Nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện quy trình giám sát chất lượng áp dụng cho dự án cải tạo kiên cố hóa kênh i4 4

113 967 0
  • Loading ...
1/113 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/08/2016, 19:22

L IC M N Trong quỏ trỡnh h c t p, nghiờn c u v th c hi n lu n v n tỏc gi ó nh n cs h ng d n t n tỡnh c a cỏc cỏn b gi ng viờn c a tr ng i h c Th y l i H N i ó nhi t tỡnh truy n t ki n th c su t quỏ trỡnh theo h c cao h c t i tr ng Toỏn ó h c bi t, tỏc gi xin chõn thnh c m n sõu s c n th y giỏo TS V n ng d n t n tỡnh, ch b o chi ti t t ng n i dung c a lu n v n lu n v n th c s tr thnh m t cụng trỡnh khoa h c cú ch t l ng Tỏc gi xin c m n n ban lónh o cụng ty T v n XDNN & PTNT H Nam, Tr ng phũng v cỏc cỏn b phũng Thi t k ó t o m i i u ki n thu n l i nh t tỏc gi hon thnh khúa cao h c v lu n v n cu i khúa Do trỡnh , kinh nghi m c ng nh th i gian nghiờn c u cũn h n ch nờn Lu n v n khú trỏnh kh i nh ng thi u sút, tỏc gi r t mong nh n c nh ng ý ki n úng gúp c a quý c gi Xin chõn tr ng c m n! H N i, Ngy thỏng n m 2015 TC GI LU N V N Tr n Huy S n L I CAM OAN Tụi xin cam oan Lu n v n ny l s n ph m nghiờn c u c a riờng cỏ nhõn tụi Cỏc s li u v k t qu v ch a c trỡnh by lu n v n l hon ton ỳng v i th c t c cụng b t t c cỏc cụng trỡnh no tr c õy Cỏc k t qu m tỏc gi a l b n thõn tỏc gi t nghiờn c u, ch a h cú ho c trựng l p n i dung nghiờn c u c a tỏc gi no khỏc tr c õy T t c cỏc trớch d n ó c ghi rừ ngu n g c TC GI LU N V N Tr n Huy S n M C L C: M U CH NG 1: T NG QUAN V D N CH T L U T V QU N Lí NG CễNG TRèNH XY D NG C B N 1.1 M t s khỏi ni m v d ỏn u t xõy d ng c b n 1.1.1 u t v d ỏn u t xõy d ng c b n 1.1.2 Cỏc b c hỡnh thnh, cỏc trỡnh t th c hi n v d ỏn u t xõy d ng cụng trỡnh 1.1.3 Ph ng th c Qu n lý nh n c v ch t l ng cụng trỡnh xõy d ng 12 1.2 H th ng giỏm sỏt ch t l ng thi cụng cụng trỡnh xõy d ng c b n 13 1.2.1 Phõn lo i cụng trỡnh v yờu c u qu n lý ch t l 1.2.2 T ng c ng ki m tra n ng l c nh th u 19 1.2.3 Yờu c u cụng tỏc nghi m thu ch t l 1.3 ng 14 ng cụng trỡnh 20 c i m c a cỏc d ỏn u t xõy d ng c b n cú nh h ng n cụng tỏc giỏm sỏt thi cụng d ỏn 21 1.4 Yờu c u giỏm sỏt ch t l ng thi cụng cỏc d ỏn u t xõy d ng c b n 21 1.4.1 Qu n lý ch t l ng thi cụng xõy d ng cụng trỡnh 22 1.4.2 Qu n lý kh i l ng thi cụng xõy d ng cụng trỡnh 22 1.4.3 Qu n lý ti n thi cụng xõy d ng cụng trỡnh 23 1.4.4 Qu n lý an ton thi cụng xõy d ng cụng trỡnh 24 1.5 Nh ng s c cụng trỡnh x y liờn quan n qu n lý ch t l ng 25 1.5.1 T ng quan v s c 25 1.5.2 M t s s c cụng trỡnh cú liờn quan n qu n lý ch t l K T LU N CH CH NG 2: C S ng 31 NG I 35 NGHIấN C U CễNG TC GIM ST CH T L NG THI CễNG C A CễNG TY T V N XDNN&PTNT H NAM 36 2.1 c i m c a Cụng ty t v n xõy d ng NN& PTNT H Nam 36 2.1.1 Gi i thi u v cụng ty 36 2.1.2 Quy mụ cụng ty 37 2.2 H th ng v n b n nh n c v ch t l ng cụng trỡnh 42 2.2.1 Lu t 42 2.2.2 Ngh nh 42 2.2.3 Cỏc thụng t v n b n h ng d n c a cỏc b , ngnh, a ph ng H Nam liờn quan 43 2.3 M t s i m m i quy nh c a nh n c v qu n lý ch t l ng cụng trỡnh 43 2.4 Phõn tớch cụng tỏc qu n lý th c hi n cỏc d ỏn c a cụng ty th i gian qua 46 2.5 Phõn tớch cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng cụng trỡnh xõy d ng c a cụng ty 49 2.6 Phõn tớch nh ng k t qu t c v nh ng t n t i h n ch c n kh c ph c 58 2.6.1 Nh ng k t qu t c 58 2.6.2 Nh ng t n t i h n ch c n kh c ph c v nguyờn nhõn c a nh ng t n t i 59 K T LU N CH CH NG 3: NG 65 XU T M T Sễ GI I PHP NH M HON THI N QUY TRèNH GIM ST CH T L NG CHO D N C I T O, KIấN C HểA KấNH I4-4 66 3.1 nh h ng v m c tiờu xõy d ng quy trỡnh giỏm sỏt ch t l ng cho D ỏn c i t o, kiờn c húa kờnh I4-4 66 3.2 Quy trỡnh ỏp d ng hi n hnh giỏm sỏt ch t l ng cụng trỡnh c a cụng ty 67 3.3 Nghiờn c u xu t cỏc gi i phỏp hon thi n quy trỡnh giỏm sỏt ỏp d ng cho d ỏn C i t o, kiờn c húa kờnh I4-4 69 3.3.1 Trỡnh t th c hi n: 70 V nhõn s , trang thi t b : 70 3.3.2 T ch c giỏm sỏt cỏc cụng tỏc th c hi n thi cụng c a d ỏn C i t o kiờn c húa kờnh I4-4 80 3.4 K t lu n ch ng 92 K T LU N KI N NGH 94 K t lu n 94 Ki n ngh 94 DANH M C TI LI U THAM KH O 96 DANH M C CC HèNH V Hỡnh 1.1 -S mụ t n i dung QLNN v CLCTXD 12 Hỡnh 1.2 Cỏc b c quỏ trỡnh qu n lý ch t l ng cụng trỡnh 15 Hỡnh 1.3 Cỏc b c nghi m thu v thnh ph n tham gia 20 Hỡnh 1.4: S kh i cụng n ng h th ng chi ti t kh ng ch ti n 24 Hỡnh 2.1 - S t ch c b mỏy qu n lý c a Cụng ty 37 Hỡnh 2.2 Quan h gi a ch cụng trỡnh v i n v giỏm sỏt v nh th u thi cụng .38 Hỡnh 2.3 C c u t ch c giỏm sỏt hai c p c a phũng 39 Hỡnh 2.4: S v n i dung giỏm sỏt giai o n thi cụng c a phũng QLDA 39 Hỡnh 2.5: M t c t i di n n kờnh 41 Hỡnh 2.6: S th c hi n t v n giỏm sỏt thi cụng xõy l p 49 Hỡnh 2.7: S cụng tỏc GSCLXL 50 Hỡnh 2.8: S dũng tin t c giỏm sỏt 51 Hỡnh 2.9: S trỡnh t giỏm sỏt ch t l ng cụng trỡnh 52 Hỡnh 3.1: N i dung giỏm sỏt giai o n thi cụng 69 Hỡnh 3.2: C c u t ch c giỏm sỏt theo l p 71 Hỡnh 3.3: Th t c giỏm sỏt ti n thi cụng 76 Hỡnh 3.4: L u cụng tỏc ki m tra kh i l ng 79 DANH M C CC B NG BI U B ng 1: Phõn lo i d ỏn u t xõy d ng B ng 2: Nhi m v c a h th ng kh ng ch ti n 23 B ng 3: Danh sỏch cỏc d ỏn tr ng i m th i gian t 2009 n 47 Ph l c 1: B ng kờ cỏc h p ng t v n tiờu bi u 98 DANH M C CC Kí HI U VI T T T BQL Ban qu n lý C T Ch u t CQQLNN C quan qu n lý nh n GPMB Gi i phúng m t b ng GTVT Giao thụng v n t i HTTCCL H th ng tiờu chu n ch t l KT-XH Kinh t xó h i NN & PTNT Nụng nghi p v phỏt tri n nụng thụn TKKT Thi t k k thu t TVGS T v n giỏm sỏt GSV Giỏm sỏt viờn GSVHT Giỏm sỏt viờn hi n tr KSGST K s giỏm sỏt tr GSVKL Giỏm sỏt viờn kh i l TKKT Thi t k k thu t UBND y ban nhõn dõn c ng ng ng ng QLDA Qu n lý d ỏn GSTCXDCT Giỏm sỏt thi cụng xõy d ng cụng trỡnh CLCTXD Ch t l XDCB Xõy d ng c b n ng cụng trỡnh xõy d ng M U Tớnh c p thi t c a ti nghiờn c u H Nam l m t t nh n m vựng ng b ng Sụng H ng, phớa b c ti p giỏp v i thnh ph H N i, phớa ụng ti p giỏp v i t nh H ng Yờn v Thỏi Bỡnh, phớa Nam giỏp v i t nh Ninh Bỡnh v phớa tõy giỏp v i t nh Hũa Bỡnh Trong nh ng n m v a qua t nh H Nam ó t ng b cỏch rừ r t c ng, nh n c i lờn v phỏt tri n m t c quan tõm v i nhi u d ỏn d ng ph c v phỏt tri n kinh t a ph ng Nh n c u t xõy c ó v ang u t hng tr m ngn t ng cho xõy d ng c b n trờn cỏc l nh v c nh th y l i, giao thụng, h th ng c p thoỏt n nhi u cụng trỡnh nh n c, cỏc khu cụng nghi p tr ng i m Ngoi cú c cũn cú s úng gúp c a nhõn dõn cựng lm v i m c ớch chung l lm p cho t n c, cho a ph ng Tuy nhiờn bờn c nh nh ng thnh cụng v k t qu to l n ú cú nh ng v n c cỏc b ngnh, a ph xõy d ng cụng trỡnh ng v xó h i h t s c quan tõm ú l ch t l m t cụng trỡnh m b o ch t l ng ng thỡ cỏc khõu nh thi t k b n v thi cụng, t ch c th m nh, l a ch n nh th u thi cụng xõy d ng ph i ch t ch , hi u qu Song th c t v n cũn nhi u thi u sút, h th ng trang thi t b cũn l c h u, trỡnh qu n lý ch t l ng xõy d ng ch a phự h p ko ỏp ng ng tr c ti p t i ch t l c cụng vi c t i hi n tr ng nh h cụng trỡnh, Cụng trỡnh xõy d ng khụng m b o s i s ng xõ h i, ng l ng gõy cỏc hi n t i ng tr c ti p t i ó cú r t nhi u cụng trỡnh khụng m b o ch t ng lỳn n t, th m s p ti c Nh ng i u ú ó nh h nh h ng gõy cỏc tai n n ỏng ng t i uy tớn ngh nghi p, n i s ng xó h i n cho d lu n thờm b c xỳc Vỡ v y cỏc cụng trỡnh trờn a bn m b o an ton, k thu t thỡ khõu giỏm sỏt ch t l úng vai trũ h t s c quan tr ng, t ng c cụng xõy d ng ó ng thi cụng t i cụng tr ng cụng tỏc giỏm sỏt ch t l c Chớnh ph , cỏc b ngnh a ph ng ng thi ng l u tõm D ỏn kờnh I4-4 xõy d ng trờn a bn huy n Duy Tiờn t nh H Nam v i nhi m v chớnh l cung c p n c t i cho kho ng 2899 t nụng nghi p v b kờnh c k t h p lm ng giao thụng nụng thụn D ỏn kờnh I4-4 vo lo i d ỏn kh n c p b i nh ng lý nh kh n ng d n n ct cx p i r t kộm lũng kờnh ó b b i l ng nghiờm tr ng, nhi u o n dũng ch y ó b t c ngh n gõy khú kh n cho cụng vi c l y n dõn vựng d ỏn ct i ph c v s n xu t nụng nghi p cho ng ng trờn b kờnh hi n tr ng i c k t h p lm n ng giao thụng liờn thụn liờn xó, nhiờn h u h t cỏc o n ó xu ng c p nghiờm tr ng khụng ỏp ng ch c nhu c u giao thụng i l i c a ng i dõn c ng nh nh ng tiờu ng trỡnh xõy d ng nụng thụn m i hi n Chớnh vỡ cỏc lý trờn nờn d ỏn C i t o, kiờn c húa kờnh I4-4 l m t d ỏn h t s c c p bỏch c a huy n c n ph i c tri n khai B i v y vi c m b o ch t l nhanh ti n thi cụng l m t vi c h t s c khú kh n ng tr ng cụng trỡnh y cv n c t kh c ph c tỡnh tr ng ú v v i m c ớch hon thi n h n cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng thi cụng cụng trỡnh xõy d ng cho n v cụng tỏc, tỏc gi ó l a ch n ti: Nghiờn c u v xu t hon thi n quy trỡnh giỏm sỏt ch t l ng ỏp d ng cho D ỏn C i t o, kiờn c húa kờnh I4-4 lm ti lu n v n t t nghi p c a mỡnh, v i mong mu n cú nh ng úng gúp thi t th c, c th v h u ớch cho cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng thi cụng xõy d ng cụng trỡnh M c ớch c a ti: D a trờn c s cỏc quy nh hi n hnh v phõn tớch cú tớnh k th a cỏc Lu t, Ngh nh, Thụng t v cỏc quy nh cú liờn quan n xõy d ng c b n v qu n lý ch t l ng lm rừ m c ớch trờn c s phõn tớch th c tr ng xu t hon thi n quy trỡnh giỏm sỏt ỏp d ng cho d ỏn v i n i dung: + ỏnh giỏ th c tr ng chung c a d ỏn xu t m t s gi i phỏp nh m hon thi n quy trỡnh giỏm sỏt thi cụng cụng trỡnh xõy d ng cho cụng ty t v n XDNN&PTNT H Nam + Tỡm hi u v phõn tớch nh ng u i m c ng nh h n ch th c tr ng v cụng tỏc t v n giỏm sỏt cụng ty 3.1 it it ng v ph m vi nghiờn c u ng nghiờn c u it ng nghiờn c u l cỏc ho t ng giỏm sỏt ch t l ng cụng trỡnh xõy d ng giai o n thi cụng t i cụng ty t v n XDNN&PTNT H Nam 3.2 Ph m vi nghiờn c u Ph m vi nghiờn c u c a ti ch t l c gi i h n l cỏc cụng tỏc giỏm sỏt ng xõy d ng giai o n thi cụng t i cụng ty t v n XDNN&PTNT H Nam Cỏch ti p c n v ph ng phỏp nghiờn c u - Ti p c n t t ng th n chi ti t; cỏc c s lý thuy t chung v d ỏn u t v qu n lý ch t l ch t l ng, cỏc v n b n phỏp lu t liờn quan n cụng tỏc qu n lý ng ph m vi nghiờn c u c a ti + Ph ng phỏp nghiờn c u bao g m : ph phỏp phõn tớch v ph ng phỏp th ng kờ, ph ng ng phỏp t ng h p í ngh a khoa h c v th c ti n c a ti 5.1 í ngh a khoa h c Trờn c s t ng quan cỏc c s lý lu n v th c ti n v cụng tỏc qu n lý ch t l ng xõy d ng cỏc cụng trỡnh th y l i giai o n th c hi n u t , lu n v n ó h th ng m t cỏch y nh t nh ng v n lý lu n cú c s khoa h c v bi n ch ng v cụng tỏc giỏm sỏt ch t l nghiờn c u ny ch ng thi cụng xõy d ng Nh ng m t m c nh t nh gúp ph n nõng cao ch t l ng xõy d ng cụng trỡnh 5.2 í ngh a th c ti n Nh ng gi i phỏp v k t qu nghiờn c u c a ti cú th nh ng ti li u tham kh o h u ớch, nh m t h c xem l ng d n m u cho ho t ng qu n lý d ỏn núi chung v c bi t cụng tỏc qu n lý ch t l ng giai o n th c hi n u t t i t v n XDNN&PTNT H Nam K t qu d ki n t c - H th ng húa nh ng c s lý lu n c b n v d ỏn u t xõy d ng cụng trỡnh, giỏm sỏt ch t l ng thi cụng d ỏn u t xõy d ng t i cỏc d ỏn u t xõy d ng cụng trỡnh giai o n thi cụng cụng trỡnh; - Phõn tớch th c tr ng quy trỡnh giỏm sỏt c a cụng ty t 92 3.4 K t lu n ch ng Hi n i u ki n n n kinh t c a t n r t nhi u ngnh v l nh v c ang c n ch t l c cũn nhi u khú kh n, c u t phỏt tri n Vi c nõng cao ng cụng trỡnh xõy d ng l h t s c quan tr ng, cỏc cụng trỡnh i vo s d ng m bo ch t l ng s em l i hi u qu to l n, khụng m t nhi u chi phớ s a ch a hng n m, khụng gõy lóng phớ ti n c a nh n qu n lý ch t l c Do ú, vi c ng cỏc cụng trỡnh xõy d ng cho x ng ỏng v i ngu n v n b m b o ch t l ng l m t vi c h t s c cú ý ngh a v h t s c b c bỏch hi n Trờn c s k t h p nh ng nghiờn c u v lý luõn v th c ti n cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng cụng trỡnh xõy d ng t i Cụng ty t v n XDNN&PTNT H Nam, ó cú r t nhi u cỏc cu c h p, t ng k t rỳt kinh nghi m ton di n v cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng cụng trỡnh nh ng th t s ch a cú m t t ng k t lý lu n no th t y trờn c s ỏnh giỏ ton di n cú nh ng bi n phỏp kh c ph c cỏc h n ch sõu s c sỏt th c v bi b n Trờn c s ú ti Nghiờn c u v xu t hon thi n quy trỡnh giỏm sỏt ch t l ng ỏp d ng cho d ỏn c i t o, kiờn c húa kờnh I4-4 khụng ch mang tớnh th i s , th c t m cũn th c s l c n thi t N i dung chớnh m lu n v n lm lu n c b n nh t v giỏm sỏt ch t l cụng tỏc giỏm sỏt ch t l c l lm sỏng t cỏc c s lý ng CTXD, phõn tớch ỏnh giỏ th c tr ng ng t i Cụng ty t v n XDNN&PTNT H Nam t ú cỏc gi i phỏp nõng cao ch t l ng cỏc cụng trỡnh th y l i cỏc n m ti p theo H c viờn l ng i th c hi n nghiờn c u i u ki n v a h c v lm v a nghiờn c u ch c ch n s khụng th khụng cú nh ng thi u sút v m t t duy, nh n th c Tuy nhiờn, dự k t qu nh th no thỡ õy c ng l m t thnh qu c a m t quỏ trỡnh say mờ tỡm hi u nghiờn c u cú th hm l ng khoa h c ch a quỏ cao nh ng hon thnh xong tỏc gi c m th y r t ph n ch n, t tin h n th y mỡnh ang d n tr ng thnh h n m t lý lu n L ng i ho t ng l nh v c v u t xõy d ng cỏc cụng trỡnh th y l i a 93 ph ng ó nhi u n m nờn tỏc gi t nh n th y ý ngh a v m t th c ti n c a lu n v n l r t rừ rng Tỏc gi r t hi v ng lu n v n l m t ti li u tham kh o t t nghiờn c u ỏp d ng cỏc i u ki n t ng ng 94 K T LU N KI N NGH K t lu n Nõng cao cụng tỏc giỏm sỏt thi cụng cụng trỡnh xõy d ng l i u c p thi t v i nh ng th c tr ng ch t l ng cụng trỡnh xõy d ng hi n Giỏm sỏt thi cụng cụng trỡnh xõy d ng c b n l m t l nh v c r t r ng, liờn quan n nhi u l nh v c xó h i v r t ph c t p v i nhi u t khỏc nh a hỡnh t nhiờn, khớ h u v y u t ng i Quỏ trỡnh giỏm sỏt liờn quan n nhi u ch th tham gia xõy d ng nh Ch u t , t v n giỏm sỏt thi cụng, nh th u v c quan qu n lý Nh n c v ch t l ng cụng trỡnh Trong ph m vi nghiờn c u c a lu n v n, tỏc gi ó t p chung nghiờn c u nh ng v n liờn quan n nõng cao cụng tỏc giỏm sỏt ch t l cụng cụng trỡnh xõy d ng cho cụng ty t ng thi cụng c nh ng n i dung ny, tỏc gi ó hon thnh nh ng nghiờn c u sau õy: ó nghiờn c u, h th ng húa cú phõn tớch m t s v n lý lu n c b n v d ỏn u t c b n, li t kờ h th ng giỏm sỏt ch t l d ng Ch ng thi cụng trỡnh xõy c cỏc c i m c a cỏc d ỏn u t xõy d ng c b n H th ng v phõn tớch cỏc y u t nh h ng n cụng tỏc giỏm sỏt thi cụng xõy d ng cụng trỡnh; ó ti n hnh phõn tớch, ỏnh giỏ th c tr ng cụng tỏc giỏm sỏt ch t l thi cụng cụng trỡnh xõy d ng, ch cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng c nh ng t n t i h n ch c n kh c ph c ng thi cụng cụng cụng trỡnh xõy d ng v tỡm nh ng nguyờn nhõn ch y u d n n nh ng t n t i, h n ch ny cú c s th c ti n cho vi c gi i phỏp kh c ph c; xu t c m t s gi i phỏp cú c s khoa h c, cú tớnh hi u qu v kh thi gúp ph n nõng cao cụng tỏc giỏm sỏt ch t l ng thi cụng cụng cụng trỡnh xõy d ng Ki n ngh Giỏm sỏt ch t l ng thi cụng trỡnh xõy d ng c b n l ho t ng khú kh n v ph c t p v i s liờn quan c a cỏc ch th tham gia d ỏn v 95 nhi u ngnh ngh , l nh v c, ho t ng xó h i khỏc l ng thi cụng ỳng quy chu n, tiờu chu n ó b n phỏp lu t Nh n c v ch t l bờn tham gia giỏm sỏt ch t l giỏm sỏt ch t c quy nh cỏc v n ng cụng trỡnh xõy d ng cũn l s h p tỏc ng cụng trỡnh g m Ch u t , t v n giỏm sỏt, nh th u v c quan qu n lý Nh n c nh m m c ớch a cụng trỡnh xõy d ng ngy cng t t v s d ng lõu di V nhõn t quan tr ng nh t ú l cỏc c quan qu n lý xõy d ng c a Nh n c trờn a bn t nh H Nam S xõy d ng v cỏc s ban ngnh tr c thu c T nh H Nam tham m u cho cỏc ng lónh o c a t nh ban hnh cỏc quy nh v giỏm sỏt ch t l thi cụng, nhiờn v n khụng ng c lm trỏi cỏc quy nh m Chớnh ph , B ban ngnh ó quy nh cỏc v n b n phỏp lu t S xõy d ng t ch c cho cỏc cỏn b t S n cỏc Huy n, Thnh Ph tham gia cỏc l p t p hu n, o t o v b i d tỡm cỏc b n ng l c giỏm sỏt ch t l ng nghi p v T ch c thi ó l a ch n ng theo c p cụng trỡnh T ch c sỏt h ch l i cỏc cỏ nhõn, t ch c tham gia vo cụng tỏc giỏm sỏt thi cụng Lo i b cỏc nhõn khụng t yờu c u ng th i x p lo i v c p ch ng ch nh ng cụng trỡnh c giỏm sỏt Cỏc S ban ngnh a cỏc tiờu chớ, tiờu chu n v cỏc Nh th u tham gia d ỏn xõy d ng c b n, lo i nh ng Nh th u y u kộm i v i cỏc i ng cụng nhõn c a Nh th u ph i cú ch ng ch o t o ngh v ch ng nh n ó h c qua an ton lao ng v v sinh mụi tr ng Thnh l p cỏc t ch c giỏm sỏt liờn S , liờn Ngnh, liờn vựng mi n tra, ki m tra th ng xuyờn v k c t xu t i v i cỏc d ỏn trờn a bn T nh Cỏc c quan qu n lý ch t l ng xõy d ng c a T nh ph i th ng xuyờn ki m tra bỏo cỏo tỡnh hỡnh th c t thi cụng t i cỏc Huy n v Thnh ph trỏnh nh ng bỏo cỏo hỡnh th c, tr n trỏnh trỏch nhi m v b nh thnh tớch c a cỏc Huy n v Thnh ph 96 DANH M C TI LI U THAM KH O Ti ng vi t: B Xõy d ng (2013), Thụng t s 10/2013 ngy 25/7/2013 v vi c quy nh chi ti t m t s n i dung v qu n lý ch t l ng cụng trỡnh xõy d ng Chớnh Ph (2013), Ngh nh s 15/2013 ngy 06 thỏng 02 v qu n lý ch t l ng xõy d ng cụng trỡnh xõy d ng, H N i Chớnh Ph (2009), Ngh nh s 12/2009 ngy 10/02/2009 v qu n lý d ỏn u t xõy d ng cụng trỡnh Chớnh Ph (2014), Ngh nh s 63/2014 ngy 26 thỏng v quy nh chi ti t thi hnh m t s i u lu t Tr n Ch ng (2004), B i d d ng c a tr Qu c H i n u th u v l a ch n nh th u, H N i ng k s t v n giỏm sỏt ch t l ng o t o b i d ng xõy ng cỏn b ngnh xõy d ng c C ng ho xó h i ch ngh a Vi t Nam (2003), Lu t Xõy d ng s 16/2003/QH11 ngy 26/11/2003 M Tr Duy Thnh (2012), Bi gi ng mụn h c Ch t l ng cụng trỡnh, ng i h c Th y L i, H N i Nguy n Bỏ Uõn (2013), T p bi gi ng Qu n lý d ỏn xõy d ng nõng cao, Tr ng i h c Th y L i, H N i Cỏc trang Web c a Chớnh ph , B K ho ch v u t , B Ti chớnh, B Xõy d ng, UBND t nh H Nam Internet: 10 http://doc.edu.vn: Trang Web th vi n ti li u, ebook cho h c sinh, sinh viờn 11 http://google.com.vn: Trang Web tỡm ki m thụng tin c a Vi t Nam 97 Phụ lục Bảng kê hợp đồng tư vấn tiêu biểu thực nhà thầu thời gian năm gần Tên dự án TT I Năm 2005: Kiên cố hoá kênh tới C2 huyện Lý Nhân Hệ thống kè đê sông Hồng tỉnh Hà Nam giai đoạn Dự án xử lý cấp bách đê điều tỉnh Hà Nam năm 2005 Xử lý sạt lở tu bổ nâng cấp hệ thống kè bảo vệ đê sông Hồng giai đoạn tỉnh Hà Nam Đờng sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn nớc núi huyện Thanh Liêm Đờng sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn nớc núi huyện Thanh Liêm Thời gian thực Hoàn Bắt đầu thành Giá trị hĐ t vấn(VNĐ) Đơn vị ký hợp đồng Nội dung T vấn Địa điểm xây dựng Cty KTCTTL Nam Hà Nam KS, TKKTTC TKBVTC- DT Huyện Lý Nhân 5/10/2005 7/2/2006 500.586.000 BQLDA VPL Hữu Đáy KS, TK Tỉnh Hà Nam 22/2/2005 4/5/2005 529.113.636 BQLDA NN&PTNT Hà Nam KS, TKKTTC, DT Tỉnh Hà Nam 21/11/2005 22/12/2005 310.481.909 C.ty KTCTTL Nam Hà Nam KS, TKKTTC Tỉnh Hà Nam 15/6/2005 5/10/2005 495.513.000 Tỉnh Hà Nam 15/10/2004 25/11/2005 1.096.000.000 Huyện Thanh Liêm 3/12/2005 30/3/2006 1.493.121.000 BQLDA VPL Hữu Đáy BQLDA VPL Hữu Đáy KS ĐH, ĐC, Lập DA KS, TKBVKTTCDT 98 Huyện Bình Cty KTCT TL Nam Hà Nam Các kênh cấp I thuộc chiến dịch thủy lợi Đông Xuân năm 2005-2006 Cty KTCT TL huyện Kim Bảng Cty KTCT TL huyện Duy Lục, KS, Lập DA, Lý Nhân, TK Thanh Liêm, 2005 2005 524.000.000 1/12/2005 10/1/2006 279.463.000 20/09/2005 12/10/2005 375.000.000 Huyện Bình Lục, Cty KTCT TL huyện Kim Bảng 525.000.000 Duy Tiên Cty KTCT TL Nam Hà Nam Dự án chống hạn tỉnh Hà Nam năm 2006 2005 Kim Bảng, Tiên 2005 KS, lập DA, TK Cty KTCT TL huyện Duy Lý Nhân, Thanh Liêm, Kim Bảng, Tiên Duy Tiên Xã Quang Minh Kè ven sông Cà Lồ tỉnh Vĩnh Phúc Cty CP Xây dựng số KS, TK, Lập huyện Mê Vinaconex DT Linh tỉnh Vĩnh Phúc 10 Các công trình thuộc dự án tu bổ đê điều th ng xuyên năm 2006 tỉnh Hà Nam C.ty KTCTTL Nam Hà Nam KS, TK, Lập DT Tỉnh Hà Nam 99 11 II Khu dân c tập trung thị trấn Sao Đỏ - huyện Chí Linh Huyện Chí Cty CP Việt Tiên Sơn Giám sát TCXD Linh, 16/05/2005 10/3/2006 400.000.000 tỉnh Hải Dơng Năm 2006: Nạo vét kênh xây dựng, nâng cấp công trình kênh PK huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam Nạo vét khẩn cấp số kênh trục thuộc HTTL Bắc Nam Hà phục vụ cấp nớc kịp thời vụ Đông Xuân 2006-2007 Cty KTCT TL huyện Kim Bảng KS, lập DA Huyện Kim Bảng 22/07/2006 15/10/2006 666.433.000 Ban CBĐT Bộ NN&PTNT KS, DAĐT XD Tỉnh Hà Nam 10/10/2006 15/10/2007 223.623.000 6/7/2006 16/9/2006 496.000.000 18/4/2006 2/5/2007 1.480.000.000 Dự án chống hạn vụ Đông Xuân năm 2006 2007 tỉnh Hà Nam Cty KTCT TL Nam Hà Nam Cty KTCT TL huyện Kim Bảng Cty KTCT TL huyện Duy Tiên Tiểu dự án Hệ thống thuỷ lợi Tắc GiangPhủ Lý; Dự án thuỷ lợi lu vực sông Hồng giai đoạn (ADB3) BQLDA NN&PTNT Hà Nam KS, lập DA, TK TV Hợp phần hỗ trợ chơng trình PTNT Huyện Bình Lục Lý Nhân, Thanh Liêm Kim Bảng, Duy Tiên Huyện Duy Tiên Huyện Lý Nhân Huyện Bình Lục 100 III Kè bảo vệ đê sông Hồng giai đoạn Cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu sông Nhuệ kết hợp giao thông nông thôn tỉnh Hà Nam Đờng liên xã Thanh Hơng-Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam Trờng đào tạo nghề nông công nghiệp vận tải Hà Nam Trạm y tế+trờng mầm non xã Kim Bình, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam BQLDA NN&PTNT Hà KS, Nam TKBVTC- DT Ban QLDA VPL hữu Đáy KS, tỉnh Hà Nam TKBVTC- DT Ban QLDA VPL hữu Đáy KS, Huyện Thanh tỉnh Hà Nam lập DA, TK Liêm Trờng đào tạo nghề nông công nghiệp vận tải Hà Nam UBND xã Kim Bình KS, TKBVTC- DT KS, lập DA, TK Tỉnh Hà Nam 25/07/2006 9/11/2006 495.000.000 Tỉnh Hà Nam 2/7/2006 23/11/2006 1.223.073.000 7/10/2006 15/01/2007 298.763.000 7/9/2006 30/9/2006 276.000.000 24/5/2006 26/9/2006 265.000.000 15/6/2007 15/7/2007 326.618.000 25/4/2007 15/8/2007 716.000.000 TX Phủ Lý Huyện Kim Bảng Năm 2007 Huyện Duy Các công trình tới tiêu thuộc hợp phần Hỗ trợ phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn I (13 xã) Tiên Ban QLDA NN&PTNT Hà Nam KS, TKBVTC tỉnh Hà Nam, huyện Phú Xuyên - Hà Tây Điều chỉnh DA trạm bơm Lạc Tràng II, thị xã Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Cty KTCT TL huyện Duy Tiên KS, DAĐT TX Phủ Lý 101 Nạo vét sông Nghĩa Trụ, huyện Phù Cừ, tỉnh Hng Yên Cty KTCT TLHng Yên KS, BCKTTK Huyện Phù Cừ tỉnh Hng Yên 25/5/2007 02/7/2007 220.000.000 25/9/2007 25/10/2007 1.215.591.000 18/9/2007 30/10/2007 1.008.414.000 14/05/2007 25/6/2007 650.000.000 13/9/20007 13/10/2007 250.947.000 Ban QLDA Nạo vét, xây Nạo vét, xây dựng nâng cấp công trình kênh PK huyện Kim Bảng dựng nâng cấp công KS, Huyện Kim trình kênh PK huyện TK BVTC- DT Bảng Kim Bảng Nạo vét sông Châu Giang, Điều chỉnh đờng sơ tán cứu hộ dân kết hợp chắn nớc núi huyện Thanh Liêm Ban QLDA NN&PTNT Hà KS, Nam DAĐT XDCT Ban QLDA VPL hữu Đáy tỉnh Hà Nam KS, DAĐT Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm Huyện Duy Các công trình tới tiêu thuộc hợp phần Hỗ trợ phát triển Nông thôn tỉnh Hà Nam giai đoạn II (07 xã) Tiên Ban QLDA NN&PTNT Hà Nam KS, TKBVTC Huyện Lý Nhân Huyện Bình Lục Giám sát Tắc Giang-Phủ Lý Ban QLDA NN Giám sát TCXD Hợp phần HTPTNT (RDS) giai đoạn Ban QLDA NN KS, TKBVTC 10 Hợp phần HTPTNT (RDS) giai đoạn Ban QLDA NN KS, TKBVTC 248.534.000 Tỉnh Hà Nam Huyện Thanh Liêm 13/9/2007 13/10/2007 250.947.000 6/11/2007 6/12/2007 395.522.000 102 11 KS, LDA nạo vét kênh PK huyện Kim Bảng TN Kim Bảng 12 Trạm bơm Lạc Tràng thị xã Phủ Lý Sở NN&PTNT 13 Hệ thống TL Tắc Giang-Phủ Lý- Hà Nam 14 IV Xây dựng trạm bơm Tam Đô, huyện Ân Thi - tỉnh Hng Yên BQLDA NN&PTNT Hà Nam Công ty khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Hng Yên KS, DAĐT Huyện Kim 667.847.000 Bảng 500.000.000 Giám sát TCXD KS, lập dự án TX Phủ Lý tỉnh Hà Nam Huyện Ân Thi tỉnh Hng Yên 14/05/2007 14/5/2008 248.534.000 6/12/2007 20/12/2007 284.291.000 27/3/2008 27/5/2008 456.848.000 24/4/2008 12/5/2008 1.304.794.000 17/12/2008 2/1/2009 790.254.000 22/4/2008 22/6/2008 1.764.575.000 Năm 2008 Xây dựng trạm bơm Tam Đô, huyện Ân Thi Công ty KTCT thuỷ lợi tỉnh KS bổ sung, Huyện Ân Thi Hng Yên TKBVTC+DT tỉnh Hng Yên tập trung khắc phục tình trạng ô nhiễm Trung tâm nớc vệ KS bổ sung, huyện Bình Asen nguồn nớc ngầm xã khu C sinh môi trờng tỉnh Hà Nam TKBVTC+DT Lục BQLDA NN&PTNT Hà KS bổ sung, Huyện Lý Nam TKBVTC+DT Nhân cấp I, II phục vụ chống hạn, chống úng vụ Ban QLDA xây dựng công KS bổ sung, mùa năm 2007 năm tỉnh Hà trình trạm bơm Lạc Tràng II TKBVTC+DT - tỉnh Hng Yên Xây dựng khẩn cấp công trình cung cấp nớc huyện Bình Lục Xử lý sạt lở khu vực kè Nh Trác bãi sông Hồng huyện Lý Nhân Nạo vét, tu bổ khẩn cấp số kênh tiêu Nam Tỉnh Hà Nam 103 Dự án xử lý chống sạt lở bờ hoàn chỉnh tuyến đê, kè tả Đáy tỉnh Hà Nam Dự án Sắp xếp dân c vùng đặc biệt khó khăn huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình 10 V Dự án Nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm Yên Lệnh, huyện Duy Tiên Dự án Nạo vét sông Sắt đoạn từ cầu Sắt đến đập Mỹ Đô, huyện Bình Lục Dự án Xây dựng tờng kè chống lũ đê tả sông Đáy đoạn từ cầu Phủ Lý đến cầu Đọ Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Đáy từ cầu Hồng Phú đến cầu Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam BQLDA NN&PTNT Hà Nam Giám sát TCXD Chi cục phát triển nông thôn Ninh Bình Khảo sát, lập dự án Sở NN&PTNT KS, Lập DA Sở NN&PTNT KS, Lập DA Sở NN&PTNT KS, Lập DA Sở NN&PTNT Huyện Thanh Liêm Huyện Nho Quan tỉnh Ninh Bình Huyện Duy Tiên Huyện Bình Lục 30/5/2008 20/11/2008 302.000.000 20/02/2009 1.071.711.000 21/7/2008 352.000.000 10/9/2008 162.000.000 T.P Phủ Lý Hà Nam 13/9/2007 476.458.000 KS, Lập DA T.P Phủ Lý Hà Nam 20/7/2008 201.813.000 Chi cục QLĐĐ PCLB tỉnh Hà Nam KS, lập dự án Tỉnh Hà Nam 25/5/2009 15/7/2009 1.105.510.000 UBND huyện Bình Lục KS bổ sung, TKBVTC+DT Huyện Bình Lục 31/7/2009 31/8/2009 1.353.000.000 Năm 2009 Xử lý khẩn cấp sạt lở tu bổ nâng cấp tuyến đê tả đáy từ K88 đến K137 +516 tỉnh Hà Nam Cải tạo, nâng cấp tuyến đê hữu sông sắt đoạn từ đập An Bài đến Vĩnh Tứ huyện Bình Lục 104 Công trình thủy lợi xã miền núi huyện Thanh Liêm thuộc dự án xây dựng, cải tạo BQLDA NN&PTNT Hà KS, Huyện Thanh nâng cấp công trình thuỷ lợi xã miền Nam TKBVTC+DT Liêm BQLDA NN&PTNT Hà KS, Huyện Duy Nam TKBVTC+DT Tiên BQLDA NN&PTNT Hà KS, Huyện Bình Nam TKBVTC+DT Lục BQLDA NN&PTNT Hà KS, T.P Phủ Lý Hà Nam TKBVTC+DT Nam BQLDA NN&PTNT Hà KS, T.P Phủ Lý Hà Nam TKBVTC+DT Nam (Hạng mục: Nạo vét sông Châu Giang, Kè BQLDA NN&PTNT Hà KS, lát mái hộ bờ, cầu qua kênh Nh Trác, đờng Nam TKBVTC+DT 21/4/2009 20/5/2009 699.379.000 8/2009 9/2009 1.138.441.000 8/2009 9/2009 1.456.590.000 8/2009 9/2009 1.210.400.000 8/2009 9/5/2009 719.380.000 15/9/2009 30/9/2009 2.380.262.000 núi tỉnh Hà Nam Dự án Nâng cấp hệ thống kênh tiêu trạm bơm Yên Lệnh, huyện Duy Tiên Dự án Nạo vét sông Sắt đoạn từ cầu Sắt đến đập Mỹ Đô, huyện Bình Lục Dự án Xây dựng tờng kè chống lũ đê tả sông Đáy đoạn từ cầu Phủ Lý đến cầu Đọ Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Dự án Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Đáy từ cầu Hồng Phú đến cầu Phủ Lý, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam Nạo vét sông Châu Giang tỉnh Hà Nam Tỉnh Hà Nam bê tông cống qua đờng) 10 Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Hoành Uyển đoạn từ QL!A đến trạm bơm Chợ Lơng Ban QLDA vùng ph ân lũ Hữu Đáy KS, LDA Huyện Duy Tiên 31/8/2009 572.113.000 105 11 Công trình thuỷ lợi Ngòi Gùa, xã Y Can, Ban QLDA đầu t xây dựng huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái công trình thuỷ lợi KS, TKBVTC+DT Huyện Trấn Yên 4/8/2009 4/10/2009 865.000.000 11/9/2009 1/10/2009 1.993.407.000 tỉnh Yên Bái Ban QLDA công trình Xử lý Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang 12 đô thị đoạn thợng lu cống Phủ Lý từ cầu Phủ Lý đến cống xả trạm bơm Mễ khẩn cấp sạt lở bờ kết hợp chỉnh trang đô thị đoạn thợng KS, T.P Phủ Lý Hà lu cống Phủ Lý từ cầu Phủ TKBVTC+DT Nam TKBVTC+DT Tỉnh Hà Nam 1/2/2010 3.695.430.000 KS, LDA TP Phủ Lý 11/2/2010 1.357.000.000 9/2/2010 2.472.000.000 27/11/2010 864.793.000 Lý đến cống xả Ttrạm bơm Mễ VI Năm 2010 Xử lý khẩn cấp sạt lở tu bổ nâng cấp tuyến đê tả đáy từ K88 đến K137 +516 tỉnh Hà Nam Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ hữu sông Đáy đoạn từ cầu Châu Sơn đến hết địa phận TP Phủ Lý Cải tạo, nâng cấp kênh công trình kênh Biên Hoà tỉnh Hà Nam Chi cục QLĐĐ PCLB tỉnh Hà Nam Ban QLDA vùng phân lũ Hữu Đáy UBND huyện Bình Lục Cải tạo, nâng cấp tuyến đê Hoành Uyển Ban QLDA vùng đoạn từ QL!A đến trạm bơm Chợ Lơng phân lũ Hữu Đáy KS, LDA KS, TKBVTC huyện Bình Lục Huyện Duy Tiên 106
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện quy trình giám sát chất lượng áp dụng cho dự án cải tạo kiên cố hóa kênh i4 4 , Nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện quy trình giám sát chất lượng áp dụng cho dự án cải tạo kiên cố hóa kênh i4 4 , Nghiên cứu và đề xuất hoàn thiện quy trình giám sát chất lượng áp dụng cho dự án cải tạo kiên cố hóa kênh i4 4

Từ khóa liên quan

Tài liệu mới đăng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn