tiểu luận cao học ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo trong đời sống xã hội việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa

23 795 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2016, 13:03

A. PHẦN MỞ ĐẦU1.Lý do chọn đề tài Tôn giáo đang là vấn đề cấp thiêt trong xã hội ta hiện nay nhất là thời kì quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội.ngày 1661999 bộ chính trị ra nghị quyết 24 về công tác tôn giáo trong tình hình mới và xác định tôn giáo là vân đề lâu dài , tín ngưỡng tôn giáo là vấn đề cấp thiết trong đời sống của một bộ phận người dân . ở nước ta đang tồn tại nhiều loại hình tôn giáo khác nhau như: Nho giáo phật giáo, công giáo, cao đài, hòa hảo…mỗi loại hình tôn giáo có ảnh hưởng riêng đến đời sống nhân dân ta.Trên đây là đề tài về ảnh hưởng của nho giáo đối với đời sống xã hội đạo đức việt nam hiện nay,nên chúng tôi chỉ xin nghiên cứu những ảnh hưởng của nho giáo và đề tài này cũng đang là một vấn đề cấp thiết hiện nay bởi nó là một hệ tư tưởng, hệ tư tưởng đó xấu hay tốt tích cực hay tiêu cực còn tùy thuộc vào việc ảnh hưởng vào đời sống thực tiễn vì vậy tôi xin nghiên cứu đề tài này bởi:Thứ nhất: Sự tồn tại dai dẳng của đạo nho và đạo đức nho giáo trong xã hội việt nam nói chung, trong đời sống người nông dân nói riêng là một tất yếu khách quan, tồn tại cũ mất đi nhưng ý thức,tư tưởng xã hội đó vẫn còn. Ởviệt nam chế độ phong kiến tồn tại lâu đời từ 9381945 nhưng nhìn lại lịch sử phát triển của hệ tư tưởng ta thấy mặc dù chế độ phong kiến đã mất đi từ khi ông Trần Huy Liệu vào triều đình huế thu ấn kiếm của Bảo Đại và theo đó nho giáo cũng hết vai trò, nhưng những tư tưởng của nó vẫn còn tồn tại đến tận ngày nay có những tư tưởng tích cực nhưng cũng có những tư tưởng tiêu cực như: bảo thủ, trì trệ, lạc hậu, trọng nam khinh nữ, gia trưởng…cũng không thể trách được sự ảnh hưởng của nó sâu sắc đến vậy bởi đạo đức phong kiến đã đưa các triều đại phong kiến lên một nấc thang phát triển mới, trong những giai đoạn đó giai cấp phong kiến đã lấy nho giáo làm vũ khí tư tưởng củng cố chính quyền để thống trị xã hội .Vì vậy nhân dân việt nam dù muốn hay không cũng phải tiếp thu tư tưởng đó. Nó đi vào đời sống việt nam như một cách “Mưa dầm thấm lâu”và nhiều yếu tố đã gia nhập vào truyền thống đạo đức của nhân dân ta, nhất là đối với đặc điểm nước ta một nước nông nghiệp với sản xuất nhỏ lẻ manh mún, những tư tưởng nho giáo lại rất phù hợp với các làng xã, thích hợp với tâm lý của người nông dân với nền sản xuất hộ tiểu nông vì vậy không dễ gì mà khắc phục được nhanh chóng, mặc dù có những tích cực nhưng tiêu cực là phần lớn và còn khá phổ biến trong đời sống tinh thần người nông dân việt nam nhưng chưa có giải pháp khắc phục mang tính đồng bộ do vậy nghiên cứu đề tài này là hết sức cần thiết. Thứ hai: Khi nghiên cứu đề tài này chúng ta sẽ hiểu dõ hơn về nho giáo, về những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của nó cùng những tồn tại dai dẳng mà nó vẩn còn trong xã hội việt nam,qua đó ta cũng biết được quá trình hình thành, du nhập, và phát triển của nho giáo trong xã hội việt nam qua các triều đại phong kiến cũng như những ảnh hưởng trong xã hội hiện đại. Thứ ba: Sự tồn tại của nhiều hệ tư tưởng trong một xã hội dẫn đến sự mâu thuẫn cạnh tranh lẫn nhau, nghiên cứu đề tài giúp ta nâng cao nhân thức về những hệ tư tưởng đứng đắn, hoặc tiếp thu những tư tưởng tiến bộ trong một hệ tư tưởng nào đó, khi dó ta không những không bị đồng hóa hoặc không bị đi theo tư tưởng phản tiến bộ mà ta tiếp thu nhưng gì tích cực tiến bộ nhất để xây dựng một nền văn hóa truyền thông đậm đà bản sắc dân tộc, vào nền văn minh nước nhà . Thứ tư: Những tri thức của đời sống trong mọi lĩnh vực thì nhiều vô kể nhưng nghiên cứu nho giáo sẽ giúp ta trang bị thêm một phần kiến thức cơ bản để hiểu biết thêm những tri thức trong xã hội hiện nay. Nhất là đối với những người đang theo học chuyên nghành công tác tư tưởng, những chiến sĩ tương lai trên mặt trận văn hóa tư tưởng cố vấn cho đảng, nó còn trang bị cho ta hệ thống lí luận về những ảnh hưởng của nho giáo đối với đời sống tinh thần người nông dân việt nam hiện nay, bao gồm hệ thống lí luận về mặt nội dung từ đó để ta có hành trang kiến thức, lí luận sắc bén vững vàng bước vào đời để có thể kiên định lời nói hành động lời nói của mình mà không sợ sai, sợ không đúng. Với các lí do trên với tư cách là người ngiên cứu đề tài tôi thấy việc lựa chọn đề tài này là hết sức cần thiết này là hoàn toàn đúng đắn, bởi nó phù hợp với những nhận thức lí luận và thực tiễn và nhất là người nghiên cứu lại là sinh viên của khoa tuyên truyền thuộc chuyên nghành công tác tư tưởng A PHN M U 1.Lý chn ti Tụn giỏo ang l cp thiờt xó hi ta hin nht l thi kỡ quỏ i lờn ch ngha xó hi.ngy 16/6/1999 b chớnh tr ngh quyt 24 v cụng tỏc tụn giỏo tỡnh hỡnh mi v xỏc nh tụn giỏo l võn lõu di , tớn ngng tụn giỏo l cp thit i sng ca mt b phn ngi dõn nc ta ang tn ti nhiu loi hỡnh tụn giỏo khỏc nh: Nho giỏo pht giỏo, cụng giỏo, cao i, hũa homi loi hỡnh tụn giỏo cú nh hng riờng n i sng nhõn dõn ta.Trờn õy l ti v nh hng ca nho giỏo i vi i sng xó hi o c vit nam hin nay,nờn chỳng tụi ch xin nghiờn cu nhng nh hng ca nho giỏo v ti ny cng ang l mt cp thit hin bi nú l mt h t tng, h t tng ú xu hay tt tớch cc hay tiờu cc cũn tựy thuc vo vic nh hng vo i sng thc tin vỡ vy tụi xin nghiờn cu ti ny bi: Th nht: S tn ti dai dng ca o nho v o c nho giỏo xó hi vit nam núi chung, i sng ngi nụng dõn núi riờng l mt tt yu khỏch quan, tn ti c mt i nhng ý thc,t tng xó hi ú cũn vit nam ch phong kin tn ti lõu i t 938-1945 nhng nhỡn li lch s phỏt trin ca h t tng ta thy mc dự ch phong kin ó mt i t ụng Trn Huy Liu vo triu ỡnh hu thu n kim ca Bo i v theo ú nho giỏo cng ht vai trũ, nhng nhng t tng ca nú cũn tn ti n tn ngy cú nhng t tng tớch cc nhng cng cú nhng t tng tiờu cc nh: bo th, trỡ tr, lc hu, trng nam khinh n, gia trngcng khụng th trỏch c s nh hng ca nú sõu sc n vy bi o c phong kin ó a cỏc triu i phong kin lờn mt nc thang phỏt trin mi, nhng giai on ú giai cp phong kin ó ly nho giỏo lm v khớ t tng cng c chớnh quyn thng tr xó hi Vỡ vy nhõn dõn vit nam dự mun hay khụng cng phi tip thu t tng ú Nú i vo i sng vit nam nh mt cỏch Ma dm thm lõuv nhiu yu t ó gia nhp vo truyn thng o c ca nhõn dõn ta, nht l i vi c im nc ta mt nc nụng nghip vi sn xut nh l manh mỳn, nhng t tng nho giỏo li rt phự hp vi cỏc lng xó, thớch hp vi tõm lý ca ngi nụng dõn vi nn sn xut h tiu nụng vỡ vy khụng d gỡ m khc phc c nhanh chúng, mc dự cú nhng tớch cc nhng tiờu cc l phn ln v cũn khỏ ph bin i sng tinh thn ngi nụng dõn vit nam nhng cha cú gii phỏp khc phc mang tớnh ng b vy nghiờn cu ti ny l ht sc cn thit Th hai: Khi nghiờn cu ti ny chỳng ta s hiu dừ hn v nho giỏo, v nhng nh hng tớch cc v tiờu cc ca nú cựng nhng tn ti dai dng m nú cũn xó hi vit nam,qua ú ta cng bit c quỏ trỡnh hỡnh thnh, du nhp, v phỏt trin ca nho giỏo xó hi vit nam qua cỏc triu i phong kin cng nh nhng nh hng xó hi hin i Th ba: S tn ti ca nhiu h t tng mt xó hi dn n s mõu thun cnh tranh ln nhau, nghiờn cu ti giỳp ta nõng cao nhõn thc v nhng h t tng ng n, hoc tip thu nhng t tng tin b mt h t tng no ú, dú ta khụng nhng khụng b ng húa hoc khụng b i theo t tng phn tin b m ta tip thu nhng gỡ tớch cc tin b nht xõy dng mt nn húa truyn thụng m bn sc dõn tc, vo nn minh nc nh Th t: Nhng tri thc ca i sng mi lnh vc thỡ nhiu vụ k nhng nghiờn cu nho giỏo s giỳp ta trang b thờm mt phn kin thc c bn hiu bit thờm nhng tri thc xó hi hin Nht l i vi nhng ngi ang theo hc chuyờn nghnh cụng tỏc t tng, nhng chin s tng lai trờn mt trn húa t tng c cho ng, nú cũn trang b cho ta h thng lớ lun v nhng nh hng ca nho giỏo i vi i sng tinh thn ngi nụng dõn vit nam hin nay, bao gm h thng lớ lun v mt ni dung t ú ta cú hnh trang kin thc, lớ lun sc bộn vng vng bc vo i cú th kiờn nh li núi hnh ng li núi ca mỡnh m khụng s sai, s khụng ỳng Vi cỏc lớ trờn vi t cỏch l ngi ngiờn cu ti tụi thy vic la chn ti ny l ht sc cn thit ny l hon ton ỳng n, bi nú phự hp vi nhng nhn thc lớ lun v thc tin v nht l ngi nghiờn cu li l sinh viờn ca khoa tuyờn truyn thuc chuyờn nghnh cụng tỏc t tng Nhim v v mc tiờu nghiờn cu ti 2.1 Mc tiờu nghiờn cu ti S tn ti dai dng ca nho giỏo cựng nhng nh hng tớch cc, tiờu cc ca o c nho giỏo cũn nh hng rt ln i vi i sng tinh thn ngi nụng dõn vit nam hin nay.Vỡ vt mc ớch ln nht ca vic nghiờn cu ti ny l nghiờn cu tỡm hiu dừ nú v tỡm hiu dừ thỡ y ta s a nhng gii phỏp hn ch nhng biu hin tiờu cc ca u c nho giỏo i vi i sng tinh thn ngi nụng dõn vit nam hin nay, gúp phn thờm nhng t tng tớch cc ỏp ng nhu cu tinh thn ca ngi dõn 2.2 nhim v nghiờn cu ti t c mc ớch nghiờn cu ti ngi nghiờn cu xin xỏc nh nhim v c th ca ti nh sau: Th 1: Xỏc nh c s lý thuyt cho ti tin ti lm dừ ni dung ,i t lý lun n thc tin Th 2: Tỡm hiu ngun gc ca ti t ú phõn tớch ỏnh giỏ nhng t tng tiờu cc dang nh hng ca nho giỏo i vi i sng tinh thn ca ngi nụng dõn vit nam hin Th 3: Trờn c s phõn tớch lm rừ ni dung v ỏnh giỏ thỡ nhng bin phỏp, phng hng kh thi tỏc ng y lựi nhng biu hin tiờu cc ú cng c xõy dng xó hi mi, ngi mi xó hi ch ngha 3 phng phỏp nghiờn cu thc hin thnh cụng cỏc mc ớch v nhim v nghiờn cu ngi nghiờn cu s dựng cỏc phng phỏp sau: Vn dng phng phỏp lun ca ch ngha vt bin chng ,duy vt lch s v lụgic phng phỏp phõn tớch, tng hp nghiờn cu thu thp ỏc thụng tin thu thp thụng tin trờn mng, cỏc sỏch bỏo, ti liu tham kho sau ú s tin hnh phõn tớch tỡm nhng ý ỳng tng hp lm dừ ni dung nghiờn cu ca ti S dng phng phỏp so sỏnh chng minh, ỏnh giỏ suy lun mt cỏch bin chng, logic ua gii phỏp t c mc tiờu nghiờn cu i tng v phm vi nghiờn cu ca ti 4.1 i tng nghiờn cu i tng nghiờn cu ca ti l nhng nh hng ca t tng nho giỏo i sng xó hi vit nam hin ti vic hỡnh thnh t tng xó hi ch ngha 4.2 Phm vi nghiờn cu Phm vi nghiờn cu ca ti l: Ton b i sng tinh thn ca ngi vit nam xó hi hin 5: Kt cu ca tiu lun Tiu lun gm cỏc phn: phn m u gm mc Phn ni dung gm chng v tit B PHN NI DUNG CHNG I: NHO GIO V NI DUNG CH YU CA NHO GIO TRONG HC THUYT NHO GIA 1: Hon cnh i ca hc thuyt nho gia Nho giỏo c xut hin thi xuõn thu chin quc th k th VIII-III trc cụng nguyờn, thi kỡ chim hu nụ l chuyn sang ch phong kin trung quc, đ st xut hin to nờn cuc cỏch mng cụng c lao ng thỳc y kinh t, ngi cú th to nhiu ca ci vt cht cho xó hi nhng ng thi vi s phỏt trin ú thỡ mõu thun xó hi cng bt u xut hin v ngy cng mõu thun n mc gay gt quyt lit gi tng lp phong kin thng tr vi giai cp b tr t ó xó hi phõn húa sang hốn da trờn c s ti sn Xó hi lỳc ny vo tỡnh trng ht sc o ln, chin tranh liờn miờn khc lit, s tranh ginh ca cỏc th lc cỏc c, gia cỏc nc ch hu tranh ginh t ai, bnh trng lónh th xó hi lon lc o c suy thoỏi, thi i l h, nhc hng nhõn dõn kh vỡ chin tranh v ỏp bc búc lt din khin lũng ngi bn lon bt an S chuyn bin ca thi i t nhng t im, nhng trung tõm cỏc k s luụn tranh lun v trt t xó hi c v nhng hỡnh móu ca xó hi tng lai, lch s trung hoa gi thi kỡ ny l bỏch gia ch t , bỏch gia minh tranh (trm hoa trm thy , trm hoa ua ting) Chớnh quỏ trỡnh y ó s sinh cỏc nh t tng ln v hỡnh thnh nờn ỏc trng phỏi trit hc khỏ hon chnh nh : Nho Gia, Phỏp Gia, Mc GiaTrong ú nh hng nht l Nho Gia v Phỏp Gia Nho Gia cú th coi l mt hc thuyt v chớnh tr-xó hi v o c chớnh thng xó hi Trung Hoa Nho gia Khng T xõy dng nờn hc thuyt ny ó c coi nh hc thuyt v chớnh tr v xó hi v o c c bn ca xó hi Trung Quc bi nú ó nờu lờn nhng c bn nht ca ch phong kin v tha nhn s thng tr ca giai cp phong kin v ú cng l h t tng ca ton xó hi ,dự nhõn dõn cú mun hay khụng mun theo, ng thi nho giỏo xut hin lỳc ú cng phự hp vi iu kin, hon cnh ca t nc trung hoa thi by gi.ú cng l mún qu tinh thn m ngi dõn gi gm nhng tõm t nguyn vng hay t an i sng xó hi lon lc kh, cựng qun, chin tranh liờn miờn H t tng nho gia c giai cp phong kin trung quc qua cỏc thi i s dng lm t tng thng tr, l c s cho vic nh ng li, sỏch lc cai tr t nc ca cỏc quc gia phong kin phng ụng Ni dung c bn ca o c nho giỏo Vn c bn ca o c nho giỏo l trung mi quan h gia ngi vi ngi gia ỡnh v ngoi xó hi v trung Tam cng , Ng thng , Tam tũng , T c lm chun mc cho mi sinh hot chớnh tr an sinh v o c ca xó hi ú cng c coi l hc thuyt chớnh tr nhm t chc xó hi cú hiu qu Tam cng, ng thng l l o c m nam gii phi theo, tam tũng, t c l l o c m n gii phi theo Khng t cho rng ngi xó hi gi c tam cng, ng thng, tam tũng, t c thỡ xó hi c an bỡnh Trong nho giỏo thỡ o c l mt khỏi nim rng, nú khụng ch l nhng o c hng ngy m nú bao gm nhng chun mc, nguyờn tc, quy tc v thng o c nho giỏo hay ch nhng ngi quõn t vỡ ch nhng ngi quõn t b trờn ca xó hi mi cú nhng phm cht o c cao thng, tt p Cũn nhng k tiu nhõn b di l nhng ngi thiu o c hoc o c cha c hon thin, iu ny cú th lý gii i tng nho giỏo hng n trc tiờn l nhng ngi cm quyn Tam cng: Tam cng l ba mi quan h Quõn - Thn (Vua - Tụi) ph t (Cha - Con), Phu thờ (V - Chng) Trong thi Khng T mi quan h ú c th hin theo hai chiu, Sang thi Mnh T thỡ ễng cho rng xó hi khụng ch cú hai mi quan h m cú nm mi quan h Ng luõn Vua Tụi, Cha Con, V - Chng, Trờn - di, Bng hu Mi quan h ú cng c th hin theo hai chiu v theo trỏch nhim, vai trũ, a v ca mi ngi nh: B tụi phi trung thnh vi vua, Vua phi cú trỏch nhim l ngi sỏng sut lónh o b tụi n ng Trng Th thi hỏn ó tip thu nhng t tng v a Tam cng Ng Thng, ba mi quan h ú ch cú mt chiu ( Quõn s thn t, thn bt t bt trung) Vua, Cha, Chng, l tr ct cho Tụi, V, Con Ng thng: Con ngi cú Tam cng phi cú ng thng: Nhõn, L, Ngha, Trớ, Tín i vi Ph N Thỡ Nho giỏo a quan nim tam tũng, t c Tam tũng: Tại gia tũng ph, xut giỏ tũng phu, phu t tũng t T c: Cụng, Dung, Ngụn, Hnh Phụ nữ phải có đức hạnh đợc gọi ngời phụ nữ chuyên chính, có nề nếp gia giáo Ni Dung quan im o c ca Khng T trung Ng Thng: Nhõn, L, Ngha, Trớ, Tớn Trong ú Khng T trung quan trng nht l c Nhõn, Coi nhõn l gc ca ng thng Nhõn: l thng ngi, l sng tt vi ngi khỏc, ú l cỏch ng x gia ngi vi ngi, l mt giỏ tr o c xó hi k s bt dc, vt thi nhõn (Ngha l iu gỡ mỡnh khụng mun thỡ ng nờn ỏp t cho ngi khỏc) v K dc lp nhi lp nhõn, k lc t nhi t nhõn (Ngha l mỡnh mun lp thõn thỡ phi giỳp ngi khỏc lp thõn nh mỡnh, mỡnh mun thnh t thỡ phi giỳp ngi khỏc thnh t nh mỡnh), Nhng Nhõn ca ễng thng ch cú bc quõn t mi bit ngi tiu Quõn t cú bt nhõn, nhng nhõn thỡ cha bao gi cú nhõn c Bờn cnh Nhõn Thỡ Khng T cng chỳ trng n l Nhng L theo ễng khụng hon ton i lp vi Nhõn l biu hin ac c luõn gn lin vi Nhõn Trong mi quan h gia nhõn v L thỡ Nhõn l gc, l l ni dung, cũn L l biu hin, l hỡnh thc ca Nhõn Theo ễng Nhõn phi cú trc Lễ Ngi khụng cú lũng nhõn thỡ thc