Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác

7 277 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2016, 19:29

Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH NGHỆ AN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số: 34/TTr.HĐND Nghệ An, ngày 30 tháng 11 năm 2012 TỜ TRÌNH Về Chương trình giám sát HĐND tỉnh năm 2012 Kính gửi: Thực Luật Tổ chức HĐND UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003 Quy chế hoạt động HĐND năm 2005, vào thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ theo luật định Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh kỳ họp thứ 3, định chương trình hoạt động giám sát HĐND tỉnh năm 2012 sau: I Giám sát HĐND kỳ họp thứ 3: Xem xét báo cáo công tác Thường trực HĐND, UBND, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, tiến hành hoạt động chất vấn đại biểu HĐND tỉnh, giám sát thực pháp luật, Nghị HĐND tỉnh địa bàn Tổ chức đầy đủ kỳ tiếp xúc cử tri trước sau kỳ họp HĐND tỉnh định kỳ Tập trung nâng cao chất lượng buổi tiếp xúc cử tri Tăng cường việc giải quyết, trả lời ý kiến cử tri buổi tiếp xúc; nâng cao chất lượng giải ý kiến cử tri Tổ chức trực tiếp công dân vào thứ hàng tuần để tiếp nhận, chuyển đơn, đôn đốc, theo dõi việc giải khiếu nại, tố cáo kiến nghị công dân Thực hoạt động giám sát thông qua công tác thẩm tra Ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo, tờ trình, đề án, dự thảo nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ngành chức trình kỳ họp quy định pháp luật Đổi hoạt động chất vấn trả lời chất vấn kỳ họp theo Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thiết thực, dành thời gian thảo luận kỳ họp II Chương trình hoạt động giám sát thường trực HĐND tỉnh: Ngoài nội dung giám sát đôn đốc việc triển khai thực Nghị nhiệm vụ năm 2012, tiêu KT-XH tỉnh năm 2012 HĐND tỉnh nghị, Thường trực HĐND tỉnh giám sát báo cáo kết trước HĐND chuyên đề sau: Báo cáo kỳ họp thứ 2: Tại kỳ họp thứ 2, Thường trực HĐND tỉnh đề hoạt động: Giám sát việc triển khai thực Nghị kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội tháng đầu năm 2012 Giám sát lĩnh vực xây dựng sở hạ tầng nông thôn, việc thuê đất quan đơn vị, việc thu nộp tiền thuế đất, việc quản lý khai thác tài nguyên khoáng sản, việc cấp đất sử dụng đất dự án Báo cáo kỳ họp thứ 3: Tại kỳ họp thứ 3, Thường trực HĐND tỉnh xem xét báo cáo UBND tỉnh tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012, nhiệm vụ năm 2013 Giám sát công tác giải ý kiến, kiến nghị cử tri đại biểu HĐND tỉnh kỳ họp thứ 2, thứ Giám sát nội dung vấn đề trả lời chất vấn kỳ họp thứ ngành thuộc UBND tỉnh Giám sát công tác tiếp dân, giải đơn, thư khiếu nại, tố cáo công dân Giám sát công tác thu, chi học phí viện phí địa bàn tỉnh Nghệ An III Chương trình hoạt động giám sát ban HĐND tỉnh: Ngoài nội dung Ban HĐND tỉnh giám sát thuộc chức nhiệm vụ lĩnh vực phụ trách theo chương trình công tác mình, HĐND tỉnh giao cho Ban tiến hành giám sát số nội dung báo cáo kết giám sát với HĐND tỉnh kỳ họp: Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác Ban Kinh tế Ngân sách: a) Báo cáo kỳ họp thứ 2: Giám sát hồ sơ xây dựng bản; việc thanh, toán, tất toán công trình xây dựng Giám sát việc quản lý đất đai; việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất Giám sát tình hình thực tiêu thu - chi ngân sách tháng đầu năm 2013, thẩm tra báo cáo toán ngân sách năm 2012 b) Báo cáo kỳ họp thứ 3: Giám sát Công tác quản lý, bảo vệ xử lý ô nhiểm môi trường địa bàn toàn tỉnh Giám sát công tác giải phóng mặt công trình, dự án đầu tư xây dựng địa bàn Giám sát tình hình thực nghị đầu tư xây dựng năm 2012 Giám sát việc thực nghị HĐND tỉnh công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 Giám sát tình hình thực đầu tư xây dựng bản, tiến độ xây dựng số công trình trọng điểm Giám sát công tác quản lý sử dụng đất, công tác cấp phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân địa bàn tỉnh Giám sát thực chi tăng cho giáo viên khoản chi khác trường học địa bàn tỉnh Ban Văn hóa - Xã hội: Giám sát Nghị 271/2009/NQ.HĐND ngày 23/7/2009 quy hoạch mạng lưới trường mầm non, phổ thông địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2015 Giám sát việc thực sách, pháp luật dạy nghề cho lao động nông thôn Giám sát chất lượng khám chữa bệnh trạm y tế xã phòng khám đa khoa khu vực địa bàn tỉnh Giám sát thực Nghị 251/2008/NQHĐND ngày 20/12/2008 chế sách xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao đạt chuẩn Quốc gia sở tỉnh Nghệ An Ban Pháp chế: a) Báo cáo kỳ họp thứ 2: Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác Giám sát công tác quản lý cai nghiện, quản lý sau cai nghiện cộng đồng Giám sát việc tiếp công dân, giải đơn thư khiếu nại, tố cáo công dân Giám sát công tác thi hành án địa bàn Giám sát công tác cải cách hành chính, công tác phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội Giám sát hoạt động quan bảo vệ pháp luật Giám sát việc tuyên truyền giáo dục pháp luật địa bàn a) Báo cáo kỳ họp thứ 3: Giám sát việc thực chế “một cửa”, “một cửa liên thông” Giám sát việc triển khai thực Nghị Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến việc bố trí, sử dụng chế độ, sách cán bán chuyên trách cấp xã, khối, xóm, Giám sát việc xử lý vi phạm lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng quản lý lâm sản địa bàn toàn tỉnh Ban Dân tộc: Giám sát việc thực Nghị 30a Chính phủ huyện Kỳ Sơn huyện Tương Dương Giám sát công tác cử tuyển bố trí sử dụng sinh viên cử tuyển tốt nghiệp huyện miền núi có cử tuyển Giám sát việc triển khai thực dự án thí điểm chọn 600 tri thức trẻ tăng cường làm phó chủ tịch xã thuộc 62 huyện nghèo nước IV Về biện pháp đảm bảo thực chương trình giám sát: Đề nghị HĐND tỉnh giao cho Thường trực HĐND tỉnh phân công cụ thể nội dung nêu cho Ban HĐND tỉnh để Ban chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, thời gian, địa điểm giám sát, phối hợp với quan, đơn vị tiến hành hoạt động giám sát theo tiến độ, kế hoạch đề Thường trực HĐND tỉnh tăng cường điều hoà, phối hợp hoạt động giám sát Thường trực HĐND, ban HĐND theo qui định Luật qui chế hoạt động HĐND Văn phòng HĐND&UBND tỉnh tăng cường công tác tham mưu, tổng hợp giúp việc thường trực HĐND tỉnh, Ban HĐND Tổ đại biểu HĐND tỉnh để phục vụ tốt hoạt động giám sát HĐND tỉnh Trên Tờ Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác trình Thường trực HĐND tỉnh Chương trình hoạt động giám sát HĐND tỉnh Nghệ An năm 2012 Kính trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua để Thường trực Ban HĐND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện./ Nơi nhận: TM THƯỜNG TRỰC - Như PHÓ CHỦ TỊCH - Đại biểu HĐND tỉnh; Đã ký - Lưu VT Đinh Thị Lệ Thanh Danh mục tài liệu tham khảo: Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Bộ Nội vụ ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/03/2011 thay cho phần thể thức văn hành quy định thông tư liên tịch 55/2005) Luật ban hành văn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội Vận dụng kiến thức để soạn thảo tờ trình chương trình công tác Thông tư 01/2011/TT-BNV hướng dẫn thể thức kỹ thuật trình bày văn hành Bộ Nội vụ ban hành (có hiệu lực từ ngày 05/03/2011 thay cho phần thể thức văn hành quy định thông tư liên tịch 55/2005) Luật ban hành văn quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 Nguyễn Thị Thu Thủy – HC33C005 – Trường Đại học Luật Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác, Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác, Vận dụng kiến thức cơ bản để soạn thảo tờ trình về chương trình công tác

Từ khóa liên quan