Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa.doc

20 1,586 3
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/10/2012, 16:47

Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa Tiểu luận môn Kinh tế vi môMỤC LỤCTrangLỜI MỞ ĐẦU----------------------------------------------------------------------------------1CHƯƠNG 1. CƠ SƠÛ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CẠNH TRANH, CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA---------------------------41. Cạnh tranh thò trường--------------------------------------------------------------42. Khái niệm đặc điểm của thò trường cạnh tranh hoàn hảo-----------52.1. Khái niệm----------------------------------------------------------------------------52.2. Đặc điểm-----------------------------------------------------------------------------53. Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa------------------------------------63.1. Khái niệm về toàn cầu hóa-----------------------------------------------------63.1.1. Toàn cầu hóa kinh tế-----------------------------------------------------------63.1.2. Những đặc trưng của toàn cầu hóa kinh tế------------------------------63.1.2. Những cơ hội thách thức đối với Việt Nam--------------------------73.2. Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa----------------------------------83.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp-----------------83.2.2 Xu hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam---------------------8CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM----------------------------------------------------91. Năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp công nghiệp------------92. Năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp nông nghiệp----------103. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong ngành dòch vụ----------11CHƯƠNG 3. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA ----------------------------13Trang 1Tiểu luận môn Kinh tế vi mô1. Các phương hướng cải tiến nâng cao năng lực cạnh tranh xét từ khía cạnh nỗ lực của doanh nghiệp-----------------------------------------------------------132. Các phương hướng cải tiến nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp từ phía nhà nước-------------------------------------------------------------------15KẾT LUẬN------------------------------------------------------------------------------------17TAI LIỆU THAM KHẢOTrang 2Tiểu luận môn Kinh tế vi môLỜI MƠÛ ĐẦUCạnh tranh là sự phấn đấu, vươn lên không ngừng để giành lấy vò trí hàng đầu trong một lónh vực hoạt động nào đó bằng cách ứng dụng những tiến bộ khoa học-kỹ thuật tạo ra nhiều lợi thế nhất, tạo ra sản phẩm mới, tạo ra năng suất hiệu quả cao nhất. Trong bất kỳ lónh vực nào đều có cạnh tranh. Không có cạnh tranh sẽ không có sinh tồn phát triển.Trong kinh tế, cạnh tranh là đấu tranh để giành lấy thò trường tiêu thụ sản phẩm bằng các phương pháp biện pháp khác nhau như kỹ thuật, kinh tế, chính trò, quân sự, tâm lý xã hội. Biện pháp kỹ thuật là áp dụng công nghệ hiện đại, máy móc thiết bò tiên tiến, công nhân có trình độ lành nghề cao; Biện pháp kinh tế như trợ cấp tài chính, bảo hộ cho vay ưu đãi, bán phá giá,v.v .Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp tạo ra được lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chiếm lónh thò phần lớn, tạo ra thu nhập cao phát triển bền vững. Để đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp người ta dựa vào nhiều tiên chí: thò phần, doanh thu, lợi nhuận tỉ suất lợi nhuận, thu nhập bình quân, phương pháp quản lý, bảo vệ môi trường, uy tín doanh nghiệp đối với xã hội, tài sản của doanh nghiệp nhất là tài sản vô hình, tỉ lệ công nhân lành nghề, tỉ lệ đội ngũ quản lý giỏi, nghiên cứu sáng tạo .Ngày nay với xu hướng toàn cầu hoá, các nước trên thế giới đang xích lại gần nhau, đặc biệc Việt Nam ta đã xúc tiến rất tốt công tác hội nhập; Nước ta đã gia nhập ASEAN (1995), AFTA (1996), APEC(1998), năm 1992 đã nối lại quan hệ với IMF, WB, ADB đặc biệt năm 2006 chúng ta đã gia Trang 3Tiểu luận môn Kinh tế vi mônhập WTO. Việt Nam đã từng bước tham gia vào thể chế kinh tế khu vực thế giới, đã tạo cho các doanh nghiệp nhiều thuận lợi để phát triển thò trường, huy động vốn từ nước ngoài để phát triển công nghệ, phát triển sản phẩm. Bên cạnh thuận lợi chúng ta gặp không ít khó khăn, mà khó khăn lớn nhất là cạnh tranh trong điều kiện không cân sức. Tuy có nhiều thách thức mất mát, ta không còn con đường nào khác là phải hội nhập vào kinh tế toàn cầu. Các doanh nghiệp Việt Nam cần phải khẩn trương tạo thế lực mới cho mình để tận dụng những thuận lợi, hạn chế những khó khăn để đứng vững vươn lên trong cuộc cạnh tranh gay gắt hiện nay. Xu hướng toàn cầu hóa cùng với cơ chế kinh tế thò trường bắt buộc các doanh nghiệp phải chấp nhận cạnh tranh, để giúp các doanh nghiệp trong việc xây dựng một tư duy, một chiến lược hành động để nâng cao vò thế cạnh tranh của mình là vấn đề cần thiết hiện nay. Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại các doanh nghiệp tôi quyết đònh chọn đề tài dựa trên những kiến thức kinh tế đặc biệt là môn kinh tế vi mô để xem xét vấn đề: “Vấn đề cạnh tranh nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa”. Trong tiểu luận này chúng ta tập trung nghiên cứu mục tiêu chung của đề tài là vấn đề cạnh tranh dựa trên một số cơ sở lý luận đã học tham khảo các tài liệu liên hệ với thực trạng năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp Việt Nam, từ đó đưa ra kết luận một số phương hướng cải tiến để năng cao năng lực của các doanh nghiệp việt nam trong điều kiện toàn cầu hóa chúng ta chỉ xét các doanh nghiệp cạnh tranh trong thò trường cạnh tranh hoàn hảo. Dựa vào mục tiêu nghiên cứu chúng ta giả thuyết rằng việc nâng cao lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện hiện Trang 4Tiểu luận môn Kinh tế vi mônay là chưa đạt được hiệu quả cao, bằng các biện pháp phân tích chúng ta đi kiểm đònh giả thuyết trên bằng các phương pháp phân tích đònh lượng đònh tính, dùng các câu hỏi nghiên cứu đi sâu vào chi tiết những vấn đề quan trọng của mục tiêu cần nghiên cứu ở trên để tìm ra bản chất của vấn đề.Các phương pháp được dùng để nghiên cứu đề tài này bao gồm sử dụng tổng hợp các phương pháp luận để tiếp cận vấn đề nghiên cứu, phân tích-tổng hợp, lý luận thực tiển, phương pháp quan sát, phương pháp phân tích thống kê, dự báo, lược khảo tài liệu .Đây là một vấn đề phức tạp nhạy cảm, nó đòi hỏi thời gian dài, sự sưu tầm các tài liệu có liên quan một trình độ kiến thức nhất đònh. Do đó những gì tôi trình bày trong tiểu luận này có phần cô động theo sự hiểu biết của cá nhân nên không tránh những thiếu sót tầm nhìn hạn chế. Rất mong sự đóng góp của thầy TS. Lê Khương Ninh những người đọc tiểu luận này.Trang 5Tiểu luận môn Kinh tế vi môCHƯƠNG 1: CƠ SƠÛ LÝ LUẬN VỀ VẤN ĐỀ CẠNH TRANH, CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA1. CẠNH TRANH THỊ TRƯỜNGCạnh tranh là đặc trưng cơ bản của thò trường. Cạnh tranh thò trường có thể chia làm ba loại: cạnh tranh giữa người bán người mua, cạnh tranh giữa người mua với nhau, cạnh tranh giữa những người bán, thực chất là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Trong tiểu luận này chúng ta tập trung nghiên cứu vào loại cạnh tranh thứ ba là cuộc cạnh chính trên thương trường, đồng thời cũng là cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất, có ý nghóa sống còn đối với doanh nghiệp.Thực chất của cạnh tranh giữa các chủ doanh nghiệp là sự giành giật các lợi thế trong sản xuất tiêu thụ hàng hóa, dòch vụ nhằm thu được lợi nhuận cao nhất. Trong nền kinh tế thò trường, cạnh tranh là hiện tượng tự nhiên, bởi thế, đã bước vào kinh doanh thì bắt buộc phải chấp nhận. Thực tế cho thấy, khi sản xuất hàng hóa càng phát triển , số người bán càng tăng thò cạnh tranh càng quyết liệt. Trong quá trình ấy, một mặt, sản xuất hàng hóa với quy luật cạnh tranh sẽ lần lược gạt ra khỏi thò trường những doanh nghiệp yếu chỉ có những doanh nghiệp có những quyết sách đúng đắn mới có thể đứng vững trên thương trường theo sự phát triển của nền kinh tế.Cạnh tranh trên thò trường giữa các chủ doanh nghiệp được phân loại theo nhiều cách khác nhau. Nhưng xét theo phạm vi kinh tế cạnh tranh được chia làm hai loại. Đầu tiên là cạnh tranh giữa các ngành, nó là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp, hay đồng minh các chủ doanh nghiệp trong các ngành Trang 6Tiểu luận môn Kinh tế vi môkinh tế khác nhau, nhằm giành lấy lợi nhuận cao nhất. Trong quá trình cạnh tranh này, các chủ doanh nghiệp luôn say mê với những ngành đầu tư có lời nhất nên đã chuyển vốn từ ngành ít lợi nhuận sang ngành nhiều lợi nhuận, dẫn đến kết quả là các chủ doanh nghiệp đầu tư ở các ngành khác nhau với số vốn bằng nhau chỉ thu được lợi nhuận như nhau. Loại cạnh tranh thứ hai là cạnh tranh trong nội bộ ngành, nó được hiểu là sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất tiêu thụ một loại hàng hóa hoặc dòch vụ nào đó. Trong cuộc cạnh tranh này, các chủ doanh nghiệp thôn tính nhau. Những doanh nghiệp chiến thắng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên thò trường, những doanh nghiệp thua cuộc sẽ phải thu hẹp quy mô kinh doanh, thậm chí có thể bò phá sản. 2. KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM CỦA THỊ TRƯỜNG CẠNH TRANH HOÀN HẢO:2.1. Khái niệm:Thò trường cạnh tranh hoàn hảo là thò trường mà trong đó các quyết đònh mua bán của từng người mua hay từng người bán riêng lẻ không ảnh hưởng gì đến giá cả thò trường. Đây là thò trường có vô số người bán (doanh nghiệp). Do vậy, các doanh nghiệp hoạt động trong thò trường cạnh tranh hoàn hảo được gọi là người chấp nhận giá.2.2. Đặc điểm:-Số lượng các doanh nghiệp trong ngành là đủ lớn sao cho sản lượng của mỗi doanh nghiệp là không đáng kể so với cả ngành nói chung.-Sản phẩm của ngành phải tương đối đồng nhất tính giá như nhau để cho sản phẩm của các doanh nghiệp có thể thay thế hoàn hảo cho nhau.Trang 7Tiểu luận môn Kinh tế vi mô-Thông tin về chất lượng sản phẩm là hoàn hảo sao cho người mua nhận thấy những sản phẩm giống nhau của các doanh nghiệp khác nhau thực sự là như nhau.-Có sự tự do nhập xuất ngành sao cho không có sự cấu kết của các doanh nghiệp hiện hành.3. CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA:3.1 Khái niệm về toàn cầu hóa:3.1.1. Toàn cầu hóa kinh tế:Theo trình độ phát triển kinh tế cùng những đặc trưng của nềnê1 có thể chia các nước trên thế giới thành hai khối: các nước tư bản phát triển (G8) các nước kém phát triển. Những năm gần đây các nước kém phát triển đang phát triển, gọi chung là các nước đang phát triển đã chuyển sang mô hình kinh tế thò trường. Sự hợp tác giữa các quốc gia ngày càng phát triển đa dạng. Toàn cầu hóa thực chất là toàn cầu hóa về sản xuất, thò trường các mặt khác như văn hóa, xã hội, khoa học, kỹ thuật nhưng trong đó toàn cầu hóa kinh tế là chủ yếu. Toàn cầu hóa kinh tế lấy thò trường làm cơ sở phát triển.Toàn cầu hóa kinh tế là tiến trình biến các nền kinh tế quốc gia thành một bộ phận của thò trường thế giới, trong đó mọi hoạt động đều diễn ra trong mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau. Các hoạt dộng này chủ yếu bao gồm hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu, tài chính tiền tệ, đầu tư quốc tế cả văn hóa, khoa học, kỹ thuật trên cơ sở thể chế thống nhất. 3.1.2. Những đặc trưng của toàn cầu hóa kinh tế:-Thò trường mới: thò trường tư bản ngoại hối đã toàn cầu hóa.Trang 8Tiểu luận môn Kinh tế vi mô-Công cụ mạng máy tính, các thiết bò thông ti liên lạc toàn cầu đã năng cao năng suất lao động văn minh thò trường.-Các chủ thể mới hình thành hoạt động của họ đang có ảnh hưởng ngày càng rộng tới sự phát triển của các nước trên thế giới.-Nhiều quy tắc mới hình thành kèm theo cơ chế hành pháp có hiệu lực sức ràng buộc đối với các chính phủ các nước.-Sự nương tựa vào nhau giữa các nền kinh tế của các quốc gia ngày càng tăng.-Toàn cầu hóa đi đôi với khu vực hóa.-Toàn cầu hoá là chất xúc tác thúc đẩy tiến bộ của khoa học công nghệ, bùng nổ công nghệ thông tin, tạo tiền đề cho sự hình thành nền kinh tế mới-kinh tế tri thức.-Thương mại trong ngành thương mại trong công ty.-Đầu tư quốc tế trực tiếp tăng với mức dộ nhanh. -Toàn cầu hóa mang đến nhiều cơ hội thách thức cho các quốc gia. 3.1.3. Những cơ hội thách thức đối với Việt Nam:Đối với nước ta toàn cầu hoá giúp ta nâng cao năng lực kinh tế của mình trên cơ sở đổi mới mọi mặt như đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới công nghệ (công nghệ quản lý công nghệ sản xuất), từ đó tạo ra năng suất sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, tạo tiền đề cơ bản cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế của quốc gia. Mặt khác toàn cầu hoá cũng tồn tại những mặt tiêu cực của nó. Những hạn chế này xuất phát từ những lợi ích khác nhau giũa các nước, đặc biệt là giữa các nước đang phát triển các nước phát triển đặc biệt là môi trường cạnh Trang 9Tiểu luận môn Kinh tế vi môtranh là cuộc cạnh tranh không cân sức giữa các doanh nghiệp của các nước đang phát triển (phần lớn là các doanh nghiệp vừa nhỏ, còn non yếu) với doanh nghiệp của các nước phát triển (là các tập đoàn xuyên quốc gia đã phát triển lâu đời, dày dạn kinh nghiệm thương trường). 3.2. Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa:3.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp tạo ra được lợi thế cạnh tranh, có khả năng tạo ra năng suất chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chiếm lónh thò phần lớn, tạo ra thu nhập cao phát triển bền vững. 3.2.2. Xu hướng phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.Doanh nghiệp Việt Nam phần lớn có quy mô vừa nhỏ. Để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, chính phủ đã tổ chức lại các tổng công ty, thành lập các tập đoàn quốc tế . kinh doanh trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Nhà nước đã ban hành nhiều luật hàng loạt chính sách tạo điều kiện môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp trong nước nước ngoài hoạt động, đã có những chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp vừa nhỏ để các doanh nghiệp này lớn mạnh đủ sức vươn lên cạnh tranh được ở thò trường trong ngoài nước. Trang 10[...]... Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa 83.2.1 Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp 83.2.2 Xu hướng phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 8CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT NAMp+việt+nam.htm' target='_blank' alt='nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam' title='nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp việt nam'>NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP VIỆT NAM 91. Năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp công nghiệp 92. Năng lực cạnh tranh của một số doanh nghiệp nông nghiệp 103. Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong. .. VẤN ĐỀ CẠNH TRANH, CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 41. Cạnh tranh thị trường 42. Khái niệm đặc điểm của thị trường cạnh tranh hoàn hảo 52.1. Khái niệm 52.2. Đặc điểm 53. Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa 63.1. Khái niệm về toàn cầu hóa 63.1.1. Toàn cầu hóa kinh tế 63.1.2. Những đặc trưng của toàn cầu hóa kinh tế 63.1.2. Những cơ hội thách thức đối với Việt Nam 73.2. Cạnh. .. mới góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, các doanh nghiệp cần nghiên cứu mở rộng quy mô kinh doanh đầu tư ra nước ngoài.Trang 17 Tiểu luận môn Kinh tế vi mô CHƯƠNG 3: MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓAPhân tích đánh giá năng lực cạnh tranh của các sản phẩm của doanh nghiệp Việt Nam để chúng ta... ngoài.Bên cạnh bốn phương hướng cải tiến chính đối với doanh nghiệp ta thấy rằng trong điều kiện toàn cầu hóa hiện nay đòi hỏi các doanh nghiệp phải nâng cao nhận thức về nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệpđiều kiện sống còn của doanh nghiệp. Hiện đại hóa hệ thống tổ chức quản lý của doanh nghiệp, xây dựng môi trường văn hóa trong doanh nghiệp, làm tốt công tác nghiên cứu triển... của nước mình của nước ngoài. Hiện tại năng lực cạnh tranh của các sản phẩm của Việt Nam, của các doanh nghiệp Việt Nam còn thấp. Trong tương lai chắc chắn năng lực đó sẽ được nâng cao bằng cách các doanh nghiệp Việt Nam cần tận dụng các lợi thế so sánh về nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, môi trường phong phú, đa dạng để tạo ra lợi thế cạnh tranh. Sức cạnh tranh của doanh nghiệp trước... mọi mặt để tạo ra sản phẩm của mình có năng lực cạnh tranh trên thị trường trong ngoài nước.1.CÁC PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH XÉT TỪ KHÍA CẠNH NỖ LỰC CỦA DOANH NGHIỆP. * Các chính sách định hướng mạnh vào tăng trưởng của doanh nghiệp: Trang 15 Tiểu luận môn Kinh tế vi mô2.CÁC PHƯƠNG HƯỚNG CẢI TIẾN NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CHO DOANH NGHIỆP TỪ PHÍA NHÀ NƯỚC. Nhà... hiểu một cách thấu đáo, sâu sắc hơn về doanh nghiệp. Qua đó đưa ra một số phương hướng cải tiến nâng cao năng lực cạnh tranh để bảo đảm cho sự tồn tại của doanh nghiệp trên thương trường. Doanh nghiệp không có năng lực cạnh tranh, hoặc năng lực cạnh tranh thấp dễ dàng bị loại khỏi cuộc chơi. Hiện nay trong tương lai, quá trình toàn cầu hóa phát triển rộng sâu, hàng hóa dịch vụ tạo ra ngày càng... Nam: Đối với nước ta toàn cầu hoá giúp ta nâng cao năng lực kinh tế của mình trên cơ sở đổi mới mọi mặt như đổi mới phương pháp quản lý, đổi mới công nghệ (công nghệ quản lý công nghệ sản xuất), từ đó tạo ra năng suất sản phẩm chất lượng cao, giá thành hạ, tạo tiền đề cơ bản cho việc nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, các ngành kinh tế của quốc gia. Mặt khác toàn cầu hoá cũng... nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của mình đặt ra một thách thức lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam. 1. NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP:Các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đang trong quá trình thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài để góp phần tích cực vào việc đổi mới công nghệ chất lượng sản phẩm. Một số mặt hàng may mặc, giày dép, dầu thô, điện tử, máy tính linh... TIẾN NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA 13Trang 1 Tiểu luận môn Kinh tế vi môViệc phản ứng đối với các đối thủ cạnh tranh phải đáp ứng hai yêu cầu: làm ra sản phẩm tốt hơn; còn nếu khi không thể làm tốt hơn thì phải làm khác đi. Trong cuộc đua tranh giành thương trường các doanh nghiệp thường không bỏ sót một biến đổi nào trong chiến . NHẰM NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓAPhân tích và đánh giá năng lực cạnh tranh của các sản phẩm và của. 3.2. Cạnh tranh trong điều kiện toàn cầu hóa: 3.2.1. Khái niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp .Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng doanh
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa.doc, Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa.doc, Vấn đề cạnh tranh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong điều kiện toàn cầu hóa.doc, CẠNH TRANH TRONG ĐIỀU KIỆN TOÀN CẦU HÓA: 1 Khái niệm về toàn cầu hóa:, NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA MỘT SỐ DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP:

Từ khóa liên quan