Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện mỹ lộc đến năm 2020

110 493 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/09/2016, 15:02

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NINH THỊ THANH TÂM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MỸ LỘC ĐẾN NĂM 2020 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI - NINH THỊ THANH TÂM HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ HUYỆN MỸ LÔC ĐẾN NĂM 2020 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS PHẠM CẢNH HUY HÀ NỘI - 2016 Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan: Bản luận văn tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân tác giả, thực sở nghiên cứu lý thuyết, kiến thức kinh điển, nghiên cứu khảo sát tình hình thực tiễn hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Phạm Cảnh Huy, Giảng viên Viện Kinh tế Quản lý, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Các số liệu kết luận văn trung thực, đánh giá, kiến nghị đưa xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm, chưa công bố hình thức trước trình, bảo vệ công nhận “Hội Đồng đánh giá luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ kinh tế ” Một lần nữa, xin khẳng định trung thực lời cam kết trên./ Tác giả Ninh Thị Thanh Tâm Ninh Thị Thanh Tâm Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP 1.1 Một số vấn đề thuế 1.1.1 Khái niệm: 1.1.2 Bản chất, chức thuế 1.1.3 Phân loại thuế, yếu tố cấu thành sắc thuế 1.1.4 Vai trò thuế kinh tế thị trường 1.2 Quản lý thu thuế hệ thống sách thuế hành Việt Nam 12 1.2.1 Quản lý thu thuế 12 1.2.2 Hệ thống sách thuế 16 1.2.3 Các sắc thuế áp dụng loại hình doanh nghiệp: 17 1.3 Quản lý thu thuế doanh nghiệp 23 1.3.1 Khái niệm, đặc điểm quản lý thu thuế 23 1.3.2 Mục tiêu quản lý thu thuế 25 1.3.3 Ý nghĩa quản lý thu thuế 26 1.3.4 Nội dung quản lý thu thuế doanh nghiệp 28 1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thu: 33 1.4.1 Nhân tố bên trong: 33 1.4.2 Các yếu tố môi trường bên ngoài: 37 Kết luận chương I: 40 Ninh Thị Thanh Tâm Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC 41 2.1 Đặc điểm tình hình kinh tế- xã hội huyện Mỹ Lộc 41 2.1.1 Khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên 41 2.1.2 Tình hình kinh tế - xã hội 41 2.1.3 Đặc điểm, tình hình phát triển doanh nghiệp chi cục thuế huyện Mỹ Lộc 44 2.1.4 Khái quát tổ chức máy quản lý thu thuế việc thực hiên chức quản lý thu thuế Chi cục thuế huyện Mỹ Lộc 46 2.3 Thực trạng công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc từ năm 2011-2015 52 2.3.1 Về quản lý đối tượng nộp thuế : 52 2.3.2 Lập dự toán thuế: 59 2.3.3 Tổ chức thu thuế: 60 2.3.4 Công tác kiểm tra thuế 64 2.3.5 Áp dụng công nghệ thông tin công tác quản lý thu thuế 68 2.4 Đánh giá công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc: 71 2.4.1 Những kết đạt được: 71 2.4.2 Những hạn chế 71 2.4.3 Những khó khăn quản lý thu thuế 78 Kết luận chương 2: 80 CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC 81 3.1 Định hướng, mục tiêu chi cục thuế huyện Mỹ Lộc quản lý thu NSNN giai đoạn 2015-2020 81 3.1.1 Quan điểm phát triển KT-XH huyện Mỹ Lộc 81 Ninh Thị Thanh Tâm Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3.1.2 Mục tiêu phát triển KT-XH huyện Mỹ Lộcđến năm 2020 81 3.1.3 Mục tiêu chi cục thuế quản lý thu ngân sách giai đoạn 20152020 82 3.2 Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc đến năm 2020 83 3.2.1 Giải pháp cấu tổ chức máy: 83 3.2.2 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, nâng cao nhận thức doanh nghiệp 86 3.2.3 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật tiên tiến nhằm nâng cao hiệu công tác quản lýthu thuế 87 3.2.4 Giải pháp công tác kiểm tra thuế 88 3.2.5 Giải pháp công tác quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp 89 3.2.6 Tăng cường công tác kê khai kế toán thuế 90 3.2.7 Tăng cường quản lý thu nhập chịu thuế thuế TNDN doanh nghiệp 92 3.2.8 Một số giải pháp khác 93 Kết luận chương 98 KẾT LUẬN 99 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Ninh Thị Thanh Tâm Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC KÝ HIỆU, VIẾT TẮT NNT Người nộp thuế CNTT Công nghệ thông tin GTGT Giá trị gia tăng TNDN Thu nhập doanh nghiệp TNCN Thu nhập cá nhân TTHC Thủ tục hành CSDL Cơ sở liệu CQT Cơ quan thuế HTKK Hỗ trợ kê khai QLT Ứng dụng Quản lý thuế TINC Ứng dụng đăng ký thuế QHS Ứng dụng theo dõi nhận trả hồ sơ thuế iHTKK Hệ thống khai thuế qua mạng TTĐB Thuế tiêu thụ đặc biệt CCHC Cải cách hành NSNN Ngân sách Nhà nước TTHT Tuyên truyền hỗ trợ ĐTNT Đối tượng nộp thuế Ninh Thị Thanh Tâm Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU Bảng 2.2: Biên chế công chức chi cục thuế Mỹ Lộc 48 Bảng 2.3: Thống kê đào tạo, bồi dưỡng cán công chức 50 Bảng 2.4: Thu ngân sách địa bàn huyện 51 Bảng 2.5: Doanh nghiệp đăng ký thuế Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015 52 Bảng 2.6: Kết công tác tuyên truyền người nộp thuế Giai đoạn 2011– 2015 55 Bảng 2.7: Kết công tác hỗ trợ người nộp thuế Giai đoạn 2011 - 2015 56 Bảng 2.4: Thu ngân sách địa bàn huyện 59 Hình : Triển khai dự toán đến đội thuế năm 2015 60 Bảng 2.9 Kết hoàn thuế GTGT cho doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 61 Bảng 2.10: Tình hình nợ đọng thuế giai đoạn 2011 - 2015 63 Bảng 2.11: Kết kiểm tra thuế doanh nghiệp địa bàn giai đoạn 2011 - 2015 65 Bảng 2.12: Kết kiểm tra hồ sơ khai thuế doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 67 Bảng 2.13: Các ứng dụng tin học triển khai nhằmphục vụ công tác quản lý thuế 70 Bảng 3.1 Giải pháp nhóm nhân sự: 85 Bảng 3.2: Về tăng cường công tác đào tạo: 86 Ninh Thị Thanh Tâm Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Thuế nguồn thu chủ yếu, lâu dài phận quan trọng ngân sách nhà nước, góp phần to lớn vào nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc Mục tiêu quan trọng nước ta xây dựng hệ thống thuế có hiệu lực hiệu cao Điều không phụ thuộc vào sách thuế hợp lý mà phụ thuộc lớn vào công tác quản lý thuế nhà nước Sau 20 năm thực cải cách sách thuế quản lýthu thuế, ngành thuếđã có đóng góp đáng kể vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển màĐảng Nhà nước đãđề Hệ thống sách thuế tương đối hoàn chỉnh, đảm bảo bao quát đầy đủ nguồn thu phù hợp với kinh tế thị trường hội nhập kinh tế quốc tế Quản lýthu thuế bước chuyên môn hoá, phát huy tốt vai trò, trách nhiệm cá nhân tập thể quản lý thu nộp thuế, bảo đảm tính công khai, minh bạch, dân chủ đổi Cục thuế tỉnh Nam Định thành lập năm 1990, Chi cục thuế huyện Mỹ Lộc trực thuộc Cục thuế tỉnh Nam Định nhiều năm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN.Cùng với ngành thuế nước, ngành thuế Nam Định quan tâm tới công tác quản lýthu thuế địa bàn Công tác tổ chức quản lýthu thuế bước cải cách, đại hoá, trình độ chuyên môn nghiệp vụ cán công chức thuế ngày nâng lên, kết thu ngân sách nhà nước năm sau cao năm trước Tuy nhiên, theo đánh giá chung công tác quản lýthu thuếđối với doanh nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc bộc lộ số tồn tại, là: Tình trạng nộp thuế chưa phản ánh quy mô SXKD doanh nghiệp, nhiều doanh nghiệp có hành vi gian lận trốn thuế, chiếm đoạt tiền thuế Nhà nước; việc bố trí xếp lực lượng cán công chức làm công tác kiểm tra chưa phát nhiều trường hợp vi phạm Ninh Thị Thanh Tâm Trang Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội pháp luật thuếđể ngăn chặn xử lý kịp thời; công tác tuyên truyền hướng dẫn sách pháp luật thuế cho người nộp thuế có lúc đại khái; tồn phận công chức thuế chưa đáp ứng yêu cầu công quản lýthu thuế theo hướng đại hóa ngành thuế.Chính sách thuế chưa bao quát hết nguồn thu kinh tế, chưa đảm bảo công nghĩa vụ thuế, tình trạng thất thu nhiều, máy thu thuế cồng kềnh, hiệu chưa cao Việc nghiên cứu để hoàn thiện tìm giải pháp đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục nhưđề xuất đổi pháp luật, để làm tăng thêm hiệu lực, hiệu công cụ thuế trở nên cần thiết Hiện xu hội nhập kinh tế khu vực giới tiến tới toàn cầu hoá tất yếu khách quan Theo hội nhập quốc tế thuế ngày rộng sâu nhằm khuyến khích đầu tư, tự hoá thương mại toàn giới Ngoài việc phải xây dựng hệ thống sách thuế tương thích quản lýthu thuế phải cải cách đại hoá theo chuẩn mực quản lýthu thuế quốc tế nhằm tạo điều kiện thuận lợi để thu hút mạnh mẽđầu tư nước vào Việt Nam khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam đầu tư nước ngoài, tạo môi trường thuận lợi đồng thuếđể phát triển kinh tế - xã hội đất nước Những yếu tố nêu đặt yêu cầu cấp thiết phải nâng cao hiệu quản lý thu thuế nói chung, hiệu quản lý thu thuế doanh nghiệp nói riêng nhằm tăng thu cho Ngân sách nhà nước đồng thời bắt kịp với phát triển mở rộng hội nhập ngành kinh tế khu vực mà ký kết hiệp định TPP – hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương Được công tác ngành thuế, qua thực tế Chi cục thuế phòng chức Cục thuế, có hội tìm hiểu thực trạng công tác quản lý thuếđối với doanh nghiệp, chọn đề tài “Hoàn thiện quản lý thu thuế doanh nghiệp chi cục thuế huyện Mỹ Lộc đến năm 2020” làm đề tài luận văn thạc sĩ Ninh Thị Thanh Tâm Trang Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Duy trì, củng cố Ban đạo chống thất thu đôn đốcthu nộp ngân sách nhà nước để huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống trị việc đôn đốc thu thuế, chống thất thu, thu hồi nợ đọng, khai thác tăng thu ngân sách Thực hiệnrà soát, phân loại nợ, tổng hợp xác số tiền thuế nợ, phân tích nguyên nhân nợ đối tượng nợ thuế để có giải pháp đôn đốc thu nợ hiệu như: động viên, thuyết phục doanh nghiệp có kế hoạch phân chia nguồn tiền để đảm bảo vừa trì, phát triển sản xuất kinh doanh, vừa có tiền nộp nợ thuế Đề nghị Chi cục trưởng, Đội trưởng cán để triển khai liệt biện pháp đôn đốc thu nợ cưỡng chế nợ thuế Đẩy mạnh việc thực công khai thông tin người nộp thuế, không nộp tiền thuế hạn phương tiện thông tin đại chúng theo quy định Luật Quản lý thuế 3.2.4 Giải pháp công tác kiểm tra thuế Thực mô hình quản lý thuế theo chức chức tra, kiểm tra đóng vai trò quan trọng công tác quản lýthu thuế Đểđảm bảo cho chế tự khai, tự nộp thuế hoạt động hiệu quả, chức kiểm tra cần phải tăng cường trọng Mục tiêu hàng đầu kiểm tra thuế làđảm bảo thi hành pháp luật thuế nghiêm minh từ hai phía doanh nghiệp quan thuế, loại trừ biểu gian lận thuế tượng tiêu cực công chức ngành thuế Do để nâng cao hiệu, chất lượng công tác tra, kiểm tra thuế, cần phải hoàn thiện theo hướng: - Tăng cường thu thập thông tin để xây dựng sở liệu tập trung, thống toàn diện doanh nghiệp suốt trình hoạt động thực nghĩa vụ thuế Những thông tin doanh nghiệp gồm: thông tin đặc điểm, quy mô, kết SXKD, thông tin quan hệ với ngân hàng, thông tin vi phạm pháp luật thuế - Xây dựng phần mền hỗ trợđể lựa chọn đối tượng kiểm tra dựa sở phân tích rủ ro thuế Tức chọn đối tượng kiểm tra qua kết phân Ninh Thị Thanh Tâm Trang 88 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tích thông tin, nghiên cứu dấu hiệu vi phạm từ hệ thống sở liệu doanh nghiệp - Tăng cường lực lượng kiểm tra thuế số lượng chất lượng Hệ thống kiểm tra thuế phải đủ mạnh để phát kịp thời hành vi gian lận thuế Xây dựng lực lượng kiểm tra chiếm khoảng 30% tổng số cán thuế, có trình độ chuyên sâu thuế, kế toán tài chính, có kiến thức ngoại ngữ, tin học có phẩm chất đạo đức tốt - Xây dựng chuyên đềkiểm tra, tổ chức tổng kết, đánh giá kết quảkiểm tra theo chuyên đề phổ biến kinh nghiệm công tác kiểm tra Xây dựng tài liệu hướng dẫn kỹ kiểm tra theo chuyên ngành cho cán kiểm tra thuế - Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, trao đổi nghiệp vụ kiểm tra ngành nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ, tính chuyên sâu, chuyên nghiệp cho lực lượng cán công chức kiểm tra thuế - Công bố kịp thời rộng rãi kết kiểm tra để doanh nghiệp thấy tính nghiêm minh pháp luật, khả khó che dấu hành vi vi phạm pháp luật thuế 3.2.5 Giải pháp công tác quản lý thu nợ cưỡng chế nợ thuế doanh nghiệp - Tăng cường đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo thủ tục, trình tự quy định pháp luật Thực rà soát, phân loại nợ; giao tiêu thu nợ hàng tháng cho phận, cán bộđể phân tích, đánh giá đề xuất biện pháp thu nợ thuế cưỡng chế nợ thuế có hiệu quả, đảm bảo số tiền thuếnợđến 31/12 hàng năm không vượt tỷ lệ % so với tổng thu NS cấp giao - Thực tốt công tác phối hợp với ngành chức năng, ngân hàng Thương mại tổ chức tín dụng Kho bạc Nhà nước, Ban quản lý dựán…để Ninh Thị Thanh Tâm Trang 89 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội trao đổi thông tin nhằm triển khai thực tốt nhiệm vụđôn đốc thu nợ tiền thuế cưỡng chế nợ thuế tổ chức, cá nhân nợđọng tiền thuế - Kiên công tác xử lý thu hồi nợđọng, thực biện pháp cưỡng chế tiền thuế, tiền chậm nộp vào NSNN Phấn đấu tiền thuế nợ, tiền chậm nộp chuyển kỳ sau phải giảm so với tháng trước giảm so với kỳ nhằm đảm bảo tỷ lệ nợđọng mức ngành quy định - Thu tối thiểu 80% khoản tiền thuế nợđến 90 ngày tiền thuế nợ 90 ngày thời điểm 31/12 hàng năm chuyển sang Thu 95% trở lên số thuế phát sinh hàng tháng, quý, năm Thu 80% trở lên kết xử lý sau kiểm tra thời hạn quy định - Định phối hợp quan Công an địa phương, cung cấp danh sách trường hợp nợ thuế lớn để thực quy chế phối hợp công tác xử lý tiền thuế nợ - Đẩy mạnh công tác phối hợp với quan truyền thông, thường xuyên công khai thông tin người nợ thuế phương tiện thông tin đại chúng trường hợp chây ỳ nợ thuế lớn theo Luật Quản lý thuếvà Luật sửa đổi, bổ sung sốđiều Luật Quản lý thuế, nhằm tranh thủ dư luận công tác thu hồi nợ thuế; Việc tuyên truyền phải thực nhiều hình thức cải tiến như: gửi tài liệu thuế qua email đến doanh nghiệp, sử dụng sốứng dụng công nghệ thông tin để chuyển tải thông tin tình hình thu nộp, việc chấp hành sách thuế, nhắc nhởđến người đại điện theo pháp luật 3.2.6 Tăng cường công tác kê khai kế toán thuế 3.2.6.1 Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp đăng ký thuế - Phối hợp với Sở Kế hoạch vàđầu tư tăng cường công tác tuyên truyền sách thuế, hỗ trợ tư vấn thuế cho doanh nghiệp làm thủ tục đăng ký kinh doanh đăng ký thuế Phối hợp với ngành tăng cường công tác Ninh Thị Thanh Tâm Trang 90 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội kiểm tra rà soát doanh nghiệp quốc doanh địa bàn, kiên xử phạt doanh nghiệp có hành vi vi phạm thủ tục đăng ký thuế - Xây dựng quy chế phối hợp trao đổi thông tin quan cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (sở Kế hoạch vàđầu tư) - Cơ quan cấp đăng ký mẫu dấu doanh nghiệp (cơ quan Công an) - Cơ quan Thuế nhằm nắm bắt thông tin cách nhanh chóng xác doanh nghiệp thành lập để quản lý thuế - Triển khai kết nối mạng thông tin quan có liên quan nhằm khai thác thông tin nhanh chóng, xác, kịp thời trường hợp thành lập doanh nghiệp mới, biến động doanh nghiệp hoạt động nhưchia, tách, giải thể, phá sản, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh để nâng cao hiệu công tác quản lý thuế 3.2.6.2 Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp kê khai thuế: Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực nghĩa vụ kê khai thuế tổ chức, cá nhân nhằm đạt mục tiêu tỷ lệ hồ sơ khai thuế hạn 100% so số cần phải kê khai nghĩa vụ thuế theo chế độ quy định; Tổ chức giao nhiệm vụ, kiểm tra đôn đốc để thực mục tiêu kiểm tra 100% hồ sơ khai thuế quan thuế nhằm phát hiện, xử lý kịp thời trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp; Thường xuyên phối hợp, định đối chiếu với quan đăng ký kinh doanh quyền địa phương để quản lý theo dõi, giám sát chặt chẽ người nộp thuế Thực tốt công tác giải hồ sơ hoàn thuế, kiểm tra chặt chẽ trước định hoàn, số liệu phải xác, khớp thẩm định đảm bảo quy trình Thực kiểm tra 100% trước hoàn thuếđối với trường hợp có rủi ro cao quản lý thuế, hoàn thuế GTGT Phát phản ánh kịp thời tượng lợi dụng sách để hoàn thuế không đối tượng nhằm chiếmđoạt tiền tiền hoàn thuế Ninh Thị Thanh Tâm Trang 91 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 3.2.7 Tăng cường quản lý thu nhập chịu thuế thuế TNDN doanh nghiệp - Tăng cường công tác rà soát doanh nghiệp thuộc diện miễn, giảm thuế TNDN hưởng ưu đãi đầu tư, đặc biệt doanh nghiệp nằm khu công nghiệp nhằm phát kịp thời trường hợp doanh nghiệp tự xác định miễn, giảm chưa Luật làm giảm số thuế phải nộp - Tăng cường công tác kiểm tra toán thuế năm để phát kịp thời hành vi khai sai, hành vi gian lận trốn thuế Để công tác kiểm tra đem lại hiệu quả, trình kiểm tra cần tập trung vào vào số vấn đề quan trọng sau: + Về doanh thu tính thuế: Xác định doanh thu tính thuế sai niên độ kế toán làm giảm số thuế phải nộp; Không ghi nhận khoản thu nhập tài khoản lãi chênh lệch tỷ giáđã thực kỳ tính thuế; Không lập hóa đơn hạng mục công trình xây dựng nghiệm thu toán hạng mục; Không kê khai tính thuếđối với khoản thu nhập từ dịch vụ dạy học, dạy nghề; không hạch toán vào thu nhập khoản tiền bồi thường; thông qua hoạt động liên kết công ty mẹ, công ty để nâng chi phí giảm doanh thu tính thuế + Về chi phíđược trừ xác định thu nhập chịu thuế: Trích khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng nợ phải thu khóđòi không quy định; Kết chuyển toàn chi phí sản xuất vào giá vốn hàng bán kỳ không tương ứng với doanh thu thực tế phát sinh, không phân bổ chi phí SXKD cho sản phẩm dở dang cuối kỳ; Sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa khối lượng hàng hóa dịch vụ mua vào; hạch toán quỹ lương không hợp đồng lao động, tiền thưởng khoản chi phụ cấp không quy định vượt định mức; hạch toán chi phí lãi vay không phục vụ mục đích SXKD; hạch toán chi phí khấu hao TSCĐ không phục vụ Ninh Thị Thanh Tâm Trang 92 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội mục đích SXKD không đủ thủ tục hồ sơ theo quy định; không hoàn nhập khoản trích trước thực tế chưa chi 3.2.8 Một số giải pháp khác 3.2.8.1.Triển khai thực Nghị số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 Chính phủ Tiếp tục thực NQ số 19/NQ-CP nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao lực cạnh tranh quốc gia, phấnđấuđạt mức ASEAN-4 cải cách hành 03 nhóm tiêu là: Kiểm tra trước hoàn thuế; thực quản lý rủi ro tra, kiểm tra thuế; thời gian kết xử lý khiếu nại thuế.Xây dựng chương trình hành động để triển khai thực Nghị số 36a/NQ-CP 14/10/2015 triển khai Chính phủ điện tử, trọng tâm tổ chức triển khai thực hóa đơn điện tử phạm vi toàn quốc; quan thuế hỗ trợ doanh nghiệp vừa nhỏ thực hóa đơn điện tử có xác thực quan thuế; tiếp tục triển khai dịch vụ nộp thuế qua mạng, hoàn thuế điện tử phối hợp với quan liên quan để triển khai dịch vụ nộp thuế đất đai, lệ phí trước bạ, hộ cá nhân qua mạng 3.2.8.2 Nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu bền vững sở hoàn thiện chức sắc thuế hệ thống thuế: Tất nước giới xây dựng hệ thống thuế với nhiều loại thuế khác nhau, qua động viên nguồn thu đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước Sử dụng nhiều loại thuế nguồn thu ổn định trường hợp có khó khăn mà bị thất thu loại thuế có loại thuế khác gánh đỡ Mặt khác, thuế không nhằm đảm bảo nguồn thu cho NSNN mà có nhiều tác dụng quản lý điều tiết kinh tế, thực động viên công hợp lý tầng lớp dân cư Về lý luận thực tiễn, không loại thuế thỏa mãn tất mục tiêu nói Ninh Thị Thanh Tâm Trang 93 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Việc áp dụng hệ thống thuế có nhiều loại thuế tạo môi trường tiếp nhận thuận lợi tầng lớp dân cư, gánh nặng thuế để đảm bảo nhu cầu chi tiêu NSNN không tập trung vào số đối tượng hạn hẹp mà dàn trải cho diện chịu thuế rộng lớn Tuy nhiên, có hệ thống thuế với nhiều loại thuế phức tạp, gây khó khăn tốn cho máy thu thuế Mỗi sắc thuế nên đảm nhiệm số chức chủ yếu, định, bảo đảm cho sắc thuế đơn giản, có hiệu cao Chẳng hạn, thuế GTGT áp dụng với đối tượng rộng rãi tạo nguồn thu ổn định, quan trọng cho NSNN thực việc kiểm kê kiểm soát thường xuyên hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; thuế TTĐB động viên thêm số thu cho NSNN người tiêu dùng hàng xa xỉ, hàng có nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe, phong tục tập quán nhân dân, hạn chế nhập sản xuất mặt hàng không thật cần thiết cho đời sống nhân dân, cho nghiệp phát triển kinh tế đất nước; thuế XNK với hàng rào thuế quan chặt chẽ biểu thuế phù hợp tạo điều kiện hòa nhập với thị trường quốc tế, bảo vệ sản xuất nội địa tạo nguồn thu quan trọng cho NSNN; thuế TNDN, thuế thu nhập cá nhân động viên đóng góp trực tiếp tổ chức, cá nhân có thu nhập cao Giữa sắc thuế có mối quan hệ mật thiết, không trùng lắp, không chồng chéo mà bổ sung cho để đảm bảo mục tiêu kinh tế - tài - xã hội hệ thống thuế Thuế quản lý thu thuế nước ta điều mẻ Song thuế quản lý thu thuế, doanh nghiệp nói chung, địa bàn nói riêng phù hợp với chế thị trường định hướng XHCN nước ta lại vấn đề nhiều mẻ nhiều góc độ Do vậy, nhận thức xác định chức sắc thuế hệ thống thuế nước ta yêu cầu có tầm quan điểm quản lý thuế nước ta Vấn đề cần xác định Ninh Thị Thanh Tâm Trang 94 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội rõ ràng, kinh tế nước ta là: kinh tế phát triển nhiều yếu tố khách quan, đặc biệt quy luật cung - cầu, quy luật giá trị Thuế có vai trò quan trọng điều tiết vĩ mô kinh tế mức độ góp phần, công cụ Do đó, việc xây dựng sách quản lý thu thuế cần khắc phục quan điểm cường điệu thuế cần đề cho chức điều tiết mức độ vừa phải, thích hợp, bước bảo đảm tính trung lập thuế, để sách thuế biện pháp quản lý không phức tạp gây nhiều khó khăn cho việc tổ chức thực Quan điểm bao trùm sách biện pháp quản lý thuế không can thiệp sâu vào khía cạnh tích cực hay tiêu cực sở sản xuất kinh doanh cần tạo môi trường thông thoáng để sở chủ động, linh hoạt điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tạo khối lượng hàng hóa, dịch vụ nhiều, chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng xã hội nghiệp phát triển kinh tế, sở có thu nhập cao nộp thuế đầy đủ theo quy định pháp luật thuế Mỗi sắc thuế hệ thống thuế cần hướng vào mục tiêu nuôi dưỡng phát triển nguồn thu cách bền vững 3.2.8.3 Khuyến khích phát triển rộng rãi tổ chức tư vấn thuế, đại lý thuế có thu phí nhằm hỗ trợđắc lực cho người nộp thuế thực chế tự khai tự nộp thuế - Tư vấn thuế, đại lý thuế có vai trò quan trọng việc giải vướng mắc doanh nghiệp thực luật thuế Để thực tốt quản lýthu thuế theo theo chế tự khai tự nộp thuế cấn phải phát triển dịch vụ tư vấn với hình thức tư vấn phong phú linh hoạt so với thời gian qua: - Hiện địa bàn huyện Mỹ Lộc chưa có công ty tư vấn thuế, đại lý thuế thành lập để hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, với gia tăng doanh nghiệp phát triển hình thức cần thiết Tuy nhiên Ninh Thị Thanh Tâm Trang 95 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội để bảo đảm trình quản lýthu thuếđạt kết mong đợi, ngành thuế phải kiểm soát chất lượng dịch vụ tổ chức cung cấp, có tạo phát triển bền vững, tránh rủ ro buông lỏng quản lý - Phát triển hình thức tư vấn cho đạt hiệu Có thể tiến hành hoạt động tư vấn hình thức sau: Tư vấn trực tiếp; tư vấn theo nhóm đối tượng; tư vấn qua hòm thưđiện tử 3.2.8.4 Triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 cho ngành thuế gắn liền với cải cách thủ tục hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 xem giải pháp hiệu không cho doanh nghiệp mà cho quan quản lý hành Đối với ngành thuế góp phần thúc đẩy trình hoàn thiện hệ thống quản lý thuế nói chung quản lý thu thuế nói riêng theo chuẩn quốc tế nâng cao hiệu công tác quản lýthu thuế Tại chi cục thuế quy trình tuân thủ theo dõi kiểm soát chặt chẽ bước, từ khâu khâu cuối trình quản lýthu thuế Việc áp dụng ISO sẽđảm bảo việc xây dựng, kiểm soát cải tiến hoàn thiện quy trình thực tốt phục vụ doanh nghiệp hiệu Việc áp dụng ISO vào quản lýthu thuế sẽđem lại lợi ích sau: - Tạo sở cho phương pháp làm việc khoa học thông qua việc xây dựng thực thống thủ tục, quy trình, hướng dẫn biểu mẫu cho công việc cụ thể - Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn từ người lãnh đạo tới cán công chức; ranh giới trách nhiệm mối quan hệ đơn vị quan thông qua việc xây dựng sổ tay chất lượng - Rút ngắn thời gian thực thủ tục xem xét, giải yêu Ninh Thị Thanh Tâm Trang 96 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cầu doanh nghiệp gải miễn giảm, hoàn thuế, giải đáp vướng mắc sách chếđộ thuế - Kiểm soát công việc tốt hơn, giảm đáng kể sai sót tồn đọng giải công việc - Tinh thần trách nhiệm cán công chức thuếđược nâng cao, quan hệ quan thuế doanh nghiệp cải thiện qua thái độ tiếp xúc văn hóa hơn, giải công việc nhanh hơn, tình trạng thờơ, gây nhũng nhiễu sẽđược giảm thiểu - Công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu khoa học thuận tiện cho việc tìm kiếm, sử dụng 3.2.8.5 Xây dựng sở vật chất, điều kiện làm việc quan thuế đại, thực tốt chế độ cán công chức Rà soát lại sở vật chất quan thuế cấp có kế hoạch xây dựng, cải tạo lại trụ sở, trang thiết bị làm việc, xây dựng sở vật chất, điều kiện làm việc quan thuế khang trang, công quyền, đại Thực tốt chếđộ sách cán công chức Thực tốt quy chế khoán chi, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng kịp thời, việc giải chếđộ cho công chức kịp thời xác, chếđộ không gây phiền hà cho công chức Ninh Thị Thanh Tâm Trang 97 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội Kết luận chương Trên sở định hướng nguyên nhân hạn chế công tác quản lýthu thuếđối với doanh nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc, luận văn đưa giải pháp tăng cường công tác quản lý thu thuếđối với doanh nghiệpđến năm 2020, là: cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ, công tác kê khai & kế toán thuế, công tác kiểm tra thuế, công tác thu nợ cưỡng chế nợ thuế, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, tăng cường áp dụng công nghệ thông tin quản lýthu thuế Ninh Thị Thanh Tâm Trang 98 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội KẾT LUẬN Trong thời gian qua, công tác quản lýthu thuếđối với doanh nghiệp địa bàn huyện Mỹ Lộc đãđem lại hiệu định: trình độ quản lýthu thuếđã bước nâng cao phù hợp với tình hình phát triển KT-XH; góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ởđịa phương Chi cục thuế huyện Mỹ Lộc tâm xây dựng ngành thuế tiên tiến, đại chuyên nghiệp nhằm đản bảo thực thi tốt pháp luật thuế, đảm bảo quản lýthu thuế theo châm ngôn “ Minh bạch – Chuyên nghiệp – Liêm Đổi mới” Trên sở nghiên cứu lý luận thực trạng quản lýthu thuếđối với doanh nghiệp huyện Mỹ Lộc giai đoạn 2011-2015, luận văn đãđạt kết chủ yếu sau: Một là, tổng hợp góp phần làm rõ lý luận quản lýthu thuếđối với doanh nghiệp khẳng định cần thiết khách quan nâng cao hiệu quản lý thu thuếđối với doanh nghiệp theo chế quản lý thuế tự khai, tự nộp Hai là, luận văn nghiên cứu thực trạng rút thành tựu nguyên nhân hạn chế quản lýthu thuếđối với doanh nghiệp huyện Mỹ Lộc thời gian qua Ba là, sở lý luận, phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản lý thu thuếđối với doanh nghiệp, phân tích yếu tốảnh hưởng đến chức trình quản lýthu thuế: từ công tác quản lý người nộp thuế; đăng ký kê khai thuế; công tác kiểm tra thuế, thu nợ cưỡng chế nợ thuế Luận văn đề xuất số giải pháp như: - Giải pháp mang tính vĩ mô, đề nghị bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện số sách thuế cho phù hợp với thực tế thông lệ quốc tế - Đề xuất giải pháp chủ yếu biện pháp mang tính cấp bách Ninh Thị Thanh Tâm Trang 99 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội ngành thuế, là: cần kiện toàn máy tổ chức; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hỗ trợ Người nộp thuế; công tác kiểm tra thuế, công tác thu nợ cưỡng chế nợ thuế Bên cạnh đó, cần phải tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, áp dụng công nghệ quản lý thuế đại thông qua chương trình tin học hoá, tựđộng hoá Nội dung công tác quản lý thu thuế doanh nghiệp vấn đề tương đối rộng, phức tạp Trong hệ thống chếđộ, sách quản lýthu thuế thường xuyên thay đổi trình thực đề tài điều kiện thời gian nghiên cứu hạn hẹp hạn chế định khách quan lẫn chủ quan, luận văn tránh khỏi thiếu sót, hạn chế Tác giả mong nhận góp ý, bảo thầy giáo, cô giáo, cán công chức ngành Thuế - người giàu kiến thức thực tiễn bạn bè đồng nghiệp, với hy vọng đóng góp số giải pháp quản lý thu thuế địa bàn huyện có hiệu thiết thực Qua góp phần đảm bảo hệ thống thuế phục vụ ngày tốt tình hình phát triển kinh tế - xã hội công công nghiệp hóa, đại hóa đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Ninh Thị Thanh Tâm Trang 100 Khóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Tài (2015), Quyết định 1491/QĐ-BTC ngày 30/07/2015 việc ban hành kế hoạch cải cách hành Bộ tài giai đoạn 20162020, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật thuế Giá trị gia tăng số 16/VBHN-VPQH, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 14VBHN- VPQH, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt số 06/VBHN-VPQH, Hà Nội Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam (2014), Luật thuế Tài nguyên số 18/VBHN-VPQH, Hà Nội Tổng cục thuế (2015), Báo cáo tổng kết nhiệm vụ công tác ngành thuế năm 2015, Hà Nội Tổng cục thuế (2008), Quy trình Quản lý kê khai, nộp thuế kế toán thuế, Hà Nội Tổng cục thuế (2008), Quy trình Kiểm tra thuế, Hà Nội Tổng cục thuế (2009), Quy trình Đăng ký thuế, Hà Nội 10 Tổng cục thuế (2008), Quy trình Cưỡng chế nợ thuế, Hà Nội 11 Tổng cục thuế (2011), Quy trình Quản lý thu nợ thuế, Hà Nội 12 Thủ tướng Chính phủ (2011), Chiến lược cải cách đại hoá ngành thuế giai đoạn 2011-2020, Hà Nội 13 Viện chiến lược phát triển(2001) Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế-xã hội VN đến năm 2010 tầm nhìn 2020, Hà Nội Ninh Thị Thanh TâmKhóa 2014A Luận văn Thạc sĩ quản trị kinh doanh Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 14 Viện chiến lược phát triển(2001) Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế-xã hội VN đến năm 2010 tầm nhìn 2020,Hà Nội 15 Trường Đại học Tài - Kế toán Hà Nội (2000), Thuế, Nxb Tài chính, Hà Nội 16 Viện Chiến lược phát triển (2001), Cơ sở khoa học số vấn đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010 tầm nhìn 2020, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Nguyễn Sinh Hùng( Bộ trưởng tài chính)(2002),Các doanh nghiệp kinh doanh có hiệu thực tốt nghĩa vụ thuế cần tôn vinh, Thuế Nhà nước Trang Web: 18 Website Bộ tài http://www.mof.gov.vn 19 Website Cục thuế Nam Định http://thuenamdinh/nditax 20 Website Tổng cục thuế http://www.gdt.gov.vn Ninh Thị Thanh TâmKhóa 2014A
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện mỹ lộc đến năm 2020 , Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện mỹ lộc đến năm 2020 , Hoàn thiện quản lý thu thuế đối với các doanh nghiệp tại chi cục thuế huyện mỹ lộc đến năm 2020 , LÝ LUẬN CHUNG VỀ THUẾ VÀ QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP, 2 Quản lý thu thuế và hệ thống chính sách thuế hiện hành tại Việt Nam, c/ Thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC, Bảng 2.5: Doanh nghiệp đăng ký thuế Giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2015, Bảng 2.7: Kết quả công tác hỗ trợ người nộp thuế Giai đoạn 2011 - 2015, Hình 2. 8 : Triển khai dự toán đến từng đội thuế năm 2015., Bảng 2.12: Kết quả kiểm tra hồ sơ khai thuế đối với doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015, Bảng 2.13: Các ứng dụng tin học đã triển khai nhằmphục vụ công tác quản lý thuế, HOÀN THIỆN QUẢN LÝ THU THUẾ ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN MỸ LỘC, Bảng 3.2: Về tăng cường công tác đào tạo:, Kết luận chương 3

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới bán

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn