Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới

104 467 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/08/2016, 11:39

Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới B GIO DC V O TO *** V GIO DC TRUNG HC PH THễNG CHNG TRèNH PHT TRIN GIO DC TRUNG HC ************************************** TI LIU GIO N GING DY GIO VIấN THC HIN DY HC V KIM TRA NH GI THEO CHUN KIN THC, K NNG CHNG TRèNH GIO DC PH THễNG CP : TRUNG HC PH THễNG 2015-2016 B GIO DC V O TO Ti liu PHN PHI CHNG TRèNH THPT MễN NG VN 10 (Dựng cho cỏc c quan qun lớ giỏo dc v giỏo viờn, ỏp dng t nm hc 2015-2016) * PHN PHI CHNG TRèNH MễN NG VN * (Phn ghi cỏc tun l tham kho) lp 10 C nm: 37 tun (105 tit) Hc kỡ I: 19 tun (54 tit) Hc kỡ II: 18 tun (51 tit) Hc kỡ I Tun Tit n tit Tng quan hc Vit Nam; Hot ng giao tip bng ngụn ng Tun Tit n tit Khỏi quỏt hc dõn gian Vit Nam; Hot ng giao tip bng ngụn ng (tip theo); Vn bn Tun Tit n tit Bi vit s 1; Chin thng Mtao Mxõy (trớch s thi m Sn) Tun Tit 10 n tit 12 Vn bn (tip theo); Truyn An Dng Vng v M Chõu, Trng Thu Tun Tit 13 n tit 15 Lp dn ý bi t s; Uy-lit-x tr v (trớch ễ-i-xờ) Tun Tit 16 n tit 18 Tr bi vit s 1; Ra-ma buc ti (trớch Ra-ma-ya-na) Tun Tit 19 n tit 21 Chn s vic, chi tit tiờu biu bi t s ; Bi vit s Tun Tit 22 n tit 24 Tm Cỏm; Miờu t v biu cm t s Tun Tit 25 n tit 27 Tam i g, Nhng nú phi bng hai my; Ca dao than thõn, yờu thng, tỡnh ngha Tun 10 Tit 28 n tit 30 c im ca ngụn ng núi v ngụn ng vit; Ca dao hi hc; c thờm Li tin dn (trớch Tin dn ngi yờu) Tun 11 Tit 31 n tit 33 Luyn vit on t s; ễn hc dõn gian Vit Nam; Tr bi vit s 2; Ra bi vit s (hc sinh lm nh) Tun 12 Tit 34 n tit 36 Khỏi quỏt hc Vit Nam t th k th X n ht th k XIX; Phong cỏch ngụn ng sinh hot Tun 13 Tit 37 n tit 39 T lũng (Phm Ng Lóo); Cnh ngy hố (Nguyn Trói); Túm tt bn t s Tun 14 Tit 40 n tit 42 Nhn (Nguyn Bnh Khiờm); c "Tiu Thanh kớ" (Nguyn Du); Phong cỏch ngụn ng sinh hot (tip theo) Tun 15 Tit 43 n tit 45 c thờm: Vn nc ( Phỏp Thun); Cỏo bnh, bo mi ngi (Món Giỏc); Hng tr v (Nguyn Trung Ngn); Ti lu Hong Hc tin Mnh Ho Nhiờn i Qung Lng (Lớ Bch); Thc hnh phộp tu t n d v hoỏn d Tun 16 Tit 46 n tit 48 Tr bi vit s 3; Cm xỳc thu ( Ph); c thờm: + Lu Hong Hc (Thụi Hiu); + Ni oỏn ca ngi phũng khuờ (Vng Xng Linh); + Khe chim kờu (Vng Duy) Tun 17 Tit 49 n tit 50 Bi vit s (kim tra hc kỡ I); Tun 18 Tit 51 n tit 52 Trỡnh by mt ; Lp k hoch cỏ nhõn Tun 19 Tit 53 n tit 54 c thờm: Th Hai-k ca Ba-sụ; Tr bi vit s Hc kỡ II Tun 20 Tit 55 n tit 56 Cỏc hỡnh thc kt cu ca bn thuyt minh; Lp dn ý bi thuyt minh Tun 21 Tit 57 n tit 58 Phỳ sụng Bch ng (Trng Hỏn Siờu); i cỏo bỡnh Ngụ (Nguyn Trói); Phn 1: Tỏc gi Tun 22 Tit 59 n tit 60 i cỏo bỡnh Ngụ (Nguyn Trói); Phn 2: Tỏc phm; Tớnh chun xỏc, hp dn ca bn thuyt minh Tun 23 Tit 61 n tit 63 Ta "Trớch dim thi tp" (Hong c Lng); c thờm: Hin ti l nguyờn khớ ca quc gia (Thõn Nhõn Trung); Bi vit s Tun 24 Tit 64 n tit 66 Khỏi quỏt lch s ting Vit; Hng o i Vng Trn Quc Tun (Ngụ S Liờn); c thờm: Thỏi s Trn Th (Ngụ S Liờn) Tun 25 Tit 67 n tit 69 Phng phỏp thuyt minh; Chuyn chc phỏn s n Tn Viờn (Nguyn D) Tun 26 Tit 70 n tit 72 Luyn vit on thuyt minh; Tr bi vit s 5; Ra bi vit s (hc sinh lm nh) Tun 27 Tit 73 n tit 75 Nhng yờu cu v s dng ting Vit; Hi trng C Thnh (trớch Tam Quc din ngha - La Quỏn Trung); c thờm: To Thỏo ung ru lun anh hựng (trớch Tam Quc din ngha - La Quỏn Trung) Tun 28 Tit 76 n tit 78 Tỡnh cnh l loi ca ngi chinh ph (trớch Chinh ph ngõm - ng Trn Cụn, bn dch ca on Th im); Túm tt bn thuyt minh Tun 29 Tit 79 n tit 81 Lp dn ý bi ngh lun; Truyn Kiu (Phn 1: Tỏc gi) Tun 30 Tit 82 n tit 84 Trao duyờn (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Ni thng mỡnh (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Phong cỏch ngụn ng ngh thut Tun 31 Tit 85 n tit 87 Chớ khớ anh hựng (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); c thờm: Th nguyn (trớch Truyn Kiu - Nguyn Du); Lp lun ngh lun; Tr bi vit s Tun 32 Tit 88 n tit 90 Vn bn hc; Thc hnh cỏc phộp tu t: phộp ip v phộp i Tun 33 Tit 91 n tit 93 Ni dung v hỡnh thc ca bn hc; Cỏc thao tỏc ngh lun; Tng kt phn Vn hc Tun 34 Tit 94 n tit 96 Tng kt phn Vn hc; ễn phn Ting Vit Tun 35 Tit 97 n tit 99 ễn phn Lm vn; Luyn vit on ngh lun Tun 36 Tit 100 n tit 102 Bi vit s (kim tra hc kỡ II); Vit qung cỏo Tun 37 Tit 103 n tit 105 Tr bi vit s 7; Hng dn hc hố Tiết:1-2 Ngày soạn: Tổng quan văn học việt nam A Mục tiêu: I/ Chuẩn kiến thức kỹ : Kiến thức: - Giúp học sinh nắm đợc kiến thức chung nhất, tổng quan hai phận VHVN trình phát triển VHVN - Nắm vững hệ thống vấn đề: + Thể loại văn học + Con ngời văn học Kỹ năng: Tổng hợp kiến thức văn học Thái độ : Nghiêm túc tiếp thu giảng II/ Nâng cao mở rộng : B.Ph ơng pháp : Làm việc với SGK, đặt câu hỏi, gợi mở C.Chuẩn bị GV, HS: a.Chuẩn bị GV: soạn giáo án, nghiên cứu tài liệu b.Chuẩn bị HS: Đọc SGK, soạn D.Tiến trình lên lớp: ổn định: Kiểm tra cũ: Bài mới: a Đặt vấn đề: Lịch sử văn học dân tộc lịch sử tâm hồn dân tộc Để cung cấp cho em nét lớn văn học nớc nhà, tìm hiểu tổng quan văn học Việt Nam b Triển khai Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức HĐ1 ? Em hiểu tổng quan I Các phận hợp thành văn học Việt Nam Nội dung VHVN - VHVN có hai phận: + VHDG ? Hãy cho biết phận hợp + VH viết thành VHVN -> phát triển song song có mối quan hệ mật thiết với ? Thế VHDG ? Thể loại Đặc trng VHDG Văn học dân gian : - VHDG sáng tác tập thể truyền miệng nhân dân lao động - Thể loại: SGK - Đặc trng: Tính truyền miệng, tính tập thể gắn với sinh hoạt đời sống cộng đồng ? khác VHDG VH Văn học viết: viết a Chữ viết VHVN: - VH viết: + Chữ Hán + Chữ Nôm + Chữ Quốc ngữ b Hệ thống thể loại VH viết: SGK HĐ2 II Quá trình phát triển VH viết Việt Nam: ? Nhìn cách tổng quát VH viết - Chia làm thời kỳ: Việt Nam đợc chia làm thời kỳ Văn học trung đạ i: lớn - VH có nhiều chuyển biến qa ? Nêu nét văn học giai đoạn lịch sử khác nhau, gắn trng đại Việt Nam liền với trình dựng nớc giữ nớc có quan hệ giao lu với nhiều văn học - VH viết chữ Hán chữ Nôm - Tiếp nhận hệ thống thể loại thi pháp văn học Trung Quốc - Tác giả tác phẩm tiêu biểu: SGK - Nội dung: yêu nớc nhân đạo Văn học đại: - VHHĐ có: + Tác giả: xuất đội ngũ ? Phân biệt giống khác nhà văn, nhà thơ chuyên VHTĐ VHHĐ nghiệp + Đời sống văn học: sôi nổi, động ? Văn học thời kỳ đợc chia làm + Thể loại: có nhiều thể loại giai đoạn nét giai đoạn + Thi pháp: lối viết thực + Nội dung: tiếp tục nội dung văn học dân tộc tinh thần yêu nớc nhân đạo HĐ3 - giai đoạn: SGK ? Mối quan hệ ngời với III Con ng ời Việt Nam qua văn giới tự nhiên đợc thể nh học: văn học Con ng ời Việt Nam quan hệ với giới tự nhiên: - Tình yêu thiên nhiên nội dung quan trọng VHVN + Trong văn học dân gian: thiên nhiên tơi đẹp, đáng yêu: đa, bến nớc, vầng trăng + VHTĐ: hình tợng thiên nhiên gắn với lý tởng đạo đức, thẩm mỹ: tùng, cúc ? Con ngời Việt Nam với quốc gia dân tộc đợc phản ánh nh văn học - Yê nớc: yêu quê hơng, tự hào truyền thống văn hoá dân tộc, lịch sử dựng nớc giữ nớc, ý chí căm thù giặc, tinh thần hi sinh độc tự tổ quốc ? Trải qua thời kỳ lịch sử khác văn học, ngời VN có ý thức thân ? Vậy, nhìn chung xây dựng mẫu ngời lý tởng ngới VN đợc văn học xây dựng + VHHĐ: thể tình yêu quê hơng, đất nớc, yêu sống, đặc biệt tình yêu đôi lứa Con ng ời Việt Nam quan hệ với quốc gia dân tộc - Chủ nghĩa yêu nớc nội dung tiêu biểu- giá trị quan trọng VHVN + VHTĐ: ý thức sâu sắc quốc gia dân tộc, truyền thống văn hiến lâu đời dân tộc + VHHĐ: yêu nớc gắn liền với đấu tranh lý tởng XHCN 3.Con ng ời Việt Nam quan hệ với xã hội: - Xây dựng xã hội tốt đẹp ớc muốn ngàn đời dân tộc Việt Nam Nhiều tác phẩm thể ớc mơ xã hội công tốt đẹp -> Nhìn thẳng vào thực với tinh thần nhận thức phê phán cải tạo xã hội truyền thống lớn văn học VN - Cảm hứng xã hội sâu đậm tiền đề cho hình thành CNHT( từ 1930- nay) CNNĐ văn học dân tộc 4.Con ng ời VN ý thức thân - VHVN ghi lại trình tìm kiếm lựa chọn giá trị để hình thành đạo lý làm ngời dân tộc VN Các học thuyết nh: N-P-L t tởng dân gian có ảnh hởng sâu sắc đến trình + Trong hoàn cảnh đặc biệt, ngời VN thờng đề cao ý thức cộng đồng + giai đoạn cuối kỷ XVIIIđầu TK XIX, giai đoạn 19301945, thời kỳ đổi từ 1986nay -> VH đề cao ngời cá nhân - Văn học xây dựng đạo lý làm ngời với nhiều phẩm chất tốt đẹp nh: nhân ái, thỷ chung, tình nghĩa, vị tha, đức hi sinh nghiệp nghĩa 4.Cũng cố : phận hợp thành văn học VN Một số nội dung chủ yếu VHVN Tiến trình lịch sử Văn học VN 5.Dặn dò : Nắm vững nội dung cơp học Soạn mới: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ E Rút kinh nghi m : Giáo án văn10,11, 12 năm CB chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ ĐT 0168.921.8668 Tiết thứ: Ngày soạn: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ A.Mục tiêu: I/ Chuẩn kiến thức kỹ : Kiến thức : Giúp học sinh nắm đợc kiến thức hoạt động giao tiếp ngôn ngữ, nhân tố giao tiếp, hai trình hoạt động giao tiếp Kỹ : Biết xác định nhân tố giao tiếp hoạt động giao tiếp, nâng cao lực giao tiếp nói, viết lực phân tích, lĩnh hội giao tiếp Thái độ : nghiêm túc tiếp thu giảng II/ Nâng cao mở rộng : B.Ph ơng pháp : Nêu vấn đề, đàm thoại, phân tích, giải thích C.Chuẩn bị GV, HS: a Chuẩn bị GV: soạn giáo án, đọc tài tài liệu b Chuẩn bị HS: học cũ, đọc SGK, soạn D.tiến trình lên lớp: ổn định: Kiểm tra cũ: không 3.Bài mới: a Đặt vấn đề: Trong sống hàng ngày để đạt đợc kết cao trình giao tiếp ngời cần sử dụng phơng tiện ngôn ngữ Bởi giao tiếp phụ thuộc vào hoàn cảnh, nhân vật giao tiếp Vậy, để hiểu rõ diều tìm hiểu bài: Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ b Triển khai mới: Hoạt động thầy trò Nội dung kiến thức - HĐ1 HS đọc văn - sgk I Thế hoạt động giao tiếp trả lời câu hỏi ngôn ngữ: ? Hoạt động giao tiếp đợc văn Tìm hiểu văn bản: ghi lại diễn nhân - Nhân vật giao tiếp: vua Trần - Các vật giao tiếp nào? hai bên có cơng Bô lão vị quan hệ với -> vị khác -> ngôn ngữ giao tiếp khác nhau: ? Ngời nói nhờ ngôn ngữ biểu đạt + từ xng hô( bệ hạ) nội dung t tởng, tình cảm + Từ thể thái độ( xin, tha ) ngời đối thoại làm để lĩnh hội - Nhân vât tham gia giao tiếp phải đợc nội dung ? hai bên đổi vai đọc nghe xem ngời nói nói để giao tiếp cho nh giải mã lĩnh hội nội dung - Ngời nói ngời nghe đổi vai cho nhau: + vua nói -> bô Lão nghe + bô Lão nói -> Vua nghe - Hoàn cảnh giao tiếp: + đất nớc bị giặc ngoại xâm đe doạ -> địa diểm cụ thể: Điện Diên Hồng - Nội dung giao tiếp: ? Hoạt động giao tiếp diễn + Hoà hay đánh -> vấn đề hệ trọng hoàn cảnh ? Nội dung hay quốc gia dân tộc, hoạt động đề cập đến vấn đề ? hoạt động có đạt đợc mục đích không -HS đọc văn bản, tìm hiểu trả lời câu hỏi sgk HĐ2 ? Qua việc tìm hiểu hai văn trên, em cho biết hoạt động giao tiếp GV hớng dẫn HS làm mạng sống ngời - Mục đích giao tiếp: + Bàn bạc để tìm thống sách lợc đối phó với quân giặc Tìm hiểu văn tổng quan văn học Việt Nam - Nhân vật giao tiếp: + Tác giả viết sgk-> có tuổi, có vốn sống, có trình độ hiểu biết cao + HS -> (ngc lại với t/g viết sgk) - Hoàn cảnh giao tiếp: Có tổ chức giáo dục, nhà trờng - Nội dng giao tiếp: +lĩnh vực văn học + Đề tài: tổng quan VHVN +Vấn đề bản: *các phận hợp VHVN *Quá trình p/t VHVN *Con ngời VN qua văn học - Mục đích: cung cấp tri thức cho ngời đọc - Phơng tiện cách thức giao tiếp + Dùng thuật ngữ văn học + Câu văn mang đặc điểm văn khoa học: hệ thống đề mục lớn, nhỏ + Kết cấu văn mạch lạc rõ ràng II kết luận: - HĐGT hoạt động trao đổi thông tin ngời xã hội, đợc tioến hành chủ yếu phơng tiện ngôn ngữ ( dạng nói dạng viết) nhằm thực mục đích nhận thức, tình cảm - Mỗi hoạt động giao tiếp gồm hai trình: + Tạo lập văn + Lĩnh hội văn -> Hai trình diễn quan hệ tơng tác - Trong hoạt động giao tiếp có chi phối nhân tố: nhân vật, hoàn cảnh, nội dung, mục đích, phơng tiện cách thức giao tiếp III Luyện tập: - Làm tập 4-5 sgk Cũng cố : Các nhân tố giao tiếp Quá trình hoạt động giao tiếp Dặn dò : nắm vững nội dung học Soạn bài: khái quát văn học dân gian Việt Nam E.Rút kinh nghiệm : 10 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 Giáo án văn10,11, 12 năm CB chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ ĐT 0168.921.86.68 103 Giáo án văn 10,11,12 năm CB chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ ĐT 01689218668 Gs Nguyên Văn Hiệp - Phạm Văn Tín Giáo án văn 10,11, 12 năm CB chuẩn kiến thức kỹ Liên hệ ĐT 0168.921.8668 104
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới, Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới, Giáo án ngữ văn 10 cả năm chuẩn kiến thức mới