van ttiet 59

18 170 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2013, 01:25

Họ và tên : Nguyễn Thò Phong Đơn vò công tác : THCS Lê Thò Hồng Gấm Nhiệm vụ được giao : Giảng dạy môn ngữ văn 9 Đáp án C¸c biÖn ph¸p tu tõ tõ vùng So s¸nh Nh©n ho¸ ®iÖp ng÷ Ho¸n dô Èn dô Ch¬i ch÷ Nãi gi¶m nãi tr¸nh Nãi qu¸ Tác dụng phép điệp ngữ : Nội dung diễn đạt có ấn tượng, mới mẻ, có sự tăng tiến; nhấn mạnh sắc thái ý nghĩa làm nổ bật từ ngữ quan trọng, có sức thuyết phục; tạo sự cân đối, tạo nhịp điệu, tính nhạc cho câu văn, câu thơ. So sánh hai dò bản của câu ca dao : Râu tôm nấu với ruột bầu Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Râu tôm nấu với ruột bù Chồng chan vợ húp gật gù khen ngon. C h o b i t t r o n g t r n g h p n à y “ g t đ u ” h a y “ g t g ù ” ế ư ờ ơ ậ ầ ậ t h h i n t h í c h h p h n ý n g h ĩ a c n b i u đ t . ể ệ ợ ơ ầ ể ạ V ì s a o ? K t lu n: T “g t gù” th hi n thích h p h n ý nghĩa c n bi u ế ậ ừ ậ ể ệ ợ ơ ầ ể đ t: tuy món ăn đ m b c nh ng ngon mi ng vì đôi v ch ng ạ ạ ạ ư ệ ợ ồ nghèo bi t chia s ni m vui trong cu c s ng.ế ẻ ề ộ ố Đi m khác bi t gi a hai d b n là:ể ệ ữ ị ả “G t đ u” là cúi xu ng r i ng ng lên ngay ậ ầ ố ồ ẩ đ chào h i hay t s đ ng ý.ể ỏ ỏ ự ồ G t gù” là g t nh , nhi u l n bi u th thái đ đ ng tình, tán ậ ậ ẹ ề ầ ể ị ộ ồ th ng.ưở N h n x é t c á c h h i u n g h ĩ a t n g c a n g i v ậ ể ừ ữ ủ ư ờ ợ t r o n g t r u y n c i t r ệ ư ờ ê n ? Ng i ch ng dùng t chân sút nghĩa là c đ i ườ ồ ừ ả ộ bóng ch có m t ng i sút gi i.ỉ ộ ườ ỏ Ng i v hi u nh m là c u th ch có m t chân, ườ ợ ể ầ ầ ủ ỉ ộ d n đ n gây c i.ẫ ế ườ TL Trong các t ừ vai, mi ng, chân, ệ tay, đ uầ đo n th , t nào ở ạ ơ ừ đ c dùng theo nghĩa g c, t ượ ố ừ nào đ c dùng theo nghĩa ượ chuy n? Nghĩa chuy n nào ể ể đ c hình thành theo ph ng ượ ươ th c hoán d ?ứ ụ Các t đ c dùng theo nghĩa g c: ừ ượ ố mi ng, chân, tay.ệ Nh ng t đ c dùng theo nghĩa chuy nữ ừ ượ ể : vai, (hoán d )ụ , đ uầ ( n d )ẩ ụ
- Xem thêm -

Xem thêm: van ttiet 59, van ttiet 59, van ttiet 59