XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

98 680 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/09/2016, 04:27

HỘI THẢO CUỐI CÙNG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM Đà Nẵng, ngày 21 tháng năm 2015 CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CUỐI CÙNG DỰ ÁN XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM Thời gian: 8.00am-12.00am ngày 21 tháng 04 năm 2015 Địa chỉ: Văn phòng EVNCPC, 393 Trưng Nữ Vương – Đà Nẵng Chương trình làm việc: 08.00-08.10 08.10-08.20 08.20-08.30 08.30-08.45 Giới thiệu Chương trình hội nghị thành phần tham gia Ô Nguyễn Văn Đức Phát biểu chào mừng lãnh đạo EVNCPC Ô Nguyễn Thành Phát biểu chào mừng lãnh đạo ICASEA Ô Bek Chee Jin Giới thiệu sơ lược dự án Ô Vũ Quang Đăng Trưởng ban kỹ thuật - EVNCPC Phó tổng giám đốc - EVNCPC Giám đốc hoạt động - ICASEA Cán dự án - ICASEA 08.45-09.45 Báo cáo chỉnh sửa Tiêu chuẩn đấu nối hệ thống điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện Ô Nguyễn Đình Quang Tư vấn dự án - IES 09.45-10.00 Nghỉ giải lao 10.00 – 10.45 Báo cáo chỉnh sửa Quy định trao đổi điện hai chiều cho hệ thống điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện Ô Nguyễn Đình Quang 10.55-11.45 Thảo luận toàn hội nghị Tiêu chuẩn đấu nối Quy định trao đổi điện hai chiều cho hệ thống điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện Chủ trì: Ô Huỳnh Hồng Tấn Trưởng đại diện ICASEA Việt Nam 11.45-11.55 Phát biểu đạo Lãnh đạo Cục điều tiết điện lực (ERAV) Ô Đinh Thế Phúc Phát biểu bế mạc Ô Nguyễn Thành 11.55-12.00 Tư vấn dự án - IES Phó Cục trưởng - ERAV Phó tổng giám đốc - EVNCPC 12.00-13.30 Ăn trưa EVNCPC mời HỘI THẢO CUỐI CÙNG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM ❶ Giới thiệu dự án Ông Vũ Quang Đăng, ICASEA Đà Nẵng, ngày 21 tháng năm 2015 4/16/2015 Giới thiệu dự án Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Việt Nam Vũ Quang Đăng – Hiệp hội Đồng quốc tế khu vực Đông Nam Á Thành phố Đà Nẵng, ngày 21 tháng 04 năm 2015 013 Giới thiệu dự án Giới thiệu dự án Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Việt Nam, Vũ Quang Đăng 4/16/2015 Thông tin chung dự án Tên dự án: Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Chủ đầu tư: ICASEA, EVNCPC, DECC Tư vấn nước: Viện khoa học lượng Việt Nam (IES) Thời gian thực nghiên cứu: Quý năm 2014 đến Quý năm 2015 Cơ sở pháp lý: Công văn số 3458/EVN-KTSX+KHCNMT ngày 4/9/2014 EVN (nằm Chương trình lưới điện thông minh quốc gia) Giới thiệu dự án Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Việt Nam, Vũ Quang Đăng Thông tin chung dự án Đối tượng nghiên cứu: Hệ thống điện mặt trời lắp mái nối lưới Sản phẩm chính: - Bản thảo Tiêu chuẩn đấu nối hệ thống điện mặt trời lắp mái; - Bản thảo quy định trao đổi điện hai chiều Giới thiệu dự án Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Việt Nam, Vũ Quang Đăng 4/16/2015 Thông tin chung dự án Lễ ký MOU ngày tháng năm 2014 Hội nghị khởi động dự án ngày tháng 10 năm 2014 Giới thiệu dự án Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Việt Nam, Vũ Quang Đăng Thông tin chung dự án Hội thảo tư vấn lần ngày tháng năm 2015 Hội thảo tư vấn lần ngày tháng năm 2015 Giới thiệu dự án Xây dựng tiêu chuẩn đấu nối Hệ thống điện mặt trời lắp mái vào Hệ thống điện quốc gia Việt Nam, Vũ Quang Đăng HỘI THẢO CUỐI CÙNG XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM ❷ Kết nghiên cứu Đề xuất Tiêu chuẩn đấu nối chế trao đổi điện hai chiều điện mặt trời lắp mái vào hệ thống điện Ông Nguyễn Đình Quang (IES) Đà Nẵng, ngày 21 tháng năm 2015 16/04/2015 DỰ THẢO BÁO CÁO TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI & QUY ĐỊNH TRAO ĐỔI ĐIỆN NĂNG HAI CHIỀU DỰ ÁN "DEVELOPMENT OF NATIONAL INTERCONNECTION STANDARDS AND NET METERING FOR ROOFTOP SOLAR PV IN VIETNAM" TS Nguyễn Đình Quang: Đại diện nhóm tư vấn NỘI DUNG v THÔNG TIN CHUNG v PHẦN 1: DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI v PHẦN 2: DỰ THẢO QUY ĐỊNH TRAO ĐỔI ĐIỆN NĂNG HAI CHIỀU v PHẦN 3: MỘT VÀI ĐỀ XUẤT VỀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN HTĐMT LẮP MÁI 16/04/2015 THÔNG TIN CHUNG Vĩ độ: 8o10’ - 23o24’ Bắc TXMT: - kWh/m2/ngày Số nắng: 1600 - 2700 giờ/năm (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu Viện KHNL, 2014) THÔNG TIN CHUNG ~4 MWp 25% ĐMT nối lưới 75% ĐMT độc lập Tình hình phát triển ĐMT nối lưới VN (Nguồn: Báo cáo nghiên cứu Viện KHNL, 2014) 16/04/2015 THÔNG TIN CHUNG Hiện nay, công nghệ điện mặt trời nối lưới ngày ứng dụng nhiều Việt Nam Tuy nhiên để có phát triển cao tương xứng với tiềm năng lượng mặt trời Việt Nam, phủ cần nghiên cứu xây dựng, ban hành sách hỗ trợ phát triển điện mặt trời nối lưới Dự thảo “Tiêu chuẩn đấu nối điện mặt trời” "Quy định trao đổi điện hai chiều" tài liệu tham khảo nhằm mục đích đề xuất giải pháp đấu nối mua bán điện mặt trời quy mô vừa nhỏ vào lưới điện địa phương với sách phù hợp cho người tiêu dùng công ty điện lực PHẦN 1: DỰ THẢO TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI ĐIỆN MẶT TRỜI f Kích thước lắp đặt 61 Hình PL2B.5: Chi tiết kích thước lắp đặt thiết bị công tơ DT01P80 - RF Công tơ điện xoay chiều pha DT03P-RF Kiểu dáng Quyết định phê duyệt mẫu Hình PL2B.6: Kiểu dáng định phê duyệt mẫu DT03P-RF a Đặc trưng 62 Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử pha, kiểu DT03P-RF, Công ty Công nghệ thông tin Điện lực miền Trung sản xuất theo định số 2584/ QĐ-TĐC ngày 10 tháng 12 năm 2012 Tổng Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng- Bộ Khoa học Công nghệ việc phê duyệt mẫu phương tiện đo Hiện nay, Công tơ DT03P-RF đưa vào sản xuất đại trà lắp đặt địa bàn miền Trung- Tây Nguyên số tỉnh, thành nước với chất lượng ổn định, giá hợp lý, phát huy tốt đặc tính ưu việt vốn có công tơ điện tử 03 pha Công tơ DT03P-RF có đặc tính độ tin cậy cao, dùng để đo lượng hữu công (kWh) lưới điện xoay chiều pha dây, đạt cấp xác 1.0, theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7589-21:2007 tiêu chuẩn quốc tế IEC 62053-21: 2003 Sản phẩm có đặc trưng sau : - Kiểm định viên hiệu chỉnh - Là thiết bị dùng linh kiện điện tử, loại bỏ sai sót phần tử khí gây - Độ nhạy cao, độ ổn định cao - Công suất tiêu thụ thấp - Độ ổn định nhiệt cao - Chịu dòng tải lớn, khả chịu áp cao - Khả cách điện lớn - Đo đếm lượng hữu công theo chiều giao nhận điện tích lũy vào ghi riêng biệt Báo lỗi ngược pha đấu ngược cực tính mạch dòng - Khả chịu ảnh hưởng điện từ trường nhiễu bên cao - Đọc số công tơ từ xa sóng vô tuyến lưu trữ vào nhớ với thời gian 40 năm - Vẫn hoạt động trường hợp điện áp dây pha trung tính - Bảo vệ chống xâm nhập bụi nước: đạt IP54 theo IEC 60529 - Pin dự phòng cho phép hiển thị đọc số RF điện (tùy chọn) - Tích hợp công nghệ RFSPIDER, sẵn sang cho việc thu thập liệu công tơ tự động b Sơ đồ đấu dây 63 Hình PL2B.7: Sơ đồ đấu dây công tơ DT03P-RF c Đặc tuyến sai số công tơ theo tải Hình PL2B.8: Đặc tuyến sai số công tơ theo tải d Thông số kỹ thuật 64 e Kích thước lắp đặt 65 Hình PL2B.9: Chi tiết kích thước lắp đặt công tơ DT03P-RF f Hệ thống đọc số công tơ từ xa qua sóng vô tuyến (RF) tích hợp vào bên công tơ Hệ thống đọc số công tơ từ xa qua sóng vô tuyến (RF) tích hợp vào bên công tơ - Nhân viên ghi điện sử dụng thiết bị cầm tay (Handheld Unit) để ghi số công tơ in giấy báo tiền điện mà không cần phải trèo trụ hay vào nhà khách hàng, cải thiện khâu giao tiếp khách hàng - Số liệu ghi điện cập nhật tự động vào Cơ sở liệu khách hàng, loại bỏ sai sót trình nhập liệu tay, giúp cải thiện quy trình kinh doanh điện - Tích hợp công nghệ RFSPIDER, sẵn sàng cho việc thu thập liệu công tơ tự động 66 Hình PL2B.10: Hệ thống đọc số công tơ từ xa qua sóng vô tuyến Lắp đặt, vận hành, bảo trì Công tơ niêm phong chì sau kiểm tra chất lượng Cần kiểm tra xem chì niêm phong hoàn thiện hay chưa trước lắp đặt Những công tơ chì niêm phong lưu kho thời gian dài phải đưa đến phận liên quan để kiểm tra lại, công tơ đạt chất lượng lắp đặt sử dụng Công tơ lắp đặt nơi thoáng gió khô ráo, cố định móc treo ốc (dùng vít M5x30) Vỏ đế cố định khối vật liệu chống cháy chống sốc để đảm bảo an toàn lắp đặt sử dụng Công tơ lắp tủ bảo vệ nơi có bụi bẩn nơi có tác nhân làm hư hại công tơ Công tơ đấu dây theo sơ đồ đấu dây Các vít hộp đấu nối phải vặn chặt để tránh xảy tình trạng cháy phát sinh nhiệt tiếp xúc PLC Một số trạm điện mặt trời nối lưới Đà Nẵng Trạm điện mặt trời nối lưới 1,5 kWp 67 Hình PL2C.1: Một số hình ảnh dự án điện mặt trời nối lưới 0,5 kWp a Vị trí lắp đặt Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng Tư vấn chuyển giao công nghệ Đà Nẵng - Sở Khoa học Công nghệ Đà Nẵng (Danang Energy Conservation and Technology Consultant Center) Địa chỉ: Số 51A Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng b Nguyên lý hoạt động 68 Hình PL2C.2: Sơ đồ nguyên lý làm việc Khi thời tiết thuận lợi, hệ thống pin mặt trời tạo điện chiều cung cấp ưu tiên cho hệ thống acquy Khi acquy đầy, lượng điện chiều tạo từ pin mặt trời cấp vào lưới điện nội tòa nhà thông qua Inverter nối lưới Hệ thống ưu tiên sử dụng điện tạo từ pin mặt trời cho phụ tải tòa nhà, thiếu sử dụng điện cấp từ lưới điện địa phương Khi nguồn điện lưới mất, hệ thống sử dụng điện dự trữ acquy để phục vụ cho phụ tải ưu tiên c Thành phần trạm điện mặt trời nối lưới Công suất: 1,5 kWp Pin mặt trời: 250Wp Bộ điều khiển nạp: Inverter nối lưới: Acquy 150Ah: bình Hệ thống đo đếm điện năng: Hệ thống giám sát từ xa qua Internet: hệ thống Hệ thống phân phối điện: hệ thống Trạm điện mặt trời nối lưới 0,88 kWp 69 Hình PL2C.3: Một số hình ảnh dự án Trạm điện mặt trời nối lưới 0,88 kWp a Vị trí lắp đặt Xưởng sản xuất điện tử - Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Trung Địa chỉ: Đường số KCN Hòa Cầm, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng b Nguyên lý hoạt động Hình PL2C.4: Sơ đồ nguyên lý làm việc 70 - Khi mặt trời: (Buổi tối bị mây che) Các pin mặt trời sản sinh điện nên phụ tải sử dụng điện từ lưới bình thường Lúc đồng hồ đo thể đầy đủ số tiêu thụ điện phụ tải - Khi trời có nắng: Các pin mặt trời sản sinh điện lúc inverter nối lưới tự động biến đổi điện DC từ pin mặt trời thành điện AC có tần số, pha điện áp trùng với điện lưới Trên sở điện hòa vào với điện lưới (song song) Kết thời điểm số tiêu thụ điện đồng hồ đo hiệu mức tiêu thụ phụ tải với điện hệ thống tạo c Thành phần trạm điện mặt trời nối lưới Công suất: 0,88 kWp Pin mặt trời: 110Wp Inverter nối lưới: 1400W Hệ thống đo đếm điện chiều: hệ thống Hệ thống phân phối điện: hệ thống Trạm điện mặt trời nối lưới 3,84 kWp Hình PL2C.5: Một số hình ảnh dự án điện mặt trời nối lưới 3,84 kWp a Vị trí lắp đặt Trung tâm Công nghệ Sinh học Đà Nẵng (Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) b Nguyên lý hoạt động Khi thời tiết thuận lợi, hệ thống pin lượng mặt trời nhận xạ mặt trời chuyển hóa thành nguồn điện chiều (DC) Nguồn điện DC chuyển đổi thành nguồn điện xoay chiều (AC) thông qua inverter grid 71 tie (bộ chuyển đổi điện nối lưới) Với chuyển đổi đảm bảo nguồn lượng tạo từ hệ pin mặt trời chuyển đổi chế độ tốt nhằm tối ưu hóa nguồn lượng từ hệ pin mặt trời cung cấp điện cho tải Bên cạnh việc inverter có chế độ thông minh, tự dò tìm đồng pha nhằm kết nối điện tạo từ hệ pin mặt trời điện lưới Chế độ làm việc thông minh inverter với việc ưu tiên sử dụng lượng điện từ hệ pin mặt trời để cung cấp trực tiếp cho tải sử dụng giúp tối ưu hóa lượng từ hệ pin mặt trời c Thành phần trạm điện mặt trời nối lưới Công suất: 3,84 kWp Pin mặt trời: 16 240Wp Inverter nối lưới SMA Sunny Boy 4000TL: 4000W Hệ thống đo đếm điện năng: Hệ thống phân phối điện: hệ thống PLD Các trường hợp hóa đơn điện mặt trời nối lưới 72 a Hóa đơn cho trường hợp tháng tiêu thụ nhiều sản xuất Bảng PL2D.1: Hóa đơn cho trường hợp tháng tiêu thụ nhiều sản xuất Điện Nẵng Công ty lực Đà HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN) Địa chỉ: Đến ngày Từ ngày Điện thoại: Tên hàng: khách Địa chỉ: Điện thoại: Mã công tơ Từ Đến Số ngày than h toán Tiêu thụ (kWh) 30 Sản xuất (kWh) Cân (kWh) Tín (kWh) Mã phục vụ Thời gian phục vụ Chỉ số công tơ Điện Cũ Mới 30 4115 4536 421 30 30 2956 3068 112 30 30 309 30 30 Thành tiền (Nghìn VNĐ) 533.84992 Thuế suất GTGT 10% (Nghìn VNĐ) 53.384992 Tín tích lũy (kWh) 56 Thành tiền (Nghìn VNĐ) 134.344 Tổng cộng tiền toán (Nghìn VNĐ) 587.234912 Ghi chú: Số tín tích lũy 56 số giả định kết cộng dồn từ tháng trước tháng ghi hóa đơn tính đến thời điểm toán 73 b Hóa đơn cho trường hợp tháng sản xuất nhiều tiêu thụ Bảng PL2D.2: Hóa đơn cho trường hợp tháng sản xuất nhiều tiêu thụ Công ty Điện lực Đà Nẵng HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN) Địa chỉ: Đến ngày Từ ngày Điện thoại: Tên khách hàng: Địa chỉ: Điện thoại: Mã công tơ Mã phục vụ Thời gian phục vụ Từ Đến Tiêu thụ (kWh) 30 Sản xuất (kWh) Cân (kWh) Tín (kWh) Số ngày toán Chỉ số công tơ Điện Cũ Mới 30 4536 4696 160 30 30 3068 3335 267 30 30 -107 30 30 107 Thành tiền (Nghìn VNĐ) Thuế suất GTGT 10% (Nghìn VNĐ) Tín tích lũy (kWh) 163 Thành tiền (Nghìn VNĐ) 391.037 Tổng cộng tiền toán (Nghìn VNĐ) 74 c Hóa đơn cho trường hợp tháng cuối chu kỳ quy đổi 12 tháng Bảng PL2D.3: Hóa đơn cho trường hợp tháng cuối chu kỳ quy đổi 12 tháng Công ty Điện lực Đà Nẵng HÓA ĐƠN GTGT (TIỀN ĐIỆN) Địa chỉ: Đến ngày Từ ngày Điện thoại: Tên khách hàng: Địa chỉ: Điện thoại: Mã công tơ Mã phục vụ Thời gian phục vụ Số Chỉ số công tơ ngày toán Cũ Mới Điện Từ Đến Tiêu thụ (kWh) 30 30 4696 4859 163 Sản xuất (kWh) 30 30 3335 3426 91 Cân (kWh) 30 30 72 Tín (kWh) 30 30 Thành tiền (Nghìn VNĐ) 99.493 Thuế suất GTGT 10% (Nghìn VNĐ) 9.9493 Tín tích lũy (kWh) Thành tiền (Nghìn VNĐ) Tổng cộng tiền toán (Nghìn VNĐ) 163 391.037 -281.5947 Ghi chú: Tổng số tiền toán âm "-" nghĩa hộ tiêu dùng nhận lại số tiền tương ứng từ công ty điện lực địa phương Số tiền khấu trừ vào hóa đơn tiền điện tháng sau khách hàng 75
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM, XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM, XÂY DỰNG TIÊU CHUẨN ĐẤU NỐI HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI LẮP MÁI VÀO HỆ THỐNG ĐIỆN QUỐC GIA VIỆT NAM

Từ khóa liên quan