Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

12 237 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/08/2016, 11:18

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG TỈNH HẢI DƢƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH Hà Nội - 2015 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ o0o NGUYỄN ĐỨC PHƢƠNG CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG TỈNH HẢI DƢƠNG CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 60 34 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: T.S TẠ ĐỨC KHÁNH XÁC NHẬN CỦA GVHD XÁC NHẬN CỦA CTHĐ T.S.TẠ ĐỨC KHÁNH GS.TS.PHAN HUY ĐƢỜNG Hà Nội - 2015 MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT iv DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ ii CHƢƠNG I Error! Bookmark not defined CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VÀ CƠ CHẾ Error! Bookmark not defined MỘT CỬA Error! Bookmark not defined 1.1.Quản lý hành Nhà nƣớc hành Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.1.1.Quản lý hành Nhà nƣớc Error! Bookmark not defined 1.1.2.Nền HCNN phận cấu thành Error! Bookmark not defined 1.1.3.Cải cách HCNN Error! Bookmark not defined 1.2 Thủ tục hành cần thiết phải cải cách TTHC Error! Bookmark not defined 1.2.1 Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa TTHC: Error! Bookmark not defined 1.2.2.Phân loại TTHC Error! Bookmark not defined 1.2.3 Sự cần thiết phải cải cách TTHC Việt Nam Error! Bookmark not defined 1.3.Cơ chế cửa Error! Bookmark not defined 1.3.1.Khái niệm, đặc điểm, nguyên tắc thực Error! Bookmark not defined 1.3.2.Mục đích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 1.3.3.Lợi ích việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 1.3.4.Yêu cầu việc cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 1.3.5.Qui trình giải Error! Bookmark not defined CHƢƠNG II Error! Bookmark not defined THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CẢI CÁCH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Error! Bookmark not defined 2.1 Tổng quan UBND thành phố Hải Dƣơng Error! Bookmark not defined 2.1.1 Giới thiệu chung Error! Bookmark not defined 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Error! Bookmark not defined 2.2 Nội dung chủ yếu cải cách hành phận "Một cửa" Error! Bookmark not defined 2.2.1 Xác định mục đích, yêu cầu Error! Bookmark not defined 2.2.2 Lĩnh vực, số lƣợng thủ tục "Một cửa" Error! Bookmark not defined 2.2.3 Công tác tổ chức công việc, sở vật chất bố trí cán Error! Bookmark not defined 2.2.4 Công tác triển khai phần mềm, tổ chức thụ lý hồ sơ Error! Bookmark not defined 2.3 Thực trạng cải cách Thủ tục hành theo chế "Một cửa" Error! Bookmark not defined 2.3.1 Đánh giá chung: Error! Bookmark not defined 2.3.2 Những kết đạt đƣợc Error! Bookmark not defined 2.3.3 Đánh giá thành công cải cách Thủ tục hành theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined 2.3.4 Những hạn chế cải cách TTHC theo chế "một cửa" Error! Bookmark not defined CHƢƠNG III Error! Bookmark not defined GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ "MỘT CỬA" TẠI UBND THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG Error! Bookmark not defined 3.1 Cần xác định định hƣớng cải cách hành đến năm 2020 Error! Bookmark not defined 3.2 Hoàn thiện tổng thể công tác tổ chức hoạt động Error! Bookmark not defined 3.3 Tiếp tục rà soát thủ tục hành chính: Error! Bookmark not defined 3.4 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin công khai phần mềm "một cửa" Error! Bookmark not defined 3.5 Hƣớng đến thực "một cửa liên thông" Error! Bookmark not defined 3.6 Phát triển dịch vụ trực tuyến Error! Bookmark not defined KẾT LUẬN Error! Bookmark not defined DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH MỤC VIẾT TẮT STT Ký hiệu Nguyên nghiã HCNN Hành nhà nƣớc STT Ký hiệu Nguyên nghiã XHCN Xã hội chủ nghĩa TTHC Thủ tục hành CNXH Chủ nghĩa xã hội CCHC Cải cách hành ii DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ Hình 1.1: Sơ đồ yếu tố cấu thành hành Error! Bookmark not defined Hình 2.1 Sơ đồ mô hình hoạt động phần mềm "một cửa" Error! Bookmark not defined Hình 2.2.Sơ đồ mô hình hoạt động phần mềm "một cửa" Error! Bookmark not defined Hình 2.3 Mô tả chi tiết qui trình giải tthc theo chế cửa .Error! Bookmark not defined Hình 2.4 Phân công phòng/ban thụ lý hồ sơ Error! Bookmark not defined Hình 2.5 Phân công chuyên viên thụ lý hồ sơ Error! Bookmark not defined Hình 2.6 Cập nhật tình trạng hồ sơ Error! Bookmark not defined Hình 2.7 Cập nhật bổ sung hồ sơ Error! Bookmark not defined iii DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU bảng 2.1: Bảng tổng hợp nhận hồ sơ, bàn giao hồ sơ, kết quả, trả kết cho công dân Error! Bookmark not defined Bảng 2.2: Bảng Tổng Hợp Thu Phí Các Lĩnh Vực Từ Bộ Phận "Một Cửa" Error! Bookmark not defined iv LỜI MỞ ĐẦU Cải cách hành từ lâu không vấn đề xa lạ với Ngày nay, vấn đề mang tính toàn cầu Cả nƣớc phát triển nƣớc phát triển xem cải cách hành nhƣ động lực mạnh mẽ để thúc đẩy tăng trƣờng kinh tế, phát triển dân chủ mặt khác đời sống xã hội Việt Nam không nằm xu Từ 1986 với trình đổi đất nƣớc kinh tế, cải cách hành đƣợc tiến hành đồng thời Trải qua nhiều năm với bƣớc lộ trình khác công cải cách hành thu đƣợc thành tựu đáng kể, góp phần thúc đẩy phát triển đất nƣớc Tuy nhiên chuyển đổi từ kinh tế tập trung, quan liêu, bao cấp sang kinh tế thị trƣờng nên việc cải cách hành nƣớc ta gặp nhiều khó khăn, mà đến CCHC toán lớn Chính phủ nhƣ quan hành Nhà nƣớc Ngày 17/9/2001, Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định số 136/2001/QĐ-TTg phê duyệt Chƣơng trình tổng thể cải cách hành nhà nƣớc giai đoạn 2001-2010 với nội dung: cách thể chế hành chính; cải cách máy hành nhà nƣớc; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; cải cách tài công Một nội dung quan trọng cải cách thể chế hành cải cách Thủ tục hành (TTHC) Muốn CCHC TTHC phải đƣợc đơn giản hóa cách tối đa, tránh rƣờm rà Để đáp ứng yêu cầu Thủ tƣớng Chính phủ ký Quyết định 181 việc thực chế “Một cửa” quan hành Nhà nƣớc Đây đƣợc coi nhƣ giải pháp mang tính đột phá việc cải cách TTHC UBND thành phố Hải Dƣơng với lĩnh vực quản lý mình, đặc biệt lĩnh vực Đất đai có nhiều loại TTHC với số lƣợng ngày gia tăng Cùng với tốc độ phát triển kinh tế, yêu cầu ngƣời dân ngày nhiều, đòi hỏi thành phố phải có đổi qui trình giải TTHC để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt Thực Quyết định 181 Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng; Công văn số 850/CV-UBND ngày 30 tháng năm 2008 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng xây dựng đề án theo chế cửa, cửa liên thông; UBND thành phố Hải Dƣơng áp dụng chế “một cửa” việc giải TTHC Từ tình hình giải TTHC thành phố đƣợc cải thiện cách đáng kể nhƣng bên cạnh không tránh khỏi bất cập Trải qua làm việc trực tiếp, nhận thấy vấn đề có tính chất trọng yếu hoạt động UBND thành phố, em định chọn đề tài: “ Cải cách thủ tục hành theo chế cửa UBND Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” luận văn tốt nghiệp Với Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu Khắc phục cách tồn trình tiếp nhận, giải hồ sơ thuộc thẩm quyền UBND thành phố Đơn giản hóa thủ tục hành chính; ngăn chặn bệnh quan liêu, sách nhiễu, cửa quyền cán bộ, công chức tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, công dân Ứng dụng công nghệ thông tin Bộ phận "Một cửa" đảm bảo hoạt động độc lập khép kín, chuyên trách theo hƣớng đồng đại Không để cán thụ lý hồ sơ, giải công việc trực tiếp liên hệ với công dân, trách tiêu cực Tăng cƣờng giám sát lãnh đạo thành phố, Thủ trƣởng phòng, ban cán công chức thuộc quyền thực thi nhiệm vụ Tạo điều kiện cho nhân dân giám sát hoạt động quan nhà nƣớc; bƣớc chủ động thực việc tra cứu thông tin thủ tục hành chính; tra cứu kết thụ lý, giải hồ sơ Nâng cao trình độ quản lý, tạo bƣớc đột phá trình giải thủ tục hành với hỗ trợ có hiệu phần mềm mạng Giúp cán bộ, công chức trƣớc hết thủ trƣởng quan năm vững quy trình kiểm soát công việc tốt hơn, tăng cƣờng hiệu lực, hiệu quản lý, điều hành Làm sở để triển khai mô hình "Một cửa" liên thông với phƣờng, xã; sở ngành tỉnh giải thủ tục hành Với mong muốn đem lại nhìn tổng quan công cải cách hành quan hành Nhà nƣớc nói chung tình hình cải cách TTHC thành phố nói riêng, đồng thời đánh giá lại trình áp dụng chế cửa UBND thành phố để từ đề xuất giải pháp hoàn thiện việc cải cách TTHC, góp phần thúc đẩy hoạt động UBND thành phố Căn vào tình hình thực tiễn giải thủ tục hành với tổ chức, công dân doanh nghiệp; Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dƣơng tập trung vào lĩnh vực thực chế “một cửa” gồm: Tài nguyên Môi trƣờng; Quản lý đô thị; Tài - Kế hoạch Chính sách xã hội ngƣời có công; Tƣ pháp Do đặc thù lĩnh vực nghiên cứu, đề tài đƣợc hình thành dựa việc sử dụng kết hợp phƣơng pháp phân tích tổng hợp lý thuyết, phƣơng pháp nghiên cứu thực tiễn (phƣơng pháp quan sát khoa học, phƣơng pháp điều tra, phƣơng pháp phân tích tổng kết kinh nghiệm), phƣơng pháp chuyên gia, phƣơng pháp toán học, phƣơng pháp thống kê…, sở xây dựng giải pháp có tính khoa học Ngoài phần mở đầu kết luận đề tài đƣợc kết cấu gồm chƣơng: Chƣơng I: Cơ sở lý luận thủ tục hành chế cửa Hệ thống lại lý luận hành nói chung, phận cấu thành nhƣ nội dung CCHC Các kiến thức TTHC cần thiết phải cải cách TTHC Cơ chế cửa gì, vai trò việc giải TTHC Chƣơng II: Thực trạng công tác cải cách TTHC theo chế cửa UBND thành phố Hải Dƣơng Phần giới thiệu khái quát trình hoạt động UBND thành phố Đánh giá lại trình thực chế cửa Uỷ ban, thành công đạt đƣợc nhƣ mặt tồn Chƣơng III: Các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác cải cách TTHC theo chế cửa UBND thành phố Hải Dƣơng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Chính trị Quốc gia (2001), "Các giải pháp thúc đẩy cải cách hành Việt Nam" Chính trị Quốc gia, "Một số văn QPPL quản lý hành chính, cải cách thủ tục hành quan Nhà nƣớc & Tổ chức Chính trị xã hội" Diệp Văn Sơn (2006), "Cải cách hành - vấn đề cần thiết", NXB Lao động Đoàn Trọng Tuyến (1996), "Một số vấn đề xây dựng & cải cách hành Nhà nƣớc Việt Nam", Chính trị Quốc gia Học viện hành Quốc gia, "Nâng cao lực triển khai cải cách hành quan hành đơn vị nghiệp" Học viện Hành Quốc gia, "Những vấn đề thủ tục hành chíh", NXB Giáo dục Khoa Khoa học quản lý, "Giáo trình Khoa học quản lý" Lê Anh Sắc, Phan Vũ (2006), "Hƣớng dẫn thực chế cửa quan hành thuộc TP Hà Nội/ NXB Hà Nội" Mai Hữu Khuê, Bùi Văn Nhơn (1995), "Một số vấn đề cải cách thủ tục hành chính", Chính trị Quốc gia 10 Nguyễn Duy Gia, "Giáo trình quản lý hành Nhà nƣớc", Học viện Hành Quốc gia 11 Nguyễn Văn Thâm, Võ Kim Sơn (2002), "Thủ tục hành chính: Lý luận thực tiễn", Chính trị Quốc gia 12 PGS.TS Đinh Văn Mậu, "Luật hành Việt Nam", NXB Tổng hợp TP HCM 13 Thang Văn Phúc (2001), "Cải cách hành Nhà nƣớc thực trạng, nguyên nhân giải pháp", Chính trị Quốc gia 14 Vũ Huy Từ (1998), "Hành học cải cách hành chính, Chính trị Quốc gia" Tài liệu Bộ nội vụ, "Cải cách thủ tục hành theo mô hình cửa" - Dự án VIB 01/024/IB Đảng cộng sản Việt Nam (2005), "Báo cáo tổng kết số vấn đề lý luận thực tiễn qua 20 năm đổi (1986-2006), NXB Chính trị quốc gia Quyết định 181/QĐ-TTg việc thực chế "một cửa" quan hành Nhà nƣớc Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2007 Thủ tƣớng Chính phủ việc ban hành Quy chế thực chế cửa, cửa liên thông quan hành nhà nƣớc địa phƣơng; Công văn số 850/CV-UBND ngày 30 tháng năm 2008 Uỷ ban nhân dân tỉnh Hải Dƣơng xây dựng đề án theo chế cửa, cửa liên thông; Website http:// www.vnagency.com http://caicachhanhchinh.gov.vn
- Xem thêm -

Xem thêm: Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương , Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương , Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa tại ủy ban nhân dân thành phố hải dương tỉnh hải dương

Từ khóa liên quan