tiểu luận cao học sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

33 1,002 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 29/07/2016, 12:57

Trong thời đại bùng nổ thông tin, xã hội ngày càng phát triển như hiện nay thì khái niệm về marketing không còn xa lạ gì đối với tất cả những ngành kinh tế thông thường trong xã hội. Tuy nhiên đối với lĩnh vực xuất bản thì nó lại là một khái niệm khá mới mẻ. Trước đây, khi theo cơ chế bao cấp xuất bản phẩm được làm ra đều không cần lo lắng về nguồn tiêu thụ. Nhưng hiện nay, nền kinh tế nước ta có những chuyển biến tích cực, trước sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường có sự quản lý của nhà nước với những biến động không ngừng thì vấn đề đầu ra, nguồn tiêu thụ cho các sản phẩm lại trở thành bài toán nan giải cho ngành xuất bản. Không chỉ đảm nhiệm vai trò truyền bá văn hóa tư tưởng, mà xuất bản với tư cách là một ngành sản xuất, kinh doanh nên việc sử dụng chiến lược marketing trong hoạt động sản xuất, kinh doanh là một vấn đề tất yếu. Marketing ngày càng trở thành một hệ thống chức năng có vị trí quan trọng đối với tất cả các doanh nghiệp trên nhiều góc độ. Marketing giúp cho doanh nghiệp linh hoạt trong kinh doanh, nắm bắt được thời cơ, nhu cầu của khách hàng, từ đó tìm cách thỏa mãn nhu cầu đó, chiến thắng trong cạnh tranh và thu được lợi nhuận kinh tế cho đơn vị. Trong những năm gần đây đã có rất nhiều nhà xuất bản nhanh chóng áp dụng chiến lược marketing vào trong sản xuất kinh doanh xuất bản phẩm. Nắm bắt được điều đó nhà xuất bản thông tin truyền thông cũng đã có những chiến lược marketing hiệu quả cho riêng mình. Và có hoạch định marketing của nhà xuất bản. Quyết định sản phẩm trong hoạt động marketing của nhà xuất bản đã đem lại những hiệu quả tích cực cho nhà xuất bản thông tin truyền thông. Bài tiểu luận MỤC LỤC A MỞ ĐẦU………………………………………………………… I.Lý chọn đề tài………………………………………………………1 II Mục đích nhiệm vụ đề tài…………………………………….2 III Giới hạn đề tài………………………………………………… IV Phương pháp nghiên cứu………………………………………… B.NỘI DUNG………………………………………………… Chương I Những quan điểm sứ mệnh giai cấp công nhân…….4 1.Khái niệm giai cấp công nhân…………………………………….4 Định nghĩa giai cấp công nhân…………………………………… Vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân:………………………… 4.Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân…………………………… 4.1 Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân………………………………………………………… 4.2 Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân…………9 Chương II:Giai cấp công nhân Việt Nam phát triển trình công nghiệp hóa – đại hóa đất nước theo định hướng XHCN ………………………………………………………………………… 11 Sự đời phát triển giai cấp công nhân Việt Nam………… 11 Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Việt Nam trình nghiệp công nghiệp hóa đại hóa………………………………….12 3.Giai cấp Công nhân Việt Nam nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa ………………………………………………………………… 14 3.1Thực trạng giai cấp công nhân nay………………………… 14 3.2 Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm củng cố phát triển giai cấp công nhân nay……………………………………………….16 Bài tiểu luận C KẾT LUẬN…………………………………………………………23 D Tài liệu tham khảo…………………………………………………25 Bài tiểu luận MỞ ĐẦU I.Lý chọn đề tài Lịch sử đấu tranh giai cấp để xây dựng xã hội văn minh hạnh phúc giàu mạnh qua thời kỳ để chứng tỏ giai cấp Công nhân giai cấp tiên tiến nhất, đại diện cho giáo tầng khác xã hội Trước khủng hoảng sụp đổ chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên Xô, nhiều người bộc lộ dao động hoài nghi sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Bọn hội lực chống cộng có hội để phủ nhận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, vai trò lãnh đạo Đảng Cộng sản chủ nghĩa xã hội Vì vấn đề sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân, bối cảnh lịch sử đặt cách thiết phương diện lý luận lẫn thực tế Trong công nay, công công nghiệp hóa-hiện đại hóa diễn toàn giới, chủ nghĩa xã hội thời kỳ thoái trào, thời đại ngày thời đại độ từ Chủ nghĩa Tư Bản lên Chủ nghĩa xã hội phạm vi toàn giới có nhiều biến động tiêu cực Thì vấn đề làm sáng tỏ sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân đặt thiết hết, kể phương diện lý luận lẫn thực tiễn Giai cấp công nhân có sứ mệnh lịch sử vô trọng đại, xóa bỏ xã hội cũ, lạc hậu, xây dựng xã hội tiến bộ, giải phóng giai cấp đồng thời giải phóng toàn nhân loại phạm vi toàn giới Ngày đứng trước tình hình phát triển đất nước giới, nhân loại bước vào thiên niên kỷ mới, nhiều ý kiến đặt cho việc xây dựng phát triển giai cấp công nhân Đảng ta khẳng định giai cấp công nhân Việt Nam lực lượng đầu nghiệp công nghiệp hóa (CNH), đại hóa (HĐH) đất nước Vì thế, sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân rõ văn kiện Đại hội Đại biểu Bài tiểu luận toàn quốc mà mộ đề tài nghiên cứu khoa học nhiều nhà lý luận, nhà nghiên cứu lịch sử nhiều hệ công nhân, sinh viên Vì vậy, thân mạnh dạng chọn đề tài “sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân hướng phát triển trình công nghiệp hóa- đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta” II Mục đích nhiệm vụ đề tài Góp phần làm sáng tỏ nhận thức tầm hiểu biết sinh viên lý luận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân hướng phát triển trình công nghiệp hóa - đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta Đi sâu phân tích, nghiên cứu có hệ thống quan điểm liên hệ thực tế tình hình giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp CNH-HĐH III Giới hạn đề tài Đề tài nằm phạm vi nghiên cứu sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nghiệp Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa Việt Nam IV Phương pháp nghiên cứu Tìm hiểu, khái quát đề tài Sưu tầm sách báo nói sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân nghiệp công nghiệp hóa- đại hóa Kết hợp phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử V Đóng góp đề tài Thông qua đề tài thấy rõ nhiệm vụ, vai trò sứ mệnh trọng đại giai cấp công nhân Việt Nam nghiệp công nghiệp hóa đại hóa đất nước Bài tiểu luận B.NỘI DUNG CHƯƠNG I Những quan điểm sứ mệnh giai cấp công nhân Nói cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xóa bỏ chế độ chủ nghĩa tư bản, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng hoàn toàn giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thể nhân loại thoát khỏi áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng xã hội cộng sản văn minh Ph.Ănghen viết: “Thực sứ mệnh giải phóng giới ấy, sứ mệnh giai cấp vô sản đại” V.I.Lênin rõ: “Điểm chủ yếu học thuyết Mác chỗ làm sáng tỏ vai trò lịch sử giới giai cấp vô sản người xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa” Theo lý luận C.Mác, giai cấp công nhân trước hết phải sản phẩm sản xuất công nghiệp đại Sự trưởng thành giai cấp công nhân phải gắn liền với phát triển nển sản xuất đại công nghiệp, với ý nghĩa đó, giai cấp công nhân phải người thực có trình độ chuyên môn lực trí tuệ cao, phận ưu tú lực lượng tiên phong so với giai cấp tầng lớp khác xã hội Có thể hiểu cách tổng quát, giai cấp công nhân trí thức Chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa, quy luật phát triển không đồng chủ nghĩa tư gắn đặc điểm thời kỳ V.I.Lênin phát qui luật đặc thù cách mạng vô sản Người cách mạng vô sản nổ thắng lợi chí nước công nghiệp chưa phát triển hệ thống tư chủ nghĩa Tuy nhiên, sau cách mạng vô sản giành thắng lợi, để thiết lập chuyên toàn giai cấp công nhân nói chung, phận công nhân ưu tú tiên tiến Bài tiểu luận nhất: công nhân công nghiệp, công nhân thành thị, Người viết: “Nhân tố đảm bảo thắng lợi chuyên vô sản, xét đến cùng, suất lao động cao tiêu chí dân chủ kiểu hẳn, vượt trội so với chủ nghĩa tư bản” 1.Khái niệm giai cấp công nhân Dù khái niệm giai cấp công nhân có nhiều tên gọi khác theo Mác Ăngghen mang hai thuộc tính bản: - Về phương thức lao động,phương thức sản xuất, người lao động trực tiếp hay gián tiếp vận hành công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày đại xã hội hóa cao - Về vị trí quan hệ sản xuất tư chủ yếu, người lao động tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư bị nhà tư bóc lột giá trị thặng dư Tiêu chí thứ hai nói lên đặc điểm giai cấp công nhân chế độ tư nên Mác Ăngghen gọi giai cấp công nhân giai cấp vô sản Định nghĩa giai cấp công nhân Xuất phát từ khái niệm Mác Ăngghen định nghĩa giai cấp công nhân sau: Giai cấp công nhân tập đoàn người ổn định, hình thành phát triển gắn liền với sản xuất công nghiệp ngày đại kinh tế tri thức ngày phát triển với trình độ xã hội hóa cao rộng lớn; lực lượng sản xuất tiên tiến thời đại giai cấp thống trị trị, giai cấp lãnh đạo toàn xã hội đấu tranh lật đổ ách tư bản, nghiệp sáng tạo xã hội mới, toàn đấu tranh để thủ tiêu toàn giai cấp… Từ cách tiếp cận định nghĩa giai cấp Việt Nam sau: Giai cấp công nhân Việt Nam tập đoàn người, mà lao động họ gắn với Bài tiểu luận sản xuất kinh doanh, dịch vụ công nghiệp đại, thu nhập chủ yếu họ làm công ăn lương, lực lượng sản xuất chủ yếu lực lượng lãnh đạo nghiệp công nghiệp hoá đại hóa gắn liền với phát triển kinh tế trí thức nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân : Một phát vĩ đại Mác, Ăngghen sớm biết tách riêng giai cấp vô sản đời từ khối quần chúng bị áp bức, phát vị trí đặc biệt xu hướng lịch sử Từ khẳng định sứ mệnh lớn Giai cấp vô sản phương pháp thực sứ mệnh Lý luận sứ mệnh lịch sử Giai cấp công nhân vấn đề chủ yếu chủ nghĩa Mác- Lênin Nó Mác, Ăngghen luận chứng cách khoa học xuyên suốt nhiều tác phẩm Lênin tiếp tục phát triển điều kiện lịch sử Ngay từ cuối năm 1944, tác phẩm “góp phần phê phán triết học” Pháp quyền Hê-Ghen, lần Mác nêu lên vấn đề sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản điều kiện mà qua xóa bỏ mối quan hệ bóc lột Tư chủ nghĩa, thiết lập quan hệ xã hội Đến “Tuyên ngôn Đảng cộng sản” “Tư bản” lý luận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phát triển đến mức độ định “ Tuyên ngôn Đảng cộng sản” khái quát lý luận phong trào Tư chủ nghĩa vạch rõ sở kinh tế cấu xã hội xu hướng tiếp tục phát triển nó, đặt sở cho việc giải thích vai trò giai cấp công nhân việc xây dựng chủ nghĩa xã hội Đến thời kì này, nhiều phạm trù, khái niệm xác lập sau tiếp tục phát triển Bài tiểu luận Trong điều kiện Lênin phát triển lý luận Maxit giai cấp công nhân là: “điều chủ yếu học thuyết Mác” Trong tất giai đoạn đấu tranh giới mới, chủ nghĩa cộng sản, giai cấp công nhân lãnh tụ phong trào cách mạng, người lãnh đạo nhân dân lao động” Lênin cụ thể hóa lãnh đạo giai cấp công nhân điều kiện cách mạng vô sản chuyên vô sản Lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân thể số luận điểm sau: + Giai cấp công nhân người đào mộ chôn chủ nghĩa tư người sáng tạo xã hội + Giai cấp công nhân lãnh đạo phong trào cách mạng giải phóng quần chúng bị áp xã hội + Lợi ích giai cấp tư sản vô sản đối lập không điều hòa Cuộc đấu tranh giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản tất yếu dẫn đến chuyên vô sản + Giai cấp vô sản phải hiểu rõ sứ mệnh Chủ nghĩa Mác-Lênin điều kiện có, để giai cấp vô sản từ giai cấp “tự nó’ chuyển thành giai cấp”vì nó” + Sự đời Đảng Cộng sản tất yếu khách quan, Đảng Cộng sản sản phẩm kết hợp chủ nghĩa Mác-Lênin với phong trào công nhân nhân tố định thực thắng lợi sứ mệnh lịch sử giai cấp vô sản” vai trò, sứ mệnh giai cấp vô sản” vấn đề trung tâm suốt đấu tranh trị- tư tưởng lâu dài liệt từ chủ nghĩa Mác- Lênin đời giai đoạn phát triển sau Hình thức phổ biến phủ nhận vai trò giai cấp vô sản công kích khái niệm khoa học Mác, Ăngghen giai cấp giai cấp vô sản Bài tiểu luận Một số người nêu lên tư tưởng “phi kinh tế” giai cấp để xóa mờ quan niệm chủ nghĩa Mác cho giai cấp vừa phạm trù kinh tế vừa phạm trù xã hội Không thể khẳng định giai cấp vô sản cách tủy tiện, không tính đến vấn đề chiếm hữu – sở hữu tư liệu sản xuất, nữ lại coi tượng tâm lý Một số người khác lại cho giai cấp công nhân xác định rõ rang Điểm tựa luận điểm xuyên tạc phạm trù giai cấp nói chỗ không xem quan hệ sở hữu tư liệu sản xuất tiêu chuẩn khách quan để xem xét sản xuất Ngày trước phát triển mạnh mẽ cách mạng khoa học – kỹ thuật hệ mà tạo ra, lập luận phổ biến chống lại lãnh đạo giai cấp công nhân cho lý luận Mác – Lênin vấn đề lỗi thời, giai cấp vô sản bị xói mòn, chí tiêu vong trước phát triển cách mạng Khoa học kỹ thuật Theo họ, cách mạng Khoa học kỹ thuật tạo biến đổi sâu sắc phân công lao động xã hội, tượng “trí thức hóa lao động” phát triển mạnh tỷ lệ lao động ngày tăng cao so với lao động chân ta, cấu xã hội chủ nghĩa xã hội thay đổi mạnh Họ cho vai trò kinh tế giai cấp công nhân giảm dần tương lai, giai cấp công nhân biến Một số nhà lý luận tư sản khác không đồng ý giai cấp công nhân biến Một số nhà lý luận tư sản khác không đồng ý giai cấp công nhân biến mất, lại cho giai cấp công nhân không nhân vật chủ yếu lịch sử Cách mạng khoa học kỹ thuật có đem đến biến đổi phân công lao động xã hội nội dung, phương thức lao động, thành phần giai cấp vô sản Thế điều hoàn toàn “không xóa mờ” quan hệ sản xuất Tư chủ nghĩa mâu thuẫn lao động với tư Trí thức không giai cấp mà tẩng lớp đặc biệt thuộc nhiều giai cấp khác Sự ngăn cách lao Bài tiểu luận động chân tay lao động trí óc sai lầm lý luận Cách mạng khoa học kỹ thuật làm cho thành phần giai cấp công nhân thêm đa dạng, bao gồm lao động chân tay lao động trí óc, lao động khu vực sản xuất vật chất dịch vụ… Quá trình trí thức hóa phát triển đưa tới tầng lớp đặc biệt giai cấp công nhân không xóa bỏ giai cấp công nhân Nhìn chung cách mạng Khoa học kỹ thuật làm cho giai cấp công nhân phát triển số lượng lẫn chất lượng Ngày nay, sau sụp đổ mô hình Chủ nghĩa xã hội nhiều nước, nhà lý luận tư sản lại lần cao giọng cho họ nói “những lời cuối cho Mác” (“the last words to Mark”) cho lý luận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sự sụp đổ mô hình chủ nghĩa xã hội số nước vừa qua sụp đổ chủ nghĩa Mác lý luận sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Trái lại, nhiều nguyên nhân khủng hoảng sụp đổ xuất phát từ chỗ không nắm vững vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân không thực chuyên vô sản cách đắn, mơ hồ mâu thuẫn giai cấp bình diện giới Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân địa vị kinh tế - xã hội qui định 4.1 Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân - Nền Công Nghiệp ngày đại Chủ nghĩa tư Chủ nghĩa xã hội tạo cách khách quan cho giai cấp công nhân có đặc điểm mà không giai cấp tầng lớp có được, kể trí thức Chủ nghĩa Mác- Lênin nhận định rằng, giai cấp công nhân vừa sản phẩm Bài tiểu luận Về kinh tế: phận nhỏ công nhân tri thức có thu nhập cao, phận công nhân doanh nghiệp Nhừ nước có sô lĩnh vực có tính độc quyền có mức thu nhập khá, lại phần lớn công nhân nước ta có mức thu nhập thấp Về trị - xã hội: công nhân có địa vị tầng lớp tri thức, tầng lớp công chức Ngay doanh nghiệp Nhà nước, quyền lực vai trò công nhân bị hạn chế Trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức Đảng tổ chức thiếu hụt bị hạn chế hoạt động, công nhân thường bị giới chủ chèn ép, quản lý chặt chẽ, khả đấu tranh với ông chủ dù bảo vệ quyền lợi đáng Tuy nhiên, giai cấp công nhân số hạn chế Đó phát triển giai cấp công nhân chưa đáp ứng yêu cầu số lượng cấu trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật nghề nghiệp nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa hội nhập kinh tế quốc tế Thiếu nghiêm trọng chuyên gia kỹ thuật, cán quản lý giỏi, công nhân hành nghề Tác phong công nghiệp kỹ thuật lao động nhiều hạn chế Đa phần công nhân từ nông dân mà ra, chưa đào tạo có hệ thống Một số phận công nhân chậm thích nghi với chế thị trường Địa vị trị giai cấp công nhân chưa thể đầy đủ Giai cấp công nhân hạn chế phát huy vai trò nòng cốt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ tri thức lãnh đạo Đảng Giác ngộ giai cấp lĩnh trị công nhân chưa đồng đều, hiểu biết sách, pháp luật nhiều hạn chế Tỷ lệ Đảng viên cán lãnh đạo xuất thân từ công nhân thấp Một phận công nhân chưa thiết tha phấn đấu vào Đảng tham gia hoạt động tổ chức trị - xã hội Nhìn tổng quát, lợi ích Bài tiểu luận phận công nhân hưởng chưa tương xứng với thành tựu công đổi đóng góp mình, việc làm, đời sống vật chất tinh thần công nhân có nhiều khó khăn, đặc biệt phận công nhân lao động giản đơn doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước Nguyên nhân tình hình trên: trình đổi phát triển kinh tế xã hội mở giai đoạn lịch sử phát triển giai cấp công nhân Tuy nhiên hạn chế yếu phát triển kinh tế xã hội ảnh hưởng không nhỏ đến việc làm, đời sống tư tưởng, tình cảm công nhân Đảng có trọng đến giai cấp công nhân quan tâm chưa đầy đủ, chưa ngang tầm với vị trí, vai trò giai cấp công nhân thời kỳ Nhà nước ban hành nhiều sách pháp luật xây dựng giai cấp công nhân, sách pháp luật nhiều hạn chế bất cập Công đổi đất nước, định hướng Xã hội chủ nghĩa Đảng ta khởi xướng thu thành tựu to lớn, có ý nghĩa quan trọng Giai cấp công nhân đầu xây dựng xã hội mới, việc xây dựng xã hội mới, việc xây dựng sở vật chất kỹ thuật, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh Đó chứng rõ lực lãnh đạo giai cấp công nhân nước ta, vai trò lực lượng xã hội thay nghiệp… “lãnh đạo thành công công xây dựng xã hội mới, nhân dân lao động làm chủ đất nước phấn đấu cho sống ấm no, tự do, hạnh phúc” 3.2 Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm củng cố phát triển giai cấp công nhân Xuất phát từ lịch sử, truyền thống thực trạng giai cấp công nhân Việt Nam, từ yêu cầu nghiệp Công nghiệp hóa- đại hóa đất Bài tiểu luận nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, cần phải xác định phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm củng cố, phát triển giai cấp công nhân Việt Nam cách toàn diện đồng bộ, Công nghiệp hóa- đại hóa không đơn vấn đề thay đổi kỹ thuật sản xuất, mà trình phát triển đất nước cách toàn diện bền vững Điều thể quan điểm, chủ trương Đảng Cộng sản Việt Nam Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ nghị hội nghị nhiệm kỳ (khóa VII) Đảng, nghị hội nghị lần thứu VII, BCH TW khóa VII nghị đại hội VIII Đảng Đại hội X Đảng rõ để thực thắng lợi mục tiêu "đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng đại", mục tiêu xây dựng giai cấp công nhân đến năm 2020 là: Theo Nghị Quyết Số 20-NQ/TW Ngày 28/1/2008 Hội Nghị Lần Thứ Sáu Ban Chấp Hành Trung Ương Khóa X: Nhiệm vụ giải pháp xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước 1- Tiếp tục nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận giai cấp công nhân điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước hội nhập kinh tế quốc tế Đổi tổ chức, tăng cường đầu tư, đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn giai cấp công nhân, hướng vào giải đáp vấn đề thực tiễn đặt ra: xu hướng phát triển giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá đất nước; vấn đề trí thức hoá giai cấp công nhân; công nhân tham gia sở hữu doanh nghiệp; mối quan hệ giai cấp công nhân với giai cấp, tầng lớp khác xã hội, đặc biệt liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức; phân hoá mối quan hệ nội giai cấp công nhân; vai trò lãnh đạo Bài tiểu luận giai cấp công nhân thông qua đội tiền phong Đảng Cộng sản Việt Nam thời kỳ mới; tổ chức hoạt động tổ chức đảng, tổ chức trị - xã hội doanh nghiệp; vai trò làm chủ giai cấp công nhân, quan hệ người sử dụng lao động nguời lao động; mối quan hệ đoàn kết, hợp tác giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp công nhân nước điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế; âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình" tuyên truyên phản động lực thù địch giai cấp công nhân; Qua cung cấp sở lý luận thực tiễn để đề chủ trương, giải pháp xây dựng giai cấp côngnhân phát triển toàn diện thời kỳ 2- Đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo nghề, bước trí thức hoá giai cấp công nhân Đẩy mạnh đào tạo, đào tạo lại bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp cho công nhân, đặc biệt công nhân trẻ, công nhân từ nông dân, công nhân nữ, nhằm phát triển số lượng, bảo đảm chất lượng, hợp lý cấu, để nước ta có đội ngũ công nhân có trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp ngày cao, có khả tiếp thu nhanh làm chủ công nghệ mới, nâng cao suất lao động, chất lượng hiệu sản xuất kinh doanh Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nhà kinh doanh có tài, có đức, nhà quản lý giỏi cán khoa học - kỹ thuật xuất thân từ công nhân có trình độ cao, có khả tiếp cận với công nghệ phương thức kinh doanh đại kinh tế thị trường, hội nhập Quy hoạch nguồn nhân lực, đào tạo đội ngũ cán kỹ thuật công nhân có trình độ cao để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành công nghiệp mới, đại Chú trọng đào tạo đội ngũ công nhân dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa Chú trọng Bài tiểu luận đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên dạy nghề Có sách để thành phần kinh tế tham gia đầu tư sở đào tạo nghề với phương tiện kỹ thuật đại Có sách khuyến khích liên kết sở đào tạo nghề doanh nghiệp đào tạo, đào tạo lại 3- Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao trình độ trị, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc cho giai cấp công nhân Cần nâng cao trình độ trị, ý thức giai cấp lĩnh trị, ý thức công dân, tinh thần dân tộc, gắn bó thiết tha với nghiệp cách mạng Đảng, dân tộc, với chế độ xã hội chủ nghĩa, ý chí vươn lên thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, tinh thần xây dựng bảo vệ Tổ quốc, tinh thần phấn đấu vươn lên ngang tầm thời đại điều kiện phát triển kinh tế tri thức hội nhập kinh tế quốc tế, tâm chiến thắng cạnh tranh, tinh thần đấu tranh xây dựng, tác phong công nghiệp kỷ luật lao động, lương tâm nghề nghiệp, cho công nhân Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ đảng hoạt động tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh công tác tuyên truyền, giáo dục công nhân; đảm bảo định hướng thống nội dung nâng cao hiệu công tác tuyên truyền, giáo dục từ Trung ương đến địa phương, sở Nhà nước đầu tư có sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư (được tính vào giá trị đầu tư hạch toán vào chi phí sản xuất) xây dựng hoạt động nhà văn hoá lao động, nhà văn hoá niên, câu lạc công nhân, hệ thống truyền thông đại chúng, nơi sinh hoạt tổ chức đảng, tổ chức công đoàn, niên, phụ nữ khu công nghiệp tập trung Bài tiểu luận 4- Bổ sung, sửa đổi, xây dựng thực nghiêm hệ thống sách, pháp luật để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, đáng công nhân; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân Rà soát, bổ sung, sủa đổi, xây dựng sách, pháp luật lao động, việc làm đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao thể chất cho công nhân; tập trung trước hết vào sách liên quan trực tiếp đến vấn đề xúc đặt việc làm đời sống công nhân Bổ sung, sửa đổi, xây dựng sách để phát huy nguồn lực trách nhiệm Nhà nước, người sử dụng lao động, tổ chức trị - xã hội, toàn xã hội công nhân việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân tương xứng với suất lao động đóng góp công nhân Nhà nước có sách đầu tư cho tỉnh, thành phố để xây dựng nhà công trình phúc lợi công cộng cho công nhân Đề cao trách nhiệm nguời sử dụng lao động việc chăm lo lợi ích, đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân; tính tự giác người sử dụng lao động công nhân thực sách, pháp luật Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát Nhà nước, tổ chức công đoàn tổ chức trị - xã hội khác doanh nghiệp; có chế tài xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm Tăng cường lãnh đạo Đảng, phát huy vai trò tổ chức công đoàn tổ chức trị - xã hội khác xây dựng giai cấp công nhân - Tăng cường lãnh đạo cấp uỷ đảng xây dựng giai cấp công nhân Khẩn trương xây dựng lãnh đạo thực có hiệu chiến lược giai cấp công nhân gắn với chiến lược phát triển đất nước thời kỳ công nghiệp hoá, đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế, bao gồm chủ Bài tiểu luận trương,chính sách lớn đào tạo, trí thức hoá công nhân; chuyển phận lớn lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp dịch vụ; vấn đề xuất lao động, kể doanh nghiệp Việt Nam đầu tư kinh doanh nước ngoài; vấn đề tạo nguồn để phát triển đảng bồi dưỡng đội ngũ cán lãnh đạo, quản lý hệ thống trị, quản lý sản xuất kinh doanh xuất thân từ công nhân; vấn đề nâng cao đời sống vật chất, tinh thần công nhân Phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo Đảng hiệu lực quản lý Nhà nước để giai cấp công nhân nòng cốt, với giai cấp nông dân đội ngũ trí thức, tăng cường liên minh công nhân - nông dân - trí thức, thực tảng khối đại đoàn kết toàn dân tộc Phát huy mạnh mẽ vai trò Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức trị - xã hội xây dựng giai cấp công nhân khối đại đoàn kết toàn dân tộc Tăng cường lãnh đạo Nhà nước xây dựng thực thi sách, pháp luật để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; giải có hiệu vấn đề xúc giai cấp công nhân Chú ý công tác bồi dưỡng, phát triển đảng công nhân Có chế, sách đẩy mạnh việc tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán ưu tú xuất thân từ công nhân, công nhân trực tiếp sản xuất, tăng dần tỉ lệ cán xuất thân từ công nhân máy lãnh đạo cấp Đảng, Nhà nước, Công đoàn tổ chức trị - xã hội khác Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng tạo hội phát triển cho cán công đoàn trẻ, cán niên có lực, trình độ phẩm chất đạo đức tốt xuất thân từ công nhân Lãnh đạo Đảng Nhà nước cấp phải thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe ý kiến công nhân công đoàn, tôn trọng phát huy vai trò chủ động, Bài tiểu luận sáng tạo tổ chức công đoàn Chú trọng lãnh đạo, tạo điều kiện để công đoàn phát huy tốt vị trí, vai trò Tiếp tục đổi mới, chỉnh đốn Đảng, nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức sở đảng doanh nghiệp Nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp, ngành đạo thực kiên quyết; bổ sung quy định chế tài cụ thể, đủ mạnh luật để thực nghiêm việc thành lập, hoạt động tổ chức sở đảng tổ chức trị - xã hội doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế; đồng thời coi trọng tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khuyến khích chủ doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước đồng tình, ủng hộ, tạo điều kiện để tổ chức đảng tổ chức trị - xã hội thành lập, hoạt động thuận lợi Đẩy mạnh bồi dưỡng phát triển đảng trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, trường đào tạo nghề công nhân, trọng phát triển đảng doanh nghiệp đảng viên để tạo nguồn thành lập tổ chức sở đảng phần lớn doanh nghiệp Có sách động viên vật chất, khuyến khích tinh thần đội ngũ cán đảng doanh nghiệp Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao lực, phẩm chất đạo đức, lĩnh trị, nhiệt tình, tâm huyết kỹ công tác cho cán đảng doanh nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động tổ chức đảng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, xây dựng doanh nghiệp thịnh vượng Có nhiều hình thức tăng cường phát triển đảng viên doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, làm nòng cốt xây dựng tổ chức sở đảng, công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Bài tiểu luận Xây dựng tổ chức công đoàn lớn mạnh, phát huy vai trò công đoàn xây dựng giai cấp công nhân Đổi mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động tổ chức công đoàn cấp Nghiên cứu việc quy định cấu đại diện công đoàn vào thường vụ cấp uỷ nơi có nhiều khu công nghiệp, đông công nhân Các cấp công đoàn cần hướng mạnh hoạt động sở, lấy sở làm địa bàn hoạt động chủ yếu, lấy công nhân, viên chức, lao động làm đối tượng vận động, lấy chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, đáng công nhân, viên chức, người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội làm mục tiêu hoạt động Công đoàn cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao giác ngộ giai cấp, lĩnh trị, ý thức tự lực, tự cường, tinh thần cảnh giác cách mạng, kiên định đường xã hội chủ nghĩa cho công nhân; tập hợp trí tuệ công nhân để tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi thực sách, pháp luật Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán công đoàn sở, chủ tịch công đoàn sở doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trình độ trị, hiểu biết sách, pháp luật lao động kỹ công tác Sớm sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn để phù hợp, tương thích với quy định Hiến pháp, Bộ luật Lao động, Luật Doanh nghiệp cảc văn pháp luật có liên quan; xác định rõ vị trí, chức năng, quyền chế đảm bảo để công đoàn thực tốt chức thời kỳ Việc thu kinh phí công đoàn doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế thực theo quy định Luật Công đoàn Chính phủ; sử dụng cho việc đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ trị, chuyên môn, sinh hoạt văn hoá, thi đua, khen thưởng, Bài tiểu luận phúc lợi xã hội hoạt động khác công nhân doanh nghiệp đó, kể việc trả lương phụ cấp lương cho cán công đoàn doanh nghiệp Đổi nội dung, phương thức nâng cao chất lượng đào tạo cán công đoàn Củng cố, nâng cao chất lượng dạy học Trường Đại học Công đoàn, Trường Đại học Tôn Đức Thắng Tăng cường mở rộng quan hệ đoàn kết, hợp tác quốc tế với giai cấp công nhân công đoàn nước toàn giới Đổi mạnh mẽ tổ chức, nội dung phương thức hoạt động tổ chức công đoàn doanh nghiệp Không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động công đoàn sở, để công đoàn thực chỗ dựa vững công nhân doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, có sức hấp dẫn người lao động tạo đồng tình, ủng hộ người sử dụng lao động Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để nâng cao hiệu công tác nữ công công đoàn doanh nghiệp khu công nghiệp Sớm bổ sung chế, sách bảo vệ cán công đoàn sở chế độ phụ cấp trách nhiệm cho cán công đoàn sở - Đổi nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam doanh nghiệp Đổi nội dung phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam doanh nghiệp nhà nước Đổi nội dung, phương thức hoạt động, đa dạng hoá loại hình, hình thức tập hợp, vận động niên làm việc Bài tiểu luận doanh nghiệp tư nhân doanh nghiệp có vốn đầu tư nước tham gia hoạt động Đoàn Hội Hoạt động Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam doanh nghiệp cần tập trung vào việc tạo điều kiện, không ngừng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn kỹ nghề nghiệp, cổ vũ khơi dậy tiềm sáng tạo niên công nhân; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để phối hợp với tổ chức công đoàn bảo vệ có hiệu quyền lợi ích, tư vấn, hỗ trợ mặt pháp lý bảo vệ niên công nhân quyền lợi ích hợp pháp, đáng bị xâm phạm Bài tiểu luận C KẾT LUẬN Nội dung sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân xóa bỏ chế độ Tư chủ nghĩa , xóa bỏ chế độ người bóc lột người giải phóng giai cấp công nhân , nhân dân lao động toàn thể nhân loại khỏi áp bóc lột, nghèo nàn, lạc hậu, xây dựng Xã hội Cộng sản Chủ nghĩa văn minh Ở nước ta, giai cấp công nhân trước hết phải cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân phải lãnh đạo cách mạng thông qua đội tiên phong Đảng Cộng Sản Việt Nam, đấu tranh giành quyền, thiết lập chuyên dân chủ nhân dân Trong giai đoạn Cách mạng xã hội chủ nghĩa, giai cấp công nhân bước lãnh đạo nhân dân lao động xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội, không người bóc lột người, giải phóng nhân dân lao động khỏi áp bóc lột, , bất công Nhờ thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử công đổi Đảng ta khởi xướng lãnh đạo, đất nước ta đứng trước vận hội to lớn hết Cội nguồn tạo nên vận hội đường lối sáng tạo Đảng lòng yêu nước, yêu xã hội chủ nghĩa nhân dân ta.Nhân tố trực tiếp phát triển nhanh chóng không ngừng lên kinh tế Đó quà quý giá nhất, đáng trân trọng mừng ngày chiến thắng dân tộc ngày hội người lao động Việt Nam quốc tế Là lực lượng nòng cốt, chủ yếu tiền phong dân tộc, giai cấp công nhân ta có vinh dự trách nhiệm nặng nề nhân lên vận hội dân tộc đẩy nhanh nhịp độ phát triển công nghiệp dịch vụ với suất, chất lượng hiệu kinh tế, nhằm đáp ứng thỏa mãn yêu cầu tiêu dùng nước xuất khẩu,đặt biệt đứng vững lên đường hội nhập kinh tế cạnh tranh liệt thị trường giới, làm sở cho tự chủ Bài tiểu luận kinh tế Giai cấp công nhân Người thực sứ mệnh Công nghiệp hóa, đại hóa nước ta đến năm 2020 trở thành nước công nghiệp Để giai cấp công nhân tròn sứ mệnh vẻ vang đó, với tự học tập nâng cao kiến thức lực nghề nghiệp, rèn luyện tác phong kỷ luật công nghiệp, Đảng Nhà nước , công đoàn cần làm tốt nữ trách nhiệm giai cấp công nhân Là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, qua thời gian học tập phần chủ nghĩa xã hội khoa học, qua việc nghiên cứu, tham khảo nhiều tư liệu sở lý luận thực tiễn phong trào, thân em tâm đắc với đề tài : “sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân hướng phát triển trình công nghiệp hóa- đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta” Đây đề tài bổ ích kiến thức cho thân, vừa mạng tính lý luận vừa mang tính thực tiễn sau khỏi ghế nhà trường, áp dụng công việc tốt Đề tài hoàn thành nhờ hướng dẫn nhiệt tình cô giáo Mỹ Lang, phụ trách môn nguyên lý Chủ nghĩa Mác-Lênin tạo điều kiện cho em trình thực đề tài Bên cạnh cố gắng tìm tòi, nghiên cứu, tập hợp thân Tuy vậy, trình thực tiễn đề tài, không tránh khỏi thiếu sót đề tài rộng, vốn kiến thức kinh nghiệm hạn hẹp nên không tránh khỏi thiếu sót, thân em cần có nghiên cứu tiếp theo.Rất mong nhận giúp đỡ quý thầy cô để chuyên đề đạt yêu cầu đặt Cuối xin cảm ơn quý thầy cô, bạn bè giúp em hoàn thành đề tài Xin chân thành cảm ơn! Bài tiểu luận D Tài liệu tham khảo 1.Giáo trình chủ nghĩa xã hội khoa học ( NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội-2005) 2.Những nguyên lý chủ nghĩa Mác-Lênin ( Dành trường đại học, cao đẳng khối chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh) ( NXB Chính Trị Quốc Gia, Hà Nội-2009) Tìm hiểu môn học chủ nghĩa xã hội khoa học (Dưới dạng hỏi & đáp) ( NXB Lý luận trị, Hà Nội – 2005) 4.Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X ( NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội-2006) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ( NXB Chính trị Quốc Gia, Hà Nội-2006) http://www.dangcongsan.vn Bài tiểu luận
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luận cao học sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiểu luận cao học sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, tiểu luận cao học sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và hướng phát triển của nó trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn