LUẬN án TIẾN sĩ học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội với vấn đề ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAY

287 550 0
  • Loading ...
1/287 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2016, 23:54

Đường lối đổi mới toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đã và đang đi vào cuộc sống. Trong đường lối đó, vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, ĐHXHCN là vấn đề được đặc biệt quan tâm xây dựng và hoàn thiện. Chủ trương trên, được triển khai trong thực tiễn, đã thu được những thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, đây là một hướng đi rất mới của con đường CNXH. Con đường đó chưa có tiền lệ trong lịch sử. Do tính mới mẻ mà có những người hoài nghi vào sự thắng lợi của con đường đó, thậm chí còn cho rằng con đường đó là không thể thực hiện được, rằng thực hiện CNXH trong kinh tế thị trường là con đường hầm không có lối ra v.v... Do tính mới mẻ của nó, hướng đi này sẽ có những khó khăn, thách thức và cũng chứa đựng những nguy cơ, trong đó nguy cơ chệch hướng XHCN nổi lên hàng đầu. Rõ ràng vấn đề ĐHXHCN cần được xem xét và khẳng định rõ hơn trong điều kiện mới. Vì vậy, ĐHXHCN trở thành vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn cấp bách cần được nghiên cứu, làm sáng tỏ. NHỮNG TỪ VIẾT TẮT TRONG LUẬN ÁN NXHC Chủ nghĩa xã hội CNTB Chủ nghĩa tư CNH, HĐH công nghiệp hóa, đại hóa CSHT Cơ sở hạ tầng ĐHXHCN Định hướng xã hội chủ nghĩa HTKT-XH hình thái kinh tế - xã hội KTTT Kiến trúc thượng tầng LLSX Lực lượng sản xuất PTSX Phương thức sản xuất QHSX Quan hệ sản xuất TBCN Tư chủ nghĩa XHCN Xã hội chủ nghĩa MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đường lối đổi toàn diện Đảng Cộng sản Việt Nam vào sống Trong đường lối đó, vấn đề phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường, có quản lý Nhà nước, ĐHXHCN vấn đề đặc biệt quan tâm xây dựng hoàn thiện Chủ trương trên, triển khai thực tiễn, thu thành tựu quan trọng Tuy nhiên, hướng đường CNXH Con đường chưa có tiền lệ lịch sử Do tính mẻ mà có người hoài nghi vào thắng lợi đường đó, chí cho đường thực được, thực CNXH kinh tế thị trường "con đường hầm" lối v.v Do tính mẻ nó, hướng có khó khăn, thách thức chứa đựng nguy cơ, nguy chệch hướng XHCN lên hàng đầu Rõ ràng vấn đề ĐHXHCN cần xem xét khẳng định rõ điều kiện Vì vậy, ĐHXHCN trở thành vấn đề vừa có tính lý luận, vừa có tính thực tiễn cấp bách cần nghiên cứu, làm sáng tỏ ĐHXHCN Việt Nam khẳng định dựa sở khoa học sở lý luận có tầm quan trọng đặc biệt học thuyết Mác-Lênin HTKT-XH Tuy từ sau CNXH thực số nước tan rã, sụp đổ học thuyết Mác-Lênin nói chung, HTKT-XH nói riêng bị xuyên tạc công kích từ nhiều phía Kẻ thù CNXH lớn tiếng cho lý luận HTKT-XH lạc hậu lỗi thời, cần thay Các phần tử hội màu sắc, tìm cách phủ nhận học thuyết Có người cán bộ, Đảng viên tỏ nghi ngờ, tin tưởng sức sống học thuyết, dự việc vận dụng học thuyết vào thực tiễn Vì việc khẳng định giá trị khoa học đích thực học thuyết, từ mà có phương hướng vận dụng đắn sáng tạo vào thực tiễn xây dựng CNXH vấn đề đặt Trong thực xây dựng CNXH Việt Nam năm trước đây, việc vận dụng học thuyết HTKT-XH sai lầm, hạn chế Những sai lầm, hạn chế nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân nhận thức Do trình độ nhận thức học thuyết hạn chế, chí lệch lạc số vấn đề cụ thể, mặt khác vận dụng mang tính giáo điều, thiếu sáng tạo, chưa phản ánh đầy đủ hoàn cảnh lịch sử cụ thể đất nước mà dẫn đến sai lầm thực tiễn xây dựng CNXH, ảnh hưởng tiêu cực tới tiến trình phát triển đất nước Muốn đưa đất nước tiến lên CNXH phải đổi nhận thức, phải vận dụng sáng tạo học thuyết vào điều kiện cụ thể Việt Nam đặc điểm thời đại Xuất phát từ nhận thức trên, chọn đề tài "Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội với vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam" làm đề tài luận án Tình hình nghiên cứu đề tài - Vấn đề nghiên cứu vận dụng lý luận HTKT-XH vào công xây dựng CNXH từ lâu nhiều nhà khoa học trị Liên Xô (cũ) nước XHCN khác quan tâm nghiên cứu Đặc biệt từ sau CNXH thực Đông Âu khủng hoảng sụp đổ vấn đề nhiều nhà nghiên cứu Trung Quốc đề cập tới Chẳng hạn tác giả Du Thúy "Mùa đông mùa xuân Matxcơva - Sự chấm dứt thời đại" (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995) đề cập đến số nguyên nhân sụp đổ CNXH thực Liên Xô Một tập thể tác giả Mã Hồng Chủ biên "Kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa" (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1995) đưa số quan điểm xây dựng CNXH điều kiện kinh tế thị trường Ngoài có số nghiên cứu tác giả nước đăng tạp chí Vấn đề đặc biệt ý Việt Nam Trước công trình nghiên cứu nước ta tập trung giải vấn đề độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Tuy thời gian đó, hệ thống CNXH chưa có khủng hoảng trầm trọng, chưa tan rã, nhận thức CNXH chưa có biến đổi bước ngoặt, vấn đề đặt giải có điểm khác so với Không thể nói công trình nghiên cứu trước không giá trị ngày nay, song, thực tiễn đặt vấn đề mới, cần bổ sung làm sáng tỏ Gần đây, nước xuất công trình: - Đề tài khoa học cấp Nhà nước KX10 "Dự thảo số vấn đề chủ nghĩa MácLênin thời đại nay" (Hà Nội 1994) có phần quan trọng đề cập đến giá trị học thuyết HTKT-XH với tính cách sở khoa học đường tiến lên CNXH Việt Nam, - Đề tài KX 05 -04 "Đặc trưng hệ thống trị nước ta giai đoạn độ lên chủ nghĩa xã hội" (1992-1994) Khoa Triết học Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Long làm chủ nhiệm - nêu quan điểm có tính phương pháp luận xây dựng hệ thống trị nước ta giai độ độ lên CNXH Vấn đề nêu đề cập tới số khía cạnh sách viết tác giả - Đào Duy Tùng: "Quá trình hình thành đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam" (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1994) khái quát giai đoạn tiến hành cách mạng XHCN nước ta - Giáo sư Trần Xuân Trường: "Định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam số vấn đề lý luận cấp bách" (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1996) có đề cập đến vấn đề lý luận hình thành vận dụng tình hình - Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đức Bách, tiến sĩ Lê Văn Yên, Nhị Lê: "Một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam" (Nxb Lao động, Hà Nội 1998) xem xét đặc thù đường XHCN Việt Nam số nội dung đường - Giáo sư, tiến sĩ khoa học Nguyễn Duy Quý (chủ biên) "Những vấn đề chủ nghĩa xã hội Việt Nam" (Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 1998) nêu sở khái quát quan điểm C.Mác, Ph.Ăngghen V.I Lênin Hồ Chí Minh CNXH làm sáng tỏ quan điểm đổi nghiệp xậy dựng CNXH Việt Nam Đảng ta - Giáo sư Hồ Văn Thông: "Lý luận hình thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa Mác-Lênin thời đại ngày nay" (Tạp chí Cộng sản số 4-1994) nêu lên sực ần thiết phải bổ sung, phát triển nhận thức số vấn đề lý luận - Phó giáo sư, tiến sĩ Tô Huy Rứa "Con đường điều kiện đảm bảo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta" (Tạp chí Cộng sản số 6-1996) nêu lên số điều kiện nhằm đảm bảo ĐHXHCN - Giáo sư Nguyễn Ngọc Long "Triết học Mác-Lênin với việc nhận thức xã hội chủ nghĩa giới ngày nay" (Tạp chí Cộng sản số23-1998) đưa quan điểm khẳng định giá trị chủ nghĩa Mác nói chung, lý luận hình thái nói riêng vận dụng vào nhận thức xu xã hội Giáo sư, tiến sĩ Lê Hữu nghĩa "Về kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam" (Tạp chí Sinh hoạt lý luận số 11999) đưa quan điểm nhận thức định hướng giữ vững ĐHXHCN Đảng ta - Giáo sư, tiến sĩ Phạm Ngọc Quang "Định hướng giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa - số vấn đề lý luận (Tạp chí Sinh hoạt lý luận số 1-1999) đưa quan điểm nhận thức định hướng giữ vững ĐHXHCN nước ta - Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Tĩnh Gia: "Cách tiếp cận lịch sử văn minh" (Tạp chí Cộng sản số 1-2000) sở rõ hạn chế cách tiếp cận văn minh để khẳng định giá trị học thuyết HTKT-XH - Phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Viên: "Sự chuyển đổi mô hình kinh tế nước ta quan niệm Mác đường CNXH" - Tiến sĩ Nguyễn Thế Nghĩa: "Học thuyết Mác Hình thái kinh tế - xã hội - sở lý luận nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa" v.v Ngoài sách viết, thời gian gần có số luận án tiến sĩ tập trung nghiên cứu đề tài gần gũi với vấn đề như: - Nguyễn Văn Oánh: "Định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam: nội dung điều kiện chủ yếu để thực hiện" (Luận án Phó tiến sĩ Triết học chuyên ngành CNCSKH, mã số 5.01.03, Hà Nội 1994) Tác giả phân tích nội dung điều kiện chủ yếu để thực ĐHXHCN nước ta - Trương Hữu Hoàn: "Quy luật phù hợp quan hệ sản xuất với lực lượng sản xuất vấn đề nhận thức, vận dụng quy luật số nước xã hội chủ nghĩa" (Luận án phó tiến sĩ triết học chuyên ngành CNDVBC CNDVLS mã số 5.01.02, Hà Nội 1995) Tác giả có khía cạnh đề cập đến vận dụng quy luật nói thời kỳ độ lên CNXH bỏ qua chế độ TBCN Việt Nam - Đoàn Quang Thọ: "Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với công đổi kinh tếxã hội Việt Nam" (Luận án phó tiến sĩ triết học chuyên ngành CNDVBC CNDVLS mã số 5.01.02, Hà Nội 1995) Tác giả sở khẳng định giá trị học thuyết hình thái kinh tế - xã hội để luận giải tính tất yếu số nội dung công đổi Việt Nam Nhìn chung công trình trên, đặc biệt công trình nước tập trung vào việc bảo vệ lý luận HTKT-XH vận dụng vào việc xác định mục tiêu, thực mục tiêu XHCN Việt Nam điều kiện Tuy nhiên thực tiễn vận động, ĐHXHCN nước ta đặt vấn đề cần tiếp tục lý giải khẳng định Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu luận án 3.1 Mục đích: Dưới góc độ lý luận HTKT-XH, luận án góp phần làm sáng tỏ thực chất vấn đề ĐHXHCN giữ vững định hướng điều kiện phát triển kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo chế thị trường Việt Nam 3.2 Nhiệm vụ: 1) Trên sở khẳng định giá trị vền vững lý luận HTKT-XH để luận giải tính đắn lựa chọn mục tiêu tiến lên CNXH Việt Nam 2) Xem xét làm sáng tỏ thuật ngữ "định hướng xã hội chủ nghĩa" số vấn đề từ thực tiễn vận dụng học thuyết HTKT-XH đặt trình thực ĐHXHCN Việt Nam 3) Nêu lên nguyên tắc giải pháp quán triệt học thuyết HTKT-XH để thực ĐHXHCN điều kinh tế nhiều thành phần, hoạt động theo chế thị trường Việt Nam Phạm vi nghiên cứu luận án Luận án không vào xem xét cách toàn diện vấn đề học thuyết HTKTXH, không xem xét toàn diện mặt công xây dựng CNXH nước ta Luận án hướng tiếp cận học thuyết HTKT-XH để vào luận giải số khía cạnh vấn đề ĐHXHCN giữ vững ĐHXHCN Việt Nam - Cơ sở lý luận: Luận án dựa quan điểm chủ nghĩa Mác-Lênin HTKT-XH, tư tưởng Hồ Chí Minh Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng CNXH để giải vấn đề đề tài - Cơ sở thực tiễn: Dự vào thực tiễn xây dựng CNXH diễn Việt Nam, tham khảo học kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu CNXH số nước khác trước để luận chứng vấn đề đề tài Đồng thời sở thực tiễn quan trọng để luận án đưa giải pháp nhằm giữ vững ĐHXHCN điều kiện Phương pháp nghiên cứu luận án Luận án vận dụng tổng hợp nguyên tắc phương pháp vật biện chứng vật lịch sử để luận giải nội dung đặt ra, trọng sử dụng phương pháp lôgíc lịch sử, phân tích - tổng hợp, phương pháp khảo sát thực tế vv Đóng góp mặt khoa học luận án - Luận án góp phần làm rõ vấn đề ĐHXHCN tính đắn lựa chọn ĐHXHCN nước ta - Luận án góp phần vào việc tìm nguyên tắc giải pháp lớn nhằm giữ vững mục tiêu XHCN điều kiện Việt Nam Ý nghĩa thực tiễn luận án Với đóng góp trên, luận án dùng làm tài liệu tham khảo việc giảng dạy, nghiên cứu học thuyết HTKT-XH vận dụng học thuyết xây dựng CNXH trường Đại học, trường Chính trị người quan tâm Cấu trúc luận án Ngoài phần mở đầu kết luận, luận án gồm chương tiết phần danh mục tài liệu tham khảo Chương I HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI - CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA SỰ LỰA CHỌN CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 1.1 HỌC THUYẾT HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI TRONG NHẬN THỨC XÃ HỘI VÀ XU THẾ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI CỦA THỜI ĐẠI 1.1.1 Giá trị ý nghĩa thời đại hình thái kinh tế - xã hội Trong hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, học thuyết HTKT-XH giữ vị trí đặc biệt quan trọng Học thuyết cốt lõi, tảng cho giới quan - chủ nghĩa vật lịch sử, mà sở khoa học vững cho toàn khoa học xã hội nói chung Học thuyết HTKT-XH hệ thống quan điểm lý luận có liên hệ chặt chẽ hữu với chủ nghĩa Mác-Lênin, nhằm vạch cấu quy luật phát triển phổ biến xã hội loài người Sự xuất học thuyết ngẫu nhiên sản phẩm túy chủ quan C.Mác, số người nhận định, mà kết hợp quy luật trình nhận thức dựa khái quát thực tiễn hoạt động cách mạng, kế thừa mang tính phê phán nguồn tri thức nhân loại khả tư thiên tài C.Mác Ph.Ăngghen Xuất phát từ quan điểm có ý nghĩa phương pháp luận cho xã hội tổ hợp ngẫu nhiên mặt, yếu tố riêng biệt, tổng số máy móc nhân riêng rẽ mà chỉnh thể quan hệ xã hội, C.Mác Ph.Ăngghen khám phá quy luật phát triển xã hội Tuy nhiên, từ quan điểm xuất phát đến chỗ vạch quy luật phát triển xã hội không đơn giản Nói cách khác để làm điều phải chọn lựa đường nghiên cứu đắn, khác chất với tất quan điểm trước Trước C.Mác Ph.Ăngghen, Hê ghen có quan điểm xuất phát tương tự ông lại luận giải thống nhất, tính chỉnh thể xã hội dựa nguyên tinh thần Do vậy, có đóng góp vào việc mở đường nghiên cứu lịch sử Hêghen đến quy luật lịch sử đích thực C.Mác Ph.Ăngghen theo đường khác hẳn, đường dựa tảng giới quan phương pháp luận vật biện chứng nghiên cứu xã hội Xuất phát từ tiền đề lịch sử người cụ thể, "đó cá nhân thực, hoạt động họ, điều kiện sinh hoạt vật chất họ, điều kiện mà họ thấy có sẵn điều kiện hoạt động họ tạo ra" làm hàng giả, bòn rút cải nhà nước Tình trạng bất công mầm mống gây nên bất ổn mặt xã hội tượng mâu thuẫn trực tiếp với mục đích thực bình đẳng, công đường CNXH Tình trạng đòi hỏi phải giải giải pháp phù hợp Giải vấn đề công xã hội phải tuân theo nguyên tắc nhằm không ngừng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống tầng lớp nhân dân đem chia nghèo khổ cho người Nguyên tắc giải bất công đòi hỏi phải ý tới nguồn gốc kinh tế, phát triển kinh tế Do cần ý: - Phải đẩy mạnh chiến lược CNH, HĐH phát huy lợi so sánh Việt Nam nước có lực lượng lao động đông, số lao động sống nông thôn lớn, số lao động thiếu việc làm thất nghiệp cao, chiến lược CNH, HĐH phải ưu tiên phát triển ngành, sở xí nghiệp sử dụng nhiều lao động, tăng cường xuất lao động Đây giải pháp thiết thực tạo công việc làm - Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Hiện Việt Nam có 70% dân cư sống khu vực sản xuất nông nghiệp nông thôn, sản xuất nông nghiệp phát triển chậm, nghèo khổ khuv ực lớn, khoảng cách chênh lệch thu nhập so với thành thị cao CNH, HĐH khu vực phải theo hướng thúc đẩy sản xuất nông nghiệp, mở rộng phát triển ngành nghề phi nông nghiệp tăng cường hàm lượng chất xám sản phẩm nông nghiệp v.v - Đẩy mạnh giáo dục đào tạo, trọng phát triển giáo dục đào tạo cho nông dân tầng lớp lao động nghèo để họ em họ có điều kiện tiếp cận nhiều với yêu cầu kinh tế, từ mà có hội làm việc, tham gia vào trình phát triển kinh tế, xã hội - Xây dựng sách xã hội hướng vào lành mạnh hóa quan hệ xã hội, thực công xã hội Thực sách xã hội ưu đãi để khuyến khích sản xuất trợ giúp hộ nghèo, vùng đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng - Kiên đấu tranh ngăn chặn xu hướng làm giàu bất chính, phi pháp tham nhũng, buôn lậu, hàng giả v.v xử lý nghiêm khắc đối tượng vi phạm Hai là: Đấu tranh chống loại tội phạm tệ nạn xã hội Đảm bảo an ninh trật tự nhiệm vụ thường xuyên quốc gia Đảm bảo an ninh - trật tự điều kiện giữ vững ổn định trị, xã hội phát triển kinh tế ĐHXHCN thực dựa tiền đề ổn định phát triển Vì đấu tranh bảo đảm an ninh, trật tự nhiệm vụ quan trọng ĐHXHCN nước ta Việt Nam từ bước vào chế thị trường, tình hình tội phạm tệ nạ n xã hội có diễn biến phức tạp Tính phức tạp thể quy mô, nhịp độ, tính chất tội phạm tệ nạn xã hội Có loại tội phạm tệ nạn phát sinh mà giai đoạn trước Có loại tội phạm tệ nạn trước có phạm vi nhỏ hẹp phát triển mạnh mẽ Tính chất thủ đoạn hoạt động loại tội phạm tệ nạn biến đổi theo hướng nguy hiểm tinh vi xảo quyệt Tình trạng diễn biến tội phạm tệ nạn xã hội trở thành nỗi ám ảnh cho nhiều người dân, làm ổn định an ninh trật tự xã hội, ảnh hưởng xấu tới phát triển kinh tế góp phần làm tha hóa đạo đức, lối sống xã hội Tình hình tội phạm tệ nạn mâu thuẫn với mục tiêu xây dựng xã hội lành mạnh văn minh CNXH Đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội vốn công việc thường xuyên quốc gia, với nước ta việc làm cấp bách Để đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội thu hiệu cao cần phải ý: - Nâng cao nhân thức nhân dân yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Coi đấu tranh nhiệm vụ người dân, tổ chức, ngành toàn xã hội Phải huy động sức mạnh tổng hợp nhân dân vào việc tham gia phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội Công tác tuyên truyền giáo dục phải thực nhiều hình thức phù hợp thiết thực - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục quần chúng nhân dân công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm tệ nạn xã hội Công tác tuyên truyền giáo dục phải thực nhiều hình thức phù hợp thiết thực - Lấy việc đẩy mạnh sản xuất, mở rộng phát triển ngành nghề sản xuất, nhằm tạo việc làm, thu hút lao động, tăng thu nhập người lao động giải pháp gốc để ngăn chặn phát sinh, phát triển loại tội phạm tệ nạn Thông qua phát triển sản xuất mà hạn chế điều kiện phát sinh tội phạm tệ nạn - Đẩy mạnh đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội thông qua hình thức đấu tranh nghiệp vụ quần chúng, thông qua lực lượng nòng cốt chức năng, phương pháp đấu tranh sắc bén, sát hợp Xây dựng chương trình quốc gia phòng chống tội phạm - Hoàn thiện hệ thống pháp luật làm sở pháp lý cho đấu tranh phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Tuyên truyền rộng rãi pháp luật nhân dân thực nghiêm minh pháp luật thực tế - Không ngừng xây dựng phát triển lực lượng nòng cốt đấu tranh số lượng chất lượng, lực phẩm chất, trang bị kỹ thuật trình độ nghiệp vụ, chăm lo đời sống lực lượng vũ trang nhân dân, để lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ - Tăng cường lãnh đạo Đảng nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, chăm lo xây dựng tổ chức Đảng lực lượng vũ trang nhân dân KẾT LUẬN CHƯƠNG Để vận dụng lý luận HTKT-XH vào việc giữ vững ĐHXHCN Việt Nam có hiệu cần có nguyên tắc đắn hệ giải pháp đồng bộ, toàn diện Trên sở thực nguyên tắc bỏ qua sử dụng CNTB, nguyên tắc đổi phát triển toàn diện, hệ giải pháp cần ý tập trung vào số giải pháp là: Giữ vững lãnh đạo Đảng, xây dựng Đảng vững mạnh; xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân dân; đẩy mạnh CNH, HĐH, xây dựng kinh tế nhà nước tập thể ngày trở thành tảng vững chắc, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo; giữ vững ĐHXHCN lĩnh vực văn hóa giải vấn đề xúc mặt xã hội Những giải pháp nêu giải pháp cần triển khai cụ thể, sát hợp với lĩnh vực hệ giải pháp cụ thể toàn diện Giữ vững ĐHXHCN phát triển toàn diện đất nước thống chặt chẽ với nhau, không tách rời Việc thực tốt giải pháp góp phần vào thực mục tiêu thống KẾT LUẬN Trong giai đoạn nay, học thuyết HTKT-XH trọng điểm công trào lưu quan điểm đối lập với chủ nghĩa Mác-Lênin Việc đấu tranh bảo vệ học thuyết khẳng định giá trị vốn việc làm thường xuyên ngày trở thành cấp bách Khẳng định giá trị khoa học cách mạng học thuyết HTKT-XH làm sáng tỏ xu tất yếu lên CNXH thời đại Khẳng định giá trị học thuyết làm sáng rõ tính đắn lựa chọn đường tiến lên CNXH định hướng trình xây dựng CNXH Việt Nam ĐHXHCN Việt Nam vận dụng sáng tạo lý luận HTKT-XH vào điều kiện cụ thể Việt Nam ĐHXHCN lựa chọn đường rút ngắn nhằm đưa dân tộc Việt Nam tiến tới mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh CNXH Vì đường rút ngắn, lại bối cảnh CNXH thực Liên Xô Đông Âu tan rã, giới diễn biến phức tạp, ĐHXHCN nước ta cần nhận thức rõ Nhận thức ĐHXHCN cần thiết phải làm rõ khía cạnh dấu hiệu chủ quan, khách quan, nội dung sở thực tiễn ĐHXHCN đường phát triển mẻ, trình thực nhiều khó khăn, thử thách, đặt nhiều vấn đề đòi hỏi phải nhận thức giải Trong vấn đề đó, lên vấn đề khắc phục nguy tụt hậu kinh tế nguy chệch hướng kinh tế, trị, văn hóa - xã hội Nhận thức rõ mục tiêu, khó khăn thử thách thực tế cần thiết nhằm tìm giải pháp thực thắng lợi ĐHXHCN nước ta Để giữ vững ĐHXHCN cần có nguyên tắc đắn thực hệ giải pháp đồng bộ, toàn diện Dưới góc độ học thuyết HTKT-XH cần nhấn mạnh nguyên tắc kết hợp bỏ qua với sử dụng CNTB đổi phát triển toàn diện lĩnh vực xã hội Đồng thời vận dụng lý luận HTKT-XH, cần tập trung vào số giải pháp là: Giữ vững lãnh đạo Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN dân, dân, dân; đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất; phát triển kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, kinh tế nhà nước phải giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước tập thể ngày trở thành tảng vững chắc; xây dựng văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc giải xúc mặt xã hội Trên sở giải pháp lớn, bản, cần triển khai thành hệ giải pháp cụ thể, sát hợp với lĩnh vực xã hội Vận dụng học thuyết HTKT-XH nhận thức thực ĐHXHCN nước ta vấn đề lớn phức tạp Luận án đề cập số khía cạnh vấn đề đó, mà chưa có điều kiện sâu đề cập toàn diện mặt vấn đề (do khuôn khổ luận án quy định) Vì tác giả luận án tiếp tục nghiên cứu vấn đề lại công trình Tác giả mong nhận thông cảm cộng tác nhà khoa học lĩnh vực triết học CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Lê Văn Hệ (1996), "Vấn đề công xã hội trách nhiệm lực lượng công an nhân dân", Trật tự an toàn xã hội, (9), tr 9-12 Lê Văn Hệ (1997), "Vấn đề giáo dục đạo đức cho sinh viên công an hiên nay", Trật tự an toàn xã hội (8- 9), tr 26-28 Lê Văn Hệ (1998), "Nhân dân làm chủ nghiệp bảo vệ an ninh trị, giữ giàn trật tự an toàn xã hội giai đoạn công nghiệp hóa, đại hóa đất nước nay", Đề tài cấp bộ: Cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ nghiệp bảo vệ an ninh trật tự thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa Lê Văn Hệ (2000), "Định hướng xã hội chủ nghĩa nhìn từ góc độ triết học", Triết học, (4), tr 60-62 Lê Văn Hệ (1996), "Sự lãnh đạo Đảng nhân tố định tạo thành tựu đổi đất nước", Công an nhân dân, (3), tr 57-58; 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đức Bách, Lê Văn Yên, Nhị Lê (1998), Một số vấn đề định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Lao động, Hà Nội Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (1999), Tài liệu nghiên cứu nghị hội nghị lần thứ sáu (lần 2) Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Khoa học Công nghệ Môi trường, Viện Nghiên cứu chiến lược Chính sách khoa học công nghệ (1996), Chiến lược công nghiệp hóa, đại hóa đất nước cách mạng công nghệ, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội Bộ Nội vụ (1998), Báo cáo tổng kết 10 năm công tác công an bảo đảm an ninh nông thôn (1988-1998), Hà Nội Lê Duẩn (1970), Dưới cờ vẻ vang Đảng, độc lập, tự do, chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành thắng lợi mới, Nxb Sự thật, Hà Nội Lê Duẩn (1986), Nội dung cách mạng xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb Sự thật, Hà Nội Lê Duẩn (1987), Tuyển tập, tập I, (1955-1975), Nxb Sự thật, Hà Nội Đảng Lao động Việt Nam (1960), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, tập I, Hà Nội Đảng Cộng sản Việt Nam (1977), Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Sự thật, Hà Nội 10 Đảng Cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V, Nxb Sự thật, Hà Nội 11 Đảng Cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Sự thật, Hà Nội 12 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên CNXH, Nxb Sự thật, Hà Nội 13 Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 14 Đảng Cộng sản Việt Nam (1993), Văn kiện Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VII, Nxb Sự thật, Hà Nội 15 Đảng Cộng sản Việt Nam (1996), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 16 Đảng Cộng sản Việt Nam (1999), Văn kiện Hội nghị lần thứ (lần2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 17 Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 18 Đêriđa G (1994), Những bóng ma Mác, Nxb Chính trị quốc gia, Tổng cục II Bộ Quốc phòng, Hà Nội 19 Lê Xuân Đình (1999), “Ưu tiên phát triển Lực lượng sản xuất”, Tạp chí Cộng sản, (5), tr.25 20 Nguyễn Tĩnh Gia (2003), Nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo chế thị trường - Những vấn đề đặt kiến trúc thượng tầng trị nước ta, Đề tài KX 05- 04, tập I, tr 68 21 Nguyễn Tĩnh Gia (2000), “Cách tiếp cận lịch sử văn minh”, Tạp chí Cộng sản, (21), tr.24-25 22 Ngô Đình Giao (1996), Suy nghĩ công nghiệp hóa, đại hóa nước ta, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 23 Nguyễn Kiến Giang, Chủ nghĩa Mác-Lênin lại gì, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phòng đọc hạn chế), (Tài liệu số 11) 24 Hồng Hà, Nhân dân Việt Nam với chủ nghĩa Mác, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phòng đọc hạn chế), (Tài liệu số 47) 25 Nguyễn Thị Hằng (1998), “Xóa đói giảm nghèo”, Tạp chí Cộng sản, (22), tr.19 26 Hội đồng đạo biên soạn giáo trình cán môn khoa học Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh (1994), Dự thảo số vấn đề Chủ nghĩa Mác-Lênin thời đại nay, Hà Nội 27 Hội đồng Trung ương đạo biên soạn giáo trình quốc gia môn khoa học Mác- Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh (1999), Giáo trình triết học Chủ nghĩa Mác-Lênin, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 28 Nguyễn Văn Huyên (1997), “Xã hội loài người vận động theo hướng mà Cách mạng tháng Mười vạch ra”, Giáo dục lý luận, (5), tr 21 29 Đặng Hữu (2000), “Kinh tế tri thức: thời thách thức nước ta”, Tạp chí Cộng sản, (8), tr.28 30 Cốc Văn Khang (1994), Cuộc đọ sức hai chế độ xã hội – Bàn chống diễn biến hòa bình, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tổng cục II Bộ Quốc phòng, Hà Nội 31 Nguyễn Khánh (1998), Giá trị thời đại Tuyên ngôn Đảng Cộng sản, (Bài nói lớp tập huấn giáo viên Mác – Lênin trường đại học cao đẳng), Hà Nội 32 Đặng Xuân Kỳ (1998), “Một số vấn đề đường lối, quan điểm nay”, Tạp chí Cộng sản, (9), tr.35 33 Lênin V.I (1974), Toàn tập, tập 1, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 34 Lênin V.I (1974), Toàn tập, tập 2, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 35 Lênin V.I (1976), Toàn tập, tập 33, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 36 Lênin V.I (1977), Toàn tập, tập 41, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 37 Lênin V.I (1977), Toàn tập, tập 42, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 38 Nguyễn Ngọc Long (1998), “Triết học Mác-Lênin với việc nhận thức xã hội giới ngày nay”, Tạp chí Cộng sản, (23), tr.22 39 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 40 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 41 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 42 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 13, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 18, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 19, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Mác, C Ăngghen, Ph (1994), Toàn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Mác, C Ăngghen, Ph (1995), Toàn tập, tập 21, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 47 Mác, C Ăngghen, Ph (1993), Toàn tập, tập 23, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 48 Mác, C Ăngghen, Ph (1997), Toàn tập, tập 37, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 50 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 51 Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Hồ Chí Minh (1996), Toàn tập, tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Đỗ Mười (1998), “Phát huy quyền làm chủ nân dân sở”, Tạp chí Cộng sản, (20), tr.4 56 Nguyễn Chí Mỳ (1998), “Về định hướng xã hội chủ nghĩa lĩnh vực văn hóa” Tư tưởng – Văn hóa, (7) Tr 27-29 57 Lê Hữu Nghĩa (1998), “Toàn cầu hóa: Những vấn đề trị - xã hội”, Tạp chí Cộng sản, (22), tr.30 58 Lê Hữu Nghĩa (1999), “Về kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta”, Sinh hoạt lý luận,(1), tr 30 59.Trần Quang Nhiếp (1998), “Tư tưởng, đạo đức, lối sống - Những vấn đề then chốt văn hóa”, Tạp chí Cộng sản, (20), tr.34 60 Nixơn R (1991), Chớp lấy thời cơ, Nxb Ximơn Xớtxtơ, Viện Thông tin khoa học Viện Mác-Lênin 61 Lê Khả Phiêu (1999), “Học tập, rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng thực thắng lợi vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Tạp chí Cộng sản, (6), tr.4 62 Lê Khả Phiêu (2000), “Đảng Cộng sản Việt Nam mãi dân, nước, thủy chung với bạn bè”, Tạp chí Cộng sản, (4), tr.7 63 Lê Khả Phiêu (2000) , Đảng Cộng sản Việt Nam 70 năm xây dựng trưởng thành, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Hà Sĩ Phu, Đôi điều suy nghĩ công dân, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phòng đọc hạn chế), (Tài liệu số 21) 65 Đỗ Nguyên Phương (1994), Về phân tầng xã hội nước ta giai đoạn nay, Nxb Hà Nội 66 Lữ Phương, Chủ nghĩa xã hội thực chủ nghĩa xã hội mác xít, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phòng đọc hạn chế), (Tài liệu số 13) 67 Trần Quang, Nhị Lê (1998), “Kiên định phát triển đường xã hội chủ nghĩa lựa chọn”, Tạp chí Cộng sản, (8), tr.20 68 Phạm Ngọc Quang (1999), Định hướng giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa số vấn đề lý luận”, Sinh hoạt lý luận,(1), tr.20-22 69 Nguyễn Duy Quý (1998), 150 năm tuyên ngôn Đảng Cộng sản- Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 70 “Số liệu nhất” (1998) Thông tin lý luận,(8), tr.60 71 Trần Phúc Thăng (1993), Đặc trưng xã hội chủ nghĩa hệ thống trị nước ta thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội, Đề tài KX 05-04, (tập 1), tr 64 72 Đoàn Quang Thọ (1995), Lý luận hình thái kinh tế - xã hội với công đổi kinh tế - xã hội Việt Nam, Tóm tắt luận án phó tiến sĩ triết học, Hà Nội 73 Trần Văn Thọ, Hitômi Asanô (1999), “Phát triển kinh tế công xã hội đánh giá thành đổi suy nghĩ chiến lược phát triển Việt Nam”, Sinh hoạt lý luận, (1), tr.396-37 74 Hồ Văn Thông (1994) "Lý luận hỉnh thái kinh tế - xã hội chủ nghĩa Mác thời đại ngày nay, Tạp chí Cộng sản, (4), tr.21 75 Vũ Minh Thông (1999), "Về vấn đề cải cách doanh nghiệp nhà nước", Tạp chí Cộng sản, (18), tr.19 76 Duy Thúy (1995), Mùa đông mùa xuân Matxcơva - Chấm dứt thời đại, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 77 Bùi Tín, Mặt thật, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân (phòng đọc hạn chế), (Tài liệu số 15) 78 Toffer A (1996), Tạo dựng văn minh mới, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 79 Tổng niêm giám thống kê 1990, Nxb Thống kê, Hà Nội, tr 115 80 Tổng cục Thống kê (1994), Tài liệu công bố ngày 20/8 81 Triết học tư sản phương Tây hôm (1986), Nxb Thông tin - lý luận, Hà Nội 82 Nguyễn Phú Trọng (2000), "Xây dựng Đảng vững mạnh - Điều kiện bảo đảm tăng cường vai trò lãnh đạo Đảng, Tạp chí Cộng sản, (3), tr 10 83 Trần Xuân Trường (1996), định hướng xã hộic Việt Nam - Một số vấn đề lý luận cấp bách, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 84 Nguyễn Ngọc Tuân (1999), "Chủ nghĩa tư bạn đại với "Tự điều chỉnh" nó", Tạp chí Cộng sản,233), tr 57 85 Đào Duy Tùng (1999), Quá trình hình thành đường lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Tư liệu lịch sử Đảng, ký hiệu II 3/1/38, 87 Từ điển Chủ nghĩa cộng sản khoa học (1986), "định hướng xã hội chủ nghĩa nước phát triển", Nxb Sự thật, Hà Nội 88 Từ điển tiếng Việt (1988), Nxb Khoa học xã hội, Hà Nôi, tr 347 89 Văn phòng Chính phủ (1999), Báo cáo số 07/TTBC, ngày 5/1
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬN án TIẾN sĩ học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội với vấn đề ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAY, LUẬN án TIẾN sĩ học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội với vấn đề ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAY, LUẬN án TIẾN sĩ học THUYẾT HÌNH THÁI KINH tế xã hội với vấn đề ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn