Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên đia bàn thành phố hồ chí minh tt

24 399 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/07/2016, 22:38

1 MỞ ĐẦU KCN NLĐ Những khó khăn sống NLĐ KCN , gây bất ổn phát triển bền vững củ KCN Chính vậy, việc lựa chọn đề tài “Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động khu công nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn chiến lược phát triển kinh tế - xã hội TP.HCM nói riêng nước nói chung 2.1 Mục tiêu nghiên cứu u DVXH cho NLĐ DVXH KCN c 2.2 Thứ nhất, DVXH địa bàn Thứ hai, quan quản lý nhà nước có vai trò việc kiểm soát cung ứng ? Các tiêu chí đánh giá Thứ ba, ải địa bàn TP.HCM thời gian tới 3.1 Đối tượng nghiên cứu Nghiên đị - 3.2 Phạm vi nghiên cứu Về nội dung: Luận án chủ yếu nghiên cứu dịch vụ Về thời gian: Nghiên cứu thực trạng chủ yếu thời kỳ chuyển đổi kinh tế Đưa nhữ ệc phát triển đến năm 2025 địa bàn : Nghiên cứu TP.HCM Thứ nhất, phân tích đánh giá cách tương đối toàn diện địa bàn TP.HCM Trên sở đó, hạn chế, yếu ể Thứ hai, ển địa bàn TP.HCM đến năm 2025 ải pháp phát triển DVXH cách có hiệu để đảm Thứ ba, bảo an sinh xã hội nâng cao chất lượng sống địa bàn địa bàn TP.HCM đến năm 2025 ội dung luậ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.1 1.1.1 Nghiên cứu nước Có nhiều khái niệm quan điểm khác DVXH DVXH liên quan đến dịch vụ hàng hóa công cộng Nó khái niệm mở, phụ thuộc vào yếu tố lịch sử, văn hóa, xã hội kinh tế quốc gia, khu vực Như vậy, với quan điểm khác nhau, nghiên cứu DVXH liệt kê theo nhóm sau: Nhóm 1: Những nghiên cứu DVXH góc độ kinh tế họ Theo quan điểm này, hợp phần DVXH chăm sóc y tế, giáo dục (tiểu học), nước nhà thỏa đáng giúp người có hội thoát nghèo hướng tới sống tốt đẹp Nhóm 2: Những nghiên cứu loại hình dịch vụ phương thức tổ chức cung ứng ậ chuyển đổ ổ chức cung ứng dịch vụ Từ chỗ nhà nước trực tiếp cung ứng DVXH sang mở rộ Nhóm 3: Những nghiên cứu vai trò nhà nước đối tác xã hội việc cung cấp dịch vụ loại hình dịch vụ mang lại lợi ích chung cho toàn xã hội Nó vừa loại hàng hóa tư nhân vừa loại hàng hóa công cộng Các bên tham gia vào loại hình dịch vụ hưởng lợi 1.1.2 Nghiên cứu nước Khái niệm DVXH Việt Nam xây dựng dựa kế thừa tư tưởng, quan điểm DVXH nhà khoa học giới Các nhà khoa học đồng quan điểm cho DVXH dịch vụ cần thiết để phát triển người, nhiên, trí nhà khoa học khái niệm chưa cao Trong năm gần đây, vấn đề DVXH NLĐ di cư từ nông thôn làm việc thành thị, KCN nói riêng nhiều nhà khoa học đề cập đến Có thể nêu lên số công trình tiêu biểu theo nhóm sau: Thứ nhất, nhóm đảm bảo việc cung ứng DVXH cho NLĐ di cư từ nông thôn thành thị làm việc KCN Các tác giả tập trung làm rõ vấn đề liên quan đến bảo trợ xã hội góc độ lao động di cư cần đảm bảo nhà ở, tiền lương, chăm sóc y tế Thứ hai, nhóm giải pháp liên quan đến giải mặt trái tình trạng di cư lao động gây cho trình phát triển kinh tế xã hội địa phương có người di cư địa phương có lao động nhập cư phân tích thực trạng di dân đến thành phố năm gần đây, làm rõ nhân tố thúc đẩy di dân, khó khăn NLĐ di dân đến thành phố khuyến nghị số sách nhằm quản lý lao động nhập cư, hoàn thiện thị trường lao động đầu tư nhà nước nhiều nông thôn phát triển thành phố vệ tinh Thứ ba, nghiên cứu DVXH quản lý DVXH Việt Nam trình chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đánh giá Việt Nam trường hợp thành công việc gắn tăng trưởng kinh tế với thực sách xã hội Những nghiên cứu công trình công bố chưa làm rõ nguyên nhân, yếu tố ảnh hưởng đến việc đảm bảo DVXH cho NLĐ KCN, tập trung nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến việc đảm bảo DVXH cho NLĐ KCN Chính đề tài tập trung làm rõ nội hàm, DVXH cần phải cung cấp cho NLĐ KCN; yếu tố liên quan đến thực thi cung ứng DVXH cho đối tượng thụ hưởng khu vực đặc biệt xây dựng tiêu chí để đánh giá việc đảm bảo chất lượng cung ứng DVXH cho đối tượng thụ hưởng KCN địa bàn TP.HCM 1.2 1.2.1 Cách tiếp cận tiếp cận hệ thống; t ; tiếp cận lịch sử - cụ thể; tiếp cận công bằng, hiệu phát triển bền vững; tiếp cận cộng đồng xã hội 1.2.2 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp phân tích tổng hợp; phương pháp chuyên gia; phương pháp thống kê kinh tế lượng; phương pháp dự báo tác động sách điều tiết; phương pháp lựa chọn mô hình nghiên cứu CHƯƠNG 2: CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 2.1 K ề Thuật ngữ ết chúng thường sản phẩm vô hình nhận diện giác quan, khó đo đếm giá trị lao động chất lượng sản phẩm giá trao đổi thị trường Tuy nhiên, từ dịch ắn kết hữ ộng đồng cá DVXH nhữ ợi nhân nhằm phát triển xã hộ ội, đề cao giá trị đạo lý, nhân văn, người, hoạt động mang chất kinh tế - xã ặ hộ ất công, công hay tư loại hình dịch vụ; bao gồm lĩnh vự - - - - C DVXH ộ hài lòng người dân số lượng, cấu, phương thức, thời gian, không gian, thuận tiện, trình độ văn minh, ứng xử văn hoá, cung ứng dịch vụ H DVXH ợ DVXH Do DVXH DVXH DVXH - - DVXH 2.1.3 Vai trò chức dịch vụ xã hội ội DVXH DVXH P ,t DVXH t DVXH góp phần thực sách xã hội, đảm bả ời già, người yếu thế, mở rộng vị lao động trí óc P DVXH - - ể thao chuyên nghiệp trình độ cao, DVXH góp phần giữ gìn sắc văn hoá dân tộc, hình thành chuẩn mực giá trị xã hội mới, loại trừ lệch chuẩn xã hội, nâng cao dân trí, hình thành người đáp ứng yêu cầu phát triển xã hộ ội DVXH ần quan trọng tạo nguồn nhân lực - yếu tố định hàng đầu cho phát triển xã hội ự DVXH ổ ặc chi trả phầ DVXH ổi chủ thuyế hữu khuynh, tả 2.1.4 Bản chất kinh tế - xã hội dịch vụ xã hội Mang chất kinh tế đối tượng kinh tế học dịch vụ, xem xét ế vĩ mô lẫn kinh tế ế vĩ mô, phận hợp thành ngành dịch vụ đất nước mà lựa chọn chiến lược tăng trưởng phát triển phải tính đế ế vi mô, đơn vị cung ứng DVXH điều kiện kinh tế thị trường, phải tự đặt tự giải đáp câu hỏi: cần tạo dịch vụ gì, dịch vụ cho tổ chức cung ứng dịch vụ nào? Mang chất xã hội hướng tới mục tiêu phục vụ cho phát triển xã hội, dù với tư cách cộng đồng hay cá nhân, vận hành có hiệu có tham gia chủ thể đa dạng xã hội Bản thân khái niệm DVXH tự nói lên chất xã hội loại hình dịch vụ Do đó, giải mối quan hệ ế ội vấn đề chất quản lý phát triển DVXH Nó đòi hỏi phải vừa xem xét dịch vụ xã hội góc độ kinh tế họ góc độ 2.2 P ội DVXH công ủ DVXH không công DVXH ại trừ Với dịch vụ DVXH cá nhân dịch vụ thỏa mãn nhu cầu thân cá nhân đó, người không tiêu dùng không ảnh hưởng trực tiếp tới lợi ích người khác toàn xã hội ịch vụ xã hội : xã hộ ếm tỷ DVXH trọng định, nhà nước theo chủ thuyết phát triển DVXH ững DVXH công không công Tư nhân (thị trường): t DVXH người tiêu dùng dịch vụ 2.2.3 Phân ấn đề DVXH ếp mà thu tiền trự DVXH ; DVXH mà người sử dụng dịch vụ ; DVXH ỏ ớc - ức khỏ - - ỉ 2.3 N 2.3.1 Dịch vụ đào tạo, giới thiệu việc làm Đào tạo nghề cho NLĐ KCN hợp phần liên quan đến DVXH NLĐ KCN Đối tượng khóa đào tạo thường lao động nông thôn chưa làm quen với kỹ nghề vào làm việc KCN Nội dung đào tạo nghề cho NLĐ KCN bao gồm: (i) trang bị kiến thức lý thuyết cho học viên cách có hệ thống việc làm doanh nghiệp thuộc KCN; (ii) rèn luyện kỹ thực hành nghề trước tuyển vào làm KCN; (iii) rèn luyện thái độ, tác phong làm việc phạm vi nghề mà họ theo học 2.3.2 Dịch vụ nhà phương tiện sinh hoạt hàng ngày Nhà điều kiện sinh hoạt hàng ngày hợp phần thứ hai DVXH NLĐ KCN Nhà nhu cầu người, bảo đảm nhà cho người dân vấn đề xã hội quan trọng “Có chỗ thích hợp an toàn quyền bản, điều kiện cần thiết để phát triển người cách toàn diện, đồng thời nhân tố định để phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho nghiệp phát triển đất nước” Nhìn chung, có nhóm đối tượng tham gia dịch vụ cung ứng nhà cho NLĐ KCN, gồm: (i) doanh nghiệp nhà nước, (ii) doanh nghiệp tư nhân (iii) hộ gia đình 2.3.3 Dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe Chăm sóc y tế, sức khỏe hợp phần liên quan đến DVXH cho NLĐ KCN Chăm sóc y tế tạo hội cho NLĐ có tình trạng sức khỏe tốt tham gia vào thị trường lao động, góp phần thực công xã hội, tiến phát triển người Đảm bảo dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe cho NLĐ KCN việc quyền địa phương, đơn vị sử dụng lao động KCN thực biện pháp, sách nhằm giúp NLĐ đạt tình trạng sức khỏe tốt thời gian làm việc khu vực 2.3.4 Dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí ỉ ức khỏ MLĐ tạ Đảm bảo dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho NLĐ KCN biện pháp doanh nghiệp KCN, ban quản lý KCN, quyền địa phương có NLĐ KCN thực hiện, nhằm giúp cho nhóm đối tượng lao động KCN hòa nhập vào sinh hoạt văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí tập thể cộng đồng họ sinh sống 2.3.5 Dịch vụ nhà trẻ, trường học cho người lao động Do đặc điểm độ tuổi tình trạng nhân nên nhà trẻ, trường học cho NLĐ KCN vấn đề cần quan tâm giải hệ thống DVXH cho NLĐ làm việc khu vực Đảm bảo dịch vụ nhà trẻ, trường học cho NLĐ KCN biện pháp mà quyền trung ương, địa phương thực hiện, nhằm đảm bảo cho NLĐ KCN phát triển thể chất, tình cảm, trí tuệ, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách, trước theo học lớp tiểu học, giúp NLĐ KCN phát triển toàn diện đạo đức, trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ kỹ bản, phát triển lực cá nhân, tính động sáng tạo theo học bậc phổ thông 2.4 C Nếu tiêu định tính sử dụng tiêu chí liên quan đến cảm nhận đối tượng thụ hưởng chất lượng DVXH mà họ tiếp cận tiêu định lượng sử dụng để đo lường số lượng NLĐ KCN tiếp cận với loại hình DVXH cung cấp cho đối tượng Dịch vụ đào tạo, giới thiệu việc làm, hướng nghiệp nâng cao kỹ nghề, tiêu định lượng đo lường dựa trên: Dịch vụ nhà phương tiện sinh hoạt hàng ngày: tiêu định lượng sử dụng để đo lường bao gồm: - Số lượng người lao động sở hữu nhà, thuê nhà; - Số lượng NLĐ sử dụng điện sinh hoạt theo mức giá quy định Nhà nước; - Số lượng người lao động sử dụng nước máy theo mức giá quy định Nhà nước để phục vụ sinh hoạt hàng ngày, Dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe, tiêu định lượng dùng để đo lường là: - Số lượng người lao động tham gia BHYT; - Số lượng người lao động khám sức khỏe trước vào làm việc KCN định kỳ hàng năm; - Số sở khám chữa bệnh xây dựng KCN để chăm sóc, điều trị bệnh cho người lao động trình làm việc đây; 10 - Các phương thức để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, Dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí, tiêu định lượng dùng để đo lường là: - Số lượng người lao động tham gia vào hoạt động văn hóa thể thao, vui chơi giải trí nơi họ sinh hoạt; - Khả tiếp cận với văn hóa thông tin thời gian nghỉ ngơi làm việc Dịch vụ nhà trẻ, trường học cho người lao động, tiêu định lượng dùng để đo lường số sở nhà trẻ, trường học KCN xây dựng để phục vụ chăm sóc trẻ nhỏ, người lao động làm việc KCN l Chất lượng DVXH cho NLĐ KCN tổng thể DVXH đem đến cho họ thỏa mãn nhu cầu Chất lượng DVXH cho NLĐ KCN đo lường tiêu chí: (i) (iii) (iv) (v) (ii) ới 22 thang đo để xem xét cảm nhận nhóm đối tượng với toàn DVXH mà họ đối tượng thụ hưởng ối với người lao động Sự thay đổi kỹ nghề người lao động; Sự biến đổi thu nhậ người lao động; Sự gắn bó doanh nghiệp 2.4.4 Tác động đảm bảo dịch vụ xã hội doanh nghiệp Góp phần làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp Góp phần ổn định nhân doanh nghiệp 2.4.5 Tác động đảm bảo dịch vụ xã hội phát triển địa phương Đảm bảo DVXH cho NLĐ KCN không góp phần làm tăng thu nhập 11 cho thân NLĐ, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp, mà góp phần vào tăng trưởng ngân sách địa phương nơi quản lý KCN Đảm bảo DVXH cho NLĐ KCN thúc đẩy trình di dân từ nông thôn thành thị, góp phần chuyển đổi cấu kinh tế 2.5 C 2.5.1 Các quy định pháp luật Thể chế sách yếu tố quan trọng đảm bảo phát triển hệ thống DVXH nói chung, NLĐ nói riêng Nó xây dựng để giải tình trạng NLĐ KCN gặp nhiều khó khăn tiếp cận DVXH mà phương thức hành giúp họ giải nhu cầu sống tối thiểu, giúp cho địa phương có ổn định nhân lực, doanh nghiệp, KCN có ổn định nhân Các quy định luật pháp định hướng việc cần phải làm địa phương, doanh nghiệp, KCN để thu hút, giữ chân NLĐ gắn bó lâu dài với phát triển đơn vị Ngoài ra, quy định luật pháp liên quan đến cung cấp DVXH KCN đảm bảo cho NLĐ khu vực quyền sống tối thiểu 2.5.2 Các sách hỗ trợ Nhà nước ệ tầng cho NLĐ KCN quan tâm, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương dành nhiều quỹ đất cho xây dựng nhà cho NLĐ KCN thực ưu tiên khu vực tư nhân thực cung ứng nhà cho NLĐ KCN 2.5.3 Sự tham gia doanh nghiệp sử dụng lao động Doanh nghiệp sử dụng lao động KCN đơn vị có trách nhiệm đảm bảo DVXH cho NLĐ làm việc khu vực Chính vậy, tham gia doanh nghiệp yếu tố đảm bảo cho NLĐ KCN tiếp cận tới DVXH 2.5.4 Tổ chức quản lý, phối hợp chương trình, kiểm tra giám sát Nhà nước tham gia quản lý tổ chức xã hội Đây yếu tố có vai trò định việc tổ chức hoạt động cung ứng DVXH cho NLĐ KCN Cho dù sách có tốt đến đâu tổ chức thực không tốt sách đạt kết 12 mong muốn, đối tượng thụ hưởng sách hội hưởng mục tiêu mà sách đặt 2.5.5 Nhận thức xã hội Bản chất DVXH nói chung, DVXH cho NLĐ KCN công việc riêng ai, mà đòi hỏi gánh vác toàn xã hội, cụ thể Nhà nước, thị trường, gia đình tổ chức xã hội Đương nhiên vai trò điều hành, quản lý xã hội ưu nguồn lực vượt trội Nhà nước đòi hỏi Nhà nước phải người chịu trách nhiệm cao việc cung ứng đảm bảo chất lượng DVXH CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VỀ ỊCH VỤ XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNGTẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRONG THỜI GIAN QUA – 3.1 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên TP.HCM thành phố đông dân nước, đồng thời trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục quan trọng Việt Nam Trên sở diện tích tự nhiên TP.HCM đô thị lớn thứ nhì Việt Nam (sau thủ đô Hà Nội mở rộng) Hiện nay, TP.HCM thủ đô Hà Nội đô thị loại đặc biệt Việt Nam 3.1.2 Phát triển kinh tế TP.HCM trung tâm kinh tế lớn nước, giữ vai trò đầu tàu kinh tế nước Thành phố nơi hoạt động kinh tế động, đầu nước tốc độ tăng trưởng kinh tế Trong gần 30 năm thực sách đổi mới, kinh tế TP.HCM đạt thành tựu cao đáng khích lệ phát triển kinh tế 3.1.3 Phát triển văn hóa – xã hội TP.HCM nơi có nhiều sở đào tạo tất cấp, ngành học loại hình đào tạo Hiện địa bàn Thành phố 49 trường Đại học 26 trường Cao đẳng, chiếm 17,8% tổng số trường Đại học – Cao đẳng nước TP.HCM có 449 sở y tế Các sở y tế TP.HCM không đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho triệu dân thành phố mà nhiều tỉnh thành phía Nam Thành phố có 99 bệnh viện, có 65 bệnh viện thuộc sở hữu Nhà nước; 31 bệnh viện nhà nước; bệnh viện có vốn nước 3.2 3.2.1 Thực trạng phát triển khu công nghiệp địa bàn TP Hồ Chí Minh Tính đến cuối năm 2014, KCN có 1.307 dự án đầu tư hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 8.385 tỷ USD Trong đó: dự án có vốn đầu tư nước 13 523 dự án, vốn đầu tư đăng ký 5.006 tỷ USD; dự án có vốn đầu tư nước 784 dự án, vốn đầu tư đăng ký 50.686 tỷ VNĐ (tương đương 3.379 tỷ USD) Tổng diện tích đất cho thuê lũy kế đạt 1.404,73 / 2.174,96 đất công nghiệp phép cho thuê 15 KCN, đạt tỷ lệ lấp đầy 65% Trong đó, 12 KCN vào hoạt động đạt tỷ lệ lấp đầy 91%; KCN Tân Phú Trung, Đông Nam, An Hạ, Hiệp Phước – giai đoạn trình triển khai xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư, tỷ lệ lấp đầy đạt 30% 3.2.2 Tình hình lao động làm việc KCN địa bàn TP Hồ Chí Minh Bảng 3.7: Tình hình lao động KCN giai đoạn 2010-2015 ĐVT: người Chỉ tiêu 2010 2011 2012 2013 2014 255.855 268.576 271.515 270.919 274.250 Trình độ đại học, cao đẳng 24.945 27.726 26.527 25.943 26.913 Trình độ trung cấp 32.556 36.221 38.175 29.908 33.776 198.354 204.629 206.813 215.068 213.561 180.001 193.803 194.065 193.209 197.388 75.854 74.733 77.450 77.710 76.862 87.272 85.866 90.197 90.317 86.936 168.583 182.710 181.318 180.602 187.314 93.159 105.461 111.065 108.537 109.467 162.696 163.115 160.450 162.382 164.753 Tổng số lao động Trong đó: Lao động phổ thông Trong đó: Số lao động DN có vốn đầu tư nước Số lao động DN có vốn đầu tư nước Trong đó: Số lao động có hộ TP.HCM Số lao động Trong đó: Nam Nữ Nguồn: Báo cáo tình hình hoạt động hàng năm KCX-KCN, Ban quản lý KCX-KCN TP.Hồ Chí Minh 3.3 3.3.1 Đối với dịch vụ đào tạo, nâng cao trình độ người lao động Thứ nhất, kết điều tra cho thấy tỷ lệ lao động KCN hỗ trợ trung tâm hướng nghiệp giới thiệu việc làm, hay thông qua phương 14 tiện thông tin đại chúng chiếm tỷ lệ nhỏ Phần lớn NLĐ KCN địa bàn TP.HCM người thân, bạn bè giới thiệu Thứ hai, dịch vụ liên quan đến đào tạo nghề thực trung tâm hướng nghiệp giới thiệu việc làm phạm vi nước NLĐ trước tuyển vào làm việc KCN lựa chọn trung tâm phù hợp với khu vực sống họ để tham gia khóa đào tạo 3.3.2 Đối với dịch vụ nhà điều kiện sinh hoạt hàng ngày Kết điều tra cho thấy, phần lớn nhóm đối tượng có nhà riêng lao động địa, lao động sống gia đình sở hữu nhà riêng nhiều so với lao động sống độc thân Tuy nhiên, số đối tượng có sở hữu nhà riêng làm việc KCN không nhiều (chưa tới 30% số lao động vấn) Ngược lại, có 66% lao động làm việc KCN địa bàn TP.HCM phải thuê nhà để Việc đảm bảo nhà cho NLĐ KCN địa bàn TP.HCM chưa doanh nghiệp quyền quận, huyện có lao động làm việc KCN quan tâm mức Phần lớn việc cung cấp nhà cho NLĐ khu vực tư nhân, đặc biệt hộ gia đình đảm nhận Các dịch vụ liên quan đến đảm bảo sinh hoạt hàng ngày nơi NLĐ KCN địa bàn TP.HCM nhiều khó khăn, đặc biệt việc tiếp cận nước dùng cho sinh hoạt 3.3.3 Đối với dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe Khám tuyển, khám sức khỏe định kì cho NLĐ nội dung liên quan đến dịch vụ chăm sóc y tế doanh nghiệp quan tâm Qua vấn sâu số doanh nghiệp NLĐ thấy rằng, trước vào làm việc KCN địa bàn TP.HCM, công nhân tổ chức khám sức khỏe đối tượng hưởng sách khám định kì năm lần Tuy nhiên, số KCN có sở y tế vận hành lại hạn chế Hiện có KCN xây dựng phòng khám đa khoa trạm y tế, 03 KCN gần bệnh viện nên không xây dựng phòng khám (Linh Trung 2, Bình Chiểu), KCN lại có quy hoạch đất chưa có kinh phí xây dựng Chính thế, số NLĐ khám sức khỏe định kỳ chiếm khoảng từ 22% đến 25% so với tổng số lao động 3.3.4 Dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí Hiện có KCN xây dựng đưa vào hoạt động Trung tâm sinh hoạt công nhân Các trung tâm có phòng học, phòng đọc sách, phòng internet, phòng karaoke, phòng tập đa năng, sân cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, sân khấu để tổ chức hoạt động văn hóa, văn nghệ; văn phòng hỗ trợ niên công nhân, Các 15 Trung tâm thường xuyên phối hợp với Ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho công nhân như: tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe miễn phí cho niên công nhân; tổ chức sân chơi cuối tuần chương trình giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao cho công nhân, chiếu phim lưu động, hát với công nhân, bán hàng với giá ưu đãi, 3.3.5 Dịch vụ nhà trẻ, trường học cho người lao động Ban quản lý KCN xây dựng đề án, KCN có nhà trẻ cho công nhân, thành phố chấp thuận tiến hành thực bước thủ tục để sớm khởi công xây dựng Phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Công ty phát triển hạ tầng KCN lựa chọn địa điểm xây dựng nhà trẻ KCN Tân Thuận, Linh Trung 2, Vĩnh Lộc, Tân Tạo, Hiệp Phước Các địa điểm bố trí quỹ đất Tính đến cuối năm 2014 có nhà trẻ vào hoạt động, đáp ứng cho 1.930 trẻ KCN CHƯƠNG 4: ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂ ỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TP.HCM 4.1 4.1.1 Mức độ tiếp cận dịch vụ xã hội cho người lao động Đối với dịch vụ đào tạo, nâng cao trình độ NLĐ: có 1/2 số đối tượng vấn tham gia khóa đào tạo trước vào làm việc KCN địa bàn TP.HCM; số đối tượng tìm việc làm KCN giới thiệu trung tâm hướng nghiệp chiếm tỷ lệ nhỏ tổng số lao động làm việc khu vực Đối với dịch vụ nhà điều kiện sinh hoạt hàng ngày: có gần 1/3 số NLĐ KCN sở hữu nhà, lại 2/3 phải thuê nhà vào làm việc KCN địa bàn thành phố Nếu xét theo chất lượng nhà chưa đến ½ số đối tượng vấn sống nhà kiên cố, nói cách khác, 50% số đối tượng vấn sống nhà kiên cố, chí có đến 1/3 số đối tượng vấn phải sống nhà đơn sơ, tạm bợ Đối với dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe: KCN, khả tiếp cận dịch vụ y tế NLĐ cải thiện, nhiên nhiều doanh nghiệp “phớt lờ” quy định khám chữa bệnh Nhà nước mức phạt tối đa triệu đồng, thấp nhiều so với khoản chi phí khám bệnh thực tế doanh nghiệp mời sở y tế đến khám bệnh định kỳ cho NLĐ Đối với dịch vụ thể thao, vui chơi giải trí đời sống văn hóa tinh thần:mặc dù 16 đời sống văn hóa, tinh thần của NLĐ KCN cải thiện nhiều so với năm trước đây, nhiên mức độ cải thiện chưa thật cao sở hạ tầng xã hội, thiết chế văn hóa chưa hình thành KCN Người ta chưa thấy tồn nhà văn hóa, câu lạc bộ,… KCN địa bàn thành phố Do đó, NLĐ sau làm việc gặp nhiều khó khăn nâng cao đời sống tinh thần thông qua việc tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí không gian thuộc nơi họ làm việc Mọi sinh hoạt tinh thần NLĐ KCN hầu hết diễn khu nhà trọ mang tính tự phát; họ dễ bị lôi kéo vào hoạt động thiếu lành mạnh, tệ nạn xã hội rình rập Đối với dịch vụ nhà trẻ, trường học cho NLĐ: điều kiện công việc chiếm nhiều thời gian hoàn cảnh sống khó khăn, thêm vào hầu hết KCN chưa có nhà trẻ cho công nhân, rào cản vấn đề hộ nên có tới 76,2% NLĐ KCN phải gửi cho gia đình, người thân chăm sóc, nuôi dưỡng Bảng 4.11: Nhận định người lao động việc tiếp cận dịch vụ xã hội liên quan đến sống thường nhật người lao động KCN Rất Dễ Bình Khó Rất dễ dàng thường khắn khó khăn dàng 1.Đăng ký hộ 4,1% 12,7% 9,1% 40,9% 33,2% 0,5% 15,5% 22,3% 53,6% 8,2% 0,0% 13,6% 24,1% 47,7% 14,5% 0,0% 11,4% 27,7% 45,5% 15,5% 5.Tìm trường học cho 5,9% 13,6% 37,7% 36,4% 6,4% 6.Tham gia sinh hoạt văn hóa 1,4% 27,7% 63,6% 7,3% 0,0% 4,5% 60,9% 30,0% 4,5% 0,0% 6,4% 43,6% 29,1% 14,5% 6,4% 0,0% 17,7% 55,5% 26,4% 0,5% 0,5% 18,6% 65,0% 15,9% 0,0% 2.Tìm nhà gần nơi làm việc với giá thuê phù hợp 3.Tìm nhà gần nơi làm việc 4.Tìm nhà gần nơi làm việc khu vực an ninh 7.Hòa nhập với môi trường văn hóa đô thị 8.Tiếp cận dịch vụ KCB, chăm sóc y tế từ bệnh viện công 9.Tiếp cận với đoàn thể quần chúng địa phương 10.Tham gia hoạt động tổ chức đoàn thể Nguồn: Kết điều tra tác giả KCN địa bàn TP Hồ Chí Minh 17 4.1.2 Chất lượng dịch vụ xã hội cho người lao động S Kết điều tra cho thấy điểm chung NLĐ KCN có tin cậy đơn vị cung cấp dịch vụ xã hội hầu hết mức trung bình Trong tiêu chí phản ánh tin cậy người sử dụng đơn vị cung cấp dịch vụ, kết điều tra cho thấy tiêu chí thứ nhóm tiêu chí mà NLĐ KCN cảm thấy tin tưởng thấp nhất, chí nhóm đối tượng điều tra có gia đình nhìn nhận tiêu chí “Các đơn vị cung ứng DVXH NLĐ lỗi trình cung ứng” mức thấp S Theo kết điều tra, cảm nhận NLĐ KCN địa bàn TP HCM đáp ứng đơn vị cung cấp DVXH cho họ mức thấp Trong tiêu chí phảm ánh đáp ứng tiêu chí “Các đơn vị cung ứ ối với nhóm đối tượ ới NLĐ ợc đối tượng điều tra đánh giá cao Cảm nhận nhóm đối tượng điều tra nữ giới, chưa có gia đình, người ngoại tỉnh tiêu chí tương đối thống nhất, mức gần cận mức trung bình Năng lực phục vụ Kết điều tra cho thấy, lực phục vụ đơn vị cung ứng dịch vụ xã hội người lao động KCN địa bàn TP Hồ Chí Minh đối tượng điều tra đánh giá hầu hết mức thấp Chỉ có tiêu chí “Các đơn vị cung ứ , ời lao động KCN” đối tượng tham gia trả lời phiếu điều tra đánh giá mức trung bình Sự đồng cảm Kết đơn vị cung ứng DVXH cho thấy nhà cung cấp bên thụ hưởng khoảng cách xa Ngoại trừ tiêu chí “Các đơn vị cung ứ NLĐ KCN” nhận đánh giá mức trung bình thấp, bốn tiêu chí lại nhận định NLĐ KCN thấp gần mức thấp 4.2 4.2.1 Tác động củ ịch vụ xã hội người lao động Sự thay đổi kỹ nghề NLĐ: Tác động trình đào tạo nghề việc phát triển kỹ nghề NLĐ KCN hạn chế Theo báo cáo BQL KCX-KCN cho thấy 78% NLĐ làm việc KCN có trình độ lao động phổ thông, 12% có trình độ công nhân kỹ thuật, số lại 10% có trình độ cao Mặc dù có tới 50% NLĐ điều tra tham gia khóa đào tạo nghề kiến thức kỹ mà họ trang bị lại không phù hợp với đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật đơn vị sử dụng 18 Sự biến đổi thu nhập tích lũy NLĐ KCN: Thu nhập hàng tháng NLĐ KCN phụ thuộc chủ yếu vào tiền lương, tiền làm thêm giờ, tiền hỗ trợ DN tiền ăn ca, tiền trang phục, tiền nhà, Trong năm qua mức tiền lương tăng lên liên tục nên thu nhập từ tiền lương nhóm đối tượng tăng lên Bên cạnh đó, thu nhập NLĐ KCN phụ thuộc vào khối lượng sản phẩm họ tạo Thu nhập bình quân tháng đối tượng điều tra KCN TP.HCM năm 2013 3,8 triệu VNĐ, nhiên có người đạt mức 14 triệu VNĐ /tháng Sự gắn bó với doanh nghiệp: Tại KCN địa bàn TP.HCM, phần lớn NLĐ cho họ trả lương xứng đáng Tuy nhiên, dù thu nhập NLĐ KCN địa bàn TP.HCM có biến đổi theo chiều hướng tích cực, gia tăng thu nhập đồng nghĩa với gia tăng khoản chi tiêu để đảm bảo sống tối thiểu, khoản tích lũy NLĐ biến đổi, chí có dấu hiệu giảm sút 4.2.2 củ ịch vụ xã hội doanh nghiệp Góp phần làm tăng lợi nhuận doanh nghiệp KCN: Việc xây dựng nhà ở, chăm sóc y tế, hỗ trợ tiền ăn ca, không khấu trừ vào giá thành sản xuất DN theo quy định hành Luật thuế TNDN, mà đảm bảo sức khỏe cho nhóm đối tượng thực hoạt động tăng ca, hoàn thành hợp đồng ký kết với đối tác theo kế hoạch Chính điều yếu tố để góp phần làm tăng thêm lợi nhuận cho DN thời gian vừa qua Góp phần ổn định nhân doanh nghiệp KCN: Theo kết mô hình, nhận thấy ổn định NLĐ KCN có mối quan hệ ngược chiều với điều kiện nhà ở, khả hòa nhập với hoạt động văn hóa, tinh thần nơi sống khả cho theo học bậc phổ thông nhóm đối tượng 4.2.3 củ ịch vụ xã hội phát triển bền vững TP.HCM Đóng góp cho tăng trưởng kinh tế TP.HCM nói chung KCN nói riêng: Đảm bảo DVXH cho NLĐ KCN không đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp dài hạn mà góp phần tăng ngân sách địa phương từ khoản đóng góp doanh nghiệp Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế công nghiệp: Thực chủ trương UYND TP.HCM chuyển dịch cấu kinh tế công nghiệp địa bàn thành phố, Ban quản lý KCX-KCN tập trung thu hút dự án có vốn đầu tư lớn, hàm lượng công nghệ cao, tập trung vào ngành trọng điểm theo định hướng 19 Thành phố Tính từ năm 2011 đến cuối năm 2014, tổng vốn đầu tư thu hút ngành trọng điểm đạt 2.284,26 triệu USD, chiếm 70,33% tổng vốn đầu tư thu hút Góp phần thúc đẩy chuyển dịch cấu lao động 4.3 4.3.1 Từ môi trường pháp lý chế sách thành phố Chính sách đào tạo: Những năm qua thành phố có nhiều nỗ lực đào tạo nguồn nhân lực phục vụ doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp KCN nói riêng, nhiên, sách đào tạo thành phố nhiều hạn chế Chính sách dịch vụ nhà đảm bảo sinh hoạt hàng ngày: Bên cạnh việc tuân thủ sách chung nhà nước, TP HCM có sách cụ thể đảm bảo dịch vụ nhà cho NLĐ KCN Tuy vậy, lĩnh vực này, sách thành phố nhiều bất cập Cụ thể việc phê duyệt thành lập KCN chưa gắn với quy hoạch dành quỹ đất để xây dựng nhà công trình văn hóa – xã hội cho NLĐ đến làm việc khu vực Chính sách dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe: Trong lĩnh vực nhiều hạn chế việc không tuân thủ tuân thủ không hoàn toàn sách khoản bảo hiểm bắt buộc Chính sách dịch vụ văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí: Tại đa số KCN tình trạng thiếu sở vật chất, thiếu kinh phí, cán bộ, hướng dẫn viên cộng tác viên cho công tác văn hóa, thể thao quần chúng phổ biến Vì vậy, tượng người lao động bị “mù văn hóa” ngày gia tăng Chính sách dịch vụ nhà trẻ, trường học cho NLĐ KCN: Trong sách giáo dục đào tạo NLĐ, hạn chế lớn lỏng lẻo quy định khung học phí khoản thu khác làm cho chi phí giáo dục, kể giáo dục mầm non trở thành gánh nặng nhiều NLĐ Chi phí thực tế cho học tập học sinh cao nhiều so với mức phí xác định thức 4.3.2 Sự tham gia doanh nghiệp sử dụng lao động KCN vào cung ứng dịch vụ xã hội chưa nhiều Sự tham gia DN cung ứng DVXH cho NLĐ KCN địa bàn TP.HCM nhiều hạn chế Hiện nay, DN KCN có nhà ăn tập thể cho NLĐ để tiện cho họ sau ca làm việc ăn uống, nhanh chóng quay lại ca làm việc mới, đảm bảo tương đối tốt vấn đề vệ sinh, an toàn thực phẩm 4.3.3 Tổ chức quản lý, phối hợp chương trình, kiểm tra giám sát Nhà nước tham gia tổ chức công đoàn chưa chặt chẽ 20 Công tác tổ chức quản lý cung ứng DVXH chưa đồng đều, thiếu chế, sách ràng buộc; hoạt động kiểm tra giám sát lỏng lẻo, chưa chặt chẽ, biện pháp chế tài chưa đủ mạnh; hoạt động tổ chức công đoàn chưa đều, hiệu đạt chưa cao 4.3.4 Nhận thức xã hội chưa cao Từ phía quan quản lý nhà nước: phát triển KCN có kế hoạch, bảo đảm nguồn nhân lực thực cách tự phát Vì vậy, KCN lập vào hoạt động, hàng ngàn, hàng vạn công nhân thu hút vào làm việc chưa đào tạo, chỗ ở, không cung ứng dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe điều kiện sinh hoạt khác, Từ phía doanh nghiệp: doanh nghiệp quan tâm tập trung đầu tư cho hoạt động thúc đẩy phát triển SX-KD, nội dung gắn liền với công trình lưu trú, vui chơi, giải trí, cải thiện sức khỏe cho NLĐ, chưa quan tâm giải Từ phía người lao động: phần lớn NLĐ KCN quen với sống tự do, quy định, quy tắc mà họ phải tuân thủ sống khu nhà lưu trú DN KCN làm cho họ cảm thấy phiền toái Tuy nhiên, nhìn vào đặc điểm độ tuổi nhóm đối tượng phần lớn họ chưa có gia đình, nên việc lại, giao lưu tìm hiểu để thành lập gia đình nhu cầu thiếu Việc phải khai báo, bảo lãnh cho khách đến thăm làm tự nhiên đời sống họ; việc tổ chức sinh hoạt tập thể khu lưu trú có nhiều bất tiện CHƯƠNG 5: ẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ XÃ HỘI CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 5.1 5.1.1 Quan điểm phát triển DVXH cho NLĐ KCN địa bàn TP.HCM ển DVXH mang tính cộng đồng cao, phải trở thành nghiệp xã hội Phải gắn kết cách chặt chẽ phát triển quản lý phát triển DVXH Cần tôn trọ triển quản lý phát triển DVXH DVXH phải hướng sở, hướng NLĐ làm cải vật chất tinh thần cho xã hội, đặc biệt phục vụ tốt cho ngườ 21 5.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động khu công nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 Mục tiêu đặt DVXH KCN TP HCM 10 năm tới phải nhanh chóng phát triển mạnh mẽ lĩnh vực DVXH với tốc độ ngày cao, nâng cao chất lượng DVXH cách phát triển dịch vụ cách bền vững, đổi quản lý DVXH theo hướng xã hội hoá, nâng cao trách nhiệm thành phố, kết hợp chặt chẽ quan hệ hữu cấp quyền, thị trường xã hội, nâng DVXH KCN lên trình độ cao, hội nhập sâu rộng môi trường quốc tế 5.2 5.2.1 Tăng nhanh tốc độ phát triển dịch vụ xã hội Tăng nhanh tốc độ phát triển DVXH với ý nghĩa làm cho việc cung ứng DVXH ngày lớn Tăng nhanh tốc độ phát triển DVXH gắn liền với mở rộng quy mô cung ứng dịch vụ tới lĩnh vực đời sống xã hội, cho đối tượng hưởng thụ KCN 5.2.2 Nâng cao chất lượng dịch vụ xã hội Nâng cao chất lượng DVXH vấn đề đối tượng thụ hưởng DVXHđặc biệt quan tâm Đó định đặc trưng DVXH đáp ứng trực tiếp nhu cầu tiêu dùng sản phẩm dịch vụ NLĐ, mà nhu cầu lại có xu hướng ngày cao quy luật tiêu dùng, mà định thực trạng yếu DVXH tồn KCN 5.2.3 Vận dụng quy luật thị trường phát triển dịch vụ xã hội Vận dụng quy luật thị trường DVXH yêu cầu khách quan phát triển DVXH DVXH 5.2.4 Xã hội hóa dịch vụ xã hội Xã hội hóa DVXH coi phương hướng để phát triển DVXH giai đoạn đến năm 2025 năm 5.3 ề phát triển dịch vụ xã hội, đưa dịch vụ xã hội khu công nghiệ ộ đại Không thể đặt việc quản lý phát triển DVXH vào vị trí thứ yếu sau phát triển kinh tế, mà phải xuất phát từ mục tiêu phát triển xã hội để phát triển kinh tế, coi kinh tế công cụ để thực mục tiêu xã hội Việc lãnh đạo quản lý DVXH theo 22 hướng dân chủ hóa, có chủ trương phát khai thác tiềm để phát triển dịch vụ, động viên tiềm tầng lớp dân cư vào trình cung ứng trình thụ hưởng cung ứng dịch vụ Lãnh đạo quản lý DVXH phải theo quan điểm phát triển bền vững theo chiều sâu dịch vụ xã hội phát triển nhanh chóng, rộng khắp bảo đảm chất lượng ngày cao, thỏa mãn nhu cầu cung ứng ngày tăng thành viên xã hội nhà nước đối vớ ại khu công nghiệp Giải pháp quản lý hàng đầu quyền Thành phố phải xây dựng phương hướng phát triển dịch vụ KCN đến năm 2025, bao gồm phương hướng phát triển dịch vụ công lập công lập, quy hoạch phát triển lĩnh vực theo hướng tập trung để phát huy mạnh nơi, không bình quân, dàn trải, không dập khuôn Phải dựa sở điều tra, nghiên cứu, nắm nhu cầu cung ứng để hoạch định quy hoạch phát triển dịch vụ nhằm đảm bảo cung ứng dịch vụ theo yêu cầu KCN ợi nhuận phát triển dịch vụ xã hội khu công nghiệp Các tổ chức xã hội phải đóng vai trò tích cực việc phát huy tiềm chỗ, tập hợp hội viên, trực tiếp tổ chức hoạt động dịch vụ, phục vụ trực tiếp cho sản xuất đời sống tầng lớp dân cư KCN theo phương châm lấy sức dân để giải nhu cầu đời sống dân mà không cần có đầu tư nhà nước (như: chăm sóc sức khỏe, bảo vệ sinh sản, chăm lo nuôi dạy trẻ, chăm sóc người già, chăm lo việc cưới, việc tang, giữ gìn trật tự trị an, kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ môi trường, ) 5.3.4 Phát triển nguồn nhân lự ịch vụ xã hội khu công nghiệp Để phát triển DVXH có quy mô lớn, chất lượng cao đòi hỏi phải đầu tư mạnh mẽ chủ trương, sách, ngân sách, thời gian, công tác tổ chức Nhân lực có chất lượng cao, số lượng đủ, cấu hợp lý yêu cầu cho phát triển DVXH Để đạt mục tiêu ấy, công việc chuẩn bị cho nguồn nhân lực phải tiến hành sớm trước bước sở dự báo nhu cầu nhân lực cho khoảng thời gian cần thiết tùy theo yêu cầu loại nhân lực 5.3.5 Đổi quản lý phát triển dịch vụ xã hội bản, thiết yếu khu công nghiệp 23 ục - đào tạo: Thực sách xã hội hóa đầu tư, thu hút nguồn đầu tư dân DN cho giáo dục đào tạo, vừa tăng cường đầu tư từ ngân sách nhà nước, vừa tăng nguồn ngân sách Hoàn thiện công khai quy hoạch phát triển mạng lưới trường tất bậc học, có trường công lập; xây dựng hoàn thiện hành lang pháp lý để thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào giáo dục đào tạo : tăng cường phát triển mạng lưới y Dịch vụ y tế tế sở, giúp người nghèo, phụ nữ, trẻ em chăm sóc sức khỏe tốt cộng đồng dân cư khu công nghiệp; tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho thành phần xã hội tham gia chăm sóc sức khỏe cho NLĐ, thực chức quản lý nhà nước dịch vụ y tế, bảo hiểm y tế Bảo đảm ngân sách cho y tế công cộng, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em tuổi đối tượng sách, trợ giúp phần bảo hiểm y tế cho hộ gia đình cận nghèo Dịch vụ văn hoá – giả – thể thao: Củng cố sở dịch vụ văn hóa Thành phố đủ mạnh để thúc đẩy xã hội hóa văn hóa dân cư KCN KẾT LUẬN DVXH lĩnh vực giữ vai trò quan trọng trình phát triển xã hội quản lý phát triển xã hội Nó gắn liền mối quan hệ hữu tương tác với phát triển xã hội, chúng không tách rời phụ thuộc lẫn Tuy có mối quan hệ tương tác với quản lý phát triển xã hội, DVXH cầu nối khâu cuối chuyển tải kết quản lý phát triển xã hội đến người, thực mục tiêu cuối quản lý phát triển xã hội DVXH hoạt động cụ thể cung ứng cho nhu cầu người, phụ thuộc vào kết quản lý phát triển xã hội vào nhu cầu người cung ứng Tuy nhiên hoạt động cụ thể tốt hay xấu, thuận lợi hay khó khăn lại phụ thuộc vào lý thuyết mô hình phát triển chế độ, quốc gia phụ thuộc vào trình độ tổ chức quản lý quốc gia DVXH phạm trù hoạt động rộng lớn, phong phú, đa dạng, liên quan đến hoạt động kinh tế, trị, văn hoá, khoa học công nghệ, đối ngoại, liên quan đến tự nhiên, xã hội, người (đủ giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, sở thích, tôn giáo, dân tộc, địa vị xã hội, thu nhập kinh tế, trạng thái tinh thần, tâm lý, ) Những nhu cầu lại thay đổi theo thời gian không gian, thay đổi theo môi trường, hoàn cảnh Do khó hình dung có loại dịch vụ cung ứng cho loại nhu cầu Sự phân biệt chủ thể khách thể, người cung 24 ứng người thụ hưởng tương đối, người giữ vai trò kép, vừa người cung ứng dịch vụ, lại vừa người cung ứng dịch vụ cho người khác nên cách tiếp cận nghiên cứu DVXH phải khái quát hóa mức độ tương đối TP HCM trung tâm kinh tế lớn, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, giữ vị trí dẫn đầu đóng góp cho NSNN Phát triển DVXH cho NLĐ KCN địa bàn TP.HCM làm thay đổi kỹ nghề NLĐ, tạo thu nhập nâng cao mức sống cho NLĐ, góp phần tăng lợi nhuận cho DN KCN Đồng thời đóng góp vào tăng trưởng kinh tế TP.HCM, thúc đẩy chuyển dịch cấu kinh tế, cấu lao động Thành phố Phát triển DVXH cho NLĐ KCN địa bàn TP.HCM góp phần nâng cao trình độ nghề nghiệp cho NLĐ, giải việc làm, cung cấp nhà phương tiện sinh hoạt phục vụ sống NLĐ, tạo hội cho NLĐ tiếp cận nhiều đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đời sống văn hóa tinh thần NLĐ cải thiện Thế nhưng, gần 30 năm qua, việc phát triển DVXH cho NLĐ KCN địa bàn TP.HCM nhiều hạn chế mức độ tiếp cận DVXH, chất lượng DVXH thấp, chưa đáp ứng yêu cầu DVXH cần thiết theo hướng văn minh KCN TP.HCM Quam điểm, mục tiêu định hướng phát triển DVXH cho NLĐ KCN địa bàn TP HCM đến năm 2025 tiếp tục đổi hoàn thiện sách phát triển DVXH quản lý DVXH, phát triển mạnh mẽ lĩnh vực DVXH với tốc độ ngày cao Nhanh chóng nâng cao chất lượng DVXH cách phát triển dịch vụ cách bền vững, đổi quản lý DVXH theo hướng xã hội hóa, nâng cao trách nhiệm thành phố, kết hợp chặt chẽ quan hệ hữu quan quản lý Nhà nước, thị trường xã hội, nâng DVXH KCN lên trình độ cao, hội nhập sâu rộng môi trường quốc tế
- Xem thêm -

Xem thêm: Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên đia bàn thành phố hồ chí minh tt, Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên đia bàn thành phố hồ chí minh tt, Phát triển dịch vụ xã hội cho người lao động tại các khu công nghiệp trên đia bàn thành phố hồ chí minh tt

Từ khóa liên quan