Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên

55 455 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/10/2016, 12:44

i ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn thạc sĩ “Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên” công trình nghiên cứu thực cá nhân tôi, thực sở nghiên cứu lý thuyết, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa ĐÀO THẾ KHOA học PGS.TS Trần Chí Thiện Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố công trình khác Thái Nguyên, ngày 23 tháng năm 2012 Tác giả luận văn THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CHI BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN Đào Thế Khoa Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế Mã số: 60 - 34 - 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Chí Thiện THÁI NGUYÊN - 2012 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii iii LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC Trước hết với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin gửi lời cảm ơn đến PGS.TS Trần Chí Thiện - Người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ hoàn thành Luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn thầy cô giáo khoa kinh tế, phòng Quản lý đào tạo sau đại học, thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Quản trị kinh doanh Thái Nguyên, trực tiếp giảng dạy giúp đỡ suốt trình học tập nghiên cứu Tôi xin trân thành cảm ơn Trường Đại học Kinh tế & QTKD - ĐHTN tạo điều kiện tốt cho theo học hoàn thiện khóa học Cuối cùng, xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, bạn bè, toàn thể gia đình, người thân động viên thời gian học tập nghiên cứu đề tài LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Kết cấu đề tài Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH Thái Nguyên, ngày 23 tháng năm 2012 Tác giả luận văn 1.1 Lý luận chung BHXH 1.1.1 Sự đời phát triển BHXH tất yếu khách quan 1.1.2 Khái niệm BHXH 1.1.3 Bản chất BHXH Đào Thế Khoa 1.1.4 Vai trò bảo hiểm xã hội 1.1.5 Cơ sở tạo lập sử dụng quỹ BHXH 11 1.2 Hệ thống chế độ BHXH 17 1.2.1 Khái niệm chế độ BHXH 17 1.2.2 Cơ sở xây dựng chế độ BHXH 18 1.3 Những vấn đề tổ chức chi trả chế độ BHXH 23 1.3.1 Vai trò công tác chi trả chế độ BHXH 23 1.3.2 Cơ sở chi trả chế độ BHXH 24 1.3.3 Nguyên tắc chi trả chế độ BHXH 25 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv v 1.3.4 Quy trình chi trả chế độ BHXH 26 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp quy 78 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHI TRẢ 3.3.2 Hoàn thiện quy trình chi trả 83 CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 31 3.3.3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác chi trả 90 2.1 Khái quát hoạt động BHXH qua giai đoạn 31 3.3.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý 92 2.1.1 Giai đoạn trước tháng 10 năm 1995 31 3.3.5 Cân đối quỹ BHXH ổn định lâu dài 93 2.1.2 Giai đoạn từ tháng 10 năm 1995 đến 35 3.3.6 Hoàn thiện công tác tổ chức máy đào tạo cán 95 2.2 Quy trình chi trả chế độ BHXH 42 3.3.7 Một số giải pháp khác 96 2.2.1 Quản lý đối tượng chi trả BHXH 42 KẾT LUẬN 98 2.2.2 Phân cấp chi trả 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 101 2.2.3 Lập, xét duyệt dự toán chi BHXH 44 2.2.4 Tổ chức chi trả 45 2.2.5 Lập báo cáo, xét duyệt toán chi bảo hiểm xã hội 48 2.2.6 Thẩm định chi chế độ bảo hiểm xã hội 48 2.3 Thực trạng công tác chi trả chế độ BHXH BHXH tỉnh Thái Nguyên 50 2.3.1 Công tác quản lý đối tượng chi trả 50 2.3.2 Công tác chi trả chế độ dài hạn 54 2.3.3 Công tác chi trả chế độ ngắn hạn 59 2.3.4 Đánh giá quản lý công tác chi trả chế độ BHXH 65 Chƣơng 3: NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN 73 3.1 Chiến lược phát triển ngành BHXH 73 3.2 Quan điểm định hướng hoàn thiện công tác chi trả chế độ BHXH 74 3.2.1 Quan điểm 74 3.2.2 Định hướng hoàn thiện 76 3.3 Những giải pháp tăng cường quản lý công tác chi trả chế độ BHXH 78 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1: Tổng hợp đối tượng hưởng BHXH thường xuyên từ năm 2006 đến BHXH : Bảo hiểm xã hội BHYT : Bảo hiểm y tế BNN : Bệnh nghề nghiệp Bảng 2: Tổng hợp chi trả chế độ BHXH từ năm 2006 đến năm 2010 54 CNTT : Công nghê thông tin Bảng 3: Bảng tổng hợp chi ốm đau, thai sản, nghỉ DSPHSK từ năm 2006 đến DSPHSK : Dưỡng sức phục hồi sức khỏe NSNN : Ngân sách nhà nước TNLĐ : Tai nạn lao động UBND : Ủy ban nhân dân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên năm 2010 51 http://www.lrc-tnu.edu.vn năm 2010 60 Bảng 4: Tổng hợp chi ốm đau theo khối quản lý năm 2006 61 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỞ ĐẦU người lao động Sau 15 năm hoạt động, hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức chi trả chế độ BHXH cho hàng triệu đối tượng dài hạn ngắn Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Khoa học ngày phát triển, người ngày chế ngự dự báo rủi ro diễn sống thiên tai, dịch bệnh Tuy nhiên trước diễn biến phức tạp sống, người lường trước rủi ro bệnh tật, tuổi già, ốm đau, sinh tử Mong muốn có khoản bù đắp rủi ro không người mà quan tâm, chăm sóc Đảng Nhà nước Ngay từ ngày đầu thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Chính phủ ban hành sắc lệnh sách bảo hiểm xã hội (BHXH) sau điều lệ tạm thời quy định chế độ BHXH công nhân viên chức Nhà nước, người làm việc tổ chức đoàn thể, xã hội, đơn vị sản xuất kinh doanh Nhà nước lực lượng vũ trang Trong trình thực hiện, chế độ sách BHXH không ngừng sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thời kỳ phát triển kinh tế đất nước Ngày 26/01/1995, Chính phủ có hạn, đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời chi tận tay đối tượng Tuy nhiên sách BHXH có nhiều bất cập, đối tượng hưởng sách BHXH thường xuyên biến động gây nhiều khó khăn cho công tác chi trả chế độ BHXH Để đáp ứng cách tốt quyền lợi người lao động tham gia BHXH, việc hoàn thiện công tác quản lý chi trả chế độ BHXH để từ đưa số kiến nghị, giải pháp góp phần hoàn thiện công tác quản lý chi trả chế độ BHXH Việt Nam chọn đề tài: "Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên" để làm luận văn tốt nghiệp Mục đích nghiên cứu đề tài Thông qua việc nghiên cứu lý luận BHXH thực trạng công tác chi trả chế độ BHXH BHXH tỉnh Thái Nguyên để phân tích, đánh giá kết quả, tồn nguyên nhân công tác chi trả chế độ Nghị định số 12/CP ban hành Điều lệ BHXH Nghị định số 45/CP ngày BHXH Trên sở đưa kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường 15/7/1995 ban hành Điều lệ BHXH sỹ quan, quân nhân chuyên quản lý công tác chi trả chế độ BHXH BHXH Việt Nam đáp ứng yêu cầu nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân công an nhân dân Thực nhiệm vụ giai đoạn tới nghị Đại hội Đảng IX "từng bước mở rộng vững hệ thống BHXH Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu đề tài an sinh xã hôi, tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho người lao động, tâng lớp nhân dân" "tiến tới BHYT toàn dân" Ngày 24/01/2002 Thủ Đối tượng nghiên cứu: Các chế độ BHXH quản lý công tác chi trả chế độ BHXH tỉnh Thái Nguyên tương Chính phủ ký Quyết định số 20/2002/QĐ-TTg việc chuyển Bảo Phạm vi nghiên cứu: hiểm y tế Việt Nam sang Bảo hiểm xã hội Việt Nam kèm theo Nghị - Nghiên cứu hoạt động BHXH thời gian qua định số 01/2003/NĐ-CP ngày 09/01/2003 Chính phủ việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ Bảo hiểm xã hội ban hành kèm theo Chi trả bảo hiểm xã hội nhiệm vụ quan trọng ngành BHXH góp phần thực thi sách bảo hiểm xã hội Đảng Nhà nước Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn - Nghiên cứu chế độ BHXH thực chi trả tỉnh Thái Nguyên (không bao gồm chế độ bảo hiểm y tế) thực trạng công tác quản lý chi trả chế độ BHXH BHXH tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 4 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài Chƣơng Luận văn hệ thống hoá vấn đề lý luận BHXH, hệ thống chế độ BHXH vấn đề tổ chức công tác chi trả chế độ BHXH Đây vấn đề BHXH góp phần làm sáng tỏ nhận thức BHXH Trên sở phân tích thực trạng công tác chi trả chế độ BHXH, đánh giá kết tồn công tác chi trả hành, luận văn đưa số kiến nghị giải pháp nhằm tăng cường quản lý công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội Việt Nam thời gian tới Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn gồm có chương Chương 1: Cơ sở lý luận chung BHXH chế độ BHXH Chương 2: Thực trang công tác quản lý chi trả chế độ BHXH tỉnh Thái Nguyên Chương 3: Những giải pháp tăng cường quản lý công tác chi trả chế độ BHXH tỉnh Thái Nguyên CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ BHXH VÀ CÁC CHẾ ĐỘ BHXH 1.1 Lý luận chung BHXH 1.1.1 Sự đời phát triển BHXH tất yếu khách quan Nhu cầu người đa dạng thay đổi Nhu cầu đơn giản nhất, tối thiếu ăn, mặc, ở, lại Để đáp ứng nhu cầu người phải làm việc để tạo cải vật chất phục vụ Tuy nhiên người sống phụ thuộc nhiều vào xã hội, vào thiên nhiên phải tuân theo quy luật tự nhiên xã hội Những quy luật có tác động tích cực tiêu cực đến cá nhân cộng đồng Trong sống người lúc khoẻ mạnh, có khả lao động, gặp may mắn để tạo thu nhập nuôi sống gia đình Khi gặp phải rủi ro, nhu cầu thiết yếu phục vụ sống người, không làm trái lại có nhu cầu tăng thêm chí phát sinh ốm đau cần chữa bệnh, sinh cần thêm thu nhập để nuôi Bởi vậy, người mặt tìm cách khắc phục "tích cốc phòng cơ, tích y phòng hàn" mặt nhờ tương trợ lẫn cộng đồng Sự phát triển phân công lao động trao đổi hàng hoá làm xuất kinh tế hàng hoá Nhu cầu mở rộng sản xuất dẫn đến việc thuê mướn lao động Lúc đầu người chủ cam kết trả công lao động sau phải cam kết đảm bảo cho người lao động làm thuê số thu nhập định để họ trang trải nhu cầu thiết yếu không may bị rủi ro như: ốm đau, tai nạn, thai sản Trong thực tế nhiều trường hợp không xảy người chủ chi đồng Nhưng có xảy dồn dập, buộc họ phải bỏ khoản tiền lớn cho người lao động mà họ không muốn Vì thề, mâu thuẫn chủ - thợ phát sinh, giới thợ liên kết đấu tranh buộc giới chủ thực cam kết Cuộc đấu tranh diễn ngày rộng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn lớn có tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế- xã hội Do Nhà nước BHXH đảm bảo thay bù đắp phần thu nhập phải đứng can thiệp điều hoà mâu thuẫn cách buộc giới chủ người lao động họ gặp phải biến cố làm giảm khả giới thợ phải đóng góp khoản tiền định hàng tháng tính toán lao động bị việc làm, cách hình thành sử dụng quỹ tài chặt chẽ dựa sở xác xuất rủi ro xảy người làm thuê Sự can tập trung đóng góp bên tham gia BHXH, nhằm góp phần thiệp nâng cao vai trò Nhà nước, số tiền đóng góp giới chủ giới đảm bảo an toàn đời sống cho người lao động gia đình họ, góp phần bảo thợ hình thành quỹ tiền tệ tập trung phạm vi quốc gia Ngoài ra, quỹ đảm an toàn xã hội bổ sung từ ngân sách Nhà nước cần thiết nhằm bảo đảm đời sống cho người lao động gặp phải rủi ro, bất lợi Chính nhờ mối Ngoài ra, BHXH tiếp cận giác độ an sinh xã hội, đảm bảo xã hội Theo tổ chức lao động quốc tê ILO: quan hệ ràng buộc mà rủi ro bất lợi người lao động dàn trải, Bảo đảm xã hội bảo vệ xã hội thành viên sống người lao động gia đình họ ngày đảm bảo ổn định thông qua loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại khó khăn Giới chủ thấy có lợi bảo vệ sản, xuất kinh doanh kinh tế, xã hội bị ngừng giảm thu nhập gây ốm đau, thai diễn bình thường Vì vậy, nguồn quỹ tiền tệ tập trung thiết lập ngày sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thương tật, tuổi già chết, đồng lớn nhanh chóng Khả giải phát sinh lớn quỹ ngày thời bảo đảm chăm sóc y tế trợ cấp cho gia đình đông đảm bảo Để trình tái sản xuất xã hội diễn thường xuyên, liên tục đời sống người lao động đảm bảo an toàn cần Qua khái niệm nêu số đặc trưng BHXH: BHXH bảo hiểm cho người lao động sau trình lao động Bởi tham gia vào hệ thống BHXH, người lao động bảo hiểm phải có BHXH tất yếu khách quan Như xuất BHXH yếu tố khách quan mà lúc chết Khi làm việc người lao động đảm bảo ốm đau, thành viên xã hội cảm thấy cần thiết phải tham gia hệ thống lao động nữ sinh trợ cấp thai sản; Người lao động bị tai nạn lao BHXH cần thiết BHXH Một xã hội bảo hiểm "cầu động trợ cấp, hết tuổi lao động hưởng lương hưu thang tay vịn" Xã hội ngày phát triển nhu cầu phát triển hệ chết hưởng tiền chôn cất người thân trợ cấp tuất Các kiện bảo hiểm rủi ro xã hội người lao động thống BHXH lớn BHXH liên quan đến thu nhập họ Vì kiện rủi ro mà 1.1.2 Khái niệm BHXH Có nhiều quan niệm khác BHXH, chưa có người lao động bị giảm khả lao động dẫn đến giảm thu khái niệm thống BHXH Khi đề cập đến vấn đề chung người nhập Vì người lao động cần phải có khoản thu nhập khác bù vào để ổn định ta dùng khái niệm SOCIAL SECURITY dịch BHXH, sống khoản bù đắp BHXH chi trả khoản trợ cấp vào cụ thể chế độ BHXH lại hiểu theo nghĩa từ SOCIAL Người lao động tham gia BHXH có quyền hưởng trợ cấp BHXH INSURANCE Tuy nhiên hoà nhập nghĩa hai thuật ngữ Tuy nhiên quyền thực họ người thuê mướn họ hoàn Có thể đưa khái niệm BHXH sau: thành nghĩa vụ đóng BHXH Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Các hoạt động BHXH diễn khuôn khổ pháp luật, chế độ cầu an toàn kinh tế người lao động toàn xã hội Xét mặt kinh tế, nhờ BHXH pháp luật quy định Nhà nước quản lý bảo hộ hoạt động có phân phối lại thu nhập mà đời sống người lao động gia đình họ BHXH Người lao động, người chủ sử dụng lao động thực giám sát hoạt đảm bảo họ gặp phải rủi ro giảm khả động BHXH thông qua tổ chức công đoàn tổ chức giới chủ lao động, việc làm BHXH đa tạo khoản thu nhập thay Xét 1.1.3 Bản chất BHXH mặt xã hội, có "san sẻ rủi ro" người tham gia BHXH nên BHXH phận hệ thống an sinh xã hội, có ảnh hưởng đến đóng phần nhỏ thu nhập cho quỹ BHXH ổn định phát triển toàn kinh tế xã hội, trị quốc bồi hoàn khoản thu nhập đủ lớn để giúp họ trang trải gia Mục đích hoạt động BHXH không lợi nhuận mà quyền lợi rủi ro BHXH thực nguyên tắc "lấy số đông bù cho số ít" người lao động BHXH sản phẩm tất yếu kinh tế hàng hoá BHXH hiểu sách xã hội nhằm đảm bảo đời sống cho phản ánh trình độ phát triển kinh tế quốc gia Vì xem xét người lao động thu nhập họ bị giảm hay Thông qua bảo vệ chất BHXH với nội dung sau: phát triển lực lượng sản xuất xã hội, tăng suất lao động, ổn định trật * BHXH trình phân phối lại thu nhập tự xã hội Thực chất BHXH tổ chức đền bù hậu rủi ro xã hội 1.1.4 Vai trò bảo hiểm xã hội Sự đền bù thực thông qua trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ tập trung hình thành đóng góp bên tham gia BHXH Trong tuyên ngôn nhân quyền Hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 10/12/1948 điều 22 viết: nguồn thu nhập hợp pháp khác BHXH Xét phạm vi toàn xã hội Tất người với tư cách thành viên xã hội có quyền BHXH phận GDP xã hội phân phối lại cho thành BHXH Quyền BHXH xây sở thoả mãn quyền kinh tế, văn viên phát sinh nhu cầu BHXH ốm đau, sinh đẻ, tai nạn lao động, già hoá xã hội Tất quyền yếu tốt thiếu yếu, chết Xét nội BHXH, phân phối BHXH thực nhân phẩm phát triển tự nhân cách cá nhân, theo chiều dọc chiều ngang Phân phối theo chiều ngang phân phối nhờ nỗ lực quốc gia nỗ lực hợp tác quốc tế thân người lao động theo thời gian (nghĩa phân phối lại thu nhập trình khoẻ mạnh trình ốm, trình lao động trình không làm việc) Phân phối theo chiều dọc phân phối người khoẻ mạnh người ốm, bệnh tật; người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp * BHXH vừa mang chất kinh tế, vừa mang chất xã hội BHXH góp phần thực mục tiêu đảm bảo kinh tế cho người lao động BHXH trình sử dụng thu nhập cá nhân GDP để thoả mãn nhu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Thông điệp Liên hợp quốc khẳng định vai trò vị trí quan trọng sách BHXH, khẳng định hệ thống chế độ, sách BHXH cần thiết thiếu quốc gia cộng đồng quốc tế Hoạt động BHXH hoạt động nghiệp chung toàn xã hội, phục vụ thành viên xã hội, BHXH có vai trò quan trọng đời sống kinh tế xã hội quốc gia, cụ thể là: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 10 * BHXH góp phần ổn định đời sống người tham gia BHXH bảo đảm an sinh xã hội trường góp phần to lớn vào việc ổn định đời sống người lao động, đồng thời tạo vững mạnh an sinh quốc gia Cùng với Trong sống, dù muốn hay không người phải đối mặt với rủi ro Có rủi ro ngẫu nhiên trái với ý muốn chủ quan người như: ốm đau, TNLĐ, BNN có rủi ro tuân theo quy luật tự sách xã hội khác, BHXH tạo lưới an toàn xã hội tầng lớp dân cư xã hội * BHXH góp phần đảm bảo công xã hội nhiên như: sinh đẻ, tuổi già, chết Những rủi ro làm giảm khả Tham gia BHXH quyền nghĩa vụ người lao động Điều có lao động, việc làm dẫn tới tình trạng giảm thu nhập hoàn toàn nghĩa người lao động có nghĩa vụ đóng phí BHXH hưởng thu nhập Mặc dù vậy, sống họ đòi hỏi phải có thu nhập để thoả mãn quyền lợi BHXH Mọi người lao động xã hội có quyền tham gia nhu cầu tối thiếu Do đó, việc đảm bảo thu nhập để tồn BHXH, không phân biệt nam, nữ, nghề nghiệp, tôn giáo, thành phần kinh tế người tất yếu Nhờ tham gia BHXH, người lao động tạo bình đẳng người lao động Việc quy định nghĩa vụ thay bù đắp phần thu nhập họ gặp rủi ro khiến họ quyền lợi đối tượng tham gia BHXH thành phần kinh tế góp lo lắng rủi ro mà gặp phải Khoản bù đắp giảm gánh phần thực công xã hội Mặt khác BHXH trình phân phối lại nặng tài cho người lao động, giúp họ khắc phụ kịp thời tổn thu nhập theo chiều dọc chiều ngang Quá trình phân phối làm dịch thất, sớm phục hồi sức khoẻ, ổn định đời sống để tiếp tục tham gia chuyển tài từ người có thu nhập cao sang người có thu trình lao động, học tập sinh hoạt nhập thấp nhằm giảm bớt khoảng cách giàu nghèo xã hội * BHXH góp phần bảo đảm an sinh xã hội * BHXH tạo mối quan hệ gắn bó người lao động với người sử Theo Tổ chức lao động quốc tế (ILO), an sinh xã hội quyền dụng lao động Nhà nước người thừa nhận An sinh xã hội bảo vệ thành viên Khi khoẻ mạnh tham gia lao động sản xuất, người lao động người xã hội trước biến cố dẫn đến làm giảm thu nhập BHXH sd lao động trả lương tiền công đóng phí tham gia BHXH nhằm giúp phận lớn nhất, ổn định hệ thống an sinh xã hội Có thể cho người lao động nhận trợ cấp bị giảm khả lao nói BHXH có an sinh vững mạnh, lẽ động Vì sống người lao động đảm bảo, người lao động BHXH có đối tượng lao động tham gia lớn, người trực tiếp tạo yên tâm, tin tưởng vào người chủ sử dụng lao động Từ người lao cải vật chất dịch vụ cho xã hội Mặt khác nguồn tài BHXH động có trách nhiệm công việc, họ tích cực sáng tạo trình dồi hình thành sử dụng thông qua quỹ BHXH Đây sản xuất, nâng cao suất lao động làm tăng giá trị sản phẩm cho người quỹ tiền tệ tập trung bên tham gia BHXH đóng góp Nhà nước chủ sử dụng lao động cho xã hội Mặt khác BHXH chi trả cho người bảo hộ để bù đắp khoản thu nhập cho người tham gia BHXH họ gặp rủi lao động khắc phục tổn thất tạo điều kiện cho người sử dụng lao động ro Hoạt động BHXH ổn định, vững quỹ BHXH tăng nhanh chóng ổn định sản xuất Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 11 12 Trong thực tế lao động sản xuất, người lao động người sử dụng lao Quỹ BHXH có đặc điểm chủ yếu: động vốn có mâu thuẫn nội tại, khách quan tiền lương, tiền công, - Quỹ BHXH quỹ tiền tệ tập trung nằm ngân sách Nhà nước thời gian lao động Thông qua BHXH bên tham gia BHXH có lợi (NSNN) Nhà nước bảo hộ Quỹ BHXH bao gồm nhiều quỹ bảo vệ, mâu thuẫn điều hoà giải Từ thành phần quỹ hưu trí trợ cấp, quỹ bảo hiểm thất nghiệp, quỹ bảo làm cho họ hiểu gắn bó lợi ích với Đối với Nhà nước hiểm ốm đau xã hội, chi cho BHXH cách thức có hiệu giải khó khăn đời sống cho người lao động gia đình họ, góp phần làm cho sản xuất ổn định, kinh tế phát triển, trị xã - Quỹ BHXH hình từ đóng góp theo chế ba bên người sử dụng lao động, người lao động hỗ trợ Nhà nước - Mục đích hoạt động Quỹ BHXH không lợi nhuận mà mục đích đảm bảo sống cho người lao động gia đình họ gặp biến hội an toàn * BHXH góp phần cung ứng vốn cho phát triển kinh tế xã hội Trong kinh tế hàng hoá, vốn tiền đề trình sản xuất kinh doanh Nền kinh tế phát triển nhu cầu vốn lớn Các chủ thể huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau: tự tiết kiệm, phát hành chứng khoán, vay Quỹ BHXH hình thành từ đóng góp người lao động, người chủ sử dụng lao động hỗ trợ Nhà nước; quỹ sử dụng để chi trả chế độ BHXH cho người lao động Việc sử dụng quỹ cố rủi ro làm giảm thu nhập từ người lao động Vì quản lý quỹ BHXH thực theo nguyên tắc cân thu chi - Sử dụng quỹ BHXH vừa mang tính chất bồi hoàn, vừa mang tính chất không bồi hoàn Tính chất bồi hoàn thể chỗ người lao động tham gia đóng BHXH họ nhận trợ cấp quỹ BHXH chi trả Cùng rủi ro gặp phải thời gian hưởng trợ cấp mức trợ cấp người khác phải vào mức đóng góp thời gian tham gia BHXH họ, ví dụ chế độ hưu trí Tính không bồi hoàn thể chỗ, BHXH không thực lúc mà dàn trải theo thời gian vậy, tham gia đóng BHXH có người lao động hưởng trợ cấp nhiều khoảng thời gian người lao động tham gia BHXH chưa đến độ tuổi nghỉ hưu, lần theo nhiều chế độ khác nhau, có người hưởng lần hơn, quỹ BHXH có khoản tiền tạm thời nhãn rỗi Quỹ BHXH tham gia vào thị chí không hưởng ví dục chế độ ốm đau, thai sản, bệnh nghề nghiệp trường tài trở thành nguồn cung ứng vốn lớn, ổn định đem đầu tư - Quỹ BHXH tạm thời nhàn rỗi thực hoạt động đầu tư để chương trình, dự án lớn phát triển kinh tế - xã hội bảo toàn tăng trưởng quỹ Quá trình tích luỹ để bảo tồn giá trị bảo đảm 1.1.5 Cơ sở tạo lập sử dụng quỹ BHXH an toàn tài quỹ BHXH vấn đề mang tính nguyên tắc Quỹ BHXH quỹ tiền tệ tập trung tạo lập từ đóng góp Quỹ BHXH "quỹ tiết kiệm" người lao động phòng ốm đau, tai nạn tiền người tham gia BHXH dùng để chi trả cho người lao tuổi già Người lao động đóng góp cách đặn, liên tục từ thu động gặp rủi ro giảm, khả lao động chết giúp họ gia nhập vào quỹ BHXH suốt trình lao động Trong đình họ ổn định sống giống quỹ tiền tệ khác bị ảnh hưởng rủi ro lạm phát, lãi Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 73 74 Chƣơng chi từ ngân sách nhà nước, đảm bảo cân đối quỹ BHXH lâu dài Thực NHỮNG GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG QUẢN LÝ CÔNG TÁC hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ có hiệu tránh rủi ro thất thoát quỹ CHI TRẢ CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở TỈNH THÁI NGUYÊN đồng thời góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà nói riêng đất nước nói chung 3.1 Chiến lƣợc phát triển ngành BHXH Thái Nguyên tỉnh có tốc độ tăng dân số nhanh Hơn cấu trúc dân số tỉnh Thái Nguyên chuyển dần sang "cơ cấu dân số vàng", điêu cho thấy tỷ lệ dân số độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ lớn Dự báo 10 năm tới, mức tăng dân số độ tuổi lao động bình quân 2,5% Đây lực lượng lao động dồi phát triển kinh tế đất nước tiềm tham gia BHXH tương lai địa phương Mặt khác chủ trương mở cửa kinh tế đa dạng hoá thành phần kinh tế nước Đảng Nhà nước ta thu hút nhiều nguồn vốn đầu tư từ nước mở rộng phát triển nguồn lực kinh tế nước hình thành nhiều công ty, khu công nghiệp Thái Nguyên làm cho nhu cầu BHXH xã hội ngày cao Trước yêu cầu phát triển hệ thống BHXH vững chắc, BHXH tỉnh Thái Nguyên xây dựng chiến lược phát triển kinh tế ngành đến năm 2020 với mục tiêu chủ yếu sau: Một là, đảm bảo bình đẳng thành phần kinh tế tầng lớp nhân dân lao động việc tham gia BHXH Thực tốt sách BHXH nhằm ổn định đời sống vật chất tinh thần người tham gia BHXH góp phần giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội địa bàn tỉnh Hai là, bước mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm xã hội cho người lao động hoà nhập với khu vực kinh tế nước Ba là, tăng nhanh nguồn thu quỹ BHXH từ đóng bên tham gia BHXH Thực chi đúng, chi đủ, chi kịp thời; giảm dần nguồn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Bốn là, nâng cao lực quản lý BHXH toàn hệ thống từ BHXH cấp tỉnh đến cấp huyện theo hướng máy gọn, hoạt động hiệu đáp ứng yêu cầu phát triển nghiệp BHXH ngày bền vững nhằm phục vụ tốt đối tượng tham gia BHXH người hưởng chế độ BHXH 3.2 Quan điểm định hƣớng hoàn thiện công tác chi trả chế độ BHXH 3.2.1 Quan điểm Thứ nhất: Chính sách BHXH sách xã hội quan trọng Đảng nhà nước góp phần ổn định đời sống cho người lao động đảm bảo an sinh xã hội cho địa phương quốc gia Chính sách BHXH phận quan trọng hệ thống sách xã hội với sách tiền lương, phúc lợi xã hội, ưu đãi xã hội cứu trợ xã hội có tác động lớn vào trình phân phối lại thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động Mục đích chủ yếu sách nhằm đảm bảo đời sống cho người lao động gia đình họ, họ bị giảm thu nhập bị giảm khả lao động, việc làm Thực tế ốm đau, tai nạn, già yếu không trừ người lâm vào hoàn cảnh ốm đau, tai nạn rủi ro, già yếu quỹ BHXB thay thế, bù đắp phần để đảm bảo sống Với ý nghĩa BHXH cần cho tất người xã hội giàu hay nghèo, địa vị xã hôi cao hay thấp Dưới lãnh đạo Đảng ta sách BHXH trở thành sách xã hội quan trọng hệ thống an sinh xã hội góp phần đảm bảo an toàn đời sống cán bộ, công chức, người lao động gia đình họ, góp phần tích cực vào công xây dựng bảo vệ đất nước Điều khằng định qua kỳ đại hội Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 75 76 Đảng như: Nghị Đại hội VIII Đảng năm 1996 thực chế độ cho người lao động tham gia BHXH theo quy định mà hình thành BHXH thành phần kinh tế tăng trưởng kinh tế phải gắn liền với quỹ BHXH đảm bảo có nguồn tài thực quyền lợi cho người tham tiến xã hội công xã hội bước trình gia BHXH Cơ quan BHXH giải chế độ sách BHXH thực phát triển Để cụ thể hoá bước nghị này, Bộ trị có thị chi trả đủ, kịp thời để đảm bảo quyền lợi cảu người tham gia số 15/CT- TW tăng cường lãnh đạo thực chế độ BHXH Gần BHXH gặp rủi ro sau hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH góp nghị đại hội Đảng IX tiếp tục hướng lâu dài cho BHXH là: phần ổn định sống cho người lao động "Khẩn trương mở rộng hệ thống Bảo hiểm xã hội an sinh xã hội " Đại hội Đảng IX xác định "từng bước mở rộng vững cho hệ thống BHXH an sinh xã hội tiến tới áp dụng chế độ BHXH cho người lao động, Thứ tư: Thực cân đối quỹ BHXH lâu dài, đảm bảo an toàn tăng trưởng quỹ BHXH đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chế độ BHXH: Quỹ BHXH hình thành từ đóng góp chủ sử dụng lao động người lao động hỗ trợ nhà nước Quỹ sử dụng để chi trả tầng lớp nhân dân Thứ hai: Thực sách BHXH phải đảm bảo công cho người tham gia BHXH họ gặp rủi ro dẫn đến thu nhập Quỹ giao cho quan BHXH Việt Nam quản lý tập trung Vì đóng góp hưởng thụ Người lao động có việc làm, có thu nhập tự đảm bảo BHXH Việt Nam với tư cách quan quản lý, việc tăng thu cho quỹ sống tại, bị ốm đau bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề phải quản lý chặt chẽ trình sử dụng quỹ Việc quản lý vừa đảm bảo nghiệp nghỉ sinh hết tuổi lao động thị bị giảm thực sách chế độ nhà nước vừa đảm bảo công khả lao động dẫn đến bị giảm thu nhập hưởng trợ đảm bảo mục tiêu ổn định đời sống cho người lao động gặp rủi ro cấp BHXH để trì ổn định sống Nhu cầu bảo hiểm nói chung BHXH nói riêng lớn Nhưng tất người có nhu cầu BHXH đáp ứng mà cần thiết phải có điều kiện định Chỉ tham gia đóng BHXH đóng BHXH người lao động hưởng quyền lợi BHXH Thời gian tham gia tham gia mức đóng BHXH rủi ro mà họ gặp phải giải định loại trợ cấp, mức trợ cấp thời gian trợ cấp hưởng Thứ ba: Khai thác tối đa nguồn thu đảm bảo hoạt động người lao động Chủ yếu đối tượng tham gia BHXH phải thực hình thức bắt buộc chủ sử dụng lao động tim cách trốn đóng BHXH thực thu nộp BHXH đầy đủ kịp thời không đảm bảo Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên xác cho người thụ hưởng chế độ BHXH lại vừa kịp thời để http://www.lrc-tnu.edu.vn 3.2.2 Định hướng hoàn thiện * Xây dựng hệ thống văn đồng tạo hành lang pháp lý đủ mạnh để có đủ sở thực sách BHXH - Tiếp tục tham gia vào việc hoàn thiện sửa đổi số điều luật BHXH nhằm cụ thể hoá đường lối đổi sách BHXH Đảng nhà nước sát với đời sống an sinh xã hội - Sửa đổi, bổ sung sách, chế độ chế độ BHXH cụ thể cho phù hợp với thực tiễn với đường lối Đảng nhà nước - Rà soát lại văn quy định BHXH nhằm loại bỏ văn không phù hợp chồng chéo, mẫu thuẫn với văn ban hành Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 77 78 - Xây dựng quy trình quản lý nghiệp vụ ngành hợp lý, thuận tiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngành * Trang bị sở vật chất phương tiện làm việc toàn hệ thống trọng đào tạo đội ngũ cán công chức có đủ lực trình độ * Mở rộng đối tượng tham gia BHXH đa dạng hoá hình thức BHXH bổ sung thêm chế độ BHXH cho phù hợp với thông lệ quốc tế Chính sách BHXH Trụ cột hệ thống sách an sinh xã hội Để đảm bảo người dân xã hội chăm lo đời sống vật chất, tinh thần gặp biến cố rủi ro dẫn đến giảm thu nhập cần thiết phải áp dụng bảo hiểm xã hội cho toàn dân Hiện đối tượng sách BHXH người lao động có phát sinh quan hệ lao - Đầu tư trang bị đầy đủ sở vật chất trụ sở, phương tiện làm việc, phương tiện vận chuyển bảo quản tiền mặt, chứng từ tài sản tròng toàn hệ thống - Đào tạo đội ngũ cán có chuyên môn nghiệp vụ cao tận tuỵ trung thực * Đa dạng hoá hình thức chi trả BHXH tạo điều kiện cho đối tượng nhận trợ cấp BHXH thuận tiện động thành phần kinh tế đối tượng chiếm khoảng 50% Đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH đa dạng sinh sống dân số cần phải có sách mở rộng đối tượng tham gia BHXH khắp miền tổ quốc trí có đối tượng định cư nước Số hình thức BHXH bắt buộc cần thiết phải áp dụng hình thức để mở tiền chi trả ngày lớn phương thức chi trả để tạo điều kiện rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện để người dân quyền thuận lợi cho đối tượng đảm bảo nguyên tắc chi trả lựa chọn cho phù hợp với khả đóng góp Trong kinh tế thị trường bảo hiểm thất nghiệp tồn tất yếu khách quan việc tuyên truyền, kiểm tra, xử lý trường hợp dây dưa trốn đóng BH thất nghiệp chủ sử dụng lao dộng việc làm thường xuyên BHXH tỉnh Thái Nguyên * Tăng cường công tác kiểm tra tra việc thực chế độ sách BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tham gia đồng thời kịp thời chấn chỉnh xử lý sai phạm thực sách BHXH * Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành việc giải sách chế độ BHXH thực công khai thủ tục hồ sơ quy trình tiếp nhận, * Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý hoạt động BHXH: xét duyệt hồ sơ quan BHXH cấp Xây dựng quy chế làm việc theo - Bộ máy BHXH Việt Nam kiện toàn, BHXH tỉnh Thái tác phong phục vụ Nguyên thành lập phòng công nghệ thông tin, BHXH cấp huyện 3.3 Những giải pháp tăng cƣờng quản lý công tác chi trả chế độ BHXH trang bị máy vi tính, ứng dụng phần mềm vào quản lý 3.3.1 Hoàn thiện hệ thống văn pháp quy BHXH tỉnh thực nối mạng vi tính BHXH tỉnh BHXH 3.3.1.1 Sửa đổi số điều, khoản luật BHXH ban hành huyện Để thực quản lý đạo kiểm tra báo cáo cách thống nhất, BHXH sách lớn Đảng nhà nước ghi nhận đồng khắc phục tượng tiêu cực lợi dụng sơ hở công văn kiện Đảng hiến pháp Việt Nam Trong giai đoạn tác quản lý Đồng thời giảm thiểu thủ tục giây tờ lịch sử sách BHXH bước đổi hoàn thiện nhằm phát thời gian xét duyệt chế độ BHXH huy vai trò người lao động hệ thống an sinh xã hội Đất nước Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 79 80 Tuy nhiên hệ thống văn sách BHXH hệ thống hoàn theo nghị định số 01/2003/ NĐ - CP người lao động nam đủ 55 tuổi đến 60 chỉnh có tính pháp lý cao cần thiết phải xem xét sửa đổi số khoản, tuổi, nữ đủ 50 đến 55 tuổi có thời gian đóng BHXH đủ 30 trở lên hưu điều luật ban hành cho phù hợp với thực tiễn sống không bị trừ %.Việc giảm bớt tuổi hưu làm giảm nguồn thu Quan hệ BHXH pháp sinh quan hệ quyền hưởng chế độ BHXH quỹ mà làm cho số chi lương hưu từ quỹ tăng lên nhanh BHXH nghĩa vụ phải đóng góp BHXH người lao động, người sử làm ảnh hưởng đến cân đối quỹ BHXH Vì người lao động tham dụng lao động quan tổ chức Nhưng quan hệ gia BHXH năm với mức đóng tháng tiền lương (15% x 12 tháng điều chỉnh hệ thống văn pháp luật chủ yếu phải x5 năm ) quỹ BHXH 45 tháng lương hưu (75% x 12 tháng x điều chỉnh văn pháp luật Quốc hội ban hành năm) Mặt khác việc quy định tuổi nghỉ hưu phụ thuộc vào giảm sút thiết phải điều chỉnh số điều luật chưa phù hợp sinh học thể người tuổi thọ trung bình người độ tuổi 3.3.1.2 Sửa đổi bổ sung điều kiện để hưởng chế độ BHXH lao động Tuổi thọ người lao động có xu hướng ngày tăng điều Chính sách BHXH sách xã hội kiện sống cải thiện Dự báo năm 2010 tuổi thọ bình quân người việt quốc gia Nó quy định chung, khái quát đối nam 71, thời gian hưởng BHXH dài bình quân 20 năm tượng phạm vi mối quan hệ giải pháp lớn nhằm đạt mục không nên quy định giảm tuổi nghỉ hưu mà tiến tới nâng dần tuổi nghỉ hưu tiêu chung đề BHXH việc ban hành sách BHXH phải + Mức trợ cấp hưu trí: dựa vào điều kiện kinh tế xã hội đất nước thời kỳ xu Mục đích BHXH đảm bảo sống tối thiểu cho người tham hướng vận động khách quan toàn kinh tế xã hội Trong lịch sử gia BHXH nước có kinh tế phát triển với mức thu nhập cao phát triển sách BHXH không ngừng sửa đổi bổ sung cho tỷ lệ trợ cấp hưu trí thường thấp Các nước giới quy định tỷ lệ phù hợp với tình hình kinh tế xã hội đất nước qua thời kỳ nhằm phát hưởng lương hưu tối đa khoảng 50 - 60% Việt Nam điều kiện mức huy vai trò Tuy nhiên sách BHXH thu nhập thấp, tiền lương thực tế nhiều không đáp ứng nhu cầu bất cập việc quy định thời gian mức hưởng chế độ BHXH sống thời nên quy định mức sống nâng lên cần phải điều ảnh hưởng đến quyền lợi người tham gia BHXH gây tình trạng lạm chỉnh giảm tỷ lệ hưởng lương hưu tối đa 75% dụng quỹ BHXH Trong tương lai mức sống nâng lên cần phải điều chỉnh giảm tỷ lệ hưởng lương hưu Dự kiến đến năm 2020 tỷ lệ hưởng lương hưu giảm * Chế độ hưu trí Tuổi nghỉ hưu nước giới có xu hướng tăng lên hết tuổi lao động khuyến khích người lao động làm việc Tuổi nghỉ hưu trung bình giới từ 60 đến 65 tuổi không phân biệt nam, nữ ngành nghề Còn Việt Nam tuổi nghỉ hưu lại có xu hướng giảm xuống Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên áp dụng trước mắt http://www.lrc-tnu.edu.vn xuống 70% Nhưng để đảm bảo mức sống cho người nghỉ hưu nhà nước nên cải cách chế độ tiền lương, nâng mức lương cho người lao động làm việc - Chế độ hưu trí chế độ chiếm tỷ trọng lớn hệ thống chế độ BHXH Việt Nam số lượng số tiền chi trả Vì ảnh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 81 82 hưởng lớn đến đời sống nhân dân trật tự xã hội Mỗi lần thay đổi dẫn sở khám chữa bện cấp giấy chứng nhận nghỉ việc cho người tham chế độ hưu trí tốn chi phí điều chỉnh tiền lương tuyên truyền giải gia BHXH sở y tế chi cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm tối đa thích Trong trường hợp thay đổi mang tính đột ngột không mang tính 10 ngày tổng số thời gian cho nghỉ chữa bện ngoại trú dài ngày nhiều kết thừa hệ sau hệ trước dẫn đến mắc Do cần phải xây dựng 27 ngày Đối với bệnh nhân bỏng, bó bột cần điều trị ngoại trú dài pháp luật hưu trí ổn định lâu dài không để sách khác xen vào ngày mà 10 ngày lần khám lại để cấp giấy nghỉ thêm vào * Chế độ sức lao động điều trị nội trú khó khăn cho bệnh nhân Vì cần có quy định riêng cho Quy định hưởng tiếp chế độ sức lao động bất hợp lý bệnh mà bênh nhân điều trị ngoại trú có thời gian điều trị lâu phù hợp với thực tế gây xúc dư luận xã hội Chẳng hạn theo sở y tế cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm từ 10 ngày trở lên định số 60/ HĐBT người hưởng trợ cấp sức lao * Chế độ thai sản động hang tháng trước ngày ban hành định số 176/ HĐBT ngày Việc kế hoạch hoá gia đình tính trợ cấp ốm đau, 9/10/1989 cảu Hội đồng Bộ trưởng có đủ năm năm công tác chiến trường mức trợ cấp hưởng 75% tiên lương tham gia BHXH B, C,k biên giới đảo xa, vùng có nhiều khó khăn giam khổ tiếp tục chưa hợp lý Vì xét mức độ suy giảm sức khoẻ góp phần thực hưởng trợ cấp sức lao động người hưởng trợ cấp sau sách dân số , KHHGĐ nên để trợ cấp kế hoạch hoá gia đình ngày ban hành định có đủ điều kiện lại không mức hưởng trợ cấp thai sản cho hợp lý, nghĩa 100% tiền hưởng tiếp người thường có công tác nhiều lương tham gia BHXH Những người hưởng chế độ sức lao động hết tuổi lao động đời sống khó khăn hết hạn hưởng bị cắt nên có nguyện vọng hưởng lại đối tượng quy định định số 91 * Chế độ trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp + Quy định điều kiện hưởng trợ cấp tai nạn lao động thiếu chặt chẽ Thực tế có trường hợp xảy tai nạn giao thông người điều * Chế độ ốm đau khiển xe phóng nhanh, vượt ẩu, say rượu sau hồ sơ hợp Để hưởng chế độ ốm đau theo quy định người lao động pháp hoá trở thành tai nạn lao động xảy đường công tác có tham gia BHXH không bị ràng buộc điều kiện Vì nảy đường đến nơi làm việc Mặc dù biết tượng thực tế xảy sinh tình trạng lập hồ sơ giả để hưởng trợ cấp ốm đau Có thể quy định thời quan BHXH quyền từ chối chi trả tất hồ sơ hợp lệ gian nghỉ ốm tối thiểu hưởng trợ cấp Mặt khác để theo quy định Vì cần làm rõ mối quan hệ TNLĐ tai nạn giao ngăn chặn hành vi cấp giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH khống thông quy rõ trách nhiệm bên liên quan việc lập biên y bác sĩ cần phải có khung hình phạt đích đáng điều tra làm rõ TNLĐ + Theo quy định thông tư liên tịch số 11/1999/TTLT - BHYT- + Đối với người bị tai nạn lao động với mức thương tật từ 81% BHXH ngày 22 tháng năm 1999 y tế BHXH Việt Nam hướng trở lên hưởng trợ cấp hàng tháng từ 1,4 - 1,6 tháng tiền lương tối Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 83 84 thiểu ít, không đảm bảo sống bình thường mức độ bồi Đối với hồ sơ duyệt cần phải thực quy trình lập, kiểm thường tổn thất cho họ, cần phải nâng mức trợ cấp hàng tháng lên tra thẩm định hồ sơ theo ba cấp: Đơn vị sử dụng lao động định mức thương tật cho người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, lập hồ sơ có liên quan + Mức suy giảm khả lao động từ 31% - 100% hưởng trợ người lao động gửi quan BHXH tỉnh, BHXH tỉnh kiểm tra, xác định chế cấp hàng tháng từ 0,4 - 1,6 tháng tiền lương tối thiểu cho hai đối tượng bị độ, mức hưởng để định Định kỳ BHXH Việt Nam tổ chức kiểm tra TNLĐ BNN chưa hợp lý Nhiều chuyên gia kinh tế cho thẩm định lại hồ sơ quan BHXH tỉnh xét duyệt mắc bệnh nghề nghiệp không may để phục hồi mà phải chịu Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương để nắm bắt biến động suốt đời nên Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam nhiều lần kiến nghị đối đối tượng hưởng chế độ BHXH địa bàn Lập báo cáo tăng, giảm hàng với trường hợp BNN cần suy giảm khả lao động 21% hưởng tháng để có sở in danh sách chi trả cắt giảm đối tượng kịp thời trợ cấp hàng tháng 3.3.2.2 Đảm bảo điều kiện vật chất để thực tốt công tác chi trả * Chế độ trợ cấp tuất chế độ BHXH Một số chế độ trợ cấp tuất chưa hợp lý linh hoạt, quy định mức trợ cấp tuất nuôi dưỡng 70% lương tối thiểu thấp người hưởng người già yếu cô đơn không nơi nương tựa trẻ mồ côi Hoặc trường hợp người hưởng tuất hàng tháng mắc bệnh hiểm nghèo không khả kéo dài sống thay đổi sang chế độ tuất lần Hiện nay, hệ thống BHXH Việt Nam tổ chức chi trả chế độ BHXH cho đối tượng chủ yếu tiền mặt Vì để đảm bảo an toàn tiền mặt chi trả cần phải trang bị sở vật chất Đầu tư nâng cấp sửa chữa, mở rộng trụ sở BHXH tỉnh, huyện đảm bảo có đủ điều kiện làm việc cho cán công chức đảm bảo an toàn tài sản, tiền mặt sổ sách, chứng từ báo cáo 3.3.2 Hoàn thiện quy trình chi trả Trang bị đầy đủ tủ, hòm, giá để lưu giữ chứng từ toán 3.3.2.1 Công tác quản lý đối tượng chi trả Thực đối chiếu hồ sơ đối tượng quản lý với danh sách chi trả hàng tháng để đảm bảo đối tượng có danh sách chi trả hồ sơ quản lý đối tượng khớp họ tên, số sổ BHXH, mức tiền hưởng Đối với hồ sơ nhận bàn giao từ ngành LĐTB&XH phải tiến hành trình chi trả, báo cáo toán tài Trang bị dụng cụ đựng tiền két, hòm sắt cho BHXH tỉnh, huyện Trang bị két sắt cho điểm chi trả có số lượng đối tượng đông, số kiểm tra, rà soát lại hồ sơ Kịp thời bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ tiền chi trả lớn nơi có điều kiện cho trả không thuận lợi nhằm thiếu Kiên cắt, giảm chế độ hưởng BHXH hồ sơ có đảm bảo an toàn tiền mặt trình chi trả sai sót có hành vi giả mạo hồ sơ Kịp thời kiến nghị với quan pháp luật để xử lý hành vi gian lận việc hưởng chế độ BHXH Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Thuê phương tiện vận chuyển chuyên dùng, thuê lực lượng áp tải tiền từ Ngân hàng đến địa điểm chi trả Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 85 86 3.3.2.3 Đa dạng phương thức chi trả + Sự phối hợp ngân hàng chưa cao giao dịch Ở Việt Nam thực phương thức chi trả truyền thống chi trả với hệ thống ngân hàng mà đăng ký trực tiếp chi trả gián tiếp mà chủ yếu tiền mặt Như phân tích + Tính xác phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống ngân hàng chương hai phương thức chi trả có ưu nhược điểm riêng, + Khả nắm bắt đối tượng chi trả không thường xuyên gắn liền với biện pháp đảm bảo an toàn tiền mặt Đa dạng hình thức chi Để thực phương thức chi trả này, BHXH Việt Nam cần phối hợp trả BHXH thông qua trung gian hợp với tiến trình phát triển với hệ thống Ngân hàng vận động hướng dẫn đối tượng mở tài khoản tương lai nghiệp BHXH, đồng thời đáp ứng nhu cầu xã hội cá nhân; đồng thời ký hợp đồng với ngân hàng quy định rõ trách nhiệm hoá ngày cao mối quan hệ giao lưu bên thoả thuận Chi phí cho dịch vụ để tổ chức thực chu đáo * Chi trả qua tài sản cá nhân (ATM) Quá trình sử dụng hình thức chi trả cần phải làm thận trọng, có lộ trình Trong điều kiện nay, hệ thống tổ chức tín dụng phát triển phù hợp với tập quán nhân dân sở hạ tầng ngành ngân hàng mạnh quy mô, chất lượng hiệu Mạng lưới ngân hàng bao phủ Trước mắt nên áp dụng thí điểm thành phố lớn Hà Nội, Hải phòng, địa bàn nước Hàng loạt dịch vụ tiện ích ngân hàng Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh nơi mà trình độ nhận thức, lối sống đối thực ngày tiếp cận với tầng lớp dân cư Mặt khác tượng đại, số lượng chi trả tiền lớn, hệ thống ngân hàng đời sống cảu dân cư nâng lên khả sử dụng dịch vụ phát triển mạnh tới tận phường, xã Sau tổng kết, rút kinh nghiệm hoàn ngân hàng đại ngày trở nên phổ biến Vì phương thức chi trả thiện nhân rộng toàn quốc trợ cấp BHXH qua tài sản cá nhân có tính khả thi mang lại hiệu cao Ngoài ra, đề xuất phương án: Chi trả qua hệ thống bưu điện tiết kiệm chi phí, bất cập địa bàn tỉnh tháI Hiện hệ thống bưu điện phát triển mạnh mẽ, bưu nguyên việc áp dụng phương thức không đông đảo đối tượng hưởng cục cấp tỉnh huyện, tổng công ty Bưu viễn thông xây dựng ứng Cụ thể BHXH thành phố Thái Nguyên số đối tượng đồng ý nhận phát triển mạnh điểm bưu điện văn hoá xã Tại điểm phục vụ, Tổng công lương qua tài khoản cá nhân đạt 100 người, Phổ yên ty Bưu viễn thông cung cấp dịch vụ gửi thư, gửi bưu phẩm, lắp 01 người, huyện khác đối tượng tham gia đặt điện thoại chuyển tiền Dịch vụ chuyển tiền Nguyên nhân: dịch vụ tài tổng công ty Bưu viễn thông đông Chưa phù hợp với tập quán sinh hoạt người dân Việt Nam nói chung đảo khách hàng sử dụng với ba loại hình: thư chuyển tiền, điện chuyển tiền, đối tượng hưởng chế độ BHXH địa bàn Thái nguyên nói riêng chuyển tiền nhanh Trước phát triển mạnh mẽ hệ thống bưu điện + Hệ thống ngân hàng Việt Nam phát triển mạnh trung toàn quốc, hình thức chuyển tiền qua bưu điện hoàn toàn đáp ứng tâm đô thị,chưa vươn dài đến vùng sâu, vùng xa để cung cấp tiện ích công tác chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng tháng ngành BHXH cho khách hàng Chi phí rút cao xã vùng sâu vùng xa Mặt khác, dịch vụ chuyển tiền tận nhà Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 87 88 bưu điện đáp ứng nguyên tắc chi trả tận tay, đủ số cho đối + Các dịch vụ chuyển tiền bưu điện triển khai toàn quốc thực việc chi trả bưu cục gần tượng hưởng thụ BHXH Đối tượng hưởng chế độ BHXH phân bố không đều, chủ yếu tập trung trung tâm đô thị, xã vùng sâu, vùng xa đối tượng hưởng Nhược điểm: + Phí chuyển tiền cao so với hệ thống ngân hàng chế độ BHXH ít, có xã có đến đối tượng với số tiền chi trả + Cơ quan BHXH thường xuyên cập nhật địa đối tượng Trong Địa bàn xã phức tạp, thiên nhiên khắc nghiệt gây trường hợp đối tượng thay đổi địa mà quan BHXH không nắm bắt kịp không khó khăn cho công tác chi trả Chẳng hạn xã Sảng mộc thuộc thời khó khăn cho công tác chi trả phát sinh chi phí huyện Võ Nhai có bẩy đối tượng với số tiền chi trả 13 triệu đồng Để thực phương thức chi trả này, quan BHXH ký hợp đồng với Xã xa trung tâm huyện tới 20km đường dốc, phải ngày đường bưu cục địa phương quy định rõ ràng trách nhiệm bên, mức BHXH huyện tổ chức chi trả trực tiếp cho đối tượng có đến phí chuyển tiền, mức bồi hoàn không thực công tác chi trả chi trả đối tượng làm nương xa không nhận trợ cấp được, sau xảy tiền bên Hàng tháng quan BHXH chuyển tiền vào tài đối tượng lại BHXH huyện để lĩnh Chưa kể đợt chi trả phải gặp khoản bưu cục mang tiền bưu cục (tuỳ theo số lượng tiền chi trả thời tiết xấu mưa, lũ lụt dẫn đến việc chi trả bị chậm lại Vì nhiều hay ít) danh sách chi trả địa đối tượng theo xã để việc chi trả qua hệ thống ngân hàng, BHXH VN nghiên cứu thực chi bưu cục thực việc chuyển tiền Định kỳ sau đến 10 ngày quan trả BHXH qua hệ thống bưu điện xã vùng sâu vùng xa, số BHXH đến bưu cục nơi đăng ký chuyển tiền để toán tiền chi trả lượng, đối tượng số tiền chi trả không nhiều nhận chứng từ Phương thức chi trả có ưu, nhược điểm sau đây: Như chương phân tích đại lý xã, phường, thị trấn có ý nghĩa Ưu điểm: + Cơ quan BHXH đại lý chi trả vận chuyển khối lượng tiền mặt lớn từ hệ thống Ngân hàng quan BHXH đại lý chi trả chi phí vận chuyển, bảo quản, áp tải tiền + Cơ quan BHXH lo bố trí thời gian để phục vụ công tác chi trả + Đối tượng chi trả đến địa điểm chi trả để nhận tiền + Cơ quan BHXH kiểm tra có mặt, biến động đối tượng thông qua chữ ký chững từ chuyển tiền bưu điện chuyển lại + Rất thích hợp với điểm chi trả thuộc xã vùng sâu vùng xa, số lượng , đối tượng số tiền chi trả không nhiều Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 3.3.2.4 Kiện toàn hệ thống đại diện chi trả cấp xã http://www.lrc-tnu.edu.vn quan trọng quản lý công tác chi trả chế độ BHXH Việc lựa chọn, ký hợp đồng đào tạo đại diện chi trả cần phải thực cách thường xuyên Hầu hết đại diện chi trả quyền sở giới thiệu bảo lãnh họ người nhiệt tình, tâm huyết có tinh thần trách nhiệm Nhưng tình cảm làng xóm bị chi phối hoạt động chi trả họ khiến cho công tác chi trả chưa đạt hiệu cao Vì quan BHXH cần phải có giải pháp để quản lý đại lý chi trả Có hai phương án thực hiện: Một là: thành lập đại diện BHXH huyện xã Đại diện BHXH huyện cử UBND xã giới thiệu để BHXH huyện lựa chọn Đại Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 89 90 diện tư cách pháp nhân chịu quản lý toàn diện Ưu điểm: BHXH huyện tổ chức, hoạt động, chế độ trách nhiệm, sách, kinh phí - Bảo đảm an toàn tiền mặt, thủ tục chi trả nguyên tắc tài hoạt động chịu quản lý hành UBND xã Đại diện có nhiệm vụ: Ban đại diện chi trả có trình độ chuyên môn - Chi trả diễn địa điểm định thuận tiện cho việc kiểm - Quản lý thu nộp BHXH , chi trả chế độ BHXH cấp xã, phường tra, giám sát công tác chi trả - Quản lý đối tượng hưởng BHXH địa bàn Lập báo cáo tăng, giảm - Nắm đối tượng chi trả tất thủ tục di chuyển, uỷ đối tượng hàng tháng, kiểm tra đối tượng thực tế với đối tượng theo danh sách quyền, chết, hết hạn hưởng phải quan UBND xã, phường xác nhận, chi trả hồ sơ lưu báo cắt, báo giảm đối tượng đảm bảo xác kịp thời - Quản lý, giám sát hoạt động đại lý chi trả địa bàn BHXH Việt Nam quy định tiêu chuẩn lựa chọn đại diện chi trả thực trả lương - Cơ quan BHXH không quản lý nhiều đại lý chi trả địa Ưu điểm: - Vì lựa chọn theo tiêu chuẩn quan BHXH nên đảm bảo đủ lực phẩm chất làm việc - Cơ quan BHXH huyện trực tiếp đạo công tác chuyên môn nghiệp vụ công tác thu nộp, chi trả BHXH xã tiến hành quy định - Uỷ ban nhân dân xã quản lý mặt hành tạo mối quan hệ gắn bó với quyền địa phương bàn xã, phường Chi phí trang bị phương tiện bảo đảm an toàn tiền mặt giảm tranh thủ phương tiện sẵn có phường Nhược điểm: - Cần phải có ủng hộ, giúp đỡ UBND tỉnh, thành phố để đạo UBND xã, phường thị trấn làm tăng hiệu lực pháp lý công tác - Thời gian chi trả diễn chậm Ban chi trả phải tổ chức chi trả cho xã, phường - Một số phường, xã không muốn đảm nhận công tác chi trả bận Nhược điểm - Phát sinh thêm biên chế chi phí tiền lương, phúc lợi - Đại diện chi trả chịu quản lý hai quan có lẫn công tác khác xã, phường mức thù lao chi trả không đáng kể 3.3.3 Tăng cường kiểm tra, kiểm soát công tác chi trả BHXH cấp phải chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ lộn, chồng chéo công tác đạo Hai là, thành lập Phường, xã ban chi trả Ban chi trả gồm Phó chủ tịch UBND phường, xã làm trưởng ban, đại diện Uỷ ban kế toán Uỷ ban Việc chi trả diễn trụ sở Uỷ ban nhân dân xã, phường Tiền chi trả không hết ngày cất két UBND hoạt động ngành có công tác chi trả chế độ BHXH Công tác kiểm tra phải tiến hành nghiêm túc, có khen thưởng, kỷ luật * Chi chế độ dài hạn Thường xuyên tiến hành kiểm tra công tác chi trả BHXH qua đại lý chi trả nhằm nhận diện đối tượng hưởng trợ cấp, nắm diễn biến đối tượng phường, xã Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên - Giữ mối quan hệ tốt đẹp quan BHXH quyền địa phương từ tranh thủ ủng hộ, giúp đỡ họ http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 91 92 di chuyển, tạm vắng, tạm trú, vi phạm pháp luật… từ cắt giảm kịp thời Phối hợp với quan tra, kiểm toán, lao động, công đoàn, đối tượng hết hạn hưởng chết, phát đối tượng hưởng kiểm sát, án để thực chức kiểm tra giám sát, xử lý việc chấp nhiều loại trợ cấp, hưởng sai trợ cấp hành sách BHXH quan, đơn vị toàn quốc Những nơi chi trả qua đại lý, đối tượng chết đại diện chi trả báo cáo phải kiểm tra qua gia đình đối tượng xem đại lý báo cắt giảm đối tượng có kịp thời không, tránh tình trạng lạm dụng quỹ BHXH 3.3.4 Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển vũ bão ngày tác động vào đời sống kinh tế xã hội người đóng vai trò quan Thực toán ngày hình thức chi trả trực tiếp trọng quản lý kinh tế tăng trưởng kinh tế việc ứng dụng công không từ đến ngày hình thức chi trả gián tiếp Kiên nghệ thông tin trở thành yếu tố sống Đối tượng tham gia BHXH ngày không để dư tiền mặt đại lý chi trả để chi trả cho tháng sau gia tăng, quyền lợi BHXH ngày mở rộng, sách BHXH BHXH huyện phối hợp với cấp uỷ, quyền địa phương rà soát lại ngày cụ thể hoá, làm cho máy quản lý gặp nhiều khó khăn, chất lượng đội ngũ đại lý chi trả, kiên không ký hợp đồng chi trả với nặng nề chuyển đổi thích ứng Để đáp ứng nhiệm vụ đại lý để xẩy nhiều vi phạm, không đủ lực, phẩm chất đạo đức bên cạnh nhiều giải pháp quan trọng việc nâng cao lực * Đối với chi chế độ ngắn hạn quản lý công nghệ thông tin giải pháp then chốt Mặt Phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn đơn vị để kiểm tra, khác hoạt động chế thị trường, đối tượng tham gia hưởng giám sát chấm công để khắc phục triệt để tượng giả ốm, giả đẻ, khai BHXH đòi hỏi từ hệ thống BHXH phải cung cấp đảm bảo dịch vụ khống thời gian nghỉ để rút tiền từ quỹ BHXH không chế độ tốt Sự hội nhập quốc tế đòi hỏi phải thay đổi phương thức Đối chiếu chứng từ gốc đơn vị lập với hồ sơ lưu phòng khám bệnh để phát chứng từ giả mạo Phối hợp với quan y tế cấp kiểm tra sở khám, chữa bệnh việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH Kiểm tra việc chi trả ốm đau, thai sản,nghỉ DSPHSK cho người lao động đơn vị sử dụng lao động cách đối chiếu tên người lao động sổ lương đơn vị với danh sách đối tượng hưởng trợ cấp BHXH quan BHXH xét duyệt thời điểm xem có bị trùng không Gặp gỡ trực tiếp với đối tượng kiểm tra chữ ký họ chứng từ lưu đơn vị để xác nhận đơn vị để xác nhận đối tượng nhận đủ tiền trợ cấp Trường hợp đơn vị tài khoản mà thực chi trả tiền mặt kiểm tra sổ quỹ cảu đơn vị nhằm xác nhận tiền chi trả trợ cấp cho người lao động nhập quỹ đơn vị Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn quản lý từ hành thủ công sang phương thức quản lý đại Để thực có hiệu ứng dụng công nghệ thông tin cần tập trung giải vấn đề sau: - Nâng cao nhận thức cán công chức, viên chức hệ thống tầm quan trọng công nghệ thông tin Chú trọng đào tạo người có kiến thức tin học phù hợp với chức năng, nhiệm vụ tổ chức máy ngành có thích nghi với phương thức quản lý đại - Xây dựng hệ thống thông tin (cơ sở liệu BHXH) theo chuẩn quốc gia, quốc tế để đảm bảo nguyên tắc đồng chia sẻ, khai thác, cập nhật, bảo trì Chẳng hạn xét duyệt chế độ BHXH, phận xét duyệt chế độ khai thác thông tin trình tham gia BHXH người lao động Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 93 94 - Hoàn thiện quy trình quản lý BHXH với bước hợp lý tiến tư,bảo toàn tăng trưởng quỹ có hiệu tương lai quỹ BHXH đến đại, chuyên nghiệp có khả đáp ứng yêu cầu cao việc mở rộng cân đối Khi không quỹ BHXH để đảm bảo quyền lợi phạm vi, đôi tượng tham gia hưởng chế độ BHXH Chẳng hạn quy trình cho người tham gia BHXH, NSNN lại tiếp tục bù lỗ chi trả Vì quản lý chi BHXH phải xây dựng quản lý kho liệu đối tượng giải pháp quản lý công tác chi trả BHXH (sử dụng quỹ BHXH) hưởng BHXH theo loại nguồn kinh phí Cập nhật đối tượng tăng, giảm phải tính giải pháp bồi dưỡng nguồn thu cho quỹ BHXH hàng tháng; điều chỉnh tăng giảm trợ cấp chế độ sách có thay đổi 3.3.5.1 Mở rộng đối tượng tham gia BHXH Lập danh sách chi trả lương hưu trợ cấp BHXH hàng cho loại đối - Nắm số lượng lao động, số đơn vị sử dụng lao động địa bàn tượng, nguồn kinh phí theo xã, phường; quản lý, lưu trữ hồ sơ - Phối hợp với quan chức tổ chức đoàn kiểm tra liên đối tượng hết hạn hưởng, chết, vi phạm pháp luật bị tù Theo dõi ngành để tổ chức kiểm tra tình hình thực sách BHXH doanh tình hình cấp phát toán kinh phí Tổ chức hạch toán kế toán, lập báo nghiệp, Nếu phát sai sót cần phải có biện pháp xử lý cứng rắn cáo theo quy định đề nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, truy tố - Chọn giải pháp phần mềm phần cứng, bảo mật thông tin đáp ứng yêu cầu quản lý BHXH phù hợp với phát triển mạnh mẽ, không ngừng công nghệ thông tin trước pháp luật - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm làm cho người lao động chủ sử dụng lao động thành phần kinh tế hiểu rõ - Đầu tư trang bị đầy đủ sở vật chất trụ sở, máy vi tính cho toàn hệ thống nghĩa vụ, quyền lợi tham gia BHXH - Để hạn chế đến chấm dứt tình trạng nợ đọng BHXH, quan BHXH cấp cần cử cán trực tiếp xuống doanh nghiệp để kiểm tra, 3.3.5 Cân đối quỹ BHXH ổn định lâu dài Đê đảm bảo nguyên tắc chi trả kịp thời việc đảm bảo đủ nguồn kinh phí chi trả chế độ BHXH điều quan trọng Sau 15 năm hoạt động, số đối chiếu thu nộp BHXH truy thu tiền BHXH 3.3.5.2 Đa dạng hoá hoạt động đầu tư tăng trưởng quỹ lượng đối tượng thụ hưởng sách BHXH tăng với tốc độ lớn Số Trong năm qua, quỹ BHXH chủ yếu dùng NSNN, tiền chi trả cho đối tượng ngày tăng chiếm tỷ trọng ngày ngân hàng thương mại vay mua công trái, trái phiếu, lãi đầu tư tài lớn số thu BHXH quỹ Với tỷ trọng thu chi dẫn dùng để trích kinh phí quản lý máy, trích quỹ đầu tư xây dựng tới tình trạng nguồn thu đủ chi hàng năm cân đối trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi Số lại bổ sung vào quỹ BHXH năm tới Các chuyên gia tài cho cân đối quỹ BHXH tính tỷ lệ trượt giá thi coi quỹ BHXH bảo toàn Quỹ theo phương pháp thu người làm việc trả cho người hưu với BHXH tham gia vào thị trường vốn phải đem lại hiệu kinh tế, phải có tốc độ điều chỉnh tăng chi BHXH gắn liền với tiền lương lãi phải đáp ứng yêu cầu "bảo toàn tăng trưởng" Quỹ cần thay đổi chế độ thu chi hợp lý giải pháp đầu có bảo trợ Nhà nước Ngoài danh mục đầu tư theo định Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 95 96 Chính phủ, Nhà nước cần cho phép Bảo hiểm xã hội Việt Nam quyền đáp ứng yêu cầu ngày cao hoạt động nghiệp BHXH cần phải có xem xét, lựa chọn thêm dự án đầu tu thích hợp giải pháp sau: - Cần phải đa dạng hoá loại hình đầu tư công cụ đầu tư Bên cạnh hoạt động đầu tư có, đề nghị Chính phủ cho quỹ BHXH đầu tư vào dự án lớn có tầm chiến lược quốc gia theo định mức liên doanh, góp cổ phần vào ngành khai thác, chế biến dầu khí, điện tử viễn thông, khu công nghiệp cao, nghiệp xã hội ngành đầu tư có lãi khả rút vốn thuận lợi cần thiết - Rà soát, xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức ngành cho phù hợp với lực, sở trường chức năng, nhiệm vụ giao - Phối hợp với trường đại học, cao đẳng đào tạo lại cán có cán có trình độ từ trung cấp trở xuống - Thường xuyên mở lớp tập huấn quản lý, chuyên môn cho cán lãnh đạo cán ngành - Cho Chính phủ vay kinh doanh bất động sản, tham gia tái Bảo hiểm với công ty bảo hiểm thương mại Muốn hệ thống BHXH Việt Nam phải có phòng (ban) riêng bao gồm chuyên gia tài nhằm - Nâng cao trình độ lý luận trị quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ cho cán công chức ngành - Trong hoạt động quản lý nghiệp BHXH chuyên môn lĩnh thực hoạt động vực quản lý BHXH nói chúng, phải có chuyên môn tài kế toán 3.3.6 Hoàn thiện công tác tổ chức máy đào tạo cán Do phải có kế hoạch đào tạo chuyên môn ngành tài kế toán Hiện máy tổ chức hệ thống BHXH Việt Nam tổ chức số cán công chức, viên chức chưa qua đào tạo Tổ chức lớp tập huấn thành cấp: Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện Trong đối tượng tham cử học lớp bồi dưỡng kế toán trưởng, lớp quản lý kinh tế đối gia BHXH Chính phủ mở rộng đến cán phường giáo dục mầm với chức danh giám đốc BHXH huyện, tỉnh trưởng phòng kế hoạch - non; đối tượng hưởng thụ chế độ BHXH nằm xã, phường chủ yếu Trong tài chính, kế toán trưởng BHXH huyện tương lai, tiến tới BHYT toàn dân áp dụng BHXH cho người lao - Thường xuyên mở lớp đào tạo đại lý chi trả để nâng cao nghiệp vụ chi động, tầng lớp nhân dân cần thiết phải hình thành tổ chức máy trả nhằm phục vụ tốt công tác chi trả chế độ BHXH Xây dựng tiên chuẩn cấp xã, phường tuyển chọn đại lý chi trả Hệ thống BHXH quan thực sách BHXH, việc 3.3.7 Một số giải pháp khác thực nghiệp vụ thu BHXH, chi BHXH, giải chế độ - Nâng cao chất lượng báo cáo báo cáo BHXH cấp huyện sách, quan BHXH phải tuyên truyền, giải thích chế độ sách, Chấm dứt tình trạng tẩy xoá, sửa chữa chứng từ quan BHXH tổ chức kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở đơn vị thực tốt sách xét duyệt làm để chi trả chế độ BHXH Xử lý nghiêm đơn vị lập BHXH Vì cán công chức ngành BHXH không báo cáo nhiều sai sót, không đảm bảo thời gian nộp báo cáo đào tạo chuyên sâu chuyên môn nghiệp vụ mà người hiểu - Tuyên truyền sâu rộng sách BHXH tới tầng lớp nhân dân chế độ sách xã hội, có lòng nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao Để xã hội để người lao động chủ sử dụng lao động thực sách Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 97 98 BHXH theo quy định pháp luật Hình thức tuyên truyền phải đa dạng, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ phong phú phát tờ rơi, dựng Pano, áp phích hay tuyên truyền qua Kết luận quan thông báo chí, quan phát truyền hình địa phương BHXH sách sách quan trọng hệ thống Trung ương Phát động thi tìm hiểu sách BHXH tới đơn sách xã hội Đảng Nhà nước ta Thực tốt sách BHXH góp vị sử dụng lao động tới xã, phường Mở hệ thống giải đáp qua điện thoại phần chăm lo đời sống cho người lao động, ổn định trị xã hội, đẩy mạnh để giải đáp sách BHXH cho tầng lớp nhân dân phát triển kinh tế xã hội đất nước Sau 10 năm thực chủ trương đổi sách BHXH, sách BHXH không ngừng cải thiện, mang lại niềm tin cho người lao động ngày khẳng định tầm quan trọng tính tất yếu đời sống xã hội Đối tượng tham gia BHXH ngày mở rộng; tổ chức chi trả chế độ BHXH kịp thời, đầy đủ; hình thành quỹ BHXH độc lập tách khỏi NSNN, giảm dần bao cấp Nhà nước lương hưu trợ cấp BHXH đảm bảo có kết dư hàng năm Công tác chi trả BHXH cho đối tượng việc thực thi quyền lợi người tham gia BHXH sau họ hoàn thành nghĩa vụ đóng góp BHXH Vì thực tốt công tác chi trả BHXH ý nghĩa đảm bảo sống hàng ngày cho người lao động mà giúp cho việc thực sách BHXH đạt hiệu Để góp phần hoàn thiện quản lý công tác chi trả chế độ BHXH giai đoạn tiếp theo, tác giả hoàn thành luận văn thạc sĩ với đề tài: "Thực trạng giải pháp tăng cường quản lý chi Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên" Luận văn tập trung nghiên cứu giải vấn đề: - Chương 1: Làm rõ lý luận BHXH, quỹ BHXH, chế độ BHXH vai trò công tác chi trả chế độ BHXH quy trình chi trả chế độ BHXH - Chương 2: Đánh giá hoạt động BHXH qua giai đoạn đồng thời phân tích thực trạng công tác chi trả chế độ BHXH Việt Nam giai đoạn 1995 Từ thực trạng đưa nhận xét quản lý công tác chi trả chế độ BHXH nguyên nhân Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 99 100 - Chương 3: Trên sở nhận thức phân tích, đánh giá nên quy định giải trợ cấp BHXH lần cho người lao động nơi để đứa định hướng số giải pháp nhằm hoàn thiện quản lý cư trú giải theo nơi cư trú nơi lao động tham gia BHXH có công tác chi trả chế độ BHXH địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần nguyện vọng Đồng thời phân cấp chi trả trợ cấp lần đối tượng địa bàn nước cho BHXH huyện nơi đối tượng cư trú (hoặc đăng ký tạm trú) - Hoàn thiện phần mền quản lý nghiệp vụ BHXH thu BHXH, Kiến nghị xét duyệt hồ sơ, quản lý đối tượng, chi trả lương hưu trợ cấp, kế toán thống 2.1 Kiến nghị Nhà nước - Chính phủ ban hành văn hướng dẫn cụ thể, đồng tránh tình kê áp dụng thống toàn quốc Trang bị mạng lưới thông trạng Luật ban hành mà chưa có văn hướng dẫn quan quản tin từ huyện lên tỉnh, Trung ương để giảm bớt thủ tục giấy tờ, thời gian lý cấp kiểm tra đối chiếu, nộp báo cáo - Ban hành cụ thể hình thức chế tài vi phạm pháp luật BHXH để - Phối hợp chặt chẽ với quyền địa phương, quan chức xử lý thật nghiêm đơn vị sử dụng lao động không chấp hành tra, tài chính, lao động để tiến hành kiểm tra đơn vị sử sách BHXH có hành vi giả mạo hồ sơ, chứng từ, chiếm dụng tiền dụng lao động có hành vi cố tình trốn tham gia BHXH, không thực chi trợ cấp BHXH Đề nghị nghiên cứu, bổ sung Bộ luật hình tội trốn đóng trả chế độ bHXH cho người lao động để bảo vệ quyền lợi cho người lao BHXH, chiếm dụng, nợ đọng tiền BHXH động Kiến nghị với quan chức xử lý nghiêm khắc đến cá - Tăng tỷ lệ trích phí chi trả để có kinh phí trả công thoả đáng cho đại lý chi trả cán chi trả trực tiếp, đồng thời có kinh phí để khen thưởng cá nhân, đơn vị làm tốt công tác chi trả BHXH - Bổ sung thêm thành viên Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam nhân, đơn vị có hành vi làm giả hồ sơ, chứng từ để gian lận tiền quỹ BHXH - Kịp thời kiến nghị với quan chức bất hợp lý sách, chế độ BHXh để điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHXH đại diện người sử dụng lao động đóng góp khoản tài lớn vào - Ban hành lại hệ thống mẫu biểu báo cáo tài chính, nghiệp vụ tránh quỹ BHXH để tăng thêm trách nhiệm tham gia BHXH đơn vị sử dụng tình trạng chồng chéo phòng, ban Mẫu biểu phải rõ ràng, lao động tiêu phải phù hợp với yêu cầu quản lý khai thác chung 2.2 Kiến nghị BHXH Việt Nam phòng, ban - Bổ sung quy trình giải trợ cấp lần cho người lao động nghỉ Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế thời gian nhận thức việc nơi cư trú Nếu giải theo quy định hành khó khăn luận văn không tránh khỏi khiếm khuyết, tác giả mong nhận người lao động đối tượng làm xa Nếu hồ sơ không sai sót họ phê bình, góp ý độc giả, bảo hướng dẫn thầy PGS.TS phải lại hai lần (nộp hồ sơ nhận kết quả), có sai sót phải Trần Chí Thiện thày cô khác quan tâm, hướng dẫn lại nhiều lần, điều kiện đường xá xa xôi tốn cho đối tượng Vì Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn! Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ luật BHXH số 71/2006 Hệ thống văn BHXH Việt Nam hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật Nghị định 12/CP ngày 26/1/1995 Chính phủ Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 Chính phủ hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH bắt buộc Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực số điều Nghị định 152/2006/NĐ-CP Thông tư số 31/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2007 BLĐTBXH hướng dẫn điều chỉnh lương hưu trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 Chính phủ Thông tư số 02/2008/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2008 BLĐTBXH hướng dẫn số điều Luật BHXH BHXH tự nguyện Toàn hệ thống báo cáo, toán tài chính, kết kiểm toán 10 năm BHXH tỉnh Thái Nguyên Hệ thống báo cáo tổng kết hang năm, tổng kế giai đoạn 10 năm BHXH tỉnh Thái Nguyên Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên, Thực trạng và giải pháp tăng cường quản lý chi bảo hiểm xã hội tại tỉnh Thái Nguyên

Từ khóa liên quan