ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Lần 1 - Trung cấp chính trị năm 2016

15 19,282 875
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/09/2016, 09:22

Đề cương thảo luận môn kỹ năng quản lý năm 2016 ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN MÔN KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Câu 1: Phân biệt lãnh đạo quản lý? Trình bày nội dung hoạt động lãnh đạo quản lý sở? Người lãnh đạo quản lý cần có phẩm chất để làm việc hiệu quả? Liên hệ thực tiễn vấn đề đơn vị anh chị nay? Khái niệm hoạt động lãnh đạo: Hoạt động lãnh đạo hoạt động người lãnh đạo mang tính định hướng, gây ảnh hưởng, tạo dựng niềm tin, thuyết phục người khác để họ đồng thuận với người lãnh đạo thực đường lối, chủ trương hướng tới mục tiêu Lãnh đạo tạo hiệu ứng điều khiển, dẫn dắt người khác dựa chế nhận thức, niềm tin, tiêu chuẩn đạo đức, lý tưởng… mà không mang tính cưỡng người khác Ví dụ: Đảng lãnh đạo quần chúng sức mạnh máy bạo lực mà đắn đường lối, chủ trương thông qua hoạt động tuyên truyền, giáo dục gương mẫu Đảng Khái niệm hoạt động quản lý: Quản lý mang tính kỹ thuật, quy trình quy định rõ khuôn khổ thể chế xác định Ví dụ, quản lý hành quan Nhà nước, quản trị doanh nghiệp Kỹ thuật quản lý nghiên cứu đào tạo Nhà quản lý sử dụng quyền lực để điều hành người khác Lãnh đạo quản lý có mối quan hệ qua lại chặt chẽ với Điểm chung hai hoạt động đạt đến mục đích mong muốn thông qua hành động người khác Nói cách khác, hoạt động lãnh đạo hoạt động quản lý hoạt động điều khiển người Trong thực tế, khó tách bạch hai hoạt động người cán Cán đồng thời thực vai trò lãnh đạo lẫn vai trò quản lý Vì thế, người ta thường gọi chung hoạt động lãnh đạo, quản lý Phân biệt lãnh đạo với quản lý: Định hướng Tổ chức Tính cách Quan hệ Quản lý Lên kế hoạch, lập ngân sách Tổ chức tuyển dụng Hướng dẫn kiểm soát Tạo ranh giới, rào cản Hành động theo kiểu ông chủ Giữ khoảng cách tình cảm Máy móc Tuân thủ Chỉ dẫn Tập trung vào mục tiêu-định vị, thiết lập Lãnh đạo Hoạch định chiến lược, tầm nhìn Tạo văn hóa giá trị chung Giúp người khác tiến Giảm rào cản, ranh giới Tạo điều kiện cho người Có mối liên hệ tình cảm Khoáng đạt, quan tâm Khích lệ, phá cách Lắng nghe Tập trung vào người, truyền lửa Kết hàng hóa dịch vụ Duy trì ổn định, tạo văn hóa hiệu khích lệ người Tạo thay đổi văn hóa hội nhập  Lãnh đạo người đưa ý tưởng quản lý người thực thi ý tưởng  Lãnh đạo củng cố niềm tin quản lý dựa vào kiểm soát  Lãnh đạo hỏi “cái sao” quản lý hỏi “Như bao giờ” Nội dung hoạt động LĐQL sở gồm: (Tr.12 –Tr.28) Hoạch định:  Dự báo  Xác định mục tiêu  Lập kế hoạch: + Xây dựng chương trình hành động + Lập kế hoạch hành động cho mục tiêu, phận theo thời gian: + Một là: kế hoạch hoạt động thường kỳ sở, bao gồm: (hành động, kinh phí, người) + Hai là: kế hoạch thực chương trình mục tiêu Tổ chức thực hiện:  Huy động, bố trí, sử dụng nguồn lực: tài vật tư, thiết bị  Thiết lập củng cố, đổi máy tổ chức, quản lý  Hoạt động đối ngoại Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, thúc đẩy:  Xây dựng điều hành chế độ kiểm tra  Xây dựng điều hành chế độ đánh giá  Xây dựng truyền thống, văn hoá cấp sở Tổng kết, đánh giá, khắc phục, phòng ngừa Người lãnh đạo quản lý cần có phẩm chất để làm việc hiệu quả: • Khắc phục phong cách lãnh đạo quan liêu: - Chú trọng tuyên truyền, giáo dục để nâng cao nhận thức, hình thành ý thức tâm lý xã - hội Xây dựng sở pháp lý chống phong cách lãnh đạo quan liêu - Hoàn thiện thể chế lãnh đạo, quản lý qui định rõ chức năng, nhiêm vụ - vị trí chức danh Chú trọng sử dụng thông tin đại chúng, dư luận xã hội để khắc phục phong cách quan - liêu Tăng cường vai trò kiểm soát nhân dân Xây dựng văn hóa lãnh đạo, tăng cường thực pháp chế trật tự pháp luật cho cán bộ, công chức • Tăng cường rèn luyện, nâng cao lập trường tư tưởng-chính trị: - Những phẩm chất tư tưởng – trị linh hồn người lãnh đạo, có vai trò định - hướng cho hoạt động người lãnh đạo Phải thường xuyên học tập nghiêm túc lý luận trị - Liên hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, với cấp đặc điểm yêu cầu quan trọng rèn luyện, đổi phong cách lãnh đạo cấp sở • Rèn luyện phẩm chất tâm lý – đạo đức: - Là sở tạo nên riêng phong cách người lãnh đạo bao gồm tính trung thực, - độc lập, kiên quyết, cương nghị linh hoạt, thái độ ân cần, lịch thiệp, nhạy bén, sang tạo Tính dân chủ công tác, quan hệ người lãnh đạo: tính đòi hỏi cao giữ nguyên tắc; tế nhị, lịch thiệp tự chủ giao tiếp; khiêm tốn chân thành • Chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao lực tổ chức : - Trong phong cách lãnh đạo đặc điểm mặt nghiệp vụ - tổ chúc có vị trí - quan trọng phản ánh hoạt động người lãnh đạo Vấn đề hình thành quan điểm quản lý khoa học, thông thạo công việc có vị trí - hàng đầu Phải trọng rèn luyện kỹ đánh giá sử dụng cán bộ, kỹ đổi kỹ thuật đổi tổ chức • Rèn luyện đổi phong cách lãnh đạo thông qua thực tiễn nghiệp đổi hội nhập khu vực quốc tế: - Người lãnh đạo, quản lý cấp phải kiên trì với định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động - hội nhập, phải đổi tư duy, nâng cao tầm nhìn Phải có kiến thức sâu rộng, khả dự báo, dự đoán tốt, có kỹ lãnh đạo đáp - ứng, sử dụng đắn biện pháp quản lý điều kiện dân chủ hóa gia tăng Khả thu thập, xử lý thông tin, lực tổ chức thực hiện… Liên hệ thực tiễn: Tại quan, Bác sĩ Giám đốc người: - Năng lực chuyên môn tốt, có khả hoạch định công việc, xác định mục tiêu cho đơn - vị Quán triệt đường lối, sách, chủ trương Đảng, Nhà nước đề - Luôn nắm vững pháp luật, tổ chức, nội qui qui định đơn vị - Không ngừng tự rèn luyện thân tránh cửa quyền, quan liêu, nâng cao lập trường tư - tưởng trị Không ngừng nâng cao tay nghề chuyên môn để phục vụ tốt cho người bệnh lấy phương châm “Lương y từ mẫu” Quy trình PDCA: - Plan: Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian phương pháp đạt mục tiêu - Do: Đưa kế hoạch vào thực - Check: Dựa theo kế hoạch để kiểm tra kết thực - Action: Thông qua kết thu để đề tác động điều chỉnh thích hợp nhằm bắt đầu lại chu trình với thông tin đầu vào VD: Thực theo thông tư 45/2015/TT-BYT việc quy định trang phục y tế Do vậy, BGĐ Bệnh viện lên kế hoạch, triển khai việc may trang phục cho cán nhân viên y tế Bệnh viện Xây dựng mục tiêu phương hướng kế hoạch hoạt động sở: - Do yêu cầu thông tư ban hành - Xác định mục tiêu: Giúp nhân viên y tế thuận tiện thực thao tác chuyên môn - Lập kế hoạch chương trình hành động thực mục tiêu - Xây dựng kế hoạch thực hiện: Phòng Hành chánh quản trị lên kế hoạch, tìm sở may trang phục y tế Tổ chức thực mục tiêu, phương hướng, kế hoạch a Huy động bố trí sử dụng nguồn lực: Nguồn lực tài dựa vào ngân sách đơn vị b Hoạt động đối ngoại: Liên hệ tìm sở may trang phục, xây dựng hợp đồng Kiểm tra giám sát: Liên hệ với sở may đem mẫu thử để xem xét chất liệu vải, kiểm tra chất liệu có thuận tiện cho nhân viên y tế thực thao tác chuyên môn hàng ngày Điều chỉnh: Thông qua kết kiểm tra xem mẫu thử nhóm nhân viên y tế kịp thời để chỉnh sửa gây thời gian Câu 2: Mục tiêu có ý nghĩa tổ chức? Căn vào yếu tố để người lãnh đạo quản lý xác định mục tiêu đơn vị? Liên hệ thực tiễn vấn đề Đánh giá mục tiêu đơn vị anh chị theo tiêu chí SMART Mục tiêu: kết hành động trạng thái sở tương lai Khác với mục đích, mục tiêu vừa có tính chất định hướng hành động, vừa xác định rõ tiêu chí đo lường kết hành động cho thời điểm cần hoàn thành mục tiêu biết mục tiêu hoàn thành mức độ Ngoài ra, mục tiêu mang tính thời hạn với điểm bắt đầu kết thúc theo thời gian cụ thể Việc hoàn thành mục tiêu đo lường tiêu chí quy mô chất lượng mà phải xem xét khoảng thời gian thực Hơn nữa, mục tiêu lãnh đạo, quản lý phải kết hành động có chọn lựa theo hướng tối thiểu hóa nguồn lực sử dụng tối đa hóa độ hài lòng người liên quan Đối với tổ chức Mục tiêu có ý nghĩa:  Định hướng hoạt động toàn đơn vị thể qua việc đề mục tiêu, xây dựng phương hướng, lập kế hoạch  Căn yếu tố khách quan, chủ quan để sử dụng khai thác hiệu nguồn lực (tài nguyên thiên nhiên, vốn, kỹ thuật, người, ) đặc biệt nguồn lực người  Xây dựng niềm tin, thuyết phục người khác thực mục tiêu đề  Tạo môi trường vừa cho phép người tự sáng tạo vừa định hướng người theo mục tiêu chung  Tạo nên phối hợp đồng phận khác đơn vị để tạo thành hệ thống  Kiểm tra, kiểm soát lộ trình thực mục tiêu  Đánh giá kết thực mục tiêu Người lãnh đạo quản lý xác định mục tiêu đơn vị vào yếu tố:  Yếu tố khách quan: vào chức năng, nhiệm vụ quan, tổ chức Theo đạo cấp theo định hướng phát triển chung ngành, đơn vị, công việc Thực tiễn xã hội, địa phương, nguồn lực Xu phát triển thời đại Nhu cầu xã hội Kết so với giai đoạn trước  Yếu tố chủ quan: vào Tài, Đức Tầm nhìn lãnh đạo Phân tích, đánh giá mục tiêu đơn vị theo tiêu chí SMART: Tính cụ thể (Specific): tiêu đưa cần phải cụ thể định hướng cho hoạt động tương lai, cụ thể số, tỷ lệ Tính đo (Measurable): tiêu đo lường được, đo lường biết tiêu đạt hay không đạt Tính đồng thuận, vừa sức (Agreed): tiêu phải có tính thách thức để cố gắng, không nên đặt tiêu đạt Tính thực tế, khả thi (Realistic): tiêu chí đo lường cân khả thực so với nguồn lực có (tài chính, nhân sự, trang thiết bị - kỹ thuật,…) Thời hạn (Time bound): mục tiêu phải có thời hạn hoàn thành, không bị trì hoãn, thời gian hợp lý giúp ta vừa đạt mục tiêu lại vừa có thời gian để thực mục tiêu khác Thực tiễn đơn vị: Một mục tiêu Đoàn Thanh niên Bệnh viện Tâm Thần ghi nhận sau: "Tổ chức, phối hợp tổ chức lớp trang bị kỹ thực hành xã hội cho 100% cán đoàn tham gia, tạo điều kiện cho đoàn viên niên tham gia" Theo tiêu chí SMART, ta nhận thấy mục tiêu đáp ứng tiêu chí sau: đo lường được, có tính đồng thuận, tính khả thi Tuy nhiên, mục tiêu chưa thật cụ thể, cần phải tổ chức lớp được, chưa thể thời gian cụ thể hoàn thành mục tiêu Ý nghĩa mục tiêu: - Biết làm chủ bảo vệ thân, biết cách ứng phó trước tình khó khăn - sống hàng ngày Giúp bạn Đoàn viên động, sáng tạo công tác hoạt động Đoàn công - tác chuyên môn Bệnh viện Tạo sân chơi giúp bạn Đoàn viên Chi Đoàn Câu 3: Thế phong cách lãnh đạo dân chủ? Liên hệ thực tiễn đơn vị anh chị người lãnh đạo quản lý vận dụng phong cách này? Người LĐQL cần làm làm để hình thành rèn luyện phong cách sở? Phong cách LĐ: Là mẫu hành vi mà nhà quản lý, lãnh đạo lựa chọn nhằm tác động cách có hiệu đến đối tượng LĐ, QL nhằm thực mục tiêu nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đề Phong cách dân