hnh l c, vy Núi v l khụng ch cú la ngc m thụi õu ( Tc l phi cú cỏi gc ca nú na ú l s cung kớnh Khỏc vi Khng T Thỡ Mnh T coi Ngha, Ngha ngang hng vi nhõn, ễng ng h ch phõn bit ng cp: Quõn t lao tõm, tiu nhõn lao lc, quan h vua Tụi, Nam N Trong cun Lun Ng Khng T dựng ch nhõn ch mi c tớnh, c Ngha xột mi liờn h vi Nhõn thỡ Ngha l hỡnh thc ca Nhõn, Ngha l phn ta phi lm, phi th hin Mc ớch o Nhõn ca Nho giỏo c Khng T nờu nờn mt cỏch khỏc th mng Thiờn l Vn Kinh l gi khỏi quỏt l Xó Hi i ng c gn cht vi o, kinh im Nho gia thng c dựng ch mt cỏi gỡ th hin phm cht tt p ca ngi tõm hn ý thc cng nh hỡnh thc, dỏng iu Trong sỏch Đi hc Cõu u tiờn núi rừ o ca nn hc ln l lm sỏng t c sỏng Vy ta cú th din t mt cỏch kinh im nho gia v mi quan h gia o c cuc sng ca ngi: ng i ni li ỳng n phi theo xõy dng quan h lnh mnh, tt p l o, noi theo o mt cỏch nghiờm chnh ỳng n cuc sng thỡ cú c c sỏng, quý bỏu Tõm Ngoi l thỡ Ngha, trớ, tớn, dng cỳng l quy phm o c theo luụn lý Nho giỏo ng thi cng l iu kin thi hnh c Nhõn Chính danh : Chính danh vật phảI đợc gọi tên nó, lmỗi ngời phải làm chức phận danh không lời không thuận, lời không thuận tất việc không thành [sách luận ngữ ].Khổng Tử nói với vua Tề Cảnh Công : Quân quân, Thần thần, Phụ phụ, Tử tử - Vua vua, tôi, cha cha, [sách luận ngữ ] Vậy xã hội danh bao hàm số trách nhiệm bổn phận mà cá nhân mang danh phải có trách nhiệm bổn phận hợp với danh Đó điều quan trọng kinh sách nho giáo, chúng đợc tóm lại chín chữ: Tu nhân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, chín chữ nhằm phục vụ mục đích cai trị giai cấp thống trị phong kiến Mt t tng ch o ca nho giỏo na ú l t tng Thiờn Mnh o c thi hnh hay khụng l mnh tri (Hiu lun ng), vỡ o Nho giỏo khụng n gin l o lý m nú bao cha c nguyờn lý hnh chung ca v tr, Nho giỏo hỡnh dung c v tr c cu thnh t cỏc nhõn t o c, nguyờn ký ú Nho gia xng v cn phi tuõn theo Tri giỏng mnh lm vua cho k no cú o c tc l nm c o tri, bit c o tri, võng mnh tri o hnh v tr giỏng vo ngi s c gi l mnh Khng T cho rng chớnh danh l hp vi t nhiờn Mnh Tri, vt cỏc c kỡ s (mi vt u cú ch xỏ nh ca nú) Ngoi Nho giỏo cũn rt nhiu cỏc hc thuyt v v tr ,chớnh tr, xó hi ,con ngi.Nhng õy ta ch n vi võn o c,nờn ngi vit xin c trỡnh by o c nhng ú cng l ni dung ct lừi ca hc thuyt nho giỏo Núi túm li nho giỏo l hc thuyt v o c v chớnh tr xó hi c bn ca xó hi phong kin trung hoa ú l h t tng chớnh thng ca ch phong kin trung hoa núi riờng v ca phng ụng núi chung Nho giỏo v o c nho giỏo cú quỏ trỡnh hỡnh thnh v phỏt trin rt lõu di tng giai on lch s cú nhng thay i phự hp vi kinh t ,xó hi Mc dự o khng ó cú cỏch õy hn 2500 nm nhng nú n nú cũn nh hng rt ln n i sụng hng ngy ca cỏc nc phng ụng, nho giỏo cng cú nh hng rt tớch cc n truyn thng v li sng v li sng ca nhõn dõn cỏc nc phng ụng.Vớ d nh H Tuyt Nham, mt ngi giu cú nht Trung Quc thi nh Thanh ó hc o khng hỡnh thnh cho mỡnh mt phong cỏch v ó dng nờn nh thuc H Thng Nh ng khỏm bnh cho nhõn dõn, ụng t nhng phng chõm l ng y nh t mu, cỏc lng y phi tm trc khỏm bnh cho bnh nhõn, S chõn chớnh v lũng tn tỡnh l iu cn bn vi ngi thy thuc khụng bao gi dựng thuc kim ng tin bt chớnh Hay cụng ti Tõn Quang Ngụ Ha S thnh lp ng th s cỏc cụng ti ln nht i Loan cng hc theo o khng m rt phỏt trin, h lm theo phng chõm c tớnh trỏnh him li nhun ngi phi cú s khiờm tn v lũng tn tõm,ỏnh giỏ ỳng n ngi tỡm li nhun khụng xu nhng phi t s cụng tõm lờn hng u Qua ú ta thy nh hng ca o khng cũn rt ln i vi xó hi hin i ngy cỏc nc phng ụng nh: Trung Quc,nht bn, i Loan, Vit Nam.vn ly ú lm h t tng lm theo Do ú quỏ trỡnh lch s t tng o c nho giỏo ca Khng-Mnh ó du nhp vo nc ta vi nhng mt tớch cc v tiờu cc nhng nú ó nh hng rt ln i vi i sng tinh thn ngi dõn vit nam,m nc ta chu s thng tr ca cỏc nc quc phong kin phng bc hng nghỡn nm bc thuc,nn kinh t nụng ngip lỳa nc vi cng ng lng xó nờn t tng ú ó xõm nhp vo nc ta, ó cú mt thi gian nú ó tr thnh h t tng chớnh thng m giai cp phong kin ó s dng thng tr v n ngy hụm tn d ca nú cũn dai dng thi i cụng nghip húa hin i húa quỏ i lờn ch ngha xó hi 10 CHNG II: NHNG NH HNG CA T TNG O C NHO GIO TRONG I SNG X HI VIT NAM HIN NAY TI VIC HèNH THNH T TNG O C X HI CH NGHA 2.1 Quỏ trỡnh du nhp nho giỏo vo xó hi vit nam Nho giỏo du nhp vo vit nam t thi bc thuc hõy t thi Tõy Hỏn(111 trc cn-39), Nho giỏo c cỏc quan li Trung quc truyn sang nc ta, nhng t thi ụng hỏn (Th k I sau cn) mi cú ti liu núi v ny theo s Trung Quc thỡ vo u cụng nguyờn hai thỏi thỳ giao ch v cu chõu l Tớch Quang v Nhõm Diờn Dng hc hiu dy l ngha, n th k II s nhip lm thỏi thỳ giao ch thỡ vic coi hc nho nc ta tng i ph bin Nho giỏo vo vit nam thi bc thuc qua thi kỡ: 11 tcn-39 : cỏc i Tõy hỏn v ụng hỏn 43-544 : cỏc Đi ụng Hỏn, Tam Quc, Tn, Nam Quc Triu 603-939 : cỏc i Tựy, ng, Ng Quý Mc ớch ca vic truyn bỏ nho giỏo vo vit nam nhm o to nhng ngi giỳp vic cho chớnh quyn phong kin ca chỳng v thụng qua nho giỏo ng húa , ci i, phong tc quỏn ca nhõn dân ta Mi th k u cụng nguyờn, nho giỏo vit nam cha c hỡnh thnh bi trc nho giỏo theo bn ụ h phong kin phng bc n nc ta thỡ nc ta ó cú o pht, thm nú cũn b coi l t tng ca bn cp nc nhõn dõn khụng hc v i theo, nhng dự pht giỏo cú mnh n õu, dự c gng nhp th n mc no thỡ c bn cng khụng phi l mt ạo tr nc, hn na vo th mt nc lỏng ging cú nhiu quan h húa v chng tc vi Trung Quc cỏc triu i phong kin nc ta khụng th khụng nh cy nho giỏo thit lp nn phong kin tr vỡ Vy l t phn ng n tip thu Ma dm thm lõu, t xa l n gn gi, t cụng c xõm lc ca k ụ h t bờn ngoi n cụng c nhn thc chng xõm lc ca nhõn dõn 11 thuc a, nho giỏo ó thm dn vo xó hi việt nam v tr thnh h t tng chớnh tr ca giai cp phong kin vit nam Nho giỏo phỏt trin vit nam qua cỏc thi kỡ sau: Thi lý: (1010-1225) Nho hc mi hng phỏt, thi kỡ ny tỡnh hỡnh chớnh tr,triu chớnh n nh hn, vic hc tp, tỡm ngi ti, v chn quan gi an ninh nc nh tt tr nờn cn thit vỡ vy nm 1070 lý Thỏnh Tụng cho xõy Vn Miu Quc T Giỏm, p tng Chu Cụng, Khng T v 72 nh t tng tiờn hin khỏc chớnh thc a vic hc v nho hc vo hc ng Biu hin u tiờn l tỏc phm chiu Di ụ(1010) ca Lý Cụng Un v Nam Quc Sn H ca Lý Thng Kit, nho giỏo c hng ng quý tc, trớ thc chiờu dng Khoa thi u tiờn tờn l Tam Trng (1075) Lờ Vn Thnh ó th khoa v l tin s u tiờn nc ta i Trn: (1225-1400) Sang i Trn nh hng nho giỏo cng mnh m v sõu sc, chớnh ụng vua m u ca triu Trn l Trn Thỏi Tụng ó phi tha nhn: cỏi phng tin tha nhn lũng mờ mui, cỏi ng li soi dừ sng cht chớnh l i giỏo ca c pht, cũn vic gi cỏn cõn lm mc cho hu th,nờu khuụn phộp cho tng lai li l trỏch nhim nng n ca tiờn thỏnh (tc tiờn nho), [T Thiờn Tụng Ch Nam] Vua Trn Nhõn tụng m cuc thi Thỏi Hc Sinh(1232) tuyn Trng Nguyờn, Bng Nhón,Thỏm Hoa Lờ Vn Hu bng nhón v l bng nhón u tiờn ca nc ta, tờn tỏc gi cun i vit S Kớcỏc nh nho ni ting thi ú tiờu biu nh: Chu An, Trng Hỏn Siờu.nhng nho giỏo ó chim u th kin trỳc thng tng ca xó hi i Vit thỡ nho giỏo li mang nhng t tng giỏo iu vỡ vy cú nhng mõu thun cụng kớch di cỏc triu vua i Trn tip theo, n H Quý Ly(1400-1407) ó tip thu nho giỏo mt cỏch cú phờ phỏn 12 Thi Lờ S (1428-1788) Quõn Minh ó a nho giỏo chớnh thc vo vit nam nhm hỏn húa dõn tc vit nam, chỳng ó p phỏ v t ht nhng di sn húa ca ngi vit, truyn bỏ mờ tớn d oan, truyn bỏ nho giỏo suy i khụng nh o Khng-Mnh (nho giỏo nguyờn thy), nhiờn nho giỏo lỳc ny cú vai trũ nht nh vic cu nc v tr thnh quc giỏo di thi lờ, Nho giỏo vi t cỏch l mt hc thuyt chớnh tr o c cao trỏch nhim ca cỏ nhõn vi xó hi, nh nho cú bn phn xõy dng chớnh quyn v bo v xó hi theo khuụn mu phong kin nho giỏo quyn v mt v th lnh cú c s xut phỏt t nho giỏo thỡ ý thc h nho giỏo l tuyt i v ng nhiờn c la chn, nho hc c coi l quc hc hỡnh thnh tng lp nho s ụng o nm 1463 co 1400 ngi thi Thng Long , Nm 1475 tng 3000 thớ sinh, danh nho i lờ cú Nguyn Trói, Bựi Cm H, Lờ Quý ụn.ti Lờ Mc nho giỏo suy dn cựng vi s suy thoỏi ca triu i phong kin vua khụng vua, tụi khụng tụi, cng thng tan dó, vng o lu m, c tr tiờu tan, pht giỏo tri dy,Thiờn Chỳa Giỏo len chõn vo v cú ch ng nc ta [Trn Vn Giu : s phỏt trin t tng vit nam th k XIX (1933-1995) i Nguyn (1802-1945) Khi Tõy Sn lờn nm quyn (1788-1802)t nc quay v mt mi, nho giỏo li c phc hi thnh quc giỏo tr thnh v khớ cho phong kin triu nguyn thng tr xó hi Cỏc nh nho tiờu biu nh:Nguyn Vn Siờu, cao bỏ Quỏt .h ó t cn gii quyt Cuc u tranh gia chớnh o v t giỏo, tõn v th cu, gia chin v hũa õy cng l cuc u tranh quan trng cú gii quyt c thỡ mi chng minh c sc sng ca nho giỏo, khụng thỡ mt nc c dõn tc b nụ l, giai cp thng tr triu nguyn chm dt vai trũ lch s c mỡnh v h t tng nho giỏo vit nam cng sp Kt qu l triu nguyn ó khụng gi quyt c v nh bt lc trc s mnh lch s 13 S suy tn ca nho giỏo di thi phỏp thuc Thc dõn phỏp xõm chim nc ta, chỳng ó bói b nn giỏo dc nho hc (1919)v thay vo ú nn giỏo dc tõy hc, nho giỏo mt dn vai trũ nhng hng nghỡn nm bc thuc nú ó tr thnh h t tng ca nhõn dõn ta ú cỏi gỡ thuc v nhõn dõn thỡ thc thc dõn phỏp khụng th xúa b ht c chớnh vỡ vy m nú cũn tn ti dai dng, n ngy 28-9-1945 ụng Trn Huy liu vo thu n kim ca Bo i triu ỡnh hu thỡ nho giỏo mi ht vai trũ nhng nhng tan d ca nú cũn tn ti n ngy hụm 2.2 Nhng nh hng ca nho giỏo xó hi vit nam hin ti vic hỡnh thnh t tng xó hi ch ngha Mc dự ó cú cỏch õy hn 2500 nm nhng nhng nh hng ca nho giỏo v nhng tn d ca nú cũn dai dng n tn ngy hụm nay, nú cú nhng nh hng tiờu cc v tớch cc xó hi vit nam 2.2.1 nhng nh hng tớch cc ca nho giỏo xó hi vit nam ti vic hỡnh thnh t tng xó hi ch ngha vit nam Trong my nghỡn nm bc thuc ó mang nho giỏo sang nhm ng húa dõn ta nhng ta ó khụng nhng khụng b ng húa m cũn dựng chớnh nho giỏo xõy dng nờn h t tng ca giai cp phong kin gy ụng p lng ụng tip thu nhng gỡ tin b ca nho giỏo, bin nho giỏo Trung Quc thnh nho giỏo vit nam, vỡ l hc thuyt v o c-chớnh tr dựng c tr cai tr nờn cú nh hng rt sõu sc n vic hỡnh thnh truyn thng, phong tc quỏn ca nhõn dõn ta biu hin mt s phng din sau: T tng nho giỏo vi o c gia ỡnh-xó hi v vic xõy dng gia ỡnh-xó hi vit nam hin Nho giỏo cho rng gia ỡnh cú vai trũ quan trng s n nh xó hi nhng hnh vi ng x v giao tip ca mi thnh viờn gia ỡnh c nho giỏo quy nh cht ch, ph thuc vo danh phn mi ngi Nhng quy nh ny nu loi b nhng yu t bo th, mt dõn ch thỡ n cũn giỏ tr Do ú k tha nhng mt tớch cc ca nho giỏo v o c vic xõy dng gia ỡnh mi vit nam nhm thc hin thnh cụng xõy dng nn kinh t th trng theo nh hng xó hi ch ngha l vic lm cn 14 thit,khỏc vi khỏc hc thuyt phng tõy hc thuyt nho giỏo nhỡn ngi tng hũa cỏc mi quan h.theo quan niờm nho giỏo mi ngi u trúi buc bi mi quan h : cha-con, vua-tụi, chng-v, anh-em, bnghu, nm mi quan h ny phn ỏnh mt ca cuc sng hin thc xó hi tng ng vi mi quan h l nhng yờu cu mang tớnh quy phm o c v c phỏp lut ngm bo tr theo nho giỏo thỡ ó l gia ỡnh thỡ mi ngi phi yờu thng nhau, cha m phi yờu thng cỏi, cỏi phi phng dng hiu tho vi cha m, anh em phi yờu thng, on kt, ựm bc ln nhau, pha cú lũng trung thnh vi t nc, ly ch nhõn lm u Quan nim hnh phỳc ca gia ỡnh cng cú nhiu bin i ,trc õy thỡ ụng lm phỳc nhiu lc,con n chỏu ng ngy quan nim hnh phỳc xut hin vi tiờu mi, s la chn tiờu cỏc gia ỡnh ca H Ni: cỏc thnh viờn gia ỡnh quan tõm chm súc ln nhau(72,7%), thnh viờn gia ỡnh thnh t s nghip (53,4%), chỏu hiu tho vi ụng b cha m (52,2%), lm ca ci(23,25), ụng nhiu chỏu (11,7%) Nhng t tng trờn ca nho giỏo cú th núi phự hp vi cng lnh xõy dng t nc thi kỡquỏ lờn ch ngha xó hi ca chỳng ta Gia ỡnh l t bo ca xó hi, l cỏi nụi nuụi dng c i ngi,l mụi trng quan trng gia ỡnh np sng v hỡnh thnh nhõn cỏch vỡ th ng ta ũi hi cỏc chớnh sỏch ca nh nc, phi chỳ ý n xõy dng gia ỡnh no m hũa thun, tin b vic xõy dng thnh cụng gia ỡnh mi cú ý ngha quan trng s nghip xõy dng nn kinh t th trng nh hng xó hi ch ngha, bi ỡnh l nn tng ca s n nh xó hi to iu kin cho xó hi phỏt trin Gia ỡnh l ni cung cp nhng cụng dõn cú c cú ti cho s nghip xõy dng xó hi mi, vỡ võy ta nờn loi b nhng t tng bo th, mt dõn ch thỡ vic k tha nhng giỏ tr luõn lý tớch cc nho giỏo xõy dng gia ỡnh mi ỏp ng c nhu cu ca t nc T tng o c nho giỏo i vi o c cỏch mng h minh Trong lch s t tng vit nam, H Chớ minh l ngi k tha húa tinh hoa dõn tc, ú cú tinh hoa nho giỏo, ngi thng dựng nhiu mnh ca nho giỏo din t cho nhõn dõn d hiu, d nh Vỡ cỏc mnh 15 ny ca nho giỏo ó i vo nhõn dõn tin trỡnh lch s Trong tỏc phm lun ng khỏi nim c nhc nhiu nht l khỏi nim nhõn.khỏi nim ny c nhc n 109 ln, lun im gi v trớ xuyờn xut ton b t tng h minh l lun im ngi v trng ngi, t bi bỏo u tiờn cho n ti nhng dũng di chỳc cui cựng ngi l mi quan tõm thng xuyờn hng u ca ngi o Khng nhc Trung vi vua, hiu vi cha m, cũn H Chớ Minh mang ni dung mi Trung vi nc hiu vi dõn, ngi luụn ũi hi cỏch mng cn phi cn, kim, liờm, chớnh, cụng vụ t Vi iu nờn lm v khụng nờn lm, ngi cao vai trũ nc ly dõn lm gc, gc cú vng thỡ cõy mi bn, xõy lu thng li trờn nn nhõn dõn T tng ny nm nho giỏo(dõn vi bang bn, bng c bang minh), v lch s cỏc nh t tng ln nh Nguyn Trói ch thuyn cng l dõn, lt thuyn cng l dõn Cú th núi t tng H Chớ Minh ó a vo ni hm cỏc phm trự v mnh , truyn thng y nhng ni dung hin i cht lc nõng lờn tm hin i tinh hoa truyn thng ú cng l t tng ct lừi m ng v nh nc cựng nhõn dõn ta ang hc v lm theo tm gng o c H Chớ Minh xõy dng xó hi mi thi kỡ quỏ i lờn ch ngha xó hi 2.2.2 Nhng nh hng tiờu cc ca nho giỏo i vi i sng tinh thn xó hi vit nam Xut phỏt t mt nn nụng nghip nh bộ, ly nn kinh t trng lỳa nc l ch yu di hỡnh thc t hu nh, kt cu xó hi li l nhng lng xó quan h gia ỡnh li l quan h dũng mỏu thõn tc mt git mỏu o hn ao nc ló Cựng vi s tn ti hng nghỡn nm ca ch phong kin bc thuc o c nho giỏo cú nh hng trc tip n vic hỡnh thnh ý thc h ca ngi dõn vit nam, v tr thnh chun mc o c cỏc gia ỡnh ngi vit nam n ngy hụm xó hi ang i lờn nhng nhng nh hng ú cũn rt ln v c biu hin mt s mt c bn sau: a Hiu ngha Khng T cho rng cú mi quan h c bn th hin o c ca ngi xó hi : Quõn Thn,Ph T lm phi cú hiu vi cha m, b 16 tụi phi trung thnh vi vua.Quan nim nu ó c cac s t nh nho luụn thi hnh mt cỏch ỳng mc, chng hn nh Bựi Vit Hõn, vỡ v bt kớnh vi m m ỏnh cht v,Hõn c coi l ngi cú ngha tỡnh,hay Lc võn Tiờn ang trờn ng i thi nghe tin m mt, vỡ ch hiu ó b thi v chu tang m.Hay quan nim tang nm,nhng ngy hụm nú khụng cũn hon ton phự hp bi c gi nhng quan nim bo th quỏ s dn n s cha m t au ngi ú, dự cỏi cú ng ý hay khụng.ú l hỡnh thc ộp duyờn cỏi, hay t tng n chỏu ng l biu hin gia ỡnh cú phỳc, ú l biu hin ca t tng g chng hay v sm cho mong sm ly v,ly chng cú con, cú chỏu Sinh cng nhiu thỡ phỳc lc cng ln dn n lm dõn s bt n nh b T Tng Trng Nam Khinh N Quan nim nho giỏo thỡ ph n phi Tam tũng t c Ph n c xem l hng tiu nhõn Trai nm thờ by thip, gỏi chớnh chuyờn mt chng hay Lit n bt giỏ nh phu n b dự dy d n õu l loi ngu dt khú dy bo ú l t tng trng nam khinh n, khụng coi trng ph n, ngi ph n khụng cú a v xó hi v khụng c i hc húa nõng cao tri thc m ch c hc l ngha, hc cỏch lm m, lm v,lo vic ni tr ng ỏng chm súc cỏi, gia ỡnh T tng ú cng dn n cỏc hnh vi bo lon gia ỡnh,ngc ói, nh p v khụng sinh c trai ni dừi tụng ng, ú cng l mt nguyờn nhõn lm gia tng dõn s ca t nc c T Tng c oỏn Chuyờn Quyn Gia Trng Li sng quyn uy, gia trng thng ri vo cỏc ụng b b m, chng hoc ngi chng nhng gia ỡnh phong kin, a ch ngy xa Phu xng,ph tựng, (chng bo v phi nghe) Tớnh gia trng lm hn ch n rt ln n nhiu mt ca lp tr, thớch i hc nhng khụng cung cp ti chớnh, khụng nghe thỡ dựng doi vt ỏnh p hoc thm t mt, kỡm hóm s sỏng to ca ngi Phộp vua thua l lng l biu hin ca tớnh gia trng ca cc b a phng i sng nụng thụn hin i, v cng chớnh thúi gia trng chuyờn quyn c oỏn m nhng cỏn b hoc giỏm 17 c ó kỡm hóm tớnh tin b ca nhõn viờn cng nh s phỏt trin kinh t c quan hoc cụng ti mỡnh, dự l ỳng hay sai nhng u bt cp di pi lm theo vỡ mỡnh l th trng, l cp trờn d T Tng Thn Tụn Giỏo Trong nho giỏo t tng Thiờn Mnh cng l t tng ch o, ngi phi tuõn theo mnh tri, ngi sinh ó cú mnh n thi ng Trng Th thỡ tri li l mt lc lng siờu nhiờn thn chi phi ngi, t tng ny chi phi ngi, tỏc ng vo tõm lý ngi vit khin mi ngi tin vo s mnh, kh hay sng thỡ ó c an bi,con ngi khụng vt qua s kip, t tng ny nhn chiimf ngi nụng dõn vong lun qun, sng gũ bú, khộp kớn sau ly tre lng th ng trc mi bin ng ca xó hi, ngi khụng cú trớ tin th Bờn cnh ú cỏc t nn búi toỏn mờ tớn, d oan ph bin Li dng thiờn mnh ỏnh vo tõm lý ngi dõn khin h mự quỏng tin theo dn n nhng hnh ng xu trỏi phỏp lut gõy hu qu nng n e T tng thõn tc Trong nho giỏo thỡ ch danh rt c coi trng danh bt chớnh ngụn bt thun danh phn, a v cú quyn lc rt ln vỡ th cỏc s t ốn sỏch chm ch mong t lm quan thay i s phn Vỡ vy lch cng cú rt nhiu s t rựi mi kinh s n gi m khụng t gỡ.T tng mt ngi lm quan c h c nh nh hng vo vit nam c bit thi i ny nú ang l mt nn bi cú cụ, gỡ, chỳ, bỏc lm to s c xin vo lm ny lm n, mc dự trỡnh chuyờn mụn cha , iu ú dn n s li dng chc quyn lm vic riờng, v nú ang c ph bin cỏc cụng ty nh nc v t nhõn hin 18 CHNG III: GII PHP KHC PHC NHNG BIU HIN TIấU CC CA O C NHO GIO TRONG I SNG X HI VIT NAM HIN NAY TI VIC HèNH THNH T TNG X HI CH NGHA S tn ti dai dng ca nho giỏo cỏc gia ỡnh ngi vit l mt tt yu khỏch quan,cú nhng yu t ó tr thnh truyn thng o c gia ỡnh, xó hi v o c cỏch mng phỏt huy truyn thng o c truyn thng ca dõn tc s nghip xõy dng ngi mi, xó hi mi, ta cn phi hn ch , xúa b nhng tn d phong kin nho giỏo tiờu cc, vỡ vy ngi vit xin trỡnh by gii phỏp khc phc nhng tiờu cc ca nho giỏo i sng tinh thn ngi dan vit nam hin 3.1 Giải pháp khắc phục Ngh quyt Tw5 khúa VIII bn v nhim v xõy dng v phỏt trin húa tiờn tin m bn sc dõn tc, xõy dng ngi mi, xó hi mi-xó hội ch ngha, tip tc phát huy nhng tớch cc v hn ch nhng tiờu cc nh hng ca nho giỏo, ngời viết tiểu luận xin đa số biện pháp khắc phục v trung mt s sau: a Tng cng tuyờn truyn o c H Chớ Minh ch ngha MỏcLêNin vo xó hi Nc ta ang thc hin hai nhim v chin lc cỏch mng l xõy dng v bo v t quc vit nam xó hi ch ngha, ng v nh nc quyt tõm theo conn ng ch ngha xó hi lấy ch ngha Mỏc - LờNin v t tng h minh lm nn tng t tng kim ch nan cho mi hnh ng ca cỏch mng ú l t tng ca giai cp vụ sn, tinh hoa ca nhõn húa nhõn loi, nh cao ca o c trớ tu v nhõn Trong cng lnh u tiờn ca ng ta ó ch dừ lc lợng cỏch mng l liờn minh cụng- nụng v trớ thc, xõy dng liờn minh cụng nụng l lc lng nũng ct ca cỏch mng,nhim v chin lc cỏch mng l c lp dõn tc v 19 rung t dõn cy, thc tin lch s cỏch mng ó chng minh Chớnh vỡ vy phỏt huy sc mnh ca nhõn dõn ta phi cú chings sỏch tuyờn truyn giỏo dc o c mi, o c h minh thm nhun vo mi ngi dõn lm cho h t tng ú chi phi ton b i sng tinh thn ca ngi dõn v dng vo thc tin i sng xó hi Thụng qua vic tuyờn truyn ng li chớnh sỏch ca ng, phỏp lut, nh nc nụng dõn núi v lm theo phỏp lut, cn phờ phỏn nhng t tng tiờu cc,ch ngha cỏ nhõn,c oỏn chuyờn quyn, coi thng ph n.ú l nhng biu hin tiờu cc ca nho giỏo cn c xúa b, vỡ vy bo v v võn dng giỏo dc o c mi cụng cuc xó hi mi l nhim v quan trng v cp thit thc tin cng nh lớ lun ca chỳng ta hin b i mi kinh t Xut phỏt t nụng nghip lc hu quố qut nờn cụng cuc i mi ta cn xúa b th c canh thun nụng, mang tớnh t cung t cp, phỏt trin kinh t hng húa th trng, nh nc cn cú c s hin i, nụng dõn m rng sn xut a cỏch mng khoa hc k thut cn theo hng s cụng nghip húa, in khớ húa, thy li húa, thõm canh tng v, thc hin iu ú va thc hin tng nng xut va chuyn dch c cu ci thin i sng xó hi Giỏo dc cho nhõn dõn nhn thc ỳng n v s nghip CNH HH nụng nghip nụng thụn, khuyn khớch v sn xut mụ hỡnh h gia ỡnh sn xut lm kinh t gii, lnh mnh v ni sng o c mỡnh vỡ mi ngi, mi ngi vỡ mỡnh Xut phỏt t nụng nghip lc hu quố qut, nờn cụng cuc i mi ta cn xúa b th c canh thun nụng, tõm lý sn xut nh mang tớnh t tỳc, t cp phỏt trin kinh t hng húa th trng, nh nc cn cú chớnh sỏch u ói nhõn dõn ua cỏch mng khoa hc k thut theo hng nụng nghip húa, in khớ húa, thy li húa.iu ú va lm tng nng xut va lm chuyn dch c cu kinh t ci thin i sng xó hi , giỏo dc cho nhõn 20 dõn nhn thc ỳng n v s nghip cụng nghip húa-hin i húa nụng nghip nụng thụn khuyn khớch v xõy dng mụ hỡnh h sn xut lm kinh t gii, lnh mnh v li sng o c , mỡnh vỡ mi ngi, mi ngi vỡ mỡnh, thc hin xúa i gim nghốo, lm c iu ta ó dn xúa b c nhng tiờu cc ca nho giỏo i vi s c h, lc hu ca nho giỏo c i mi cỏc nghi l, trung truyn thng, Xõy dng i sng húa mi Cựng vi nột húa truyn thng, cung vi cỏc nghi l tt p ca truyn thng xó hi ngi Vit ú l truyn thng ung nc nh ngun, n qu nh k trng cõy, chim cú t, ngi cú tụng, ú l nột p ca xó hi o c ngi Vit vỡ vy, trỏnh nhng lung Vn húa mờ tớn d oan, nhng t nn xu nh hng v cú nguy c tri dy ta cn loi b nhng nghi l, phờ phỏn nhng hủ tc, t tng mờ tớn, d oan, búi toỏn hn ch cn thc hin ngh quyt Trung ng (Khúa VIII) v xõy dng húa Vit Nam tiờn tin m bn sc dõn tc, thc hin c tớnh ca ngi Vit Nam mi, Xõy dng i sng ni vi ngng nghi l ci hi, ma chay, thc hin gia ỡnh húa, np sng mi cỏc gia ỡnh ngi Vit hin d cao vic qun lý giỏo dc gia ỡnh vi xõy dng ngi mi Gia ỡnh l t bo xó hi l cỏi nụi sinh thnh nuụi dng cung cp cho xó hi nhng cụng dõn cú o c v phong cỏch, trớ tu, cung cp nhõn lc cho quc gia, vỡ vy cú vai trũ rt quan trng, nú c coi l mi xó hi thu nh m ngoi ờm, gia ỡnh tt, xó hi cng tt, vỡ vy nhng o c kht khe ca o c phong kin Nho giỏo trc cn loi b Tớch cc xõy dng gia ỡnh húa, b m luụn l tm gng cho cỏi noi theo mi thnh viờn phi tụn trng bỡnh ng, cú s bng dõn ch, tip thu nhng iu ỳng mi thnh viờn phỏt biu, loi b cỏc t tng trng nam kinh n, c oỏn chuyờn quyn, thc hin tt chớnh sỏch k hoch húa gia ỡnh 21 e Phỏt huy quyn lm ch v nõng cao trỡnh dõn trớ nhõn dõn Nhỡn chung trỡnh dõn trớ nc ta cũn thp c bit l vựng sõu vựng xa, hin ta ó ph cp giỏo dc v xúa b nn mự ch nhng cũn nhiu ni cha c thc hin trit vỡ vy ta phi nõng cao giỏo dc, chỳ trng i ng giỏo viờn n vựng xõu, vựng xa, o to ngh cho ngi nụng dõn b b ng, a cỏc phng tin thụng tin i chỳng n vi ngi dõn h cựng nm bt nhng s kin din ngy, dõn trớ c nõng thỡ nhng tiờu cc s dn dn t c loi b Phỏt huy quyn lm ch ca nhõn dõn, thc hin v lm theo o c h minh Dõn bit, dõn bn, dõn lm, dõn kim tra, nớc coi dõn l gc ta phi tng cng v bỡnh ng cho dõn thc hin v phỏt huy dõn ch thỡ mi lm cho dõn ch v qun chỳng sỏng kin, (H minh ton tp, 1995, 6, trang 495) lm iu ú cn loi b t quan liờu, hng hỏch, ca quyn, hỏch dch, tỡnh trng suy thoỏi o c v li sng ca mt b phn cỏn b ng viờn, ua cỏc hỡnh thc hp, ng viờn bi dng, giỏo dc cho nhõn dõn thc hin c ch dõn ch húa to bu khụng khớ, sch sụi ni mi ngi phỏt huy quyn lm ch ca mỡnh 22 C KT LUN Nho giỏo l hc thuyt chớnh tr-xó hi v o c ca Trung Quc khng T sỏng lp cỏch õy hn 2500 nm di thi Xuõn Thu - Chin Quc Ni dung c bn ca nho giỏo l dựng c tr hng vo ngi, s tu dng o c cỏ nhõn phc v giai cp phong kin Nho giỏo xut hin th k th I thi kỡ u tranh chng gic phng bc, chỳng em vo nhm ng húa nhõn dõn ta nhng ta ó dựng chớnh nú lm cụng c hu hiu chng cỏc th lc phong kin phng bc xõy dng nờn hc thuyt nho giáo vit nam, tip thu nhng tinh hoa tin b nht xõy dng nn húa o c ca dõn tc chng gic ngoi xõm o c Nho giỏo cú nhng mt tớch cc v tiờu cc, nhng mt tớch cc ó c nhõn dõn ta tip thu tr thnh ạo c gia ỡnh, xó hi v o c cỏch mng Bờn cnh ú mt tiờu cc ó kỡm hóm s phỏt trin ca t nc nh t tởng : Bo th, Trỡ tr, Trng Nam khinh n Vỡ Vy chỳng ta cn sỏng sut tip thu v k tha nhng mt tớch cc ca nú ng thi u tranh chng li tiờu cc xõy dng i sng mi, xó hi mi, Xõy dng nh nc phỏp quyn phỏt trin kinh t th trng theo nh hng xó hi ch ngha, xõy dng ngi mi, ngi xó hi ch ngha Ngi Vit vi t cỏch l sinh viờn chuyờn ngnh cụng tỏc t tng, l chin s tng lai trờn mt trn húa t tng ca ng phi sc rốn luyn, hc v lm theo ch ngha Mac Lờnin v o c H Chớ Minh hon thin nhõn cỏch phm cht xứng ỏng l nhng ngi lớnh gỏc trờn mt trn húa t tng Gúp mt phn cụng sức nh vo vic loi b nhng tn d tiờu cc kỡm hóm s phỏt trin kinh t ca Nho giỏo, tuyờn truyn ch ngha Mac Lênin t tng H Chớ Minh, kiờn nh vng vng lp trng t tng khụng rung ng trc nhng d d ca k thự hay th lc phn ng xõy dng mt t nc giu mnh phỏt trin v kinh t cú nn húa tiờn tin m bn sc dõn tc, xõy dng xó hi cụng bng dõn ch minh, phn vinh, hựng mnh 23
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo trong đời sống xã hội việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiểu luận cao học ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo trong đời sống xã hội việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa, tiểu luận cao học ảnh hưởng của tư tưởng nho giáo trong đời sống xã hội việt nam hiện nay tới việc hình thành tư tưởng xã hội chủ nghĩa

Từ khóa liên quan