Đề án chuyên ngành tài chính

33 304 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/08/2016, 09:34

LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Quản trị tài phận quản trị doanh nghiệp Tất hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới hoạt động doanh nghiệp, ngược lại tình hình tài tốt hay xấu lại tác động thúc đẩy phát triển kiềm hãm trình kinh doanh Dù nhà đầu tư, nhà cho vay hay nhà phân tích kinh tế mục tiêu họ nhau, tìm sở cho việc định hợp lý Do đó, cần phải thường xuyên tổ chức tình hình tài cho tương lai Vì thông qua việc tính toán, phân tích tình hình tài cho ta biết điểm mạnh điểm yếu hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tiềm cần phát huy nhược điểm cần khắc phục Với doanh nghiệp hoạt động muốn có hiệu thu lợi nhuận nhiều nhất, để làm điều đòi hỏi cần phải có nhiều yếu tố cấu thành nên như: vốn, nhân lực, công nghệ… Một việc cần làm phân tích báo cáo tài doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề nên em định chọn đề tài “ Phân tích tình hình tài công ty cổ phần khoáng sản Bình Định” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu tình hình tài công ty cổ phần khoáng sản Bình Định, từ tìm nguyên nhân, nhân tố ảnh hưởng đến tình hình tài công ty từ đưa giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý tài công ty tương lai Phạm vi nghiên cứu Chỉ tập trung phân tích báo cáo tài năm từ năm 2012 đến năm 2014, từ đưa đánh giá chung tình hình tài công ty Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp thu thập số liệu Số liệu sử dụng đề tài số liệu từ báo cáo tài công ty bảng cân đối kế toán, bảng báo cáo kết hoạt động kinh doanh công ty tài liệu liên quan công ty cung cấp từ năm 2012 đến năm 2014  Phương pháp so sánh So sánh năm với năm trước để thấy xu hướng thay đổi tài chính, để thấy tình hình cải thiện hay xấu để có giải pháp định hướng tương lai Kết cấu đề tài Nội dung gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung tình hình tài doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng tình hình tài Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định Chương 3: Giải pháp nhằm cải thiện tình hình tài Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan phân tích tài doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, ý nghĩa, mục tiêu việc phân tích tài doanh nghiệp  Khái niệm [2, trang 68] Phân tích tình hình tài doanh nghiệp trình kiểm tra, đối chiếu số liệu, so sánh số liệu vè tài thực có doanh nghiệp với khứ để định hướng tương lai Từ đó, đánh giá đầy đủ mặt mạnh, mặt yếu công tác quản lý doanh nghiệp tìm biện pháp xác thực để tăng cường hoạt động kinh tế quan trọng phục vụ cho việc dự đoán, dự báo xu phát triển sản xuất kinh doanh doanh nghiệp  Mục tiêu [1,trang 1] Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: Đánh giá theo chu kỳ hoạt động doanh nghiệp như: hoạt động kinh doanh, tiến hành cân đối tài chính, khả sinh lời, khả toán, trả nợ, rủi ro tài Đối với nhà đầu tư: Mối quan tâm họ chủ yếu vào khả hoàn vốn, mức sinh lãi, khả toán vốn rủi ro Vì mà họ cần thông tin điều kiện tài chính, tình hình hoạt động, kết kinh doanh tiềm doanh nghiệp Các nhà đầu tư đẩu tư quan tâm đến việc điều hành hoạt động công tác quản lý Những điều tạo an toàn hiệu cho nhà đầu tư Đối với người cho vay: Mối quan tâm họ hướng đến khả trả nợ doanh nghiệp Qua việc phân tích tình hình tài doanh nghiệp, họ đặc biệt ý tới lượng tiền tài sản chuyển đổi thành tiền nhanh để từ so sánh biết khả toán tức thời doanh nghiệp  Ý nghĩa [2, trang 66] Đối với nhà quản trị doanh nghiệp: phân tích tài nhằm đánh giá hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, xác định điểm mạnh, điểm yếu doanh nghiệp Đó sở để định hướng định Ban Tổng giám đốc, giám đốc tài chính, Đối với nhà đầu tư: nhà đầu tư cần biết tình hình thu nhập chủ sở hữu – lợi tức cổ phần giá trị tăng thêm vốn đầu tư Họ quan tâm đến phân tích tài để nhận biết khả sinh lãi doanh nghiệp Đó để họ định có bỏ vốn vào doanh nghiệp hay không Đối với người cho vay: phân tích tài để biết khả vay trả nợ khách hàng Chẳng hạn, để định cho vay, vấn đề mà người cho vay cần xem xét doanh nghiệp thực có nhu cầu vay không, khả trả nợ doanh nghiệp 1.1.2 Phương pháp phân tích tài doanh nghiệp [1, trang 2] 1.1.2.1 Phương pháp so sánh So sánh số thực kỳ với số thực kỳ trước để thấy rõ xu hướng thay đổi tài doanh nghiệp, thấy tình cải thiện hay xấu để có biện pháp khắc phục kỳ tới So sánh số thực với số kế hoạch để thấy rõ mức độ phấn đấu doanh nghiệp 1.1.2.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ Là phương pháp truyền thống, sử dụng phổ biến phân tích tài Đây phương pháp có tính hiên thực cao với điều kiện áp dụng ngày cao bổ sung hoàn thiện 1.1.2.3 Phương pháp DOPUNT Phương pháp Dupont phương pháp phân tích dựa mối quan hệ tác động qua lại tiêu tài chính, từ biến đổi tiêu thành hàm số với nhiều biến số tiêu tài khác Chẳng hạn, tách tiêu “Sức sinh lời tài sản” (ROA), “Sức sinh lời vốn chủ sở hữu” (ROE) thành phận có liên hệ với để đánh giá tác động phận lên kết sau cách sử dụng phương pháp loại trừ Ta có phương trình: ROE = ROA * / (1 - HN) ROE = ROS * Vòng quay TS * / (1 – HN) 1.1.3 Nguồn số liệu để phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.1.3.1 Bảng cân đối kế toán [2, trang 69] Bảng cân đối kế toán báo cáo tài tổng hợp, phản ánh tổng quát toàn giá trị tài sản có nguồn hình thành tài sản doanh nghiệp thời điểm định Theo thông tư 200/2014/TT-BTC doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán doanh nghiệp cần phải lưu ý điểm sau: - Khi lập trình bày Bảng cân đối kế toán phải tuân thủ nguyên tắc chung lập trình bày Báo cáo tài - Khi doanh nghiệp lập bảng cân đối kế toán vào tài liệu sau: + Că vào sổ kế toán tổng hợp + Căn vào sổ kế toán chi tiết bảng tổng hợp chi tiết + Căn vào bảng cân đối kế toán năm trước - Trên bảng cân đối kế toán gồm có cột: + Cột 1: Chỉ tiêu + Cột 2: Mã số + Cột 3: Thuyết minh báo cáo tài + Cột 4: Số cuối năm ( ngày kết thúc kỳ kế toán năm) + Cột 5: Số đầu năm ( vào số liệu cột năm trước) 1.1.3.2 Báo cáo kết HĐKD [2, trang 73] Là báo cáo tài tổng hợp cho biết tình hình tài doanh nghiệp thời kỳ định, phản ánh tóm lượt khoản thu, chi phí, kết hoạt động sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp, bao gồm kết kinh doanh kết khác Báo cáo kết HĐKD gồm có cột: - Cột 1: Các tiêu báo cáo; - Cột 2: Mã số tiêu tương ứng; - Cột 3: Số hiệu tương ứng với tiêu báo cáo; - Cột 4: Tổng số phát sinh kỳ báo cáo năm; - Cột 5: Số liệu năm trước (để so sánh) Khi lập báo cáo kết HĐKD doanh nghiệp vào tài liệu sau: - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm trước - Sổ kế toán tổng hợp sổ kế toán chi tiết kỳ dùng cho tài khoản tử loại đến loại 1.1.3.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ [2, trang 75] Báo cáo chuyển tiền tệ báo cáo tài tổng hợp phản ánh biến động luồng tiền (tiền khoản tương đương tiền) doanh nghiệp Hay nói cách khác, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ báo cáo tài cung cấp thông tin kiện nghiệp vụ kinh tế có ảnh hưởng đến tình hình tiền tệ doanh nghiệp Khi doanh nghiệp lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo thông tư 200 vào tài liệu sau: - Bảng cân đối kế toán; - Báo cáo kết hoạt động kinh doanh; - Bản thuyết minh báo cáo tài chính; - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ kỳ trước; - Các tài liệu kế toán khác như: sổ kế toán tổng hợp, sổ kế toán chi tiết,… 1.2 Nội dung phân tích tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1 Phân tích khái quát tình hình tài doanh nghiệp 1.2.1.1 Thông qua bảng cân đối kế toán Để đánh giá khái quát tình hình tài doanh nghiệp cần vào số liệu phản ánh bảng cân đối kế toán để so sánh tổng số tài sản tổng số nguồn vốn cuối kỳ đầu kỳ để thấy quy mô vốn mà đơn vị sử dụng kỳ khả huy động vốn từ nguồn vốn khác doanh nghiệp 1.2.1.2 Thông qua báo cáo HĐKD Bảng báo cáo kết HĐKD phản ánh tổng hợp tình hình hoạt động kết HĐKD doanh nghiệp Nội dung bảng báo cáo kết HĐKD thay đổi theo thời kỳ tùy thuộc vào yêu cầu nhà quản lý, phân tích báo cáo kết HĐKD cần phải phân tích nội dung chủ yếu là: doanh thu; giá vốn hàng bán; chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp; lãi, lỗ Và phản ánh qua đẳng thức sau: Lãi (lỗ) = doanh thu – chi phí 1.2.1.3 Thông qua báo cáo LCTT Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giúp doanh nghiệp điều phối lượng tiền mặt cách cân đối lĩnh vực: hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư hoạt động tài Nói cách khác báo cáo lưu chuyển tiền tệ lĩnh vực tạo nguồn tiền, lĩnh vực sử dụng tiền, khả toán lượng tiền thừa thiếu thời điểm cần sử dụng để đạt hiệu cao nhất, tối thiểu hóa chi phí sử dụng vốn 1.2.2 Phân tích tình hình biến động tài sản nguồn vốn 1.2.2.1 Về biến động tài sản Phân tích biến động tài sản ta phân tích tình hình tăng, giảm tốc độ tăng giảm tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn tổng tài sản Khoản đầu tư dài hạn tăng tạo nguồn lợi tức lâu dài cho doanh nghiệp Việc đầu tư chiều sâu: đầu tư mua sắm trang thiết bị đánh giá thông qua tiêu tỷ suất đầu tư Tỷ suất phản ánh tình hình trang bị sở vật chất kỹ thuật, thể lực sản xuất xu hướng phát triển lâu dài doanh nghiệp Tỷ suất đầu tư tính sau: Tỷ suất đầu tư = (Tài sản dài hạn/ Tổng tài sản)*100% 1.2.2.2 Về biến động nguồn vốn Phân tích cấu nguồn vốn thấy nguồn vốn doanh nghiệp hình thành từ vốn tự có hay vốn vay chủ yếu Trong nợ phải trả nợ ngắn hạn hay nợ dài hạn chiếm tỷ trọng nhiều Về biến động nguồn vốn nhận xét đánh giá tăng, giảm nguồn vốn qua năm Nguồn vốn doanh nghiệp chia làm loại: Loại A: Nợ phải trả Loại B: Vốn chủ sở hữu Hệ số tự chủ tài = Vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn Hệ số nợ = Tổng nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn 1.2.3 Phân tích tình hình công nợ khả toán 1.2.3.1 Các khoản phải thu khoản phải trả  Các khoản phải thu [1, trang 38] Các khoản phải thubao gồm: khoản phải thu khách hàng, khoản trả trước cho khách hàng, phải thu nội bộ, phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng khoản phải thu khác Để đánh giá hiệu khoản phải thu ta đánh giá tốc độ luân chuyển khoản phải thu qua tiêu: Số vòng quay khoản phải thu = Đơn vị tính vòng/ kỳ (lần) Số ngày vòng quay khoản phải thu = Đơn vị tính ngày/ vòng  Các khoản phải trả [1, trang 42] Để đánh giá tốc độ luân chuyển khoản phải trả qua tiêu: Số vòng quay khoản phải trả = Đơn vị tính vòng/ kỳ (lần) Thời giam vòng quay khoản PT = Đơn vị tính ngày/ vòng 1.2.3.2 Khả toán tổng quát [2, trang 84] Hệ số khả toán tổng quát mối quan hệ tổng tài sản mà doanh nghiệp quản lý sử dụng với tổng số nợ phải trả (nợ ngắn hạn, nợ dài hạn, …) Hệ số khả toán = Nếu hệ số = báo hiệu phá sản doanh nghiệp Trên thực tế, hệ số = gần có nghĩa vốn CSH bị toàn Nếu bán toàn tài sản có (Tài sản ngắn hạn, tài sản dài hạn) không đủ trả số nợ mà doanh nghiệp phải toán 1.2.3.3 Khả toán nợ ngắn hạn [2, trang 84] Hệ số toán nợ ngắn hạn thể mức độ đảm bảo tài sản lưu động với nợ ngắn hạn Đó quan hệ tổng tài sản ngắn hạn với tổng nợ đến hạn Công thức: Hệ số toán hành = 1.2.3.4 Khả toán nhanh [2, trang 86] Các tài sản lưu động mang toán cho chủ nợ phải chuyển đổi thành tiền.Khả toán nhanh tính toán dựa tài sản ngắn hạn nhanh chóng chuyển đổi thành tiền, bao gồm tài sản ngắn hạn từ hàng tồn kho, ta biết hàng tồn kho (dự trữ) tài sản khó hoán chuyển thành tiền, hàng ứ đọng phẩm chất Công thức: Hệ số toán nhanh = Hệ số toán nhanh cho biết khả toán khoản nợ ngắn hạn DN không phụ thuộc vào việc bán tài sản dự trữ (tồn kho), phản ánh khả toán khoản nợ doanh nghiệp thời gian ngắn 1.2.3.5 Khả toán lãi vay [2, trang 87] Lãi vay năm chi phí tài cố định muốn biết doanh nghiệp sẵn sàng trả lãi đến mức Tỷ số dùng để đo mức độ mà lợi nhuận phát sinh sử dụng vốn để đảm bảo trả lãi vay năm Tỷ số cho biết khả toán lãi vay thu nhập trước thuế lãi vay doanh nghiệp Công thức: Hệ số toán lãi vay = Lợi nhuận trước thuế lãi vay ( EBIT ): phản ánh số tiền mà doanh nghiệp sử dụng để trả lãi vay Mặt khác tỷ số thể khả sinh lời khoản nợ doanh nghiệp Chi phí trả lãi: bao gồm tiền lãi trả cho khoản vay ngắn hạn, trung hạn, dài hạn hình thức vay mượn khác trả lãi trái phiếu, kỳ phiếu 1.2.4 Phân tích tiêu khả hoạt động 1.2.4.1 Vòng quay hàng tồn kho [2, trang 88] Số vòng quay hàng tồn kho số lần mà hàng hóa bình quân luân chuyển kỳ Đây tiêu quan trọng để đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Số vòng quay hàng tồn kho cao việc kinh doanh đánh giá tốt Công thức: Số vòng quay hàng tồn kho = Đơn vị tính vòng/ kỳ (lần) 1.2.4.2 Số ngày vòng quay hang tồn kho [2, trang 89] Số ngày vòng quay HTK = Đơn vị tính ngày/ vòng Số ngày năm thường 360 Nếu số vòng quay HTK tăng tương ứng số ngày vòng quay HTK giảm, có nghĩa tốc độ luân chuyển HTK nhanh công tác quản lí HTK tốt góp phần đẩy nhanh tốc độ luân chuyển TSNH (VLĐ), đồng thời thể khả chuyển đổi HTK thành tiền khoản phải thu lớn đáp ứng tốt nhu cầu toán nợ ngắn hạn 1.2.4.3 Kỳ thu tiền bình quân [2, trang 89] Kỳ thu tiền bình quân số ngày bình quân mà đồng hang hóa bán thu hồi Phản ánh số ngày cần thiết để thu khoản phải thu KTTBQ = Các khoản phải thu: hóa đơn bán hàng chưa thu tiền hàng bán trả chậm, hàng bán chịu hay bán mà chưa thu tiền, khoản tạm ứng chưa toán, khoản trả tiền trước cho người bán Doanh thu bình quân ngày = Doanh thu tổn doanh thu hoạt động bán hàng cung cấp dịch vụ, hoạt động tài chính, hoạt độn khác KTTBQ thấp chứng tỏ doanh nghiệp không bị ứ đọng vốn khâu toán, có khoản nợ khó đòi Ngược lại, tỷ số cao, doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích sách bán hàng để tìm nguyên nhân tồn đọng nợ 1.2.4.4 Hiệu suất sử dụng TSCĐ [2, trang 90] Hiệu suất sử dụng TSCĐ = Tỷ số nói lên đồng nguyên giá TSCĐ tạo đồng doanh thu Qua đánh giá hiệu sử dụng TSCĐ doanh nghiệp Muốn đánh giá việc sử dụng tài sản cố định có hiệu hay so sánh với doanh nghiệp khác ngành so sánh với thời kỳ trước 1.2.4.5 Hiệu suất sử dụng toàn tài sản [2, trang 91] Chỉ tiêu đo lường đồng vốn đầu tư vào doanh nghiệp tham gia vào trình sản xuất kinh doanh tạo đồng doanh thu Hiệu suất sử dụng tổng tài sản = Vòng quay lớn hiệu cao Nếu số cao cho thấy doanh nghiệp hoạt động gần hết công suất khó để mở rộng hoạt động không đầu tư thêm vốn 1.2.4.6 Vòng quay vốn lưu động [2, trang 91] Số vòng quay TSNH (VLĐ) = Đơn vị tính vòng/kỳ (lần) Số ngày vòng quay TSNH (VLĐ) = Đơn vị tính ngày/ vòng Nếu tiêu số vòng quay TSNH tăng tương ứng tiêu só ngày vòng quay TSNH giảm, có nghĩa tốc độ luân chuyển TSNH tăng, từ cho thấy sử dụng TSNH (VLĐ) hiệu (tiết kiệm) 1.2.5 Phân tích tỷ số lợi nhuận doanh nghiệp 1.2.5.1 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (ROS) [2, trang 95] Tỷ số phản ánh đồng doanh thu có phần trăm lợi nhuận (lợi nhuận sau thuế) Có thể sử dụng để so sánh với tỷ số năm trước hay với doanh nghiệp khác Công thức: 10 TSNH khác khoản mục tiền khoản tương đương tiền có suy giảm mạnh Cụ thể, khoản mực tiền khoản tương đương tiền có sụt giảm nhanh (năm 2013 khoản 41.428.659.410 đồng sang năm 2014 khoản giảm mạnh 4.494.159.196 đồng giảm 6.136.152.875 đồng) Khoản mục TSNH khác có giảm mạnh ( năm 2013 khoản 20.987.600.210 đồng sang năm 2014 khoản 10.382.517.570 đồng giảm 10.605.082.640 đồng so với năm 2013) Mặc dù khoản phải thu ngắn hạn có tăng nhẹ không đủ để làm tăng TSNH lên TSDH công ty giai đoạn có giảm mạnh Năm 2013 khoản 129.118.391.094 đồng sang năm 2014 khoản giảm 119.146.083.948 đồng giảm 9.972.307.146 đồng so với năm 2013 Nguyên nhân giai đoạn công ty tập trung đầu tư vào khoản TSDH khác khoản phải thu dài hạn mà không tập trung vào khoản TSCĐ nên khoản giảm mạnh (năm 2013 khoản 106.588.397.531 đồng sang năm 2014 khoản giảm 93.277.868.188 đồng giảm 13.310.529.343 đồng so với năm 2013) Chính sụt giảm mạnh khoản mục tài sản làm cho tổng tài sản giai đoạn giảm mạnh Cụ thể, năm 2013 tổng tài sản 272.811.745.457 đồng sang năm 2014 tổng tài sản giảm 256.703.285.436 đồng giảm 16.108.460.021 đồng so với năm 2013 2.2.1.1.2 Phân tích biến động nguồn vốn Bảng 2.4: Bảng biến động nguồn vốn giai đoạn 2012 – 2013 (Đơn vị tính:đồng) CHỈ TIÊU A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn III Nợ khác B Vốn chủ sở hữu TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN Năm 2012 Năm 2013 67.432.402.630 58.491.999.290 8.940.403.340 203.609.166.569 271.041.569.199 58.344.986.242 49.799.000.687 8.545.985.555 214.466.759.215 272.811.745.457 Chênh lệch 2013/2012 -9.087.416.388 -8.692.998.603 -394.417.785 10.857.592.646 1.770.176.258 Qua bảng 2.4 ta thấy nguồn vốn giai đoạn có tăng nhẹ Cụ thể, năm 2012 tổng nguồn vốn 271.041.569.199 đồng sang năm 2013 nguồn vốn tăng lên 272.811.745.457 đồng tăng 1.770.176.258 đồng so với năm 2012 Nguyên nhân chủ yếu từ vốn chủ sở hữu công ty giai đoạn tăng 19 mạnh Cụ thể, năm 2012 VCSH 203.609.166.569 đồng sang năm 2013 VCSH tăng lên 214.466.759.215 đồng tăng 10.857.592.646 đồng so với năm 2012 Điều cho thấy Công ty thiên sử dụng VCSH đặc thù ngành nghề Nợ phải trả giai đoạn có xu hướng giảm mạnh Cụ thể, năm 2012 nợ phải trả 67.432.402.630 đồng sang năm 2013 khoản giảm 58.344.986.242 đồng giảm 9.087.416.388 đồng so với năm 2012 Nguyên nhân chủ yếu giảm mạnh nợ ngắn hạn Nguyên nhân làm nợ ngắn hạn giảm mạnh thuế khoản phải nộp nhà nước khoản phải trả người lao động Nợ dài hạn giảm nhẹ giai đoạn chiếm phần nhỏ nguyên nhân làm nợ giảm Bảng 2.5: Bảng biến động nguồn vốn giai đoạn 2013 – 2014 (Đơn vị tính: đồng) A Nợ phải trả I Nợ ngắn hạn II Nợ dài hạn III Nợ khác B Vốn chủ sở hữu TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 58.344.986.242 49.799.000.687 8.545.985.555 214.466.759.215 272.811.745.457 33.565.086.562 26.093.008.666 7.472.077.896 223.138.198.874 256.703.285.436 -24.779.899.680 -23.705.992.021 -1.073.907.659 8.671.439.659 -16.108.460.021 Qua bảng 2.5 cho thấy nguồn vốn giai đoạn có xu hướng giảm mạnh Năm 2013 nguồn vốn 272.811.745.457 đồng sang năm 2014 số 256.703.285.436 đồng giảm 16.108.460.021 đồng so với năm 2013 Nguyên nhân nợ phải trả giai đoạn giảm mạnh Cụ thể, năm 2013 nợ phải trả 58.344.986.242 đồng sang năm 2014 khoản giảm 33.565.086.562 đồng giảm 24.779.899.680 đồng so với năm 2013 Nợ phải trả giai đoạn giảm nợ ngắn hạn nợ dài hạn giảm, đặc biệt nợ ngắn hạn giảm mạnh 2.2.1.2 Phân tích kết cấu 2.2.1.2.1 Phân tích kết cấu tài sản Bảng 2.6: Bảng kết cấu tài sản giai đoạn 2012 – 2014 2012 2013 2014 TÀI SẢN NGẮN HẠN 53,39% 52,67% 53,59% TÀI SẢN DÀI HẠN 46,61% 47,33% 46,41% Qua bảng 2.6 ta thấy TSNH chiếm tỷ trọng lớn tổng tài sản Tuy nhiên tỷ trọng có biến động qua giai đoạn Giai đoạn 2012 – 2013 tỷ 20 trọng giảm nhẹ sang giai đoạn 2013 – 2014 tỷ trọng lại tăng lên cao năm 2012 Bảng 2.7: Bảng kết cấu tài sản ngắn hạn giai đoạn 2012 – 2014 2012 2013 2014 Tiền khoản tương đương tiền 10,52% 28,83% 3,27% Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 22,80% 0% 0% Các khoản phải thu ngắn hạn 6,23% 13,97% 15,57% Hàng tồn kho 50,28% 42,60% 73,61% TSNH khác 10,17% 14,60% 7,55% Qua bảng 2.7 ta thấy hàng tồn kho chiếm tỷ trọng cao qua năm, khoản đầu tư tài ngắn hạn giảm dần tỷ trọng giai đoạn Bảng 2.8: Bảng kết cấu tài sản dài hạn giai đoạn 2012 – 2014 2012 2013 2014 Các khoản phải thu dài hạn 1,73% 2,11% 2,75% Tài sản cố định 86,56% 82,55% 78,29% Các khoản đầu tư tài dài hạn 0% 0% 0% Tài sản dài hạn khác 11,71% 15,34% 18,96% Qua bảng 2.8 ta thấy tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn qua năm, nhiên tỷ trọng có xu hướng giảm dần thay vào tài sản dài hạn khác có xu hướng tăng dần 2.2.1.2.2 Phân tích kết cấu nguồn vốn Bảng 2.9: Bảng kết cấu nguồn vốn giai đoạn 2012 – 2014 2012 2013 2014 NỢ PHẢI TRẢ 24,88% 21,39% 13,08% VỐN CHỦ SỞ HỮU 75,12% 78,61% 86,92% Qua bảng 2.9 cho thấy vốn chủ sở hữu chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn có xu hướng tăng dần qua năm Nguyên nhân chủ yếu từ nhà đầu tư bên góp vốn vào Nợ phải trả có xu hướng giảm dần qua năm đặc biệt giảm mạnh năm 2014 2.2.2 Phân tích báo cáo kết HĐKD Bảng 2.10: Bảng báo cáo kết HĐKD giai đoạn 2012-2013 (Đơn vị tính: đồng) CHỈ TIÊU Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng chi phí Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Năm 2012 331.217.888.161 322.137.630.936 86.391.914.124 21 Năm 2013 372.582.594.282 369.017.724.400 80.020.596.646 Chênh lệch 2013/2012 41.364.706.121 46.880.093.464 -6.371.317.478 Từ bảng 2.10 cho thấy lợi nhuận sau thuế giai đoạn có xu hướng giảm nguyên nhân chủ yếu chi phí tăng nhanh doanh thu lại tăng chậm làm cho lợi nhuận giảm giai đoạn Chi phí tăng giai đoạn chủ yếu chi phí bán hàng Cụ thể, năm 2012 chi phí 26.958.988.913 đồng sang năm 2013 chi phí tăng lên 33.660.324.433 đồng tăng thêm 6.701.335.520 đồng so với năm 2012 Bảng 2.11: Bảng báo cáo kết HĐKD giai đoạn 2013 – 2014 (Đơn vị tính: đồng) CHỈ TIÊU Năm 2013 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Tổng chi phí Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 372.582.594.282 369.017.724.400 80.020.596.646 Năm 2014 153.888.175.391 160.570.316.656 21.064.069.659 Chênh lệch 2014/2013 -218.694.418.891 -208.447.407.744 -58.956.526.987 Nhìn vào bảng 2.11 ta thấy lợi nhuận sau thuế công ty giảm mạnh Nguyên nhân giai đoạn doanh thu bán hàng giảm mạnh giảm 218.694.418.891 đồng Mặc dù tổng chi phí giai đoạn giảm nhiều doanh thu thấp nên làm cho lợi nhuận giảm mạnh Điều cho thấy năm 2014 năm mà Công ty làm ăn không tốt, không đạt hiệu kinh doanh nên làm cho lợi nhuận giảm ảnh hưởng đến phát triển Công ty 2.2.3 Phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ Bảng 2.12: Bảng lưu chuyển tiền tệ giai đoạn 2012 – 2014 (Đơn vị tính: đồng) CHỈ TIÊU 2012 2013 2014 Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh 53.290.499.212 80.465.571.663 -17.674.067.706 Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư -26.989.200.406 13.734.165.535 -7.153.328.064 Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài -53.358.710.460 -69.099.171.940 -12.126.051.850 Qua bảng 2.12 ta thấy hoạt động công ty giai đoạn có biến động tăng giảm Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh giai đoạn 2012 – 2013 có xu hướng tăng mạnh sang năm 2014 lại giảm mạnh bị thua lỗ Hoạt động đầu tư vậy, giai đoạn 2012 – 2013 công ty đầu tư có lợi nhuận sang năm 2014 lại bị lỗ Hoạt động tài giai đoạn 2012 – 2014 bị lỗ có xu hướng giảm lỗ bắt đầu có lợi nhuận năm 2.2.4 Phân tích tình hình công nợ khả toán Công ty 22 2.2.4.1 Các khoản phải thu khoản phải trả  Các khoản phải thu Bảng 2.13: Bảng phân tích tình hình nợ phải thu (Đơn vị tính: đồng) Năm 2012 CHỈ TIÊU Năm 2013 Phải thu KH Phải thu NH khác 6.250.035.867 Phải thu DH khác Tổng khoản phải thu 2.183.811.500 25,89 2.727.988.000 16,66 3.272.164.500 13,45 8.433.847.367 100 16.382.492.405 100 24.327.598.356 100 Số tiền 13.635.839.421 18.664.984 Tỷ trọng (%) 83,23 0,11 Năm 2014 Tỷ trọng Số tiền (%) 16.861.882.500 69,31 4.193.551.356 17,24 Tỷ trọng (%) 74,11 Số tiền Từ bảng 2.6 cho thấy tổng khoản phải thu liên tục tăng qua năm phân tích Cụ thể: năm 2012 tổng khoản phải thu 8.433.847.367 đồng sang năm 2013 khoản tăng lên 16.382.492.405 đồng tăng 7.948.645.038 đồng so với năm 2012 Đến năm 2014 khoản tiếp tục tăng thêm 7.945.105.951 đồng so với năm 2013 Nguyên nhân do: Khoản phải thu khách hàng tăng trưởng liên tục qua năm phân tích chiếm tỷ trọng cao tổng khoản thu Công ty Năm 2012 phải thu khách hàng 6.250.035.867 đồng chiếm 74,44% tỷ trọng tổng khoản phải thu Sang năm 2013 khoản tăng lên 13.635.839.421 đồng chiếm 83,23% tổng khoản phải thu Đến năm 2014 khoản tiếp tục tăng lên 16.861.882.500 đồng chiếm 69,31% tổng khoản phải thu Công ty Các khoản thu khác chiếm tỷ trọng nhỏ tổng khoản thu Công ty góp phần quan trọng làm tăng doanh thu cho Công ty  Phân tích khoản phải trả Bảng 2.14: Bảng phân tích tình hình nợ phải trả (Đơn vị tính: đồng) Chỉ tiêu Phải trả người bán Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả khác Năm 2012 Tỷ trọng Số tiền (%) Năm 2013 Số tiền Năm 2014 Tỷ trọng (%) Tỷ trọng (%) Số tiền 1.978.713.643 3,38 557.413.086 1,12 22.014.360.339 37,64 14.891.558.205 29,90 1.876.419.786 7,19 3.462.537.503 5,92 2.101.336.853 4,22 1.874.264.787 7,18 23 Qua bảng 2.14 cho thấy khoản phải trả công ty có xu hướng giảm dần qua năm Khoản phải trả người bán có xu hướng giảm dần giai đoạn Điều cho thấy công ty có tính khoản tốt Thuế khoản phải nộp Nhà nước khoản phải trả khác có xu hướng giảm dặc biệt thuế khoản phải nộp Nhà nước có xu hướng giảm mạnh 2.2.4.2 Khả toán tổng quát Bảng 2.15: Bảng khả toán tổng quát (Đơn vị tính: lần) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 4,02 4,68 7,65 0,66 2,97 Từ bảng 2.8 cho thấy khả toán Công ty tăng qua năm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2012 khả toán 4,02 sang năm 2013 số tăng lên 0,66 lần so với năm 2012 đến năm 2014 khả toán nợ Công ty 7,65 tăng 2,97 lần so với năm 2013 2.2.4.3 Khả toán nợ ngắn hạn Bảng 2.16: Bảng khả toán nợ ngắn hạn (Đơn vị tính: lần) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 2,47 2,89 5,27 0,42 2,38 Qua bảng 2.9 ta thấy khả toán ngắn hạn Công ty giai đoạn Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 2012 – 2014 lớn Năm 2012 khả toán ngắn hạn 2,47 lần, năm 2013 số tăng lên 2,89 tăng 0,42 lần so với năm 2012 Năm 2014 hệ số tiếp tục tăng lên 5,27 lần tăng 2,38 lần so với năm 2013 Với hệ số cho thấy khả khoản Công ty cao 2.2.4.4 Khả toán nhanh Bảng 2.17: Bảng khả toán nhanh (Đơn vị tính: lần) Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 1,23 1,66 1,39 Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 0,43 24 Chênh lệch 2014/2013 (+/-) -0,27 Từ bảng 2.10 ta thấy hệ số khả toán nhanh Công ty lớn biến động giai đoạn 2012 – 2014 Năm 2012 hệ số 1,23 sang năm 2013 hệ số 1,66 tăng 0,43 lần so với năm 2012 Đến năm 2014 hệ số giảm xuông 1, 39 lần giảm 0,27 lần so với năm 2013 Nguyên nhân giai đoạn 2013 – 2014 hệ số giảm hàng tồn kho Công ty tăng cao đảm bảo khả toán Công ty 2.2.4.5 Khả toán lãi vay Bảng 2.18: Bảng khả toán lãi vay (Đơn vị tính: lần) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 7,49 144,85 249,30 137,36 104,45 Từ bảng 2.11 ta thấy hệ số toán lãi vay Công ty cao Điều Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 có nghĩa Công ty làm ăn có lợi nhuận Năm 2012 hệ số 7,49 lần sang năm 2013 hệ số tăng lên 144,85 lần (tăng 137,36 lần so với năm 2012) Đến năm 2014 hệ số tăng lên 249,30 lần (tăng 104,45 lần so với năm 2013) Tuy nhiên, hệ số cao lợi nhuận mà Công ty lại giảm giai đoạn 2.2.5 Phân tích tiêu phản ánh khả hoạt động 2.2.5.1 Vòng quay hàng tồn kho (Đơn vị tính: vòng/kỳ) Bảng 2.19: Bảng vòng quay hàng tồn kho Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 2,36 3,74 1,06 1,38 -2,68 Qua bảng 2.12 cho thấy, vòng quay hàng tồn kho biến động qua năm Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Năm 2012 hàng tồn kho quay 2,36 vòng/kỳ, năm 2013 hàng tồn kho quay 3,74 vòng/kỳ tăng 1,38 vòng/kỳ so với năm 2012 Năm 2014 vòng quay hàng tồn kho 1,06 vòng/kỳ giảm 2,68 vòng/kỳ so với năm 2013 Giai đoạn 2012 – 2013 vòng quay hàng tồn kho tăng nguyên nhân gian đoạn hàng tồn kho Công ty thấp giá vốn hàng bán tăng cao Nhưng sang giai đoạn 2013 – 2014 vòng quay hàng tồn kho giảm mạnh hàng tồn kho Công ty tăng cao đột biến giai đoạn hoạt động bán hàng không đạt hiệu sách cấm xuất titan thô mà phải qua chế biến 25 xuất cộng với giá vốn lại giảm nên làm giảm lợi nhuận Công ty giai đoạn 2.2.5.2 Số ngày vòng quay hàng tồn kho Bảng 2.20: Bảng số ngày vòng quay hàng tồn kho (Đơn vị tính: ngày/vòng) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 152,54 96,26 339,62 -56,28 243,36 Từ bảng 2.13 ta thấy, ngược với vòng quay hàng tồn kho biến động tăng Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 năm 2013 giảm năm 2014 số ngày vòng quay hàng tồn kho lại giảm năm 2013 tăng năm 2014 Vì hai tỷ số có mối quan hệ tỷ lệ nghịch, tức vòng quay hàng tồn kho giảm tương ứng số ngày vòng quay hàng tồn kho tăng Năm 2012 số ngày vòng quay hàng tồn kho 152,54 ngày/vòng, sang năm 2013 số ngày vòng quay 96,62 ngày/vòng giảm 56,28 ngày/vòng so với năm 2012 Năm 2014 số ngày vòng quay tăng đột biến 339,62 ngày/vòng tăng 243,36 ngày/vòng so với năm 2013 2.2.5.3 Kỳ thu tiền bình quân Bảng 2.21: Bảng kỳ thu tiền bình quân (Đơn vị tính: ngày) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 1,22 11,02 28,88 9,80 17,86 Qua bảng 2.14 ta thấy, kỳ thu tiền bình quân Công ty tăng dần qua Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 năm Năm 2012 kỳ thu tiền bình quân 1,22 ngày, đến năm 2013 đồng hàng hóa bán phải 9,08 ngày Công ty thu hồi Đến năm 2014 kỳ thu tiền bình quân Công ty tăng lên 28,88 ngày tăng 17,86 ngày so với năm 2013 Điều cho thấy sách bán hàng Công ty chưa hợp lý, Công ty cần phải phân tích lại sách bán hàng để tìm nguyên nhân tồn đọng nợ 2.2.5.4 Hiệu suất sử dụng TSCĐ Bảng 2.22: Bảng hiệu suất sử dụng tài sản cố định Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013 (+/-) 3,75 3,80 0,75 0,05 -3,05 Từ bảng 2.15 cho thấy hiệu suất sử dụng TSCĐ Công ty có biến Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 động Năm 2012 hiệu suất sử dụng TSCCĐ 3,75 sang năm 2013 tỷ số 26 3,80 tăng 0,05 so với năm 2012 Đến năm 2014 hiệu suất sử dụng TSCĐ Công ty bị giảm mạnh xuống mức 0,75 giảm 3,05 so với năm 2013 Điều cho thấy giai đoạn Công ty không trọng đến việc đầu tư vào TSCĐ nhà xưởng, máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất,… 2.2.5.5 Hiệu suất sử dụng toàn tài sản Bảng 2.23: Bảng hiệu suất sử dụng tài sản Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 (+/-) 2014/2013(+/-) 1,22 1,37 0,60 0,15 -0,77 Qua bảng 2.16 ta thấy, hiệu suất sử dụng toàn tài sản có biến động Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 qua năm Năm 2012 hiệu suất sử dụng tài sản 1,22 sang năm 2013 hiệu suất tài sản 1,37 tăng 0,15 so với năm 2013 Điều cho thấy Công ty làm ăn có lợi Nhưng đến năm 2014 tỷ số 0,60 giảm 0,77 so với năm 2013, điề cho thấy giai đoạn Công ty làm ăn hiệu quả, đồng vốn Công ty tạo 0,60 đồng lợi nhuận 2.2.6 Phân tích tỷ số lợi nhuận 2.2.6.1 Tỷ số lợi nhuận doanh thu Bảng 2.24: Bảng tỷ số lợi nhuận doanh thu (Đơn vị tính: %) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 2014/2013 26,08 24,48 13,69 -1,60 -10,79 Từ bảng 2.17 ta thấy, tỷ số lợi nhuận doanh thu Công ty giảm liên Chỉ tiêu ROS Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 tục qua năm Cụ thể: năm 2012 tỷ số lợi nhuận doanh thu 26,08%, năm 2013 tỷ số 24,48% giảm 1,6% so với năm 2012 Đến năm 2014 tỷ số lợi nhuận doanh thu 13,69% giảm mạnh so với năm 2013 10,79% Điều cho thấy công tác tiệu thụ công tác quản lý chi phí công ty chưa hiệu Sản lượng tiêu thụ sản phẩm giảm làm tăng hàng tồn kho cộng với giá vốn lại giảm khoản chi phí tăng cao làm cho lợi nhuận công ty giảm 2.2.6.2 Sức sinh lời (BEPR) Bảng 2.25: Bảng sức sinh lời (Đơn vị tính: %) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 27 Năm 2014 Chênh lệch 2013/2012 Chênh lệch 2014/2013 BEPR 41,29 36,22 10,32 -5,07 -25,90 Lãi suất trung bình 17,75 14,28 11,5 -3,47 -2,78 Từ bảng 2.25 cho thấy sức sinh lời giảm liên tục qua năm đặc biệt giảm mạnh năm 2014 So với lãi suất trung bình năm 2012 2013 sức sinh lời cao Sang năm 2014 ta thấy sức sinh lời thấp lãi suất trung bình Điều có nghĩa năm 2014 công ty làm ăn hiệu lợi nhuận 2.2.6.3 Tỷ số doanh lợi tài sản Bảng 2.26: Bảng tỷ số doanh lợi tài sản (Đơn vị tính: %) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 2014/2013 ROA 31,87 29,33 8,21 -2,54 -21,12 Từ bảng 2.19 cho thấy tỷ số doanh lợi tài sản liên tục giảm qua năm Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Cụ thể: năm 2012 tỷ số doanh lợi tài sản đạt 31,87%, năm 2013 tỷ số 29,33% giảm 2,54% so với năm 2012 Năm 2014 tỷ số doanh lợi tài sản 8,21% giảm 21,12% so với năm 2013 Ta thấy sau tỷ số giảm mạnh, điều có nghĩa Công ty làm ăn hiệu quả, khả sinh lời từ đồng vốn đầu tư vào Công ty liên tục giảm qua năm 2.2.6.4 Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) Bảng 2.27: Bảng tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (Đơn vị tính: %) Chênh lệch Chênh lệch 2013/2012 2014/2013 ROE 42,43 37,31 9,44 -5,12 -27,87 Từ bảng 2.20 cho thấy tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu liên tục Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 giảm qua năm Cụ thể: năm 2012 ROE đạt 42,43%, năm 2013 tỷ số 37,31% giảm 5,12% so với năm 2012 Năm 2014 tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu tiếp tuch giảm mạnh 9,44% giảm 27,87% so với năm 2013 Nhìn chung qua năm phân tích, tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu doanh nghiệp không cao liên tục giảm Điều hạn chế khả thu 28 hút vốn đầu tư, thu hút vốn chủ sở hữu vào doanh nghiệp Vì tiêu nhà đầu tư quan tâm đo lường tiền lời đồng vốn bỏ chủ sở hữu 2.2.7 Phân tích DUPONT Bảng 2.28: Bảng phân tích tỷ số giai đoạn 2012 - 2014 ROE ROS HTS HN 2012 2013 2014 42,43% 37,31% 9,44% 26,08% 24,48% 13,69% 1,22 1,37 0,60 24,88% 21,39% 13,08% Giai đoạn 2012 – 2013 ROE giảm 5,12% Nguyên nhân làm ROE sụt giảm giai đoạn ROS (làm ROE giảm 7,16%) Bên cạnh HN làm ROE giảm 1,73% HTS tăng giúp ROE tăng 3,77%, tránh tình trạng giảm sụt sâu tiếp diễn Giai đoạn 2013 – 2014 ROE giảm 27,87% Nguyên nhân làm ROE sụt giảm giai đoạn H TS làm ROE giảm 14,06 % Bên cạnh ROS làm ROE giảm 14,03% HN giảm cúng làm cho ROE giảm 0,74% Ta thấy giai đoạn ROE liên tục giảm Nguyên nhân gây nên sụt giảm ROE giai đoạn phân tích chủ yếu công tác quản lý chi phí doanh nghiệp Ngoài việc lý sử dụng tài sản giai đoạn 2013 – 2014 chưa thật tốt 2.2.8 Phân tích nhóm tỷ số giá trị thị trường Bảng 2.29: Bảng phân tích tỷ số GTTT giai đoạn 2012 – 2014 2012 2013 2014 EPS 7.771 6.457 1.700 GIÁ CỔ PHIẾU 42.400 38.900 26.600 P/E 5,46 6,02 15,65 M/B 4,24 3,89 2,66 DPS 5000 4000 Tỷ lệ chi trả cổ tức 64,34% 61,95% 0,00% Tỷ suất cổ tức 0,12 0,10 0,00 Qua bảng 2.29 ta thấy EPS liên tục giảm qua năm làm cho tỷ lệ chi trả cổ tức giảm mạnh đặc biết năm 2014 tỷ lệ chi trả cổ tức giảm cổ tức 29 cổ phần năm 2014 giảm Tỷ lệ chi trả cổ tức giảm liên tục tiến năm 2014 Điều làm cho nhà đầu tư e ngại muốn đầu tư vào cổ phiếu công ty Giá cổ phiếu giảm liên tục qua năm khiến cho giá trị thị trường giá trị ghi sổ công ty giảm theo Ngược lại, tỷ số giá – thu nhập lại tăng liên tục qua năm nên làm cho nhà đầu tư quan tâm đến việc đầu tư vào công ty 2.3 Đánh giá chung tình hình tài Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định 2.3.1 Những thành tựu, kết đạt Nhìn mô vốn Công ty ngày mở rộng thể qua tổng vốn chủ sở hữu Công ty liên tục tăng qua năm phân tích Nợ phải trả Công ty giảm dần qua năm, năm 2014 khoản phải trả người bán Các khoản nợ ngắn hạn nợ dài hạn liên tục giảm qua năm phân tích Khả toán Công ty lớn Nhìn chung, Công ty đảm bảo mặt tài chính, từ cho thấy Công ty làm ăn có lợi nhuận Các loại chi phí có xu hướng giảm đặc biệt khoản thuế phải nộp Nhà nước 2.3.2 Những tồn tại, hạn chế Bên cạnh thành tựu, kết đạt Công ty tồn mặt hạn chế sau: Doanh thu công ty bị giảm mạnh giai đoạn 2013 – 2014 (giảm 267.403.934.551 đồng) Hàng tồn kho tăng đọt biến giai đoạn 2013 – 2014 Tốc độ luân chuyển hàng tồn kho thấp làm cho tốc độ luân chuyển TSNH không cao Đồng thời khả chuyển đổi hàng tồn kho thành tiền khoản tương đương tiền không hiệu dẫn đến khả toán nợ không hiệu Từ cho thấy công tác tiêu thụ sản phẩm nhiều hạn chế Các khoản phải thu công ty tăng dần qua năm chứng tỏ công ty bán sản phẩm mà chưa thu lại tiền mặt Điều làm cho công ty khả toán với nhà cung cấp khác ảnh hưởng đến việc hợp tác khả toán lãi vay cho ngân hàng Tổng lợi nhuận trước sau thuế có xu hướng giảm, đặc biệt năm 2014 lợi nhuận giảm mạnh (giảm 58.956.526.987 đồng so với năm 2013) 30 2.3.3 Nguyên nhân hạn chế Doanh thu công ty giai đoạn 2013 – 2014 giảm công tác quản lý tiêu thụ sản phẩm công ty nhiều hạn chế, công tác quản lý chi phí giá bán chưa hợp lý Mặt khác, phần khác ảnh hưởng kinh tế nước giới Hàng tồn kho công ty liên tục tăng qua năm giai đoạn Nhà nước có thay đổi số điều luật xuất khoáng sản có việc hạn chế xuất thô loại quặng nên làm cho hàng tồn kho tăng nhanh Các khoản phải thu liên tục tăng công ty bang hàng thu phần tiền cọc khách hàng lại cho khách hàng nợ dài hạn Đây nguyên nhân làm cho công ty khả toán tiền mặt hạn chế việc mở rộng quy mô công ty thiếu nguồn tiền mặt Chính yếu tố làm cho lợi nhuận công ty liên tục giảm giai đoạn gây ảnh hưởng đến phát triển công ty làm cho nhà đầu tư bên e ngại không muốn đầu tư vào công ty CHƯƠNG GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 31 Tăng doanh thu cách: Thứ nhất, xây dựng chiến lược kế hoạch kinh doanh đắn phù • hợp với tình hình thực tế doanh nghiệp Chiến lược kế hoạch kinh doanh đứng đắn cho phép doanh nghiệp định hình hướng mà doanh nghiệp đạt đến tương lai, mục tiêu mà doanh nghiệp cần phải thực để đạt mục tiêu mà doanh nghiệp đề Thứ hai,chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa hình thức mẫu mã, tổ chức khai thác tốt nguồn hàng, tổ chức việc dự trữ hàng hóa để sẵn sàng cung cấp thị trường cần • Giảm lượng hàng tồn kho Tìm hiểu nhu cầu thị trường, từ lập kế hoạch sản xuất phù hợp với nhu cầu thực tế thị trường Có kế hoạch dự trữ hàng tồn kho hợp lý, dự trữ lượng đảm bảo cho nhu cầu thực tế bảo đảm nhu cầu tăng thêm cần thiết, để đẩy nhanh tốc luân chuyển hàng tồn kho kỳ Hạn chế việc xuất loại quặng dạng thô chưa qua sử lý, • Hạn chế việc bán chịu cho khách hàng không đủ khả toán ngắn hạn tránh việc để khách hàng nợ lâu làm ảnh hưởng đến việc mở rộng quy mô đầu tư khả toán công ty 32 KẾT LUẬN Trong tình hình kinh tế nay, để tồn phát triển doanh nghiệp nói chung Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định nói riêng không ngừng cố gắng để có thành tựu kết tốt Công ty không ngừng cải tiến trang thiết bị phục vụ cho hoạt động kinh doanh Công ty tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư chế biến sâu sản phẩm titan nhằm nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm Tích cực liên doanh liên kết với đối tác nước tìm kiếm sản phẩm nhằm chiến lược đa dạng hóa sản phẩm Qua trình phân tích thông tin số liệu thấy Công ty làm ăn có lãi, khả toán Công ty tương đối ổn định Tuy nhiên tồn hạn chế Vì để đảm bảo phát triể bền vững Công ty cần phất huy điểm mạnh, khắc phục hạn chế 33 [...]... ảnh hưởng tới năng lực tài chính của DN Doanh nghiệp cần phải phân tích các yếu tố văn hóa, xã hội nhằm nhận biết các cơ hội và nguy cơ có thể xảy ra  Về chính trị - Pháp luật Chính trị - Pháp luật gồm các yếu tố chính phủ, hệ thống pháp luật, xu hướng chính trị Các nhân tố này ngày càng ảnh hưởng lớn đến hoạt động của doanh nghiệp Sự ổn định về chính trị, nhất quán về quan điểm, chính sách lớn luôn... tại sàn giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh Năm 2007 Công ty chính thức khởi công Dự án Nhà máy Xỉ titan Bình Định, đây là dự án chế biến sâu Titan đầu tiên của cả nước Vốn điều lệ của Công ty tính đến ngày 31/12/2014 là: 123,92 tỷ đồng 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ của Công ty  Chức năng Khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác  Nhiệm vụ Kiểm... trong giai đoanh 2012 – 2014 2.2 Phân tích tình hình tài chính của công ty cổ phần khoáng sản Bình Định 2.2.1 Phân tích khái quát bảng CĐKT 2.2.1.1 Phân tích biến động 2.2.1.1.1 Phân tích biến động tài sản Bảng 2.2: Bảng biến động tài sản giai đoạn 2012 – 2013 (Đơn vị tính: đồng) CHỈ TIÊU A TSNH I Tiền và các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài chính NH III Các khoản phải thu NH IV Hàng tồn kho... ảnh hưởng đến năng lực tài chính của doanh nghiệp.Thực tế cho thấy, nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh không hiệu quả, phát triển chậm một phần do cơ cấu tổ chức quản lý chưa hợp lý, chưa phù hợp với thực tiễn  Đặc điểm kinh tế - Kỹ thuật của ngành kinh doanh Mỗi ngành nghề kinh doanh khác nhau có đặc điểm kinh tế - kỹ thuật riêng có ảnh hưởng không nhỏ đến năng lực tài chính của doanh nghiệp... QUẢN ĐỐC PX CƠ KHÍ PHÒNG KỸ THUẬT PHÒNG TỔNG HỢP Ghi chú: Quan hệ trực tuyến 2.1.4 Các sản phẩm, dịch vụ chủ yếu của Công ty Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định chuyên khai thác, chế biến và mua bán khoáng sản từ quặng sa khoáng Titan và các loại quặng, khoáng sản khác nên sản phẩm của Công ty gồm: tinh quặng Ilmenite, bột Zircon, tinh quặng Rulite, tinh quặng Monazite, tinh quặng Magnetic, Xỉ titan,... những đặc điểm đó chi phối đến tỷ trọng đầu tư cho các loại tài sản trong doanh nghiệp, nhu 13 cầu vốn lưu động Bên cạnh đó, mỗi ngành nghề kinh doanh lại chịu tác động khác nhau trước những biến động của nền kinh tế 14 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH 2.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần khoáng sản Bình Định 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển... đoạn 2012 – 2014 2012 2013 2014 Các khoản phải thu dài hạn 1,73% 2,11% 2,75% Tài sản cố định 86,56% 82,55% 78,29% Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 0% 0% 0% Tài sản dài hạn khác 11,71% 15,34% 18,96% Qua bảng 2.8 ta thấy tài sản cố định chiếm tỷ trọng lớn qua 3 năm, tuy nhiên tỷ trọng này có xu hướng giảm dần thay vào đó là tài sản dài hạn khác có xu hướng tăng dần 2.2.1.2.2 Phân tích kết cấu nguồn... 2013 1 đồng hàng hóa bán ra phải mất 9,08 ngày Công ty mới thu hồi được Đến năm 2014 kỳ thu tiền bình quân của Công ty tăng lên 28,88 ngày tăng 17,86 ngày so với năm 2013 Điều này cho thấy chính sách bán hàng của Công ty chưa hợp lý, Công ty cần phải phân tích lại chính sách bán hàng để tìm ra nguyên nhân tồn đọng nợ 2.2.5.4 Hiệu suất sử dụng TSCĐ Bảng 2.22: Bảng hiệu suất sử dụng tài sản cố định Chênh... tiên phong trong lĩnh vực khai thác khoáng sản tại Bình Định cũng như ở Việt Nam Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được nhà nước phong tặng Huân chương lao động hạng 3 vào năm 1999 Công ty cổ phần khoáng sản Bình Định được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước (công ty khoáng sản Bình Định) thành công ty cổ phần năm 2001theo quyết định số: 09/2001/QĐ-UB ngày 08 tháng 01 năm 2001 của UBND Bình Định Năm... tài sản tăng nhẹ => Qua giai đoạn này cho thấy công ty đang chú trọng đầu tư vào TSDH hơn là đầu tư vào TSNH Bảng 2.3: Bảng biến động tài sản giai đoạn 2013 – 2014 (Đơn vị tính: đồng) CHỈ TIÊU A TSNH I Tiền và các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài chính NH III Các khoản phải thu NH IV Hàng tồn kho V TSNH khác B TSDH I Các khoản phải thu DH II TSCĐ III IV V BĐS đầu tư Các khoản đầu tư tài
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án chuyên ngành tài chính, Đề án chuyên ngành tài chính, Đề án chuyên ngành tài chính

Từ khóa liên quan