chủ: Người quản lý luôn có bình tĩnh hoạt động, phân công công tác cho người quyền cách hợp lí, có tính đến yêu cầu đồng nghiệp Những thị, mệnh lệnh đề mang tính dân chủ nên dễ gây không khí đoàn kết tập thể Trong giao tiếp tỏ ôn tồn, tế nhị, có giọng nói ấm áp thể tình thânthiện; tỏ rõ tôn trọng nhân cách người nên tập thể vui vẻ tiếp nhận chấp hành thị mệnh lệnh; lắng nghe ý kiến phê bình, góp ý người để tự điềuchỉnh chương trình, kế hoạch hành vi Phong cách dân chủ phù hợp với chất chủ nghĩa xã hội, cần thiết người quản lý Nó có ưu điểm tạo điều kiện thuận lợi để phát huy tính chủ động, sáng tạo người quyền làm cho họ hài lòng với côngviệc giao Song, không nên sử dụng phong cách dân chủ điều kiện thời gian để tranh luận bàn bạc, yêu cầu phải đưa định gấp có tính chất thị đoán Khi sử dụng phong cách dân chủ, thành viên làm việc với cách cởi mở, thân thiện Mối quan hệ tập thể người quản lý tự hơn, tự nhiên Công việc tiến hành cách đặn liên tục người quản lí vắng Đặc điểm Phong cách dân chủ - Không theo chủ quan mà mở rộng dân chủ, tranh thủ, động viên người tham gia vào định quản lý giải nhiệm vụ đơn vị - Biết phân quyền phù hợp, không ôm đồm, việc có tham gia tập thể Thông tin - Hai chiều: từ xuống từ lên - Phát huy trí tuệ, khả sáng tạo cấp dưới, động viên tính tích Ưu điểm cực người tiến hành cấp thấy định hay công việc có tham gia ý kiến - Dễ nhiều thời gian người lãnh đạo không nhanh chóng lựa chọn Hạn chế phương án tốt dẫn đến bàn bạc kéo dài Thực tiễn đơn vị: Đơn vị Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM: đặc thù đơn vị chuyên khoa tâm thần thường xuyên tiếp xúc với người bệnh, đưa định, định hướng phát triển Bệnh viện qua nhiều hình thức: tuyên truyền, phối hợp hoạt động đơn vị khác, nghiên cứu học tập • Tính chất hoạt động: - Khám điều trị bệnh tâm thần - Tuyên truyền, giáo dục kiến thức bệnh tâm thần - Hỗ trợ khám địa phương - Sinh hoạt khoa học kỹ thuật, nghiên cứu nâng cao kiến thức chuyên môn - Tổ chức đoàn thể, phát triển Đảng • Tính chất tổ chức: Bệnh viện Tâm Thần năm qua thực độc lập chương trình đề giao, có khả hoàn thành công tác - Phân công nhiệm vụ, chuyên trách - Tổ chức Đoàn thể, chăm sóc nhân viên - Tập trung dân chủ - Nâng cao trách nhiệm cá nhân Phong cách dân chủ đơn vị: - Ban giám đốc: hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, phù hợp nhằm đưa mục tiêu chung cho phát triển đơn vị - Phòng tổ chức, kế hoạch tổng hợp: chưa phù hợp làm việc theo phong cách độc đoán, chưa có lắng nghe ý kiến nhân viên Người lãnh đạo quản lý vận dụng phong cách dân chủ sau: - Luôn tiên phong tác phong công sở: thực tiết kiệm, làm giờ, giao tiếp mục, hòa nhã với đồng nghiệp thân nhân,bệnh nhân - Thường xuyên thúc đốc nhân viên làm việc, động công việc - Phê bình xử lý sai phạm dựa quy định pháp luật trí Ban Giám Đốc Bệnh viện - Bs Giám đốc họp công việc có tính cách bình tĩnh Đưa ý tưởng, thị cấp Đồng thời, hỏi ý kiến người xung quanh, thu thập ý kiến dù tốt, dù xấu, phân tích rút ý kiến phù hợp với thực tiễn Bệnh viện - Phân công cụ thể rõ ràng công tác thành viên Bệnh viện cách có khoa học lắng nghe phản hồi cá nhân nhận công tác - Đề cao tính sáng tạo công tác, không cứng ngắc công việc - Khả đoán vấn đề nhanh dù dân chủ nhận đồng tình đa số thành viên Bs Giám đốc đưa định thực Câu 4: Những biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý sở thể hoạt động lãnh đạo quản lý thực tiễn đơn vị anh chị nay? Người LĐQL sở cần làm làm để rèn luyện biểu đó? Cụ thể đơn vị anh chị? Biểu đặc trưng phong cách lãnh đạo người lãnh đạo quản lý sở thể hoạt động lãnh đạo quản lý thực tiễn đơn vị - Tác phong làm việc dân chủ: đặc trưng bản, khơi dậy tham gia nhiệt tình đóng góp sáng tạo quần chúng việc tạo định, thị, việc tổ chức thực đường lối, chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước sở có hiệu - Tác phong làm việc khoa học: Thể đặc điểm nghiệp vụ tổ chức p/c LĐ cấp sở Người lãnh đạo cần thiết phải có trình độ chuyên môn, trí tuệ, cấp tổ chức thực nên đòi hỏi người LĐQL phải có lực tổ chức, kỹ giao tiếp, am hiểu người sử dụng người việc, chỗ., - Tác phong việc hiệu quả, thiết thực: Đây tiêu chí đánh giá tài – đức cán LĐ, đánh giá phù hợp hay không phong cách lãnh đạo Cấp sở nơi thực hóa, đưa đường lối chủ trương, sách, pháp luật Đảng Nhà nước vào sống, đòi hỏi tác phong làm việc cán lãnh đạo, quản lý cấp sở phải đảm bảo tính hiệu thiết thực đưa định quản lý tổ chức thực - Tác phong sâu sát quần chúng: Là đặc trưng riêng biệt phong cách lãnh đạo sở Có sâu sát quần chúng có tác phong khoa học, dân chủ, hiệu thiết thực - Tác phong tôn trọng tôn trọng lắng nghe ý kiến quần chúng: phong cách không đặc trưng phong cách lãnh đạo cấp sở mà nguyên tắc làm việc, nguyên tắc ứng xử người lãnh đạo - Tác phong khiêm tốn học hỏi thực cầu thị: Giúp cho cán lãnh đạo, quản lý cấp sở tiến bộ, có thêm kinh nghiệm, tri thức, kỹ để hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Tác phong nàu giúp dễ gần quần chúng, chiếm cảm tình, tôn trọng quần chúng - Tác phong làm việc động sáng tạo: Nhạy bén việc phát mới, ủng hộ tích cực nhân lên thành diện rộng, thành phong trào để đời sống vật chất, tinh thần nhân dân sở ngày cải thiện, đổi mới, văn minh - Tác phong làm việc gương mẫu tiên phong: Là yếu tố đảm bảo vai trò lãnh đạo Đảng xã hội, tạo tín nhiệm, niềm tin nhân dân Để tạo bước chuyển đời sống trị, kinh tế, văn hóa…rất cần đến tác phong gương mẫu, tiên phong người cán lãnh đạo, quản lý để qua người dân mến phục, noi theo tin tưởng Liên hệ thực tiễn: câu Câu 5: Người lãnh đạo quản lý thực kỹ tuyên truyền thuyết phục nhằm hướng tới mục tiêu gì? Để đạt hiệu mục tiêu đó, người LĐQL cần lưu ý chuẩn bị yếu tố nào? Liên hệ thực tiễn đơn vị vấn đề qua ví dụ cụ thể Khái niệm tuyên truyền, thuyết phục (TT-TP): truyền bá giáo dục giải thích nhằm chuyển biến nâng cao nhận thức; bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, xây dựng thành niềm tin; thúc đẩy người hành động cách tự giác, nhằm thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề Mục tiêu: Người lãnh đạo, quản lý thực kỹ quản lý tuyên truyền, thuyết phục nhằm làm thay đổi đối tượng tạo niềm tin cho người nghe Các hình thức TT-TP bao gồm:  TT-TP cá nhân: gặp gỡ trực tiếp; thăm nhà; vận động hành lang  TT-TP nhóm: thảo luận nhóm nhỏ; diễn thuyết trước công chúng Để thực buổi TT-TP thành công tốt đẹp trước đám đông ta cần có công đoạn:  Quy trình chuẩn bị (có vai trò định) a Nghiên cứu đối tượng + Sự cần thiết nghiên cứu đối tượng Tùy vào đối tượng nghe CBLĐQL lực chọn phương pháp, tư liệu thuyết minh, ngôn ngữ phù hợp + Nội dung cần nghiên cứu: - Đặc điểm XH Thành phần, giai cấp,nghề nghiệp, học vấn, giới tính, tuổi tác - Đặc điểm tư tưởng, tâm lý XH Hệ thống quan điểm, kiến, động cơ, khuôn mẫu tư duy, trạng thái tâm trạng thể chất đối tượng… - Nhu cầu thông tin, thái độ đối tượng nội dung thông tin  CB LĐQL chọn cách thức thỏa mãn nhu cầu Từ nghiên cứu LĐQL xác định: mục đích, nội dung, phương thức, địa điểm, không gian, thời gian thích hợp cho buổi diễn thuyết b Chọn chủ đề cho diễn thuyết Chủ đề phải thỏa mãn yếu tố sau: - Mang đến cho đối tượng thông tin mới, hấp dẫn - Mang tính thiết thực, đáp ứng nhu cầu thông tin, phản ánh tâm tư nguyện vọng cộng đồng, người dân - Mang tính thời sự, tính cấp thiết tác động lớn đến dư luận XH, vấn đề mà công chúng quan tâm - Mang tính giáo dục tư tưởng Phải góp phần giáo dục tư tưởng cho người nghe, góp phần giúp người nghe hiểu đường lối, sách, pháp luật tâm thực Giúp người nghe hiểu vấn đề theo điều kiện bối cảnh c Xây dựng đề cương diễn thuyết Đề cương cần thỏa mãn yêu cầu sau: - Thể mục tiêu cần tuyên truyền thuyết phục thông qua: luận cứ, luận điểm, luận chứng - Bao hàm đầy đủ nội dung tuyên truyền cách logic, hệ thống - Đề cương thường gồm phần: Phần mở đầu Nên chọn phương thức lung khời phải ngắn gọn súc tích quan trọng, cần thể hiện:  Tạo không khí thân thiện, tích cực  Tạo ý, gây nhạc nhiên  thu hút đối tượng = kiện, tượng, số liệu có tính biểu tượng, thời có liên quan trực tiếp đến nội dung diễn thuyết  Quy định phương thức trao đổi, tranh luận hay phản biện  điều cần tránh mở đề: Tránh lang mang dài dòng, Tránh không liên quan đến vấn đề Không việc xin lỗi, cáo lỗi… Phần thân  Bố cục chặt chẽ, có quy tắc định: Theo thời gian:  khứ ngược lại; Không gian: gần  xa ngược lại; Quan hệ nhân quả: nguyên nhân  hậu quả; So sánh, đối chiếu: chọn mốc so sánh hợp lý; Quy nạp: từ riêng lẻ khái quát  chung nhất; Diễn dịch, phân tích: chung  riêng lẻ; Trinh tự POP: Từ vấn đề cần giải  đề xuất giải pháp  phân tích lựa chọn giải pháp phù hợp  Tính xác định, quán có luận chứng khoa học, thực tiễn cụ thể Phương tiện, tư liệu thực tiễn hỗ trợ, minh họa sinh động, thuyết phục  Tính tâm lý, sư phạm Khiêm tốn, hòa đồng nhân cách, diễn đạt rõ nghĩa, không thao thao bất tuyệt, không ồn ào, lúc nhấn mạnh, lúc chậm rãi, lúc lắng đọng người ta nghe, người ta thấm nội dung truyền đạt Đồng thời tạo làm chủ, ý trình tương tác ánh mắt, nụ cười, nét mặt ta người nghe; người nghe với Có tính giáo dục cao Phần kết luận Phải chốt được, tạo ấn tượng cho nội dung đưa nhận xét, kết luận chung Đặt cho người nghe nhiệm vụ định kêu gọi hành động  Trình bày buổi diễn thuyết: Quá trình diễn thuyết trình tương tác hai chiều người nói người nghe thông qua kênh: Kênh ngôn ngư kênh phi ngôn ngữ (fim ảnh, âm thanh, cử chỉ, động tác, cảm súc…) a/ Một số kỹ thu hút ý gây ấn tượng Nội dung thông tin mới; thời sự; thiết thực, trình bày logic, ngôn ngữ xác, phổ thông, có tính biểu cảm Dùng cac thủ thuật sau - Tăng hàm lượng thông tin = cách xử lý tốt lượng dư ngôn ngữ diễn đạt - Tăng hấp dẫn = sử dụng yếu tố bất ngờ, kịch tính, cách trình bày độc đáo - Sử dụng biện pháp ngôn ngữ: từ láy; ẩn dụ, văn thơ, câu đối, âm tiết hòa nhịp điệu… - Trình bày xen kẽ thực tế với trừu tượng.(sự kiện xen kẽ khái niệm, phạm trù…) - Khai thác tối đa mối quan hệ số lượng số liệu  nêu bật vấn đề Phát biểu ngẫu hứng, thoát ly đề cương b/ Thủ thuật tạo ý Dựa quy luật tâm sinh lý; quan sát thái độ, hành vi người nghe - Cử chỉ, vận động kết hợp với di chuyển (ko nên đứng yên chỗ) - Thủ thuật âm Lúc to, lúc nhỏ phù hợp với tâm trạng người nghe - Phương tiện trực quan - Thay đổi phương thức giao tiếp từ độc thoại  đối thoại - Khôi hài Ca hát, chơi chữ, nói lái, ngữ cảnh  giảm căng thẳng, mệt mỏi tạo lại ý - Kỹ trả lời thực đối thoại Rõ, trúng, yêu cầu câu hỏi; có lập luận sở khoa học, có xác đáng; nhã nhặn, khiêm tốn, phù hợp quan hệ giáo tiếp; gợi ý để người hỏi tự trả lời; trả lời hay hẹn cuối buổi, buổi khác tiếp tục diễn thuyết; Hạn chế phạm vi vấn đề  tránh lang mang; phù hợp thẩm quyền liên quan lợi ích quốc gia hay pháp lý Các nội dung chuẩn bị buổi TT-TP :  WHO (Ai?): xác định vai trò, vị trí người thuyết trình  WHAT? (Cái gì?): xác định nội dung thuyết trình  WHOM (cho ai?): xác định đối tượng tham gia đặc điểm đối tượng  WHY (Tại sao?): xác định mục đích buổi thuyết trình, mục đích vấn đề cần nói WHERE (Ở đâu?): xác định không gian, địa điểm buổi thuyết trình  WHEN (Khi nào?): xác định thời gian tổ chức, thời lượng buổi thuyết trình  HOW (Như nào?): xây dựng đề cương, dàn ý chi tiết chi buổi thuyết trình + Mở đầu: giới thiệu sơ lược thân, tên chuyên đề, mục tiêu chuyên đề + Nội dung: chia thành mục nhỏ, liệt kê phương phép, phương tiện hỗ trợ + Kết luận: tóm tắt, định hướng thái độ xây dựng kế hoạch hành động Liên hệ thực tiễn: Ngày 07 tháng 05 năm 2016, Bệnh viện Tâm Thần có tổ chức buổi tọa đàm, khám bệnh tư vấn miễn phí với chủ đề: “Suy giảm trí nhớ sa sút trí tuệ vấn đề thời đại tuổi già” Xác định chủ đề: Suy giảm trí nhớ sa sút trí tuệ vấn đề thời đại tuổi già Mục tiêu: Thân nhân, bệnh nhân nhận biết điều trị bệnh suy giảm trí nhớ sa sút trí tuệ Mục tiêu tuyên truyền: - Khái niệm sức khỏe, sức khỏe tâm thần Khái niệm suy giảm trí nhớ sa sút trí tuệ tuổi già - Hướng dẫn điều trị - Hướng dẫn chăm sóc nâng đỡ người bệnh a Nghiên cứu đối tượng: - Mọi tầng lớp người dân - Tìm hiểu tâm lý đối tượng: muốn phát sớm bệnh - Đối tượng: có người thân thân có suy giảm trí nhớ sa sút trí tuệ tuổi già - Thành phần xã hội: thành phần xã hội - Giới tính, tuổi tác đối tượng: trung niên b Địa điểm : Hội trường Bệnh viện Tâm Thần TP.HCM c Thời gian: 8h30 ngày 07/05/2016 d Xây dựng nội dung, đề cương tuyên truyền: - Phần mở : Trình bày sức khỏe gì? Sức khỏe tâm thần gì? Khái niệm bệnh suy giảm trí nhớ sa sút trí tuệ - Phần thân bài: Trình bày nguyên nhân - dịch tể - tỉ lệ mắc: ngắn gọn xúc tích Trình bày tiêu chuẩn chẩn đoán ( có hình ảnh cụ thể nguồn tài liệu…) Cách điều trị, phòng ngừa (vì đại đa số ko có chuyên môn nên cần rõ ràng, khái quát, dặc trưng nhằm dễ hiểu áp dụng) - Phần kết thúc: Tổng hợp ngắn gọn nội dung đưa Trao đổi, trả lời câu hỏi e Trình bày buổi diễn thuyết - Kỹ sử dụng ngôn ngữ (lời nói, cử ngôn ngữ): Sử dụng ngôn ngữ bình dân như: Buồn chán, lo lắng, hoang mang, khó ngủ… - Kỹ thu hút ý tái lập ý Quan tâm đến trình tương tác mắt đối tượng, thuộc nội dung để trình bày uyển chuyển, sinh động Sử dụng máy chiếu, hình ảnh minh họa, âm sinh động - Kỹ giải đáp trả lời câu hỏi Có thể trả lời ngay: phụ thuộc vào kiến thức, am hiểu sâu sắc vấn đề người trình bày Phân nhóm câu hỏi thành nhóm có câu trả lời giống hay gần giống để trả lời nội dung Câu 6: Phân biệt thông tin thức thông tin không thức lãnh đạo quản lý? Phân tích quy trình kỹ thu thập, xử lý thông tin ví dụ mà anh chị biết thực thực tiễn Qua đó, người lãnh đạo quản lý sở cần lưu ý vấn đề để việc thu thập xử lý thông tin hiệu quả? Khái niệm: Thông tin lãnh đạo quản lý truyền đạt thông điệp, tin tức có liên quan đến hệ thống quản lý, người nhận hiểu rõ ý nghĩa thông điệp mà người gởi muốn truyền đạt, có tác dụng giúp thực mục tiêu lãnh đạo, quản lý Đặc điểm bật:  Xét thái độ vật chất dạng tĩnh, thông tin quản lý thông điệp, tin tức, sản phẩm hữu hình, sản phẩm vô hình  Thông tin gắn liền với vận động Phân biệt thông tin thức không thức Theo tính chất thức, thông tin chia làm thông tin thức thông tin không thức − Thông tin thức thông tin phát theo quy định tổ chức Thông tin thức gắn liền với chức hệ thống quản lý đảm bảo tính thống hệ thống Do vậy, thông tin thức mang tính bình đẳng truyền đạt tiếp nhận − Thông tin không thức thông tin hình tah2nh lan truyền theo quan hệ không thức, gắn liền với tồn phát triển tổ chức không thức bên bên hệ thống quản lý Thông tin không thức có số đặc điểm đáng ý; + Thường nảy sinh nơi thiếu thông tin; mạng lưới truyền thông, thông tin bị bưng bít … + Là dạng thông tin được hình thành truyền đạt cách tự nhiên, tạo nên dư luận; dùng ý chí chủ quan để loại trừ + Tốc độ lan truyền nhanh + Thường không thật, độ tin cậy không cao; lan truyền đến đâu bị biến dạng đến + Thường không rõ xuất xứ + Sức thuyết phục cao; cấm đoán tính thuyết phục cao Quy trình thu thập, xử lý thông tin: a Thu thập thông tin:  Xác định nhu cầu đảm bảo thông tin (Nhu cầu thông tin quan, UBND, cá nhân người lãnh đạo quản lý)  Xác định nguồn kênh thông tin (Thông tin từ công văn thị cấp trên; Thông tin từ báo cáo cấp dưới; Thông tin từ quan báo chí; Thông tin từ kinh nghiệm, địa phương khác, sở khác)  Xây dựng thiết chế đảm bảo thông tin thông suốt b Xử lý thông tin:  Xử lý thông tin tức thời: phải trả lời cho dân, trả lời cho quan báo chí  Xử lý theo quy trình: + Phải có người tiếp nhận thông tin (số ghi công văn đến, đi) + Phân loại thông tin: thuộc thông tin hay công văn đến cho đối tượng, đến phận có trách nhiệm để xem xét, giải + Lưu trữ thông tin (lưu trữ đâu lưu trữ phương tiện cho dễ tìm) + Xử lý thông tin (truyền đạt kết xử lý thông tin, truyền đạt đến nơi có nhu cầu) Các kỹ cần có:  Kỹ thu thập thông tin: + Kỹ xác định loại thông tin cần thiết + Kỹ xác định nguồn thông tin + Kỹ lựa chọn phương pháp thu thập thông tin + Kỹ quan sát trực tiếp giác quan + Kỹ tìm đọc thông tin  Kỹ xử lý thông tin: + Kỹ ghi chép thông tin + Kỹ phân loại thông tin + Kỹ xếp, kết cấu thông tin + Kỹ xử lý thống kê + Kỹ xây dựng biểu đồ + Kỹ trích dẫn thông tin + Kỹ trình bày thông tin Liên hệ thực tiễn: Tại Bệnh viện Tâm Thần có trường hợp bệnh nhân Rối loạn tâm thần đánh căn-tin bệnh viện, khiến người bị té bất tỉnh bị chấn thương Sau đó, người nhà bệnh nhân bị đánh từ nước trở có ý định muốn gặp Ban lãnh đạo Bệnh viện để chất vấn trực tiếp Ban lãnh đạo phải giải việc nào? o Thu thập thông tin việc: mục tiêu thu thập thông tin ban lãnh đạo tình nhằm xác định tình xảy có phải nhân viên bệnh viện bất cẩn, không chăm sóc, quản lý tốt bệnh nhân hay không? Hay việc xảy ý muốn Thứ hai, bệnh nhân kích động có phải vấn đề điều trị chưa hợp lý hay không?  Hỏi người trực tiếp chứng kiến việc ngày hôm nghe họ mô tả lại, bao gồm: chủ tin, nhân viên bệnh viện  Xác định nguyên nhân vụ việc đâu?  Xem xét hồ sơ bệnh án bệnh nhân  Đưa bệnh nhân tâm thần bị chấn thương cấp cứu hỏi sở y tế tình trạng, mức độ tổn thương bệnh nhân o Trao đổi giải thích việc xảy cho người nhà bệnh nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Lần 1 - Trung cấp chính trị năm 2016, ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Lần 1 - Trung cấp chính trị năm 2016, ĐỀ CƯƠNG THẢO LUẬN Môn kỹ năng lãnh đạo quản lý Lần 1 - Trung cấp chính trị năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn