LUẬN văn THẠC sĩ VAI TRÒ của CÔNG đoàn TRONG NÂNG CAO ý THỨC XHCN CHO CÔNG NHÂN ở các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI của TỈNH ĐỒNG NAI

52 488 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2016, 10:30

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị xã hội rộng lớn của GCCN Việt Nam. Công đoàn có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng GCCN trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam Vai trò này đã được Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và luật Công đoàn khẳng định. Từ khi ra đời, trải qua các chặng đường lịch sử gian khổ và quang vinh của đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành nhanh chóng, thể hiện rõ vai trò của mình. Đặc biệt là trong tuyên truyền giáo dục ý thức chính trị XHCN cho GCCN để GCCN giác ngộ và từng bước hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Công đoàn Việt Nam đã góp phần không nhỏ vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam, đã xứng đáng là cơ sở xã hội chính trị của Đảng, là chỗ dựa vững chắc của Nhà nước và là trường học cộng sản chủ nghĩa của GCCN. MỞ ĐẦU 1- Tính cấp thiết đề tài Công đoàn Việt Nam tổ chức trị - xã hội rộng lớn GCCN Việt Nam Công đoàn có vai trò quan trọng việc tập hợp, đoàn kết, giáo dục, rèn luyện, xây dựng GCCN trở thành giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam- Vai trò Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam luật Công đoàn khẳng định Từ đời, trải qua chặng đường lịch sử gian khổ quang vinh đất nước, Công đoàn Việt Nam trưởng thành nhanh chóng, thể rõ vai trò Đặc biệt tuyên truyền giáo dục ý thức trị XHCN cho GCCN để GCCN giác ngộ bước hoàn thành sứ mệnh lịch sử Công đoàn Việt Nam góp phần không nhỏ vào thắng lợi cách mạng Việt Nam, xứng đáng sở xã hội trị Đảng, chỗ dựa vững Nhà nước trường học cộng sản chủ nghĩa GCCN Sau 30 năm thực đường lối đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, đất nước ta đạt nhiều thành tích to lớn quan trọng, làm cho lực lớn mạnh lên nhiều Tuy nhiên, nhiều yếu khuyết điểm: kinh tế phát triển chưa vững chắc, số vấn đề văn hóa- xã hội xúc chưa giải quyết, chế sách chưa đồng bộ, tệ tham nhũng, suy thoái tư tưởng, trị, đạo đức, lối sống phận không nhỏ cán đảng viên nghiêm trọng Đất nước phải đối phó với nguy mà Đảng là: Tụt hậu xa kinh tế; chệch hướng XHCN; quan liêu tham nhũng “diễn biến hòa bình” Tất vấn đề tác động trực hướng tích cực lẫn tiêu cực đến tư tưởng, nhận thức, ý thức trị XHCN GCCN nước ta Làm cho phận công nhân chưa nhận thức đầy đủ vai trò nhiệm vụ giai cấp mình, thiếu tính tiền phong cách mạng Vì vậy, nghiệp CNH, HĐH đất nước đòi hỏi GCCN Việt Nam phải “coi trọng phát triển số lượng chất lượng, nâng cao giác ngộ lĩnh trị, trình độ học vấn nghề nghiệp” Đồng Nai vùng kinh tế trọng điểm, có tiềm năng, ưu quy mô, chất lượng ngành công nghiệp phát triển động đất nước Trong năm gần đây, Tỉnh Đồng Nai phát triển mạnh mẽ khu công nghiệp tập trung, hình thành phát triển doanh nghiệp có vốn ĐTNN, thu hút lực lượng lớn công nhân tham gia, phần lớn lao động trẻ Theo báo cáo Ban chấp hành liên đoàn lao động Tỉnh Đồng Nai khoá VI: số công nhân chưa nhận thức đầy đủ tổ chức Công đoàn, chưa thực tốt quyền nghĩa vụ doanh nghiệp, Nhà nước xã hội, trình độ giác ngộ trị hạn chế, hoạt động tổ chức Công đoàn, đặc biệt nhiệm vụ nâng cao ý thức trị xã hội chủ nghĩa GCCN nhiều bất cập nội dung hình thức Do đó, yêu cầu bách đặt cần phải nghiên cứu thực trạng tìm giải pháp hữu hiệu nhằm phát huy vai trò tổ chức Công đoàn việc giáo dục nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân lao động doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn nước nói chung địa bàn tỉnh Đồng Nai nói riêng Vì lý trên, tác giả chọn đề tài: “Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị xã hội chủ nghĩa công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Đồng Nai nay” làm luận văn tốt nghiệp cao học 2- Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài Trước yêu cầu xây dựng GCCN vững mạnh mặt, thực giai cấp lãnh đạo, lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước theo định hướng XHCN, thời gian qua nhiều nhà nghiên cứu lý luận Việt Nam tập trung nghiên cứu GCCN Công đoàn, như: “ Đảng Cộng sản Việt Nam với GCCN Công đoàn Việt Nam” Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam- Ban tư tưởng văn hóa, Nxb Lao động, 2000; “Xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước” Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam- Viện công nhân Công đoàn, Nxb Lao động, 1999; “Mấy suy nghĩ công tác đào tạo, qui hoạch cán Công đoàn nay” Lê Phan Ngọc Rĩ, tạp chí Lao động Công đoàn, 8/1999; “Nâng cao hoạt động Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN” Dương Văn Sao, tạp chí Lao động Công đoàn, số 284-5/2003; “Công đoàn chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp người lao động” Cù Thị Hậu, báo Quân đội nhân dân cuối tuần, ngày 12/10/2003; “Công nhân công nghiệp doanh nghiệp liên doanh nước ta thời kỳ đổi mới” Bùi Thị Thanh Hà, Nxb Khoa học xã hội, 2003;v.v Tất công trình viết tập trung phân tích khẳng định luận điểm chủ nghĩa Mác-Lênin vai trò, sứ mệnh lịch sử GCCN vai trò to lớn Công đoàn tập hợp, giáo dục, giác ngộ GCCN Một số công trình đề cập đến nâng cao vai trò tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn nước Song, chưa có công trình đề cập cách bản, hệ thống vấn đề phát huy vai trò Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN GCCN doanh nghiệp có vốn đàu tư nước địa bàn tỉnh Đồng Nai Vì vậy, đề tài “Phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân ỏ doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Đồng Nai nay” mà tác giả lựa chọn công trình khoa học độc lập, không trùng lắp với công trình khoa học công bố 3- Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích: Trên sở làm rõ số vấn đề lý luận thực tiễn vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN, luận văn đề xuất giải pháp nhằm phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Đồng Nai Nhiệm vụ: - Làm rõ khái niệm ý thức trị XHCN biểu GCCN Việt Nam Sự cần thiết phải nâng cao ý thức trị XHCN GCCN nước ta - Phân tích vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN thực trạng vai trò địa bàn tỉnh Đồng Nai thời gian qua - Đề xuất số giải pháp nhằm phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Đồng Nai 4- Cơ sở lý luận, thực tiễn phương pháp nghiên cứu luận văn Cơ sở lý luận: Luận văn dựa hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam GCCN tổ chức Công đoàn GCCN Cơ sở thực tiễn: Luận văn dựa vào kết nghiên cứu, khảo sát, điều tra tác giả kế thừa cách chọn lọc kết nghiên cứu công trình khoa học, tổng kết, báo cáo chuyên ngành Công đoàn nước, đặc biệt tỉnh Đồng Nai Phương pháp nghiên cứu: Luận văn sử dụng tổng hợp phương pháp luận khoa học chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, đồng thời kết hợp phương pháp nghiên cứu khoa học cụ thể : lịch sử - lô gíc, phân tích - tổng hợp, so sánh, thống kê, điều tra xã hội học để nghiên cứu, thực nhiệm vụ đề tài đặt 5- 5-Ý nghĩa luận văn - Góp phần làm rõ sở lý luận thực tiễn vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN GCCN nói chung, công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN nói riêng - Các số liệu sử dụng làm tài liệu nghiên cứu giảng dạy GCCN Công đoàn Việt Nam nhà trường quân đội 6- 6-Kết cấu luận văn Luận văn gồm phần mở đầu, chương, tiết, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục Chương Ý THỨC CHÍNH TRỊ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VÀ VAI TRÒ CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN TRONG NÂNG CAO Ý THỨC CHÍNH TRỊ Xà HỘI CHỦ NGHĨA CỦA CÔNG NHÂN Ở CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 1.1 Ý thức trị xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân cần thiết phải nâng cao ý thức trị xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân nước ta 1.1.1.Ý thức trị xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam * Ý thức trị Theo quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin toàn đời sống xã hội chia thành hai lĩnh vực lớn đời sống vật chất đời sống tinh thần, hay nói cách khác bao gồm tồn xã hội ý thức xã hội, có quan hệ biện chứng tác động lẫn Ý thức xã hội toàn tình cảm, tập quán, truyền thống, quan điểm , tư tưởng lý luận phản ánh tồn xã hội, tồn xã hội định có tác động to lớn trở lại tồn xã hội Ý thức xã hội thể nhiều hình thái cụ thể như: trị, pháp quyền, đạo đức, triết học, nghệ thuật, tôn giáo, khoa học Mỗi hình thái ý thức xã hội phản ánh đối tượng định, phạm vi định tồn xã hội Ở thời đại, tuỳ theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể mà thường có hình thái ý thức lên hàng đầu tác động mạnh mẽ, chi phối hình thái ý thức xã hội khác Tuy nhiên, tính tổng thể ý thức xã hội ý thức trị có vai trò quan trọng định đến xu hướng nội dung hình thái ý thức xã hội khác Theo tác giả : Ý thức trị hiểu biết, quan tâm đến vấn đề trị, phản ánh quan hệ trị- xã hội, kinh tế- xã hội, quan hệ giai cấp, dân tộc, quốc gia mà tập trung phản ánh lợi ích kinh tế địa vị giai cấp xã hội, mối quan hệ giai cấp việc giành trì quyền điều hành nhà nước Nội dung ý thức trị phong phú cốt lõi hiểu biết nhận thức chủ thể vai trò địa vị lịch sử, đường lối chủ trương, sách Đảng nhiệm vụ lịch sử giai cấp tiến trình phát triển lịch sử Theo V.I Lênin khẳng định: “Chính trị việc tham gia vào công việc quản lý Nhà nước, định hướng Nhà nước, xác định hình thức, nhiệm vụ nội dung hoạt động Nhà nước”, vậy, ý thức trị nhận thức Nhà nước, thái độ Nhà nước người, tập đoàn, giai cấp Nhà nước mang chất giai cấp, bị chi phối trực tiếp đảng giai cấp đó, để đảm bảo quyền lực trị giai cấp Quyền lực trị quyền làm chủ xã hội, chi phối hoạt động trị, xã hội giai cấp, liên minh giai cấp hay tập đoàn xã hội Quyền lực trị theo nghĩa là: “Bạo lực có tổ chức giai cấp để trấn áp giai cấp khác” [20,Tr.628] Quyền lực trị nói lên thực chất hoạt động trị giai cấp, đảng phái định Trong xã hội có giai cấp giai cấp nào, nhóm xã hội muốn nắm, muốn chi phối quyền lực trị, nắm quyền lực trị nắm công cụ bản, trọng yếu để giải quan hệ lợi ích với giai cấp khác, nhóm xã hội khác theo hướng có lợi cho giai cấp Do đó, ý thức trị nhận thức quyền lực trị Trong xã hội có giai cấp , hình thái kinh tế -xã hội có kết cấu giai cấp định, có giai cấp bản, giai cấp không tầng lớp xã hội khác Vì vậy, ý thức trị thể quan điểm giải mối quan hệ lợi ích kinh tế, trị mà giai cấp, tầng lớp theo đuổi, liên minh giai cấp, đấu tranh hợp tác giai cấp, tầng lớp yêu cầu định Vì vậy, trị thực chất quan hệ lợi ích giai cấp, nhóm xã hội, quốc gia dân tộc Trong đó, trước hết lợi ích kinh tế.V.I.Lênin cho rằng: “Chính trị biểu tập trung kinh tế”, điều có nghĩa hình thành, tồn phát triển trị sở đòi hỏi khách quan phát triển kinh tế, thực trạng kinh tế, liên hệ lợi ích kinh tế giai cấp, tầng lớp khác Các giai cấp, tầng lớp xã hội thông qua hoạt động trị tổ chức trị để phản ánh trực tiếp vị trí, lợi ích giai cấp, tầng lớp Chính trị biểu tập trung kinh tế ý thức trị gắn trực tiếp với vấn đề lợi ích kinh tế Ý thức trị thuộc kiến trúc thượng tầng xã hội sở kinh tế xác định, thuộc ý thức xã hội bị định tồn xã hội Tuy nhiên, trị ý thức trị hậu tiêu cực kinh tế, mà có tác động trở lại kinh tế Nếu đường lối trị đắn giai cấp định giữ vững thống trị hoàn thành nhiệm vụ kinh tế Ý thức trị hình thái ý thức xã hội nên có hai cấp độ là: cấp độ thực tiễn đời thường cấp độ tư tưởng lý luận Ý thức trị thực tiễn đời thường biểu tâm lý, tình cảm, truyền thống nảy sinh tự phát từ hoạt động thực tiễn, kinh nghiệm người, từ môi trường xung quanh từ ảnh hưởng trị trực tiếp Ý thức trị thực tiễn đời thường chưa có tính hệ thống, tầm nhìn lịch sử rộng lớn, công thức lý luận phạm trù triết học Nhưng điều nghĩa tầm thường, giá trị, mà ngược lại có nội dung phong phú, bao hàm nhiều mặt đời sống trị mức độ phản ánh chất vấn đề chinh trị So với cấp độ tư tưởng lý luận ý thức trị cấp độ thực tiễn đời thường có điểm mạnh chỗ gần với thực đời sống trị, phản ánh đầy đủ, toàn vẹn chi tiết đời sống trị Vì vậy, ý thức trị thực tiễn đời thường sở thực tiễn để ý thức trị khái quát thành lý luận Ở cấp độ tư tưởng lý luận, ý thức trị biểu tư tưởng, quan điểm trị hệ thống hóa thành chỉnh thể mang tính hợp lý, khoa học, phản ánh mối liên hệ chất, tất yếu, phổ biến tượng đời sống trị, diễn tả dạng khái niệm khoa học đỉnh cao học thuyết trị, hệ tư tưởng trị Hệ tư tưởng trị hệ thống quan điểm tư tưởng thể lợi ích giai cấp định cụ thể hóa cương lĩnh trị, đường lối chiến lược sách lược đảng, luật pháp sách nhà nước Hệ tư tưởng trị không tách rời tổ chức quan trị, thông qua tổ chức quan mà giai cấp định tiến hành đấu tranh cho lợi ích giai cấp Hệ tư tưởng trị giai cấp cầm quyền có vai trò to lớn đời sống xã hội: tác động trở lại sở kinh tế thông qua tổ chức nhà nước, thông qua quyền lực nhà nước để bảo vệ phát triển tảng kinh tế mà giai cấp cầm quyền người đại diện cho quan hệ sản xuất chiếm địa vị thống trị xã hội Hệ tư tưởng trị giữ vai trò chủ đạo đời sống tinh thần xã hội nói chung; thông qua tổ chức nhà nước để xác lập vị trí chi phối hệ tư tưởng trị giai cấp cầm quyền văn hóa, nếp sống lĩnh vực tinh thần đời sống xã hội Bằng cách giai cấp cầm quyền tiến tới hình thành thống trị, tư tưởng, tinh thần xã hội mà hệ tư tưởng trị đứng vị trí trung tâm mang tính chi phối Ý thức trị thực tiễn đời thường ý thức trị tư tưởng lý luận có quan hệ biện chứng với nhau, phản ánh thực đời sống trị Ý thức trị thực tiễn đời thường tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu hệ tư tưởng trị giai cấp, ngược lại hệ tư tưởng trị giai cấp lại củng cố, định hướng cho phát triển tâm lý, tình cảm giai cấp Vì mối quan hệ mà hoạt động thực tiễn giáo dục ý thức trị cho cá nhân, cộng đồng cần giáo dục, bồi dưỡng ý thức trị thực tiễn đời thường ý thức trị tư tưởng lý luận Ngoài việc phân theo trình độ phát triển, ý thức trị phân theo chủ thể bao gồm ý thức trị cộng đồng ý thức trị cá nhân Ý thức trị cộng đồng (Xã hội, nhóm xã hội, giai cấp, tầng lớp…) ý thức trị nảy sinh từ nhu cầu lợi ích trị cộng đồng, chuẩn mực giá trị chung nhu cầu, lợi ích trị cộng đồng thừa nhận Ý thức trị cá nhân đánh giá, hiểu biết thừa nhận cá nhân vấn đề thực đời sống trị Vì vậy, ý thức trị cá nhân phong phú, đa dạng, mang đậm màu sắc chủ quan Một vấn đề thực đời sống trị nhìn nhận lăng kính khác nhau, thực tiễn giáo dục trị cho cá nhân cần khuyến khích tính tích cực, sáng tạo, đồng thời phải có định hướng để tránh nhận thức lệch lạc, không thống dẫn đến hậu tiêu cực Ý thức trị cộng đồng ý thức trị cá nhân có mối quan hệ chặt chẽ với Ý thức trị cộng đồng tồn tại, phát triển, thể thông qua ý thức trị cá nhân Tuy nhiên, ý thức trị cộng đồng phép cộng giản đơn ý thức trị cá nhân, mà kết tổng hợp, kết tinh tinh hoa ý thức trị cá nhân cộng đồng chấp nhận Mỗi cá nhân phần tử đơn tạo thành cộng đồng xã hội, ý thức trị cá nhân hình thành phát triển quan hệ xã hội Mỗi cá nhân sống xã hội cụ thể, giai cấp cụ thể, ý thức trị cá nhân mang nội dung ý thức trị cộng đồng, bị chi phối, bị định hướng ý thức trị cộng đồng, giai cấp mà thành viên Tất nhiên, ý thức trị cộng đồng ảnh hưởng tới ý thức trị cá nhân không nhau; cá nhân có hoàn cảnh kinh tế, nghề nghiệp, môi trường giáo dục, kinh nghiệm sống riêng, việc lĩnh hội, tiếp thu ý thức trị cộng đồng ảnh hưởng tới ý thức trị cộng đồng khác Việc phân loại ý thức trị theo chủ thể rõ: Nhóm xã hội nào, tầng lớp nào, giai cấp xã hội có ý thức trị Mỗi giai cấp, tầng lớp có điều kiện sinh hoạt vật chất riêng, có địa vị lợi ích khác nhau, xã hội có nhiều loại ý thức trị khác ( đối lập không) ý thức trị nhóm xã hội nào, tầng lớp nào, giai cấp vươn tới tầm lý luận hệ tư tưởng trị Chỉ có giai cấp có khả đại biểu cho phương thức sản xuất mới, hình thái KT-XH mới, hình thành tư tưởng trị cách có hệ thống, có tính lý luận, có tính khoa học dạng học thuyết Và tất nhiên, hệ tư tưởng trị giai cấp trở thành hệ tư tưởng thống trị xã hội ảnh hưởng lớn đến phát triển hình thái KT-XH Trong xã hội có đối kháng giai cấp, hệ tư tưởng trị thống trị xã hội hệ tư tưởng trị giai cấp thống trị kinh tế - giai cấp nắm quyền Ý thức trị giai cấp khác thường chịu ảnh hưởng hệ tư tưởng trị giai cấp thống trị, nhiên ảnh hưởng tương đối Cùng với đấu tranh giai cấp lĩnh vực kinh tế, đấu tranh giai cấp lĩnh vực tư tưởng diễn liệt giai cấp thống trị giai cấp bị trị Trong xã hội XHCN, hệ tư tưởng trị GCCN giữ vị trí thống trị Đây hệ tư tưởng tiến bộ, cách mạng, phản ánh nhu cầu, lợi ích trị toàn thể nhân dân lao động, nên có vai trò chủ đạo định hướng đắn cho ý thức trị giai cấp, tầng lớp khác xã hội, nhằm mục đích giải tốt quan hệ lợi ích giai cấp, tầng lớp trình xây dựng CNXH *Ý thức trị xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam Vận dụng vấn đề phân tích để nghiên cứu ý thức trị XHCN GCCN nước ta giai đoạn có ý nghĩa quan trọng GCCN Việt Nam giai cấp lãnh đạo cách mạng, trình độ giác ngộ ý thức trị XHCN cao hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang Ý thức trị XHCN loại hình đặc thù ý thức trị nói chung, phản ánh xu hướng phát triển tất yếu lịch sử xã hội loài người, khác chất so với loại hình ý thức trị có lịch sử, thể tính tiên tiến, khoa học triệt để cách mạng, đồng thời ý thức trị XHCN có vai trò to lớn dự báo khoa học, định hướng trị cho hoạt động thực tiễn, xây dựng niềm tin cho người Theo tác giả: Ý thức trị XHCN GCCN Việt Nam hiểu biết, quan tâm đến vấn đề trị GCCN, phản ánh tâm tư, tình cảm, lập trường, thái độ, trình độ giác ngộ GCCN chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, sách Đảng Cộng sản Việt Nam, tâm thực mục tiêu độc lập dân tộc CNXH *Biểu ý thức trị xã hội chủ nghĩa giai cấp công nhân Việt Nam Trước biến động to lớn tình hình giới nước, đặc biệt nghiệp CNH, HĐH đất nước làm cho GCCN nước ta có trưởng thành số lượng chất lượng Trong điều kiện nay, ý thức trị XHCN GCCN nước ta có biểu sau đây: Một là: Sự giác ngộ giai cấp Giác ngộ giai cấp (hay ý thức giai cấp) nhận thức thân giai cấp mối quan hệ với giai cấp, tầng lớp khác với tiến trình phát triển chung xã hội Trong thời kỳ độ lên CNXH nước ta, giác ngộ giai cấp yếu tố hàng đầu ý thức trị GCCN Sự giác ngộ giai cấp biểu hai vấn đề: - Thứ nhất, Người công nhân hiểu giai cấp sao? Giai cấp có vai trò lịch sử gì? Tại có vai trò lịch sử ấy? Điều kiện để thực vai trò lịch sử này? Nếu người công nhân chưa có giác ngộ giai cấp không hiểu hiểu sai lệch vấn đề Khi có giác ngộ giai cấp người công nhân ý thức rằng: GCCN giai cấp người lao động công nghiệp đại, lực lượng tạo phần lớn sản phẩm vật chất cho xã hội, có sứ mệnh lịch sử xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, xây dựng thành công CNXH CNCS Sở dĩ GCCN có sứ mệnh lịch sử xuất phát từ địa vị KT-XH nó, GCCN sản phẩm đại công nghiệp, đại diện cho lực lượng sản xuất tiên tiến, phương thức sản xuất đại, có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có lý luận cách mạng khoa học dẫn đường - Chủ nghĩa Mác-Lênin – tư tưởng Hồ Chí Minh Để hoàn thành sứ mệnh lịch sử mình, GCCN phải có trình độ giác ngộ trị định, phải có lãnh đạo Đảng Cộng sản, phải xây dựng khối liên minh vững với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức thực hiệu chiến lược chủ nghĩa Mác- Lê nin: “Giai cấp vô sản dân tộc bị áp toàn giới liên hiệp lại” Chỉ có giác ngộ giai cấp cao người công nhân nắm vấn đề nêu cách đầy đủ, có tính lý luận chắn, đồng thời liên hệ với thực tiễn, có niềm tin vào lãnh đạo Đảng, tất thắng CNXH đấu tranh chống quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận vai trò lịch sử GCCN - Thứ hai, Nhận thức GCCN chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Khi có giác ngộ giai cấp, người công nhân hiểu rằng, học thuyết Mác-Lênin hệ tư tưởng trị đắn, sáng tạo GCCN, quy luật phát triển xã hội loài người, chất bóc lột CNTB, đường cách mạng để GCCN hoàn thành sứ mệnh lịch sử Bên cạnh người công nhân ý thức tư tưởng Hồ Chí Minh hệ thống quan điểm toàn diện sâu sắc vấn đề cách mạng Việt Nam, kết vận dụng sáng tạo học thuyết Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, kế thừa phát triển giá trị truyền thống tốt đẹp dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh tảng tư tưởng, kim nam cho hành động Đảng, GCCN, toàn dân tộc ta đường xây dựng CNXH Có giác ngộ giai cấp cao, người công nhân sức học tập, nhận thức cách sâu sắc, nắm vững nội dung chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí minh, từ đặt niềm tin tuyệt đối vào Chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, có thái độ kiên đấu tranh với quan điểm sai trái, xuyên tạc kẻ thù Hai là: Sự nhận thức vai trò, mối quan hệ tổ chức hệ thống trị xã hội chủ nghĩa nước ta Hệ thống trị thể gồm Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội, mối quan hệ chế hoạt động nó, khuôn khổ pháp luật giai cấp cầm quyền để tác động vào trình kinh tế - xã hội nhằm trì phát triển chế độ xã hội định Vì nhận thức vai trò, mối quan hệ tổ chức hệ thống trị GCCN nước ta hiểu biết Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước XHCN tổ chức trị-xã hội, mà trực tiếp tổ chức trị - xã hội giai cấp mình- tổ chức Công đoàn Việt Nam - Hiểu biết Đảng Cộng sản Việt Nam Nếu ý thức trị người công nhân hiểu biết định Đảng, xem nhẹ vai trò lãnh đạo Đảng, thờ với hoạt động Đảng, ý thức phấn đấu để đứng hàng ngũ Đảng Người công nhân có ý thức trị nhận thức rằng: Đảng Cộng sản Việt Nam đội tiên phong GCCN Việt Nam, đại biểu trung thành cho lợi ích GCCN, nhân dân lao động dân tộc; vừa phận hợp thành vừa lực lượng lãnh đạo hệ thống trị XHCN nước ta Người công nhân thấy tầm quan trọng vai trò lãnh đạo Đảng nghiệp đổi đất nước theo định hướng XHCN Người công nhân quan tâm đến hoạt động Đảng mà cụ thể hoạt động tổ chức sở Đảng đảng viên đơn vị Người công nhân có ý thức trị cao phải hiểu mục đích Đảng xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hiểu hệ tư tưởng Đảng chủ nghĩa Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh; Đảng tổ chức chặt chẽ, thống ý chí hành động, lấy tập trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức bản, thực tập thể lãnh đạo, phân công cá nhân phụ trách, lấy tự phê bình phê bình làm quy luật tồn phát triển Đảng Đặc biệt người công nhân có ý thức trị cao phải tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo Đảng, có ý thức phấn đấu để trở thành đảng viên, xác định động vào Đảng đắn, có thái độ mức trước thiếu sót Đảng, tích cực tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng, thường xuyên theo dõi đại hội hội nghị Trung ương Đảng để nắm vững đường lối Đảng thực nghiêm chỉnh đường lối - Hiểu biết Nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nếu có ý thức trị người công nhân nhận thức rằng: Nhà nước ta Nhà nước dân, dân, dân; quan hành pháp tổ chức thực đường lối, nghị Đảng thực ý chí, quyền lực nhân dân, thay mặt nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân, quản lý toàn hoạt động mặt đời sống xã hội lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam Với người công nhân có ý thức trị cao, nhận biết khác chất nhà nước XHCN Nhà nước tư sản Nhà nước XHCN mang chất GCCN, không ngừng mở rộng dân chủ cho nhân dân lao động Còn Nhà nước tư sản công cụ áp bóc lột giai cấp tư sản nhân dân lao động, GCCN Từ đó, người công nhân có ý thức trách nhiệm phiếu việc chọn lựa đại biểu xứng đáng bầu vào tổ chức Nhà nước, đồng thời có thái độ mức yếu hoạt động máy Nhà nước, tình trạng tham nhũng, lãng phí, quan liêu… có tinh thần đấu tranh chống tượng tiêu cực để góp phần xây dựng Nhà nước sạch, vững mạnh; Nhà nước thực dân, dân, dân, thực đại đoàn kết toàn dân tộc, mà nòng cốt liên minh công- nông- trí thức lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam - Hiểu biết tổ chức Công đoàn Khi có ý thức trị người công nhân nhận thức Công đoàn tổ chức trịxã hội rộng lớn GCCN, người lao động; với quan Nhà nước tổ chức trị- xã hội khác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích đáng công nhân, viên chức người lao động, tích cực tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, tham gia kiểm tra giám sát hoạt động quan Nhà nước, tổ chức kinh tế nhằm thiết thực bảo vệ lợi ích trước mắt lợi ích lâu dài công nhân, viên chức, lao động, tập thể, nhà nước cách có hiệu Công đoàn giáo dục công nhân, viên chức người lao động nhận thức đầy đủ mối quan hệ lợi ích cá nhân , lợi ích tập thể lợi ích xã hội, giáo dục kỷ luật lao động, giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, tuyên truyền để công nhân, viên chức người lao động vững tin vào đường lối chủ trương Đảng, vào nghiệp đổi đất nước Ngoài ra, ý thức trị người công nhân nâng cao họ hiểu rằng: Công đoàn thành viên quan trọng hệ thống trị XHCN, cầu nối Đảng quần chúng, người cộng tác đắc lực Nhà nước, Công đoàn hoạt động lãnh đạo Đảng Cộng sản, người công nhân phải có ý thức tham gia hoạt động tổ chức Công đoàn ý thức việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh Ba là: Thái độ nghiệp đổi đất nước Sự nghiệp đổi toàn diện đất nước Đảng ta khởi xướng lãnh đạo đại hội Đảng lần thứ VI Từ đến nay, đất nước đạt nhiều thành tựu to lớn nhiều lĩnh vực Thái độ người công nhân vấn đề biểu quan trọng trình độ ý thức trị Có ý thức trị người công nhân nhận thức nghiệp đổi tiến hành cách toàn diện, mà trước hết đổi tư trị lãnh đạo Đảng, qua mà đổi kinh tế lĩnh vực khác đời sống xã hội đất nước nói chung, địa phương, cấp, ngành nói riêng Qua người công nhân thực yên tâm, tin tưởng vào thắng lợi nghiệp đổi mới, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng điều hành Nhà nước tiếp tục đưa nghiệp đổi tiến lên với thành tựu to lớn vững Người công nhân có ý thức trị cao niềm tin dựa sở nhận thức khoa học tính tất yếu nghiệp đổi mới, truyền thống dân tộc sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lãnh đạo sáng suốt Đảng người công nhân có nhận thức sâu sắc nghiệp đổi trình phấn đấu lâu dài, đầy khó khăn định thành công, qua người công nhân ý thức trách nhiệm nghiệp đổi mới, mà trước hết ý thức hoạt động đổi đơn vị Nếu người công nhân hiểu biết nghiệp đổi mới, không tin tưởng vào nghiệp đổi mới, coi nghiệp đổi nghiệp Đảng, Nhà nước, thân mình, đơn vị biểu yếu ý thức trị Bốn là: Sự nhận thức quyền lợi nghĩa vụ trị Người công nhân có ý thức trị nhận thức tuân thủ quyền nghĩa vụ ghi Hiến pháp, pháp luật Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đồng thời nắm tuân thủ quyền lợi nghĩa vụ cụ thể quy chế ngành, địa phương, đơn vị đề Có ý thức trị cao người công nhân hiểu quyền lợi nghĩa vụ mình, mà đấu tranh để đạt lợi ích đáng tự giác việc thực nghĩa vụ tập thể, nhà nước xã hội Năm là: Thái độ giai cấp công nhân bạn đồng minh giai cấp nông dân, đội ngũ trí thức người sử dụng lao động có giới chủ Người công nhân có ý thức trị nhận thức rằng: tất yếu phải liên minh với giai cấp nông nhân đội ngũ trí thức để tạo thành lực lượng cách mạng đông đảo, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản Có ý thức trị cao người công nhân hiểu tính tất yếu liên minh đấu tranh giành quyền xây dựng xã hội mới, mà nắm nội dung liên minh tất lĩnh vực, đồng thời biết vận dụng đường lối sách Đảng Nhà nước vấn đề để tham gia xây dựng hoạt động đơn vị mình, nhằm xác lập trực tiếp mối quan hệ công nhân với nông dân đôi ngũ trí thức từ làm sở để xây dựng mối liên minh phạm vi toàn xã hội Trong thời kỳ độ lên CNXH nước ta nay, GCCN không vào địa vị bị áp bóc lột mà trở thành giai cấp làm chủ trị, giai cấp lãnh đạo toàn xã hội, đấu tranh cải tạo xã hội cũ xây dựng xã hội GCCN toàn thể nhân dân lao động trở thành người làm chủ xã hội, làm chủ tư liệu sản xuất chủ yếu Tuy nhiên kinh tế nước ta tồn nhiều thành phần kinh tế, có thành phần kinh tế TBCN, phận công nhân làm thuê doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp liên doanh Những công nhân vừa tham gia làm chủ toàn GCCN nhân dân lao động, vừa làm thuê xét mặt cá nhân Điều lý giải xem xét biểu ý thức trị GCCN giai đoạn lại xét thái độ GCCN giới chủ Giới chủ muốn nói đến người tổ chức, quản lý sản xuất doanh nghiệp thành phần kinh tế nhà nước kinh Một là, thường xuyên nâng cao trình độ mặt cho cán Công đoàn sở, đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Hồ Chí Minh rõ: Cán gốc công việc, công việc thành công hay thất bại cán tốt hay Đảng ta khảng định: “Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, đất nước chế độ”[7, Tr.66] Công đoàn tổ chức trị-xã hội GCCN, muốn xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN vững mạnh điều quan trọng trước hết phải xây dựng đội ngũ cán Công đoàn sở vững mạnh Theo đánh giá chung Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam: hầu hết đội ngũ cán Công đoàn trưởng thành từ sở, có nhiệt tình, có trách nhiệm, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ giao Nhiều cán Công đoàn qua đào tạo chuyên môn, trị, nghiệp vụ Công đoàn Phần đông cán Công đoàn người có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống giản dị, gương mẫu gắn bó với công nhân.Tuy nhiên, đội ngũ cán Công đoàn bộc lộ yếu là: chất lượng chưa ngang tầm đòi hỏi nhiệm vụ công tác Công đoàn hoạt động kinh tế thị trường, trình độ thấp lý luận trị, chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ Công đoàn; hạn chế hiểu biết quản lý kinh tế, khoa học công nghệ, đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước; số biểu dao động giảm sút niềm tin, nhận thức mơ hồ chủ nghĩa Mác-Lênin, CNXH, đường lối Đảng; số sa sút đạo đức cách mạng, thiếu ý thức trách nhiệm, làm cho tổ chức Công đoàn tồn cách hình thức Từ thực trạng đó, hội nghị lần thứ Ban chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khoá VIII đề mục tiêu xây dựng đội ngũ cán Công đoàn phải vừa có đức, vừa có tài Phẩm chất trị tài người cán Công đoàn hai yếu tố định đến việc xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, hai yếu tố có quan hệ chặt chẽ với nhau, chủ tich Hồ Chí Minh nói: “Có tài mà đức người vô dụng, có đức mà tài làm việc khó” Một cán Công đoàn có tài phải người có kiến thức quản lý KT-XH, có hiểu biết chuyên môn, ngành nghề, pháp luật, vấn đề trị; nắm vững lý luận, kỹ nhiệm vụ công tác Công đoàn, có lực hoạt động thực tiễn Trong thức tế cán Công đoàn tài không thuyết phục công nhân Một cán Công đoàn có đạo đức cách mạng phải người có lập trường quan điểm trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, trung thành với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với XHCN, tin tưởng vào lãnh đạo Đảng tất thắng nghiệp cách mạng, gương mẫu, nhiệt tình công việc, có lối sống lành mạnh, hòa với quần chúng, lắng nghe ý kiến quần chúng quần chúng mến phục Nếu cán Công đoàn đạo đức cách mạng tập hợp, tổ chức, giáo dục công nhân Để có đội ngũ cán Công đoàn sở vừa có đức vừa có tài, thực lực lượng nòng cốt xây dựng tổ chức Công đoàn sở vững mạnh, đòi hỏi phải có chiến lược tuyển chọn, qui hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán đội ngũ cán Công đoàn thông qua phong trào quần chúng để quần chúng lựa chọn bầu lên - người gần gũi với công nhân gắn bó với lợi ích công nhân, nhiệt tình, hăng hái có trách nhiệm bảo vệ lợi ích công nhân Thực tiễn đa số cán Công đoàn người trưởng thành từ phong trào quần chúng, hoạt động chủ yếu kinh nghiệm, họ thiếu kiến thức lý luận nghiệp vụ công tác Công đoàn Vì vậy, họ cần phải học tập lớp đào tạo bản, cần trang bị lý luận trị, đường lối, chủ trương Đảng, sách, chế độ, pháp luật Nhà nước Nếu lòng nhiệt tình họ kết hợp với hiểu biết sâu sắc công tác Công đoàn chắn họ trở thành cán Công đoàn tốt Đối với doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Công đoàn, tổ chức Công đoàn hoạt động chưa có hiệu Liên đoàn lao động tỉnh cần có kế hoạch chủ động làm việc với doanh nghiệp (hoặc thông qua quan chức khác như: Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở kế hoạch đầu tư) để cử cán Công đoàn có phẩm chất lực xuống hoạt động doanh nghiệp, qua tiến tới thành lập tổ chức Công đoàn sở doanh nghiệp Đưa cán Công đoàn đào tạo làm chuyên gia doanh nghiệp mà tổ chức Công đoàn hoạt động thiếu hiệu Việc đưa chuyên gia hoạt động doanh nghiệp, mặt để giúp đỡ cán sở mặt lý luận nghiệp vụ, mặt khác để cán rèn luyện hoạt động thực tiễn, vận dụng kiến thức học vào thực tiễn phong trào công nhân để tránh tình trạng lý luận xuông hoạt động hình thức, việc thực chủ trương luân chuyển cán Đảng Cán Công đoàn muốn thực tốt chức trách, nhiệm vụ mình, muốn tập hợp, lôi quần chúng cần phải có trình độ trị cao, lĩnh trị vững vàng Muốn cần phải coi trọng việc học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán Công đoàn Vì theo Chủ tịch Hồ Chí Minh “có học tập lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin củng cố đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường, nâng cao hiểu biết trình độ trị, làm tốt công tác Đảng giao phó cho mình” [27, Tr.292] Nhưng, theo Chủ tịch Hồ Chí Minh học lý luận Mác -Lênin học xuông, học máy móc mà học làm; học tập chủ nghĩa Mác-Lênin học tinh thần xử trí việc, học tập chân lý phổ biến chủ nghĩa Mác-Lênin để áp dụng cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế Cán Công đoàn hoạt động theo luật Công đoàn, điều lệ Công đoàn, tuân thủ đường lối chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, lấy việc tổ chức, giáo dục, vận động, thuyết phục quần chúng làm phương pháp công tác chủ yếu, với mục đích để xây dựng mối quan hệ, phối hợp, hài hòa với chủ doanh nghiệp lợi ích công nhân Hơn nữa, điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN nay, biến đổi đời sống kinh tế-xã hội diễn ra, đường lối, sách, chế độ Đảng Nhà nước bổ sung sửa đổi để định hướng điều chỉnh hoạt động kinh tế xã hội Vì vậy, phải thường xuyên tổ chức lớp tập huấn để trang bị kiến thức cần thiết, phù hợp với tình hình thực tế cho cán Công đoàn; thường xuyên cung cấp thông tin, tổ chức buổi trao đổi kinh nghiệm, tổ chức thi cán Công đoàn giỏi nhằm nâng cao kỹ hoạt động Công đoàn cho đội ngũ cán Công đoàn, kỹ tuyên truyền, vận động quần chúng, kỹ đối thoại, đàm phán, thương lượng ký kết thoả ước lao động tập thể, kỹ thương lượng giải tranh chấp lao động, kỹ xây dựng mối quan hệ lành mạnh doanh nghiệp, thực phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến” Một vấn đề quan trọng là: cán Công đoàn sở người thường xuyên tiếp xúc với công nhân phải nêu cao tinh thần tự tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu hoạt động, không lợi ích cá nhân mà quên chức trách, nhiệm vụ mình, không trở thành người bảo vệ giới chủ, lờ việc làm sai trái giới chủ, tạo điều kiện cho giới chủ bóc lột công nhân Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “đạo đức cách mạng từ trời sa xuống, đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố Cũng ngọc mài sáng, vàng luyện trong” [27, Tr.293] Tuy nhiên, việc cán tự tu dưỡng, rèn luyện, tổ chức Công đoàn cấp phải có trách nhiệm giúp đỡ cán Công đoàn sở thông qua công tác quản lý, góp ý chân thành, phê bình thẳng thắn, có tính xây dựng, để bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho cán Công đoàn Để cán Công đoàn thực nhiệt tình, phát huy tinh thần trách nhiệm công tác, gắn bó với công nhân, hết lòng quyền lợi đáng hợp pháp công nhân, nghiệp xây dựng CNXH cần phải có chế độ, sách thiết thực, bảo đảm lợi ích vật chất động viên tinh thần cho đọi ngũ cán Công đoàn sở như: chế độ tiền lương, chế độ khen thưởng, kinh phí hoạt động, phương tiện làm việc…Liên đoàn lao động tỉnh cần có quy định tổ chức tốt việc thực qui định việc khuyến khích lợi ích vật chất, động viên khích lệ kịp thời tinh thần cán Công đoàn hoạt động có hiệu Hai là, đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Công đoàn Tổ chức Công đoàn thành lập dựa tập hợp đoàn viên Đoàn viên yếu tố bản, quan trọng tổ chức Công đoàn, đoàn viên có mạnh tổ chức Công đoàn mạnh; không quan tâm đến việc phát triển đoàn viên, đoàn viên không hoạt động, đoàn viên từ bỏ tổ chức Công đoàn dấu hiệu biểu yếu kém, tan giã tổ chức Công đoàn Vì vậy, phải coi việc phát triển đoàn viên tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Công đoàn biện pháp quan trọng để xây dựng, củng cố Công đoàn sở vững mạnh Để tập hợp đông đảo công nhân vào tổ chức Công đoàn, để công nhân gắn bó với tổ chức Công đoàn, cần phải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động quần chúng Muốn làm tốt công tác này, đòi hỏi cần nghiên cứu, vận dụng sáng tạo phương pháp tập hợp lực lượng cách mạng, vận động quần chúng chủ tịch Hồ Chí Minh Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, muốn quần chúng đồng tâm, hiệp lực làm cách mạng trước hết phải tuyên truyền, giác ngộ cho quần chúng hiểu rõ làm cách mạng, mà không làm không được, mà phải làm Tức phải làm cho quần chúng thức tỉnh hoàn cảnh đất nước, giác ngộ mục tiêu cách mạng, hiểu biết rõ công việc phải làm để thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, huấn luyện họ, đưa họ đấu tranh giành độc lập, tự Hồ Chí Minh đặt yêu cầu phải quan tâm đến lợi ích quần chúng nhân dân, coi động lực to lớn, sức hút mãnh liệt quần chúng; lợi ích quần chúng đoàn thể quan tâm họ tự nguyện gia nhập vào đoàn thể, thông qua đoàn thể để thực nhiệm vụ cách mạng Trong việc vận động, tập hợp quần chúng, Hồ Chí Minh nhắc nhở cấp, ngành từ quan Đảng đến quyền phải luôn mở rộng khối đại đoàn kết, đoàn kết toàn dân, không phân biệt tôn giáo, dân tộc, giai cấp, tầng lớp, miền xuôi, miền ngược, miền Nam, miền Bắc, không phân biệt người Việt Nam nước hay nước miễn chân thành, phấn đấu độc lập tự Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân, người lầm đường, lạc lối cảm hoá để nhìn lẽ phải mà trở với cách mạng Hồ Chí Minh lưu ý việc vận động, tập hợp lực lượng cách mạng người tốt, người ưu tú, mà người chưa tốt, có thói hư tật xấu; cấp ngành, quan Đảng, quyền, tổ chức đoàn thể phải tập hợp, giáo dục làm cho phần tốt người nảy nở hoa mùa xuân phần xấu dần Như vậy, phương pháp vận động quần chúng Chủ tịch Hồ Chí Minh di sản quý báu mà người để lại cho Tư tưởng ý nghĩa giai đoạn làm cách mạng giành quyền, mà có ý nghĩa to lớn giai đoạn xây dựng CNXH nước ta Việc kế thừa vận dụng tư tưởng quý báu trách nhiệm tổ chức làm công tác vận động quần chúng có tổ chức Công đoàn Nếu tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN nghiên cứu vận dụng sáng tạo phương pháp vận động quần chúng Người, chắn tập hợp đông đảo công nhân vào tổ chức Công đoàn, góp phần thực thắng lợi nghiệp CNH, HĐH đất nước Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước số lượng công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN ngày tăng lên, hiểu biết họ Công đoàn nhiều hạn chế Phần đông số công nhân xuất thân từ nông thôn, họ chịu ảnh hưởng sản xuất nhỏ, với lối làm ăn, suy nghĩ manh mún, sống tự do, thiếu ý thức tổ chức kỷ luật, thiếu hiểu biết Công đoàn không muốn tham gia hoạt động tổ chức Công đoàn Bên cạnh đó, chủ doanh nghiệp lại không muốn không quan tâm đến việc thành lập tổ chức Công đoàn, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức này, họ lo lắng Công đoàn thành lập đối lập với doanh nghiệp, hoạt động chiếm nhiều thời gian, ảnh hưởng tới kết sản xuất kinh doanh Thực tế đặt yêu cầu cán Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN phải có trách nhiệm tuyên truyền, vận động công nhân gia nhập tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn sở doanh nghiệp có đủ điều kiện Để làm việc cán Công đoàn phải làm cho công nhân hiểu mục đích hoạt động Công đoàn, quyền lợi thực tế mà công nhân có tham gia tổ chức Công đoàn, có công nhân thực coi Công đoàn chỗ dựa mình, họ tự nguyện gia nhập tích cực hoạt động tổ chức Công đoàn Hoạt động Công đoàn hoạt động tất đoàn viên, Ban chấp hành Công đoàn Công tác Công đoàn để phục vụ đoàn viên công việc mà đoàn viên trực tiếp tham gia Việc công nhân tích cực tham gia vào hoạt động Công đoàn tích cực tham gia vào việc bảo vệ lợi ích Nếu công nhân chủ động, tự giác, hăng hái tham gia hoạt động Công đoàn tạo sức sống vô tận hiệu tối ưu cho tổ chức Công đoàn Vì vậy, để quản lý đoàn viên, phát huy sức mạnh họ, Công đoàn cần vào điều kiện cụ thể để tổ chức hoạt động cho phù hợp, tổ chức thi đua nâng cao xuất, chất lượng hiệu sản xuất, thi đua chấp hành kỷ luật lao động, phát động phong trào tương thân, tương giúp đỡ sống Trong điều kiện nay, số cán chuyên trách làm công tác Công đoàn ít, môi trường làm việc nhiều khó khăn, bất cập Do đó, cần làm tốt việc phát hiện, bồi dưỡng sử dụng hợp lý đoàn viên tích cực, phải xây dựng lực lượng cộng tác viên - trợ thủ đắc lực để giúp Công đoàn sở thực chức năng, nhiệm vụ Lực lượng cộng tác viên đoàn viên tích cực sản xuất sống, họ có quan hệ mật thiết với công nhân, nắm tâm tư, nguyện vọng công nhân, họ biết đâu, lúc công nhân xẩy vấn đề gì, gặp khó khăn gì, công nhân có yêu cầu Công đoàn, từ kịp thời phản ánh với tổ chức Công đoàn Chỉ có dựa vào lực lượng đoàn viên tích cực này, tổ chức Công đoàn doanh nghiệp kịp thời giải khó khăn, vướng mắc công tác đời sống công nhân, khắc phục tượng xa rời quần chúng, đồng thời thông qua lực lượng để chương trình hoạt động Công đoàn triển khai rộng rãi công nhân, thu hút công nhân tích cực tham gia Ba là, thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, tổng kết rút kinh nghiệm Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy “Công đoàn phải lãnh đạo, hướng dẫn công nhân Lãnh đạo phải cụ thể không quan liêu Phải dân chủ bàn bạc với anh em công nhân Phải kiểm tra, làm mà không kiểm tra kết sao, không hiểu sai lệch để kịp thời sửa chữa” [23, Tr.299] Thực tế cho thấy, trình hoạt động không tránh khỏi yếu kém, khuyết điểm, vấn đề quan trọng có nhận thức hay không có tâm sửa chữa hay không Để góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh bên cạnh việc nâng cao trình độ mặt cho đội ngũ cán Công đoàn, đẩy mạnh phát triển đoàn viên, tổ chức cho đoàn viên tham gia hoạt động Công đoàn đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải thường xuyên kiểm tra, uốn nắn sai lệch, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời, thấy mặt làm mặt chưa làm được, sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác định kỳ kiểm tra đánh giá ưu, khuyết điểm, động viên khen thưởng kịp thời phong trào tốt đoàn viên tích cực Tóm lại: Xây dựng củng cố tổ chức Công đoàn vững mạnh mặt giải pháp quan trọng nhằm phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân, đặc biệt công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN Đó đòi hỏi khách quan trình xây dựng GCCN thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước 2.2.2 Đổi nâng cao hiệu hoạt động giáo dục trị tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Trong kinh tế thị trường nay, hoạt động tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN gặp nhiều khó khăn, mặt không chủ doanh nghiệp chưa hiểu biết Công đoàn có hiểu biết sợ hoạt động Công đoàn làm thời gian, ảnh hưởng tới sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, đó, họ không tạo điều kiện thời gian sở vật chất Công đoàn hoạt động; mặt khác trình độ nhận thức công nhân Công đoàn hạn chế nên họ không muốn tham gia vào hoạt động Công đoàn; đa số cán Công đoàn hoạt động không chuyên trách, họ người làm thuê nên có điều kiện giành cho hoạt động Công đoàn Ngoài ra, hoạt động Công đoàn gặp khó khăn kinh phí Để thu hút đông đảo đoàn viên tham gia hoạt động Công đoàn, đạt hiệu cao tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân, đòi hỏi phải đổi nâng cao hiểu hoạt động giáo dục trị tổ chức Công đoàn - nói biện pháp trực tiếp để Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN cho GCCN giai đoạn Đại hội VIII Liên đoàn lao động Việt Nam rõ: Phải tiếp tục đổi công tác tuyên truyền, giáo dục trị, xây dựng GCCN lớn mạnh, xứng giai cấp lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiền phong Công tác tuyên truyền giáo dục trị cách mạng tư tưởng đấu tranh tư tưởng Thông qua cách mạng để tổ chức Công đoàn giác ngộ tập hợp công nhân vào tổ chức mình, động viên công nhân hành động tích cực thực nhiệm vụ trị tổ chức Công đoàn Để công nhân có nhận thức đúng, có tư tưởng đúng, có hành động đáp ứng yêu cầu tình hình nay, trước hết phải đổi nội dung tuyên truyền giáo dục trị Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai khoá VII xác định: “công tác tuyên truyền giáo dục trị cấp Công đoàn tỉnh phải có đổi thức sự, tập trung vào việc tuyên truyền giáo dục đội ngũ công nhân viên chức lao động mặt trị, tư tưởng, truyền thống, pháp luật, học vấn, chuyên môn, tay nghề, tác phong công nghiệp, văn hóa, thể dục thể thao nhằm đào tạo, giáo dục đội ngũ công nhân viên chức lao động có lập trường trị, tư tưởng vững vàng, kiên định theo đường độc lập dân tộc CNXH, hiểu biết chấp hành tốt sách, pháp luật Đảng Nhà nước, có học vấn chuyên môn, tay nghề đáp ứng tốt yêu cầu công việc… thực lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH tỉnh nhà” Với điều kiện hoạt động tổ chức Công đoàn tình hình đội ngũ công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN, trước mắt công tác tuyên truyền giáo dục trị cần tập trung vào nội dung là: tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tuyên truyền giáo dục đường lối, quan điểm, sách pháp luật Đảng Nhà nước Nội dung tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cần phải lựa chọn vấn đề bản, cốt lõi, thiết thực.Theo kết nghiên cứu quan có thẩm quyền thức công bố nội dung tuyên truyền giáo dục phải có chọn lọc, có mục đích, có định hướng nhằm nâng cao nhận thức sứ mệnh lịch sử GCCN, nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trước âm mưu “Diễn biến hoà bình” lực thù địch chống phá cách mạng nước ta Cụ thể cần giáo dục để công nhân nắm nội dung ý nghĩa thực tiễn nội dung, sở, điều kiện thực sứ mệnh lịch sử GCCN; hình thái kinh tế- xã hội; học thuyết giá trị thặng dư tính tất yếu phủ định CNTB CNXH diễn trình lịch sử tự nhiên Đồng thời, phải tuyên truyền cho công nhân nắm tư tưởng cốt lõi tư tưởng Hồ Chí Minh độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, CNXH đường cách mạng đắn Việt Nam Tất nội dung nhà khoa học nghiên cứu cách cặn kẽ, khẳng định giá trị bền vững nguyên lí đạo biên soạn thành giáo trình chuẩn quốc gia Đội ngũ cán Công đoàn cần kịp thời tiếp thu, nắm nội dung đưa nội dung thiết thực đến với công nhân để bảo đảm tính thuyết phục cao công tác tuyên truyền giáo dục trị Vấn đề đặc biệt lưu ý phải khắc phục lối tuyên truyền cũ mang tính áp đặt, ca ngợi chiều, tô hồng việc, lảng tránh vấn đề thực tế nóng bỏng mà CNXH gặp khó khăn; phê phán CNTB cách máy móc, phủ nhận giá trị chung mà nhân loại đạt CNTB Nội dung tuyên truyền giáo dục chủ trương, đường lối, sách, pháp luật Đảng Nhà nước phải bám sát vấn đề hành nghị Đảng, chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, chế độ sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi nghĩa vụ vủa công nhân quy định luật lao động, luật Công đoàn nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục không đơn đọc nghị quyết, đọc văn cách hình thức, phiếm diện Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ: “Công đoàn cán Công đoàn phải tìm cách hay cách khác giải thích cho công nhân rõ tình hình nước nước phải giải thích cho họ hiểu Nếu không, họ hoang mang Do hiểu tình hình mà nâng cao tinh thần yêu nước công nhân” [23, Tr.298] Trong giai đoạn trình độ nhận thức công nhân nhìn chung cao so với trước đây, với phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học công nghệ, đặc biệt lĩnh vực thông tin họ tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn, thống không thống Do đó, không giải thích rõ công nhân hiểu nội dung sở khoa học đường lối, sách Đảng Nhà nước, bưng bít thông tin, không đặt niềm tin vào công nhân, làm cho công nhân hoang mang, thiếu tin tưởng vào đường lối, sách Đảng Nhà nước, qua tạo điều kiện cho thông tin với dụng ý xấu lan truyền công nhân Vì vậy, công tác tuyên truyền giáo dục trị cần phải chọn lọc nội dung thiết thực, phù hợp với đối tượng công nhân, phải làm cho công nhân hiểu sở khoa học nội dung để nâng cao nhận thức tư tưởng, nâng cao hiểu biết ý thức chấp hành pháp luật công nhân, để công nhân kiên định, tin tưởng đường lên CNXH lãnh đạo Đảng, sức thực tốt nghĩa vụ công dân, biết đấu tranh bảo vệ quyền lợi hợp pháp đáng mình, tâm khắc phục khó khăn vươn lên lao động sản xuất, tổ chức sống góp phần nhỏ bé vào nghiệp phát triển kinh tế ổn định xã hội Công tác tuyên truyền giáo dục trị hoạt động truyền bá, giáo dục, giải thích nhằm làm chuyển biến nâng cao nhận thức trị, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm, xây dựng niềm tin, thúc đẩy người hành động cách tự giác Theo chủ tịnh Hồ Chí Minh “tuyên truyền đem việc nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân làm”, bên cạnh việc đổi nội dung, cần phải đổi phương pháp tuyên truyền, nội dung tốt, theo định hướng, phù hợp với điều kiện thực tế phương pháp không tốt công nhân không hiểu được, không nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh rõ “không biết rõ, không hiểu rõ, nói, viết”, muốn công tác tuyên truyền giáo dục đạt hiệu đòi hỏi người tuyên truyền phải có kiến thức, hiểu biết sâu rộng vấn đề tuyên truyền Để có kiến thức sâu rộng phải thường xuyên học tập, học sách vở, học lẫn nhau, học kinh nghiệm mà người học mang đến, tự cho người có đầy đủ hiểu biết sai lầm lớn Một nguyên tắc công tác tuyên truyền giáo dục trị tính quần chúng Nguyên tắc đòi hỏi phải có kết hợp chặt chẽ yêu cầu chủ quan nhiệm vụ tuyên truyền đặt với lợi ích, tâm tư tình cảm, nguyện vọng người nghe, phù với trình độ người nghe, phải liên hệ mật thiết với sống, góp phần giải vấn đề thực tiễn đặt Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: Người tuyên truyền phải tự hỏi viết cho xem, nói cho nghe? không cố ý không muốn người ta nghe, không muốn cho người ta xem, Người rõ: “Việc cốt yếu phải làm cho người học hiểu thấu vấn đề, hiểu thấu có nhiều cách, có cách hiểu thấu thật tỉ mỉ, dạy theo cách phải tốn nhiều Trái lại, có cách dạy bao quát mà làm cho người học hiểu thấu được” [24, Tr.47] Với thực trạng ý thức trị điều kiện thực tế công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN nay, sở kiến thức sâu rộng cán tuyên truyền, phương pháp tuyên truyền giáo dục phải ngắn gọn, xúc tích, tài liệu, tư liệu thực tế phải xác, chân thực, khách quan, có độ tin cậy tính thuyết phục cao, từ ngữ, lời lẽ phải đơn giản, gần gũi dễ hiểu phù hợp với đối tượng công nhân, chuyển tải đầy đủ lượng thông tin cần truyền đạt Có công nhân dễ hiểu, dễ nhớ, nắm chất vấn đề Trong thời đại bùng nổ thông tin nay, không tránh khỏi việc công nhân có băn khoăn, thắc mắc, đặt câu hỏi vấn đề tuyên truyền vấn đề thực tiễn đặt ra, nhiệm vụ người tuyên truyền phải kịp thời nắm bắt thông tin ngược đó, xem công nhân đồng tình với gì, băn khoăn gì, thắc mắc để từ có cách giải thích cho phù hợp, thỏa đáng với suy nghĩ mong muốn công nhân Cùng với việc đổi nội dung, phương pháp tuyên truyền, cần phải đổi mới, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền giáo dục trị Hình thức tuyên truyền phương tiện để truyền tải nội dung đến đối tượng Nếu hình thức tuyên truyền đơn điệu, thiếu sáng tạo làm cho công tác tuyên truyền hiệu Hình thức tuyên truyền nội dung tuyên truyền, đối tượng tuyên truyền điều kiện vật chất quy định Công tác tuyên truyền giáo dục trị tiến hành nhiều hình thức, với đặc điểm công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN tuyên truyền miệng hình thức quan trọng nhất, hình thức đặc biệt tuyên truyền mà phương thức chủ yếu tiến hành thông qua giao tiếp trực tiếp người tuyên truyền người nghe Tuy nhiên, công tác tuyên truyền giáo dục, đặc biệt tuyên truyền miệng không đơn hoạt động tư tưởng, mà khoa học, nghệ thuật - nghệ thuật tác động vào lòng người cách truyền cảm, làm cho người nghe cảm thụ nội dung tuyên truyền cảm thụ giá trị nghệ thuật nhằm thỏa mãn nhu cầu nhận thức, tư tưởng, tình cảm thân, có công tác tuyên truyền đạt hiệu cao Chúng ta thấy rằng: chất lượng hiệu việc tuyên truyền miệng định chủ yếu hoạt động người tuyên truyền thông qua yếu tố tác động như: hiểu biết đối tượng, nội dung chất lượng thông tin, phương pháp nghệ thuật truyền đạt, điều kiện tiến hành hoạt động tuyên truyền yếu tố nội dung chất lượng thông tin tính thuyết phục truyền đạt giữ vị trí quan trọng nhất, đem đến cho người nghe thông tin có giá trị nâng cao nhận thức, hình thành niềm tin, làm xuất cảm xúc tích cực hứng thú, trở thành động lực bên thúc đẩy họ hành động Nêú tuyên truyền hình thức mở lớp với số lượng người đông, người tuyên truyền nói, người tự nói chuyện, làm việc riêng, hết về, không đạt chất lượng, lãng phí thời gian vô ích Vì vậy, để nâng cao chất lượng hoạt động tuyên truyền cần phải có chuẩn bị chu đáo, đề cao vai trò trách nhiệm đội ngũ cán bộ, phải phát huy tối đa vai trò lực lượng cộng tác viên phải tiến hành tuyên truyền thường xuyên, lúc, nơi, thực theo lời dạy Hồ chủ tịch: Nói ít, nói cho thấm thía, nói cho chắn quần chúng thích Ngoài hình thức tuyên truyền miệng, tổ chức Công đoàn cần đặc biệt ý đến hình thức thi tìm hiểu tổ chức phong trào thi đua XHCN doanh nghiệp Để thi tìm hiểu đạt kết cao, đòi hỏi Ban chấp hành Công đoàn phải có chuẩn bị chu đáo, xác định chủ đề phải rõ ràng, phù hợp, thiết thực, thời điểm, phải có định hướng nội dung, hướng dẫn tài liệu nghiên cứu để công nhân tích cực chủ động tìm tòi, thông qua nội dung tuyên truyền dần ngấm sâu vào nhận thức công nhân, củng cố niềm tin, nâng cao tinh thần cách mạng cho công nhân, lôi kéo đông đảo công nhân, tự nguyện, tự giác tham gia, tránh bệnh hình thức, lãng phí mà hiệu thiết thực Các phong trào thi đua XHCN muốn thực trở thành đòn bẩy để phát triển kinh tế, tác động quan trọng nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân, Ban chấp hành Công đoàn doanh nghiệp cần phải nghiên cứu đề mục đích, yêu cầu, nội dung, tiêu thi đua phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp, phải coi trọng tính thiết thực hiệu tránh hình thức theo kiểu “đầu voi đuôi chuột” Trong tình hình nay, phong trào thi đua doanh nghiệp có vốn ĐTNN cần tập trung vào nội dung :thi đua nâng cao suất, chất lượng, hiệu sản xuất, thi đua chấp hành kỉ luật lao động, thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, kĩ nghề nghiệp Thi đua XHCN phong trào cách mạng quần chúng, dựa tinh thần tự nguyện, tự giác tham gia công nhân; tính tự nguyện, tự giác hình thành cở sở họ thỏa mãn lợi ích trị dân chủ thi đua Thực tiễn cho thấy đâu biết quan tâm bồi dưỡng giáo dục tốt trị cổ vũ lòng nhiệt tình cách mạng quần chúng công tác thi đua, hình thành thói quen thi đua sôi liên tục mà không chờ vào việc khen thưởng, mặc cả, ganh đua thi đua Tuy vậy, lợi ích vật chất dù nhỏ bé thường đóng vai trò to lớn khuấy động phong trào thi đua, tâm lý “một nén tiền công không đồng tiền thưởng” ăn sâu vào tiềm thức người Việt Nam, trở thành nét văn hoá đẹp cư sử xã hội cá nhân Vì vậy, khuyến khích lợi ích vật chất cách thỏa đáng động lực thúc đẩy công nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng thời phương tiện quan trọng để tổ chức, trì phát triển phong trào thi đua, Ban chấp hành Công đoàn cần chủ động bàn bạc, trao đổi với chủ doanh nghiệp để thống qui chế hình thức khen thưởng cho phù hợp, tranh thủ ủng hộ tạo điều kiện chủ doanh nghiệp Cần coi trọng công tác sơ, tổng kết thi đua để đánh giá kết phong trào, phát nhân điển hình tiên tiến, rút kinh nghiệm cần thiết cho việc tổ chức phong trào thi đua tiếp theo, đồng thời phải làm tốt công tác khen thưởng thi đua, đảm bảo nguyên tắc, công khai, xác, kịp thời 2.2.3 Phối hợp chặt chẽ với tổ chức doanh nghiệp để nâng cao ý thức trị xã hội chủ nghĩa công nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Việc xây dựng đội ngũ công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN lớn mạnh mặt, có lập trường trị vững vàng, có giác ngộ cao giai cấp, kiên định với mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với XHCN, xứng đáng lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước, việc làm có ý nghĩa vô to lớn trách nhiệm nặng nề tổ chức, tổ chức Công đoàn giữ vai trò trực tiếp Nhiệm vụ tổ chức Công đoàn hoàn thành lãnh đạo Đảng, đạo hướng dẫn, giúp đỡ Công đoàn cấp phối hợp chặt chẽ tổ chức doanh nghiệp Đồng chí Cù Thị HậuChủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam khẳng định: “GCCN lớn mạnh hoàn thành sứ mệnh lịch sử Đảng, Nhà nước, tổ chức trị- xã hội không quan tâm đến nghiệp xây dựng GCCN” [11, tr.4] Công đoàn tổ chức quần chúng rộng rãi GCCN, Công đoàn muốn có định hướng trị muốn tập hợp đông đảo công nhân thiết phải đặt lãnh đạo Đảng- đội tiền phong GCCN Nếu lãnh đạo Đảng hoạt động Công đoàn bị chệch hướng, chí bị lợi dụng để biến thành công cụ bảo vệ lợi ích cho giới chủ, ngược lại lợi ích GCCN Hơn lúc hết, hoạt động Công đoàn phải tuân thủ lãnh đạo Đảng, phải thường xuyên quán triệt đường lối quan điểm Đảng - nhân tố bảo đảm cho thành công hoạt động Công đoàn, đặc biệt hoạt động giáo dục nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân Đảng lãnh đạo Công đoàn đường lối, chủ trương thông qua hoạt động trực tiếp tổ chức sở đảng, thông qua đảng viên Muốn thực tốt vai trò lãnh đạo mình, đòi hỏi Đảng phải vững mạnh giữ vững chất GCCN Sự lãnh đạo Đảng có đạt hiệu hay không lực hoạt động tổ chức sở Đảng trình độ đảng viên Hiện doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Đồng Nai thành lập tổ chức sở Đảng (tổng số có 12 tổ chức sở Đảng, doanh nghiệp 100% vốn nước doanh nghiệp liên doanh), hầu hết tổ chức đảng chưa thể rõ chưa nâng cao vai trò lãnh đạo mình, bộc lộ nhiều yếu kém, khuyết điểm Để đảm bảo lãnh đạo Đảng Công đoàn, doanh nghiệp thành lập tổ chức sở Đảng đòi hỏi tổ chức Đảng phải đẩy mạnh công tác chỉnh đốn đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt, nâng cao sức chiến đấu vai trò lãnh đạo Đảng, khắc phục cho tình trạng sinh hoạt hình thức, thụ động, ỉ lại, buông lỏng vai trò lãnh đạo doanh nghiệp Cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, nâng cao vai trò lãnh đạo Đảng, cần trọng tới việc giáo dục, rèn luyện đội ngũ đảng viên, tác động tiêu cực chế thị trường, điều kiện làm việc doanh nghiệp có vốn ĐTNN, có nhiều đảng viên có biểu suy thoái tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, thiếu gương mẫu, vai trò tiền phong mình, phải làm tốt công tác giáo dục trị tư tưởng, chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức cách mạng để góp phần làm đội ngũ đảng viên Chất lượng Đảng thể trước hết chất lượng đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên góp phần nâng cao chất lượng Đảng, theo đảm bảo vai trò hạt nhân lãnh đạo trị tổ chức Đảng doanh nghiệp nói chung hoạt động Công đoàn nói riêng Đối với doanh nghiệp chưa thành lập tổ chức Đảng, cần phải tăng cường đạo, hướng dẫn tổ chức Công đoàn cấp trên( Liên đoàn lao động tỉnh) Việc tuân thủ theo đạo, hướng dẫn tổ chức Công đoàn cấp tuân thủ chủ trương, đường lối Đảng, đưa đường lối Đảng vào thực hoạt động Công đoàn, đảm bảo cho hoạt động Công đoàn, đặc biệt hoạt động giáo dục nhằm nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân tiến hành hướng đạt kết cao Bên cạnh việc tuân thủ theo đạo, hướng dẫn trên, tổ chức Công đoàn doanh nghiệp cần chủ động, tích cực làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, bồi dưỡng, giúp đỡ giới thiệu đoàn viên ưu tú để xét kết nạp vào Đảng, có góp phần tạo điều kiện để tiến tới thành lập tổ chức Đảng doanh nghiệp, đảm bảo sở sản xuất kinh doanh có tổ chức Đảng, Đảng lãnh đạo trực tiếp Việc phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN công nhân cần lãnh đạo Đảng , mà cần phải có phối hợp chặt chẽ với tổ chức khác doanh nghiệp mà trực tiếp ban quản trị tổ chức đoàn niên Với ban quản trị chủ doanh nghiệp, phận có quan hệ chặt chẽ có ảnh hưởng lớn đến tổ chức Công đoàn Quan hệ Công đoàn với ban quản trị người sử dụng lao động doanh nghiệp có vốn ĐTNN xây dựng, củng cố phát triển lành mạnh đảm bảo cho hoạt động Công đoàn có hiệu Trong năm vừa qua có số ban quản trị người sử dụng lao động số doanh nghiệp có phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện thuận lợi vật chất thời gian Công đoàn hoạt động, phối hợp đảm bảo quyền lợi công nhân, nâng cao trình độ nhận thức công nhân, mà tạo sở để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ( tiêu biểu công ty CHANG SHIN hoạt động giáo dục nâng cao trình độ học vấn kỹ nghề nghiệp công nhân) Tuy nhiên không Ban quản trị người sử dụng lao động nhiều doanh nghiệp chưa có phối hợp chặt chẽ với Công đoàn, chưa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động Công đoàn, chí tìm cách gây cản trở hoạt động Công đoàn, cố tình vi phạm pháp luật, vi phạm tới quyền lợi đáng hợp pháp công nhân Do vậy, để giải tốt mối quan hệ với Ban quản trị chủ doanh nghiệp, tạo phối hợp tạo điều kiện người sử dụng lao động, Công đoàn cần chủ động xây dựng, trì phát triển mối quan hệ hài hòa, chủ động ủng hộ chủ trương đúng, giải pháp hay người sử dụng lao động; phương pháp mền dẻo, linh hoạt kiên đấu tranh bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đáng công nhân tổ chức Công đoàn Khi giải vấn đề cụ thể, Công đoàn phải cố gắng tạo đồng thuận, theo phương châm tập thể, pháp luật tuân thủ nguyên tắc họat động Công đoàn, đồng thời cán Công đoàn phải thức phát huy trách nhiệm lực sử dụng công cụ pháp luật hoạt động, phải có thái độ chân thành, tôn trọng người sử dụng lao động người lao động, kiên trì vận động thuyết phục công nhân người sử dụng lao động để họ chấp hành nghiêm chỉnh luật qui định quyền hạn, nghĩa vụ tổ chức Công đoàn người lao động, tránh cản trở trái luật hoạt động Công đoàn Đội ngũ công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN chủ yếu có độ tuổi từ 16 đến 30, độ tuổi tham gia đoàn niên, việc nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân Công đoàn cần phải có phối hợp chặt chẽ với đoàn niên lĩnh vực hoạt động Sự phối hợp thực nhiều hình thức tổ chức học tập trị cho đoàn viên, tổ chức thi tìm hiểu nhân kỷ niệm ngày lễ lớn, tổ chức phong trào thi đua phát huy vai trò xung kích đoàn lao động sản xuất, chấp hành kỷ luật, học tập nâng cao tay nghề…có thực tốt phối hợp Công đoàn đoàn niên góp phần phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN đội ngũ công nhân trẻ doanh nghiệp có vốn ĐTNN, góp phần xây dựng đội ngũ công nhân “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng lực lượng đầu nghiệp CNH, HĐH đất nước, thực người làm chủ đất nước KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ thực trạng đội ngũ công nhân vai trò tổ chức Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN địa bàn tỉnh Đồng Nai nay, có nhiều chuyển biến tích cực, song nhìn chung nhiều hạn chế, chưa thực đáp ứng yêu cầu nghiệp cách mạng Do vậy, cần phải có giải pháp hữu hiệu để phát huy vai trò tổ chức Công đoàn nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân Các giải pháp nêu giải pháp có quan hệ biện chứng, liên hệ, tác động lẫn Thực kết hợp chặt chẽ giải pháp đó, chắn góp phần nâng cao ý thức trị XHCN cho công nhân, làm cho công nhân vươn lên làm tròn sứ mệnh lịch sử mình, đồng thời làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” lực thù địch nước ta Ngoài giải pháp nêu trên, tác giả xin đề xuất số kiến nghị sau: Một là, cần coi trọng đẩy mạnh việc xây dựng, củng cố tổ chức sở Đảng doanh nghiệp có vốn ĐTNN, để bảo đảm cho tổ chức Công đoàn có lãnh đạo trực tiếp, kịp thời, đắn Đảng tích cực phát triển đảng viên đội ngũ công nhân doanh nghiệp Hai là, cần có sách KT- XH phù hợp, khuyến khích cán Công đoàn, đặc biệt sách tiền lương (Tác giả kiến nghị tiền lương cán Công đoàn doanh nghiệp có vốn ĐTNN, quyền địa phương đảm nhiệm trả lương tương xứng với hoạt động doanh nghiệp có VĐTNN, vừa tạo điều kiện, vừa khích lệ cán Công đoàn tích cực hoạt động) Ba là, cần có chế bảo vệ cán Công đoàn, xử lí kịp thời nghiêm minh trường hợp vi phạm pháp luật cán Công đoàn công nhân giới chủ người nước Bốn là, cần ban hành quy chế cụ thể nhằm phát huy dân chủ công nhân doanh nghiệp có vốn ĐTNN, quy định cụ thể quyền trách nhiệm công nhân, Công đoàn, đặc biệt trách nhiệm chủ doanh nghiệp việc tạo điều kiện cho Công đoàn hoạt động có chất lượng hiệu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hoàng Chí Bảo (2000), “Xây dựng GCCN nghiệp CNH, HĐH đất nước - từ lý luận thực tiễn ”, Lao động Công đoàn , (2), Tr.19-20 Đặng Ngọc Chiến (2000), “Công nhân, viên chức, lao động công đoàn Việt Nam với phong trao thi đua yêu nước thời kỳ đổi mới”, Tạp chí cộng sản, (20),Tr 23-26 Hoàng Minh Chúc (1998), “Phong trào Công đoàn Việt Nam mười năm đổi mới”, Tạp chí cộng sản (14), Tr 6-10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện đại hội đại biểu toàn Quốc lần thứ VII, Nxb thật, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1994), Văn kiện hội nghị lần thứ VII Ban chấp hành Trung ương khoá VII, (Lưu hành nội bộ), Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1995), Nghị Bộ Chính trị số định hướng lớn công tác tư tưởng nay, (lưu hành nội bộ), Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1997), Văn kiện hội nghị lần thứ III Ban chấp hành Trung ương khoá VIII, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần IX, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội Bùi Thị Thanh Hà (2003), Công nhân công nghiệp doanh nghiệp liên doanh nước ta thời kỳ đổi , Nxb khoa học xã hội, Hà Nội 10 Cù Thị Hậu (1999), “70 năm- chặng đường vẻ vang tổ chức Công đoàn Việt Nam”, Tạp chí cộng sản, (14), Tr 19-22 11 Cù Thị Hậu (2001), “GCCN Việt Nam đầu nghiệp đổi Đảng khởi xướng lãnh đạo” , Lao động Công đoàn, (243), Tr 4-6 12 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, (1992), Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 13 Học viện trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Viện CNXHKH (2001), Tổng hợp kết điều tra tình hình công nhân doanh nghiệp nhà nước Hà Nội 14 Phạm Thị Xuân Hương (2000), "Nâng cao ý thức giai cấp cho công nhân – việc quan trọng cần làm giai đoạn nay", Lao động Công đoàn, (10), Tr.8-22 15 Nguyễn Văn Khởi (2000), "Về vai trò cán Công đoàn sở doanh nghiệp”, Lao động Công đoàn , (7), Tr 16 V I Lênin, (1902), “Làm gì”, V.I Lênin Toàn tập, Tập 6, Nxb Tiến bộ, Mátxcơ va 1978, Tr.1-245 17 V I Lênin (1917), "Diễn văn bảo vệ nghị chiến tranh 27 tháng 4" , V.I Lênin Toàn tập, Tập 31, Nxb Tiến bộ, Mátxcơ va 1981, Tr.73-493 18 V I Lênin (1921), "Về Công đoàn, tình hình trước mắt sai lầm đồng chí Tơ-Rốt- Xki", V.I Lênin Toàn tập, Tập 42- Nxb Tiến bộ, Mát xcơ va 1979, Tr.248-279 19 Nguyễn An Lương (2000), "Thực trạng GCCN Việt Nam trình đổi – vấn đề đặt ra", Quốc phòng toàn dân, (10), Tr.24-27 20 C Mác- Ph.ăngghen (1848), "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản", C Mác - ăngghen Toàn tập, Tập 4, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 1995, Tr.591 -646 21 C Mác (1950), "Đấu tranh giai cấp Pháp", C Mác - ăngghen Toàn tập, Tập 7, Nxb trị Quốc gia, Hà Nội 1995, Tr.15-150 22 Hồ Chí Minh (1925), "Bản án chế độ thực dân Pháp", Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000, Tr.21-133 23 Hồ Chí Minh (1927), "Đường cách mệnh", Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 2, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000,Tr 257-318 24 Hồ Chí Minh (1950), "Nói công tác huấn luyện học tập", Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 1995, Tr.45-53 25 Hồ Chí Minh (1957), “Nói chuyện trường cán Công đoàn”, Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 8, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2002, Tr.295-299 26 Hồ Chí Minh (1957), “Nói chuyện hội nghị cán Đảng ngành giáo dục”, Hồ Chí MinhToàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2002, Tr.394-397 27 Hồ Chí Minh (1958), “Đạo đức cách mạng”, Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, Tr.282-293 28 Hồ Chí Minh (1959), “Bài nói hội nghị cán Công đoàn”, Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1996, Tr.371-375 29 Đỗ Đức Ngọ (2000), “Công cụ phương pháp công tác tư tưởng Công đoàn Việt Nam”, Lao động Công đoàn, (8), Tr.2-3 30 Văn Nhân (1999), “Bàn nâng cao chất lượng đội ngũ cán Công đoàn”, Lao động Công đoàn, (215), Tr.11 31 Lê Khả Phiêu (2000), Chủ nghĩa xã hội định thành công, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội 32 Hoàng Ngọc Thanh (1998), “Phác thảo chân dung đội ngũ cán Công đoàn nước ta nay”, Lao động Công đoàn, (211), Tr.12 33 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (1999), Văn kiện đại hội lần thứ VIII, Nxb Lao động, Hà Nội 34 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (1999), Văn kiện hội nghị lần thứ 3, khoá VIII, ( Lưu hành nội bộ) 35 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2000), Văn kiện hội nghị lần thứ 5, khoá VIII, ( Lưu hành nội bộ) 36 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2001), Văn kiện hội nghị lần thứ 6, khoá VIII, ( Lưu hành nội bộ) 37 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Ban tư tưởng văn hóa, (1999), Những giảng trị công nhân lao động, Nxb Lao động, Hà Nội 38 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Ban tư tưởng văn hóa, (2000), Đảng Cộng sản Việt Nam GCCN Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 39 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Ban tư tưởng văn hóa, (2000), Sự nghiệp đổi Đảng với GCCN tổ chức Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 40 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Viện công nhân Công đoàn (1999), Xây dựng GCCN Việt Nam thời kỳ CNH, HĐH đất nước, Nxb Lao động, Hà Nội 41 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (1998), Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội 42 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Viện công nhân Công đoàn, (1999), Báo cáo kết điều tra xã hội học thực trạng GCCN Việt Nam đến thời điểm 1999 43 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2000), Báo cáo tóm tắt kết khảo sát xã hội học vai trò Công đoàn thái độ công nhân, viên chức Lao động với số vấn đề kinh tế- xã hội cấp bách 44 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2000), Báo cáo tình hình thực ký kết thoả ước lao động tập thể giao kết hợp đồng lao động 45 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Ban pháp luật, (2000), Báo cáo tình hình đình công người lao động từ 1995 đến tháng 10 năm 2000 Nguyên nhân kiến nghị, giải pháp 46 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2000), Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm 1999, phương hướng nhiệm vụ năm 2000 47 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam (2000), Báo cáo tổng kết Công đoàn năm 2000, nhiệm vụ năm 2001 48 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2001), Báo cáo sơ kết nửa nhiệm nghị đại hội VIII nhiệm vụ đến đại hội IX Công đoàn Việt Nam 49 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, (2000), Báo cáo rút kinh nghiệm tình hình triển khai công tác bổ túc văn hóa đào tạo nghề cho công nhân Lao động 50 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Ban tư tưởng văn hóa, (2001), Dự thảo báo cáo trình độ học vấn, tay nghề công nhân Lao động 51 Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - Liên đoàn Lao động Tỉnh Đồng Nai, (2003), Văn kiện đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ VII nhiệm kỳ 2003 - 2008 52 Thanh Tuyền, (1999), “Chủ Tịch Hồ Chí Minh với GCCN Công đoàn Việt Nam”, Dân vận, (7), Tr.11-13 53 Trương Đình Tuyển, (1998), “Công đoàn giữ vai trò quan trọng việc thực nhiệm vụ trị, chuyên môn”, Thương mại, (12), Tr 2-3 54 Nguyễn Văn Tư, (1998), “Tiếp tục đổi tổ chức hoạt động đoàn”, Lao động Công đoàn, (210), Tr.56 PHỤ LỤC Phụ lục1: Thành phần xuất thân đội ngũ công nhân tỉnh Đồng Nai ( Đến 10/2003) Thành phần xuất thân Học sinh phổ thông Tốt nghiệp trường dạy nghề Tốt nghiệp trường cao đẳng, đại học Lao động chưa có việc làm Bộ đội xuất ngũ Nông dân Buôn bán Những thành phần khác Tỷ lệ % 34,62 9,68 4,21 20,89 5,09 11,95 2,66 10,90 Phụ lục 2: Trình độ văn hóa đội ngũ công nhân Tỉnh Đồng Nai ( Tính đến 10/2003) Trình độ văn hóa Cụ thể Tiểu học THCS 8,36% 39,46% 11,62% 45,30% 3,48% 30,74% 5,78% 32,60% 11,12% 46,81% Nội dung Tổng số Toàn tỉnh 100% Khu vực Quốc doanh 100% Khu vực Q.Doanh100% Công nhân nam 100% Công nhân nữ 100% THPT 52,18% 43,08% 65,78% 61,62% 42,07% Phụ lục 3: Trình độ trị đội ngũ công nhân tỉnh Đồng Nai (Tính đến 10/2003) Cụ thÓ Nội dung Toàn tỉnh Khu vực QD Khu vực NQD Nam Nữ Tổng số Đang (%) Chưa qua ĐT trị 68,26 60,11 80,43 63,40 73,48 Trong ®ã học Đã ĐT CT Sơ cấp Trung cấpCử nhân Cao cấp 29,82 26,79 38,56 36,02 16,75 13,03 30,88 24,57 22,41
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN văn THẠC sĩ VAI TRÒ của CÔNG đoàn TRONG NÂNG CAO ý THỨC XHCN CHO CÔNG NHÂN ở các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI của TỈNH ĐỒNG NAI, LUẬN văn THẠC sĩ VAI TRÒ của CÔNG đoàn TRONG NÂNG CAO ý THỨC XHCN CHO CÔNG NHÂN ở các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI của TỈNH ĐỒNG NAI, LUẬN văn THẠC sĩ VAI TRÒ của CÔNG đoàn TRONG NÂNG CAO ý THỨC XHCN CHO CÔNG NHÂN ở các DOANH NGHIỆP có vốn đầu tư nước NGOÀI của TỈNH ĐỒNG NAI

Từ khóa liên quan