NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK

20 374 1
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2016, 16:59

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CAO BÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC BUÔN MA THUỘT, NĂM 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN CAO BÌNH NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK CHUYÊN NGÀNH SINH HỌC THỰC NGHIỆM Mã số: 60.42.30 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người HDKH: TS Võ Thị Phương Khanh BUÔN MA THUỘT, NĂM 2010 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam ñoan ñây công trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa ñược công bố công trình khác BMT, ngày 28/11/2010 Người cam ñoan Cao Bình LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc ñến: TS Võ Thị Phương Khanh, người ñã dạy dỗ, gần gũi, tận tình hướng dẫn, tạo ñiều kiện thuận lợi, giúp ñỡ suốt thời gian học tập trường thời gian thực ñề tài Ban giám hiệu toàn thể quý phòng ban ñã tạo ñiều kiện thuận lợi cho học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Quý thầy cô trường, thầy cô khoa Khoa học tự nhiên công nghệ, ñặc biệt thầy cô môn Sinh ñã trang bị cho kiến thức quý báu suốt ba năm học tập rèn luyện mái trường Đại học Tây Nguyên Các thầy cô giáo, cán bộ, nhân viên quản lý phòng thí nghiệm ñã tạo ñiều kiện tốt ñể cho hoàn thành ñề tài Cuối cùng, cho phép gửi lời cảm ơn sâu sắc ñến gia ñình, bạn bè gần xa, ñặc biệt bạn học viên lớp Sinh học thực nghiệm K2 ñã ñộng viên, giúp ñỡ suốt thời gian thực ñề tài Xin chân thành cảm ơn! BMT, ngày 28/11/2010 Học viên Cao Bình MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU…………………………………………………………………………….1 1.1 Đặt vấn ñề………………………………………………………………… ….1 1.2 Mục tiêu ñề tài…………………………………………………………… 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn………………………………………………….2 1.3.1 Ý nghĩa khoa học……………………………………………………… ….2 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn……………………………………………………… ….2 1.4 Giới hạn ñề tài .2 PHẦN I TỔNG QUAN TÀI LIỆU……………………………………………… 1.1 Đại cương chủng vi khuẩn sinh …………………………………… ….3 1.1.1 Vi khuẩn Azotobacter sp…………………………………………………… ….4 1.1.2 Bradyrhizobium……………………………………………………………….….5 1.1.3 Azospirillum……………………………………………………………………….6 1.1.4 Vi khuẩn Rhizobium sp………………………………………………………….7 1.2 Sự hình thành vai trò IAA………………………………………… ….8 1.2.1 Sơ ñồ cấu tạo IAA…………………………………………………….9 1.2.2 Sự phân bố IAA……………………………………………………….9 1.2.3 Sinh tổng hợp IAA………………………………………………………….9 1.3 Tình hình nghiên cứu… …………………………………………………… 11 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước… ………………………………….…11 1.3.2 Tình hình nghiên cứu giới…… 12 PHẦN II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU…… …………… 14 2.1 Nội dung nghiên cứu…… ………………………………………………… 14 2.2 Vật liệu ñịa ñiểm nghiên cứu…… ……………………………………… 14 2.2.1 Vật liệu nghiên cứu……………………………………………… 14 2.2.2 Địa ñiểm nghiên cứu…………………………………………… …… 14 2.2.3 Thời gian nghiên cứu………………………………………………… 14 2.3 Phương pháp nghiên cứu………………………………………………….…14 2.3.1 Phương pháp thu mẫu………………………………………… …… 14 2.3.2 Phương pháp phân lập…………………………………………………15 2.3.3 Phương pháp mô tả ñặc ñiểm hình thái khuẩn lạc tế bào vi khuẩn sinh IAA phân lập……………………………………………… ……….…15 2.3.4 Phương pháp ñánh giá khả tạo IAA chủng vi khuẩn phân lập…………………………………………………………………………….15 2.3.5 Phương pháp ñánh giá khả tạo IAA chủng vi khuẩn tuyển chọn môi trường nuôi cấy khác nhau.…………………… 17 2.3.6 Phương pháp ñánh giá khả tạo IAA chủng vi khuẩn tuyển chọn môi trường có nồng ñộ Tryptophan khác nhau……17 2.3.7 Phương pháp ñánh giá khả tạo IAA chủng vi khuẩn theo thời gian nuôi cấy.………… ………………………………………………18 2.3.8 Phương pháp nghiên cứu ảnh hưởng dung dịch nuôi cấy vi khuẩn 2.3.9 sinh IAA tuyển chọn ñến trình nẩy mầm hạt ñậu tương .18 PHẦN III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN…………………………………… 19 3.1 Mô tả ñặc ñiểm hình thái khuẩn lạc tế bào vi khuẩn sinh IAA phân lập Easup – Đăk Lăk………………………………………………………… …19 3.2 Đánh giá khả sinh IAA chủng vi khuẩn phân lập………… …27 3.3 Ảnh hưởng số yếu tố ñến khả sinh IAA chủng vi khuẩn tuyển chọn………………………………………………………………….….…30 3.3.1 Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy……………………………… …31 3.3.2.Ảnh hưởng nồng ñộ tryptophan………………………………….….34 3.3.3 Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy ………………………………….….36 3.4 Khảo sát ảnh hưởng dung dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh IAA ñến trình nảy mầm hạt ñậu tương……………………………………………… … 38 3.4.1 Ảnh hưởng ñến nảy mầm hạt ñậu tương………………… 39 3.4.2 Ảnh hưởng ñến sinh trưởng rễ mầm ñậu tương……………………… 40 3.4.3 Ảnh hưởng ñến sinh trưởng thân mầm……………………………… 42 3.4.4 Ảnh hưởng ñến trọng lượng khô rễ ñậu tương ………………… .43 PHẦN IV KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ……………………………… …… 45 4.1 Kết luậ…………………………………………………………………… 45 4.2 Kiến nghị………………………………………………………………… 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO…………………………………………………… 47 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Chữ viết tắt Chữ viết ñầy ñủ VK Vi khuẩn Tryp Tryptophan IAA Acid indol acetic MT Môi trường dd Dung dịch Nñ Nồng ñộ CT Công thức TBC Trung bình cộng DANH MỤC HÌNH Trang Hình 3.1: Hình thái khuẩn lạc tế bào chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược ñất trồng nốt sần ñậu tương……………………………… ….21 Hình 3.2: Hình thái khuẩn lạc tế bào chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược ñất trồng nốt sần ñậu phộng…………………… ……………23 Hình 3.3: Hình thái khuẩn lạc tế bào chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược ñất trồng nốt sần ñậu cô ve……………………………………24 Hình 3.4: Hình thái khuẩn lạc tế bào chủng vi khuẩn sinh IAA phân lập ñược ñất trồng ngô…………………………………………… ………26 DANH MỤC BẢNG Trang Bảng 3.1 Đặc ñiểm khuẩn lạc tế bào vi khuẩn phân lập từ ñất trồng nốt sần ñậu tương…….….……………… ……………………………… 20 Bảng 3.2 Đặc ñiểm khuẩn lạc tế bào vi khuẩn phân lập từ ñất trồng nốt sần ñậu phộng …… ……………………………………………… ……….22 Bảng 3.3 Đặc ñiểm khuẩn lạc tế bào vi khuẩn phân lập từ ñất trồng nốt sần ñậu cô ve …….………………………………………….……………… 24 Bảng 3.4 Đặc ñiểm khuẩn lạc tế bào vi khuẩn phân lập từ ñất trồng ngô… 27 Bảng 3.5: Khả sinh IAA chủng vi khuẩn phân lập………………….28 Bảng 3.6: Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy ñến khả sinh IAA chủng vi khuẩn tuyển chọn ……………………………………………… … 32 Bảng 3.7: Ảnh hưởng nồng ñộ tryptophan ñến khả sinh IAA chủng vi khuẩn……………………………………………………………… 35 Bảng 3.8: Ảnh hưởng thời gian ñến khả sinh IAA chủng vi khuẩn tuyển chọn….…………… ……………………………… ………………37 Bảng 3.9: Ảnh hưởng dung dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh IAA ñến nảy mầm hạt ñậu tương 39 Bảng 3.10: Ảnh hưởng dung dịch vi khuẩn sinh IAA ñến sinh trưởng rễ ñậu tương…………………………………………………………………… 41 Bảng 3.11: Ảnh hưởng dung dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh IAA ñến sinh trưởng thân mầm ñậu tương ……………………………………… ……42 Bảng 3.12: Ảnh hưởng dung dịch nuôi cấy vi khuẩn sinh IAA ñến trọng lượng rễ ñậu tương …………………………………………………….…… 43 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Trang Biểu ñồ 3.1: Khả sinh IAA chủng vi khuẩn môi trường YMA…… .29 Biểu ñồ 3.2: Ảnh hưởng môi trường nuôi cấy ñến khả sinh IAA chủng vi khuẩn tuyển chọn…….………………………………………… ….32 Biểu ñồ 3.3: Ảnh hưởng nồng ñộ tryptophan ñến khả sinh IAA chủng vi khuẩn………….…………………………………………… ……….35 Biểu ñồ 3.4: Ảnh hưởng thời gian nuôi cấy chủng vi khuẩn ñến khả sinh IAA………….…………………………………………… ………37 MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn ñề Đăk Lăk tỉnh có tiềm phát triển nông nghiệp với tổng diện tích tự nhiên 1.308.500 ha, ñó ñất nông nghiệp chiếm 436.000 (chiếm 33% tổng diện tích ) thích hợp cho nhiều loại trồng Trong năm qua tác ñộng thời tiết, khí hậu, canh tác làm cho ñất bị rửa trôi xói mòn lớn Trình ñộ dân trí, khoa học kỹ thuật ñiều kiện kinh tế người dân tham gia canh tác thấp Một số nơi kỹ thuật canh tác chủ yếu dựa vào ñộ phì sẵn có ñất lạm dụng mức việc sử dụng phân bón hoá học làm ñất xấu ñi, cân ñối chất dinh dưỡng, bị chai cứng làm giảm hệ vi sinh vật có ích Đây nguyên nhân làm suất trồng giảm, nguy dịch bệnh cao dẫn ñến ñất khả canh tác [3] Một giải pháp ñang ñược áp dụng ñể cải tạo ñất sử dụng phân bón có chứa vi sinh vật Nhóm vi sinh vật phân bón có tác dụng cải thiện ñộ phì, cân dinh dưỡng ñất, cải thiện dung tích hấp thu, cải thiện tính chất lý, hoá ñất ñặc biệt làm hạn chế ô nhiễm môi trường ñất môi trường nước trình rửa trôi [3] Hệ vi sinh vật tham gia thành phần phân vi sinh bao gồm nhóm vi sinh vật phân giải hợp chất hữu phức tạp cellulose, lignin, chitosan; nhóm vi sinh vật phân giải phosphat khó tan, nhóm vi sinh vật cố ñịnh ñạm Các nhóm vi sinh vật ñều có mặt ñất vật liệu Theo nghiên cứu nhà khoa học, ñất có nhóm vi sinh vật có khả sản sinh chất kích thích sinh trưởng cho trồng, ñó khả sinh tổng hợp IAA (indol acetic acid) Những vi khuẩn thuộc chi Rhizobium, Azotobacter, Azospirillum, Bradyrhizobium, Pseudomonas, Bacillus [1,2,11,24] có khả Để ñảm bảo phát triển canh tác nông nghiệp bền vững Tây Nguyên, việc khai thác, sử dụng bảo tồn chủng vi sinh vật có giá trị cho ñất trồng việc làm cần thiết Trên sở thực tế ñó, tiến hành nghiên cứu ñề tài “ Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn sinh IAA ñất xã CưM’Lan, huyện EaSoup, tỉnh Đắk Lắk” 1.2 Mục tiêu ñề tài Phân lập tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả tạo IAA ñất xã CưM’Lan, huyện Easoup, tỉnh Đăk Lăk 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn 1.3.1 Ý nghĩa khoa học Thu thập chủng vi khuẩn môi trường ñịa phương có khả tạo IAA - chất kích thích sinh trưởng thực vật, ñể bảo tồn ña dạng sinh học vi khuẩn có giá trị môi trường 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn Tuyển chọn ñánh giá khả tạo IAA chủng vi khuẩn ñất bước ñầu công việc làm phong phú ñối tượng vi sinh vật có lợi cho trồng Từ ñó góp phần nâng cao hiệu sản xuất nông nghiệp, góp phần giảm lượng phân bón hoá học, giảm lượng chất kích thích sinh trưởng ñất, góp phần bảo vệ môi trường 1.4 Giới hạn ñề tài Là học viên lần ñầu tham gia nghiên cứu khoa học, thời gian thực ñề tài có hạn nên nghiên cứu mục tiêu ñã ñề Trong trình nghiên cứu tránh khỏi thiếu sót, kính mong quý thầy cô bạn ñóng góp ý kiến ñể ñề tài ñược hoàn thiện PHẦN I TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Đại cương chủng vi khuẩn sinh IAA Từ cổ xưa, chư nhận thức ñược tồn vi sinh vật, loài người ñã biết nhiều tác dụng vi sinh vật gây nên Trong sản xuất ñời sống, người ñã tích lũy ñược nhiều kinh nghiệm biện pháp lợi dụng vi sinh vật có ích phòng tránh vi sinh vật có hại Vi sinh vật sống khắp nơi Trái Đất, từ ñỉnh núi cao ñến tận ñáy biển sâu, không khí, ñất , hầm mỏ, sông ngòi, ao hồ, da, thực phẩm, vật liệu Vi sinh vật sinh vật có cấu tạo ñơn giản, kích thước nhỏ bé mắt thường khó quan sát ñược, nhiên số lượng chúng vô lớn Vi khuẩn nhóm sinh vật có số lượng lớn giới vi sinh vật Phần lớn chúng sử dụng nguồn dinh dưỡng ñạm từ môi trường ñất hay xác bã thực vật ñặc biệt có số loài vi khuẩn có khả sử dụng nitơ từ không khí Những sinh vật có vai trò vô quan trọng ñối với sản xuất nông nghiệp người Nhờ có chúng, thực vật hành tinh có thêm nguồn dinh dưỡng ñạm cho hoạt ñộng sinh trưởng phát triển (Hoàng Lương Việt 1978) Ngoài ra, theo nghiên cứu nhà khoa học, có số vi sinh vật có khả sinh tổng hợp IAA chất sinh trưởng thực vật Những vi khuẩn ña số ñều vi khuẩn cố ñịnh ñạm Đó vi khuẩn thuộc chi Rhizobium, Azospirillum,Bradyrhizobium, Pseudomonas, Bacillus [1,2,11,24 ] 1.1.1 Vi khuẩn Azotobacter sp Azotobacter, Azotobacter vi khuẩn gram âm, hiếu khí sống tự ñất, không sinh bào tử, có khả cố ñịnh nitơ phân tử Một số chủng thuộc chi có khả sinh tổng hợp nên IAA, chất kích thích sinh trưởng thực vật [5, 28, 27] Vi khuẩn Azotobacter Tế bào Azotobacter có hình cầu hình que Khi non, tế bào thường có hình que, chúng sinh sản theo hình thức giản ñơn, di ñộng nhờ tiêm mao Bên cạnh tiêm mao dài quan sát kính hiển vi ñiện tử thấy rõ sợi khuẩn mao nhỏ bé Về già, tế bào Azotobacter khả di ñộng, kích thước thu nhỏ dạng hình cầu ñược bao bọc lớp màng nhầy dày tạo thành nang xác Khi gặp ñiều kiện thuận lợi nang xác nứt tạo thành tế bào vi khuẩn Khuẩn lạc Azotobacter dạng hình cầu lồi, nhầy, nhẵn, có nhăn nheo Khi già có màu vàng lục, hồng, nâu ñen, ñây tiêu chuẩn phân loại loài Azotobacter sp Azotobacter sp cần pH thích hợp vào khoảng 7.0 – 8.2, chúng tồn môi trường ñất chua có pH < 5.6 – 5,8 [2] Azotobacter có biên ñộ nhiệt rộng khoảng 27 – 33oC, chúng sinh trưởng tương ñối chậm 250C không phát triển cận 200C cận 400C Chúng phát triển tối ưu nhiệt ñộ 300C [17] Trong ñất, Azotobacter sp tập trung vùng gần rễ có tác dụng làm tăng cường thức ăn Nitơ cho trồng Đồng thời tác dụng Azotobacter sp ñối với trồng ñược chứng minh khả kích thích sinh trưởng chúng tác dụng kích thích nảy mầm sinh trưởng mầm hạt Azotobacter sp có khả tiết vào môi trường vitamin, axit amin chất kích thích sinh trưởng thực vật (axit indol axetic, gibberelic) [20, 28] 1.1.2 Bradyrhizobium Bradyrhizobium Nốt sần rễ Bradyrhizobium vi khuẩn có khả cố ñịnh nitơ cộng sinh họ ñậu, ñược gọi vi khuẩn nốt sần [27] Trên môi trường ñặc, khuẩn lạc chúng có dạng trơn bóng, nhầy, không màu, ñường kính khuẩn lạc không 1mm [4] Bradyrhizobium vi khuẩn hiếu khí, nhiên chúng phát triển ñược trường hợp có áp lực oxy thấp khoảng 0.01 atm Chúng phát triển thích hợp pH = 6.5 – 7.5 Sự sinh trưởng chúng bị cản trở pH hạ thấp ñến 4.5 – 5.0 nâng lên ñến 8.0 Nhiệt ñộ phát triển thích hợp ñối với vi khuẩn 24- 260C, nhiệt ñộ 370C phát triển chúng bị cản trở cách rõ rệt [4] Ngoài khả cố ñịnh nitơ nhóm vi khuẩn có khả sinh tổng hợp IAA, thúc ñẩy sinh trưởng trình kích thích gia tăng ñột biến rễ thứ cấp, hình thái lông rễ, kéo dài rễ [17, 23, 14] 1.1.3 Azospirillum Azospirillum brasilense ATCC 29145 nuôi cấy môi trường agar MPSS 300C 24 ñộ phóng ñại 15000 lần (Krieg, 1984) Azospirillum vi khuẩn có dạng phẩy, xoắn, sống tự do, có khả cố ñịnh nitơ phân tử, ñược phát từ năm 1974 [23] Những vi khuẩn thuộc giống Azospirillum vi sinh vật cố ñịnh ñạm sống tự kết hợp với rễ ngũ cốc số loại cỏ [27] Chúng vi khuẩn Gram âm, cong hình dấu phẩy (vibrio) xoắn khuẩn, ñường kính µm dài 2,1-3,8 µm, chuyển ñộng môi trường lỏng tiên mao dài ñầu (polar flagellum) Trong môi trường ñặc, 300C nhiều tiên mao bên (lateral flagella) ngắn ñược thành lập Những hạt Poly-β-hydroxybutyrate (PHB) có màu hồng lấp ñầy hầu hết tế bào vi khuẩn khuẩn lạc [27, 28] Sự tăng sinh Azospirillum xảy ñiều kiện hiếu khí kỵ khí, thích hợp ñiều kiện vi hiếu khí với diện hợp chất nitơ môi trường [29] Nhiệt ñộ tối thích cho vi khuẩn phát triển 35370C Những khuẩn lạc Azospirillum môi trường khoai tây - agar có màu hồng nhạt ñậm, thường có nếp gấp chất nhầy, dinh dưỡng hợp chất hữu Một số dòng Azospirillum sinh vật tự dưỡng không bắt buộc Vi khuẩn Azospirillum phát triển tốt muối acid hữu như: malate, succinate, lactate pyruvate Fructose ñường ñôi khác ñược vi khuẩn sử dụng nguồn carbon, ñặc biệt vi khuẩn không sử dụng ñường ñơn Một số dòng Azospirillum cần biotin cho phát triển chúng [19] Azospirillum sống thành tập ñoàn vùng rễ nhiều loài thực vật khu vực nhiệt ñới cận nhiệt ñới Ngoài khả cố ñịnh nitơ chúng có khả khử nitrat, chống lại vi khuẩn gây bệnh thối dâu tằm [12] Azospirillum có khả sinh tổng hợp hoormon tương tự hoormon sinh trưởng thực vật IAA (indol acetic acid), gibberelin, cytokinin [27] Azospirillum kích thích thực vật sinh trưởng kích thích hình thành rễ, tăng ñộ dài rễ [15, 17] 1.1.4 Vi khuẩn Rhizobium sp Rhizobium Nốt sần rễ chứa vi khuẩn Vi khuẩn Rhizobium vi khuẩn cố ñịnh Nitơ cộng sinh với rễ ñậu gọi vi khuẩn nốt sần, ñược phân lập vào năm 1888 Chúng hình thành nốt sần rễ ñậu, ñôi phần thân gần với ñất cư trú ñó [23] Trong trình phát triển vi khuẩn nốt sần thường có thay ñổi hình thái Lúc non ña số loài có hình que, có khả di ñộng ñơn mao, chùm mao chu mao tùy loài Sau ñó trở thành dạng giả khuẩn thể, có hình que phân nhánh, khả di ñộng Ở dạng này, vi khuẩn nốt sần có khả cố ñịnh Nitơ Khi già dạng hình que phân nhánh phân cắt tạo thành dạng hình cầu nhỏ [23] Vi khuẩn nốt sần thuộc loại hiếu khí, ưa pH trung tính kiềm, thích hợp với nhiệt ñộ từ 280C ñến 300C, ñộ ẩm 60- 80% Chúng có khả ñồng hóa nguồn cacbon khác loại ñường ñơn, ñường kép, acid hữu cơ, glycerin Đối với nguồn nitơ, cộng sinh với ñậu, vi khuẩn nốt sần có khả sử dụng nitơ không khí Khi sống tiềm sinh ñất ñược nuôi cấy môi trường, chúng khả cố ñịnh nitơ, lúc ñó chúng ñồng hóa nguồn nitơ sẵn có, nguồn amôn nitrat Chúng ñồng hóa tốt loại acid amin, số ñồng hóa pepton [23] Ngoài chúng có khả sinh IAA kích thích sinh trưởng phát triển trồng thông qua hình thành lông rễ, kéo dài rễ [23, 14] 1.2 Sự hình thành vai trò IAA Năm 1880, Darwin ñã phát bao mầm họ lúa nhạy cảm với ánh sáng Nếu chiếu sáng chiều gây quang hướng ñộng, che tối bỏ ñỉnh tượng không xảy Ông cho ñỉnh bao mầm nơi tiếp nhận kích thích ánh sáng Năm 1919, Paal ñã cắt ñỉnh bao mầm ñặt trở lại chỗ cắt lệch sang bên ñể tối Hiện tượng uốn cong xảy trường hợp chiếu sáng chiều Ông kết luận ñỉnh ñã hình thành chất sinh trưởng ñấy, ánh sáng xác ñịnh phân bố chất ñó hai phía bao mầm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK, NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK, NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CÁC CHỦNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG SINH INDOL ACETIC ACID (IAA) TẠI XÃ CƯM’LAN, HUYỆN EASOUP, TỈNH ĐĂK LĂK

Từ khóa liên quan