một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa( phần hữu cơ)

13 3,064 32
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/05/2013, 23:19

                                      !                     ! " # $     % & '   & ( ")*")+"),"+       ! - &       .$/0  %0  1    2     %    .-2)2  3  430  %#53 &     % )    6 $ $ "     #$!1 &   7  30 &     7$ 8  )  -  3 & 7  3 &   7  ' & )  -     $     9    % &  & ##   & # 6 4 :  ; 3 &  6  !<    !=4;7  3 & !<4>  7$#      - &  "*"6";,">$   #    5#   #  5 != !<4> !  ; 66 !>  × + × B $ :$ "     #%  7  ?  73 &   #-)  % ' & 2        #-  73 &   #-7  $         : !    +  → 7    !"  7     9    % &  & <4!@#-  )  A46@   7$  0  #  %3 &   7"  1 & )  -  )2       - &  $:=4@*$@4@$!@,$64@ 9         ) 57  B7  C7  5  7B ) 7  5 A46@ !> 5<4!@5<4:=@#- 7   7"  C7 :  ↓    7 7 : 57  5<4:=@#- #7 : 5<4:=@$!<<5:=4@     9    % &  &   -22    %  & '    !!4-1  7  )"3 & !4;  7$       % & '   & ( $)*$)+$),$+ D39EF0 !                   75 !4; !> 5<$=?<4@$/0  %  - & )     9    % &  &   -2#2    %  & '    46-1  7  )"3 & @4  7$  - &  $   ; 3 &  :  > *$ :  > 3 &  6  !< $ 6  !< 3 & @ ! ,$ @  ! 3 &  ;  !6 G%-0    75 @4 !> 5!46#-H7  5!#-   7?7   ⇒ 0      %)$D  - &   %2   1 &       +   : !   + 7  C  7    ( ) ! +   7  8   ! ! !46   = + C  54@C     9    % &  &    & #!)3 & !)+$   0  #  %-0 & -  1 & !  I  7 @ 3 & 1 &   J7'  4 0  %1 & !'64!641 & ';4!;$G  #-)     - &  $<4<;*$<4<A$<4<:,$<4<6@     75 64!6 !> 5<4:H7  5 ;4!; 66 5<4!6  ) 5  7K7  5<4:K<4!65<4<A#-     9    % &  & <4!#-   & # 6 4 6  !< 3 &    6   <4!6#-7   3 & <4:#-  7$G  #-)3 & )+    -0 & -  - &  $<4<A3 & <4<!*$<4<!3 & <4<A $<4<>3 & <4<,$<4<3 & <4<>    ) 5<4:K<4!65<4<AH )+ 5<4!K<4<A#- 6$ ,  3 &         )+3  *    1  -2  #-!!$ D39EF0     ;  :  >                    )+1 &     *  0  %- & ##0   # & 3 &       >*  $8    #-)+- &  $<4!*$<4<@$<4<@,$<4<<@    )+ 5*  5 > !;< 5<4<@#- @$   & '       #  %    7  5  7     (9    % &  &   #     &    % & '    !!4-1  7  )"3 & A  7$       % & '   & ( $)*$)+$),4+   7  5 !!4 <4@ 46 = #-H75 A <4@ !> =  ⇒   757  /0  %    %)+$       #  )1   & #!)3 & !)+   &   %2   0  3 &    &   #-$L0  %##   & %1 & - & # #0  # & 3 &   ><  <M*  #- 6 $9    %  &  & ##      <4;#-7  $)3 & )+      0  - &  $   ; 4   6 *$ :  > 4 :  ; $ 6  !< 4 6  > ,$ @  ! 4 @  !<     )+ 5*  5 ><$< !<<$!;< = <4!#-       :   7  C7     7 <4!<4!  8  <4!5 <4;  = <4: ⇒ 5: ⇒  :  ;$ ;$ )    #%7  ?  73 &  )  %" 57  K  7     9    % &  & /-1  )"#  )2  )1    7  3 &   7    )  -  @4$N2    0  #  % 7"    6@)2    $ $ /      - &  D39EF0 :              $;4=-1  *$46-1  $646>-1  *$:4:;-1     7  57 : 5 6@ !<< = !6  6A4; :46$ + = → = <46@#-   75 @4 <46@$66 !> − = <4:#-  ) 57  K  75<46@K<4:5<4!@#- / ) 5<4!@$465:4:;-1   $   0    )- &  $    *$ :  6 $ 6  ; ,$ @  > 7  5: ) $/0  %)  :%2   :  6     9    % &  & /-1  )"!)  !<4>  7$ N2  0      0  #  %0    2  3 & 1 &     3 1 & )  -  1 & '@<46$/      - &  $:4:;-1  *$46-1  $;4=-1  ,$646>-1     N  30    7  3 &   7 #7   #  75@<46H#7  5@<46K!<4>5:A4; 7  5 :A4; 66 = <4A#-  ) 57  K  75 !<4> <4A 66!> − = <4:#- =$ )    #      $!%  2#- 7   1 &              &    &    &         %             +    0  %2#-7  $9  - & )   1 &   %2  )%  3 &   #-   -' &   #-)$        & # :  ; 4   6 4    4 & 0 & 2 &  B 9    %0 & !  46-1  7  )"$ B   0 &  &     %2    0  #1 & 2  1  7     - &  $46-1  *$!4!-1  $:4:;-1  ,$646>-1   >$*%$   '  ' $!% '      # 1 &     #-  72 & 3  )  -    $G  #-  7  1  ' &   #-    #      $     9    % &  & <4!#-)  <4#-  7$N2     O & <4!#-) & % &     %1 &   #-  7   - &  D39EF0 6              $<4:*$<46$<4@,$<4;   )    3    +1  -2  #-!$J      <4 #-      2  #-  7  2#  - & <4#-4    #-  7  - & <46#- >$   & '   +  ,  #  -& ' ,  #  -!+ '    %  .  .!+ ' / J  -  #-1 &           =   G  %2            = G  %2  1 &        = H !         + = + 8   ! 4  - &   %2    0  !40   4- &   #-  0  !40   J  %2  1 & ' & 1 &       %2   1 & 0      #-' & $       )- &  & '  -22    )  -  - & 64>$ 82  1        - & !!4-1  )"$  0  )- &  $ 6 4   ; *$   ; 4 :  > *$ :  > 4 6  !< ,$ 6  !< 4 @  !     64> 6A4; <4@   = = H !6  6A4; :46$ + = → = - &  :  > 3 &  6  !<$     9    % &  &   #    4-22     % & '    46-1  7  )"3 & @4  7$   0  - &  $ 6 4   ; *$   ; 4 :  > $ :  > 4 6  !< ,$ 6  !< 4 @  !     !6  )+- &  & '  -22       *  0  %- & ##0  # & 3 &     ;6*  $ !$   0      )+- &  D39EF0 @              $   6 4 :  ; *$ :  > 4 6  !< $ 6  !< 4 @  ! ,$ @  !< 4 ;  ! $8%  -2    #-)+  - &  $!*$!$:,$!!    !$ >4>! <4 66 =  ;6 <46 !;< !" #$   = = =  !6 :@ <46 !"  = = H !6 :@ 4@$ = → = 9  - &    6 3 &  :  ;     !<4  )1   & # 6 3 & )+ & '  -2 2    #40  %)  -  1 & '=4 &  & 2  1      ##    $ !$   0    )+- &  $   6 4 :  ; *$ :  ; 4 6  !< $ 6  > 4 @  !< ,$ @  !< 4 ;  ! $I0 & '#2  1    )+- &  $!@M4:@M*$<M4:<M $@M4@M,$6<M$!<M    !$ 6 6   !"  !"   = → =         = !"   = H  6 !<4 = <4 !;   − = = H  = !6 4@ <4  = → = $ )+- &    6 3 &  :  ; $ $ /1 &   : 4@   + = = = 1 &   2  #-)+' & $ /1 &    & 2 & )2  M5M/$ CM/5@M$     9    %2  )1  )2  2    % &  '    6>467   3 & >4>  7$I0 & '#2  1  # - &  $A<M4!<M*$>@M$!@M $><M4<M,$=@M$@M     %4*- &     )2  2    % & '  $        & #  !4;    3 &  4:  *          2    3    N  !4!-1    )"$  0    - &  $ : 74   @ 7*$   @ 74 :  = 7 $ :  = 74 6  A 7,$ 6  A 74 @  !! 7 D39EF0 ;              !<$                  ' %0C !"  =     3 & %2  )%  $/1 & 30  %    3 &   )+     #-7  $     #-+%- & 0 & 2 & $ I0 & !#    % &  & C46-1  7  )" I0 & #     &  &  & +%-+49    % &  & -   +%-+C##  7$#      - &  $!4;*$!4>$!46,$!4@   9    %  <4!#-7  1 &     %      <4! #-7  $N  )+#-7  ' & #-  7$ /0  %#5<4!$!>5!4>$ !!$)  12    32     ' ,  #  -3    ' ,  .-4 1 + ' 12         # ' ,  .       9      %    #     @ 7      <4  #-  7  $  9      %  ;    @ 77  <4#-7  $ #   @ 7    3  ; : 77    G7 6 P4 < D     5!<<M"  #++$      - &  $646*$>4>!:4,$!=4;      @ :  !           = = = 5<4!#-$  :  @ <4! <4!$>> >4>    "&'"      = → = = = !$           # 03     #-7  5   #-  7$+  4 ('+ →    <  4 '+ →     #-7  ' &   #-7  )  + &   #-  7    1 & 2 & $G  #-   7  ' &   #-      3 & ++$     9    %  +4    <46#-7  $    &  & + & %0 & <4#-         4  $9    % &  &     1 &   #-  7   - &  $<46#-*$<4;#-$<4>#-,$<4:#-   9    %  +  <46#-7  1 &     <46 #-  7$  +  0  2#<4#-  1 &   #-         +- & <4#-$/0  %  #-  7  )    %  - & <46 <45<4;#-$ !:$  & '       1  -2   7   5!6  QB7   5!$ D39EF0 =                    73 &           $,0 &            3 & 1 &   -  2    0   -  3 &   0    2    40  %)  -  1 & '!!4>$ L0  %1 &     3  N7 : RN :   !4;$J   -   : 7            7- &  $>4:*$A4:$!<4:,$!4<:   B7    < )* ' →  : 7  :     + "    - & !!4>$ 7   7 : ) → 7     7 6 ↓ ! ! !4; <4<@ 6 6 !<>  +   = = × = $  7 5<4<@$:<5!4@H : !!4> !4@ !<4:    = − =        & #<4!#-773 & <4#-7    2   3  N7 : RN : 1 & )  -    - &  $!<>*$!<4>$!;,$!4;   <4!#-77C<4#- <4#-7C<4>#- C9    $     0    F & 0 &  & #447  M7@:4:)   -  $J  2      4 & !#-FC6#-$8I8 F- &  $7*$7"  $  7"  ,$   6 7"  !!$  & '   +  ,  00 '         $  & '  )56"5     9  @    3    G7 6 4!6< < 1 &   ++   - &  $!<*$!$!@,$!=           !"  ( ( + ++C  !@++$     9!:4>   & #:    3    G7 6 '  4!6< < C     ++    #-' & 3 &   )  -  - & !!!4$G  #-++ - &  $<4!#-*$<4#-$<4:#-,$<46#-   9  :    ;++$ 8+9L*8JL#    5# ++       C     5!:4>K!!!45!4; D39EF0 >              ,  !4; !4 !> "'"      = = = ⇒ ∑ ∑  #++ 5 !4 <4 ; = $ !$  & '     %  .  ( ),'-  ,  3 &   '  #)  -  )%2   & 0   & % 0  )  2  P    )  -  !  %!0  $   2  ,  3 & 1 & #  %  32 & )  -    !#-C!#-* '  %2   & P#-C%#-*3  P4%- & 1  -2  0' &     "$ 81 & #  %  )  -  C*"+ &   S#-  0  #     %2   &   0  #$8 &   1      #-  0  #     3 &   -  $ ./  *01  *$21  F+          3  J    "  "  ( ( ( 3  (4 3 4 + → + '  Q7 JCQ7J  !    8+0  %  !#-      3  J  !#-#  -1 & )  -  ':AK!5:>$ /0  %2  2 & )  -      3 & )  -    #  -1 &    2  1      #-    4  3 &  &   P    8I8  $  ./  *01  *5"*'P+          + QK7   7 < : 4) ' → QK77  8+0  %  !#-++#  C!#-P ⇒  ∆ #5 6@KA5!;$/0  %2  2 & # + 4# P  C + 4   C 8I8+$ ./  *01  *(*'F+      3  )2 & # Q77" P  PN7CQ77N" P  P  7 '  Q77 N7CQ77N   7 !#-C!#-C ∆ # ↑ 5  ./  *01  *"&'"P+      P &  &    Q77Q T  N7CQ77N Q T 7 !#-C!#-C ∆ # ↑ 5:K Q T ./  *01  **(*'P+      3  - 77BQBN   -C77BQBN : - !#-C!#-C ∆ # ↑ 5:;4@     <4!@  P      3 &   3   N  7 : 1 &   /-1  7  )"3 & #  $  1 &    >4A;#  $D      /- &  $64>6-1  *$646>-1  $46-1  ,$46-1  U$J2    )  $   D    1 &   P- &  3 − D39EF0 A              I 3 −  N  7 : C 3 )−  7  ↑    7 8+#-C#-!#-  ⇒ ∆ #5$:B!!"566 8+2 &  & J  -  '>4A;K<4!@5>4>!$ CG  #-7  5 >4>! <4 66 = C82  1  7  /5<4$465646>-1       !<      )2  2    % &  '      3 &   3  N)#-    !6460  '  3 & /-1  )1    )"$/      - &  $!4!-1  *$46-1  $:4:;-1  ,$646>-1     8+!#-      C!#-- <4@#-  1 & )  -  ' ; ;    " !46  !64! => 6@     )   )  − = + ∆ = :B!5 /0  %+0 &  & !#-#  -3 & <4@#-  %1 & ' !646K!<5646$CG  #-  5 646$<4@ <4!  =  C82  1    /5<4!$46546-1  $     J  %0 &  & <4<@#-++  !P  3  !     2  2  @4;J7$'  )  4)  %0@46=@++   1 & 2  2  64J73 &   ;4@#  $/0  %88++- &  $77   @ "  *$77 : "   $77     : "  ,$J2    )     /1 &  J7  5 ++ C++     & P  3 &      $ 9'          ++- & Q77Q T "   Q77Q T "   J7CQ77J"   Q T 7 !#-#-C!#-1 & #5:A4KQ T " ⇒ <4<:=@#-<$<=@#-C<4<:=@#-1 & #5;4@K@46=@5 <4=@$ C<4<:=@=>KQ T "5<4=@CQ T 5ACQ T 5   @ B  ++ 5 @46=@ !6; <4<:=@ = C Q  66 A"5!6;C Q 5< /0  %      ++- & 77   @ "  !:$  & ' )56& ' )56"5 D39EF0 !< [...]... lít Gv : Đỗ Xuân Hưng 11 Mô ̣t số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu cơ Thí dụ 4: Tách nước hoàn toàn từ hỗn hơ ̣p Y gồ m 2 rươ ̣u A, B ta đươ ̣c hỗn hơ ̣p X gồ m các olefin Nế u đố t cháy hoàn toàn Y thì thu đươ ̣c 0,66g CO 2 Vâ ̣y khi đố t cháy hoàn toàn X thì tổ ng khố i lươ ̣ng CO2 và H2O là: A 0,903g B 0,39g C 0,94g D 0,93g 14 Phương pháp nhóm nguyên tử trung binh:...Mô ̣t số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu cơ - Trong các phản ứng hóa ho ̣c, tổ ng khố i lươ ̣ng các chấ t tham gia phản ứng bằ ng tổ ng khố i lươ ̣ng của các sản phẩ m ta ̣o thành A + B →C + D Thì... ra 3,92 lít H2 (đktc) Các rươ ̣u của X là: A C3H7OH và C3H6(OH)2 B C4H9OH và C4H8(OH)2 C C2H5OH và C2H4(OH)2 D C3H7OH và C3H5(OH)3 Đáp án: C Còn nữa… Gv : Đỗ Xuân Hưng 12 Mô ̣t số phương pháp giải nhanh Hóa Hữu cơ Gv : Đỗ Xuân Hưng 13
- Xem thêm -

Xem thêm: một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa( phần hữu cơ), một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa( phần hữu cơ), một số phương pháp giải nhanh trắc nghiệm hóa( phần hữu cơ)

Từ khóa liên quan