Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

63 462 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2016, 22:10

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH –––––––––––––––––––––––––– LƢU VIỆT ANH LƢU VIỆT ANH TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS.TS ĐỖ ĐỨC BÌNH THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i ii LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực chƣa đƣợc dùng để bảo vệ học vị khác Mọi giúp đỡ cho việc hoàn thành luận văn đƣợc cảm ơn Các thông tin, trích dẫn luận văn đƣợc ghi rõ nguồn gốc./ Trong trình thực đề tài: "Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách xe ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang", nhận đƣợc hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên nhiều cá nhân tập thể Tôi xin đƣợc bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tập thể tạo điều kiện giúp đỡ học tập nghiên cứu Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, Phòng Quản lý Đào tạo sau Đại học, c Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn - Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ mặt trình học tập hoàn thành luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ tận tình giáo viên hƣớng dẫn GS.TS Đỗ Đức Bình Lƣu Việt Anh - Đại học Thái Nguyên Trong trình thực đề tài, đƣợc giúp đỡ cộng tác đồng chí địa điểm nghiên cứu, xin chân thành cảm ơn bạn bè, đồng nghiệp gia đình tạo điều kiện mặt để hoàn thành nghiên cứu Tôi xin bày tỏ cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Thái Nguyên, ngày tháng 12 năm 2014 Tác giả luận văn Lƣu Việt Anh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii iv MỤC LỤC 1.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản lý vận tải hành khách ô tô 36 1.4.1 Các nhân tố bên 36 LỜI CAM ĐOAN i 1.4.2 Các nhân tố bên 38 LỜI CẢM ƠN .ii 1.5 Kinh nghiệm quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô số MỤC LỤC iii địa phƣơng học cho tỉnh Tuyên Quang 39 DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT vii 1.5.1 Kinh nghiệm số địa phƣơng công tác quản lý nhà nƣớc vận DANH MỤC BẢNG viii tải hành khách ô tô 39 DANH MỤC CÁC HÌNH ix 1.5.2 Bài học kinh nghiệm cho quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách MỞ ĐẦU tỉnh Tuyên Quang 42 Tính cấp thiết đề tài Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 44 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 2.1 Câu hỏi nghiên cứu 44 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 44 Những đóng góp đề tài 2.2.1 Phƣơng pháp thu thập thông tin 44 Kết cấu luận văn 2.2.2 Phƣơng pháp xử lý thông tin 45 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG HOẠT 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích thông tin 45 ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ 2.3 Các tiêu nghiên cứu 45 1.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc giao thông vận tải Chƣơng 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC VỀ 1.1.1 Các khái niệm VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 1.1.2 Các nguyên tắc, phƣơng pháp công cụ quản lý nhà nƣớc TUYÊN QUANG 51 1.2 Khái niệm loại hình vận tải hành khách ô tô 13 3.1 Khái quát giao thông vận tải vận tải hành khách địa bàn tỉnh 1.2.1 Khái niệm 13 Tuyên Quang 51 1.2.2 Các loại hình vận tải hành khách 14 3.1.1 Đặc điểm điều kiện tự nhiên 51 1.2.3 Các loại hình vận tải hành khách ô tô 15 3.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 52 1.3 Nội dung quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô 15 3.1.3 Đặc điểm kết cấu hạ tầng giao thông 54 1.3.1 Nội dung quản lý 15 3.2 Thực trạng hoạt động vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh 1.3.2 Yêu cầu quản lý Nhà nƣớc giao thông vận tải 31 Tuyên Quang 61 1.3.3 Chính sách vận tải 31 3.2.1 Các văn pháp quy quản lý vận tải hành khách 61 1.3.4 Các yêu cầu vận tải hành khách 33 3.2.2 Thực trạng hoạt động vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh 1.3.5 Đặc điểm vận tải khách ô tô 34 Tuyên Quang 63 1.3.6 Phƣơng pháp đánh giá chất lƣợng vận tải hành khách 35 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v vi 3.2.3 Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách 4.4.3 Đối với tổ chức, nhân kinh doanh vận tải 110 ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang 70 4.4.4 Đối với hành khách 110 3.2.4 Nhận xét đánh giá chung 89 KẾT LUẬN 111 3.3 Các giải pháp mà quan quản lý nhà nƣớc thực nhằm tăng TÀI LIỆU THAM KHẢO 113 cƣờng quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô 90 3.4 Ƣu điểm, hạn chế bất cập công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô 91 3.4.1 Ƣu điểm 91 3.4.2 Hạn chế, bất cập 91 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 92 Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 94 4.1 Triển vọng vận tải hành khách băng ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm tới 94 4.2 Quan điểm định hƣớng phát triển giao thông vận tải thực quản lý Nhà nƣớc đến năm 2020 94 4.2.1 Quan điểm 94 4.2.2 Định hƣớng phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 96 4.3 Các giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang 97 4.3.1 Phân loại nhóm giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang 97 4.3.2 Các giải pháp quy hoạch, kế hoạch phát triển vận tải hành khách ô tô 98 4.3.3 Các giải pháp tăng cƣờng pháp chế 100 4.3.4 Giải pháp tổ chức máy, xây dựng đội ngũ cán quản lý vận tải hành khách ô tô 108 4.4 Một số kiến nghị điều kiện để thực giải pháp 109 4.4.1 Đối với Nhà nƣớc 109 4.4.2 Đối với tỉnh 109 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii viii DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG ATGT An toàn giao thông Bảng 1.1: Tiêu chí phân loại bến xe 24 CNH-HĐH Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa Bảng 3.1: Hành tỉnh Tuyên Quang 53 DN Doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm quốc nội GTVT Giao thông vận tải Bảng 3.5: Tổng hợp đơn vị vận tải khách địa bàn tỉnh Tuyên Quang 59 GTĐB Giao thông đƣờng Bảng 3.6: Tổng hợp số lƣợng phƣơng tiện qua năm 59 GTVT Giao thông vận tải HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã Bảng 3.10: Tổng hợp phƣơng tiện vận tải khách hợp đồng qua năm 68 KD Kinh doanh Bảng 3.11: Tổng hợp nhu cầu lại, khả đáp ứng vận tải taxi 68 KT-XH Kinh tế - Xã hội TTĐK Trung tâm đăng kiểm TTHC Thủ tục hành UBND Ủy ban nhân dân VTHK Vận tải hành khách Số hóa Trung tâm Học liệu Bảng 3.2: Tổng hợp mạng lƣới giao thông đƣờng toàn tỉnh 56 Bảng 3.3: So sánh hệ thống giao thông đƣờng Tuyên Quang với nƣớc 58 Bảng 3.4: So sánh mật độ đƣờng Tuyên Quang với nƣớc 58 Bảng 3.7: Tổng hợp số tuyến vận tải khách qua năm 63 Bảng 3.8: Tổng hợp nhu cầu lại, phƣơng tiện vận tải khách tuyến nội tỉnh 64 Bảng 3.9: Nhu cầu lại, phƣơng tiện vận tải khách tuyến liên tỉnh 65 Bảng 3.12: Hiện trạng hoạt động bến xe tỉnh Tuyên Quang 75 Bảng 3.13: Hiện trạng lƣu lƣợng khách vào Bến xe 76 http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Bảng 3.14: Tình trạng công tác tra, kiểm tra 79 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC CÁC HÌNH MỞ ĐẦU Hình 1.1 Mô quan hệ quản lý Tính cấp thiết đề tài Hình 1.2 Các nguyên tắc quản lý Nhà nƣớc 10 Vận tải ô tô phƣơng thức vận tải phổ biến nay, có mặt nơi, từ Hình 1.3 Các phƣơng pháp quản lý Nhà nƣớc 12 thành phố đến nông thôn Do tính động cao vận tải ô tô phát huy vai Hình 1.4 Các công cụ quản lý Nhà nƣớc 13 trò quan trọng hệ thống vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải đa dạng ngày Hình 1.5 Các loại hình đơn vị kinh doanh VTHK ô tô 18 tăng lên xã hội Thực thông thoáng Luật Doanh nghiệp năm 2005 Hình 3.1 Các quan quản lý Nhà nƣớc VTHK ô tô tỉnh Tuyên Quang 71 Luật Giao thông đƣờng năm 2008, thị trƣờng VTHK ô tô, thành Hình 3.2 Mô hình quản lý nhà nƣớc trực tuyến chuyên ngành 71 phần kinh tế với quy mô trình độ công nghệ sản xuất khác tham Hình 3.3 Mô hình tổ chức quản lý vận tải tỉnh Tuyên Quang 72 gia cung ứng dịch vụ (sản phẩm) vận tải, trở thành loại hình vận tải có tốc độ tăng Hình 3.4 Mô hình tổ chức quản lý bến xe khách 75 trƣởng nhanh năm vừa qua Các doanh nghiệp kinh doanh VTHK Hình 4.1 Các giải pháp tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc VTHK ô tô đầu tƣ nhiều phƣơng tiện mới, chất lƣợng tốt thay cho phƣơng tiện cũ, địa bàn tỉnh Tuyên Quang 98 hỏng, hết niên hạn sử dụng bƣớc nâng cao chất lƣợng phục vụ khách, đáp ứng nhu cầu lại ngày cao nhân dân, đƣợc dƣ luận xã hội hoan nghênh, đồng tình ủng hộ Tuyên Quang tỉnh miền núi nằm khu vực phía Bắc, vị trí địa lý điều kiện tự nhiên tỉnh miền núi, đƣờng sắt hàng không chƣa đƣợc đầu tƣ xây dựng, có hệ thống đƣờng sông nhƣng chƣa đƣợc đầu tƣ cải tạo vận tải thủy hoạt động đƣợc vào mùa nƣớc, nên vận tải đƣờng phƣơng thức vận tải chủ đạo Trong năm vừa qua, thực chủ trƣơng xã hội hóa lĩnh vực vận tải đƣờng bộ, thành phần kinh tế địa bàn tỉnh không ngừng đầu tƣ đổi phƣơng tiện; tổ chức khai thác nhiều tuyến vận tải đến vùng miền nƣớc đặc biệt với tỉnh miền Nam đồng song Hồng… Tuy nhiên, Tuyên Quang nhƣ phạm vi nƣớc, phát triển “nóng” VTHK ô tô, với mặt trái chế thị trƣờng để lại nhiều hệ lụy: chạy tốc độ cho phép, giành đƣờng, vƣợt ẩu, ATGT không đƣợc kiểm soát; vi phạm quy định vận tải nhƣ chèn ép khách, chở tải, sang nhƣợng khách, xe dù, bến cóc… gây hậu nghiêm trọng dƣ luận bất bình xã hội Nguyên nhân tồn nêu công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải trật tự ATGT cấp nhiều thiếu sót, quan chức Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ cấp quyền địa phƣơng buông lỏng quản lý lĩnh vực vận tải hành Quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô Sở Giao thông vận khách theo tuyến cố định, vận tải hành khách xe taxi… chƣa tổ chức thực tải Tuyên Quang hiện, làm đầy đủ chức quản lý Nhà nƣớc theo quy định pháp Những đóng góp đề tài luật hành; lực lƣợng kiểm tra, kiểm soát chƣa phối hợp hoạt động cách Trên sở thực tiễn địa phƣơng, Đề tài đƣa giải pháp nhằm tăng chặt chẽ, thƣờng xuyên xử lý chƣa nghiêm hành vi vi phạm; công tác cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách xe ô tô, đặc biệt tuyên truyền, phổ biến pháp luật chƣa đƣợc trọng giải pháp nhằm thu hút đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thong phƣơng tiện Từ vấn đề nêu trên, đề tài: “Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải Đồng thời kiến nghị với quan quản lý cần đƣa hoạch định vận tải hành khách xe ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang” có tính chiến lƣợc, lâu dài quy định phù hợp vừa đảm bảo quản lý chặt chẽ hoạt thời sự, cấp thiết có ý nghĩa lý luận lẫn thực tiễn động vận tải vừa khuyến khích đƣợc thành phần kinh tế tham gia hoạt động vận Mục tiêu nghiên cứu đề tài tải hành khách xe ô tô 2.1 Mục tiêu chung Kết cấu luận văn Đề tài nghiên cứu, hệ thống hóa lý luận quản lý Nhà nƣớc, hoạt động vận tải hành khách ô tô; qua làm sáng tỏ chất, nội dung phƣơng pháp Ngoài phần mở đầu, kết luận tài liệu tham khảo, luận văn đƣợc chia làm chƣơng: Chương 1: Cơ sở lý luận quản lý Nhà nƣớc hoạt động vận tải hành quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô khách ô tô 2.2 Mục tiêu cụ thể Qua xem xét thực tiễn, phân tích, đánh giá thực trạng, nguyên nhân yếu trong công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang nhằm đề xuất giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang Chương 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chương 3: Đánh giá thực trạng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang Chương 4: Một số giải pháp kiến nghị nhằm tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô tỉnh Tuyên Quang 3.2 Phạm vi nghiên cứu * Về nội dung: Công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang * Về thời gian: Tình trạng quản lý từ năm 2010 đến năm 2013 kiến nghị cho năm tới * Về không gian: Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Chƣơng chỉnh pháp luật, đồng thời, quản lý nghệ thuật, đòi hỏi nhiều CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC TRONG kiến thức xã hội, tự nhiên, hay kỹ thuật HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ Quản lý có vai trò sau: + Quản lý nhằm tạo thống ý chí tổ chức, bao gồm thành 1.1 Khái niệm quản lý nhà nƣớc giao thông vận tải viên tổ chức, ngƣời bị quản lý với ngƣời bị 1.1.1 Các khái niệm quản lý ngƣời quản lý 1.1.1.1 Khái niệm quản lý + Định hƣớng phát triển tổ chức sở xác định mục tiêu chung Ngày nay, thuật ngữ “Quản lý – Management” đƣợc sử dụng phổ biến hƣớng nỗ lực cá nhân, tổ chức vào mục tiêu chung Tạo môi nhƣng chƣa có định nghĩa thống Có ngƣời cho quản lý hoạt động nhằm trƣờng điều kiện cho phát triển cá nhân tổ chức, đảm bảo phát triển ổn đảm bảo hoàn thành công việc thông qua nỗ lực ngƣời khác, có ngƣời định, bền vững hiệu cho quản lý hoạt động thiết yếu nhằm đảm bảo phối hợp nỗ lực cá nhân nhằm đạt đƣợc mục đích nhóm…Từ ý chung định nghĩa + Tổ chức, điều hòa, phối hợp hƣớng dẫn hoạt động cá nhân tổ chức, giảm độ bất định nhằm đạt mục tiêu quản lý xét quản lý với tƣ cách hành động, định nghĩa: Quản lý tác + Tạo động lực cho cá nhân tổ chức cách kích thích, đánh động có tổ chức, có hƣớng đích chủ thể quản lý tới đối tƣợng quản lý nhằm đạt giá, khen thƣởng ngƣời có công; uốn nắn lệch lạc, sai sót cá nhân mục tiêu đề tổ chức nhằm giảm bớt sai lệch trình quản lý Dựa tiêu chí khác nhau, ngƣời ta phân quản lý kỹ thuật quản lý xã hội; quản lý vĩ mô quản lý vi mô… Trong loại quản lý quản lý xã hội Từ khái niệm vai trò quản lý, mô quan hệ chủ thể quản lý – đối tƣợng quản lý mục tiêu quản lý nhƣ sau: phức tạp Do tính chất xã hội lao động ngƣời, quản lý tồn Chủ thể quản lý xã hội lĩnh vực giai đoạn phát triển Lao động ngƣời luôn lao động tập thể, ngƣời có vị trí định tập thể, nhƣng có quan hệ có giao tiếp với ngƣời khác, tập thể khác Nghệ thuật quản lý Công cụ quản lý Xác định Khoa học quản lý quản lý trình lao động Vì cần có quản lý để trì tính tổ chức, phân công lao động, mối quan hệ ngƣời tổ chức xã hội Mục tiêu Đối tƣợng quản lý Thực tổ chức xã hội trình sản xuất vật chất, trình xã hội, nhằm đạt mục tiêu định Một mặt, xã hội hệ thống kinh tế, bao gồm toàn hoạt động kinh tế, trị, hành chính…nên chứa đựng tất Hình 1.1 Mô quan hệ quản lý 1.1.1.2 Khái niệm quản lý Nhà nước phức tạp đối tƣợng phải quản lý, quản lý khoa học, Đời sống xã hội tổng hòa nhiều yếu tố trình vận động phát dựa sở vận dụng quy luật phát triển đối tƣợng khác nhau, quy triển Mỗi yếu tố trình lại bị chi phối quy luật vận động định, luật tự nhiên hay xã hội Mặt khác, quản lý xã hội có quan hệ phi làm nên đa dạng, phong phú nội dung hình thức đời sống xã hội thức nhƣ quan hệ đạo đức, quan hệ cá nhân, quan hệ xã hội nằm phạm vi điều Muốn có xã hội phát triển ổn định, bền vững, cần nhiều chủ thể tham gia quản Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ lý đối tƣợng khác nhƣ: Các tổ chức trị, pháp lý, tổ chức đoàn thể Giao thông vận tải nhu cầu tiêu dùng đời sống ngƣời, với nhân dân, nghiệp đoàn tổ chức kinh tế… Nhà nƣớc giữ vai trò quản sản phẩm hàng hóa đƣợc xem nhƣ mục tiêu trung tâm, kết cuối lý vĩ mô Quản lý Nhà nƣớc xuất sau Nhà nƣớc đời dạng thức trình sản xuất vật chất diễn quy mô toàn ngành giao thông vận quản lý đặc biệt – quản lý toàn thể xã hội Mỗi Nhà nƣớc gắn với thiết chế tải tấn.km hành khách km Tất liên quan đến tới trình sản xã hội định theo phạm vi không gian thời gian, đặc tính quản lý Nhà xuất để làm sản phẩm đó, nhƣ liên quan tới tiêu dùng toàn xã hội đối nƣớc thay đổi tùy theo chất chế độ trị trình độ phát triển với sản phẩm đó, đối tƣợng quản lý ngành Giao thông vận tải kinh tế - xã hội quốc gia thời kỳ Vì vậy, lĩnh vực giao thông vận tải nói chung hoạt động VTHK So với hoạt động quản lý chủ thể khác xã hội, quản lý Nhà nƣớc có điểm khác biệt sau đây: ô tô nói riêng, hoạt động quản lý Nhà nƣớc hiểu tác động máy quản lý Nhà nƣớc vào trình, quan hệ kinh tế - xã hội hoạt + Chủ thể quản lý Nhà nƣớc quan quyền cấp, cán bộ, công động giao thông vận tải từ quy hoạch, kế hoạch đến tổ chức thực hiện, từ xây dựng chức có thẩm quyền phù hợp với chức nhiệm vụ đƣợc giao Những chủ thể sở hạ tầng kỹ thuật đến khai thác phƣơng tiện, từ tổ chức giao thông mạng tham gia vào trình tổ chức thực quyền lực Nhà nƣớc lập pháp, hành pháp, tƣ pháp theo luật định + Đối tƣợng quản lý Nhà nƣớc bao gồm tất tổ chức, cá nhân sinh sống hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ phạm vi lãnh thổ quốc gia; nguồn tài nguyên thiên nhiên xã hội đƣợc khai thác sử dụng vào trình cung cấp sản phẩm theo nhu cầu xã hội + Quản lý Nhà nƣớc có tính toàn diện, bao gồm tất lĩnh vực đời sống xã hội nhƣ: Chính trị, kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, ngoại giao,… + Quản lý Nhà nƣớc mang tính quyền lực Nhà nƣớc, sử dụng công cụ pháp lƣới đến tổ chức, quản lý, khai thác bến bãi hoạt động khác nhằm hƣớng ý chí hành động chủ thể kinh tế vào thực tốt nhiệm vụ giao thông vận tải, kết hợp hài hòa lợi ích cá nhân, tập thể lợi ích Nhà nƣớc Hay nói cách khác quản lý Nhà nƣớc giao thông vận tải toàn hoạt động quản lý quan chấp hành điều hành máy Nhà nƣớc để tác động vào trình, quan hệ liên quan giao thông vận tải nhằm đạt đƣợc mục tiêu đề Hoạt động quản lý giao thông vận tải trƣớc hết phải tuân theo nguyên tắc quản lý Nhà nƣớc nhƣ trình bày mục Tuy nhiên, luật, sách, kế hoạch để quản lý xã hội + Mục tiêu quản lý Nhà nƣớc đảm bảo ổn định phát triển bền vững kinh tế - xã hội; xây dựng đất nƣớc giàu mạnh, thực công xã hội, ngƣời có sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện Từ đặc tính trên, hiểu quản lý Nhà nước tác động có tổ đặc thù riêng hoạt động giao thông vận tải, quản lý Nhà nƣớc giao thông vân tải phải tuân theo nguyên tắc phản ánh tƣ tƣởng đạo riêng: 1- Nhà nƣớc thống quản lý hoạt động GTVT tất thành phần kinh tế mục tiêu chiến lƣợc, quy hoạch kế hoạch phát triển GTVT, chức điều chỉnh quyền lực Nhà nước trình xã hội quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng kết cầu hạ tầng giao hành vi hoạt động người để trì phát triển mối quan hệ xã hội thông, lựa chọn công nghệ GTVT, ATGT,… trật tự pháp luật, thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước 1.1.1.3 Khái niệm quản lý nhà nước giao thông vận tải Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 2- Thực quy chế quản lý đầu tƣ xây dựng, Luật Giao thông đƣờng quy định khác có liên quan Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 3- Phân định rõ chức quản lý Nhà nƣớc với quản lý sản xuất kinh doanh Quy định rõ trách nhiệm quan quản lý Nhà nƣớc, doan 2- Quyền tự chủ tự kinh doanh chủ thể kinh tế, kể ngành nghề quy mô hoạt động, nguyên tắc có lợi cho quốc kế dân sinh pháp luật 3- Dân chủ kinh tế, thu hút đông đảo nhân dân tham gia hoạt động nghiệp hoạt động GTVT 1.1.2 Các nguyên tắc, phương pháp công cụ quản lý nhà nước quản lý Nhà nƣớc, đảm bảo thực đầy đủ quyền lợi ích hợp pháp cá 1.1.2.1 Các nguyên tắc quản lý Nhà nước nhân tổ chức tham gia vào trình sản xuất kinh doanh, kết hợp hài hòa lợi Nguyên tắc quản lý Nhà nƣớc đƣợc hiểu yêu cầu bắt buộc, ích cá nhân, tập thể Nhà nƣớc tƣ tƣởng đạo hành động tổ chức hoạt động quản lý Nhà nƣớc Nguyên tắc + Nguyên tắc pháp chế Thực nguyên tắc này, quản lý máy quản lý Nhà nƣớc đƣợc hình thành sở khách quan theo phát triển quản lý kinh tế Nhà nƣớc phải đƣợc pháp luật điều chỉnh chặt chẽ tuân thủ Nhà nƣớc quản lý Nhà nƣớc, nguyên tắc quản lý Nhà nƣớc không nghiêm chỉnh quy định pháp luật Tuân thủ nguyên tắc pháp chế quản lý phải cố định Các nguyên tắc luôn phát triển hoàn thiện theo biến đòi hỏi: đổi điều kiện kinh tế, trị, xã hội theo diễn biến nhận thức khách quan ngƣời 1- Các quan quản lý kinh tế Nhà nƣớc hoạt động ban hành định quản lý thực hành vi quản lý khác không vƣợt thẩm Có nhiều nguyên tắc quản lý Nhà nƣớc Trong thực tế quản lý, nhấn mạnh nguyên tắc nguyên tắc khác Đối với nƣớc ta, kể đến nguyên tắc quản lý Nhà nƣớc nhƣ sau: + Nguyên tắc đảm bảo lãnh đạo Đảng Đảng lãnh đạo quản lý Nhà nƣớc trƣớc hết nghị quyết, vạch đƣờng lối, chủ trƣơng, sách, nhiệm vụ cho quản lý Nhà nƣớc Sự lãnh đạo Đảng thông qua công tác cán bộ: Lựa chọn giới thiệu cán cho quản lý Nhà nƣớc, lãnh đạo việc quy hoạch, xếp, bố trí cán Về nguyên tắc, Đảng không làm thay công việc quản lý Nhà nƣớc + Nguyên tắc tập trung dân chủ Nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp chặt chẽ, hài hoà hai mặt “tập trung” “dân chủ” mối quan hệ hữu quyền luật định 2- Các chủ thể pháp luật kinh tế thuộc thành phần bình đẳng trƣớc pháp luật, đƣợc đảm bảo quyền tự chủ sản xuất kinh doanh, đƣợc khuyến khích phát triển bị hạn chế quy mô ngành nghề có lợi cho quốc kế dân sinh Tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp cá nhân tổ chức kinh tế đƣợc Nhà nƣớc bảo hộ 3- Thiết lập chế độ trách nhiệm nghiêm ngặt chủ thể quản lý chế độ kiểm tra, giám sát có hiệu lực, hiệu vừa đảm bảo cho hoạt động bình thƣờng sản xuất kinh doanh (tính hiệu kinh tế) vừa đảm bảo pháp luật đƣợc tuân thủ cách nghiêm chỉnh, thống biện chứng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức + Nguyên tắc kế hoạch hóa Kế hoạch hoá nội dung chức hoạt động quan Nhà nƣớc nƣớc Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt quan trọng quản lý Bởi lẽ, kế hoạch hoá gắn liền với việc lựa chọn Nam Thực nguyên tắc cần đảm bảo yếu tố sau: tiến hành chƣơng trình hoạt động tƣơng lai tổ chức, 1- Sự thống quản lý Nhà nƣớc, có xét đến phân công, phân nhiệm rõ doanh nghiệp Kế hoạch hoá việc lựa chọn phƣơng pháp tiếp cận hợp lý ràng quan quản lý Nhà nƣớc, Trung ƣơng địa phƣơng, đảm bảo mục tiêu định trƣớc Kế hoạch hoá sở để thực chức kiểm tra, phát triển cân đối toàn kinh tế quốc dân kế hoạch kiểm tra Vì vậy, quan quản lý cấp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 86 87 chủ phƣơng tiện bƣớc đƣợc trọng Nhƣng kiểm soát doanh - Nhiều hộ gia đình không hiểu biết kinh doanh vận tải nên sử dụng xe kinh nghiệp, chủ phƣơng tiện chƣa sát sao, quan tâm mức đơn vị sử dụng doanh hình thức, chốn tránh kiểm soát, chí hoạt động lút, phƣơng pháp quản lý phƣơng tiện cổ điển khoán trắng cho lái xe không đăng ký kinh doanh - Chất lƣợng phƣơng tiện tham gia vận tải hành khách ô tô chƣa cao - Công tác quản lý người lái: + Tuyển dụng lao động: Công tác tuyển dụng lái xe, nhân viên phục vụ xe Mặc dù Chính phủ ban hành Nghị định 92/2001/NĐ-CP ngày 11/12/2001 không đƣợc quan tâm dẫn đến tƣợng lái xe, nhân viên phụ xe phẩm chất điều kiện kinh doanh vận tải ô tô sau đƣợc thay Nghị định đạo đức trình độ tay nghề kém, thái độ phục vụ hành khách văn minh 110/2006/NĐ-CP ngày 28/9/2006, nhƣng thực tế doanh nghiệp vận tải ô Hiện công tác tuyển dụng lao động doanh nghiệp, chủ phƣơng tiện tô đầu tƣ thay phƣơng tiện Trong trình quản lý xe hoạt động, công thƣờng dựa mối quan hệ thân quen, ngƣời giới thiệu, nể nang nhận tác kiểm tra chất lƣợng, tình trạng kỹ thuật phƣơng tiện chƣa đƣợc thực vào làm phục vụ xe nên so sánh trình độ tiêu chuẩn không đảm bảo theo quy trình, hầu hết doanh nghiệp khoán trắng công tác kiểm tra, bảo dƣỡng quy định phần lớn không đáp ứng đƣợc yêu cầu công việc Chính sửa chữa cho lái xe, đảm bảo đủ điều kiện cho xe hoạt động ảnh hƣởng nhiều đến chất lƣợng phục vụ nhu cầu lại hành khách tuyến đặc biệt xe chạy liên tỉnh, xe chất lƣợng cao đối phƣơng tiện đơn vị Thậm chí có doanh nghiệp tuyển dụng lao * Đối với đội ngũ lái, phụ xe ngƣời trực tiếp bị tác động thực tác động bị nghiện ma túy, côn đồ nên trình phục vụ không tránh khỏi động đến chế thị trƣờng có cạnh tranh gay gắt có ƣu điểm tình trạng nhân viên xe có thái độ, cƣ xử không đúng, chí thô bạo với nhƣợc điểm cụ thể nhƣ sau: - Ưu điểm: hành khách + Chƣa quan tâm, trọng đến đồng phục nhân viên xe theo ngành, thƣơng hiệu đơn vị (Đối với vận tải khách taxi) + Chƣa thƣờng xuyên tuyên truyền phổ biến văn giáo dục pháp luật hay cử nhân viên xe tham gia lớp tập huấn nâng cáo trình độ chuyên môn đạo đức nghề nghiệp, đơn vị có cử kiểm soát đơn vị không chặt chẽ xảy nhiều trƣờng hợp lái, phụ xe nhờ ngƣời nhà hộ (nếu lớp bắt buộc) + Luôn trọng giữ gìn xe tốt, hình thức đẹp, nhiều lái xe trang bị thêm thiết bị tiện nghi để phục vụ hành khách; tiết kiệm nhiên liệu vận tải để giảm chi phí + Có thay đổi tƣ kinh doanh, công tác phục vụ khắc phục tƣ tƣởng ỷ lại, thụ động công việc + Nhanh nhẹn tháo vát sau bƣớc hình thành tác phong công nghiệp lao động - Mặt khác công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật cho đội ngũ làm công tác vận tải khách đơn vị kinh doanh chƣa đƣợc trọng, điển hình + Quan hệ ngƣời lái xe với đối tƣợng, với ngƣời tham gia giao thông hành khách đƣợc cởi mở hơn, bình đẳng số doanh nghiệp HTX thực hình thức (ngƣời nhà dự họp thay); dẫn đến + Ngƣời lái xe dần xác định đƣợc vị trí thân theo hƣớng tích cực, xác ý thức chấp hành luật giao thông đƣờng quy định hành số lái định đƣợc vị trí lao động xã hội, từ họ xác định đƣợc vai trò họ phụ xe Một số nhân viên phục vụ xe “Giấy chứng nhận tập huấn đơn vị, công việc thực trách nhiệm với hành khách với chủ hàng Qua nhân viên phục vụ xe chuyển khách” không tham gia lớp tập huấn nghiệp họ xử lý mối quan hệ tốt hơn, điều chỉnh hành vi phù hợp hơn, nhiều lái vụ, chuyên môn theo giáo trình thống Hiệp Hội vận tải ô tô tổ chức xe làm tốt nhiệm vụ thay mặt chủ doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 88 89 tiếp xúc với khách hàng, với chủ hàng, góp phần tích cực việc giữ uy tín, thƣơng hiệu cho chủ đơn vị vận tải Do vấn đề cần đƣợc đặt cần xác định phƣơng thức quản lý lái xe xe chạy đƣờng cho hợp lý phù hợp hơn, khắc phục đƣợc tồn Nhƣ chế thị trƣờng có tích cực đến đạo đức ngƣời lái xe việc thay đổi nếp nghĩ nếp sống cách làm việc đến chất lƣợng phục vụ khách hàng ngƣời lái xe Đạo đức ngƣời lái xe đƣợc thể rõ nét đơn vị vận tải quản lý tập trung, tách chức quản lý kinh doanh vận tải ngƣời điều khiển phƣơng tiện, ngƣời lái xe thực điều khiển phƣơng tiện đảm bảo an toàn giao thông 3.2.4 Nhận xét đánh giá chung 3.2.41 Ưu điểm Giao thông vận tải đáp ứng đƣợc nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh - quốc phòng tỉnh nhà Thu hút sử dụng có hiệu quả, mục đích nguồn vốn đầu tƣ phát triển hạ tầng giao thông Chất lƣợng phƣơng tiện vận tải bƣớc đƣợc quan tâm đầu tƣ thái độ - Nhược điểm: Bên cạnh mặt tích cực, chế thị trƣờng đồng thời phát sinh số tƣợng, yếu tố tiêu cực phục vụ không ngừng đƣợc học hỏi, để nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.3.2 Tồn + Chủ nghĩa thực dụng, chạy theo lợi nhuận có hội nảy nở phậnlái xe Hiện tƣợng chạy đua tranh giành khách, lèn khách, thông đồng với sở kinh doanh ép khách phải sử dụng dịch vụ với giá cao … diễn nhiều + Xuất tâm lý coi thƣờng kỷ cƣơng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật , chƣa thực nghiêm chỉnh Luật giao thông đƣờng văn pháp luật khác có liên quan, có tƣợng đối xử thô bạo với khách, sang khách dọc đƣờng… + Có biểu suy thoái đạo đức phận lái xe, thể lối * Mạng lƣới giao thông: - Do nhiều điều kiện khách quan chủ quan nên tiến độ thi công công trình giao thông phần lớn không đáp ứng đƣợc yêu cầu đặt - Quy hoạch chi tiết mạng lƣới giao thông huyện, thị xã đến chƣa hoàn thành - Tuyến đƣờng ô tô đƣợc mùa đến xã vùng sâu, vùng xa vừa thiếu, vừa yếu sống thiếu văn hoá, thiếu tôn trọng hành khách thông qua hành vi ứng xử nơi * Mạng lƣới vận tải: công cộng nhƣ bến xe, xe, nghiện ma tuý … - Ý thức trách nhiệm việc chấp hành Luật giao thông Quy định + Tính tƣơng trợ, giúp đỡ đồng nghiệp giảm, mối quan hệ với ngƣời đƣờng ý tôn trọng hành ngƣời điều khiển phƣơng tiện, nhân viên phục vụ - Vai trò tổ chức quản lý số doanh nghiệp, HTX vận tải hình thức + Một phận không nhỏ lái xe không đấu tranh với tƣợng tiêu lƣợng tuần tra, kiểm soát đƣờng, coi việc chi tiền cho lực lƣợng (kể - Sự phối hợp ngành, cấp việc tổ chức giám sát, kiểm tra xử lý vi phạm chƣa chặt chẽ kịp thời trƣờng hợp sai phạm) việc bình thƣờng; ảnh hƣởng việc xây - Cơ chế sách phát triển vận tải hạn chế: dựng trật tự, kỷ cƣơng hoạt động giao thông vận tải + Đào tạo: Hầu hết cán quản lý HTX, DNTN chƣa đƣợc đào tạo chuyên Trong tất hạn chế trên, nguyên nhân suy giảm ảnh hƣởng lớn đến ngành, hoạt động chủ yếu theo kinh nghiệm hình ảnh tốt đẹp công tác vận tải khách doanh nghiệp khoán thu cho lái + Đất đai: Các HTX, DNTN chƣa đƣợc cấp đất để làm trụ sở làm việc, văn xe, khoán quản lý xe hoạt động đƣờng nguyên nhân phòng HTX, DNTN thƣờng đặt nhà riêng chủ nhiệm HTX, Giám đốc doanh gây lên bất cập hoạt động vận tải nghiệp nên việc tuyên truyền phổ biến Luật HTX, Luật DN Nghị định Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 90 91 Chính phủ quy định chuyên ngành đến toàn thể cán bộ, công nhân viên, xã viên hoạt động phƣơng tiện tham gia giao thông; qua việc theo dõi cấp đổi giấy hạn chế phép lái xe nắm đƣợc tình trạng ngƣời điều khiển phƣơng tiện + Về Tài - Tín dụng: Chƣa có chế ƣu đãi cho doanh nghiệp, HTX vay vốn để đầu tƣ phƣơng tiện phát triển sản xuất - Công an tỉnh thông qua việc đăng ký phƣơng tiện nhƣ việc tuần tra xử lý cập nhật đƣợc tình trạng hoạt động phƣơng tiện 3.3 Các giải pháp mà quan quản lý nhà nƣớc thực nhằm tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô - Cơ quan Thuế, Tài qua việc đăng ký kê khai giá cƣớc hoạt động tài đơn vị để điều hành giá vé hành khách nhƣ khoản trợ giá Cải thiện kết cấu hạ tầng giao thông: Kêu gọi thành phần kinh tế đầu Công tác tuần tra xử lý vi phạm: Tăng cƣờng việc tuần tra xử lý vi tƣ sở hạ tầng phục vụ phát triển giao thông vận tải nhƣ đầu tƣ mở mới, nâng cấp, phạm tuyến đƣờng giao thông, bến xe nhằm kịp thời chấn chỉnh xử cải tạo tuyến đƣờng giao thông Kết nối liên hoàn với hệ thống giao thông lý vi phạm ngƣời trực tiếp tham gia vận tải tỉnh với hệ thống giao thông quốc gia mở tuyến giao thông đến vùng Công tác tra kiểm tra: Hàng năm, tình hình thực tế sâu, vùng xa; Đầu tƣ xây dựng nâng cấp bến xe khách, điểm dừng quan chức xây dựng kế hoạch định kỳ đột xuất kiểm tra hoạt động đỗ xe địa bàn tỉnh đơn vị vận tải nhƣ: Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật: Thƣờng xuyên tuyên truyền, - Việc chấp hành quy định điều kiện kinh doanh đơn vị phổ biến giao dục pháp luật trật tự an toàn giao thông quy định pháp - Việc quản lý điều hành kinh doanh đơn vị luật kinh doanh điều kiện kinh doanh vận tải - Việc chấp hành nghĩa vụ Nhà nƣớc Công tác định hƣớng, quy hoạch, kế hoạch: Xây dựng Quy hoạch - Thực quy định Nhà nƣớc quản lý kinh tế tài tuyến vận tải hành khách định hƣớng phát triển phƣơng tiện vận tải để tổ 3.4 Ƣu điểm, hạn chế bất cập công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải chức, cá nhân có nhu cầu kinh doanh vận tải nắm biết đƣợc để định hƣớng có hành khách ô tô kế hoạch đầu tƣ, phát triển phƣơng tiện 3.4.1 Ưu điểm Công tác đạo điều hành: Căn đạo Đảng, Nhà nƣớc, - Đã khuyến khích đƣợc thành phần kinh tế tham gia đầu tƣ hoạt động ngành trung ƣơng, UBND tỉnh thƣờng xuyên đạo ngành chức năng, lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách, giảm đƣợc đầu tƣ từ ngân sách nhà nƣớc cấp tăng cƣờng việc quản lý hoạt động tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải - Cơ đáp ứng đƣợc nhu cầu lại nhân dân thuận tiện, nhanh chóng Các quan chuyên môn điều kiện thực tế tham mƣu với Tỉnh ban hành - Từng bƣớc nâng cao đƣợc chất lƣợng phƣơng tiện nhƣ phong cách văn quy phạm pháp luật nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quản lý nhà nƣớc Công tác quản lý, theo dõi hoạt động quan quản lý nhà nƣớc đơn vị phƣơng tiện tham gia vận tải: Các ngành chức chức nhiệm vụ chủ động quản lý, theo dõi hoạt động tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải khách nhƣ: - Quản lý đƣợc hoạt động nhƣ điều hành đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải - Không hạn chế tổ chức, cá nhân đầu tƣ tham gia hoạt động vận tải khách 3.4.2 Hạn chế, bất cập - Sở Giao thông vận tải thông qua việc đăng kiểm phƣơng tiện, thông qua thiết bị giám sát hành trình nhƣ việc vào bến điều hành taxi để nắm đƣợc Số hóa Trung tâm Học liệu phục vụ đơn vị vận tải http://www.lrc-tnu.edu.vn/ - Việc đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng vùng xa, điều kiện khó khăn chƣa đƣợc đầu tƣ Đầu tƣ điểm dừng đỗ xe khu đô thị chƣa đƣợc thực Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 92 93 - Phát triển vận tải hành khách chủ yếu tự phát không theo định hƣớng, thị trƣờng vận tải hành khách giai đoạn cung vƣợt cầu, đơn vị đầu tƣ nhiều phƣơng tiện gây lãng phí kinh tế Đồng thời dẫn đến việc cạnh tranh không lành mạnh tổ chức, cá nhân - Cơ chế sách khuyến khích ƣu đãi đầu tƣ cho vận tải hành khách chƣa đƣợc quan tâm - Thiếu biên chế cho phận theo dõi, quản lý hoạt động phƣơng tiện vận tải - Việc vi phạm trật tự an toàn giao thông nhƣ quy định vận tải 3.4.3.3 Nguyên nhân đơn vị vận tải đội ngũ lái xe thƣờng xuyên diễn nhƣ phóng nhanh vƣợt ẩu tranh giành - Quản lý lỏng lẻo Chậm đổi phƣơng thức quản lý khách, thu vé cao giá quy định, chở trọng tải, lái xe làm việc quy - Chƣa quan tâm đến việc đào tạo, giáo dục định gây trật tự an toàn giao thông - Chạy theo lợi nhuận nên chƣa trọng đến việc quản lý vận hành - Xảy tiêu cực lực lƣợng chức đƣờng giao thông - Việc xử lý phƣơng tiện vi phạm thông qua thiết bị giám sát theo dõi chƣa thực đƣợc nhƣ việc chấp hành TTATGT - Việc chấp hành quy định mang tính chống đối, chƣa xác định rõ đƣợc vai trò, trách nhiệm đơn vị - Công tác tuyên truyền giáo dục chƣa đến đƣợc với ngƣời trực tiếp tham gia vận tải 3.4.3.4 Nguyên nhân hành khách - Ý thức tự giác thực quy định pháp luật chƣa cao nhƣ việc chấp - Giám sát thực quan chức chƣa sâu sát - Thực quy định Nhà nƣớc chƣa đƣợc triệt để hành xe bến xe; không lấy vé xe - Việc thực “văn hóa giao thông” phận không nhỏ - Ít không kịp thời phản ánh vi phạm ngƣời trực tiếp điều 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, bất cập 3.4.3.1 Nguyên nhân thuộc Nhà nước, ngành trung ương hành vận tải đến quan chức - Một số quy định ngành trung ƣơng chƣa sát với thực tế, có nhiều quy định mà đơn vị, cá nhân khó không thực đƣợc giai đoạn quy định làm cho quan quản lý cấp địa phƣơng không quản lý đƣợc - Các chế tài xử lý chƣa đủ sức răn đe đối tƣợng vi phạm - Các quy định thƣờng xuyên thay đổi dẫn đến việc chấp hành đơn vị gặp khó khăn 3.4.3.2 Nguyên nhân chủ quan (của tỉnh Sở GTVT) - Định hƣớng quy hoạch chƣa mang tính lâu dài - Còn thiếu số quy hoạch chi tiết nhƣ điểm dừng, đỗ xe; quy hoạch phát triển xe buýt xe taxi - Chƣa bố trí đƣợc quỹ đất phục vụ cho hoạt động vận tải hành khách nhƣ bến xe, điểm dừng đỗ, nhà chờ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 94 95 Chƣơng khu vực kinh tế mũi nhọn, vùng kinh tế động lực, hành lang vành đai MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM TĂNG CƢỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƢỚC ĐỐI VỚI VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG Ô TÔ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG 4.1 Triển vọng vận tải hành khách băng ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm tới Do đặc điểm điều kiện địa lý, Tuyên Quang khó phát triển vận tải đƣờng sắt, đƣờng thủy hay hàng không, thời gian tới vận tải hành khách ô tô loại hình chủ đạo Với 5.000 km đƣờng giao thông nối khu vực kinh tế, dân cƣ địa bàn tỉnh với hệ thống giao thông đƣờng liên hoàn kết nối với tỉnh nƣớc Cùng với việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhƣ việc giao thƣơng, lại 1,0 triệu ngƣời Công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô cần tiếp tục đƣợc củng cố tăng cƣờng nhằm khuyến khích đầu tƣ chấn chỉnh hoạt động vận tải hành khách ô tô đáp ứng nhu cầu lại nhân dân 4.2 Quan điểm định hƣớng phát triển giao thông vận tải thực quản lý Nhà nƣớc đến năm 2020 kinh tế tỉnh, vùng sâu, vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số - Coi trọng công tác bảo trì, đảm bảo khai thác hiệu quả, bền vững kết cấu hạ tầng giao thông có - Đa dạng hoá nguồn vốn đầu tƣ, tranh thủ tối đa nguồn đầu tƣ từ Trung ƣơng, từ nƣớc dƣới hình thức, đồng thời huy động nguồn lực từ nhân dân thành phần kinh tế địa bàn để phát triển sở hạ tầng giao thông - Dành quỹ đất hợp lý để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo hành lang ATGT Quy hoạch sử dụng đất cho kết cấu hạ tầng giao thông cần có thống phối hợp thực đồng bộ, chặt chẽ Ban, ngành huyện, thị xã, thành phố tỉnh 4.2.1.2 Quan điểm hoàn thiện quản lý VTHKCC ô tô Qua phân tích tình thực tế công tác quản lý vận tải hành khách ô tô khiếm khuyết trình quản lý nhƣ phân tích để tìm giải pháp, phƣơng hƣớng nhằm hoàn thiện công tác QLVTHK ô tô Cùng với phát triển xã hội, nhu cầu lại nhân dân đặc biệt lại ô tô ngày tăng Vận tải khách ô tô vào đời sống phƣơng thức vận tải thiếu đƣợc tổng thể phƣơng thức vận tải khách Nhu cầu hành khách loại hình vận tải ngày tăng số lƣợng chất lƣợng Xã hội ngày phát triển, nhu cầu giao lƣu vùng dân cƣ 4.2.1 Quan điểm tăng, ngƣời có thêm nhiều điều kiện để lại nhu cầu vận tải tăng số 4.2.1.1 Quan điểm phát triển giao thông vận tải - Giao thông vận tải phận quan trọng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, cần ƣu tiên đầu tƣ phát triển trƣớc bƣớc với tốc độ nhanh, bền vững nhằm tạo tiền đề cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố an ninh, quốc phòng, phục vụ nghiệp CNH – HĐH tỉnh - Phát triển GTVT phải phù hợp với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, đồng thời đảm bảo liên kết với vùng nƣớc Trong giai đoạn tỉnh cần tập trung đầu tƣ hoản chỉnh hệ thống đƣờng tỉnh, đƣờng huyện nhằm thúc đẩy lƣợng Mặt khác phát triển khoa học kỹ thuật tạo điều kiện để đại hoá phƣơng tiện nhằm phục vụ cho ngƣời ngày tốt Bên cạnh để tận dụng yếu tố góp phần làm cho công tác QLVTHK ô tô ngày tốt hơn, đáp ứng đƣợc nhu cầu lại nhân dân đòi hỏi phải cải tiến để hoàn thiện chế quản lý Một vấn đề đƣợc đặt làm để công tác QLVTHK đạt hiệu Việc QLVTHK ô tô xuất phát từ mục tiêu thoả mãn nhu cầu lại nhân dân với phƣơng châm nhanh chóng, thuận lợi, văn minh, lịch đảm bảo an toàn Đồng thời phải kết hợp hài hoà với phƣơng thức vận tải khác, tuyến Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 96 97 vận tải ô tô để khắc phục tình trạng chồng chéo hiệu Quan điểm cụ đƣờng bộ, đƣờng thủy, đƣờng sắt: Đƣờng cao tốc Tuyên Quang – Đoan Hùng nối thể là: với tuyến Hải Phòng – Côn Minh; cải tạo, nâng cấp tuyến Quốc lộ, đƣờng tỉnh, - Quan điểm quản lý nhà nước: đƣờng huyện, đƣờng đô thị; thực theo quy hoạch tuyến đƣờng sắt nối từ Yên + Quản lý nhà nƣớc phải đủ chặt chẽ để lập đƣợc trật tự hoạt động vận tải, Bái – Tuyên Quang – Thái Nguyên; đầu tƣ dự án vận tải thủy từ Việt Trì đến hạ lƣu tạo môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh cho đơn vị hoạt động vận tải hành khách thủy điện Tuyên Quang ô tô 4.3 Các giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc vận tải hành + Quan tâm tổ chức tuyến vận tải phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang + Kết hợp hài hoà việc tổ chức tuyến nội tỉnh với tuyến liên tỉnh để giảm 4.3.1 Phân loại nhóm giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước vận tải chồng chéo để đạt đƣợc hiệu kinh tế cao sở thoả mãn nhu cầu lại hành khách ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang Trên sở lý luận quản lý Nhà nƣớc, quản lý Nhà nƣớc GTVT; tổng nhân dân + Nâng cao chất lƣợng dịch vụ sản phẩm vận tải quan VTHK ô tô; kết phân tích, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nƣớc + Hạn chế nạn giao thông đƣờng có xu hƣớng ngày tăng VTHK ô tô phạm vi nƣớc nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng; - Quan điểm doanh nghiệp: quy định Nhà nƣớc hoạt động VTHK ô tô lĩnh vực có liên + Tạo đƣợc thƣơng hiệu thị trƣờng vận tải quan; chiến lƣợc phát triển GTVT phạm vi toàn quốc tỉnh Tuyên Quang; + Đạt đƣợc lợi ích cao cho doanh nghiệp toàn xã hội thực trạng hoạt động VTHK ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang; luận văn đề + Đảm bảo an toàn giao thông xuất số giải pháp tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc VTHK ô tô * Cần phải có giải pháp để phối hợp đồng ngành có liên quan theo tuyến cố định taxi địa bàn tỉnh Tuyên Quang, từ nâng cao chất luợng công tác QLVTHK ô tô nói chung địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói phục vụ, đáp ứng nhu cầu lại nhân dân, góp phần hoàn thành mục tiêu riêng hoàn thiện đạt hiệu Nghị Đại hội Đảng tỉnh Tuyên Quang lần thứ XIV phát triển Giao 4.2.2 Định hướng phát triển giao thông vận tải đến năm 2020 thông vận tải địa bàn; đo hoàn thành Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Ƣu tiên vốn ngân sách Nhà nƣớc, vốn trái phiếu Chính phủ đầu tƣ xây dựng, mở rộng, nâng cấp đƣờng tỉnh, đƣờng huyện kết nối với trục đƣờng quốc Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 Các giải pháp đƣợc phân thành nhóm giải pháp nhƣ hình 4.1 gia Tiếp tục đầu tƣ phát triển hệ thống giao thông đô thị, khu công Các giải pháp tăng cƣờng quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô địa bàn tỉnh Gia Lai nghiệp, điểm du lịch giao thông nông thôn Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực vận tải đƣờng bộ, kết hợp với tăng cƣờng công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo thành phần kinh tế cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh theo chế thị trƣờng, không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ, đáp ứng nhu cầu vận tải hàng Giải hóa lại nhân dân Nâng cấp công trình giao thông đƣờng có; đầu tƣ pháp Giải pháp Giải pháp tổ quy hoạch, kế tăng cƣờng chức, xây dựng hoạch phát triển pháp chế máy, cán công trình trọng điểm để nâng cao lực, hoàn chỉnh mạng lƣới giao thông Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 98 99 Hình 4.1 Các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước VTHK ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang 4.3.2 Các giải pháp quy hoạch, kế hoạch phát triển vận tải hành khách ô tô + Quy hoạch phát triển phƣơng tiện vận tải taxi Nhƣ phân tích Chƣơng , địa bàn tỉnh Tuyên Quang có VTHK taxi thị xã Tuyên Quang, với số lƣợng 249 xe; So với số dân đô thị thành phố Pleiku 172.623 + Quy hoạch mạng lƣới bến xe khách trạm dừng nghỉ quốc lộ ngƣời, đạt tỷ lệ 1,44 xe/1.000 dân số thành thị Tỷ lê tƣơng đối cao so với địa bàn tỉnh Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020 đô thị lớn địa bàn khu vực khác nhƣ Cao Bằng, Bắc Cạn, Yên Bái Trong xác định số lƣợng, cấp tiêu chuẩn loại bến xe, trạm dừng thu nhập đầu ngƣời ngƣời dân thị xã Tuyên Quang thấp với Yên Bái Sự nghỉ đến năm 2020, chƣa xác định lộ trình thực hiện, hình thức đầu tƣ phát triển “nóng” số luợng xe taxi địa bàn thị xã Tuyên Quang nhu bến xe, trạm dừng nghỉ Bên cạnh đó, quy hoạch bến xe Quy hoạch phát triển cầu ngƣời dân không theo kịp dẫn đến tình trạng lái xe không đủ doanh thu định GTVT tỉnh chƣa kết hợp với quy hoạch chi tiết đô thị địa bàn tỉnh, có mức, từ lái xe dùng nhiều thủ đoạn để trành giành khách,… Đỉnh điểm, ngày tƣợng số địa phƣơng xem nhẹ vai trò bến xe ô tô khách việc phát 29/9/2012 vừa qua, 50 lái xe Công ty TNHH Mai Linh Tuyên Quang triển đô thị, di dời bến xe đến vị trí không thuận lợi để lấy đất dành cho đình công đòi lãnh đạo Công ty phải nâng mức khoán, tỷ lệ ăn chia, mục tiêu khác,…Vì vậy, thực Điều 51, Luật GTĐB năm 2008, Sở GTVT dự Từ đó, cần thiết phải ban hành quy hoạch phát triển VTHK taxi thảo, trình UBND tỉnh ban hành Quy hoạch phát triển mạng lƣới bến xe ô tô khách đô thị địa bàn tỉnh để đảm bảo phù hợp với nhu cầu ngƣời dân, hạn chế đến trạm dừng nghỉ quốc lộ địa bàn tỉnh Bản Quy hoạch phải xác mức thấp thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh, giảm chất luợng phục vụ, định đƣợc: gây ùn tắc, trật tự ATGT, hao phí xã hội,… * Vị trí xây dựng bến xe đô thị, vị trí trạm dừng nghỉ + Quy hoạch điểm đỗ xe đô thị địa bàn tỉnh, thị xã quốc lộ địa bàn tỉnh, có kết nối với trạm dừng nghỉ quốc lộ địa Tuyên Quang Luật GTĐB năm 2008 quy định, Tỷ lệ quỹ đất Giao thông đô thị so bàn tỉnh lân cận, đảm bảo khoảng cách hợp lý, nằm quy hoạch chung với đất xây dựng đô thị phải đảm bảo từ 16% đến 26% Tuy nhiên đô trạm dừng nghỉ toàn quốc thị địa bàn tỉnh Tuyên Quang quỹ đất dành cho giao thông đô thị chiếm tỷ lệ * Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng bến xe, trạm dừng nghỉ: bến xe thấp Tình trạng xe ô tô đậu đỗ dƣới lòng đƣờng, vỉa hè không quy định diễn địa bàn địa phƣơng đông dân cƣ, nhu cầu lại nhiều huy động vốn từ phổ biến Vì cần thiết phải tiến hành quy hoạch điểm đỗ xe đô thị; nguồn đầu tƣ doanh nghiệp, thực chủ trƣơng xã hội hoá; bến xe đó, thị xã Tuyên Quang đến năm 2015 đảm bảo đất dành cho giao thông địa bàn lại đầu tƣ xây dựng nguồn vốn ngân sách, doanh nghiệp khai thác khu vực nội thành đạt tỷ lệ 22% so với đất xây dựng, đến năm 2020 đạt tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động công ích, phần kinh phí hoạt động đƣợc ngân sách 24% Để đạt đƣợc tỷ lệ nêu cần huy động tối đa nguồn lực theo hƣớng: Nhà nƣớc hỗ trợ * Xây dựng chế phù hợp để huy động nguồn lực nội nhân dân để * Quy mô xây dựng bến xe phù hợp với điều kiện địa phƣơng Đối với tham gia Nhà nƣớc đầu tƣ xây dựng tuyến đƣờng hẻm, vỉa hè, điểm địa phƣơng có quốc lộ chạy qua, dân số cao, nhƣng quy mô bến xe đậu đỗ xe vừa nhỏ; mở vận động khuyến khích nhân dân hiến đất mở rộng mức vừa phải để tránh lãng phí đầu tƣ trình khai thác; Bên cạnh đó, đƣờng phố, hiến đất xây dựng công tình công cộng khu dân cƣ,… quy hoach điểm dừng, đón trả khách dọc theo quốc lộ qua địa bàn để thuận tiện cho việc lại hành khách Số hóa Trung tâm Học liệu * Khai thác sử dụng hiệu quỹ đất có để tạo nguồn bổ sung cho đầu tƣ công trình hạ tầng giao thông http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 100 101 + Kế hoạch phát triển HTX VTHK địa bàn tỉnh Thực Nghị ngƣời quy định, lái xe tình trạng mệt mỏi, sử dụng chất kích thích,…Trong Trung ƣơng (khoá IX) tiếp tục đổi mới, phát triển nâng cao hiệu trình vận chuyển hành khách, số lái, phụ xe không nắm vững nghiệp vụ kinh tế tập thể, Luật HTX năm 2012, Sở GTVT cần phối hợp với Liên minh HTX nên có thái độ, hành vi không hành khách, thực không Việt Nam UBND huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh Tuyên Quang dự chất lƣợng dịch vụ cam kết, niêm yết,…Vì cần thiết phải tổ chức tuyên thảo, đề nghị UBND tỉnh ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể lĩnh vực truyền sâu rộng đến đội ngũ lái, phụ xe lãnh đạo DN, tổ chức cá nhân GTVT, địa phƣơng chƣa có HTX VTHK Mục tiêu đến năm có liên quan đến VTHK ô tô quy định pháp luật VTHK ô 2015 huyện, thị xã, thành phố địa bàn tỉnh có 01 HTX GTVT, tô trật tự ATGT có chức KD VTHK ô tô theo tuyến cố định, đáp ứng nhu cầu lại + Về hình thức tuyên truyền Thực đa dạng loại hình tuyên truyền ngƣời dân nhƣ qua tờ rơi, áp phích, biển hiệu; tuyên truyền thông qua việc nêu gƣơng 4.3.3 Các giải pháp tăng cường pháp chế sáng chấp hành luật giao thông; tuyên truyền thông qua phƣơng tiện thông 4.3.3.1 Xây dựng văn quy phạm pháp luật tin đại chúng: đài phát thanh, đài truyền hình, ấn phẩm báo chí, tin…; tổ + Cùng với văn quy pháp luật thuộc thẩm quyền UBND tỉnh có; chức hội nghị phổ biến, quán triệt văn quy phạm pháp luật liên để hạn chế đến mức thấp tình trạng lợi dụng xe hợp đồng, xe du lịch để kinh quan đến lĩnh vực VTHK đƣờng Đăng tải văn quy phạm pháp luật, doanh VTHK theo tuyến cố định, Sở GTVT cần phối hợp với sở, ban ngành liên kế hoạch triển khai UBND tỉnh, Sở GTVT lên trang thông tin điện tử quan UBND huyện, thị xã, thành phố dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành Sở GTVT để ngƣời biết, triển khai thực quy định vận tải đƣờng đô thị + Về nội dung tuyên truyền Tập trung vào Luật GTĐB năm 2008 văn + Thực Luật Giao thông đƣờng năm 2008, Sở Giao thông vận tải chủ quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động VTHK đƣờng bộ; quy định trì, phối hợp với sở Xây dựng, Sở Lao động – Thƣơng binh Xã hội dựu thảo quy xử phạt hành lĩnh vực đảm bảo trật tự ATGT; việc nâng cao định tỷ lệ phƣơng tiện giao thông đô thị dành cho ngƣời khuyết tật trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái, phụ xe ô tô; kỹ nghiệp vụ + Để kịp thời theo dõi đƣợc diễn biến hoạt động vận tải khách bến xe ô tô khách, chất lƣợng xe ô tô vận tải khách, đội ngũ lái phụ xe, nhân viên phục vụ lái xe, phục vụ hành khách lái xe taxi, nhân viên phục vụ xe VTHK theo tuyến cố định xe ô tô, số lƣợng khách đến bến xe, Sở GTVT cần phối hợp với sở, + Sở GTVT phối hợp với Công đoàn Ngành GTVT tỉnh Tuyên Quang tiếp ban ngành liên quan UBND huyện, thị xã, thành phố dự thảo, trình UBND tục thực vận động xây dựng “DN vận tải an toàn” “Lái xe an toàn”; tỉnh ban hành quy định chế độ thông tin, báo cáo Sở GTVT với bến xe hàng năm tiến hành sơ, tổng kết nhằm phát nhân rộng điển hình tiến tiến khách địa bàn tỉnh việc thực tốt vận động; đề nghị Bộ GTVT Công đoàn Ngành 4.3.3.2 Tuyên truyền pháp luật VTHK xe ô tô GTVT Việt Nam tặng khen, Ban ATGT tỉnh có hình thức khen thƣởng + Thống kê nguyên nhân gây TNGT đƣờng phạm vi nƣớc nói xứng đáng chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng, cho thấy đa số nguyên nhân ý thức + Sở GTVT phối hợp với Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Tuyên Quang tổ chức ngƣời tham gia giao thông Đối với VTHK ô tô, nguyên nhân dẫn đến tai nạn xuất chuyên san tháng/01 kỳ đăng tải hoạt động ngành vận tải ô tô giao thông đa số lái xe phóng nhanh, vuợt ẩu để tranh giành khách, chở số tỉnh Tuyên Quang, văn quy phạm liên quan đến hoạt động Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 102 103 Ngành Kinh phí xuất chuyên san đƣợc trích từ nguồn Hiệp hội Vận tải ô tô KD, từ hạn chế việc hình thành DN KD VTHK ô tô theo tuyến cố định hỗ trợ Ban ATGT tỉnh Tuyên Quang nhƣng có 1, xe,… + Củng cố tổ chức Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Tuyên Quang; cử lãnh đạo Sở * Đối với bến xe đủ điều kiện, cho phép DN khai thác tuyến với GTVT cán chuyên viên phòng vận tải tham gia Ban Chấp hành Hiệp biểu đồ chạy xe trùng gần giống nhau, vừa đáp ứng quy luật nhu cầu hội; tuyên truyền vận động kết nạp tất doanh nghiệp, HTX kinh doanh lại ngƣời dân, vừa để DN cạnh tranh thông qua chất lƣợng phục vụ VTHK ô tô tham gia Hiệp hội; qua nâng cao chất lƣợng hiệu hoạt giá cƣớc vận tải Không để hình thành “giờ vàng” biểu đồ khai thác tuyến động Hiệp hội, có công tác tuyên truyền đến hội viên quy định của DN định, dễ nảy sinh tƣợng mua, bán tài (nốt), độc quyền khai Nhà nƣớc liên quan đến VTHK ô tô thác tuyến 4.3.3.3 Tổ chức thực pháp luật liên quan đến VTHK ô tô + Đối với VTHK ô tô theo tuyến cố định: * Tổ chức tấp huấn cho giám đốc, trƣởng ban quản lý bến xe địa bàn tỉnh quy định VTHK ô tô theo tuyến cố định; xác lập địa email cho bến xe, tổ chức tập huấn kỹ sử dụng internet cho bến xe để thực báo cáo hàng ngày Sở GTVT biểu đồ xe chạy, số lƣợng khách tuyến,…Bên cạnh đó, Sở GTVT kiểm tra đột xuất để kiểm tra tính xác thực số liệu báo cáo * Trƣớc cấp, đổi sổ nhật trình, phù hiệu tuyến cố định yêu cầu DN * Để hạn chế tình trạng “xe dù”, lợi dụng xe “hợp đồng” để chạy tuyến cố định, Sở GTVT quy định xe ô tô trƣớc khai thác vận tải khách theo hợp đồng cần phải khai báo Sở GTVT lịch trình hành trình chạy xe thông qua trang thông tin Sở thông qua tin nhắn đến số điện thoại đƣờng dây nóng Nếu qua thông tin phản ánh hành khách, DN khai thác tuyến cố định, qua khai thác thác thông tin thiết bị giám sát hành trình phát xe ô tô lợi dụng xe hợp đồng để chạy tuyến cố định bị xử lý, trƣờng hợp tái phạm bị thu hồi phù hiệu hợp đồng cung cấp trang thông tin kiểm soát, mã số truy cập thiết bị giám sát + Đối với vận tải hành khách taxi: hành trình gắn xe để kiểm tra tính ổn định, chất lƣợng thiết bị, tránh trƣờng * Trang bị máy kiểm định đồng hồ tính tiền gắn xe taxi để giúp DN hợp DN sử dụng thiết bị có chất lƣợng kém, lắp đặt để đối phó với quan điều chỉnh kịp thời giá cƣớc vận tải khách taxi giá đầu vào thƣờng xuyên quản lý Nhà nƣớc biến động, đồng thời giúp lực lƣợng chức kiểm tra chất lƣợng đồng hồ tính * Phối hợp với Sở Tài Cục thuế tỉnh thƣờng xuyên kiểm đếm số tiền, ngăn chặn tình trạng gian lận lái xe hành khách lƣợng khách lên xe bến xe thời điểm có tƣợng lệch chiều * Yêu cầu doanh nghiệp, HTX kinh doanh VTHK taxi ký chƣơng vận tải để xác định xác mức phụ thu chiều xe rỗng DN, kịp trình phối hợp công tác đảm bảo trật tự ATGT, quy định vòng thời phát xử lý trƣờng hợp DN lợi dụng phụ thu chiều xe rỗng để năm DN không đƣợc sử dụng lái xe DN khác bị kỷ luật Quy định thu lợi bất nhằm hạn chế tình trạng lái xe sẵn sàng vi phạm quy định DN dễ dàng * Thƣờng xuyên kiểm tra điều kiện KD VTHK ô tô theo tuyến cố định DN theo Giấy phép KD đƣợc cấp, việc trì, vận hành, sử dụng thiết bị giám sát hành trình, hiệu hoạt động phận kiểm tra điều kiện ATGT DN Nếu DN không đủ điều kiện kiên rút giấy phép Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ chuyển sang lái xe DN khác, không xây dựng đƣợc đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật cao * Trong tƣơng lai gần, quy định tất taxi địa bàn tỉnh phải trang bị hình thiết bị báo tìm đƣờng ngắn từ vị trí xe bắt đầu khởi hành đến địa điểm Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 104 105 hành khách yêu cầu, nhằm tránh tình trạng lái xe lợi dụng không hiểu biết hạch viên thực sát hạch thực hành lái xe đƣờng, hạn chế đến mức thấp hành khách để chạy vòng vo, tăng quãng đƣờng vận chuyển, tăng cƣớc phí tác động sát hạch viên đến kết sát hạch * Sau xe taxi gắn thiết bị tìm đƣờng ngắn nhất, yêu cầu doanh * Tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC, tạo điều kiện tốt cho ngƣời dân nghiệp, HTX kinh doanh VTHK taxi có nhu cầu khách, điều động xe taxi việc cấp, đổi GPLX Bên cạnh đó, UBND tỉnh sớm bố trí nguồn kinh phí để gần địa điểm khách yêu cầu đến đón khách mà không áp dụng biện pháp thông đầu tƣ trang thiết bị, thực quản lý cấp, đổi GPLX theo mẫu xây dựng hệ báo địa điểm để xe taxi tự chạy đến, hạn chế đến mức thấp tình trạng sở liệu GPLX thống toàn quốc để hạn chế việc sử dụng GPLX giả; phóng nhanh, vƣợt ẩu, gây tai nạn giao thông quan quản lý GPLX, lực lƣợng tuần tra, kiểm soát DN sử dụng lái xe dễ dàng + Đối với công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX quản lý, theo dõi vi phạm ngƣời lái xe; GPLX đƣợc làm vật liệu có độ * Tổ chức tập huấn lại đội ngũ giáo viên dạy lái xe tất sở đào bền cao, có kích thƣớc phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế tạo lái xe địa bàn tỉnh để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức tổ chức + Đối với công tác kiểm định phƣơng tiện giới đƣờng đánh giá, phân loại; thực giám sát tất kỳ kiểm tra cấp chứng sơ cấp * Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam chuyển đổi TTĐK 8102D sang mô nghề giấy chứng nhận tốt nghiệp; yêu cầu sở đào tạo thực hình xã hội hoá mới, DN đầu tƣ sở vật chất, đăng kiểm viên viên chức chịu thực chất việc ký lý hợp đồng đào tạo quản lý Cục Đăng kiểm Việt Nam Sở GTVT * Thực quản lý đào tạo lái xe theo phần mềm thống toàn quốc, * Trang bị hoàn thiện hệ thống camera giám sát hoạt động dây công khai báo cáo đăng ký học, sát hạch, kế hoạch đào tạo tiến độ đào tạo chuyền kiểm định có nối mạng để tăng cƣờng chức giám sát hoạt động khoá học lên trang web Sở để quan chức theo dõi, giám sát quan quản lý Nhà nƣớc đơn vị đăng kiểm Tăng cƣờng kiểm tra đột xuất khoá đào tạo, xử lý nghiêm trƣờng hợp vi phạm nhƣ cắt giảm chƣơng trình đào tạo, cắt giảm km thực hành học viên * Phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam tăng cƣờng công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động kiểm định đơn vị đăng kiểm thông qua hình thức bao * Khuyến khích, tạo điều kiện đơn vị, DN đầu tƣ, xây dựng trung gồm: kiểm tra đánh giá định kỳ hàng năm, kiểm tra chuyên ngành đột xuất, giám sát tâm đào tạo lái xe ô tô khu vực phía Đông Đông Nam tỉnh; mạng kiểm định qua hình ảnh, giám sát trực tiếp dây chuyền kiểm đạo sở đào tạo tiếp tục thực lộ trình đổi xe tập lái theo quy định đảm bảo hoạt động kiểm định vào nề nếp; ngăn ngừa, phát xử lý định, bắt buộc sở đào tạo lái xe ô tô hạng B2 phải có xe ô tô có tƣợng tiêu cực hộp số tự động để học viên làm quen, tranh sai sót, bỡ ngỡ điều khiển 4.3.3.4 Tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm VTHK ô tô + Đối với lực lƣợng cảnh sát giao thông: phƣơng tiện thực tế * Thƣờng xuyên quan tâm đào tạo, bồi dƣỡng, quản lý chặt chẽ đội ngũ sát * Sở GTVT phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn cho lực lƣợng Cảnh hạch viên; bố trí cán có lực, tƣ cách đạo đức tốt tham gia công tác sát sát giao thông quy định Nhà nƣớc VTHK ô tô, loại giấy tờ hạch cấp GPLX; tổ chức sát hạch quy định Giám sát định kỳ kỳ sát hạch, cần thiết yêu cầu bắt buộc loại hình VTHK mà chủ phƣơng tiện phải kịp thời chấn chỉnh, xử lý biểu vi phạm, tiêu cực trình sát hạch mang theo tổ chức vận chuyển * Bổ sung máy ảnh, camera, thiết bị giám sát, lƣu trữ truyền liệu * Kiến nghị UBND tỉnh trì hoạt động điểm dừng, xử lý hành vi vi trình thực sát hạch thí sinh trình thực nhiệm vụ sát phạm phát luật trật tự ATGT phƣơng tiện tham gia giao thông Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 106 107 quốc lộ qua địa bàn tỉnh Tham gia hoạt động điểm dừng xử lý vi xóa điểm xe dù, bến cóc, xe chạy vòng vo, đỗ đậu sai quy định, không để xảy phạm lực lƣợng liên ngành gồm Cảnh sát Giao thông, Thanh tra Giao thông, tình trạng cơm tù, cơm nhốt dọc tuyến đƣờng địa bàn tỉnh Kho bạc Nhà nƣớc; lực lƣợng Thanh tra Giao thông tập trung xử lý + Thanh tra Giao thông tăng cƣờng phối hợp với lực lƣợng chức hành vi liên quan đến hoạt động vận tải đƣờng bộ, bao gồm VTHK ô kiểm tra lƣu động phƣơng tiện giới đƣờng lƣu hành, qua phát tô theo tuyến cố định sai phạm công tác kiểm định kỹ thuật phƣơng tiện; tra, kiểm tra * Lắp đặt camera giao lộ có mật độ giao thông cao đô thị địa bàn tỉnh, kịp thời ghi hình xe taxi cố tình vƣợt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch, phóng nhanh, vƣợt ẩu,…tiến hành xử phạt theo quy định Thông tƣ số 65/2012/TT-BCA ngày 30/10/2012 Bộ Công an Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung tuần tra, kiểm soát Cảnh sát GTĐB + Đối với lực lƣợng Thanh tra Giao thông: * Tăng cƣờng biên chế, đào tạo lại, tập huấn nghiệp vụ tra chuyên ngành cho toàn lực lƣợng tra giao thông; đầu tƣ trang thiết bị chuyên dùng phục vụ cho hoạt động tra GTVT nhƣ: xe ô tô chuyên dùng, công cụ đo đạc, ghi hình trang thiết bị đặc thù khác,… * Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, quán triệt, giáo dục nâng cao ý thức, tƣ tƣởng trị, đạo đức lối sống cho lực lƣợng Thanh tra giao thông; thƣờng xuyên công tác đào tạo, sát hạch cấp GPLX, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo Nghị định số 34/2010/NĐ-CP + Đối với Phòng Vận tải thuộc Sở GTVT: * Thông qua công tác cấp, đổi Phù hiệu tuyến cố định, Phù hiệu xe taxi, sổ Nhật trình; qua báo cáo bến xe, quan chức năng, kiểm tra vi phạm hoạt động vận tải đƣờng DN vận tải, phƣơng tiện vận tải, đề xuất lãnh đạo Sở GTVT Tổng Cục Đƣờng Việt Nam tiến hành xử lý theo quy định Quyết định 3633/2003/QĐ-BGTVT ngày 2/12/2003 Bộ GTVT Quy định trách nhiệm hình thức xử lý tổ chức, cá nhân vi phạm quản lý, điều hành hoạt động KD VTHK ô tô * Xây dựng đƣờng dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh hành chuyển đổi vị trí công tác, địa bàn công tác tra viên, đội khách, quan thông tin đại chúng hành vi vi phạm DN, lái tra chuyên ngành; áp dụng tối đa mức chi bồi dƣỡng cho lực lƣợng tra viên xe hoạt động VTHK để kịp thời chấn chỉnh, đề xuất hình thức xử lý trực tiếp tham gia công tác giữ gìn, đảm bảo trật tự ATGT theo quy định Thông vi phạm phát sinh, bảo đảm quyền lợi hạn chế đến mức thấp tƣ số 89/2007/TT-BTC ngày 25/7/2007 Bộ Tài hƣớng dẫn việc thu, nộp thiệt hại cho hành khách tiền phạt, quản lý sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành lĩnh vực GTĐB, đƣờng sắt đƣờng thủy nội địa * Định kỳ đột xuất tiến hành hậu kiểm điều kiện kinh doanh doanh nghiệp, HTX kinh doanh VTHK theo tuyến cố định kinh doanh vận tải * Chủ động phối hợp với lực lƣợng cảnh sát Giao thông – Công an tỉnh xây taxi; ý kiểm tra hoạt động phận ATGT hoạt động thiết bị dựng kế hoạch thực việc tuần tra, kiểm soát theo quy định Quy chế phối giám sát hành trình, đồng hồ tính tiền gắn xe taxi Kiên rút Giấy phép hợp số 137/QC-LN ngày 25/1/2011 Tổng cục Đƣờng Việt Nam Tổng kinh doanh doanh nghiệp, HTX phận ATGT, phƣơng tiện cục Cảnh sát Quản lý hành hành trật tự an toàn xã hội công tác đảm không gắn thiệt bị giám sát hành trình, có nhƣng mang tính hình thức, đối phó bảo trật tự ATGT đƣờng * Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục thuế tỉnh kiểm tra tính xác thực * Phối hợp với Cảnh sát trật tự, Công an địa phƣơng nơi có trụ sở bến xe khách tiến hành kiểm tra ATGT, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự đô thị, trật tự công cộng, Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ phụ thu chiều xe rỗng vào dịp vận chuyển khách cao điểm; kiểm tra việc in, phát hành sử dụng vé doanh nghiêp vận tải, hạn chế đến mức thấp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 108 109 việc lợi dụng phu thu chiều xe rỗng để thu lợi bất trốn thuế, cạnh minh bạch quản lý hoạt động vận tải, bãi đỗ xe, trạm dừng tranh không lành mạnh 4.3.4 Giải pháp tổ chức máy, xây dựng đội ngũ cán quản lý vận tải liệu vào hệ thống sở liệu hoạt động đơn vị vận tải, bến xe, trạm hành khách ô tô dừng nghỉ đƣờng quan quản lý Nhà nƣớc quan + Sắp xếp, rà soát lại chức năng, nhiệm vụ phòng, ban thuộc Sở GTVT theo quy định Thông tƣ liên tịch số 12/2008/TTLT-BGTVT-BNV ngày quản lý Nhà nƣớc cấp với thông qua phần mềm quản lý vận tải thống toàn tỉnh 5/12/2008 Bộ GTVT Bộ nội vụ Hƣớng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, + Tiếp tục rà soát, đề xuất cắt giảm TTHC liên quan đến VTHK ô cấu tổ chức quan chuyên môn GTVT thuộc Ủy ban nhân dân cấp tô theo tuyến cố định; xây dựng phận cửa đại, kết nối với trang thông tỉnh, cấp huyện; Chia Phòng Kế hoạch – Tài – Vận tải thành phòng, tin Sở để giải TTHC cho ngƣời dân doanh nghiệp đạt cấp độ 3: Cá Phòng vận tải phòng chuyên trách tham mƣu quản lý Nhà nƣớc vận tải nhân doanh nghiệp kê khai TTHC qua trang thông tin Sở, sau xem xét đƣờng bộ; tuyển dụng, bố trí đủ cán chuyên môn nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ thủ tục điều kiện liên quan Sở Thông báo cho ngƣời dân DN thời điểm hoạt động vận tải TTHC đƣợc giải + Có biện pháp kiểm tra kiên xử lý nghiêm minh, pháp luật hành vi vi phạm quy định quản lý hoạt động vận tải nhƣ cán bộ, công chức không hoàn thành nhiệm vụ có hành vi tiêu cực quản lý VTHK theo tuyến cố định, taxi bao gồm việc cấp đăng ký KD vận tải khách, để xảy tình trạng “xe dù”, “bến cóc”, “cơm tù”, chèn ép giá, “lèn khách”, “bán khách”,… + Tiếp tục phối hợp với Trƣờng Đại học, Cao đẳng GTVT mở lớp đào tạo, bồi dƣỡng quản lý vận tải khách, quy định quản lý vận tải khách cho đơn vị, cá nhân làm công tác vận tải khách, bƣớc nâng cao chất lƣợng phục vụ hành khách + Xây dựng sở liệu áp dụng công nghệ tin học quản lý hoạt 4.4 Một số kiến nghị điều kiện để thực giải pháp Để đảm bảo giải pháp tác giả nêu luận văn đƣợc triển khai cách đồng bộ, đồng thời bật cập, hạn chế lĩnh vực VTHK ô tô phạm vi nƣớc nói chung, tỉnh Tuyên Quang nói riêng sớm đƣợc khắc phục, tác giả đề xuất số kiến nghị nhƣ sau: 4.4.1 Đối với Nhà nước Trên sở Luật GTĐB năm 2008, xây dựng, bổ sung hệ thống văn quy phạm pháp luật lĩnh vực VTHK ô tô nhằm đảm bảo tính thống nhất, đầy đủ; sở sở Luật HTX năm 2012, xây dựng, bổ sung hệ thống văn quy phạm pháp luật nhằm củng cố, xây dựng phát triển thành phần kinh tế tập thể, có kinh tế tập thể lĩnh vực VTHK ô tô; có sách ƣu tiên cấp đất, miễn giảm động vận tải quan quản lý Nhà nƣớc chuyên ngành đơn vị vận tải, bến xe Trƣớc yêu cầu hội nhập ngày sâu rộng, yêu cầu cải cách hành chính, trạm dừng nghỉ đƣờng số năm định kể từ công bố đƣa vào yêu cầu đổi cách thức, nâng cao hiệu quản lý việc nhanh chóng áp dụng khai thác Đặc biệt trạm dừng nghỉ tuyến đƣờng có lƣu lƣợng công nghệ thông tin để hỗ trợ công tác quản lý vận tải cần thiết nhằm xe thấp khu vực miền núi Bộ Giao thông vận tải sớm phê duyệt Đề án Đổi nâng cao hiệu quản lý, đảm bảo tính xác, kịp thời, thống nhất, đồng bộ; quản lý vận tải đƣờng theo hƣớng đại nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông đại hóa công tác quản lý hoạt động vận tải; tạo điều kiện để quan, đơn nâng cao chất lƣợng dịch vụ vận tải Tổng cục Đƣờng Việt Nam xây dựng vị, cá nhân tìm kiếm, tra cứu thông tin liên quan thực mục tiêu 4.4.2 Đối với tỉnh Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 110 111 - Đối với UBND tỉnh Tuyên Quang Bằng nguồn vốn khác (ngân sách, BT, BOT, PPP, ODA…) triển khai đầu tƣ xây dựng sở hạ tầng giao thông theo Quy hoạch phát triển GTVT tỉnh Tuyên Quang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Cần tăng cƣờng biên chế trang thiết bị cho lực lƣợng Thanh tra Giao thông tỉnh Tuyên Quang Sở GTVT tỉnh Tuyên Quang xây dựng KẾT LUẬN Luận văn Tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc vận tải hành khách ô tô - ứng dụng cho tỉnh Tuyên Quang đề xuất số giải pháp góp phần thực thành công mục tiêu mà Nghị Đại hội lần thứ XIV Đảng tỉnh nêu; đồng - Ban hành chế sách ƣu đãi, hỗ trợ nhằm thu hút đầu tƣ hoạt thời tài liệu để quan quản lý Nhà nƣớc GTVT tỉnh Tuyên Quang động vận tải khách công cộng nhƣ: vay vốn ƣu đãi để đầu tƣ phƣơng tiện vận tải khách nghiên cứu, vận dụng nhằm giải bất cập, hạn chế nay; từ xe buýt; miễn giảm thuế đơn vị hoạt động vùng sâu, vùng xa không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ VTHK ô tô, đáp ứng nhu cầu lại vùng nội thành nội thị; bố trí đất để xây dựng bến bãi, trạm dừng đỗ nhân dân - Hoàn thiện quy hoạch: Tuyến vận tải hành khách; Bến xe, điểm đỗ, trạm nghỉ… Định hƣớng phát triển phƣơng tiện vận tải 4.4.3 Đối với tổ chức, nhân kinh doanh vận tải - Tăng cƣờng công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời có biện pháp chế tài Luận văn nghiên cứu, phân tích nêu số điểm sau đây: + Tổng hợp vấn đề quản lý Nhà nƣớc, VTHK ô tô; chủ trƣơng Đảng, pháp luật Nhà nƣớc hoạt động VTHK ô tô phạm vi nƣớc nói chung, địa bàn tỉnh Tuyên Quang nói riêng nhằm không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp đội ngũ lái, phụ xe nhân + Trên sở thực trạng VTHK ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang, viên phục vụ xe, qua nâng cao chất lƣợng phục vụ, đáp ứng nhu cầu lại luận văn bất cập, hạn chế hoạt động VTHK ô tô nói hành khách chung, công tác quản lý Nhà nƣớc Tuyên Quang VTHK ô tô nói - Nâng cao lực quản lý điều hành đơn vị Thƣờng xuyên đào tạo, riêng Luận văn so sánh thực trạng VTHK ô tô tỉnh Tuyên Quang nâng cao trình độ đội ngũ quản lý trực tiếp điều vận phƣơng tiện với tỉnh nƣớc, đặc biệt với tỉnh khu vực Miền núi phía Bắc, 4.4.4 Đối với hành khách từ đề xuất giải pháp phù hợp Nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật Tự giác lên xe bến xe điểm dừng đỗ theo quy định Yêu cầu nhân viên phục vụ xe phải đƣa vé xe Thực tốt “Văn hóa giao thông” Kịp thời phản ánh đến quan chức bất cập nhƣ sai phạm tổ chức, cá nhân hoạt động vận tải + Luận văn nêu định hƣớng chung, nhƣ số giải pháp cụ thể để tăng cƣờng công tác quản lý Nhà nƣớc VTHK ô tô địa bàn tỉnh Tuyên Quang, nhằm không ngừng nâng cao chất lƣợng phục vụ VTHK ô tô, đáp ứng nhu cầu lại nhân dân, hạn chế tai nạn giao thông VTHK ô tô gây Bên cạnh đó, luận văn đề xuất số kiến nghị quan quản lý Nhà nƣớc cấp nhằm hoàn thiện, thống công tác quản lý Nhà nƣớc VTHK ô tô Để hoàn thành luận văn này, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy giáo GS.TS Đỗ Đức Bình– Ngƣời hƣớng dẫn khoa học, bạn đồng nghiệp tận tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho tác giả trình học tập, nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 112 113 Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ kinh tế, chắn chƣa đáp ứng đƣợc đầy đủ vấn đề đặt ra, mặt khác trình độ thân hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót Tác giả xin chân thành cảm ơn tiếp thu nghiêm túc ý kiến đóng góp thầy, cô giáo, nhà khoa học, bạn đồng nghiệp./ TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo tổng kết sở GTVT Tuyên Quang từ 2009-2013 Bộ Giao thông Vận tải (2011), Thực trạng Quy hoạch hạ tầng Giao thông Vận tải Việt Nam, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Bộ Giao thông Vận tải (2008), Toàn cảnh Giao thông vận tải Viêt Nam, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Nguyễn Thanh Chƣơng (2010), “Giải pháp nâng cao Quản lý chất lƣợng VTHK liên tỉnh ô tô”, Tạp chí Giao thông vận tải, (3/2010), tr.53-54 Nguyễn Văn Điệp (chủ biên), Chu Kiều Linh, Nguyễn Thị Tƣờng Vi, Đỗ Thị Ngọc Điệp (2003), Kinh tế vận tải, Trƣờng Đại học Giao thông vận tải, Hà Nội Nghiêm Văn Dĩnh (2003), Quản lý Nhà nước Giao thông vận tải đô thị, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Trần Ngọc Hạnh (2011), “Về mô hình HTX vận tải kinh tế hội nhập quốc tế nƣớc ta”, Tạp chí Giao thông vận tải, (12/2011), tr 59-61 Trần Thị Lan Hƣơng (2008), Nhập môn tổ chức vận tải ô tô, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội Trần Thị Lan Hƣơng (2006), Tổ chức quản lý vận tải ô tô, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 10 Lã Ngọc Khuê (2011), Nhận biết Giao thông vận tải , NXB Giao thông vận tải, Hà Nội 11.Nghị định số 91/2009/NĐ-CP ngày 21/10/2009 kinh điều kiện kinh doanh vận tải xe ô tô; 12 Nghị định số 93/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 13.Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực giao thông đƣờng đƣờng sắt 14 Nguyễn Xuân Nguyên (2010), “Thực trạng hoạt động HTX Giao thông vận tải đƣờng định hƣớng phát triển bền vững”, Tạp chí Giao thông vận tải, (12/2010), tr 11-12 Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 114 15 Trần Sơn (2009), “Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách xe tải đuờng dài, nguyên nhân giải pháp”, Tạp chí Giao thông vận tải, (9/2009), tr 51-52 16 Thông tƣ số 18/2013/TT-BGTVT ngày 06/8/2013 Bộ Giao thông vận tải, quy định tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải xe ô tô dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng bộ; 17.Thông tƣ số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia bến xe khách 18 Thông tƣ số 55/2013/TT-BGTVT ngày 26/12/2013 quy định trách nhiệm xử lý vi phạm tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh vận tải xe ô tô dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng bộ; 19.Thông tƣ liên tịch Bộ Tài – Bộ Giao thông vận tải số 129/2010/TTLTBTC-BGTVT ngày 27/8/2010 hƣớng dẫn thực giá cƣớc vận tải đƣờng giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đƣờng Số hóa Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/
- Xem thêm -

Xem thêm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn