Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

175 400 0
  • Loading ...
1/175 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2016, 14:15

ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bƣớc phát triển mới về kết quả và hiệu quả trong đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học. Các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phần nào giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đó là việc làm, thu nhập của ngƣời làm lao động nhất là đối với lao động đã qua đào tạo trong lĩnh vực thể thao góp phần thúc đẩy ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, gắn lợi ích các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với lợi ích xã hội. Đây là một vấn đề rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đứng trƣớc những thách thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trƣờng trong nƣớc (nhƣ việc ra đời các Khoa giáo dục thể chất tại nhiều trƣờng đại học trong cả nƣớc có đào tạo nguồn nhân lực về thể dục thể thao) và quốc tế về đào tạo cử nhân với 4 chuyên ngành: giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, quản lý thể thao, y sinh học thể thao và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với hai chuyên ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao đòi hỏi các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải ra sức cải tiến tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời kỳ phát triển mới khi Việt Nam gia nhập WTO, là thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định xuyên Thái Bình Dƣơng TPP. Trong các yếu tố cấu thành hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học nhƣ vốn, công nghệ, thiết bị, cơ sở vật chất,… thì con ngƣời đƣợc xem là yếu tố quyết định nhất. Các lý thuyết về quản trị hiện nay đều khẳng định quản trị nguồn nhân lực là chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị chung. Do đó, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, cũng nhƣ sự ổn định của nó phải đƣợc quan tâm hàng đầu, đây là vấn đề cấp thiết cần phải sớm đƣợc nghiên cứu. Việc nghiên cứu này sẽ tổng hợp cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ ở các trƣờng đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ ĐẶT VẤN ĐỀ Trong những năm gần đây, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bƣớc phát triển mới về kết quả và hiệu quả trong đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học. Các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã phần nào giải quyết những vấn đề bức xúc của xã hội đó là việc làm, thu nhập của ngƣời làm lao động nhất là đối với lao động đã qua đào tạo trong lĩnh vực thể thao góp phần thúc đẩy ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội, gắn lợi ích các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với lợi ích xã hội. Đây là một vấn đề rất có ý nghĩa trong giai đoạn hiện nay. Tuy nhiên, các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang đứng trƣớc những thách thức to lớn với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trƣờng trong nƣớc (nhƣ việc ra đời các Khoa giáo dục thể chất tại nhiều trƣờng đại học trong cả nƣớc có đào tạo nguồn nhân lực về thể dục thể thao) và quốc tế về đào tạo cử nhân với 4 chuyên ngành: giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, quản lý thể thao, y sinh học thể thao và đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với hai chuyên ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao đòi hỏi các trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phải ra sức cải tiến tổ chức quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học nhằm đáp ứng yêu cầu xã hội trong thời kỳ phát triển mới khi Việt Nam gia nhập WTO, là thành viên Cộng đồng kinh tế ASEAN và Hiệp định xuyên Thái Bình Dƣơng TPP. Trong các yếu tố cấu thành hiệu quả công tác đào tạo, huấn luyện và nghiên cứu khoa học nhƣ vốn, công nghệ, thiết bị, cơ sở vật chất,… thì con ngƣời đƣợc xem là yếu tố quyết định nhất. Các lý thuyết về quản trị hiện nay đều khẳng định quản trị nguồn nhân lực là chức năng cốt lõi và quan trọng nhất của tiến trình quản trị chung. Do đó, việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực tại các trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cả về số lƣợng lẫn chất lƣợng, cũng nhƣ sự ổn định của nó phải đƣợc quan tâm hàng đầu, đây là vấn đề cấp thiết cần phải sớm đƣợc nghiên cứu. Việc nghiên cứu này sẽ tổng hợp cơ sở lý luận và đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ ở các trƣờng đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THANH BÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÁC TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2016 MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHI N CỨU 1.1 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 1.1.1 Khái niệm nguồn nhân lực 1.1.2 Khái niệm nguồn nhân lực Thể dục Thể thao 1.1.3 Khái niệm quản trị nguồn nhân lực 10 1.2 Vai trò, ý nghĩa quản trị nguồn nhân lực 14 1.2.1 Thiết lập tham gia thiết lập sách nguồn nhân lực 15 1.2.2.Thực phối hợp lãnh đạo trực tuyến phòng, ban khác thực chức năng, hoạt động quản trị nguồn nhân lực đơn vị 15 1.2.3 Cố vấn cho lãnh đạo trực tuyến kỹ quản trị nguồn nhân lực 15 1.2.4 Kiểm tra, đôn đốc việc thực sách thủ tục nguồn nhân lực 16 1.3 Các chức quản trị nguồn nhân lực 16 1.3.1 Nhóm chức thu hút nguồn nhân lực 16 1.3.2 Nhóm chức đào tạo phát triển 17 1.3.3 Nhóm chức trì nguồn nhân lực 17 1.4 Quản trị nguồn nhân lực nhà trƣờng 18 1.4.1 Tầm quan trọng quản trị nguồn nhân lực nhà trƣờng 18 1.4.2 Những đặc điểm tập thể sƣ phạm 20 1.4.3 Tuyển dụng nhân 22 1.5 Đánh giá nhân nhà trƣờng 26 1.5.1 Mục đích đánh giá 26 1.5.2 Nội dung đánh giá 27 1.5.3 Xu hƣớng đánh giá hiệu việc làm 27 1.6 Quản lý nguồn nhân lực môi trƣờng giáo dục khiếu - nghệ thuật 29 1.7 Giới thiệu Trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 34 1.7.1 Trƣờng Đại học Thể dục thể thao Bắc Ninh 34 1.7.2 Trƣờng Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng 35 1.7.3 Trƣờng Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 36 1.8 Các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan 37 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG, PHƢƠNG PHÁP VÀ TỔ CHỨC NGHI N CỨU 40 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu 40 2.1.2 Khách thể nghiên cứu 40 2.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 40 2.2.1 Phƣơng pháp phân tích tổng hợp tài liệu 40 2.2.2 Phƣơng pháp điều tra xã hội học 40 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích SWOT 41 2.2.4 Phƣơng pháp thực nghiệm xã hội học 43 2.2.5 Phƣơng pháp toán thống kê 43 2.2.6 Phƣơng pháp kiểm định Wilcoxon 44 2.3 Tổ chức nghiên cứu 44 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ BÀN LUẬN 45 3.1 Đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 45 3.1.1 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 45 3.1.1.1 Thực trạng nguồn nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 45 3.1.1.2 Thực trạng trì nguồn nhân lực Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 54 3.1.1.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 59 3.1.2 Đánh giá công chức, viên chức, ngƣời lao động hoạt động quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 62 3.1.2.1 Xây dựng thang đo đánh giá quan điểm công chức, viên chức, ngƣời lao động hoạt động quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 62 3.1.2.2 Đặc điểm nhân học công chức, viên chức, ngƣời lao động Trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch tham gia khảo sát 67 3.1.2.3 Quan điểm công chức, viên chức ngƣời lao động hoạt động quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 71 3.2 Đề xuất số giải pháp quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 84 3.2.1 Căn để đƣa giải pháp quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học Thể dục Thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 84 3.2.2 Đề xuất số giải pháp quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch 89 3.3 Ứng dụng số giải pháp quản trị nguồn nhân lực trƣờng Đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 96 3.3.1 Ứng dụng số giải pháp quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 96 3.3.2 Kết ứng dụng số giải pháp quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh 102 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 108 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHI N CỨU ĐÃ CÔNG BỐ CÓ LI N QUAN ĐẾN LUẬN ÁN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC KÝ HIỆU VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN VIẾT TẮT THUẬT NGỮ TIẾNG VIỆT CBQL Cán quản lý CC Công chức ĐH Đại học M Mean – Trung bình NLĐ Ngƣời lao động NNL Nguồn nhân lực TDTT Thể dục thể thao - Strengths (S) : Điểm mạnh SWOT - Weaknesses (W): Điểm yếu - Opportunities (O): Cơ hội - Threats (T): Thách thức VHTTDL Văn hóa, Thể thao Du lịch TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh VC Viên chức CC, VC & NLĐ Công chức, viên chức ngƣời lao động DANH MỤC CÁC BIỂU BẢNG, BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ TRONG LUẬN ÁN T ể loại Số Nội dun Trang Thống kê số lƣợng, trình độ CC, VC & 3.1 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 45 VHTTDL Thống kê CC, VC & NLĐ theo loại hợp đồng 3.2 trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 47 Thống kê CC, VC & NLĐ theo đảng viên 3.3 trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 49 Thống kê CC, VC & NLĐ theo độ tuổi 3.4 trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 49 Thống kê theo trình độ chuyên môn giảng 3.5 viên trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 50 VHTTDL Thống kê số lƣợng CC, VC & NLĐ học Bản 3.6 nƣớc Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 52 VHTTDL Thống kê số lƣợng CC, VC & NL học tập nâng 3.7 cao trình độ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 53 VHTTDL Hệ số tính theo phụ cấp chức vụ CC, VC & 3.8 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 55 Hệ số tính theo lƣơng CC, VC & NLĐ 3.9 Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 55 Tiền hỗ trợ CC, VC & NLĐ nghỉ ngơi tái tạo 3.10 sức lao động hàng năm Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 57 Các khoảng khen thƣởng hỗ trợ cho CC, VC & 3.11 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 58 VHTTDL Thang đo ban đầu đánh giá quan điểm 3.12 CC, VC & NLĐ đơn vị lao động 62 Kết phân tích Cronbach Alpha lần thang 3.13 3.14 đo ban đầu đánh giá quan điểm CC, VC Sau trang & NLĐ đơn vị lao động 65 Thang đo thức đánh giá quan điểm Sau CC, VC & NLĐ đơn vị lao động trang 65 Kết phân tích Cronbach Alpha lần thang đo 3.15 thức đánh giá quan điểm CC, VC & NLĐ đơn vị lao động Sau trang 65 Kết phân tích nhân tố EFA thang đo đánh giá 3.16 quan điểm CC, VC & NLĐ đơn vị lao động Sau trang 66 Thực trạng trình độ ngoại ngữ CC, VC & 3.17 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 70 VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Cảm 3.18 nhận chung Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 82 VHTTDL Kết thống kê lựa chọn chuyên gia 3.19 mức độ khả thi nhóm giải pháp phát triển Sau trang công tác quản trị nguồn nhân lực trƣờng 94 ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL Kết phân tích wilcoxon lựa chọn 3.20 chuyên gia mức độ khả thi nhóm giải Sau trang pháp phát triển công tác quản trị nguồn nhân lực 94 trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL Ứng dụng số giải pháp quản trị NNL 3.21 Trƣờng ĐH TDTT TP.HCM 98 Thực trạng trình độ chuyên môn CC, VC 3.1 & NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 46 VHTTDL Thực trạng loại hợp đồng CC, VC & 3.2 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 47 VHTTDL 3.3 3.4 Thực trạng giới tính CC, VC & NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL Thực trạng độ tuổi CC, VC & NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 48 50 Thực trạng trình độ chuyên môn CC, VC & 3.5 NLĐ giảng viên trƣờng ĐH TDTT 51 thuộc Bộ VHTTDL Thực trạng số lƣợng CC, VC & NLĐ học Biểu đồ 3.6 nƣớc Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 52 VHTTDL Thực trạng số lƣợng CC, VC & NLĐ học Lý 3.7 luận trị Trƣờng ĐH TDTT thuộc 53 Bộ VHTTDL Thực trạng số lƣợng CC, VC & NLĐ học Tiến 3.8 sĩ, Thạc sĩ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 54 VHTTDL 3.9 Thực trạng giới tính CC, VC & NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 67 Thực trạng trình độ học vấn CC, VC & 3.10 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 68 VHTTDL 3.11 Thực trạng độ tuổi CC, VC & NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 68 Thực trạng nhóm đối tƣợng CC, VC & 3.12 NLĐ Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 69 VHTTDL Thực trạng mong đợi CC, VC & NLĐ 3.13 Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 71 Kết đánh giá CC, VC & NLĐ 3.14 nhóm quan điểm Trƣờng ĐH TDTT 72 thuộc Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Nhận 3.15 xét công việc thực Trƣờng 73 ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Chất 3.16 lƣợng giám sát Trƣờng ĐH TDTT thuộc 74 Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm vấn 3.17 đề đào tạo thăng tiến Trƣờng ĐH 75 TDTT thuộc Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Tình hình đánh giá kết thực công việc 3.18 thân Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ 76 VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm vấn đề 3.19 lƣơng, thƣởng, phúc lợi Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL 77 Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Nhận 3.20 xét thông tin, giao tiếp nhà trƣờng 78 Trƣờng ĐH TDTT thuộc Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm môi 3.21 trƣờng, không khí làm việc Trƣờng ĐH 79 TDTT thuộc Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Nhận 3.22 xét nhà trƣờng Trƣờng ĐH TDTT thuộc 80 Bộ VHTTDL Đánh giá CC, VC & NLĐ qua nhóm Nhà 3.23 trƣờng mang lại thỏa mãn Trƣờng ĐH 81 TDTT thuộc Bộ VHTTDL 1.1 Sơ đồ 3.1 Các chức quản trị nguồn nhân lực 17 Quy trình tuyển dụng Trƣờng ĐH TDTT Sau thuộc Bộ VHTTDL trang 61 Có sách đãi ngộ hợp lý tạo điều kiện để công chức, viên chức, ngƣời lao động học tập nâng cao lực Nghiên cứu xây dựng áp dụng thí điểm chế trả lƣơng thu nhập tăng thêm cho số đơn vị đặc thù theo hƣớng gắn với hiệu công việc để khuyến khích công chức, viên chức, ngƣời lao động giỏi Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, việc sử dụng hợp lý có tác dụng không trì đƣợc số lƣợng mà góp phần phát triển lực công chức, viên chức ngƣời lao động nhà trƣờng Trên sở thực trạng đội ngũ cán theo vị trí việc làm yêu cầu nhiệm vụ nhà trƣờng giai đoạn lộ trình phát triển để cụ thể hóa công tác cán thông qua kế hoạch tuyển dụng, sử dụng theo tiêu chuẩn chức danh II N óm iải p áp Áp dụn k oa ọc v côn n Bộ VHTTDL Xây dựng quy định nghiên cứu khoa học công chức, viên chức, ngƣời lao động đơn vị cách cụ thể cho đối tƣợng Tổ chức nghiên cứu định hƣớng công tác nghiên cứu khoa học theo nhu cầu cấp bách Sử dụng trang thiết bị, công nghệ đại công tác nghiên cứu khoa học đơn vị ệ Trƣờn ĐH TDTT t uộc III Nhóm giải pháp Phát triển trìn độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực Trƣờn ĐH TDTT t uộc Bộ VHTTDL Cụ thể hóa thành chế, sách Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Nhà trƣờng 10 11 IV Thiết lập mối quan hệ nhà trƣờng với sở đào tạo sau đại học có uy tín nƣớc để giúp đỡ, hỗ trợ nhà trƣờng việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tiến sỹ Cử giảng viên, cán quản lý đào tạo nƣớc ngƣời theo hƣớng đa dạng, đề án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ Nhà nƣớc, tăng cƣờng chƣơng trình hợp tác đào tạo nhà trƣờng với sở đào tạo nƣớc Tăng cƣờng quy chuẩn lƣợng giảng viên, quy định cụ thể thời gian tham gia học tập nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ giảng viên Xây dựng sách bố trí lao động theo hƣớng tinh giảm, tiết kiệm N óm iải p áp P át triển kỹ năn c o n uồn n ân lực Trƣờn ĐH TDTT t uộc Bộ VHTTDL Thƣờng xuyên tổ chức nhiều chƣơng trình phát triển kỹ cán quản lý, giảng viên, nhân viên nghiệp vụ kỹ làm việc nhóm, kỹ lập kế hoạch, kỹ quản lý, kỹ khai 12 thác tin học, kỹ ngoại ngữ (nghe, nói,đọc, viết); kỹ nghiên cứu khoa học, kỹ sƣ phạm để kỹ ngày đƣợc nâng cao góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nhà trƣờng Kiện toàn nhân làm công tác quản lý khoa học, đối ngoại, mời giảng viên 13 có uy tín trƣờng đại học, viên nghiên cứu có uy tín để bồi dƣỡng kỹ nghiên cứu khoa học giảng viên CBQL nhà trƣờng Xây dựng văn quy định nâng cao trình độ ngoại ngữ mà chủ yếu tiếng 14 Anh theo chuẩn quốc tế nhƣ TOEFL, IELTS tạo môi trƣờng nâng cao kỹ giao tiếp, dịch, đọc tài liệu Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng theo định kỳ với thời gian, địa điểm thích hợp để 15 nâng cao kỹ cho giảng viên, CBQL nhà trƣờng V 16 17 N óm iải p áp nân cao n ận t ức c o n uồn n ân lực Trƣờn ĐH TDTT t uộc Bộ VHTTDL Các tổ chức đoàn thể, tổ chức trị xá hội nhà trƣờng thƣờng xuyên tuyên truyền chủ trƣơng sách Nhà nƣớc liên quan đến giao dục- đào tạo nhằm tạo chuyển biến tích cực nhận thức giảng viên, CBQL nhân viên nhà trƣờng Thực có hiệu quy chế dân chủ sở, quy chế phối hợp cụ thể việc triển khai lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung văn nội Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm 18 chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp Tuyên truyền phổ biến cho giảng viên 19 phải nhận thức nhiệm vụ giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học Đối với cán quản lý, cụ thể nhân phận liên quan đến NNL phải nhận 20 thức vai trò quan trọng phận phát triển NNL nhà trƣờng, tránh cấu nhân lực dƣ thừa, thiếu lực đạo đức tƣ cách Cần có thống đạo chủ trƣơng từ Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức đoàn thể để triển khai kịp thời văn nhằm nâng cao nhận thức, động 21 viên quán triệt tuyên truyền dẫn để ngƣời có chung nhận thức, hình thành thái độ tích tực công việc kết công việc có hiệu cao VI Nhóm iải p áp để nân cao độn lực t úc đẩ tron côn tác c o n uồn n ân lực Trƣờn ĐH TDTT t uộc Bộ VHTTDL Cần có sách tiền lƣơng, thu nhập phù hợp nhằm cải thiện đời sống vật 22 chất tinh thần giảng viên, CBQL nhân viên phục vụ Cải thiện môi trƣờng làm việc, điều kiện làm việc hợp lý, đảm bảo trì sức khỏe nhằm nâng cao trình độ chuyên 23 môn, nghiệp vụ sƣ phạm, đổi phƣơng pháp giảng dạy; tích cực nghiên cứu khoa học hƣớng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học Nâng cao giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, sứ mạng nhà trƣờng, 24 yếu tố động lực cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trƣờng  N ữn ý kiến đón óp, bổ sun : Nhận xét giải pháp đƣợc khảo sát:………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… Các giải pháp cần bổ sung:…………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… .………………………………………………………………………………… II THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ tên:………………………………………………………………… Đơn vị công tác:…………………………………………………………… Chức vụ tại:………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! PHỤ LỤC DANH SÁCH KHẢO SÁT CHUYÊN GIA Cao Hoàng Anh Nguyễn Tuấn Lê Thiết Phan Quốc Anh Can Chiến Đơn vị côn tác Khoa Quản lý TDTT - Trƣờng Đại học TDTT Bắc Ninh Vụ TCCB - Bộ VHTTDL Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Vụ Đào Tạo - Bộ VHTTDL Nguyễn Đăng Chiêu Khoa YSH TDTT Trƣờng ĐH TDTT TP.HCM Phó Trƣởng Khoa 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lê Đức Hà Thị Kim Đặng Đức Đỗ Đình Nguyễn Đại Bùi Quang Phan Thanh Lê Thị Thu Lê Thanh Trần Duy Lê Thị Trần Mạnh Ngô Thị Nguyễn Thị Mỹ Chƣơng Dung Dũng Dũng Dƣơng Hải Hài Hiền Hòa Hòa Hồng Hƣng Hƣơng Linh Trƣờng Đại học TDTT Đà Nẵng Phòng TCCB - Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Phòng TCCB - Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Phòng TCCB - Trƣờng Đại học TDTT Đà Nẵng Trƣờng Đại Học TDTT Bắc Ninh Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch Trƣờng Đại Học TDTT Đà Nẵng Vụ Đào Tạo - Bộ VHTTDL Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Trƣờng ĐH TDTT Đà Nẵng Phòng TCCB - Trƣờng ĐH TDTT Đà Nẵng Khoa QL TDTT - Trƣờng Đại học TDTT Đà Nẵng Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Bộ môn TTDN - Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Hiệu trƣờng Phó Trƣởng phòng Phó Trƣởng phòng Trƣởng phòng Hiệu trƣởng - Bí thƣ Đảng ủy Phó Vụ Trƣởng Vụ Đào tạo Phó Hiệu trƣởng Phó Vụ Trƣởng Vụ Đào tạo Chuyên viên Phó Hiệu trƣởng Phó Trƣởng phòng Phó Trƣởng khoa Phó Trƣởng phòng Trƣởng môn TT Họ Tên C ức vụ iện Trƣởng Khoa Chuyên viên Phó Hiệu trƣởng Chuyên viên Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL 20 Mai Thanh 21 Đặng Phƣơng Long Nga 22 Lê Nguyệt Nga 23 24 25 26 27 28 Ngà Ngọc Phúc Phú Quang Thắng Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Khoa GDTC -Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Trƣờng Đại học TDTT Bắc Ninh Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL 29 Trần Minh Thành Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL 30 Trần Thị Thanh 31 Vũ Chung 32 Nguyễn Tiên Thảo Thủy Tiến 33 Bùi Trọng Toại Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Trƣờng Đại học TDTT Bắc Ninh Khoa HLTT - Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Viện NCKH&CNTT- Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Trƣờng Đại học TDTT Bắc Ninh Vụ Đào Tạo - Bộ VHTTDL Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Phòng TCCB - Trƣờng Đại học TDTT Bắc Ninh Vụ Tổ chức cán - Bộ VHTTDL Viện Khoa học Thể dục Thể thao Trƣờng Đại học TDTT Đà Nẵng 34 35 36 37 38 39 40 Lê Thúy Lƣơng Thị Ánh Nguyễn Văn Nguyễn Mạnh Trần Hồng Hà Minh Nguyễn Xuân Lê Anh Nguyễn Anh Nguyễn Văn Trần Lâm Quang Võ Văn Trãi Tuấn Tuấn Tuấn Tuấn Thành Vũ Chuyên viên Phó Trƣởng phòng Nguyên Phó Hiệu trƣởng Trƣờng ĐH TDTT TP.HCM Chuyên viên Trƣởng khoa GDTC Phó Hiệu trƣởng Phó Hiệu trƣởng Phó Hiệu trƣởng Chuyên viên Phó Trƣởng phòng Chế độ sách Phó Vụ Trƣởng Phó Hiệu trƣởng Trƣởng khoa HLTT Giảng viên Trƣởng khoa HLTT Phó Vụ Trƣởng Vụ Đào tạo Trƣởng phòng Tổ chức máy Trƣởng Phòng Phó Trƣởng phòng Chuyên viên cấp cao Phó Hiệu trƣởng PHỤ LỤC CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạn p úc TỜ TRÌNH /v xin triển khai thực nghiệm số giải pháp quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh Kín ửi: Hiệu trƣởn Trƣờn Đại ọc TDTT TP Hồ C í Min Em tên: Nguyễn Thanh Bình NCS khóa - Trƣờng Đại học TDTT TP.HCM Hiện nghiên cứu Luận án Tiến sĩ với tên đề tài: “Nghiên cứu thực trạng giải pháp quản trị nguồn nhân lực Trường Đại học TDTT thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch” Căn vào kết nghiên cứu, xin đƣợc thực nghiệm số giải pháp quản trị nguồn nhân lực Trƣờng Đại học TDTT Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 06 năm 2014 đến tháng năm 2016 với nhóm giải pháp sau: Nhóm giải pháp Phát triển nguồn nhân lực bao gồm 03 giải pháp: 1.1 Có sách đãi ngộ hợp lý tạo điều kiện để công chức, viên chức, ngƣời lao động học tập nâng cao lực Nghiên cứu xây dựng áp dụng thí điểm chế trả lƣơng thu nhập tăng thêm cho số đơn vị đặc thù theo hƣớng gắn với hiệu công việc để khuyến khích công chức, viên chức, ngƣời lao động giỏi 1.2 Xây dựng kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, việc sử dụng hợp lý có tác dụng không trì đƣợc số lƣợng mà góp phần phát triển lực công chức, viên chức ngƣời lao động nhà trƣờng 1.3 Trên sở thực trạng đội ngũ cán theo vị trí việc làm yêu cầu nhiệm vụ nhà trƣờng giai đoạn lộ trình phát triển để cụ thể hóa công tác cán thông qua kế hoạch tuyển dụng, sử dụng theo tiêu chuẩn chức danh Nhóm giải pháp Áp dụng khoa học công nghệ gồm 04 giải pháp: 2.1 Xây dựng quy định nghiên cứu khoa học công chức, viên chức, ngƣời lao động đơn vị cách cụ thể cho đối tƣợng 2.2 Tổ chức nghiên cứu định hƣớng công tác nghiên cứu khoa học theo nhu cầu cấp bách 2.3 Sử dụng trang thiết bị, công nghệ đại công tác nghiên cứu khoa học đơn vị Nhóm giải pháp Phát triển trìn độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực gồm 05 giải pháp: 3.1 Cụ thể hóa thành chế, sách Rà soát, bổ sung, sửa đổi Quy chế tổ chức hoạt động Nhà trƣờng 3.2 Thiết lập mối quan hệ nhà trƣờng với sở đào tạo sau đại học có uy tín nƣớc để giúp đỡ, hỗ trợ nhà trƣờng việc đào tạo nguồn nhân lực có trình độ tiến sỹ 3.3 Cử giảng viên, cán quản lý đào tạo nƣớc ngƣời theo hƣớng đa dạng, đề án đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ Nhà nƣớc, tăng cƣờng chƣơng trình hợp tác đào tạo nhà trƣờng với sở đào tạo nƣớc 3.4 Tăng cƣờng quy chuẩn lƣợng giảng viên, quy định cụ thể thời gian tham gia học tập nâng cao trình độ thạc sỹ, tiến sỹ giảng viên 3.5 Xây dựng sách bố trí lao động theo hƣớng tinh giản, tiết kiệm Nhóm giải pháp Phát triển kỹ năn c o n uồn nhân lực gồm 04 giải pháp: 4.1 Thƣờng xuyên tổ chức nhiều chƣơng trình phát triển kỹ cán quản lý, giảng viên, nhân viên nghiệp vụ kỹ làm việc nhóm, kỹ lập kế hoạch, kỹ quản lý, kỹ khai thác tin học, kỹ ngoại ngữ (nghe, nói,đọc, viết); kỹ nghiên cứu khoa học, kỹ sƣ phạm để kỹ ngày đƣợc nâng cao góp phần nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực nhà trƣờng 4.2.Kiện toàn nhân làm công tác quản lý khoa học, đối ngoại, mời giảng viên có uy tín trƣờng đại học, viên nghiên cứu có uy tín để bồi dƣỡng kỹ nghiên cứu khoa học giảng viên CBQL nhà trƣờng 4.3 Xây dựng văn quy định nâng cao trình độ ngoại ngữ mà chủ yếu tiếng Anh theo chuẩn quốc tế nhƣ TOEFL, IELTS tạo môi trƣờng nâng cao kỹ giao tiếp, dịch, đọc tài liệu 4.4 Xây dựng kế hoạch bồi dƣỡng theo định kỳ với thời gian, địa điểm thích hợp để nâng cao kỹ cho giảng viên, CBQL nhà trƣờng Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức cho nguồn nhân lực gồm 06 giải pháp: 5.1 Các tổ chức đoàn thể, tổ chức trị xã hội nhà trƣờng thƣờng xuyên tuyên truyền chủ trƣơng sách Nhà nƣớc liên quan đến giáo dụcđào tạo nhằm tạo chuyển biến tích cực nhận thức giảng viên, CBQL nhân viên nhà trƣờng 5.2 Thực có hiệu quy chế dân chủ sở, quy chế phối hợp cụ thể việc triển khai lấy ý kiến toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung văn nội 5.3 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp 5.4 Tuyên truyền phổ biến cho giảng viên phải nhận thức nhiệm vụ giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học 5.5 Đối với cán quản lý, cụ thể nhân phận liên quan đến NNL phải nhận thức vai trò quan trọng phận phát triển NNL nhà trƣờng, tránh cấu nhân lực dƣ thừa, thiếu lực đạo đức tƣ cách 5.6 Cần có thống đạo chủ trƣơng từ Đảng ủy, Ban giám hiệu tổ chức đoàn thể để triển khai kịp thời văn nhằm nâng cao nhận thức, động viên quán triệt tuyên truyền dẫn để ngƣời có chung nhận thức, hình thành thái độ tích tực công việc kết công việc có hiệu cao Nhóm giải p áp để nân cao động lực t úc đẩy công tác cho nguồn nhân lực gồm 03 giải pháp: 6.1 Cần có sách tiền lƣơng, thu nhập phù hợp nhằm cải thiện đời sống vật chất tinh thần giảng viên, CBQL nhân viên phục vụ 6.2 Cải thiện môi trƣờng làm việc, điều kiện làm việc hợp lý, đảm bảo trì sức khỏe nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sƣ phạm, đổi phƣơng pháp giảng dạy; tích cực nghiên cứu khoa học hƣớng dẫn sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học 6.3 Nâng cao giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử, sứ mạng nhà trƣờng, yếu tố động lực cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trƣờng TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm NGƢỜI TRÌNH Nguyễn Thanh Bình Ý KIẾN CỦA BAN GIÁM HIỆU PHÓ HIỆU TRƢỞNG PHÓ HIỆU TRƢỞNG PHÓ HIỆU TRƢỞNG ThS Nguyễn Mạnh Phú TS Trần Hồng Quang PGS TS Lê Thiết Can PHÊ DUYỆT CỦA HIỆU TRƢỞNG GS TS Lê Quý Phƣợng PHỤ LỤC BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạn p úc XÁC NHẬN Kết v n ận xét đơn vị c o p ép t ực n iệm số iải p áp quản trị n uồn n ân lực Căn vào kết thực tiễn trƣờng Đại học TDTT TP.HCM áp dụng số giải pháp quản trị nguồn nhân lực: - Nhóm giải pháp Phát triển nguồn nhân lực bao gồm 03 giải pháp - Nhóm giải pháp Áp dụng khoa học công nghệ gồm 04 giải pháp - Nhóm giải pháp Phát triển trìn độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nguồn nhân lực gồm 05 giải pháp - Nhóm giải pháp Phát triển kỹ năn c o n uồn nhân lực gồm 04 giải pháp - Nhóm giải pháp nâng cao nhận thức cho nguồn nhân lực gồm 06 giải pháp - Nhóm giải p áp để nân cao động lực t úc đẩy công tác cho nguồn nhân lực gồm 03 giải pháp (Tờ trình việc xin phê duyệt tổ chức thực nghiệm số giả pháp trƣờng đại học TDTT TP HCM) đƣợc triển khai thực nghiệm thực nghiệm trƣờng Đại học TDTT TP HCM góp phần vào việc phát triển nhà trƣờng cụ thể nhƣ sau: - Số lƣợng biên chế đƣợc tăng lên từ 190 ngƣời lên 218 ngƣời năm 2016 đƣợc phê duyệt theo Quyết định số 4683/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2015 Bộ Văn hóa, Thể thao Du lịch việc tạm giao tiêu biên chế nghiệp (số lƣợng ngƣời làm việc) - Số lƣợng cán đƣợc bổ nhiệm để đảm bảo việc triển khai thực công tác đơn vị thuộc trƣờng đƣợc tăng thêm 52 cán quản lý nhằm bổ sung tăng cƣờng công tác quản lý đơn vị đáp ứng nhù cầu thực tiễn - Trình độ học vấn đƣợc tăng lên, có 01 Phó giáo sƣ- Tiến sĩ, 02 Tiến sĩ; 20 thạc sĩ tiếp tục cử 10 thạc sĩ học NCS, 20 cử nhân học thạc sĩ để nâng cao trình độ chuyên môn Ban hành định cử 114 lƣợt CC, VC tham gia lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ nƣớc nƣớc Trong đó, tập huấn công tác trọng tài môn thể thao 39 lƣợt VC đƣợc cử tập huấn; tập huấn công tác giảng dạy môn khoa học Mác – Lê nin có ngƣời; tập huấn công tác kiểm định chất lƣợng có 02 ngƣời; tập huấn công tác huấn luyện có 27 ngƣời; Tập huấn chuyển giao công nghệ có ngƣời, tập huấn công tác tuyển sinh có ngƣời, 36 ngƣời tham gia tập huấn công tác Đảng, Công đoàn, đoàn niên - Số lƣợng quần chúng ƣu tú VC&NLĐ đƣợc kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam tăng thêm 19 ngƣời - Trường ĐH TDTT TP.HCM hoàn thành nghiệm thu đạt loại xuất sắc 03 đề tài cấp thành phố; Nhà trường đăng ký duyệt 02 đề tài cho năm 2016 - Tổ chức đánh giá, nghiệm thu 20 đề tài cấp sở năm 2015 - 2016 Công tác tổ chức đánh giá, nghiệm thu thực quy định quản lý khoa học có nhiều cải tiến, việc đôn đốc quản lý theo tiến độ kế hoạch; - Công tác quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học đổi Việc lập kế hoạch quy trình giải công việc cải tiến Thường xuyên đôn đốc việc thực công trình nghiên cứu khoa học cán bộ, giảng viên sinh viên nên nhiệm vụ nghiên cứu khoa học năm 2015 tăng số lượng đảm bảo chất lượng; 90% đề tài cấp sở đạt loại trở lên - Năm 2015, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước định thành lập Hội đồng chức danh giáo sư sở gồm thành viên; Hội đồng tổ chức xét duyệt 04 ứng viên phó giáo sư quy trình; bổ nhiệm 04 ứng viên có giấy chứng nhận đạt chuẩn phó giáo sư - Năm 2016, Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước định thành lập Hội đồng chức danh giáo sư sở gồm thành viên; Hội đồng tổ chức xét duyệt 01 ứng viên chức danh giáo sư, 07 ứng viên phó giáo sư quy trình, nghiêm túc - Trong tháng cuối năm 2015, nhà trường xuất 02 số tạp chí Khoa học Đào tạo thể thao theo định kỳ, có 24 bài/30 báo cán bộ, giảng viên nhà trường viết bài, 36 lượt cán viết Trong tháng đầu năm 2016, nhà trường xuất 02 số tạp chí Khoa học Đào tạo thể thao theo định kỳ, có 16/34 báo cán bộ, giảng viên nhà trường viết bài, 29 lượt cán giảng viên viết bài; Bộ Thông tin truyền thông cấp mã số đăng ký quốc tế ISSN 0866-8101 Quý năm 2016, tạp chí Bộ Thông tin Truyền thông cấp phép tăng từ số lên số/ năm tăng lên 100 trang/số - Nhà trường tổ chức nghiệm thu 17 giáo trình giảng dạy, xuất 14 giáo trình môn học chờ xuất 03 giáo trình; giáo trình, tài liệu học tập phù hợp với chương trình đào tạo theo hệ thống tín Công tác xuất đáp ứng kịp thời nhu cầu đào tạo chuyên ngành nhà trường xã hội; - Trƣờng ĐH TDTT TP.HCM đăng cai tổ chức thành công Hội nghị Khoa học sinh viên toàn quốc lĩnh vực thể thao lần năm 2016, thu hút 200 sinh viên đến từ trường đại học tham dự, với 14/25 báo cáo hội nghị, Ban tổ chức trao 02 giải Nhất, 03 giải Nhì, 04 giải Ba 05 giải Khuyến khích cho sinh viên báo cáo xuất sắc; - Nhà trường cử 04 cán tham dự hội nghị khoa học chào mừng 70 năm thành lập ngành TDTT Việt Nam, có 07 tham luận hội nghị - Để đáp ứng công tác quy hoạch cán lâu dài, đảm bảo đủ điều kiện trình độ lý luận trị công tác bổ nhiệm lãnh đạo, cán cấp phòng tƣơng đƣơng Nhà trƣờng cử 02 VC học cao cấp lý luận trị có 37 VC tốt nghiệp trung cấp lý luận trị - Tăng cƣờng công tác tu bảo dƣỡng sở vật chất, thiết bị, dụng cụ phục vụ giảng dạy học tập đầu học kỳ II Phối hợp tốt với đơn vị triển khai thực xây dựng vệ sinh môi trƣờng: xanh, sạch, đẹp toàn quan trƣớc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tiếp tục triển khai thi công xây dựng công trình (Phần xây dựng hệ thống điên, cấp thoát nƣớc, bể ngầm, bể tự hoại, hố ga, nhà tậm công trƣờng) thuộc Dự án: Nâng cấp Nhà tập luyện đa Trƣờng Đại học TDTT TP HCM với tổng kinh phí đầu tƣ 50 tỉ đồng; Triển khai cải tạo nâng cấp Khu tƣợng đài Hồ Chí Minh - Công tác thông tin, tuyên truyền chủ trƣơng, đƣờng lối Đảng sách, pháp luật Nhà nƣớc đến với CC, VC&NLĐ đƣợc thực với nhiều hình thức đa dạng nội dung nhằm nâng cao nhận thức, hiểu vận dụng tốt vào công tác - Quy chế dân chủ sở đƣợc đảm bảo thực nghiêm túc, Nghị định số 04/2015/ NĐ-CP, ngày 09/01/2015 Chính phủ Hội nghị công chức, viên chức đƣợc tổ chức theo kế hoạch năm, Quy chế chi tiêu nội đƣợc công chức, viên chức bàn bạc, thảo luận bổ sung, điều chỉnh hàng năm đƣợc triển khai thực tốt.Thu nhập bình quân công chức, viên chức, ngƣời lao động không ngừng đƣợc tăng lên - Việc công khai, minh bạch tài quan đƣợc đảm bảo thực tốt; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm thƣờng xuyên đƣợc đôn đốc, kiểm tra triển khai thực hiện; năm qua toàn quan đơn thƣ khiếu nại tố cáo - Nhà trƣờng năm qua đảm bảo giữ vững ổn định trị, tƣ tƣởng cán bộ, công chức, viên chức sinh viên; trƣớc diễn biến tình hình biển Đông,Nhà trƣờng luôn quan tâm năm bắt dự luận để kịp thời nắm bắt diễn biến tƣ tƣởng CC,VC, NLĐ sinh viên có giải pháp công tác tƣ tƣởng mức tạo đồng thuận, thống toàn Đảng - Thông qua hoạt động nhân ngày kỷ niệm năm, thƣờng xuyên tiến hành công tác tuyên tuyên giáo dục truyền thống cách mạng; lòng yêu nƣớc, tự hào dân tộc; lòng yêu ngành, yêu nghề; ý thức trách nhiệm công dân trƣớc kiện trị quan trọng, toàn trƣờng - Kết thi đua năm 2015 đạt đƣợc: + Trƣờng Đại học TDTT TP HCM đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệu vụ đƣợc tặng cờ thi đua Bộ VHTTDL; + Công đoàn trƣờng đƣợc công nhận đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đƣợc tặng Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động Thành phố; + Đảng trƣờng Đảng vững mạnh tiêu biểu Đảng Khối sở Bộ VHTTDL Các giải pháp phù hợp đáp ứng việc tiếp tục tổ chức triển khai thực Chiến lƣợc phát triển trƣờng Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020 (Đề án phát triển trƣờng Đại học Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 – 2020 đƣợc phê duyệt Quyết định số 65/QĐBVHTTDL, ngày 09 tháng 01 năm 2014 Bộ trƣởng Bộ VHTTDL) Góp phần giải nhiệm vụ Chiến lƣợc: Quy hoạch kế hoạch phát triển đội ngũ đơn vị toàn trƣờng đƣợc phê duyệt từ cuối năm 2015, phải đảm bảo cho đơn vị có đủ nhân lực để thực công việc đƣợc giao Đến năm 2020 số lƣợng cán viên chức trƣờng 300 ngƣời, có 73% giảng viên hữu Trình độ giảng viên sau đại học chiếm tỷ lệ 80 % 30 % tiến sĩ, có có 50 % giảng viên chuyên môn giảng dạy đƣợc tiếng nƣớc ngoài, môn chuyên môn có Phó Giáo sƣ có 20% môn có Giáo sƣ Để đến năm 2020: 350 cán bộ, viên chức: có 280 ngƣời có trình độ giáo sƣ, phó giáo sƣ, tiến sĩ thạc sĩ: 85% Các giải pháp thực nghiệm góp phần vào việc triển khai thực Nghị Đại hội Đảng trƣờng Đại học TDTT TP HCM nhiệm kỳ 2015 – 2020; triển khai chƣơng trình hành động để thực hiên thành công nghị Đại hội Đảng khối sở Bộ VHTTDL chƣơng trình hành động đổi toàn diện công tác đào tạo theo tinh thần Nghị số 29-CT/TW Hội nghị Ban Chấp hành Trung ƣơng VIII khóa XI Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Nhìn chung giải pháp quản trị nguồn nhân lực triển khai thực nghiệm kết nghiên cứu khoa học có tính sáng tạo, lần đƣa nhóm giải pháp đƣợc nghiên cứu mang tính lý luận, khoa học, thực tiễn cao, phù hợp với đặc thù đơn vị Sau năm học đƣợc triển khai thực nghiệm, gải pháp có tính khả thi việc nâng cao lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tác phong đạo đức nguồn nhân lực toàn trƣờng Nâng cáo chất lƣợng nguồn nhân lực công tác quản trị nguồn nhân lực đơn vị Tuy nhiên, thời gian giới hạn nên việc đánh giá tính khả thi giải pháp cần tiếp tục triển khai điều chỉnh phù hợp với điều kiện hoàn cảnh cụ thể gian đoạn T/M ĐẢNG ỦY TM.BCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƢỞNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nghiên cứu thực trạng và giải pháp quản trị nguồn nhân lực tại các trường đại học thể dục thể thao thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn