qua tế bào chất >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 12/ 18  Di truyền theo dòng mẹ  Đáp án A Câu 12:Lời giải Gen ADN ty thể người mẹ mà có người bị bệnh, có người không bị bệnh tế bào có nhiều gen chúng không phân li đồng tế bào Chọn C Câu 13: Lời giải  Lá đốm đột biến gen lục lạp,chỉ tạo thành trắng số tế bào,còn bạch tạng đột biến gen nhân  Chọn A Câu 14:Lời giải : Đồng biến gen lặn biểu KH TH  Tồn trạng thái đồng lặn  Tế bào bị đột biến đoan NST chứa gen trội tương ứng Đáp án : D Câu 15 :Lời giải: Các trường hợp coi đột biến gen: (1), (2) Đột biến gen biến đổi nhỏ cấu trúc gen Chọn D Câu 16:Lời giải: Vùng mã hóa có mạch 5’- ATG TTA XGA GGT ATX GAA CTA GTT TGA AXT XXX ATA AAA - 3’  Mạch mạch bổ sung Với ADN bình thường, ba TGA (sau GTT) tương ứng mã kết thúc Mất T vị trí 25 => GTT bị T trở thành GT => thay đổi vị trí ba bị T: GTT GAA XTX XXA TAA (TAA tương ứng mã kết thúc) => protein đột biến có nhiều axit amin => có (do gen lặn X nên dễ xuất nam giới hơn).Chọn C Câu 17: Lời giải Các ý đúng: 1, 3, - 5BU qua hệ làm thay cặp AT thành GX.Chọn C Câu 18 : Lời giải  Đột biến đoạn làm thay đổi sổ lượng thành phần gen có nhóm gen liên kết,có thể gây chết cho thể đột biến,được ứng dụng để lập đồ gen loại bỏ gen không mong muốn  Chọn C Câu 19 : Lời giải: Đột biến gen biến đổi xảy một vài cặp nucleotit gen >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 13/ 18 => 1, 2.Chọn D Câu 20 : Lời giải Các câu : 1, 5, Đột biến điểm xảy điểm gen, lúc gây hại có vai trò chủ yếu trình tiến hóa.Chọn D Câu 21:Lời giải Trong trình phiên mã có A tự liên kết với T mạch gốc , A mạch gốc liên kết với U tự ( hai liên kết hidro) ; G mạch gốc liên kết với X tự ngược lại ( liên kết hidro ) ,  Đáp án A Câu 22 :Lời giải Các phát biểu đúng: (1), (4), (5) Tác động vào pha S gây đột biến với tần số cao so với tác đông vào pha G2 pha S pha nhân đôi NST – sai đột biến gen tế bào sinh dưỡng truyền lại cho hệ sau – sai , thể mang gen đọt biến dược biểu thành kiểu hình gọi đột biến Chọn C Câu 23 : Lời giải Các nhận định 1, 3, sai, gen điều hòa tổng hợp protein ức chế kể lactose xúc tác sai, đột biến xoma không di truyền qua sinh sản hữu tính đột biến tế bào sinh dưỡng Đáp án D Câu 24: Lời giải Enzym chắn chức sinh học ba mã hóa mở đầu bị đột biến, mã di truyền không mã hóa Trên mARN: 5' AUG 3' →ADN: 3' TAX 5' Chọn C Câu 25 : Lời giải : Các dự đoán (1) Do tạo mã kết thúc UGA (2) Đúng vị trí nu thứ số ba loại nu loại nu A,U,G,X mã hóa loại axit amin Đây tính thoái hóa mã di truyền (3) Sai, xảy đột biến dịch khung, toàn axit amin bắt đầu kể từ vị trí đột biến bị thay đổi (4) Đúng vị trí nu vị trí đặc hiệu, thay cặp nu khác mã hóa axit amin khác Đáp án C Câu 26 : Lời giải Các phát biểu (1) (2) (4) – định nghĩa gen – đột biến điểm thay đồng nghĩa không thay aa nên không ảnh hưởng đến trình tự aa Câu (3) sai ba cuối, phải 5’UGA3’ >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 14/ 18 Đáp án D Câu 27 : Lời giải Các khả xảy 2, sai, dùng từ“nhưng" tức khẳng định thành phần số lượng nu không thay đổi – điều sai trường hợp đột biến thêm cặp nu sai, số liên kết hidro tăng thêm xảy đột biến điểm Đáp án C XÁC ĐỊNH DẠNG ĐỘT BIẾN GEN Câu : Lời giải: Thay cặp nuclêôtit A-T cặp G-X không làm thay đổi số lượng nu làm thay đổi số lượng liên kêt hidro gen Đáp án : C Câu : Lời giải: Dạng đột biến gen làm dịch khung đọc mã di truyền gồm thêm cặp nucleotit Đáp án : D Câu 3: Lời giải Đột biến thêm cặp nucleoetit đột biến làm thay đổi cấu trúc chuỗi polipeptit => biến đổi chức phân tử protein Đáp án D Câu : Lời giải Nếu đột biến trình tự mạch bổ sung làm cho đoạn pôlipeptit lại axit amin đột biên thay làm xuất ba kiết thúc mã thứ 3’XGT5’(3’GGU5’) => 3’AGT5’(3’AGU5’) Câu : Lời giải Trên mạch mã gốc: 3’ – TTX – 5’ Phiên mã mARN : 5’ – AAG – 3’ Đột biến vô nghĩa  ba trở thành ba kết thúc  đột biến trở thành 5’UAG3’  Trên mạch mã gốc , đột biến thay cặp nucleotit TA thành AT  Đáp án C Câu :Lời giải Gen dài 408 nm => Số nucleotit gen : 4080 : 3,4 x = 2400 Số nucleotit trường loại gen : A = T = (2400 : ): x = 480 G = X = 1200 – 480 = 720 Gen A nhân đôi lần số nuecleotit môi loại môi trường cung cấp cho gen A = T = 480 x = 1440 G = X = 720 x = 2160 Số nucleotit gen a A = (2877 – 1440): = 479 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 15/ 18 G = (4323 -2160): = 721  Đột biến thay thể A- T => GX  DẠNG ĐỘT BIẾN DO 5BU  Đáp án B Câu 7: Lời giải phân tử protein hoàn chỉnh bị cắt bỏ axit mở đầu Trên mARN có mã kết thúc => Số nucleotit gen bình thường: x x (298 + 2) = 1800 Số nucleotit gen đột biến: => cặp nucleotit Chọn D Câu : Lời giải Alen B dài 221 nm = 2210 A0 => = 1798 Tổng số nu có phân tử = 2= 1300 = 2A + 2G 1669 liên kết H = 2A + 3G => Vậy A = 281 G = 369 Bb lần nguyên phân tạo cặp Bb Gọi số lượng nu b A =T = x G = X =y Số nu loại T môi trường cung cấp : (281+x).3 = 1689 x =282 Số nu loại X môi trường cung cấp : (369+y).3 = 2211 y = 368 Vậy dạng đột biến thay cặp G-X A-T Đáp án A Câu :Lời giải Số nucleotit gen bình thường: x = 1200 => G = 180, A = 420 Gen đột biến: A = = 419, G = = 180 => gen ban đầu bị cặp A-T.Chọn C Câu 10 : Lời giải Gen s gen S y nucleotit => y x (23 – 1) = 28 => y = => gen S cặp nucleotit để trở thành gen s Chọn B XÁC ĐỊNH THỂ ĐỘT BIẾN – TỶ LỆ CỦA THỂ ĐỘT BIẾN( CÂU ) Câu : Lời giải: Cơ thể bình thường có dạng: A-bbC- Các dạng lại thể đột biến.Chọn D Câu 2:Lời giải Thể đột biến thể mang gen đột biến biểu thành kiểu hình Cơ thể đột biến có kiểu gen cặp A, a aa- cặp B,b B- cặp D,d dd >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 16/ 18 Đáp án C thỏa mãn Đáp án C Câu : Lời giải: Số tinh trùng mang gen đột biến: x 10-6 x 10 x 106 = 50 Chọn C Câu : Lời giải: Tỷ lệ cá thể đột biến: 0,05 x 0,2 = 0,01 => Tỷ lệ cá thể bình thường: 0,99 Tỷ lệ cá thể dị hợp: 0,05 x (1 – 0,2) + 0,2 x (1 - 0,05) = 0,23 => Tỷ lệ dị hợp số cá thể bình thường: 0,23 0,99 Chọn C ĐÁP ÁN - XÁC ĐỊNH SỐ NUCLEOTIT TRONG GEN ĐỘT BIẾN ( CÂU ) Câu 1: Lời giải Số nucleotit gen : N=2A + G = (2805 : 3.4 ) x = 1650, Số liên kết H=2A + 3G = 2047 =>A=T=401 G=X=424 Đột biến điểm => đột biến liên quan đến cặp nucleotit làm giảm LK hidro => cặp A-T Gen đột biến : A=T=400 G=X=424 Đáp án A Câu :Lời giải N = 2400 , A = 3G  A = T = 900  G = X = 300 Giảm liên kết H => thay cặp G-X cặp A-T => gen b có A = T = 901 , G = X = 299 Đáp án : C Câu : Lời giải: Gen B: 2A + 2G = 2400, A = 3G => A = 900, G = 300 Chiều dài không đổi giảm liên kết hidro => thay cặp GX AT => gen b: A = 901, G = 299 Chọn C Câu :Lời giải Đáp án D Số nucleotit gen B: 2A + 2G = 5100 x = 3000 Và A = G → 3A = 2G 3, → A = 600, G = 900 Số liên kết hidro: 2A + 3G = 3900 >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 17/ 18 Gen b thêm liên kết hidro so với gen B → thêm cặp A-T thay cặp A-T cặp G-X + Nếu gen B thêm cặp A-T thành gen b → Gen b có T = 600 + = 601.CSP Số T môi trường cung cấp sau lần tái bản: 601 x (23 – 1) = 4207 + Nếu thay cặp A-T cặp G-X → gen b: T = 598 Số T môi trường cung cấp sau lần tái bản: 598 x (23 – 1) = 4186 Chọn D Câu : Lời giải: 2805 Số nucleotit gen A: N = x = 1650 => 2A + 2G = 1650 3,4 Và 2A + 3G = 2074 => G = 424, A = 401 Gen A nhân đôi lần, số nucleotit môi trường cung cấp: A = T = 401 x (23 – 1) = 2807, G = X = 424 x (23 – 1) = 2968 Đột biến xảy điểm mà làm liên kết hidro => cặp G-X Gen a: A = T = 401, G = X = 423; nhân đôi lần => Môi trường cung cấp: A = T = 401 x( -1) = 2807, G = X = 423 x( -1) = 2961 => Cặp Aa nhân đôi lần, môi trường cung cấp: A = T = 5614; G = X = 5929 Chọn D Câu : Lời giải Chiều dài giảm 10,2 Ao tổng cộng cặp nu (  nu) Mất cặp nu, tạo alen có liên kết Hidro = 2+2+3  cặp nu bị gồm cặp A-T cặp G-X Alen B nhân đôi lần, số nucleotit loại môi trường nội bào cung cấp đi: A = T = x( 25 – 1) = 62 G = X = x ( 25 – 1) = 31 Đáp án C Câu : Lời giải: Đoạn bị mất: 2A + 3G = 8; 2A + 2G = 10,2 x = => G = 2; A = 3,4 - Sau lần nhân đôi: A = 23 – = 7; G = 2(23 – 1) = 14 Chọn A Câu :Lời giải Mỗi gen chứa 2998 liên kết phốtphođieste nối nucleotit  Mỗi gen có 2998 + = 3000 nu Gen D có T = 17,5%  Có A = T = 3000 x 0.175 = 525 G = X = 1500 – 525 = 975 Gen d có A = G= 25% >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 18/ 18  Có A= T = G = X = 3000 : = 750 Ddd giảm phân cho giao tử : Dd, dd, D, d  Giao tử xảy giao tử có chứa 1275 xitozin ( Dd chứa 1725 X, dd chứa 1500 X , D chứa 975 X d chứa 750 X )=> Đáp án B >> Truy cập http://tuyensinh247.com/ để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt 19/ 18
- Xem thêm -

Xem thêm: 50 bai tap chon loc chuyen de dot bien gen co loi giai chi tiet , 50 bai tap chon loc chuyen de dot bien gen co loi giai chi tiet , 50 bai tap chon loc chuyen de dot bien gen co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn