Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

13 319 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/10/2016, 20:08

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Công trình hoàn thành ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ HUY CƢỜNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN CÔNG PHƢƠNG Phản biện 1: TS HỒ HỮU TIẾN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG (VPBANK)-CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Phản biện 2: TS TRỊNH THỊ THÚY HỒNG Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 Luận văn bảo vệ Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh họp Đại học Đà Nẵng vào ngày 26 tháng 01 năm 2013 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng Đà Nẵng - Năm 2012 - Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU Chiến lược phải đặt vị công tác quản trị rủi ro tín dụng lên Tính cấp thiết đề tài hàng đầu Trước tình hình kinh tế giới diễn biến phức tạp Xuất phát từ nhận thức quan trọng thực tiễn đó, nguy khủng hoảng tín dụng tăng cao Việt Nam nước có định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thƣơng kinh tế mở nên không tránh khỏi ảnh hưởng kinh mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) – Chi nhánh tế giới Bên cạnh đó, năm gần ngân hàng Nhà Bình Định” Nước có chủ trương, sách sáp nhập Ngân hàng thương mại Mục đích nghiên cứu Cổ phần (TMCP) xem yếu hoạt động, có Mục đích nghiên cứu luận văn tìm hiểu rủi ro tín quản lý rủi ro tín dụng yếu để tỷ lệ nợ xấu tăng cao, dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng, phân tích tình hình thực nghiệp vụ tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng cần ưu tiên tiễn quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh hàng đầu Mặc dù, VPBank – Chi nhánh Bình Định tiến hành Vượng (VPBank) – Chi nhánh Bình Định; qua đưa số giải nhiều biện pháp để phòng ngừa hạn chế rủi ro không pháp hạn chế rủi ro tín dụng VPBank - CN Bình Định thể tránh khỏi tồn quy trình quản trị rủi ro tín dụng Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu chưa hoàn thiện, chưa có phân cấp rõ ràng khâu Đối tượng nghiên cứu luận văn nội dung quản định cấp tín dụng Hội sở Chi nhánh, công tác tín dụng trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại tình trạng đơn điệu, chủ yếu hình thức cho vay Phạm vi nghiên cứu: Chủ đề nghiên cứu luận văn truyền thống, chưa đa dạng hoá loại hình tín dụng, công tác thẩm thực Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – định xét duyệt cho vay nhiều hạn chế như: Việc tính toán Chi nhánh Bình Định Số liệu minh họa cho phân tích số liệu ba nhu cầu vốn, vòng quay vốn để xác định mức cho vay theo năm 2009, 2010, 2011 phương án sản xuất kinh doanh chưa hợp lý dẫn tới thừa vốn Doanh Phƣơng pháp nghiên cứu nghiệp sử dụng vào mục đích khác ảnh hưởng tới việc trả nợ cho Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu tình (tại Ngân hàng, công tác kiểm tra trước, sau cho vay chưa Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh trọng mức Sự kết hợp phận ngân Bình Định), thu thập số liệu thực tế ngân hàng, phân tích số liệu hàng việc theo dõi, đôn đốc để thu nợ chưa chặt chẽ thông qua công cụ thống kê toán, giải thích dựa vào sở lý Vì vậy, đòi hỏi VPBank – Chi nhánh Bình Định cần phải xây dựng thuyết có liên quan để giải đáp vấn đề nghiên cứu đặt cho chiến lược, sách thích hợp để hạn chế đến mức thấp nguy gây nên rủi ro tín dụng trở nên cấp thiết Bố cục đề tài Ngoài mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chia làm chương: Chương 1: Cơ sở lý thuyết quản trị rủi ro tín dụng 1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng Rủi ro giao dịch: Là hình thức rủi ro tín dụng NHTM Chương 2: Thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) nguyên nhân phát sinh hạn chế trình giao dịch xét duyệt cho vay, đánh giá khách hàng – Chi nhánh Bình Định Rủi ro danh mục: Là hình thức rủi ro tín dụng mà Chương 3: Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng nguyên nhân phát sinh hạn chế quản lý danh mục Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) – Chi nhánh cho vay ngân hàng, phân chia thành hai loại rủi ro nội Bình Định rủi ro tập trung Tổng quan tài liệu nghiên cứu Đối với luận văn, tác giả tập trung ba nội dung Nếu vào khả trả nợ khách hàng, rủi ro tín dụng phân chia thành loại sau: bao gồm: Cơ sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng, thực trạng + Rủi ro không hoàn trả nợ hạn (rủi ro đọng vốn): Khi quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại giải pháp đến thời hạn mà ngân hàng chưa thu hồi vốn vay, hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại Tuy nhiên, tổn thất người ta gọi rủi ro không hoàn trả nợ hạn luận văn có phương pháp tiếp cận vấn đề khác nhau, tạo nên phong phú việc tìm hiểu công tác quản trị rủi ro tín dụng + Rủi ro khả trả nợ: Là rủi ro xảy trường hợp doanh nghiệp vay khả chi trả ngân hàng thương mại 1.1.3 Những nguyên nhân phát sinh rủi ro tín dụng Theo TS Trần Huy Hoàng (2003) nguyên nhân CHƢƠNG phát sinh rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại sau: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG a Nguyên nhân từ phía khách hàng TRONG NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI b Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.1 TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN c Một số nguyên nhân khách quan khác HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1.4 Những thiệt hại rủi ro tín dụng 1.1.1 Khái niệm đặc điểm rủi ro tín dụng a Thiệt hại ngân hàng Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính gián tiếp b Thiệt hại kinh tế Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính đa dạng phức tạp Rủi ro tín dụng ngân hàng loại rủi ro mang tính khách quan 1.1.5 Các yếu tố ảnh hƣởng đến rủi ro tín dụng ngân hàng a Nhóm yếu tố thuộc ngân hàng Chính sách tín dụng 5 Sự tuân thủ thực thi sách tín dụng quy trình cho Dựa vào kết cấu dư nợ tín dụng mà ta xác định rủi ro tín dụng ngân hàng cao hay thấp vay Chất lượng đạo đức nghề nghiệp đội ngũ nhân viên ngân hàng b Nợ xấu tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ Hoạt động ngân hàng doanh nghiệp tránh tình Công tác tổ chức, quản lý, kiểm soát nội trạng nợ hạn Tỷ lệ gián tiếp cho thấy qui mô khoản b Nhóm yếu tố thuộc khách hàng vay có vấn đề ngân hàng c Nhóm yếu tố thuộc môi trường kinh doanh 1.2 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG NGÂN HÀNG 1.2.1 Khái niệm mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng Quản trị rủi ro tín dụng trình tiếp cận rủi ro cách khoa học, toàn diện có hệ thống nhằm nhận dạng, kiểm soát, Tỷ lệ nợ xấu tiêu trực tiếp phản ánh rủi ro Nó cho thấy đồng nợ hạn có bị tổn thất c Tỷ lệ nợ xóa ròng Xoa nợ ròng = Dư nợ khoản vay xóa nợ rủi ro Giá trị khoản thu bù đắp thiệt hại phòng ngừa giảm thiểu tổn thất, mát, ảnh hưởng d Tỷ lệ dự phòng rủi ro bất lợi rủi ro [3, tr 152] Tỷ lệ dự phòng rủi ro tỷ lệ số dư có tài khoản dự 1.2.2 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng phòng rủi ro tín dụng chia cho tổng dư nợ cuối kỳ Để hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hướng đạt hiệu tốt việc xác định nguyên tắc quản trị rủi ro tín KẾT LUẬN CHƢƠNG dụng có ý nghĩa quan trọng Công tác quản trị rủi ro tín dụng Trong chương làm sáng tỏa dấu hiệu nhận dạng đo ngân hàng phải dựa nguyên tắc sau (theo TS Phí lường rủi ro, phương pháp kiểm soát rủi ro tín dụng, tiêu chí Trọng Hiển địa : http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut/p) đánh giá rủi ro tín dụng 1.2.3 Nội dung công tác quản trị rủi ro tín dụng Từ việc tìm hiểu vấn đề sở lý thuyết quản trị rủi a Nhận dạng rủi ro tín dụng ro tín dụng, luận văn đưa lý luận rủi ro quản trị rủi b Đo lường rủi ro tín dụng ro xét theo môi trường để từ làm tảng cho việc phân tích thực c Kiểm soát rủi ro tín dụng trạng quản trị rủi ro VPBank – Chi nhánh Bình Định tình d Tài trợ rủi ro tín dụng hình cho vay ngân hàng, tỷ lệ nợ xấu, phân tích cấu dư nợ, tình 1.2.4 Các tiêu đánh giá mức độ rủi ro tín dụng hình thực công tác quản trị rủi ro tín dụng, sách ngân hàng a Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (Tỷ lệ vốn tự có tổng tài sản - Capital Adequacy Ratio – CAR) công tác quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh Bình Định nhằm hạn chế tối đa rủi ro tín dụng CHƢƠNG 2.2.2 Hoạt động cho vay Chi nhánh THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN Ngân hàng chủ yếu tập trung cho vay tổ chức kinh tế TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM quốc doanh, hộ kinh doanh cá thể cá nhân Doanh số THỊNH VƢỢNG (VPBANK) – CN BÌNH ĐỊNH cho vay ngân hàng tăng trưởng ổn định qua năm, mặt dù tốc 2.1 ĐẶC ĐIỂM KINH DOANH VÀ TỔ CHỨC QUẢN LÝ TẠI độ tăng trưởng năm 2011 không cao tốc độ tăng trưởng VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH năm 2010, điều hợp lý kinh tế Việt Nam nói riêng 2.1.1 Giới thiệu VPBank – Chi nhánh Bình Định kinh tế giới nói chung năm 2011 gặp nhiều khó khăn VPBank - Chi nhánh Bình Định thành lập theo 2.2.3 Các hoạt động khác văn số 1877/QĐ-NHNN ngày 10/08/2007 ngân hàng Nhà nước Việt Nam thức vào hoạt động ngày 12/01/2008 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy VPBank – Chi nhánh Bình Định Bên cạnh nghiệp vụ cho vay nghiệp vụ khác hoạt động tín dụng chi nhánh như: Chiết khấu, tài trợ xuất nhập khẩu, mua bán ngoại tệ … nhiều hạn chế chi nhánh thành lập nên khách hàng e dè, chi nhánh chịu cạnh tranh mạnh từ a Sơ đồ cấu tổ chức máy ngân hàng khác địa bàn, Do đó, hiệu kinh doanh b Chức năng, nhiệm vụ phòng ban mảng hoạt động chưa cao 2.2 TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI VPBANK – 2.2.4 Hiệu kinh doanh CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH VPBank - CN Bình Định đạt kết kinh 2.2.1 Hoạt động huy động vốn Chi nhánh doanh tốt ổn định, thời điểm có nhiều khó khăn đối Trong năm trở lại đây, VPBank - Chi nhánh Bình Định với hoạt động kinh doanh đạt thành công định công tác huy động vốn, Bảng 2.3 Kết kinh doanh từ năm 2009 – 2011 điều thể qua tình hình biến động nguồn vốn năm 2009, 2010, 2011 Tổng nguồn vốn huy động năm 2009 132.728 triệu đồng, qua năm 2010 tổng huy động vốn đạt 216.309 triệu đồng tăng 83.581 triệu đồng, tương đương tỷ lệ 162,97% Đến năm 2011, nguồn vốn huy động tiếp tục tăng với tốc độ tăng trưởng 73,57% so với năm 2010 đạt 375.452 triệu đồng Nguồn vốn huy động chi nhánh tăng trưởng ổn định bền vũng ĐVT: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Tổng thu Tổng chi Lợi nhuận 2009 2010 2011 Số tiền Số tiền Số tiền So sánh 2009/2010 Số % tiền So sánh 2010/2011 Số % tiền 14.570 18.136 23.609 3.566 24,47 5.473 23,18 12.092 14.917 19.233 2.825 23,36 4.316 28,93 741 29,90 1.157 35,94 2.478 3.219 4.376 (Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank – CN Bình Định) 10 Kết kinh doanh từ năm 2009 - 2011 Bảng 2.5 Hoạt động cho vay theo đối tƣợng từ năm 2009 - 2011 25 Năm 20 Triệu đồng 15 Tổng thu 10 Tổng chi Lợi nhuận 2009 2010 2011 Năm Biểu đồ 2.3 Kết kinh doanh từ năm 2009 – 2011 Chỉ tiêu Cá nhân TCKT Tổng cộng Qua bảng cho thấy thu nhập ròng qua năm tăng trưởng hoạt động cho vay lĩnh vực TM – DV, đồng thời lãi suất cho vay năm 2011 đẩy lên cao nên lợi nhuận đạt khả quan 2.3 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 2.3.1 Phân tích cấu dƣ nợ tín dụng Chi nhánh a Cơ cấu dư nợ ngắn hạn, trung dài hạn Việc phân tích cấu dư nợ ngân hàng có ý nghĩa quan trọng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng Qua cấu dư nợ ngân hàng biết tỷ trọng khoản vay ngắn hạn trung dài hạn để đưa sách, định công tác quản trị rủi ro tín dụng cho khoản vay b Hoạt động cho vay theo đối tượng 59.108 63.048 80.670 3.940 6,66 17.622 21,84 68.008 89.447 94.698 21.439 31,52 5.251 5,54 127.116 152.495 175.368 25.379 19,97 22.873 14,99 Hoạt động cho vay theo đối tƣợng triệu đồng đồng tăng 741 triệu đồng, tương đương 29,90% so với năm 2010 tương đương 35,94%, tốc độ tăng trưởng cao nhờ NH đẩy mạnh 2011 Số tiền So sánh 2009/2010 Số tiền Số tiền Số % tiền ĐVT: Triệu đồng So sánh 2010/2011 Số % tiền 2010 (Nguồn: Báo cáo thường niên VPBank – CN Bình Định) cao ổn định Cụ thể, năm 2010 thu nhập ròng đạt 3.219 triệu Trong năm 2011 lợi nhuận đạt 4.376 triệu đồng tăng 1.157 triệu đồng 2009 100 80 60 40 20 89.447 94.698 80.67 68.008 59.108 63.048 2009 2010 2011 Cá nhân TCKT tiêu Qua bảng cho thấy, năm 2009 dư nợ cá nhân chiếm tỷ trọng 46,50% tổng dư nợ, dư nợ tổ chức kinh tế (TCKT) chiếm tỷ trọng 53,50%, năm 2010 dư nợ cá nhân đạt 63.048 triệu đồng, tăng 3.940 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 41, 34% tổng dư nợ năm 2010, dư nợ doanh nghiệp tăng ngân hàng thực sách lãi suất linh động cho DN nhỏ vay vốn SXKD có gói hỗ trợ lãi suất Chính phủ Trong năm 2011, dư nợ cá nhân đạt 80.670 triệu đồng, dư nợ TCKT 94.698 triệu đồng Tổng dư nợ năm 2011 tăng 22.873 triệu đồng tương ứng với 14,99%, chủ yếu dư nợ cá nhân tăng, với mức tăng 17.622 triệu đồng c Hoạt động cho vay theo ngành 11 12 Trên địa bàn tỉnh Bình Định tập trung chủ yếu công ty Về phía ngân hàng chế biến lâm sản, đá granite công ty xây dựng, DN thương mại – dịch vụ 2.3.6 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng thời gian qua Chi nhánh a Rủi ro tín dụng làm giảm doanh thu Chi nhánh 2.3.2 Tình hình nợ xấu Chi nhánh Sự tăng trưởng, mở rộng đầu tư tín dụng kèm với rủi ro tiềm ẩn xảy tương lai Kinh nghiệm b Rủi ro tín dụng làm giảm khả toán Chi nhánh thực tế cho thấy, tăng trưởng nóng tín dụng giai đoạn đó, c Rủi ro tín dụng làm giảm uy tín Ngân hàng thường để lại hậu tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu năm 2.4 QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CN BÌNH Trong giai đoạn 2009-2011 tỷ lệ nợ hạn, nợ xấu ĐỊNH VPBank - Chi nhánh Bình Định trì mức thấp Tuy 2.4.1 Chính sách quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh nhiên, chất lượng tín dụng VPBank - Chi nhánh Bình Định giảm a Thực mô hình phân cấp mức phán tín dụng sút thể tỷ lệ nợ hạn nợ xấu tăng cao b Thực quy trình nghiệp vụ cho vay 2.3.3 Phân tích nợ hạn theo nhóm nợ c Thực hệ thống xếp hạng tín dụng nội Công tác phân loại nợ khâu quan trọng góp phần cho việc d Thực việc cấp tín dụng lành mạnh quản trị rủi ro tín dụng có nhìn tổng quát khoản nợ e Thực trình kiểm tra giám sát cho vay tồn việc phân loại nợ xác kịp thời giúp cho việc 2.4.2 Tình hình thực công tác quản trị rủi ro tín quản trị rủi ro tín dụng đạt hiệu cao 2.3.4 Công tác trích lập dự phòng rủi ro tín dụng Chi dụng chi nhánh a Nhận diện, đánh giá rủi ro tín dụng Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ tín dụng với nhánh Hiện tại, Chi nhánh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo phương pháp trích lập dự phòng cụ thể theo khoản nợ xấu Quỹ trích dự phòng tăng qua năm tương ứng với mức rủi ro gia tăng khoản nợ Trong năm 2009 340,671 triệu đồng tăng lên 659,032 triệu đồng năm 2011, điều phần cho thấy chất lượng tín dụng giảm sút 2.3.5 Nguyên nhân dẫn đến nợ hạn Chi nhánh ngân hàng Nhóm dấu hiệu liên quan đến tình hình hoạt động khách hàng b Đo lường rủi ro tín dụng Đối với xếp hạn tài sản bảo đảm: Tùy theo loại tài sản tỷ lệ vay giá trị tài sản, tài sản bảo đảm đánh giá làm 03 loại: Yếu, Trung bình Mạnh a Nguyên nhân khách quan c Kiểm soát rủi ro tín dụng b Nguyên nhân chủ quan Biện pháp nhằm né tránh rủi ro 13 14 Xếp hạng sàn lọc khách hàng, tăng cường khâu thẩm định khách hàng Nhóm biện pháp ngăn ngừa giảm thiểu rủi ro + Biện pháp tăng cường công tác kiểm tra giám sát sau cho vay Khi tiến hành thủ tục giải ngân, Chi nhánh kiểm tra hoạt động sau: CHƢƠNG CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK - CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 3.1 ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI VPBANK – CN BÌNH ĐỊNH 3.1.1 Đối tƣợng cho vay + Biện pháp bảo đảm tiền vay: Tăng cường công tác cho vay Cơ cấu loại bỏ dần doanh nghiệp hoạt động lĩnh có tài sản chấp Đồng thời, ngân hàng đánh giá cẩn trọng tính vực gặp nhiều khó khăn bất động sản, xây dựng chung cư pháp lý tài sản như: Tài sản phải phép giao dịch mua bán doanh nghiệp có tình hình tài yếu kếm, thiếu minh bạch theo quy định Nhà Nước, tài sản phải thuộc sở hữu hợp pháp, 3.1.2 Đa dạng loại hình cho vay tranh chấp Việc đa dạng hóa loại hình cho vay tạo phong phú d Tài trợ rủi ro sản phẩm tín dụng tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng mở Phƣơng thức chuyển giao rủi ro Thực mua bảo hiểm rộng hội tiếp cận với khách hàng mới, thị trường mới, tín dụng, bảo hiểm tài sản Chi nhánh yêu cầu bên vay thực đầy đủ việc mua bảo hiểm không tài sản chấp mà bao gồm loại tài sản liên quan đến vốn 2.5 ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH trọng đến địa bàn thành phố vùng phụ cận Thúc đẩy sản phẩm như: sản phẩm thấu chi cho cá nhân, doanh nghiệp Tăng cường hoạt động cho vay đồng tài trợ 3.1.3 Khuyến khích khách hàng tham gia nhiều sản phẩm, dịch vụ chi nhánh 2.5.1 Môi trƣờng quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 3.2 MỤC TIÊU VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN - Những ưu điểm DỤNG TẠI VPBANK - CN BÌNH ĐỊNH - Những mặt hạn chế 2.5.2 Công tác nhận dạng, đo lƣờng, kiểm soát rủi ro tín dụng Chi nhánh - Những ưu điểm - Những mặt hạn chế 2.5.3 Nguyên nhân hạn chế - Nguyên nhân khách quan - Nguyên nhân chủ quan 3.2.1 Phát triển hoạt động tín dụng chi nhánh chiều rộng lẫn chiều sâu Kế hoạch tín dụng: Tăng trưởng tín dụng 17% so với 2011, tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ: tối đa 1% Để thực tốt kế hoạch tiêu, cần có định hướng giải pháp sau: - Bám sát chủ trương, theo dõi biến động thị trường, đề sách linh hoạt 15 16 - Thường xuyên theo dõi nhu cầu khách hàng để từ xây tiểu thủ công nghiệp khu tiểu thủ công nghiệp Quang Trung, dựng sách sản phẩm, tiện ích, sách lãi suất, làng nghề vùng phụ cận với địa bàn thành phố Quy Nhơn biểu phí linh hoạt, thích hợp với đối tượng khách hàng huyện An Nhơn, huyện Tuy Phước - Nắm bắt chủ trương phủ để tiếp cận nhanh, cung cấp dịch vụ ngân hàng kịp thời chủ trương trả lương tài khoản khu vực công … - Thực nghiêm túc đạo VPBANK Hội Sở, triển khai chương trình hành động toàn hệ thống trung ương, triển khai sản phẩm chương trình công nghệ Thứ ba, Thực cho vay đồng tài trợ với ngân hàng khác địa bàn Thứ tư, Phân tán rủi ro tín dụng Nghiên cứu công bố cấu tín dụng theo ngành nghề, lĩnh vực loại hình cho vay Thứ năm, tái xét danh mục cho vay trình phân tích toàn danh mục cho vay, đánh giá tổng thể chất lượng tín dụng - Đa dạng hóa sản phẩm tín dụng để phù hợp với đối loại hình rủi ro tín dụng dự kiến khả ứng tượng khách hàng nhằm thực việc chuyển dịch cấu hoạt động phó Phân tích danh mục cho vay cần tập trung nội dung như: tín dụng Nâng cao chất lượng tín dụng, tích cực thu hồi nợ xấu, nợ tóm lược loại hình cho vay chính; thống kê phân tích khoản hạn, tuyệt đối hạn chế nợ xấu phát sinh, khống chế tỷ lệ nợ vay theo giá trị vay, loại tiền, ngành nghề kinh tế, loại hình sở hữu; xấu năm 2013 1% kế hoạch đặt Đồng thời, thực danh mục cho vay theo phân loại rủi ro tốt công tác kiểm tra, kiểm soát nội 3.2.2 Xây dựng điều chỉnh danh mục cho vay thời kỳ 3.2.3 Xác định hạn mức rủi ro hoạt động tín dụng - Chú trọng đến mục tiêu an toàn, giảm việc tăng trưởng tín dụng nóng + Danh mục cho vay phải phản ánh đặc điểm thị - Xác định mức độ rủi ro cụ thể cho ngành, loại trường địa bàn đồng thời phải thể thị truờng mục tiêu hình doanh nghiệp nhóm khách hàng liên quan nhằm kiểm soát ngân hàng đặc biệt bối cảnh hội nhập giảm thiểu rủi ro danh mục Thứ nhất, Tập trung loại hình tín dụng ngắn hạn, đặc biệt tài trợ công ty TNHH hay doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh cá thể Thứ hai, Mở rộng mạng lưới phòng giao dịch khu 3.2.4 Sử dụng tín dụng đảm bảo chắn Ngân hàng nên kết hợp với nhiều quan ban ngành khác việc xử lý tài sản đảm bảo kết hợp biện pháp bảo hiểm tài sản chấp mà người thụ hưởng ngân hàng trung tâm kinh tế, khu dân cư để mở rộng thị trường bán lẻ cho 3.2.5 Công tác thu thập thông tin hồ sơ tín dụng vay tiêu dùng, mua nhà sửa nhà, cho vay cán công nhân viên, cho - Phải xây dựng hệ thống thông tin quản lý đảm bảo vay thông qua phát hành thẻ tín dụng … Đây kênh cung cấp cung cấp số liệu đầy đủ, xác, kịp thời như: thông tin nội tín dụng lớn mà chi nhánh chưa phát triển Tiếp cận với khu doanh nghiệp: hồ sơ pháp lý, tình hình tài chính, quản trị nội bộ, 17 18 hoạt động kinh doanh doanh nghiệp; yếu tố bên tác động đến doanh nghiệp như: môi trường pháp lý, sách đầu tư; 3.3.1 Xây dựng dấu hiệu cảnh báo sớm khoản vay có vấn đề Các thông tin tín dụng NHNN, cần cập nhật liên tục để theo dõi a Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân hàng tình hình hoạt động nói chung công nợ nói riêng khách hàng b Nhóm dấu hiệu liên quan đến mối quan hệ ngân TCTD khác Trong xác định rõ trách nhiệm hàng phận thu thập, phân tích thông tin báo cáo trách nhiệm xử lý thông tin cấp quản lý 3.3.2 Nhóm giải pháp nâng cao chất lƣợng công tác thẩm định kiểm tra, giám sát tín dụng - Thường xuyên kiểm tra, nâng cấp hệ thống thông tin để đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng giai đoạn a Nâng cao chất lượng công tác thẩm định phân tích tín dụng 3.2.6 Nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức cán tín dụng b Kiểm soát kết định giá tài sản đảm bảo, xác minh tình trạng thực tế tài sản đảm bảo - Thực công việc giao với tinh thần trách c Thiết lập quản lý hạn mức tín dụng nhiệm cao, trung thực, minh bạch công khai d Kiểm tra giám sát rủi ro tín dụng - Không tham gia hoạt động kinh doanh bị cấm - Không sử dụng thông tin, đạo nội để phục vụ cho tổ chức khác Ngân hàng mục đích cá nhân e Nâng cao chất lượng, hiệu phận kiểm toán nội 3.3.3 Nhóm giải pháp tài trợ rủi ro - Các giải pháp chuyển đẩy rủi ro: Đối với số loại hình - Không sử dụng nguồn lực ngân hàng cho mục đích cá rủi ro tín dụng đặc thù, số ngân hàng thương mại áp dụng nhân Tự chịu trách nhiệm cá nhân tất định mà sách chuyển đẩy, chia sẻ rủi ro thông qua công cụ phái tham gia sinh như: Các hợp đồng hoán đổi rủi ro, bảo hiểm tái bảo hiểm 3.3 CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ rủi ro tín dụng RỦI RO TÍN DỤNG TẠI VPBANK – CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Quy trình quản trị rủi ro tín dụng áp dụng 3.3.4 Nhóm giải pháp xử lý nợ có vấn đề xử lý tổn thất tín dụng VPBank Bình Định đạt thành công định Tuy a Bổ sung tài sản đảm bảo nhiên, sau hai năm thực bộc lộ khuyết điểm b Chuyển nợ hạn mặt tồn làm giảm hiệu quản trị rủi ro tín dụng c Hình thức sử dụng biện pháp lý chi nhánh Xử lý nợ tồn động: 19 Việc xử lý theo hướng dẫn sử dụng biện pháp lý cho khoản nợ tồn động có tài sản đảm bảo thực mà áp dụng áp dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác không hiệu + Ngân hàng ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài 20 + Ủy thác cho công ty Quản lý nợ khai thác tài sản VPBank thị trường Trên sở phân loại tài sản có, ngân hàng thực việc trích lập quỹ dự phòng rủi ro hàng quý hàng năm theo quy định ngân hàng Nhà nước sản VPBank chủ động xử lý theo hình thức: Tự bán công Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro: khai thị trường, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro việc ngân hàng cho vay tổ chức có chức bán đấu giá, bán cho công ty mua bán nợ hạch toán chuyển rủi ro từ nội bảng ngoại bảng Việc sử Nhà nước Tiền bán tài sản đảm bảo xử lý làm sở để dụng dự phòng để xử lý rủi ro thực theo Quyết định số toán nợ gốc, lãi vay hạn bên bảo đảm sau trừ chi 493/QĐ/NHNN sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN phí theo qui định (nếu có) 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Khởi kiện: Ngân hàng tiến hành khởi kiện doanh nghiệp trọng tài kinh tế/ tòa án trường hợp: 3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank) Hoàn thiện mô hình cấp tín dụng (mô hình chia phận + Khoản vay khó đòi, tồn đọng ngân hàng áp tín dụng thành hai phận: phận thẩm định tín dụng quản lý dụng biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản chấp tín dụng) Mô hình tín dụng đời vào năm 2010 đem lại không đạt kết thành công bước đầu Tuy nhiên, mô hình bộc lộ + Khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, cố tình chây ỳ việc thu điểm hạn chế, điển thời gian cấp tín dụng bị kéo dài hồi nợ ngân hàng thực biện pháp thu nợ thông phải qua nhiều phận Do đó, VPBank cần tiếp tục nghiên cứu để thường kết Ngân hàng tiến hành thủ tục hoàn thiện mô hình cấp tín dụng này, đồng thời ban khởi kiện khách hàng tòa để thu hồi nợ trình tự tố tụng hành văn hướng dẫn thống để triển khai đồng toàn pháp luật ngân hàng Bán nợ: + Tìm khách hàng để bán lại khoản nợ có vấn đề với tỷ lệ thích hợp + Bán cho tổ chức chức mua bán nợ Chính phủ ngân hàng thương mại khác Hoàn thiện hệ thống xếp hạn tín dụng Cần nghiên cứu đưa thêm nhân tố tài phi tài vào trình xếp hạn nhằm đánh giá xác tình hình kinh doanh khách hàng Tránh trường hợp hình thức hóa, xếp hạn cho có chưa vào thật chất vấn đề, điều dẫn đến khả nợ xấu tăng 21 22 cao cán tín dụng đủ thông tin độ xác kiến nghị cụ thể hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM qua tông tin để đánh giá hết khả trả nợ khách hàng tra Như vậy, để tra ngân hàng thực vai Nâng cao tính độc lập phận kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh có thể, tách phận kiểm tra, kiểm soát nội chi nhánh trực thuộc quản lý VPBank Hội sở nhằm tạo tính khách quan không bị chi phối Ban Giám đốc chi nhánh VPBank Hội Sở cần tạo điều kiện cho chi nhánh công tác đào tạo cán tín dụng nói riêng cán trò đánh giá hệ thống kiểm soát rủi ro NHTM, cần phải thực giải pháp: - Ngân hàng Nhà nước phải thực quy định tra, kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội tổ chức tín dụng để có môi trường phù hợp hoạt động tổ chức Thanh tra Ngân hàng kiểm toán nội tổ chức tín dụng phận nghiệp vụ nói chung Hiện nay, chi nhánh thường bị động - Về chức nhiệm vụ, để đáp ứng yêu cầu khâu cử cán đào tạo phải có thông báo chương trình Thanh tra Ngân hàng bao gồm khâu: Cấp giấy phép, giám sát, đào tạo Hội sở chi nhánh lập danh sách cán tra xử lý vi phạm đào tạo trình lên Hội sở dừ có lập danh sách trước phải chờ có chương trình chung cho toàn hệ thống 3.4.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nƣớc Về công tác trích lập dự phòng: Hiện việc trích lập dự phòng rủi ro tín dụng thực theo Quyết định số - Về nội dung hoạt động, chuyển từ chủ yếu tra tuân thủ sang chủ yếu giám sát tra theo rủi ro - Về phương thức hoạt động, bao gồm giám sát từ xa tra chỗ, giám sát phải phương thức trọng yếu, bao gồm cảnh báo sớm cảnh báo xa 18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 Thông tư hướng dẫn số - Về nhân tra, nâng cao chất lượng, trình độ nghiệp 15/2010/TT-NHNN ngày 16/06/2010 ngân hàng Nhà nước Theo vụ đội ngũ tra ngân hàng Tiếp cận chuẩn mực Quyết định khoản trích lập dự phòng rủi ro cho nhóm thông lệ quốc tế tra ngân hàng Nghiên cứu vận dụng nợ theo tỷ lệ quy định cứng nhắc, kinh động chưa đánh giá nguyên tắc Basel quản trị rủi ro tín dụng tiến hành hết khoản nợ tìm ẩn rủi ro cao tra NHTM Về công tác tra, kiểm tra: Thực tế cho thấy, hoạt động tra ngân hàng máy tra thuộc NHNN - Xây dựng tiêu chí cụ thể đánh giá rủi ro NHTM thực tra ngân hàng Việt Nam chủ yếu kiểm tra tính tuân thủ pháp luật hoạt động - Tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa Thanh tra ngân hàng đánh giá an toàn NHTM Về đánh giá hệ ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với NHTM Tuy thống kiểm soát rủi ro NHTM, tra ngân hàng chưa nhiên, điều đòi hỏi công nghệ cao quy chế nghiêm ngặt thực việc đánh giá rủi ro cách có hệ thống, chưa có tiêu chí bảo mật thông tin để bảo vệ bí mật kinh doanh NHTM để thực việc đánh giá chưa thực đánh giá toàn diện, 23 24 - Việc tra, kiểm tra cần thực thường xuyên, không - Luận văn nghiên cứu công tác quản trị tín dụng nên chờ có dấu hiệu tiêu cực hoạt động kinh doanh ngân hàng thực tế tập trung vào công tác cho vay chính, chưa bao hàm hết tiến hành tra, kiểm tra hoạt động khác toán quốc tế, thư tín dụng - Do điều kiện thời gian kiến thức người thực KẾT LUẬN luận văn hạn chế nên nhiều thiếu sót Trong năm qua, tình hình giới có nhiều Quản trị rủi ro tín dụng phản ánh phần kết diễn biến phức tạp, hoạt động kinh doanh VPBank – CN hoạt động kinh doanh ngân hàng Hoạt động ngân hàng Bình Định đạt hiệu tốt, dư nợ cho vay thực đạt hiệu cao ngân hàng hạn chế rủi ro VPBank – CN Bình Định liên tục tăng trưởng, tỷ lệ nợ xấu không mức thấp Như vậy, cần nhìn vào công tác phòng ngừa, hạn vượt tỷ lệ cho phép Ngân hàng Nhà nước có tỷ lệ nợ xấu chế rủi ro ngân hàng ta nhận xét đánh giá kết chi nhánh thấp bình quân toàn ngân hàng, công tác quản trị kinh doanh ngân hàng rủi ro trọng nên đạt kết tốt, đặc biệt công tác nhận dạng, đo lường kiểm soát rủi ro tín dụng thực tốt hạn chế đến mức thấp thiệt hại tín dụng xảy Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao, đội ngũ nhân viên đào tạo quy, chuyên nghiệp nên đáp ứng nhu cầu phát triển thời gian tới Tuy nhiên, hoạt động tín dụng ngân hàng chứa đựng rủi ro khó lường, VPBank – CN Bình Định thận trọng công tác tín dụng tỷ lệ nợ hạn tồn Do đó, luận văn mạnh dạn nêu lên phương hướng phát triển thời gian tới đề xuất số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng VPBank – CN Bình Định Nghiên cứu luận văn đạt kết tích cực số mặt hạn chế như: - Chỉ tìm hiểu sâu vào đơn vị VPBank – CN Bình Định nên khái quát công tác quản trị rủi ro tín dụng tronh hệ thống NHTM hạn chế [...]... phòng ngừa, hạn vượt tỷ lệ cho phép của Ngân hàng Nhà nước và có tỷ lệ nợ xấu tại chế rủi ro tại một ngân hàng ta có thể nhận xét đánh giá được kết quả chi nhánh thấp hơn bình quân trong toàn ngân hàng, công tác quản trị kinh doanh của ngân hàng đó rủi ro được chú trọng nên đã đạt được những kết quả tốt, đặc biệt là công tác nhận dạng, đo lường và kiểm soát rủi ro tín dụng đã thực hiện tốt do đó hạn chế... năm qua, mặc dù tình hình thế giới có nhiều Quản trị rủi ro tín dụng cũng phản ánh được phần nào kết diễn biến phức tạp, nhưng hoạt động kinh doanh của VPBank – CN quả hoạt động kinh doanh tại một ngân hàng Hoạt động ngân hàng Bình Định hiện nay đạt hiệu quả khá tốt, trong đó dư nợ cho vay tại chỉ thực sự đạt hiệu quả cao khi nào ngân hàng hạn chế được rủi ro ở VPBank – CN Bình Định liên tục tăng trưởng,... 16/06/2010 của ngân hàng Nhà nước Theo vụ của đội ngũ thanh tra ngân hàng Tiếp cận các chuẩn mực và Quyết định này thì các khoản trích lập dự phòng rủi ro cho các nhóm thông lệ quốc tế về thanh tra ngân hàng Nghiên cứu vận dụng các nợ theo tỷ lệ quy định là cứng nhắc, kém kinh động và chưa đánh giá nguyên tắc của Basel về quản trị rủi ro tín dụng khi tiến hành thanh hết các khoản nợ tìm ẩn rủi ro cao tra... quỹ dự phòng rủi ro hàng quý và hàng năm theo quy định của ngân hàng Nhà nước sản của VPBank chủ động xử lý theo các hình thức: Tự bán công Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro: khai trên thị trường, bán qua trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản Sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro là việc ngân hàng cho vay hoặc tổ chức có chức năng bán đấu giá, bán cho công ty mua bán nợ hạch toán chuyển những rủi ro từ nội... mô hình cấp tín dụng mới (mô hình chia bộ phận + Khoản vay khó đòi, tồn đọng mặc dù ngân hàng đã áp tín dụng thành hai bộ phận: bộ phận thẩm định tín dụng và quản lý dụng các biện pháp xử lý tổ chức khai thác, xử lý tài sản thế chấp tín dụng) Mô hình tín dụng mới ra đời vào năm 2010 và đã đem lại nhưng không đạt kết quả thành công bước đầu Tuy nhiên, mô hình vẫn còn bộc lộ những + Khách hàng có dấu... tra ngân hàng của bộ máy thanh tra thuộc NHNN - Xây dựng tiêu chí cụ thể về đánh giá rủi ro của NHTM khi thực hiện thanh tra ngân hàng Việt Nam chủ yếu là kiểm tra tính tuân thủ pháp luật trong hoạt động - Tiến tới xây dựng hệ thống giám sát từ xa của Thanh tra ngân hàng và đánh giá về sự an toàn của NHTM Về đánh giá hệ ngân hàng thông qua mạng thông tin trực tuyến với các NHTM Tuy thống kiểm soát rủi. .. thiệt hại tín dụng có thể xảy ra Bên cạnh đó, chất lượng dịch vụ không ngừng nâng cao, đội ngũ nhân viên được đào tạo chính quy, chuyên nghiệp nên đã đáp ứng được nhu cầu phát triển trong thời gian tới Tuy nhiên, hoạt động tín dụng của ngân hàng luôn chứa đựng những rủi ro khó lường, do đó mặc dù VPBank – CN Bình Định đã rất thận trọng trong công tác tín dụng nhưng tỷ lệ nợ quá hạn vẫn còn tồn tại Do... mạnh dạn nêu lên phương hướng phát triển trong thời gian tới cũng như đề xuất một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại VPBank – CN Bình Định Nghiên cứu của luận văn tuy đã đạt được những kết quả tích cực nhưng vẫn còn một số mặt hạn chế như: - Chỉ mới tìm hiểu đi sâu vào một đơn vị là VPBank – CN Bình Định nên sự khái quát về công tác quản trị rủi ro tín dụng tronh hệ thống NHTM vẫn còn hạn chế ... để thanh dụng dự phòng để xử lý rủi ro được thực hiện theo Quyết định số toán nợ gốc, lãi vay quá hạn của bên bảo đảm sau khi trừ đi các chi 493/QĐ/NHNN và sửa đổi bổ sung số 18/2007/QĐ-NHNN phí theo qui định (nếu có) 3.4 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ Khởi kiện: Ngân hàng tiến hành khởi kiện doanh nghiệp ra trọng tài kinh tế/ tòa án trong trường hợp: 3.4.1 Kiến nghị với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vƣợng (VPBank). .. bộ tín dụng không có đủ thông tin cũng như độ chính xác kiến nghị cụ thể về hệ thống kiểm soát rủi ro của các NHTM qua các của tông tin để đánh giá hết khả năng trả nợ của khách hàng cuộc thanh tra Như vậy, để thanh tra ngân hàng thực hiện được vai Nâng cao tính độc lập của bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh có thể, tách bộ phận kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh trực thuộc quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)

Từ khóa liên quan