Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

58 362 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/08/2016, 21:52

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC LƢƠNG THẾ VINH TRƢỜNG ĐẠI HỌC LƢƠNG THẾ VINH PHẠM ĐỨC VIỆT PHẠM ĐỨC VIỆT HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 60.34.05 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Trần Văn Đẩu NAM ĐỊNH, 2015 NAM ĐỊNH, 2015 i MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “H Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”, công trình nghiên cứu khoa học độc cá nhân dƣới hƣớng dẫn TS Trần Văn Đẩu - Khoa Kinh tế - Trƣờng Đại học Lƣơng Thế Vinh Mọi số liệu sử dụng luận văn trung thực kết nghiên cứu luận văn chƣa đƣợc công bố trƣớc Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm có vấn đề khiếu nại bị quy kết phô tô nguyên công trình nghiên cứu ngƣời khác Nam Định, ngày tháng Học viên Phạm Đức Việt năm 2015 TRANG BÌA PHỤ i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT viii DANH MỤC BẢNG BIỂU ix PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC 1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên phân loại đội ngũ giảng viên 1.1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên 1.1.2 Phân loại đội ngũ giảng viên 1.1.2.1 Về số lƣợng giảng viên 1.1.2.2 Về chất lƣợng giảng viên 1.2 Đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 1.3 Vai trò, ý nghĩa đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 10 1.3.1.Vai trò đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 10 1.3.2 Ý nghĩa đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 11 1.4 Nội dung chủ yếu hình thức đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 11 1.4.1 Nội dung chủ yếu đào tạo đội ngũ giảng viên 11 1.4.1.1 Xác định nhu cầu đào tạo phát triển 11 1.4.1.2 Xác định nội dung công tác đào tạo phát triển 12 1.4.1.3 Xác định mục tiêu đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên: 12 1.4.1.4 Xây dựng chƣơng trình lựa chọn phƣơng pháp đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên: 13 1.4.2 Hình thức đào tạo đội ngũ giảng viên 14 1.5 Các tiêu phản ánh kết đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học .15 1.5.1 Tỷ lệ giảng viên trình độ ĐH, ThS., TS., PGS., GS./giảng viên quy đổi 15 1.5.2 Tỷ lệ sinh viên/1giảng viên trình độ ĐH, ThS, TS, PGS, GS 15 1.6 Các nhân tố ảnh hƣởng tới đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học .16 1.6.1 Các nhân tố bên 16 ii iii 1.6.1.1 Các nhân tố thuộc giảng viên 16 2.2.2.3 Đội ngũ giảng viên phân theo giới tính 44 1.6.1.2 Các nhân tố thuộc nhà trƣờng 16 1.6.2 Các nhân tố bên 25 1.6.2.1 Chính sách vĩ mô hỗ trợ nhà nƣớc tổ chức quốc tế 25 2.2.3 Thực trạng công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên nhà trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 45 2.2.3.1 Đào tạo thông qua biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo 45 1.6.2.2 Sự phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ phát triển đào tạo 26 2.2.3.2 Đào tạo thông qua thực nhiệm vụ giảng dạy giảng viên 45 1.6.2.3 Đào tạo nghề chất lƣợng đào tạo nghề 26 2.2.3.3 Đào tạo thông qua thực nhiệm vụ nghiên cứu khoa học 46 1.6.2.4 Thị trƣờng lao động 27 2.2.4 Đào tạo phát triển giảng viên theo phương pháp dài hạn 48 2.2.4.1 Quy định Bộ giáo dục Đào tạo cấu giảng viên 1.7 Kinh nghiệm đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên số tr ƣờng đại học nƣớc 27 1.7.1 Liên kết đào tạo với giảng viên nước Khoa Quốc tế trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu 27 1.7.2 Xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội 28 1.7.2.1 Về quy định tiêu chuẩn giảng viên 29 trƣờng đại học 48 2.2.4.2 Đào tạo phát triển giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 48 2.2.4.3 Đào tạo phát triển giảng viên thông qua chƣơng trình Hợp tác quốc tế 51 1.7.2.2 Việc tạo nguồn để đào tạo phát triển giảng viên 29 2.2.4.4 Tổ chức đào tạo ngắn hạn với dự án 52 1.7.2.3.Việc xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn quốc tế 30 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng tới đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 53 2.3.2 Các nhân tố bên 53 2.3.2.1 Các nhân tố thuộc giảng viên 53 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1: 31 CHƢƠNG THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 2.1 Tổng quan trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 33 2.1.2 Đặc điểm trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 35 2.1.2.1 Về cấu tổ chức 35 2.3.2.2 Các nhân tố thuộc nhà trƣờng 54 2.3.3 Các nhân tố bên 63 2.3.3.1 Các nhân tố gắn liền với luật pháp, sách chế nhà nƣớc 63 2.3.3.2 Chế độ tiền lƣơng giảng viên thấp 63 2.1.2.2 Cấp bậc đào tạo 37 2.3.3.3 Yếu tố văn hóa xã hội xu hội nhập giáo dục đào tạo 64 2.1.2.3 Loại hình đào tạo, hệ đào tạo 37 2.4 Đánh giá công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 65 2.4.1 Thành tựu đạt công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 65 2.4.1.1 Xây dựng chiến lƣợc đào tạo phát triển giảng viên 65 2.1.2.4 Ngành nghề đào tạo 38 2.2 Thực trạng đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh .40 2.2.1 Đặc điểm đội ngũ giảng viên 40 2.2.2.Cơ cấu đội ngũ giảng viên 42 2.2.2.1 Cơ cấu giảng viên theo độ tuổi 42 2.2.2.2 Đội ngũ giảng viên phân theo thâm niên 43 iv 2.4.1.2 Xây dựng tiêu chí cụ thể đào tạo phát triển giảng viên 65 2.4.1.3 Đào tạo phát triển giảng viên chuyên môn lực nghiên cứu 66 v 2.4.1.4 Chế độ khuyến khích giảng viên tích cực biên soạn giáo trình NCKH, học tập nâng cao trình độ 67 2.4.2 Hạn chế công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 67 2.4.2.1 Chất lƣợng giảng dạy chƣa đạt yêu cầu 67 3.2.2 Nhà trường phối hợp với giảng viên việc nâng cao trình độ 84 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp đánh giá giảng viên 91 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: 100 KẾT LUẬN 102 TÀI LIỆU THAM KHẢO 104 2.4.2.2 Đối tƣợng đào tạo, chuẩn bị trình độ chuyên môn ngoại ngữ giảng viên trƣờng nhiều hạn chế 68 2.4.2.3 Cơ chế quản lý 68 2.4.2.4.Công tác quy hoạch, kế hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên 69 2.4.2.5 Trách nhiệm công tác, lề lối làm việc 69 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2: 69 CHƢƠNG HOÀN THIỆN CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 70 3.1 Phƣơng hƣớng phát triển trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 70 3.1.1 Sứ mệnh tầm nhìn 70 3.1.1.1 Sứ mệnh 70 3.1.1.2.Tầm nhìn 70 3.1.2 Chiến lược phát triển đào tạo 71 3.1.2.1 Kế hoạch đào tạo học sinh sinh viên 71 3.1.2.2 Về chất lƣợng đào tạo 73 3.1.2.3 Xây dựng sở vật chất phục vụ cho đào tạo nghiên cứu khoa học 73 3.1.2.4.Chiến lƣợc đào tạo phát triển lực giảng dạy cho giảng viên 74 3.1.3 Chiến lược đào tạo phát triển giảng viên đáp ứng nhu cầu đào tạo 75 3.1.4 Chiến lược nghiên cứu khoa học đào tạo giảng viên 76 3.1.4.1 Nghiên cứu khoa học chuyển giao công nghệ 76 3.1.4.2 Công tác đào tạo giảng viên 76 3.1.4.3 Xây dựng kế hoạc đào tạo phát triển 77 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 78 3.2.1.Hoàn thiện đổi công tác tuyển dụng giảng viên 78 vi vii DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH, SƠ ĐỒ BẢNG DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BẢNG TT Cụm từ viết tắt Nghĩa cụm từ Bảng 2.1 Đội ngũ giảng viên trƣờng Bảng 2.2 Bảng phân loại giảng viên theo độ tuổi CLĐT Chất lƣợng đào tạo CNH-HĐH Công nghiệp hoá - đại hoá CNTT Công nghệ thông tin CLGV Chất lƣợng giảng viên DOANH NGHIỆP Doanh nghiệp Bảng 2.8 Quy định giảng giảng viên GDĐH Giáo dục đại học Bảng 3.1 Quy mô đào tạo trƣờng GD&ĐT Giáo dục đào tạo GS Giáo sƣ PGS Phó giáo sƣ 10 ĐH Đại học 11 ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội 12 ĐHCN.TPHCM Đại học công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 13 NCS Nghiên cứu sinh 14 NCKH Nghiên cứu khoa học 15 KT - XH Kinh tế - xã hội 16 KHCN Khoa học công nghệ 17 TS Tiến sỹ 18 HSSV Học sinh sinh viên Bảng 2.3 Bảng phân loại giảng viên theo thâm niên Bảng 2.4 Bảng phân loại giảng viên theo giới tính Bảng 2.5 Quy mô HSSV, Số HSSV tốt nghiệp, tổng nguồn thu Bảng 2.6 Cơ cấu giảng viên trƣờng Bảng 2.7 Quy định giảng giảng viên viii Bảng 3.2 Diện tích sản xây dựng Bảng 3.3 Đội ngũ giảng viên trƣờng đến năm 2020 Bảng 3.4 Bảng xếp loại đánh giá giảng viên ix PHẦN MỞ ĐẦU trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh – Một trƣờng đại học đƣợc Bộ Công Thƣơng đề cử xây dựng Đề án để trở thành 17 trƣờng đại Lý lựa chọn đề tài học trọng điểm công lập quốc gia thời gian tới Tiềm lực quốc gia không phụ thuộc vào nguồn tài nguyên thiên Trƣờng Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đƣợc nâng cấp lên từ nhiên mà phụ thuộc vào chất lƣợng nguồn nhân nhân lực Theo đƣờng lối trƣờng Cao Đẳng Công nghiệp IV đào tạo hàng trăm nghàn học sinh, sinh viên Đảng phấn đấu đến năm 2020 Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp Nhận Tuy có nhiều cố gắng nhƣng nhiều yếu chất lƣợng nguồn thức đƣợc vai trò ngƣời phát triển kinh tế xã hội Đảng ta luôn nhân lực chủ yếu đội ngũ giảng viên quan tâm đến công tác giáo dục đào tạo Trong bối cảnh Việt Nam tiến hành đổi toàn diện giáo Vì lý trên, đề tài: “H Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh”.được dục đào tạo theo tinh thần Nghị số: 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Ban chọn làm đề tài nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ quản trị Kinh doanh chấp hành Trung ƣơng Đảng cộng sản Việt Nam, việc xây dựng quy hoạch, kế Tình hình nghiên cứu hoạch đào tạo phát triển đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, đào tạo Trong thời gian hoàn thành luận văn, tác giả nhận thấy có nhiều đề tài, luận văn liên gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng hội quan đến chuyên đề tác giả nghiên cứu Mỗi chuyên đề có điểm mạnh riêng nhập quốc tế đƣợc đặc biệt coi trọng quan tâm Việc thực chuẩn hóa đội ngũ nhƣ: nhà giáo theo cấp học trình độ đào tạo việc đổi mạnh mẽ mục tiêu, nội dung, phƣơng pháp đào tạo, đào tạo lại, bồi dƣỡng đánh giá kết học tập, rèn luyện nhà giáo theo yêu cầu nâng cao chất lƣợng, trách nhiệm, đạo đức lực nghề nghiệp Có chế độ ƣu đãi nhà giáo cán quản lý giáo dục, đào tạo Khuyến khích đội ngũ nhà giáo cán quản lý giáo dục, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ kỹ mềm nhằm chuẩn hóa điều kiện đảm bảo chất lƣợng giáo dục đào tạo - Luận văn thạc sỹ Bùi Bình An với đề tài:” Nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên trƣờng đại học, cao đẳng tỉnh Ninh Bình”, bảo vệ năm 2014 - Luận văn Thạc sỹ Trần Thu Huyền với đề tài:” Biện pháp quản lý nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trƣờng Cao đẳng sƣ phạm Thái Bình”, bảo vệ năm 2012 - Luận văn thạc sỹ Trần Nam Anh với đề tài:” Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên trường Cao Đẳng giao thông Vận tải miền Trung”, Việc xây dựng chuẩn đầu chuẩn kiểm định chất lƣợng sở giáo dục đào tạo, chuẩn chƣơng trình đào tạo, đào tạo lại bồi dƣỡng nâng cao trình độ cho nguồn nhân lực nói chung đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Cao đẳng nói riêng cấp thiết nhằm phát triển đội ngũ giảng viên số lƣợng chất lƣợng nhƣ cấu hợp lý, khắc phục tình trạng số giảng viên thiếu tâm huyết chí vi phạm đạo đức nghề nghiệp Chính vậy, việc lựa chọn vấn đề để nghiên cứu, khảo sát, đánh giá đề xuất giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên bảo vệ năm 2011 - Luận văn thạc sỹ Nguyễn Văn Khanh với đề tài: “ Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng viên trường Đại học Công nghiệp Hồ Chí Minh - Cơ sở phía Bắc”, bảo vệ năm 2014 Các công trình nghiên cứu có nội dung chủ yếu đề cập đến lĩnh vực nâng cao chất lƣợng đội ngũ giảng viên Cho đến chƣa có công trình nghiên cứu ho oàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Luận văn thực chủ yếu phương pháp thống kê, điều tra, phân tích tổng hợp, lịch sử Mục đích nghiên cứu luận văn - Phương pháp điều tra khảo sát  Mục đích nghiên cứu: Trên sở đánh giá thực trạng, ƣu điểm việc hoàn thiện - Sử dụng nguồn thông tin thứ cấp từ sách báo, số liệu từ phòng ban công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Luận văn đề khoa xuất việc hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Những đóng góp luận văn Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Về lý luận Hệ thống hóa làm rõ lý luận đào tạo phát triển giảng viên đại học Phân - Nghiên cứu sở lý luận việc hoàn thiện công tác đào tạo phát triển tích, đánh giá thực trạng chất lƣợng giảng viên Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh đội ngũ giảng viên trƣờng đại học - Phân tích, làm rõ thực trạng công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh; thành tựu hạn chế chủ yếu nguyên nhân Khằng định rõ mục tiêu chiến lƣợc đào tạo phát triển giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Về thực tiễn - Đề xuất số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ Đề xuất giải pháp có tính khả thi giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Đề tài đƣợc áp dụng cho trƣờng đại học nƣớc Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu Ngoài phần mở đầu kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, mục lục, sơ đồ Công tác Đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh bảng biểu, ký hiệu chữ viết tắt, luận văn kết cấu theo chương: Chương Cơ sở lý luận đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 4.2 Phạm vi nghiên cứu trường đại học - Luận văn tập trung nghiên cứu đội ngũ giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Chương Thực trạng công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Luận văn đề xuất hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên sở mục tiêu Trƣờng Chương Hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh - Giai đoạn nghiên cứu: Từ tháng 1/ 2010 đến tháng 11/2014 Phương pháp nghiên cứu CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CỦA TRƢỜNG ĐẠI HỌC Tham gia góp ý kiến vào việc giải vấn đề quan trọng nhà trƣờng, vấn đề có liên quan đến việc thực Quy chế dân chủ sở Tham gia công tác quản lý nhà trƣờng; tham gia công tác Đảng, đoàn thể 1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên phân loại đội ngũ giảng viên đƣợc tín nhiệm Đƣợc hƣởng lƣơng, phụ cấp quyền lợi khác theo quy định nhà 1.1.1 Khái niệm đội ngũ giảng viên Khái niệm giảng viên: nƣớc quy định nhà trƣờng; đƣợc xét tặng Huy chƣơng Vì nghiệp giáo dục Giảng viên nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trường cao phần thƣởng cao quý khác; đƣợc tạo điều kiện cần thiết để nâng cao trình đẳng đại học Giảng viên viên chức thuộc ngành giáo dục, đào tạo Cần phân biệt khái niệm giảng viên (nhà giáo) với khái niệm giảng viên theo tiêu chuẩn ngạch, bậc giảng viên, chức danh cao đẳng đại học [7] Theo Luật giáo dục Đại học quy định: độ chuyên môn, nghiệp vụ [3] - Tiêu chuẩn Giảng viên Theo Điều lệ trƣờng đại học, giảng viên trƣờng đại học phải có tiêu chuẩn: Giảng viên sở giáo dục đại học ngƣời có nhân thân rõ ràng; có Giảng viên ngƣời đƣợc tuyển dụng làm nhiệm vụ giảng dạy trình độ cao phẩm chất, đạo đức tốt; có sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; đạt trình độ đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ trƣờng đại học, bao gồm chức danh: trợ chuyên môn, nghiệp vụ qui định điểm e, khoản 1, điều 77 Luật giáo dục giảng, giảng viên, giảng viên chính, phó giáo sƣ, giáo sƣ [4] Chức danh giảng viên bao gồm trợ giảng, giảng viên chính, phó giáo sƣ, giáo sƣ Tiêu chuẩn giảng viên a) Có phẩm chất, đạo đức tốt; Trình độ chuẩn chức danh giảng viên dạy trình độ đại học thạc sĩ trở lên làm giảng viên [8] b) Có tốt nghiệp đại học trở lên có chứng bồi dƣỡng nghiệp vụ sƣ phạm theo quy định Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo; đáp ứng yêu cầu - Nhiệm vụ giảng viên văn bằng, chuyên môn thực giảng dạy chƣơng trình đào tạo Giảng viên đại học có nhiệm vụ chủ yếu sau: trình độ khác theo quy định quy chế đào tạo Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Giảng viên chấp hành nghiêm chỉnh chủ trƣơng, nghị Đảng, Đào tạo ban hành; sách, Pháp luật nhà nƣớc, thực đầy đủ quy chế Bộ Giáo dục c) Có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu công việc; Đào tạo, Điều lệ trƣờng đại học, Quy chế tổ chức hoạt động quy định d) Đủ sức khỏe theo yêu cầu nghề nghiệp; khác nhà trƣờng Hiệu trƣởng ban hành đ) Lý lịch thân rõ ràng; Hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn công tác khác đƣợc trƣờng khoa, trƣởng môn giao Trình độ chuẩn chức danh giảng viên giảng dạy trình độ đại học thạc sĩ trở lên Trƣờng hợp đặc biệt số ngành chuyên môn đặc thù Bộ trƣởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định [5] Khái niệm đội ngũ giảng viên trì phát triển đội ngũ giảng viên nên dẫn tới số ngành học, chuyên ngành Đội ngũ giảng viên tập hợp nhà giáo làm nhiệm vụ giảng dạy thạc sĩ, tiến sĩ không bảo đảm điều kiện giảng viên hữu theo quy định bị dừng nghiên cứu khoa học trƣờng cao đẳng, đại học gắn kết với để thực hoàn thành nhiệm vụ, theo hệ thống, mục tiêu giáo dục, trực tiếp giảng dạy giáo dục sinh viên theo ràng buộc nguyên tắc có tính chất ngành giáo dục nhà nƣớc tuyển sinh 1.1.2.2 Về chất lƣợng giảng viên Đánh giá chất lƣợng đội ngũ giảng viên đại học, so với nhu cầu đổi giáo dục đại học, chất lƣợng đội ngũ giảng viên thiếu số lƣợng yếu 1.1.2 Phân loại đội ngũ giảng viên chất lƣợng Chƣa kể đến, nhiều trƣờng công lập dựa vào đội ngũ giảng 1.1.2.1 Về số lƣợng giảng viên viên thỉnh giảng chính, sở đƣợc thành lập sở tƣ thục có Những năm qua, đội ngũ giảng viên đại học nƣớc ta có bƣớc tiến số lƣợng giảng viên thỉnh giảng cao nhiều lần so với đội ngũ cán hữu, đáng kể phẩm chất trị, đạo đức nghề nghiệp lẫn số lƣợng, trình độ điều làm ảnh hƣởng không nhỏ tới chất lƣợng đào tạo nhà trƣờng Việc lực chuyên môn Tuy nhiên, trƣớc yêu cầu ngày cao nghiệp đổi sử dụng đông giảng viên thỉnh giảng không làm cho sở đào tạo khó chủ toàn diện giáo dục đại học, đội ngũ giảng viên đại học động thực kế hoạch đề ra, mà chất lƣợng đào tạo không cao giảng viên nhiều hạn chế thỉnh giảng có điều kiện tham gia sinh hoạt chuyên môn sở thỉnh giảng Theo số thống kê Bộ Giáo dục Đào tạo, tính đến năm học 2013 2014, số giảng viên trƣờng đại học, cao đẳng 91.633 ngƣời, tăng 3.951 ngƣời so với năm học 2012 - 2013 Trong đó, số giảng viên có học hàm giáo sƣ 517 ngƣời, phó giáo sƣ 2.966 ngƣời, tiến sĩ 9.562 ngƣời Tính đến tháng 6/2014, Bộ Giáo dục Đào tạo tuyển cử học nƣớc đƣợc 1.013 giảng viên nguồn ngân sách Nhà nƣớc thông qua Đề án Đào tạo cán khoa học, kỹ thuật sở nƣớc ngân sách nhà nƣớc, Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho trƣờng đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 – 2020 [ 17] Tuy nhiên, so với phát triển mạnh mẽ hệ thống sở giáo dục đại học nhƣ gia tăng nhanh chóng quy mô đào tạo năm qua, số lƣợng đội ngũ giảng viên đại học nƣớc ta chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu Dù trƣờng có nhiều nỗ lực, cố gắng đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên nhƣng công tác số tồn tại, hạn chế Cụ thể tỷ lệ giảng viên có học hàm giáo sƣ, phó giáo sƣ, trình độ tiến sĩ toàn hệ thống mức thấp, chiếm khoảng 14,2% Cùng với đó, số sở đào tạo chƣa thực quan tâm đến thời gian tập trung nghiên cứu, nâng cao chất lƣợng giảng dạy Bên cạnh đó, việc tuyển dụng giáo viên trƣờng trực thuộc địa phƣơng có khó khăn, phần lớn dựa vào sinh viên tốt nghiệp trƣờng bồi dƣỡng, phát triển thành giảng viên, ảnh hƣởng đến công tác đổi nội dung phƣơng pháp giảng dạy Trƣớc thực trạng chất lƣợng giảng viên đại học chƣa đƣợc chuẩn hóa Do vậy, cần phải xem lại chất lƣợng đội ngũ giảng viên đại học, có nhiều trƣờng đại học chạy đua mở thêm nhiều ngành đào tạo, tuyển ạt giảng viên chƣa đạt tiêu chuẩn giảng dạy Các em tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi nhƣng với thời gian chuẩn bị giảng tháng đến năm lên lớp dạy sinh viên, chí nhiều em dạy nhiều nhƣ giảng viên thật điều Các em có kiến thức nhƣng kinh nghiệm giảng dạy cần phải đƣợc rèn dũa qua thực tiễn giảng dạy Giáo dục đại học có vai trò đặc biệt quan trọng, định phát triển KT - XH đất nƣớc bối cảnh kinh tế tri thức xu toàn cầu hóa diễn mạnh mẽ nhƣ Trong đó, chất lƣợng đội ngũ giảng viên đại học có vai trò định việc bảo đảm nâng cao chất lƣợng giáo dục Cho dù hệ thống giáo dục phƣơng thức giáo dục có thay đổi nhƣ quy luật thầy giỏi kéo theo trò giỏi có giá trị nhiều trƣờng Như hoạt động giáo dục, đào tạo phát triển hiểu hoạt hợp Vì vậy, muốn có giảng viên bảo đảm chất lƣợng phải tuyển giảng viên động học tập với mục tiêu khác Sự giải thích nhấn mạnh đến vai có trình độ thạc sĩ, tốt nghiệp chuyên ngành, từ loại trở lên phải sinh trò người học mà chưa nhắc đến vai trò người dạy mà người dạy viên quy Đặc biệt, giảng viên môn phải đạt trình độ ngoại ngữ B1 trường đại học/cao đẳng người giảng viên châu Âu tin học phải IC3 quốc tế “Phát triển đội ngũ giảng viên trình thúc đẩy việc học tập có tính tổ Chất lƣợng giảng viên không tạo thƣơng hiệu, khả cạnh tranh cho chức, nâng cao kết thực công việc tạo thay đổi thông qua việc tổ sở đào tạo giáo dục đại học, mà tiêu chí quan trọng đánh giá, chức thực giải pháp (chính thức không thức), sáng kiến kiểm định chất lƣợng trƣờng đại học Do vậy, với việc đổi hoạt động quản lý nhằm mục đích nâng cao lực, hiệu hoạt động tổ toàn diện giáo dục đại học từ nội dung, công tác quản lý, phƣơng pháp hình thức chức, khả cạnh tranh đổi mới” [9] tổ chức giáo dục, việc phát triển đội ngũ giảng viên đại học đƣợc coi giải pháp Các nguyên tắc mô hình phát triển nguồn nhân lực bao gồm: Phát triển cá quan trọng việc nâng cao chất lƣợng đào tạo nguồn nhân lực [17] nhân; Phát triển nghề nghiệp; Quản lý kết thực công việc; Phát triển tổ 1.2 Đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên chức .Vì vậy, phát triển đội ngũ giảng viên là: Đào tạo phát triển hoạt động để trì nâng cao chất lƣợng nguồn “Phát triển đội ngũ giảng viên trình thúc đẩy việc học tập có tính tổ nhân lực tổ chức, điều kiện tiên để tổ chức đứng vững chức nhằm nâng cao kết thực công việc tạo thay đổi, thông qua việc thắng lợi môi trƣờng cạnh tranh Phát triển đội ngũ giảng viên bao gồm ba thực giải pháp đào tạo, phát triển, sáng kiến biện pháp quản lý loại hoạt động là: giáo dục, đào tạo phát triển với mục đích phát triển nhà trường phát triển cá nhân cán quản lý giáo dục Giáo dục: đƣợc hiểu hoạt động học tập để chuẩn bị cho ngƣời bƣớc vào nghề nghiệp chuyển sang nghề mới, thích hợp tƣơng lai đào tạo, giảng viên, công nhân viên học sinh, sinh viên”[9] 1.3 Vai trò, ý nghĩa đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên 1.3.1.Vai trò đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Đào tạo (hay đƣợc gọi đào tạo kỹ năng): đƣợc hiểu hoạt động học tập nhằm giúp cho ngƣời lao động thực có hiệu chức năng, Đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên biện pháp tích cực tăng khả thích ứng nhà trƣờng trƣớc thay đổi môi trƣờng nhiệm vụ Đó trình học tập làm cho ngƣời lao động nắm Đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên cung cấp cho nhà trƣờng nguồn vốn vững công việc mình, hoạt động học tập để nâng cao trình độ, nhân chất lƣợng cao góp phần nâng cao khả cạnh tranh Đào tạo đƣợc coi kỹ ngƣời lao động để thực nhiệm vụ lao động có hiệu vũ khí chiến lƣợc nhà trƣờng nhằm nâng cao khả cạnh tranh trƣớc Phát triển: hoạt động học tập vƣợt khỏi phạm vi công việc trƣớc mắt đối thủ Góp phần thực tốt chiến lƣợc chung nhân trƣờng đại học ngƣời lao động, nhằm mở cho họ công việc dựa sở trƣờng cao đẳng cao thực chiến lƣợc chung nhân giảng định hƣớng tƣơng lai tổ chức” dạy quốc gia 10 Qua bảng 3.3, thấy tỷ lệ Tiến sỹ, phó Giáo sƣ, Giáo sƣ số giảng 3.1.4.3 Xây dựng kế hoạc đào tạo phát triển Trƣờng Đại học Công nghiệp TP HCM có đội ngũ giảng viên 1.368 viên trƣờng qua năm có tăng lên Năm 2014 tỷ lệ 10,3%, năm 2015 ngƣời hàng trăm giảng viên thỉnh giảng đƣợc mời từ trƣờng đại học, viện 18,3 % năm 2020 28,5% So với yêu cầu, đội ngũ giảng viên nghiên cứu, học viện cán khoa học kỹ thuật công tác phải phấn đầu nhiều phải có biên pháp thích hợp đạt đƣợc tiêu chuẩn trƣờng sở sản xuất, kinh doanh Đã có 85% giảng viên có trình độ sau đại học với đại học theo quy định Bộ Ngay thân đội ngũ giáo viên phấn đấu nâng tỷ lệ 15 giáo sƣ, phó giáo sƣ; 94 tiến sỹ; 751 thạc sỹ Nhiều giảng viên tham gia công từ 10,3% năm 2014 lên28,5% vào năm 2020 việc khó khăn trình nghiên cứu khoa học cấp trƣờng, cấp bộ, thành phố nhà nƣớc Trong vòng năm phải đào tạo đƣợc thêm 191 tiến sỹ, phó giáo sƣ, giáo sƣ Vì phải năm gần đây, nhà trƣờng qui tụ đƣợc đội ngũ cán khoa học kỹ thuật trẻ, có giải pháp đồng toàn diện đảm bảo đƣợc kế hoạch đề có lực chuyên môn, có khả sƣ phạm tốt, nguồn lực tiềm để bổ 3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội giảng viên sung vào đội ngũ sƣ phạm ngƣời giỏi, tâm huyết, yêu nghề đội ngũ trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh nòng cốt cho trình phát triển nâng cao chất lƣợng đào tạo Nhà trƣờng Bảng 3.3 Đội ngũ giảng viên trườngđến năm 2020 Đơn vị: Người, % STT Trình độ năm 2014 DK 2015 Tổng số cán - GV GS PGS 15 Tiến sĩ 94 Thạc sĩ 1.779 DK 2020 Ghi Từ việc đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên vào mục tiêu phát triển trƣờng, tác giả xin đề xuất số giải pháp sau 3.2.1.Hoàn thiện đổi công tác tuyển dụng giảng viên Theo nhƣ phân tích chƣơng công tác đào tạo phát triển giảng viên thấp phần nguyên nhân công tác tuyển dụng, tuyển chọn: Thông tin 1.779 1.800 tuyển dụng đến ứng viên hạn chế; kế hoạch tuyển dụng cụ thể nên 180 300 công tác tuyển dụng mang tính bột phát; việc kiểm tra trình độ, kỹ sƣ phạm 751 900 750 Đại học 493 278 300 Dƣới đại học 426 Giảng viên Có TG - Quản lý 241 Tỷ lệ TS, PGS,GS/ GV 10 1.358 ứng viên chƣa đƣợc thực hiện; số lƣợng tuyển dụng không đƣợc tính toán kỹ lƣỡng ngành nên có ngành giảng viên không đủ tiết dạy có ngành giảng viên vƣợt tiết nhiều Vì nhà trƣờng cần đổi công tác tuyển dụng giảng viên để từ đầu có đƣợc đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn 1358 1.350 10,3 18,3 28,5 Hiện công tác tuyển dụng giảng viên đƣợc thực qua bƣớc Tỷ lệ giảng viên/ cán 73,0 76,3 75,0 đơn giản: Tiếp nhận hồ sơ, chọn lọc hồ sơ, vấn định tuyển dụng 10 Hành 334 193 300 11 Dịch vụ 146 150 150 Với cách thức tuyển dụng nhƣ hoàn toàn không thích hợp công tác tuyển 12 Tỷ lệ không giảng viên 27,00% 23,70% 25,00% cao, có kỹ sƣ phạm, có tâm huyết với nghề Nguồn: Báo cáo tổng kết năm 2014 Trường [2] dụng giảng viên công việc ứng viên ngƣời có trình độ chuyên môn cao mà cần phải có kỹ sƣ phạm Để tuyển dụng đƣợc giảng viên giỏi nhà trƣờng cần thực quy trình tuyển dụng mang tính 77 78 khoa học, gồm bƣớc nhƣ sau: - Thành lập hội đồng tuyển dụng gồm Bƣớc Xác định nhu cầu tuyển dụng + Hiệu trƣởng, phó hiệu trƣởng, trƣởng sở Phòng đào tạo kết hợp với phòng tổ chức hành trƣờng vào số + Trƣởng phòng tổ chức trƣờng sở lƣợng sinh viên tại, kế hoạch tuyển sinh năm học để tính toán số lƣợng giảng viên cần thiết Phòng tổ chức hành vào số lƣợng giảng viên có để lên kế hoạch tuyển dụng bổ sung ngắn hạn dài hạn Bƣớc Xây dựng tiêu chuẩn tuyển dụng Phải đƣa tiêu chuẩn tuyển dụng rõ ràng độ tuổi, trình độ, sức khoẻ, phẩm chất đạo đức ứng viên + Trƣởng (phó) khoa sở Để công tác tuyển dụng đảm bảo chất lƣợng thành viên hội đồng tuyển dụng phải nhận xét, đánh giá khách quan, công ứng viên Bƣớc Tiếp nhận chọn lọc hồ sơ Phòng tổ chức hành tiếp nhận hồ sơ đảm bảo tiêu chuẩn (theo bước xây dựng) Sau phòng tổ chức hành tiến hành chọn lọc - Độ tuổi: Dƣới 27 tuổi trình độ đại học, dƣới 50 tuổi trình độ thạc sỹ tiến sỹ hồ sơ theo thứ tự ƣu tiên nhƣ sau: - Ứng viên có trình độ thạc sỹ, tiến sỹ - Giới tính: Nam, nữ - Ứng viên học cao học, làm NCS - Trình độ chuyên môn - Ứng viên tốt nghiệp đại học loại giỏi, loại ứng viên có + Sau đại học phù hợp với chuyên ngành dự tuyển + Tốt nghiệp đại học hệ quy tập trung, loại giỏi loại có điểm trung bình học tập > 7,5; phù hợp với chuyên ngành dự tuyển - Trình độ tin học, ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ C trở lên, sử dụng thành thạo vi tính kinh nghiệm làm việc DN - Ứng viên đủ điều kiện bƣớc tiếp vào vòng vấn Bƣớc Phỏng vấn Phỏng vấn tiếp xúc trực tiếp ứng viên nhà trƣờng nhằm tìm hiểu trao đổi thông tin có liên quan trực tiếp đến ngƣời dự tuyển, thông qua - Yêu cầu khác: Lý lịch rõ ràng, có đủ sức khỏe, ngoại hình cân đối, có khả vấn nhà trƣờng đánh giá sơ đƣợc tiêu chí nhƣ: ngoại hình, tác giảng dạy NCKH, khả giao tiếp tốt Không bị khuyết tật hình phong, khả nhận thức chung, kỹ giao tiếp, kỹ diễn đạt, động thúc thể, nói không rõ ràng, nói lắp, viết sai tả đẩy, mức độ đáp ứng yêu cầu công việc khả tiếp tục bồi dƣỡng, nâng cao Bƣớc Đăng thông tin tuyển dụng thành lập hội đồng tuyển dụng trình độ Đồng thời ứng viên tìm hiểu đƣợc yêu cầu, đặc tính công việc; chế, - Đăng thông tin tuyển dụng rộng rãi phƣơng tiện thông tin đại chúng sách nhà trƣờng nhƣ báo, đài, tivi, trang Web trƣờng trang Web việc làm Ngoài Để buổi vấn đạt hiệu quả, có đủ thông tin để so sánh ứng viên với trƣờng cung cấp thông tin tuyển dụng cho ứng viên cách dán thông nhà trƣờng nên áp dụng hình thức vấn theo câu hỏi soạn sẵn với báo tuyển dụng bảng nội trƣờng, gửi thông báo tuyển dụng tới trƣờng câu hỏi Ngoài ngƣời hội đồng tuyển dụng đƣa đại học, trung tâm giới thiệu việc làm câu hỏi, tình khác để tìm hiểu thêm ứng viên 79 80 Bƣớc Thi tuyển Bƣớc Ký hợp đồng lao động Những ứng viên qua vòng vấn đƣợc nhà trƣờng thông báo, cung Nhà trƣờng nên thực ký kết hợp đồng theo giai đoạn cụ thể để gắn cấp tài liệu cần thiết cho thời gian 15 ngày chuẩn bị để thi tuyển Việc thi chặt trách nhiệm giảng viên nhà trƣờng công tác giảng dạy, tuyển gồm môn: Viết, ngoại ngữ, tin học giảng thử NCKH đồng thời giảng viên có ý thức cao việc tự học tập, bồi dƣỡng để Môn ngoại ngữ: Tiếng Anh - trình độ C nâng cao trình độ Nhà trƣờng nên phân rõ nhiệm vụ giảng viên theo loại Môn tin học: Tin học văn phòng hợp đồng lao động nhƣ sau: Môn viết gồm vấn đề bản: Chính sách, chủ trƣơng Đảng Nhà nƣớc định hƣớng chiến lƣợc phát triển GD&ĐT; luật, pháp lệnh, quy định công tác giáo dục đào tạo trƣờng đại học a Hợp đồng lao động thử việc Hợp đồng áp dụng giảng viên có trình độ đại học, chƣa có kinh nghiệm giảng dạy Trong thời gian thử việc 12 tháng, ngƣời thử việc Giảng thử: Ứng viên giảng thử chuyên đề đƣợc chuẩn bị, qua ban phải xây dựng thực chƣơng trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm giám khảo đánh giá nội dung chuyên môn, phƣơng pháp sƣ phạm kỹ vụ giảng viên dƣới đạo, hƣớng dẫn đơn vị cán đƣợc phân xử lý tình sƣ phạm ứng viên công hƣớng dẫn Thang điểm cho môn thi 100, môn thi ứng viên phải đạt từ 50 điểm trở lên đƣợc xem xét Ngƣời trúng tuyển lấy từ ngƣời có điểm số cao trở xuống hết tiêu tuyển dụng Bƣớc Ra định tiếp nhận giảng viên Trƣởng phòng tổ chức hành định tiếp nhận giảng viên sau chuyển khoa chủ quản để thực quản lý, kèm cặp, đào tạo, bồi dƣỡng giảng Những nhiệm vụ kết phải đạt người thử việc - Nghiên cứu tài liệu, sách, giáo trình, thí nghiệm, thực hành, thực tập… thuộc chuyên môn phụ trách liên quan Chuẩn bị tập công tác giảng dạy công việc liên quan - Học tập nắm vững quy chế giáo dục đào tạo, lý luận giáo dục đại học sử dụng thành thạo phƣơng tiện, thiết bị dạy học đại viên Để giúp giảng viên hoà nhập vào môi trƣờng làm việc khoa chủ quản cần bố - NCKH, học tập chuyên môn, ngoại ngữ, tin học ôn thi cao học trí giảng viên có kinh nghiệm để kèm cặp, hƣớng dẫn nhà trƣờng cần cung cấp Hết thời gian thử việc, ngƣời thử việc phải làm báo cáo tự đánh giá chi tiết thông tin ban đầu cho giảng viên bao gồm: kết thực công tác Cán hƣớng dẫn lập báo cáo đánh giá chi tiết kết - Thông tin nhà trƣờng: Lịch sử hình thành phát triển, cấu tổ chức, thực mặt công tác rèn luyện ngƣời thử việc (Phẩm chất đạo quy mô đào tạo, ngành nghề đào tạo, hệ đào tạo, loại hình đào tạo, chiến lƣợc phát đức; lực, trình độ, kết làm việc học tập; ý thức tổ chức chấp hành kỷ triển trƣờng năm tới… luật, nội quy, quy chế quan; chấp hành chủ trƣơng, đƣờng lối, sách - Bản mô tả công việc, tiêu chuẩn thực công việc dành cho giảng viên - Vai trò, trách nhiệm, quyền lợi hội cho giảng viên - Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giảng viên 81 Đảng Nhà nƣớc; tinh thần hợp tác phối hợp với đồng nghiệp công việc) Khoa chủ quản họp đánh giá kết mức độ hoàn thành công tác thử việc làm văn đề nghị trƣờng xét công nhận không công nhận hoàn việc giảng viên 82 Hội đồng tuyển dụng trƣờng xét duyệt kiến nghị với hiệu trƣởng định - Sau năm kể từ ký hợp đồng làm việc lần thứ nhất, tối thiểu phải đảm bổ nhiệm vào ngạch giảng viên ký tiếp hợp đồng lao động có thời hạn lần thứ nhiệm đƣợc công tác giảng dạy bậc trung cấp, cao đẳng; trợ giảng bậc đại học ngƣời hoàn thành yêu cầu thử việc, định chấm dứt tuyển phải thi đỗ đầu vào cao học dụng ngƣời không đạt yêu cầu thử việc Hết thời hạn hợp đồng năm, giảng viên phải làm kiểm điểm tự đánh giá b Hợp đồng lao động có thời hạn lần thứ chi tiết kết thực công tác theo tiêu chí nêu để môn, khoa Trong thời gian hợp đồng lao động có thời hạn năm lần thứ nhất, giảng viên trƣờng xem xét ký hợp đồng có thời hạn năm lần thứ hai phải xây dựng thực chƣơng trình, kế hoạch công tác theo chức năng, nhiệm vụ dƣới đạo, hƣớng dẫn đơn vị 3.2.2 Nhà trường phối hợp với giảng viên việc nâng cao trình độ Đây mô hình quản lý dựa hợp tác nhà trƣờng với cá nhân Những nhiệm vụ kết phải đạt thời gian là: giảng viên mà hai phía chịu trách nhiệm việc nâng cao Đối với người có trình độ tiến sỹ: CLGV Để có đƣợc hợp tác bên phải tôn trọng nhu cầu, sáng kiến - Nghiên cứu tài liệu, sách, giáo trình, thí nghiệm, thực hành, thực tập thuộc cân nhắc để đạt đƣợc hiệu tốt Đối với nhà quản lý chuyên môn phụ trách Thực công tác giảng dạy công việc liên quan - Tích cực NCKH, học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ - Chậm sau năm kể từ ký hợp đồng làm việc lần thứ nhất, giảng viên phải đảm nhiệm tốt công tác giảng dạy; có công trình, báo khoa học sách đƣợc công bố cần hạn chế việc can thiệp, lệnh mà đảm bảo điều kiện cho giảng viên nâng cao chất lƣợng Về phía giảng viên phải tiếp nhận điều đó, việc đáp ứng nhu cầu phát triển thân giảng viên phải coi mục tiêu, nhiệm vụ nhu cầu nhà trƣờng nhƣ thân Việc bồi dƣỡng, phát triển giảng viên cần đổi thực chất hiệu hô hào, sáo rỗng nên cần có chế độ pháp lý giảng Đối với người có trình độ thạc sỹ: viên cho việc phát triển nghề nghiệp giảng viên chuyện - Nghiên cứu tài liệu, sách, giáo trình, thí nghiệm, thực hành, thực tập thuộc chuyên môn phụ trách Thực công tác giảng dạy công việc liên quan - Tích cực NCKH, học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ - Sau năm kể từ ký hợp đồng làm việc lần thứ nhất, phải đảm nhiệm đƣợc công tác giảng dạy đại học, chuẩn bị dự tuyển NCS cá nhân mà chiến lƣợc phát triển chung nhà trƣờng, nhà trƣờng phải có trách nhiệm, phải coi việc bắt buộc, vấn đề sống còn, giá trị, thƣơng hiệu nhà trƣờng Theo nhƣ phân tích chƣơng 2, nhu cầu đƣợc học tập để nâng cao trình độ giảng viên sở phía Bắc lớn Tuy nhiên giảng viên lại gặp nhiều Đối với người có trình độ đại học: khó khăn đặc biệt thời gian, kinh tế sách hỗ trợ nhà trƣờng Vì vậy, - Nghiên cứu tài liệu, sách, giáo trình, thí nghiệm, thực hành, thực tập thuộc để giảng viên có điều kiện học tập để nâng cao trình độ, tham gia NCKH nhà chuyên môn phụ trách Thực công tác trợ giảng giảng dạy công việc liên quan trƣờng cần phải có biện pháp hỗ trợ cho giảng viên Đối với nhà trường cần tiến hành hoạt động sau: - Tích cực NCKH, học tập chuyên môn, ngoại ngữ để nâng cao trình độ 83 Thứ nhất, đạo việc tự học, tự bồi dƣỡng giảng viên 84 Nhà trƣờng cần phân rõ trình độ mà giảng viên phải đạt đƣợc theo giai Cả hai biện pháp hỗ trợ nhà trƣờng phải kèm theo điều kiện học xong đoạn hợp đồng, để giảng viên tự ý thức đƣợc trách nhiệm việc phải làm việc trƣờng khoảng thời gian tối thiểu gấp lần thời gian học, nâng cao trình độ, lực thân vi phạm phải bồi thƣờng toàn chi phí đào tạo Thứ hai, bố trí thời gian làm việc, giảng dạy giảng viên hợp lý Hiện so với trƣờng đại học nƣớc quy định dạy giảng viên trƣờng ĐHCNTP.HCM mức cao 450 tiết/năm Ngoài giảng viên phải đảm nhận nhiều công việc khác nhƣ coi kiểm tra kỳ, coi thi, làm công tác chủ nhiệm, hƣớng dẫn thực tập…vì có thời gian để học nâng cao trình độ, tham gia NCKH Theo nhƣ phiếu thăm dò dành cho giảng viên nguyện vọng chủ yếu giảng viên đƣợc giảm định mức dạy Thứ tƣ, tăng cƣờng đầu tƣ sở vật chất, cung cấp đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo cho giảng viên Thứ năm, hoàn thiện công tác đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên Để công tác đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên phát huy hiệu quả, nhà trƣờng cần tiến hành bƣớc nhƣ sau: Bƣớc Phải xác định nhu cầu đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên Các phòng ban chức vào mục tiêu, định hƣớng phát triển nhà Thứ ba, hỗ trợ kinh phí đào tạo cho giảng viên trƣờng kết hợp với việc rà soát CLGV để xác định nhu cầu đào tạo, bồi Hiện nhà trƣờng chƣa có hỗ trợ tích cực cho giảng viên giảng viên dƣỡng giảng viên ngắn hạn dài hạn Việc xác định nhu cầu đào tạo, bồi tự túc tham gia khoá đào tạo mà coi trách nhiệm giảng viên Đối với giảng viên sở gặp khó khăn nhiều đa số giảng viên muốn học để nâng cao trình độ phải lên Hà Nội Việc lại khó khăn buộc giảng viên phải lựa chọn công việc học tập - Nếu giảng viên lựa chọn lớp học vào buổi tối giảng viên bắt buộc phải tạm dừng công việc trƣờng, nhà trƣờng không hỗ trợ kinh phí nên giảng viên phải tìm cho công việc để có tiền chi trả cho việc học, nhiều trƣờng hợp học xong không quay trở phục vụ cho trƣờng - Nếu giảng viên lựa chọn lớp học vào ngày cuối tuần, giảng viên tham gia giảng dạy để đƣợc hƣởng nguyên lƣơng nhƣng chi phí lại, ăn vào ngày học lớn Để khuyến khích giảng viên nhà trƣờng nên có biện pháp hỗ trợ nhƣ sau: - Hỗ trợ toàn kinh phí cho giảng viên học cao học làm NCS thời gian học không tham gia công tác giảng dạy - Giảm 50% số tiết dạy cho giảng viên học cao học làm NCS thời gian học tham gia công tác giảng dạy 85 dƣỡng bao gồm: - Số lƣợng giảng viên cần đào tạo, bồi dƣỡng môn, khoa - Lĩnh vực cần đào tạo, bồi dƣỡng cho giảng viên (chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ…) - Thời gian thực đào tạo, bồi dƣỡng (ngắn hạn, dài hạn) + Đào tạo, bồi dƣỡng ngắn hạn nhằm mục đích phổ biến, nâng cao kiến thức cho giảng viên lĩnh vực: nghiệp vụ sƣ phạm, ngoại ngữ, tin học, chuyên đề, chuyên môn nghiệp vụ… + Đào tạo, bồi dƣỡng dài hạn nhằm mở rộng, nâng cao kiến thức chuyên môn để giảng viên làm việc có hiệu hơn: Học cao học, làm NCS… - Kinh phí cho khoá đào tạo, bồi dƣỡng: Của nhà trƣờng, giảng viên, kinh phí nhà nƣớc, nguồn tài trợ bên ngoài… Khi lên kế hoạch đào tạo, bồi dƣỡng cho giảng viên cần phải đảm bảo nguyên tắc sau: + Coi công tác đào tạo, bồi dƣỡng vừa công tác trọng tâm nhà trƣờng 86 công tác trọng tâm giảng viên + Không làm ảnh hƣởng tới kế hoạch đào tạo trƣờng + Lĩnh vực giảng viên đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng phải phù hợp với chuyên môn giảng viên để phục vụ cho hoạt động giảng viên + Kết hợp hài hoà lợi ích cá nhân lợi ích tập thể để giảng viên tham điều kiện cho giảng viên vừa học tập mà tham gia đƣợc công tác giảng dạy trƣờng + Hiện nhà trƣờng xin đƣợc nhiều học bổng học cao học nƣớc cho giảng viên nhƣng trình độ ngoại ngữ giảng viên sở nên không tham gia đƣợc khóa học Ban giám hiệu nhà trƣờng với ban lãnh đạo sở khuyến khích giảng viên có điều kiện cần tập trung gia cách tích cực, tự giác Bƣớc Xác định nội dung đào tạo, bồi dƣỡng - Trình độ chuyên môn Hiện 108 giảng viên sở phía Bắc có 37 giảng viên có trình độ đại học, cao đẳng số lƣợng giảng viên có nhu cầu học tập, nâng cao trình độ lớn Để chuẩn hoá đội ngũ giảng viên theo mục tiêu hƣớng tới nhà trƣờng, trƣớc mắt cần phải tập trung đào tạo, bồi dƣỡng giảng viên Để nâng cao trình độ chuyên môn nhà trƣờng nên thực công việc sau: + Đối với giảng viên có trình độ đại học, đƣợc tuyển dụng vào từ năm trở trƣớc nhà trƣờng yêu cầu giảng viên phải tự ôn luyện để thi cao học, đến năm 2015 tất giảng viên phải có đầu vào cao học, giảng viên không đáp ứng yêu cầu nhà trƣờng chấm dứt hợp đồng Trong thời gian ôn thi, nhà trƣờng bố trí thời gian giảng dạy cho giảng viên hợp lý, miễn cho giảng viên số hoạt động nhƣ coi kiểm tra, coi thi, hƣớng dẫn thực tập… + Đối với giảng viên có trình độ cao đẳng, nhà trƣờng không bố trí giảng dạy lý thuyết mà đƣợc hƣớng dẫn thực hành Những giảng viên nhà trƣờng phải giới hạn thời gian để giảng viên học lên trình độ cao Nhà trƣờng cƣơng không ký tiếp hợp đồng với giảng viên ý thức tự vƣơn lên độ tuổi trẻ, có điều kiện để tham gia khoá đào tạo + Liên kết với số trƣờng đại học nhƣ ĐHBK Hà Nội, ĐHKTQD, ĐH nông nghiệp I…để mở lớp cao học, đào tạo số chuyên ngành nhƣ kế ôn luyện ngoại ngữ để đủ điều kiện tham gia khoá học nƣớc kế hoạch dài hạn có nhiều giảng viên tiếp tục làm NCS nƣớc Ngoài giảng viên tự xin đƣợc học bổng học nƣớc thi đỗ đầu vào cao học trƣớc thời gian quy định nhà trƣờng nhà trƣờng phải có sách khen thƣởng kịp thời để khuyến khích, tạo động lực cho giảng viên - Trình độ nghiệp vụ sư phạm Trƣờng phối hợp với số trƣờng đại học sƣ phạm mở lớp nghiệp vụ sƣ phạm bậc cho giảng viên Nhƣng kỹ sƣ phạm giảng viên đƣợc tích luỹ chủ yếu qua kinh nghiệm thực tế, đƣợc bồi dƣỡng có chứng nghiệp vụ sƣ phạm giảng viên tự tin truyền đạt kiến thức cho sinh viên dễ hiểu, dễ nhớ, tạo hứng thú học Về trình độ nghiệp vụ sƣ phạm nhà trƣờng cần quan tâm vấn đề sau: + Mỗi kỳ lần tổ chức buổi hội thảo bàn phƣơng pháp giảng dạy cho giảng viên + Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi toàn trƣờng để qua lựa chọn giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, bộ, ngành, quốc gia… + Mỗi năm lần tổ chức giao lƣu trực tuyến giảng viên sở trƣờng để bàn bạc, chia sẻ, đúc rút kinh nghiệm phƣơng pháp giảng dạy xử lý tình sƣ phạm thực tế toán, quản trị kinh doanh, điện - điện tử, khí…Nếu làm tốt công tác đội - Trình độ tin học, ngoại ngữ ngũ giảng viên sở phía Bắc nhanh chóng đƣợc chuẩn hoá, mặt khác tạo Về trình độ tin học: Nhà trƣờng có khoa CNTT, nhà trƣờng tận dụng lợi 87 88 để nâng cao trình độ tin học cho giảng viên nhƣng chƣa phát huy đƣợc hiệu văn Bộ GD&ĐT nhƣ: Điều lệ trƣờng đại học quy định tiêu chuẩn, ý thức học tập giảng viên chƣa cao nhà trƣờng chƣa đƣa quy chế độ, kiểm định đánh giá chất lƣợng trƣờng đại học… trƣờng xây dựng quy định cụ thể định chế độ làm việc giảng viên, tiêu chuẩn đánh giá CLGV cách hợp lý, Để hoạt động đào tạo, bồi dƣỡng tin học cho giảng viên đạt kết nhà trƣờng cần làm tốt công việc sau: + Kiểm tra trình độ tin học văn phòng, kỹ sử dụng phần mềm quản lý phù hợp với điều kiện, đặc thù nhà trƣờng Thay đổi, bổ sung quy định NCKH trƣờng đại học cho phù hợp với thực tiễn; nghiên cứu chế độ, quy chế hoạt động NCKH công nghệ ý đến chất lƣợng, hiệu thực tế nghiên cứu chủ nhiệm đề tài; tạo điều kiện mặt pháp lý để giảng viên độc lập nghiên đào tạo toàn giảng viên sở + Khoa CNTT vào kết kiểm tra, xây dựng chƣơng trình đào tạo để trình ban lãnh đạo sở phê duyệt + Khoa CNTT bố trí giảng viên, lịch học, phòng học để thông báo đến khoa + Kiểm tra kết đạt đƣợc giảng viên sau khoá học kết thúc, so sánh với kết kiểm tra trƣớc khoá học để đánh giá hiệu Đặc biệt giảng viên chƣa đạt yêu cầu, ban lãnh đạo sở yêu cầu giảng viên phải tự học sau 01 tháng nhà trƣờng kiểm tra lại Về trình độ ngoại ngữ: Yêu cầu Bộ GD&ĐT trình độ ngoại ngữ giảng viên ngày cao, giảng viên phải đáp ứng đƣợc trình độ ngoại ngữ qua chứng quốc tế Giảng viên sở, ngƣời chƣa đạt trình độ thạc sỹ, tiến sỹ, phải phấn đấu chuẩn bị tốt kiến thức ngoại ngữ để học đại học (chủ yếu nước ngoài) thời gian sớm Ngoài việc giảng viên phải tự bồi dƣỡng, nhà trƣờng cần lập kế hoạch cụ thể để nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên cách hợp tác với số trƣờng đại học có uy tín đào tạo ngoại ngữ để họ xây dựng chƣơng trình học bố trí giảng viên giảng dạy Sau khoá học giảng viên đạt yêu cầu (TOFEL từ 450 điểm trở lên) đƣợc nhà trƣờng hỗ trợ 100% chi phí đào tạo, không đạt yêu cầu nhà trƣờng hỗ trợ từ 30% 50% cứu, hợp tác nghiên cứu đề tài cấp cao, có nguồn kinh phí dồi Thời gian làm việc giảng viên cần đƣợc xem xét hợp lý, tránh tải gây áp lực khiến giảng viên không tập trung nghiên cứu giảng dạy Để làm tốt công tác NCKH nhà trƣờng cần phải thực công việc sau: + Phát triển phong trào thi đua NCKH kết hợp đồng thời với phong trào dạy tốt học tốt Nhà trƣờng đoàn thể thƣờng xuyên trì phát động phong trào thi đua có hiệu quả, tức phát triển không gian khoa học, trân trọng, tôn vinh ngƣời sản phẩm tƣ sáng tạo Nhà trƣờng vừa môi trƣờng nghiên cứu nhƣng vừa môi trƣờng triển khai nhiệm vụ phát triển nghiên cứu, coi đột phá, sáng tạo mục tiêu phát triển khẳng định vị nhà trƣờng Hoạt động thi đua NCKH cần đƣợc đẩy mạnh, gắn sát với lợi ích cá nhân nhằm tận dụng, phát huy tiềm nghiên cứu cán giảng dạy hình thức nhƣ: thành lập quỹ khen thƣởng NCKH, tài trẻ, tổ chức buổi toạ đàm, giới thiệu, quảng bá sản phẩm nghiên cứu có chất lƣợng… + Coi hoạt động NCKH hoạt động thiếu đƣợc giảng viên Nếu giảng viên không tự nguyện tham gia NCKH nhà trƣờng phải có biện pháp bắt buộc giảng viên giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên tham gia vào đề tài, viết sáng kiến kinh nghiệm, báo khoa học… + Tại sở chủ yếu giảng viên trẻ nhà trƣờng cần phân công - Công tác NCKH Công tác NCKH trƣờng đại học không nên để tự phát mà cần đƣợc quy định cụ thể hoá văn bản, quy chế, điều lệ nhà trƣờng Dựa 89 GS, PGS, TS, giảng viên chính, giảng viên cao cấp…hƣớng dẫn giảng viên trẻ đề tài NCKH 90 + Nhà trƣờng hỗ trợ thêm kinh phí, thời gian, tài liệu, sở vật chất…để tạo ngũ giảng viên so với mục tiêu đào tạo, nhiệm vụ trọng trách đƣợc xã hội giao điều kiện cho giảng viên tham gia NCKH Ngoài nhà trƣờng nên tăng cƣờng cho Từ đây, hiệu trƣởng trƣờng có chiến lƣợc phát triển lực lƣợng giảng hỗ trợ sở, khoa trung tâm để tạo phong trào thi đua viên để đáp ứng mục tiêu nhà trƣờng, không đơn đánh giá giảng viên để hoạt động NCKH sở, khoa toàn trƣờng biết giỏi, không giỏi + Giảng viên tham gia NCKH tiêu chí quan trọng để đánh giá, khen thƣởng, kỷ luật giảng viên vào cuối năm Nhƣ để thu đƣợc kết đánh giá xác nhà trƣờng phải phối hợp đồng phƣơng pháp đánh giá sau: Bƣớc Tiến hành đánh giá hiệu công tác đào tạo, bồi dƣỡng Giảng viên tự đánh giá Sau khoá đào tạo, bồi dƣỡng nhà trƣờng nên kiểm tra đánh giá nhằm mục Đây kênh thông tin có giá trị hết giảng viên hiểu rõ đích xác định kết thu đƣợc giảng viên, đồng thời nhắc nhở giảng viên đƣợc điểm mạnh, điểm yếu chuyên môn, lỗ hổng trình độ cần khắc nhận thức đắn tầm quan trọng công tác đào tạo, bồi dƣỡng Hiện nay, phục thân công việc nhà trƣờng bị bỏ ngỏ, nhà trƣờng thƣờng quan tâm tới việc giảng viên thu lƣợm đƣợc sau khoá đào tạo, bồi dƣỡng ứng dụng nhƣ vào công việc hàng ngày Tác giả đƣa số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá + Phòng tổ chức hành thiết kế đánh giá thành tích công việc cho giảng viên, giảng viên tự đánh giá thành tích mà đạt đƣợc vào Để làm tốt công tác kiểm tra đánh giá, tác giả đề xuất số điểm sau: dịp cuối năm + Sau khoá học nhà trƣờng phát phiếu thăm dò cho giảng viên để giảng + Căn vào tự đánh giá giảng viên kết mà giảng viên viên đánh giá nội dung, thời gian, phƣơng pháp, chi phí, khả ứng dụng thực đạt đƣợc thực tế để gửi thông tin phản hồi nhận xét ƣu nhƣợc tế….của khoá học Ý kiến phản hồi giảng viên cung cấp thông tin để nhà điểm giảng viên quản lý rút kinh nghiệm đƣa điều chỉnh cho khoá học sau Đánh giá giảng viên thông qua sinh viên + Sau khoá học, giảng viên phải viết thu hoạch, báo cáo nội Nếu phƣơng pháp đƣợc sử dụng cách khéo léo, khoa học dung mà thu nhận đƣợc Nhà trƣờng tiến hành kiểm tra khả vận dụng đƣợc coi thông tin quan trọng để đánh giá lực giảng viên Phiếu kiến thức thu đƣợc từ khoá học vào công việc hàng ngày giảng viên đánh giá phải làm cách khoa học, tiêu chí đánh giá phải trọng vào kiến để đánh giá hiệu thực tế khoá học thức, phƣơng thức truyền giảng đạo đức giảng viên quan hệ thầy trò, 3.2.3 Hoàn thiện phương pháp đánh giá giảng viên Trong mô hình quản trị Harward kết đánh giá lực nhân viên để giảm biên chế, cắt hợp đồng mà kết giúp tổ chức xác định đƣợc điểm mạnh, điểm yếu, hội, rủi ro mặt nhân sự, tảng để trình xử lý số liệu cần đảm bảo tính khách quan, mực gửi đến giảng viên Kết đánh giá đƣợc ngƣời quản lý trực tiếp gặp gỡ, trao đổi thẳng thắn với giảng viên vấn đề chƣa tốt mà nhiều sinh viên nêu Một số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá nhà quản lý phát triển chiến lƣợc nguồn nhân lực Nhƣ vậy, hoạt động đánh giá + Hiện việc đánh giá giảng viên thông qua sinh viên đƣợc thực giảng viên giúp nhà trƣờng trƣờng đại học nhận đƣợc thực trạng đội môn học kết thúc, giáo vụ khoa đến lớp phát phiếu thăm dò cho sinh viên 91 92 tốn thời gian, tiền bạc đồng thời khó khăn nhập số liệu xử lý số liệu So với phiếu thăm dò cũ trƣờng, phiếu thăm dò có 10 tiêu Hiện kết học tập sinh viên đƣợc nhà trƣờng đƣa lên mạng, nhà chí nhƣng giữ đƣợc tiêu chí bản, phiếu thăm dò có trƣờng nên thiết kế phần mềm để qua muốn xem đƣợc điểm thi thêm số tiêu chí sau để đánh giá tốt chất lƣợng giảng giảng viên buộc sinh viên phải đánh giá giảng viên giảng dạy môn học Với cách đánh giá nhà trƣờng tiết kiệm đƣợc thời gian, tiền bạc, kết thu đƣợc có độ xác cao Giảng viên chuẩn bị kỹ giảng trƣớc lên lớp; kiến thức truyền đạt đảm bảo tính xác, thông tin cập nhật Giảng viên xử lý khéo léo tình sƣ phạm + Các tiêu chí đánh giá cần tập trung nhiều vào kiến thức, phƣơng pháp giảng dạy mối quan hệ thầy trò; nên giảm thiểu tiêu chí phụ thuộc nhiều vào quy định nhà trƣờng Có thể đƣa 10 tiêu chí sau phiếu thăm dò Mức độ hiểu lớp sinh viên Đánh giá giảng viên thông qua đồng nghiệp Sự nhận xét, đánh giá đồng nghiệp có trình độ chuyên môn cao nguồn thông tin giúp giảng viên đánh giá đƣợc điểm mạnh, điểm yếu hoạt Mục tiêu, phƣơng pháp, cách đánh giá môn học đƣợc giảng viên giới thiệu rõ ràng động giảng dạy NCKH Tuy nhiên phƣơng pháp đƣợc thực sở từ tiết đầu môn học phía Bắc mang tính hình thức, chƣa phát huy hiệu quả, chƣa cung cấp nguồn Giảng viên cung cấp, giới thiệu đầy đủ giáo trình, tài liệu tham khảo thông tin quan trọng cho giảng viên Giảng viên chuẩn bị kỹ giảng trƣớc lên lớp; kiến thức truyền đạt đảm bảo Một số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá + Đa dạng hoá hình thức dự tính xác, thông tin cập nhật Bài giảng hấp dẫn, sinh động, nội dung cấu trúc giảng hợp lý Giảng viên tạo điều kiện cho sinh viên tích cực tham gia thảo luận, phát biểu, nêu câu hỏi lớp kích thích động não sinh viên Giảng viên đƣa nhiều tập, tình thực tế giúp sinh viên hiểu nhanh, gắn liền lý thuyết với thực hành Dự tập thể theo kế hoạch thành phần dự khoa tổ chức dự quy định Dự không theo kế hoạch, dự đột xuất Phòng đào tạo tham mƣu cho ban giám hiệu nhà trƣờng xây dựng kế hoạch dự chéo khoa, kế hoạch dự ban giám hiệu + Sau tất buổi dự giờ, thành viên phải tổ chức trao đổi rút kinh nghiệm nhận xét đánh giá nội dung: nội dung giảng, phƣơng pháp giảng dạy, tƣ Giảng viên sử dụng hiệu phƣơng tiện dạy học: bảng phấn, Projector, mô tác phong…Kết dự để bình xét thi đua cá nhân, hình học cụ, thiết bị thực hành, dụng cụ thí nghiệm… tập thể năm học; để xếp lịch giảng dạy cho giảng viên Giảng viên xử lý khéo kéo tình sƣ phạm Giảng viên đối xử công bằng, thẳng thắn, nhiệt tình, tận tâm sinh viên 10 Mức độ hiểu lớp sinh viên + Nhà trƣờng phải nâng cao vai trò tổ môn Tổ trƣởng môn phải xếp lịch sinh hoạt tổ môn tối thiểu 02 lần/tháng để qua giảng viên đƣợc thảo luận chuyên môn; trao đổi kinh nghiệm giảng dạy; thực việc phân công kèm cặp, hƣớng dẫn giảng viên giảng viên chƣa đạt yêu cầu Hoạt động chƣa đƣợc quan tâm, tổ môn tồn mang tính hình thức 93 94 Ban lãnh đạo sở, trƣởng phó khoa cần tham dự đột xuất buổi sinh hoạt tổ môn chia làm số mục con, gồm có hai nhiệm vụ: bắt buộc tự nguyện Phẩm chất đạo đức tinh thần tập thể (20 điểm) Đánh giá giảng viên thông qua nhà quản lý Là ngƣời quản lý nên họ hiểu rõ lực thực tế nhân viên dƣới quyền, kênh thông tin đem lại kết đánh giá CLGV mà chƣa đƣợc nhà trƣờng quan tâm 1.1 Phẩm chất đạo đức tốt, đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp: 10đ 1.2 Chấp hành chủ trƣơng sách Đảng, nhà nƣớc qui định khác trƣờng: 5đ 1.3 Tham gia hoạt động tập thể, phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục Tác giả đƣa số kiến nghị cho phƣơng pháp đánh giá nhƣ sau: + Kết thúc kỳ học, nhà trƣờng phát phiếu thăm dò để cán quản lý đánh giá giảng viên khoa thể thao: 5đ Giảng dạy (60 điểm) 2.1 Hoàn thành khối lƣợng công việc giảng dạy: 10đ + Phiếu thăm dò theo mẫu phiếu 04 phần phụ lục 2.2 Đảm bảo nội dung chƣơng trình quy định: 8đ + Kết đánh giá nên xếp theo khoa 2.3 Đảm bảo quy chế đào tạo, giảng dạy, kiểm tra, thi cử: 7đ Ngoài nhà trường cần xây dựng tiêu chí để đánh giá giảng viên Để đánh giá giảng viên có hiệu thực chất Đối với trƣờng ĐHCNTP.HCM việc đánh giá giảng viên theo tác giả cần đảm bảo yêu cầu sau: Đánh giá giảng viên phải đƣợc tiến hành hàng năm nhằm thu thông tin phản hồi làm để đánh giá, phân loại giảng viên xây dựng chiến lƣợc phát triển lực đội ngũ giảng viên nhà trƣờng Tiêu chí đánh giá: mức độ đảm bảo nội dung chuyên môn, mức độ đạt đƣợc mục tiêu dạy học, mức độ đáp ứng kỳ vọng ngƣời học, thu hút ngƣời học… Nội dung đánh giá: chất lƣợng giảng, trình độ chuyên môn lực sƣ phạm, đạo đức, tác phong… Ngƣời tham gia đánh giá: sinh viên, giảng viên khoa, cán quản lý, ban tra giáo dục trƣờng, giảng viên tự đánh giá Phƣơng pháp thu thập thông tin đánh giá: phiếu điều tra, vấn, thƣ 2.4 Phƣơng pháp giảng dạy phù hợp theo hƣớng phát huy khả tự học sinh viên: 5đ 2.5 Mức độ hài lòng sinh viên giảng viên (lấy từ kết phiếu thăm dò): 10đ 2.6 Xếp loại giảng giảng viên (lấy từ kết phiếu dự giờ): 10đ 2.7 Cải tiến chƣơng trình, nội dung phƣơng pháp giảng dạy: 5đ 2.8 Giúp đỡ, rèn luyện, giáo dục, hƣớng dẫn sinh viên: 5đ NCKH (30 điểm) 3.1 Có báo khoa học báo cáo khoa học: 5đ 3.2 Tham gia đề tài NCKH: 10đ 3.3 Tham gia làm giáo trình, tài liệu, xây dựng chƣơng trình: 10đ 3.4 Hƣớng dẫn sinh viên NCKH: 5đ Đào tạo, bồi dƣỡng (20 điểm) góp ý, dự giờ… Ở tác giả xin tập trung vào phần tiêu chí đánh giá mẫu đánh giá giảng viên Mẫu đánh giá chấm điểm giảng viên theo tiêu chí, mục đƣợc 95 4.1 Tham gia đầy đủ khoá đào tạo, bồi dƣỡng nhà trƣờng đoàn thể: 5đ 4.2 Hoàn thành nhiệm vụ bồi dƣỡng chuyên môn cho thân: 5đ 96 4.3 Học tập trị, ngoại ngữ, tin học hành chính: 5đ viên Vì phòng tổ chức hành cần xây dựng tiêu chí cụ thể để bình xét thi 4.4 Cán kiêm nhiệm hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao: 5đ đua cuối tháng xếp loại A, B, C, D giảng viên, từ đảm bảo việc đánh giá Căn vào tổng số điểm để xếp loại giảng viên công bằng, làm tính lƣơng kỳ II (tiền thƣởng) cho giảng viên + Mức khen thƣởng cuối năm không nên áp dụng mức nhƣ mà Bảng 3.4 Bảng xếp loại đánh giá giảng viên STT Tổng điểm Xếp loại giảng viên nên phân chia thành mức vào xếp loại giảng viên, nhƣ giảng viên có ý thức công tác giảng dạy, NCKH nâng cao trình độ 110 < Điểm ≤ 130 Xuất sắc + Nhà trƣờng cần giảm định mức dạy cho giảng viên theo quy định 80 < Điểm ≤ 110 Giỏi Bộ GD&ĐT định mức giảng cho giảng viên 280 tiết/năm Hiện trƣờng 50 < Điểm ≤ 80 Khá 30 < Điểm ≤ 50 Trung bình Điểm ≤ 30 Yếu ĐHCNTP.HCM áp dụng định mức 450 tiết/năm, cao quy định 60% số tiết coi kiểm tra, coi thi, chấm thi, hƣớng dẫn thực tập…lại không đƣợc quy Nguồn:Phòng đào tạo trường 3.2.4 Thực tốt sách đãi ngộ, tăng cường sở vật chất, cải thiện đổi dạy mà coi nhiệm vụ giảng viên Chính điều nên giảng viên trƣờng cho nhà trƣờng đảm bảo thu nhập cao cho giảng viên so với nhiều trƣờng khác phân chia khối lƣợng công việc lớn + Đối với giảng viên thử việc Đƣợc hƣởng lƣơng theo bảng chấm công chế quản lý giảng viên - Về sách đãi ngộ Giảng tiết đƣợc toán tiết với mức 70 000đồng/ tiết Năm 2012 mức thu nhập bình quân giảng viên 5,8 triệu đồng/tháng; + Đối với nghiên cứu sinh nƣớc năm 2013 mức thu nhập tăng lên đến 6,7 triệu đồng/tháng Ngoài việc đảm bảo Chỉ dạy 150 tiết năm sống ổn định cho giảng viên mặt vật chất, nhà trƣờng phát huy vai trò Lƣơng hƣởng 100%, hỗ trợ tiền học phí theo mức thu sở đào tạo công đoàn để nâng cao đời sống tinh thần cho giảng viên nhƣ: tổ chức thăm hỏi giảng viên ốm đau, thai sản; gia đình giảng viên có hiếu hỷ; tổ chức thăm quan, du lịch lần/năm; trao quà cho em giảng viên vào dịp trung thu, 1/6 cháu đạt thành tích cao học tập…Với quan tâm vật chất tinh thần Sau tốt nghiệp đƣợc nhà trƣờng thƣởng 50 triệu đồng + Đối với nghiên cứu sing nƣớc Đƣợc hƣởng lƣơng kỳ I tiền thƣởng ngày lễ tết nhà trƣờng hỗ trợ nhiều cho giảng viên yên tâm công tác, cống hiến Sau tốt nghiệp đƣợc thƣởng 100 triệu đồng gắn bó lâu dài với nhà trƣờng Tuy nhiên sách đãi ngộ chƣa thực phát + Chế độ đãi ngộ , thu hút với cán giảng viên có trình độ cao huy hết hiệu quả, Tác giả xin đề xuất số kiến nghị sau: + Hiện kết bình xét thi đua phụ thuộc nhiều vào ý kiến chủ quan nhà quản lý, tiêu chí bình xét không rõ ràng nên nhiều gây bất bình cho giảng 97 Những cán bộ, giảng viên có học vị tiến sỹ , tuổi đời dƣới 55 tuổi với nam dƣới 50 tuổi với nữ công tác trƣờng đƣợc đƣợc hỗ trợ 50 triệu đồng Những cán bộ, giảng viên có chức danh Phó giáo sƣ, tuổi đời dƣới 55 tuổi với 98 nam dƣới 50 tuổi với nữ công tác trƣờng đƣợc đƣợc hỗ trợ 70 triệu đồng Những cán bộ, giảng viên có chức danh Giáo sƣ, tuổi đời dƣới 55 tuổi với nam dƣới 50 tuổi với nữ công tác trƣờng đƣợc đƣợc hỗ trợ 100 triệu đồng lại chƣa đƣợc chỉnh sửa, nhà trƣờng lại hƣớng dẫn cụ thể giảng viên dạy theo chƣơng trình học hay dạy theo giáo trình + Khi chƣơng trình, giáo trình thay đổi phải có buổi tập huấn cho giảng viên + Phụ cấp cho giảng viên có trình độ cao không làm công tác quản lý - Về chế quản lý Tiến sỹ triệu đồng / tháng Trƣờng Đại học CNTP.HCM có sở có nhiều khoa, viện, trung tâm Phó giáo sƣ triệu đồng / tháng phòng ban chức năng, để thực chế quản lý có hiệu nhà trƣờng nên thực Giáo sƣ triệu đồng / tháng số công việc sau: Tất theo nguyên tắc phải đủ chuẩn [13] - Về sở vật chất, chƣơng trình học, giáo trình, tài liệu tham khảo… Hiện sở vật chất trƣờng đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy học tập, sở phía Bắc đƣợc đánh giá có sở vật chất khang trang so với nhiều trƣờng đại học khu vực phía Bắc Tuy nhiên tồn số nhƣợc điểm Tác giả đƣa số kiến nghị sau: + Thƣ viện nhà trƣờng rộng, khang trang nhƣng tài liệu tham khảo nghèo nàn cập nhật ảnh hƣởng đến công tác giảng dạy, NCKH giảng viên chất lƣợng học tập sinh viên + Nhà trƣờng cần đầu tƣ thời gian, kinh phí để giảng viên tập trung xây dựng, cập nhật chƣơng trình, giáo trình, tài liệu tham khảo Hiện nay, có nhiều môn học có chƣơng trình, giáo trình dành cho tất hệ, loại hình, chuyên ngành đào tạo Chính điều tạo tâm lý đối phó, không đầu tƣ thời gian để chuẩn bị giảng, giảng viên cần soạn giáo + Phổ biến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chức trƣờng sở cho toàn giảng viên Khi đƣợc phổ biến vấn đề này, giảng viên biết để giải công việc họ cần liên hệ với phòng ban + Giám sát việc thực chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban chức Kiên xử lý cán không làm lẩn tránh trách nhiệm, gây khó khăn cho giảng viên họ cần giải công việc + Phòng tra giáo dục quản lý HSSV cần hỗ trợ đắc lực cho giảng viên vấn đề quản lý lớp học: đồng phục, thẻ, điểm danh….để giảng viên không bị áp lực lên lớp, dành nhiều thời gian truyền thụ kiến thức + Ngƣời quản lý trực tiếp xem xét nguyện vọng, lực nhu cầu đào tạo thực tiễn để bố trí môn học cho giảng viên Tránh tình trạng bố trí môn học không với chuyên môn đào tạo giảng viên phải giảng dạy nhiều môn học, thời gian nghiên cứu chuyên sâu án để giảng dạy cho tất lớp + Việc cập nhật chƣơng trình phải đƣợc thực đồng với việc chỉnh sửa KẾT LUẬN CHƢƠNG 3: Tuy thành lập đƣợc năm trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ giáo trình tài liệu tham khảo Hiện nay, chƣơng trình học giáo trình nhà trƣờng chƣa có đồng bồ gây lúng túng cho giảng viên giảng dạy khó khăn cho sinh viên kiểm tra thi cử Có môn học chƣơng trình học đƣợc cập nhật nhƣng giáo trình 99 Chí Minh xây dựng đƣợc uy tín thƣơng hiệu mình, nhà trƣờng có đƣợc sở vật chất khang trang với đội ngũ giảng viên có đạo đức nghề nghiệp tốt đƣợc chuẩn hoá để đáp ứng nhu cầu GD&ĐT giai đoạn tới Tuy nhiên qua phân tích thực trạng đội ngũ giảng viên, tác giả nhận thấy tồn 100 nhiều việc cần hoàn thiện Vì vậy, tác giả đề xuất 04 giải pháp hoàn thiện công KẾT LUẬN tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên trƣờng đại học Công nghiệp thành Trong bối cảnh toàn cầu hoá kinh tế thị trƣờng cạnh tranh khốc liệt phố Hồ Chí Minh nhu cầu xã hội nguồn nhân lực có chất lƣợng cao ngày cấp thiết Đội - Đổi công tác tuyển dụng giảng viên ngũ giảng viên nhân tố quan trọng định CLĐT nhà - Nhà trƣờng phối hợp với giảng viên việc nâng cao trình độ trƣờng Vì vậy, đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên có phẩm chất đạo đức tốt, - Hoàn thiện phƣơng pháp đánh giá giảng viên có trình độ chuyên môn cao, có kiến thức thực tế, có khả NCKH…là nhiệm vụ - Nâng cao sách đãi ngộ, tăng cƣờng sở vật chất, cải thiện chế hàng đầu trƣờng đại học Qua phân tích, nghiên cứu đánh giá thực trạng đội ngũ giảng viên quản lý giảng viên Trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh có nhiều mặt mạnh Kể từ ngày thành lập trƣờng có nhiều nỗ lực, phấn đấu công tác đào tạo, thành nhà trƣờng đạt đƣợc năm qua năm có hàng vạn học sinh sinh viên (HSSV) tốt nghiệp bậc học, góp phần cung cấp nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp CNH - HĐH đất nƣớc, phần xây dựng đƣợc uy tín thƣơng hiệu mình, nhà trƣờng có đƣợc sở vật chất khang trang với đội ngũ giảng viên có đạo đức nghề nghiệp tốt đƣợc chuẩn hoá để đáp ứng nhu cầu GD&ĐT giai đoạn Luận văn khảng định rõ sứ mạng, quan điểm, mục tiêu chiến lƣợc đào tạo phát triển giảng viên trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh Tuy nhiên bên cạnh mặt mạnh số tồn tại, hạn chế nhƣ: tỷ lệ giảng viên có trình độ tiến sỹ, chức danh phó giáo sƣ, giáo sƣ thấp, trình độ ngoại ngữ thấp, tuổi đời, tuổi nghề giảng viên trẻ, thiếu kiến thức thực tế, tham gia NCKH, viết giáo trình, tài liệu tham khảo Do cần phải đánh giá cách đầy đủ để tìm giải pháp quản lý, sớm khắc phục để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách tốt Từ phân tích, đánh giá thực trạng tác giả nêu lên giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên Trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh hoàn toàn có tính khả thi cao Về lý luận, luận văn bƣớc đầu nghiên cứu sở lý luận đào tạo phát triển đội ngũ giảng viên làm sở để đánh giá thực trạng từ đề biện pháp quản lý 101 102 Về thực tiễn, luận văn nghiên cứu giải số vấn đề thực TÀI LIỆU THAM KHẢO tiễn, khảo sát, phân tích đánh giá thực trạng đào tạo phát triển đội ngũ [1] Báo cáo tổng kết năm 2013, Đại học Công Nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên trƣờng Đại học CNTP.HCM, xác định tồn tại, nguyên nhân [2] Báo cáo tổng kết năm 2014 Trƣờng ĐHCN thành phố Hồ Chí Minh từ đề giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo phát triển đội ngũ [3] Điều lệ trƣờng Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 15/2003/QĐ-TTg giảng viên Các giải pháp hoàn thiện có quan hệ mật thiết với nhau, có tác ngày 30 tháng năm 2003 Thủ tƣớng Chính phủ mục 1,2,3,4,5 điều 45, dụng thúc đẩy Vì vậy, thực giải pháp phải tiến hành đồng chƣơng VII quy định không coi nhẹ giải pháp [4] Điều lệ trƣờng Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg Đối với tác giả, thời gian không dài cố gắng học tập, ngày 22 tháng năm 2010 Thủ tƣớng Chính phủ nghiên cứu viết luận văn, thân nhận đƣợc giúp đỡ Trƣờng đại [5] Điều lệ trƣờng Đại học ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên giúp đỡ nhiệt tình ngày 22 tháng năm 2010 Thủ tƣớng Chính phủ để tác giả hoàn thành luận văn Trong trình tổng hợp, đánh giá phân tích số [6] Kinh tế nguồn nhân lực, trƣờng đại học Kinh tế Quốc dân PGS.TS Trần liệu nội dung có liện quan đến đề tài nghiên cứu, luận văn không tránh Xuân Cầu chủ biên năm 2008: khỏi nhƣng thiếu sót, mong nhận đƣợc đóng góp ý kiến giảng [7] Luật Giáo dục – Năm 2005 mục 3, điều 70, chƣơng IV quy định viên, đồng nghiệp để luận văn hoàn chỉnh có ý nghĩa thiết thực [8] Luật số 08/2012/QH013 Quốc hội: Luật giáo dục đại học (GDĐH) mục 1,2,3, điều 54, chƣơng VIII quy định Tác giả xin chận thành cảm ơn [9] Nguyên tắc phát triển nguồn nhân lực, tác giả Jerry W Gilley đồng năm 2002 [10] Phát triển đội ngũ giảng viên thông qua giáo dục đào tạo: Kinh nghiệm Đông Á Viện Kinh tế giới xuất năm 2003 [11] Quản lý phát triển nguồn nhân lực xã hội xuất bản, (2006), GS.TS Bùi Văn Nhơn [12] Quản trị nhân lực, trƣờng Đại học Kinh tế quốc dân, NXB Đại học kinh tế quốc dân, 2004: [13] Quy chế chi tiêu nội bộ, Trƣờng ĐHCN TP.HCM số 448/QĐ-ĐHCN ngày 8/6/2012 [14] Thông tƣ 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 Bộ GD-ĐT [15] Trung tâm Hợp tác quốc tế trƣờng Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 103 104 [16] Việt Hà (thực hiện) - VNU Media [17] http://www.daibieunhandan.vn/ONA_BDT/NewsPrint.aspx?newsId=325716 [18] http://infonet.vn/mot-nam-tang-gan-4000-giang-vien-dai-hoc-post141734.info [19] http://www.hui.edu.vn/Content.aspx?MenuID=74 [20]http://vietbao.vn/Giao-duc/Can-nang-cao-chat-luong-doi-ngu-giang-vien-DHCD/30077355/202/ Hồng Hạnh [21] www.hui.edu.vn - Trang Web trƣờng ĐHCNTP.HCM 105
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh, Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển đội ngũ giảng viên của trường Đại học Công Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Từ khóa liên quan