NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN của một số GIỐNG đậu TƯƠNG NHẬP nội và BIỆN PHÁP kỹ THUẬT CHO GIỐNG có TRIỂN VỌNG tại THÁI NGUYÊN

20 388 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/08/2016, 15:44

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN –––––––––      ? ––––––––– LƯU THỊ XUYẾN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG NHẬP NỘI VÀ BIỆN PHÁP KỸ THUẬT CHO GIỐNG CÓ TRIỂN VỌNG TẠI THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN - 2011 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan, công trình nghiên cứu Các số liệu, kết nêu luận án trung thực chưa có công bố công trình khác Mọi trích dẫn luận án rõ nguồn gốc Tác giả LƯU THỊ XUYẾN ii LỜI CÁM ƠN Luận án hoàn thành với giúp đỡ nhiệt tình nhiều cá nhân quan nghiên cứu nước Trước hết tác giả xin chân thành cám ơn PGS.TS Luân Thị Đẹp, TS Trần Minh Tâm, với cương vị người hướng dẫn khoa học, có nhiều đóng góp nghiên cứu hoàn thành luận án nghiên cứu sinh Tác giả xin bày tỏ lòng cám ơn tới Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nông Lâm, Trung tâm Thực hành Thực nghiệm giúp đỡ tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh thực thí nghiệm đồng ruộng trường hoàn thành luận án Tác giả xin chân thành cám ơn giúp đỡ nhiệt tình lãnh đạo Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Chi Cục thống kê Thái Nguyên Tác giả xin cám ơn UBND xã Tràng Xá - Huyện Võ Nhai, xã Sơn Cẩm - Huyện Phú Lương, xã Hoá Thượng - Huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên việc cung cấp số liệu thông tin liên quan đến đề tài, bố trí thí nghiệm đồng ruộng hợp tác triển khai xây dựng mô hình trồng đậu tương đông xuân có tham gia nông dân Nghiên cứu sinh xin cám ơn giúp đỡ tạo điều kiện cán bộ, giảng viên khoa Nông học - Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Xin trân trọng cám ơn Ban Sau Đại học, Đại học Thái Nguyên, Khoa Sau Đại học, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên tạo điều kiện thuận lợi để nghiên cứu sinh hoàn thành luận án Thái nguyên, ngày 15/10/2010 LƯU THỊ XUYẾN iii iiii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cám ơn ii Mục lục iii Danh mục kí hiệu, chữ viết tắt v Danh mục bảng vi Danh mục hình đồ thị ix MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn 1.4 Những đóng góp luận án Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới Việt Nam 1.1.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới 1.1.2 Một số yếu tố hạn chế sản xuất đậu tương giới 1.1.3 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam 1.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới Việt Nam 12 1.2.1 Tình hình nghiên cứu đậu tương giới 12 1.2.2 Tình hình nghiên cứu đậu tương Việt Nam .18 1.3 Những kết luận rút từ tổng quan tài liệu nghiên cứu 28 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 30 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 30 2.2 Nội dung nghiên cứu 31 2.2.1 Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương Thái Nguyên .31 2.2.2 Đánh giá giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên 31 iv 2.2.3 Nghiên cứu số biện pháp ivi kỹ thuật chủ yếu giống đậu tương triển vọng 99084 - A28 (thời vụ, mật độ, phân bón) .31 2.2.4 Ứng dụng kết nghiên cứu vào xây dựng mô hình thử nghiệm 31 iv iv 2.3 Phương pháp nghiên cứu 31 2.3.1 Điều tra thực trạng sản xuất đậu tương Thái Nguyên .31 2.3.2 Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên 32 2.3.3 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật chủ yếu giống đậu tương triển vọng 99084 A28 37 2.4 Phương pháp xử lý số liệu 42 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 43 3.1 Điều kiện tự nhiên tình hình sản xuất đậu tương Thái Nguyên 43 3.1.1 Điều kiện khí hậu tỉnh Thái Nguyên 43 3.1.2 Kết điều tra tình hình sản xuất đậu tương tỉnh Thái Nguyên 45 3.2 Kết đánh giá giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên 53 3.2.1 Kết đánh giá số giống đậu tương nhập nội vụ Xuân vụ Đông năm 2004 - 2005 Thái Nguyên .53 3.2.2 Kết đánh giá giống có triển vọng vụ Xuân 2006 Thái Nguyên .63 3.3 Kết nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật giống đậu tương triển vọng 99084 - A28 Thái Nguyên 65 3.3.1 Kết nghiên cứu xác định thời vụ trồng giống đậu tương 99084 - A28 xuân vụ Đông Thái Nguyên 65 3.3.2 Kết nghiên cứu xác định mật độ trồng giống đậu tương 99084 - A28 vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên 73 3.3.3 Nghiên cứu lượng đạm bón giống đậu tương 99084 A28 vụ Xuân tỉnh Thái Nguyên 80 3.3.4 Nghiên cứu lượng lân bón giống đậu tương 99084A28 v vụ Xuân tỉnh TháivNguyên 85 3.3.5 Nghiên cứu lượng kali bón giống đậu tương 99084 A28 vụ Xuân tỉnh Thái Nguyên 89 3.3.6 Nghiên cứu tổ hợp phân bón giống đậu tương triển vọng Thái Nguyên 94 3.4 Xây dựng mô hình đậu tương số huyện tỉnh Thái Nguyên 97 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 101 Kết luận 101 Đề nghị 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 PHỤ LỤC 117 v v DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT AVRDC Asia Vegetable Research Development Center ( Trung tâm nghiên cứu phát triển rau Châu Á) BVTV vật CCC CC1 CT CSDTL Đ/c FAO K KHKTNN KL MĐ MH NN&PTNT N NSLT NSTT P TB TCN TGST Tr.đ VĐ VX Bảo vệ thực Chiều cao Cành cấp Công thức Chỉ số diện tích Đối chứng Food and Agriculture Organization (Tổ chức nông lương) Kali nguyên chất Khoa học kỹ thuật Nông Nghiệp Khối lượng Mật độ Mô hình Nông nghiệp phát triển nông thôn Đạm nguyên chất Năng suất lý thuyết Năng suất thực thu Lân nguyên chất Trung bình Tiêu chuẩn ngành Thời gian sinh trưởng Triệu đồng V ụ Đông Vụ Xuân DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Tình hình sản xuất đậu tương giới Bảng 1.2 Tình hình sản xuất đậu tương nước đứng đầu giới năm gần Bảng 1.3 Tình hình sản xuất đậu tương Việt Nam năm gần Bảng 1.4 Số lượng mẫu giống đậu tương nhập nội giai đoạn 2001 - 2005 18 Bảng 1.5 Các giống đậu tương tuyển chọn từ nguồn vật liệu nhập nội 19 Bảng 1.6 Các giống đậu tương chọn tạo phương pháp lai hữu tính 20 Bảng 1.7 Các giống đậu tương chọn tạo xử lý đột biến 21 Bảng 2.1 Các giống đậu tương làm vật liệu nghiên cứu thí nghiệm 30 Bảng 2.2 Thành phần hoá tính đất điểm thí nghiệm 37 Bảng 2.3 Ngày gieo thí nghiệm thời vụ 37 Bảng 3.1 Tình hình sản xuất đậu tương tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2003 -2008 45 Bảng 3.2 Diện tích đậu tương Thái Nguyên giai đoạn 2003 -2007 46 Bảng 3.3 Mùa vụ trồng đậu tương số điểm điều tra 47 Bảng 3.4 Cơ cấu giống biện pháp kỹ thuật áp dụng sản xuất đậu tương điểm điều tra 48 Bảng 3.5 Tình hình sử dụng phân bón cho đậu tương hộ điều tra 49 Bảng 3.6 Tình hình sâu bệnh hại đậu tương số điểm điều tra 50 Bảng 3.7 Các yếu tố thuận lợi hạn chế sản xuất đậu tương Thái Nguyên 52 vii Bảng 3.8 Một số tiêu sinh trưởng giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên 54 Bảng 3.9 Chỉ số diện tích giống đậu tương thí nghiệm 56 Bảng 3.10 Tình hình sâu hại chống đổ giống đậu tương thí nghiệm Thái Nguyên 58 Bảng 3.11 Các yếu tố cấu thành suất giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên 61 Bảng 3.12 Năng suất giống đậu tương thí nghiệm 62 Bảng 3.13 Thời gian sinh trưởng suất giống đậu tương có triển vọng vụ Xuân 2006 64 Bảng 3.14 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số tiêu sinh trưởng giống đậu tương 99084- A28 Thái Nguyên 66 Bảng 3.15 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến số diện tích giống đậu tương 99084- A28 Thái Nguyên 68 Bảng 3.16 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến tình hình sâu hại chống đổ giống đậu tương 99084 - A28 Thái Nguyên 69 Bảng 3.17 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến yếu tố cấu thành suất giống đậu tương 99084- A28 Thái Nguyên 71 Bảng 3.18 Ảnh hưởng thời vụ trồng đến suất giống đậu tương 99084 - A28 Thái Nguyên 72 Bảng 3.19 Ảnh hưởng mật độ trồng đến số tiêu sinh trưởng giống đậu tương 99084 - A28 Thái Nguyên 74 Bảng 3.20 Ảnh hưởng mật độ trồng đến tình hình sâu hại chống đổ giống đậu tương 99084 - A28 Thái Nguyên 75 Bảng 3.21 Ảnh hưởng mật độ trồng đến yếu tố cấu thành suất giống đậu tương 99084- A28 Thái Nguyên 77 vii Bảng 3.22 Ảnh hưởng mật độ trồng suất giống đậu tương 99084- A28 Thái Nguyên 78 viii viiiv Bảng 3.23 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến số tiêu sinh trưởng chống chịu giống đậu tương 99084A28 Thái Nguyên 81 Bảng 3.24 Ảnh hưởng lượng đạm bón đến suất lãi giống đậu tương 99084 - A28 vụ Xuân Thái Nguyên 83 Bảng 3.25 Ảnh hưởng lượng lân bón đến số tiêu sinh trưởng chống chịu giống đậu tương 99084 - A28 vụ Xuân Thái Nguyên 86 Bảng 3.26 Ảnh hưởng lượng lân bón đến yếu tố cấu thành suất suất giống đậu tương 99084- A28 vụ Xuân Thái Nguyên 87 Bảng 3.27 Ảnh hưởng lượng kali bón đến số tiêu sinh trưởng chống chịu giống đậu tương 99084 - A28 vụ Xuân Thái Nguyên 90 Bảng 3.28 Ảnh hưởng lượng kali bón đến suất lãi giống đậu tương 99084- A28 vụ Xuân Thái Nguyên 92 Bảng 3.29 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón đến yếu tố cấu thành suất giống đậu tương 99084-A28 vụ Xuân 2009 TN 95 Bảng 3.30 Ảnh hưởng tổ hợp phân bón suất lãi giống đậu tương 99084-A28 Thái Nguyên 96 Bảng 3.31 Năng suất đậu tương lãi mô hình trình diễn 97 ix ix DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 3.1 Đồ thị tương quan lượng đạm bón với sâu NSTT đậu tương (Trung bình vụ Xuân 2007 vụ Xuân 2008) 84 Hình 3.2 Đồ thị tương quan lượng lân bón với sâu đục đậu tương (trung bình vụ Xuân 2007 vụ Xuân 2008) 89 Hình 3.3 Đồ thị tương quan lượng kali bón với sâu đục đậu tương (trung bình vụ Xuân 2007 vụ Xuân 2008) 93 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Ảnh hưởng thời vụ đến suất giống đậu tương 99084 - A28 vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên 73 Biểu đồ 3.2 Ảnh hưởng mật độ đến suất giống đậu tương 99084 - A28 vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên 79 MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Cây đậu tương (Glycine max (L) Merr) công nghiệp ngắn ngày có tác dụng nhiều mặt có giá trị kinh tế cao Sản phẩm cung cấp thực phẩm cho người, thức ăn cho gia súc, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến mặt hàng xuất có giá trị Ngoài đậu tương trồng ngắn ngày thích hợp luân canh, xen canh, gối vụ với nhiều loại trồng khác cải tạo đất tốt (Ngô Thế Dân cs, 1999) [10] Thành phần dinh dưỡng hạt đậu tương cao, với hàm lượng protein từ 38 - 40%, lipit từ 15 - 20%, hyđrat bon từ 15 - 16% nhiều loại sinh tố muối khoáng quan trọng cho sống (Phạm Văn Thiều, 2006 [44]) Hạt đậu tương loại sản phẩm mà giá trị đánh giá đồng thời protein lipit Protein hạt đậu tương có hàm lượng cao mà có đầy đủ cân đối axit amin cần thiết Lipit đậu tương chứa tỷ lệ cao axit béo chưa no ( khoảng 60 -70%), có hệ số đồng hoá cao, mùi vị thơm axit linoleic chiếm 52- 65%, axit oleic chiếm 25 - 36%, axit lonolenoic chiếm - 3% Ngoài ra, hạt đậu tương có nhiều loại vitamin vitamin PP, A, C, E, D, K, đặc biệt vitamin B1 B2 (Phạm Văn Thiều, 2006)[44] Đậu tương gieo trồng phổ biến vùng sinh thái nước Trong đó, vùng Trung du miền núi phía Bắc nơi có diện tích gieo trồng đậu tương nhiều (69425 ha) chiếm 37,10% tổng diện tích đậu tương nước nơi có suất thấp đạt 10,30 tạ/ha (Cục Trồng Trọt, 2006) [9] Có nhiều nguyên nhân ảnh hưởng đến suất đậu tương trung du miền núi thấp chưa có giống tốt phù hợp, mức đầu tư thấp, biện pháp kỹ thuật canh tác chưa hợp lý Trong yếu tố hạn chế giống biện pháp kỹ thuật yếu tố cản trở đến suất đậu tương Kết điều tra giống năm 2003 - 2004 Cục Trồng Trọt (2006) [9] cho thấy: Trung du miền núi phía Bắc ba vùng trồng nhiều giống đậu tương địa phương giống (37,5 - 38,4% diện tích trồng giống địa phương) Để có giống đậu tương tốt phục vụ sản xuất dùng phương pháp lai tạo giống mới, nhập nội, xử lý đột biến, chuyển gen Trong nhập nội để có giống tốt đường cải tiến giống nhanh hiệu (Nguyễn Đức Lương cs, 1999) [37] Trong năm gần đây, nước ta nhập nội nhiều giống đậu tương tốt Tuy nhiên khả thích nghi giống với vùng sinh thái khác Trước thực trạng tiến hành đề tài: "Nghiên cứu khả sinh trưởng phát triển số giống đậu tương nhập nội biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng Thái Nguyên” 1.2 Mục đích đề tài - Lựa chọn giống đậu tương nhập nội có khả sinh trưởng phát triển tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái Thái Nguyên - Xác định số biện pháp kỹ thuật thâm canh thích hợp cho giống 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Đề tài công trình nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương nhập nội xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống để sản xuất đậu tương Thái Nguyên, kết nghiên cứu góp phần bổ sung sở lý luận cho việc phát triển giống đậu tương nhập nội Thái Nguyên 3 - Kết nghiên cứu đề tài xác định giống đậu tương có nguồn gốc nhập nội triển vọng phù hợp với điều kiện sinh thái Thái Nguyên biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên tài liệu khoa học để nhà nghiên cứu nông nghiệp, giáo viên sinh viên trường nông nghiệp tham khảo 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn - Đề tài xác định yếu tố hạn chế triển vọng phát triển sản xuất đậu tương Thái Nguyên - Xác định giới thiệu số giống đậu tương có khả sinh trưởng phát triển tốt vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên - Kết nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương, góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh đậu tương vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên - Sử dụng giống đậu tương suất cao kỹ thuật vào sản xuất đem lại hiệu kinh tế cao hơn, tăng thu nhập cho nông dân sản xuất đậu tương, kích thích sản xuất đậu tương phát triển Thái Nguyên 1.4 Những đóng góp luận án - Trên sở điều tra, phân tích đánh giá thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất, kết nghiên cứu giống đậu tương có nguồn gốc nhập nội số biện pháp kỹ thuật khẳng định sở khoa học cho việc phát triển đậu tương vụ Xuân vụ Đông tỉnh Thái Nguyên - Đã xác định khả sinh trưởng phát triển số giống đậu tương có nguồn gốc nhập nội vụ Xuân vụ Đông Thái Nguyên tuyển chọn giống ĐT2000 99084 - A28 cho suất cao Trong vụ Đông cho suất bình quân từ 17,1 - 17,7 tạ/ha cao so với giống đối chứng DT84 từ 3,8 - 4,5 tạ/ha, vụ Xuân suất bình quân từ 21,6 - 22,4 tạ/ha giống đối chứng 3,7 - 4,5 tạ/ha 5 - Đã bổ sung số biện pháp kỹ thuật để hoàn thiện quy trình trồng giống đậu tương (99084 - A28) với khung thời vụ thích hợp cho vụ Xuân 15 tháng đến tháng vụ Đông đến 25 tháng 9; mật độ 2 thích hợp cho vụ Xuân 35 cây/m vụ Đông 45 cây/m ; lượng phân bón phân chuồng + 40 kg N + 80 kg P2O5 + 40 kg K2O + 300 kg vôi bột/ha - Đã xây dựng thực thành công mô hình trình diễn trồng đậu tương vụ Xuân vụ Đông địa bàn tỉnh xã Tràng Xá Huyện Võ Nhai, xã Hoá Thượng - huyện Đồng Hỷ xã Sơn Cẩm huyện Phú Lương với giống 99084 - A28 kỹ thuật đạt suất vụ Xuân từ 25,4 - 28,3 tạ/ha tăng 52,8 - 53,9% so với giống đối chứng, vụ Đông từ 23,2 - 27,5 tạ/ha tăng 52,6 - 63,5% so với giống đối chứng; lãi đạt 20,2 - 24,5 triệu đồng/ha vụ Xuân 20,3 -23,3 triệu đồng vụ Đông [...]... được nhiều giống đậu tương tốt Tuy nhiên khả năng thích nghi của mỗi giống với vùng sinh thái là khác nhau Trước thực trạng đó chúng tôi đã tiến hành đề tài: "Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống đậu tương nhập nội và biện pháp kỹ thuật cho giống có triển vọng tại Thái Nguyên 1.2 Mục đích của đề tài - Lựa chọn được giống đậu tương nhập nội có khả năng sinh trưởng phát triển tốt,... hạn chế và triển vọng phát triển sản xuất đậu tương ở Thái Nguyên - Xác định và giới thiệu một số giống đậu tương có khả năng sinh trưởng phát triển tốt trong vụ Xuân và vụ Đông ở Thái Nguyên - Kết quả nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật trồng đậu tương, góp phần hoàn thiện quy trình thâm canh đậu tương vụ Xuân và vụ Đông ở Thái Nguyên - Sử dụng giống đậu tương mới năng suất cao và kỹ thuật mới vào sản... kiện sinh thái của Thái Nguyên - Xác định một số biện pháp kỹ thuật thâm canh thích hợp cho giống 1.3 Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Đề tài là công trình nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương nhập nội và xác định biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống để sản xuất đậu tương tại Thái Nguyên, kết quả nghiên cứu góp phần bổ sung cơ sở lý luận cho việc phát triển các giống đậu. .. 3.8 Một số chỉ tiêu sinh trưởng của các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 54 Bảng 3.9 Chỉ số diện tích lá của các giống đậu tương thí nghiệm 56 Bảng 3.10 Tình hình sâu hại và chống đổ của các giống đậu tương thí nghiệm tại Thái Nguyên 58 Bảng 3.11 Các yếu tố cấu thành năng suất của các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 61 Bảng 3.12 Năng suất của các giống đậu tương. .. triển các giống đậu tương nhập nội tại Thái Nguyên 3 - Kết quả nghiên cứu của đề tài đã xác định được giống đậu tương có nguồn gốc nhập nội triển vọng phù hợp với điều kiện sinh thái của Thái Nguyên và biện pháp kỹ thuật phù hợp cho giống trong vụ Xuân và vụ Đông tại Thái Nguyên là tài liệu khoa học để các nhà nghiên cứu về nông nghiệp, giáo viên và sinh viên các trường nông nghiệp tham khảo 1.3.2 Ý nghĩa... đổ của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên 69 Bảng 3.17 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến các yếu tố cấu thành năng suất của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 71 Bảng 3.18 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến năng suất của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên 72 Bảng 3.19 Ảnh hưởng của mật độ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương 99084 - A28 tại Thái Nguyên. .. thu nhập cho nông dân sản xuất đậu tương, kích thích sản xuất đậu tương phát triển ở Thái Nguyên 1.4 Những đóng góp mới của luận án - Trên cơ sở điều tra, phân tích đánh giá những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến sản xuất, kết quả nghiên cứu về giống đậu tương có nguồn gốc nhập nội và một số biện pháp kỹ thuật đã khẳng định được cơ sở khoa học cho việc phát triển đậu tương vụ Xuân và vụ Đông ở tỉnh Thái. .. yếu tố cấu thành năng suất và năng suất của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 87 Bảng 3.27 Ảnh hưởng của lượng kali bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 90 Bảng 3.28 Ảnh hưởng của lượng kali bón đến năng suất và lãi thuần của giống đậu tương 99084- A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 92 Bảng... Thời gian sinh trưởng và năng suất của các giống đậu tương có triển vọng trong vụ Xuân 2006 64 Bảng 3.14 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến một số chỉ tiêu sinh trưởng của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 66 Bảng 3.15 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến chỉ số diện tích lá của giống đậu tương 99084- A28 tại Thái Nguyên 68 Bảng 3.16 Ảnh hưởng của thời vụ trồng đến tình hình sâu hại và chống... tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084A28 tại Thái Nguyên 81 Bảng 3.24 Ảnh hưởng của lượng đạm bón đến năng suất và lãi thuần của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 83 Bảng 3.25 Ảnh hưởng của lượng lân bón đến một số chỉ tiêu sinh trưởng và chống chịu của giống đậu tương 99084 - A28 trong vụ Xuân tại Thái Nguyên 86 Bảng 3.26 Ảnh hưởng của lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN của một số GIỐNG đậu TƯƠNG NHẬP nội và BIỆN PHÁP kỹ THUẬT CHO GIỐNG có TRIỂN VỌNG tại THÁI NGUYÊN , NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN của một số GIỐNG đậu TƯƠNG NHẬP nội và BIỆN PHÁP kỹ THUẬT CHO GIỐNG có TRIỂN VỌNG tại THÁI NGUYÊN , NGHIÊN cứu KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN của một số GIỐNG đậu TƯƠNG NHẬP nội và BIỆN PHÁP kỹ THUẬT CHO GIỐNG có TRIỂN VỌNG tại THÁI NGUYÊN

Từ khóa liên quan