Đề án chuyên ngành thị trường chứng khoán thực trạng và giải pháp

35 259 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/07/2016, 16:45

ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH LỜI MỞ ĐẦU S cần thiết đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam đời đầu năm 2000 Thuật ngữ “Thị trường chứng khoán” mẻ công chúng Việt Nam Trong nhiều nước giới, thị trường chứng khoán phát triển sôi động Đầu tư vào thị trường chứng khoán trở nên quan trọng người Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thức tổ chức Thương Mại Thế Giới năm qua đưa hội lớn cho Việt Nam, đặt yêu cầu thách thức mới, đòi hỏi phải thúc đẩy phát triển kinh tế với tốc độ hiệu cao Muốn phải bước xây dựng phát triển đồng loại thị trường vốn mà bật thị trường chứng khoán Xuất phát từ chức năng, vai trò quan trọng thị trường chứng khoán việc góp phần phát triển kinh tế việc phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam thực cần thiết, nói nhu cầu thiết yếu Giúp hội nhập nhanh tiến kịp với trình độ nước giới Và không quan trọng kinh tế nước mà quan trọng người khả đầu tư sinh lợi Vì vậy, người tuỳ theo điều kiện, khả mà cần phải tiếp cận thật nhanh để tham gia đầu tư có hiệu vào thị trường chứng khoán Chính hoạt động góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển Ph m vi mụ đí nghiên c u  Phạm vi nghiên cứu Do qui mô viết thời gian làm bị hạn chế, viết tập trung đề cập vào nội dung thị trường chứng khoán Kiến thức thị trường chứng khoán lớn kiến thức viết tương đối đủ để hiểu thị trường chứng khoán Về phần nói thực trạng số giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam, có nhiều hạn chế Vì vậy, ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân viết tập trung vào vấn đề nhất, quan trọng thị trường chứng khoán Việt Nam  Mục đích nghiên cứu Thấy thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, thị trường non yếu Nhưng nhân tố quan trọng để thúc đẩy kinh tế Việt Nam lên hoà nhập với xu hướng chung Thế giới Và từ tìm giải pháp thích hợp cho thị trường chứng khoán nước ta Kết cấu đề Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận thị trường chứng khoán, nghiên cứu thống kê, phân tích số liệu, nắm bắt thông tin từ phương tiện thông tin đại chúng nhằm tìm thành công thất bại thị trường chứng khoán Việt Nam Nội dung đề tài bao gồm nội dung sau:  L i mở đầu  Phần I: Cơ sở lý luận thị trường chứng khoán  Phần II: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam  Phần III: Một số giải pháp phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam  L i kết luận Vì hiểu biết thời gian có hạn nội dung đề tài không tránh khỏi sai xót Do vậy, em mong nhận giúp đỡ, bảo thầy cô bạn bè đề tài em thêm hoàn thiện Cuối em xin chân thành cảm ơn cô Bùi Thị Thu Ngân cô giúp em hoàn thành tốt đề tài ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ RƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1 THỊ RƯỜNG CHỨNG KHOÁN 1.1.1 Khái niệm Thị trường chứng khoán thị trường có tổ chức, nơi mà chứng khoán mua bán theo qui tắc quy định 1.1.2 Phân lo i a) Căn theo tính chất pháp lý có thị trường chứng khoán thức thị trường chứng khoán phi thức Thị trường chứng khoán thức hay gọi Sở giao dịch chứng khoán, nơi mua bán loại chứng khoán niêm yết có địa điểm thời biểu mua bán rõ rệt, giá xác định theo hình thức đấu giá đấu lệnh Thị trường chứng khoán phi thức hay gọi thị trường OTC, nơi mua bán loại chứng khoán bên Sở giao dịch, ngày nghỉ hay thủ tục định mà thỏa thuận người mua người bán b) Căn vào trình luân chuyển chứng khoán có thị trường phát hành thị trường giao dịch Thị trường phát hành hay gọi thị trường sơ cấp nơi chứng khoán phát hành lần đầu nhà phát hành bán cho nhà đầu tư c) Căn vào phương thức giao dịch có thị trường giao thị trường tương lai Thị trường giao thị trường mua bán chứng khoán theo giá ngày giao dịch việc toán chuyển giao chứng khoán diễn sau vài ngày theo qui định Thị trường tương lai thị trường mua bán chứng khoán theo loạt hợp đồng định sẵn, giá thỏa thuận ngày giao dịch việc toán chuyển giao chứng khoán diễn ngày ký hạn định tương lai ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân d) Căn vào đặc điểm hàng hóa thị trường chứng khoán có thị trường trái phiếu, thị trường cổ phiếu thị trường phát sinh  Thị trường trái phiếu nơi mua bán trái phiếu  Thị trường cổ phiếu nơi mua bán cổ phiếu  Thị trường phát sinh nơi mua bán công cụ có nguồn gốc chứng khoán 1.1.3 Vai trò th ng ch ng khoán a) Đối với phủ Thị trường chứng khoán cung cấp phương tiện để huy động vốn sử dụng nguồn vốn cách có hiệu cho kinh tế quốc dân Chính phủ huy động vốn việc bán trái phiếu dùng số tiền để đầu tư vào dự án cần thiết Thị trường chứng khoán góp phần thực trình cổ phần hoá Chính thị trường chứng khoán có thực tuyên truyền cần thiết thị trường chứng khoán cách tốt Từ khuyến khích việc cổ phần hóa nhanh lên doanh nghiệp quốc doanh Thị trường chứng khoán nơi để thực sách tiền tệ Lãi suất thị trường tăng lên giảm xuống việc phủ mua bán trái phiếu Ngoài thị trường chứng khoán nơi thu hút nguồn vốn đầu tư gián tiếp từ nước qua việc nước mua chứng khoán b) Đối với doanh nghiệp Thị trường chứng khoán giúp công ty thoát khỏi khoản vay có chi phí cao ngân hàng Các doanh nghiệp phát hành cổ phiếu trái phiếu Hoặc thị trường chứng khoán tạo tính khoản công ty bán chứng khoán lúc để có tiền Như vậy, thị trường chứng khoán giúp doanh nghiệp đa dạng hóa hình thức huy động vốn đầu tư Thị trường chứng khoán nơi đánh giá giá trị doanh nghiệp kinh tế cách tổng hợp xác (kể giá trị hữu hình vô hình) thông qua số giá chứng khoán thị trường Từ tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn, kích thích áp dụng công nghệmới, cải tiến sản phẩm Thị trường chứng khoán nơi giúp tập đoàn mắt công chúng Thị trường chứng khoán nơi quảng cáo chi phí thân doanh nghiệp ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân c) Đối với nhà đầu tư Thị trường chứng khoán nơi mà nhà đầu tư dễ dàng tìm hội đầu tư để đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro đầu tư 1.1.4 N ợ đ ểm th ng ch ng khoán a) Yếu tố đầu Đầu tư yếu tố có tính toán người chấp nhận rủi ro Họ mua cổ phiếu với hy vọng giá cổ phiếu tăng tương lai thu hồi lợi nhuận thương vụ Yếu tố gây ảnh hưởng lan truyền làm cho giá cổ phiếu tăng giả tạo Tuy nhiên thị trường không cấm yếu tố b) Mua bán nội gián Mua bán nội gián việc cá nhân lợi dụng vị trí công việc mình, nắm thông tin nội đơn vị phát hành để mua bán cổ phiếu đơn vị cách không bình thường nhằm thu lợi nhuận cho làm ảnh hưởng tới giá cổ phiếu thị trường Đây hành vi phi đạo đức thương mại bị cấm nước c) Phao tin đồn không xác hay thông tin lệch lạc Đây việc đưa thông tin sai thật tình hình tài chính, tình hình nội b ộ công ty hay môi trường kinh doanh công ty nhằm tăng hay giảm giá cổ phiếu để thu lợi nhuận cho cá nhân d) Mua bán cổ phiếu ngầm Mua bán cổ phiếu ngầm việc mua bán không qua thị trường chứng khoán Điều gây áp lực cho nhà đầu tư khác đưa tới việc khống chế hay thay lãnh đạo Việc phao tin đồn không xác mua bán cổ phiếu ngầm bị cấm nước 1.1.5 Các số th ng ch ng khoán Việt Nam a) Chỉ số chứng khoáng VN index Chỉ số VN – index thể biến động giá cổ phiếu giao dịch TTGDCK TP Hồ Chí Minh Công thức tính số áp dụng toàn cổ phiếu niêm yết TTGDCK nhằm thể xu hướng giá cổ phiếu hàng ngày Chỉ số VN – Index so sánh giá trị thị trường hành với giá trị thị trường sở vào ngày gốc 28-7-2000, thị trường chứng khoán thức vào hoạt động ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân b) Chỉ số Hastc-Index Chỉ số HASTC-Index tính toán ngày thức mở cửa phiên giao dịch thị trường (ngày 14-7-2005), gọi thời điểm gốc Chỉ số tính toán biến động giá tất cổ phiếu giao dịch Trung tâm GDCK Hà Nội Phương pháp tính số cách so sánh tổng giá trị thị trường với tổng giá trị thị trường cổ phiếu niêm yết thời điểm gốc 1.1.6 C uyê ắ ơb ề độ a) Nguyên tắc trung gian Trên thị trường chứng khoán, giao dịch thường thực thông qua tổ chức trung gian môi giới công ty chứng khoán Trên thị trường sơ cấp, nhà đầu tư thường không mua trực tiếp nhà phát hành mà mua từ nhà bảo lãnh Trên thị trường thứ cấp, thông qua nghiệp vụ môi giới kinh doanh công ty chứng khoán mua chứng khoán giúp nhà đầu tư, mua chứng khoán nhà đầu tư để mua bán cho nhà đầu tư khác Nguyên tắc nhằm đảm bảo loại chứng khoán giao dịch chứng khoán thực giúp thị trường hoạt động lành mạnh, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư b) Nguyên tắc định giá Việc định giá chứng khoán thị trường phụ thuộc hoàn toàn vào nhà trung gian môi giới Mỗi nhà trung gian môi giới định giá loại chứng khoán thời điểm tuỳ theo xét đoán tùy vào số cung cầu chứng khoán có thị trường Việc định giá chứng khoán thực thông qua trung gian thương lượng người môi giới cần mua cần bán Gias hai bên thống Tất thành viên có liên quan thị trường có quyền định giá chứng khoán cách độc đoán Vì thị trường chứng khoán coi thị trường tự thị trường c) Nguyên tắc công khai hoá Tất hoạt động thị trường chứng khoán công khai hoá loại chứng khoán đưa mua bán thị trường, tình hình tài kết kinh doanh công ty phát hành số lượng chứng khoán giá loại công khai thị trường báo cáo Khi kết thúc giao dịch số lượng chứng khoán mua bán, giá loại thông báo ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân Nguyên tắc nhằm đảm bảo quyền lợi cho người mua người bán chứng khoán không bị hớ mua bán chứng khoán người mua chứng khoán dễ dàng chọn lại chứng khoán theo sở thích 1.2 CHỨNG KHOÁN VÀ VIỆC PHÁ HÀNH CHỨNG KHOÁN 1.2.1 C ệ â l a) Khái niệm Chứng khoán giấy tờ có giá xác định số vốn đầu tư xác nhận quyền đòi nợ hay quyền sở hữu tài sản, bao gồm điều kiện thu nhập khoảng thời gian có khả chuyển nhượng b) Phân loại chứng khoán Tuỳ theo cách chọn tiêu thức, người ta phân loại chứng khoán thành nhiều loại khác Tuy nhiên đây, chứng khoán chia thành ba tiêu thức chủ yếu, là:  Căn theo tiêu thức pháp lý có chứng khoán vô danh chứng khoán ký danh Chứng khoán vô danh loại chứng khoán không ghi rõ họ tên chủ sở hữu Việc chuyển nhượng loại dễ dàng, không cần thủ tục đăng ký rườm rà Chứng khoán ký danh loại chứng khoán ghi rõ họ tên chủ sở hữu Việc chuyển nhượng loại thực thủ tục đăng ký quan phát hành  Căn theo tính chất thu nhập có chứng khoán có thu nhập ổn định, chứng khoán có thu nhập không ổn định chứng khoán hỗn hợp Chứng khoán có thu nhập ổn định trái phiếu, thu nhập không phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh công ty Chứng khoán có thu nhập không ổn định cổ phiếu thường, thu nhập phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh công ty sách trả cổ tức Chứng khoán hỗn hợp cổ phiếu ưu đãi, có phần thu nhập không phụ thuộc vào kết sản xuất kinh doanh công ty  Căn theo chủ thể phát hành có chứng khoán Chính phủ chứng khoán công ty ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân Chứng khoán Chính phủ chứng khoán quan Chính phủ trung ương hay quyền địa phương phát hành trái phiếu kho bạc, trái phiếu công trình, trái phiếu Chính phủ, công trái Nhà nước Chứng khoán công ty chứng khoán doanh nghiệp, công ty cổ phần phát hành trái phiếu, cổ phiếu công cụ có nguồn gốc chứng khoán 1.2.2 P a) Chủ thể phát hành  Thứ Chính phủ Mục đích phát hành phủ bù đắp thiếu hụt ngân sách huy động vốn để tài trợ cho công trình, dự án lớn quan trọng Chính phủ phát hành loại chứng khoán bao gồm: Trái phiếu Chính phủ, Trái phiếu công trình, Tín phiếu kho bạc  Thứ hai doanh nghiệp Các doanh nghiệp phát hành chứng khoán để huy động vốn tăng vốn cho sản xuất kinh doanh bên cạnh nguồn vốn vay từ ngân hàng thương mại Trong kinh tế thị trường có công ty cổ phần doanh nghiệp cổ phần hóa tổ chức phép phát hành trái phiếu cổ phiếu  Thứ ba quỹ đầu tư Quỹ đầu tư tổ chức đầu tư chuyên nghiệp, hình thành vốn góp nhà đầu tư để tiến hành đầu tư vào chứng khoán loại hình đầu tư khác Mục đích thành lập quỹ đầu tư tập hợp thu hút nhà dầu tư nhỏ, lẻ tham gia kinh doanh b) Phương thức phát hành chứng khoán  Thứ nhất: Phân loại theo đợt phát hành Theo tiêu thức này, người ta phân chia phương thức phát hành thành phát hành chứng khoán lần đầu phát hành đợt  Thứ hai: Phân loại theo đối tượng mua bán chứng khoán Theo đối tượng mua bán chứng khoán, phương thức phát hành phân chia thành: ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân Phát hành riêng lẻ: việc phát hành chứng khoán bán phạm vi số người định (thông thường nhà đầu tư có tổ chức), với điều kiện hạn chế khối lượng phát hành phải đạt mức định Phát hành công chúng: hình thứ phát hành chứng khoán phát hành rộng rãi công chúng cho số lượng lớn nhà đầu tư định, phải đảm bảo tỷ lệ cho cac nhà đầu tư nhỏ Ngoài tổng khối lượng phát hành chứng khoán đạt tỷ lệ theo quy định 1.2.3 C đầu Nhà đầu tư tham gia đầu tư vào thị trường chứng khoán hai thị trường thị trường sơ cấp thị trường thứ cấp: Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần trung tâm giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán làm đại lý nhận lệnh (thường công ty làm tư vấn phát hành cho công ty cổ phần) Thị trường thứ cấp: Nhà đầu tư không đến trực tiếp trung tâm giao dịch mà mở tài khoản công ty chứng khoán để thực giao dịch theo nguyên tắc trung gian chứng khoán niêm yết đăng ký giao dịch Còn chứng khoán chưa niêm yết chưa đăng ký giao dịch không cần điều kiện ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân PHẦN II: HỰC RẠNG HỊ RƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆ NAM HIỆN NAY 2.1 HỊ RƯỜNG SƠ CẤP 2.1.1 Đầu ổ ếu Thực trạng đầu tư vào cổ phiếu Việt Nam thể thông qua số điểm sau: ấ Doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thực cổ phần hóa bán đấu giá qua tổ chức trung gian tài Theo quy định nghị định số 187/NĐ-CP ngày 16/11/2004 chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần, cổ phần hóa 2.188 doanh nghiệp, xếp lại 3.450 DNNN tổng số 5.655 doanh nghiệp nhà nước vào đầu năm 2001 Kết thúc năm 2005 hoàn thành cấu lại DNNN, tập trung vào lĩnh vực then chốt Và năm 2005 năm thực hình thức bán đấu giá cổ phần DNNN thực cổ phần hóa qua trung tâm giao dịch chứng khoán Hai trung tâm giao dịch chứng khoán trung tâm giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội năm 2005 thực 243 đợt đấu giá cổ phần, so với tổng số lượng cổ phần chào bán, số lượng cổ phần bán sau: Tổng số đợt đấu giá thực Tổng số cổ phần chào bán Đợt Cổ phần 243 352554154 Tổng số cổ phần bán Cổ phần 310499094 Tỷ lệ cổ phần bán so với chào bán % 88,07 (Nguồn: Tạp chí chứng khoán Việt Nam số 1+2 năm 2006) 10 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân 13%/năm; so cuối tháng 9/2013 với cuối năm trước tăng 19%, HNX tăng 6,8%, UPCOM tăng 0,2%; số mã tăng cao nhiều (HTL, VHG, PMS, TCM, PTB, CYC, DCL, MNC, SCL,…) Đó tốc độ tăng thuộc loại Tuy nhiên, điểm số chung sàn Hà Nội (HNX) khoảng 61% khởi điểm đời; có đến 57% tổng số mã mức mệnh giá Trong điều kiện lạm phát chậm lại liên tiếp từ gần năm qua, lãi suất tiết kiệm giảm xuống, mức thấp; sách tiền tệ, tài khoá có xu hướng nới lỏng, tăng trưởng tín dụng cao dồn vào cuối năm, lãi suất cho vay dần trở thời kỳ trước khủng hoảng; thị trường bất động sản chưa hồi phục, thị trường vàng kết thúc thập kỷ tăng thị trường ngoại tệ tương đối ổn định nay, nhiều chuyên gia dự đoán, số VN-Index vượt qua mốc 500 điểm, chí có dự đoán vượt 550 điểm số HNX vượt qua mốc 70 điểm vào cuối năm 2013; theo đó, lợi nhuận thị trường chứng khoán có hấp dẫn trở lại tháng tới; chưa kể việc chia cổ tức…  Về huy động vốn thị trường chứng khoán Vốn huy động qua phát hành thêm cổ phiếu cổ phần hoá tháng 2013 đạt nghìn tỷ đồng, giảm 20% so với kỳ năm trước; vốn huy động qua phát hành trái phiếu Chính phủ đạt 123 nghìn tỷ đồng, tăng 67% so với kỳ năm trước; dòng vốn FII vào thị trường chứng khoán đạt 404 triệu USD, cao gấp lần so với kỳ Trong việc tiếp cận vốn từ hệ thống tín dụng ngân hàng thấp, việc tăng huy động vốn thị trường chứng khoán có ý nghĩa, thị trường chứng khoán kênh huy động vốn quan trọng, lại kênh huy động dài hạn Khi loại hình quỹ thành lập hoạt động, thực việc nới “rom”, tỷ lệ tham gia nhà đầu tư nước thị trường chứng khoán mở rộng góp phần tăng lượng vốn huy động thị trường chứng khoán  Về sách điều hành thị trường chứng khoán có cải thiện thời gian qua tiếp tục cải tiến thời gian tới Đề án tái cấu tương đối toàn diện thị trường thực tạo điều kiện cho thị trường chứng khoán phát triển tốt Thị trường chứng khoán kênh huy động vốn dài hạn; báo quan trọng kinh tế vĩ mô, nên tác động đến ổn định kinh tế vĩ mô Đến lượt nó, ổn định kinh 21 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân tế vĩ mô tác động đến thị trường chứng khoán Thị trường chứng khoán bước đầu có dấu hiệu khởi sắc kênh đầu tư có tỷ lệ lợi nhuận cao 2.2.2 Kết qu giao d ch TTCK th i gian vừa qua Sau kết giao dịch số tháng gần đây, kết muốn nói nên tính sối động thị trường chứng khoán tháng gần Thị trường chứng khoán trải qua quý năm 2013 trầm lắng nhà đầu tư nước định hướng Tuy nhiên phiên đầu tháng 10, khoản thị trường tăng lên đáng kể với phiên giao dịch phổ biến 1.000 tỷ đồng Trong ngày đầu tuần thứ hai tháng 10, VN-Index chạm lại mốc 500 điểm Các chuyên gia kỳ vọng VN-Index có khởi sắc Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua khoảng thời gian đầy sóng gió nguồn vốn nhà đầu tư nước rút khỏi thị trường chứng khoán nổi, có Việt Nam Giao dịch thị trường quý chủ yếu bị tác động nhà đầu tư nước quỹ ETF (Quỹ hoán đổi danh mục), tập trung vào nhóm bluechips rổ VN30, hầu hết cổ phiếu khác giảm giá nhiều Nhìn lại dòng vốn thời gian qua cho thấy, tháng 8, nhà đầu tư nước giao dịch thấp tháng trở lại xu hướng bán ròng mạnh hơn, lên đến 700 tỷ đồng, so với khoảng 300 tỷ đồng tháng Hoạt động bán ròng nhà đầu tư nước chủ yếu từ quỹ ETF, bao gồm quỹ lớn Market Vector Vietnam ETF (VNM) FTSE Vietnam ETF (FTSE) Trong tháng 8, nhiều cổ phiếu lớn nằm danh mục đầu tư quỹ bị bán mạnh ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư toàn thị trường Trong tháng 8, VN-Index 19,15 điểm Tuy nhiên, lo ngại việc quỹ ETF tiếp tục bán mạnh tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường tháng 9, lực mua từ phía nhà đầu tư nước tăng hai sàn so với tháng Theo lý giải Công ty chứng khoán SaigonBank Berjaya, tháng 9, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) định giữ nguyên gói nới lỏng định lượng QE3 khiến áp lực chuyển dịch vốn khỏi thị trường giảm bớt Thời gian trùng với thời gian quỹ ETF thay đổi danh mục đầu tư định kỳ quý, giúp hoạt động mua vào nhà đầu tư nước tăng cao Tuy vậy, theo đại diện Công ty Chứng khoán SaigonBank Berjaya, khối ngoại 22 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân mua ròng cho thấy áp lực rút vốn khỏi thị trường Việt Nam giảm bớt chưa phải dấu hiệu trở lại dòng vốn Bởi lẽ năm qua, giai đoạn cuối năm thường nhà đầu tư nước không giải ngân nhiều Theo chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho biết, tác động ETF VN-Index không bị biến động nhiều, số mã giảm giá nhiều số mã tăng giá, hiệu ứng tiêu cực lớn tích cực cổ phiếu riêng lẻ Hiện có phận nhà đầu tư mua cổ phiếu chủ động dự đoán mua bán đón đầu trước động thái tái cấu danh mục quỹ ETF Tuy vậy, thông tin tái cấu phản ánh trước vào diễn biến giá cổ phiếu tác động lại từ thời điểm thông tin thức xuất không lớn, cổ phiếu không tăng giảm kỳ vọng nhà đầu tư Với hàng loạt thông tin xuất thị trường thời gian qua giúp giao dịch thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động Những phiên giao dịch từ đầu tháng 10 khoản thị trường tăng lên nhiều, VN-Index có đà tăng mạnh VN30 “Điều cho thấy mức độ đóng góp cổ phiếu danh mục đầu tư nhà đầu tư nước nhiều so với thị trường chung cổ phiếu rổ VN30 tăng nhiều Có thể nói, lạc quan giới đầu tư nước tăng lên nhiều, tâm lý nhà đầu tư thị trường chuyển biến từ bi quan, thận trọng sang lạc quan ngắn hạn” - đại diện Công ty Chứng khoán Tân Việt nhận định Cũng theo phân tích Công ty Chứng khoán Tân Việt, thời gian qua, khối ngoại quan tâm đến cổ phiếu có vốn hóa lớn khoản cao cổ phiếu vốn hóa vừa không đáp ứng tiêu chí nên chịu chi phối dòng tiền nước Nay tâm lý nhà đầu tư nước ổn định nên họ đầu tư vào nhóm cổ phiếu không tìm kiếm hội đầu ngắn hạn mà có dòng tiền đầu tư trung dài hạn Xét khía cạnh vĩ mô, yếu tố GDP, lạm phát, lãi suất, tỷ giá ổn định nằm tầm kiểm soát nên không đủ mạnh để tạo nên đợt sóng cho thị trường Chính thế, nhiều công ty chứng khoán cho rằng, “cú hích” cho thị trường vấn đề liên quan đến Công ty VAMC Theo nhận định Phòng Nghiên cứu Vietstock, việc Công ty VAMC đẩy nhanh việc mua bán nợ xấu với tổ chức tín dụng yếu tố mang đến tích cực mặt tâm lý cho 23 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân giới đầu tư Về việc nâng tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài, Công ty Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) cho rằng, thông qua thời gian tới nhân tố tác động tích cực mặt tâm lý cho nhà đầu tư nước ngắn hạn với kỳ vọng thị trường cải thiện khoản Về dài hạn giúp thị trường có hội thu hút thêm nguồn vốn ngoại Có nhiều yếu tố cho thấy thị trường lạc quan Các nhà đầu tư kỳ vọng việc tái cấu doanh nghiệp nhà nước mang đến cho thị trường số lượng hàng hóa cổ phiếu lĩnh vực thu hút nhiều vốn ngân hàng, bất động sản… thời gian tới 2.2.3 Đầu ổ ếu s O C Thị trường OTC giai đoạn 2005-2007 giai đoạn khởi sắc Nhưng bước đến năm 2008 với xuống thị trường niêm yết thức, năm 2008 năm ngủ đông thị trường OTC, thời cổ phiếu OTC làm mưa làm gió thị trường chấm dứt Với nhiều bất cập cổ phiếu OTC từ khiến niềm tin vào thị trường ngày yếu đi, không niềm tin giao dịch mua bán mà chấm dứt Tuy nhiên thị trường OTC năm 2008 cổ phiếu nhà đầu tư giao dịch cổ phiếu khối ngân hàng : Eximbank, Đông Á, Quân Đội –MB, Vietcombank vài cổ phiếu ngành bất động sản như: Hoàng Anh Gia Lai, BCCI, Quốc Cường Gia Lai Đến năm 2009 thị trường OTC có biểu sôi động trở lại nhờ hiệu ứng từ thị trường niêm yết, chứng khoán giới, kết kinh doanh từ số ngân hàng, số công ty chuẩn bị niêm yết đặc biệt có tham gia trở lại dòng tiền đầu từ nhà đầu tư lướt sóng Tuy vậy, có giao dịch tăng mạnh đột biến nhiều giá Nếu xem thị trường cổ phiếu tự (OTC) cầu nối thị trường sơ cấp thị trường niêm yết, nói, năm 2010 năm "sập cầu" Không trầm lắng, thị trường OTC ngày bị thu hẹp khoản giá trị Hiện chưa có đầu mối thống kê giá trị khối lượng giao dịch thị trường OTC, điều dễ nhận thấy số cổ phiếu có giao dịch Việc đóng cửa giao dịch cổ phiếu OTC số sàn giao dịch CTCK mở năm 2010 góp phần hạn chế giao dịch thị trường tự Bức tranh ảm đạm thị trường OTC chuyên gia dự báo kéo dài sang năm 2011, cho dù thị trường niêm yết có khởi sắc tảng kinh tế 24 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân vĩ mô cải thiện Do đến năm 2011, thị trường OTC tiếp tục trải qua ngày ảm đạm suy giảm thị trường niêm yết Các môi giới OTC hoạt động đếm đầu ngón tay Năm 2012, trang thông tin sanotc.com.vn đăng tin rao mua bán cổ phiếu chưa niêm yết sôi động thời, bị quên lãng không muốn mua cổ phiếu thị trường tự (OTC) Cái chợ OTC TP HCM lác đác vài môi giới bám trụ… Thị trường có giao dịch, chủ yếu cổ phiếu ngân hàng Ngân hàng Đông Á có cổ tức ổn định Cổ phiếu Ngân hàng Nam Á, hay Ngân hàng Đại Á có lúc 2.000 đồng/cổ phiếu, rẻ Một số cổ phiếu ngành khác ô tô Trường Hải, Xây dựng số cổ phiếu CTCP Hàng tiêu dùng Masan (MSFC) lại quan tâm Cổ phiếu đem lại khoản lợi nhuận cao VNM sàn niêm yết, năm DN chia thưởng 1:1, chia xong giá cổ phiếu lại tăng vọt, mà lại người bán Năm 2013, chợ OTC (giao dịch cổ phiếu chưa niêm yết) xôm tụ năm 2009-2010, để bán cổ phiếu OTC, nhiều nhà đầu tư phải chờ ròng rã Và không cổ phiếu OTC giao dịch mạnh Tại trang web sanotc.com, nơi giao dịch xôm tụ nhà đầu tư, tin đăng mua, đăng bán tập trung chủ yếu vào mã cổ phiếu ngân hàng, phải đến khoảng 15 cổ phiếu ngân hàng mua bán trang web Đa phần giá cổ phiếu mệnh giá, mức độ dao động giá không lớn cổ phiếu sàn niêm yết Có cổ phiếu dao động xung quanh mức giá cũ cách năm Như TienPhongBank khoảng 4.500 đồng/cổ phiếu, DongABank mức 8.400 đồng/cổ phiếu 25 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân Hình 1: Giao dịch mua bán cổ phiếu OTC sàn giao dịch VN Direct Đến nay, cảnh không G mộ số ổ ếu ê O C y 28/6/2013 Đơn vị: 1.000 VND STT ê ê ế ắ Ngân hàng TMCP Đông Á EAB Công ty viễn thông FPT FTEL CTCP Bia-Rượu-Nước giải khát SABECO Sài Gòn Công ty Chứng khoán Đại Việt DVSC Công ty Chứng khoán FPT FPTS Giá Giá Giá Mệ cao ấ trung giá ấ ấ bình 10,00 9,50 9,75 10 28,00 26,00 27,00 10 56,00 54,00 55,00 10 5,00 4,50 4,75 10 12,50 11,80 12,15 10 (Phòng OTC- FPTS tổng hợp) 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG 2.3.1 Những thành t u đ đ ợc Sau 10 năm thành lập thị trường chứng khoán có thành tựu sau: TTCK Việt Nam gồm có ba sàn giao dịch, có hai sàn giao dịch thức sàn giao dịch OTC Cụ thể: 26 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân  Sàn giao dịch chứng khoán TP HCM – HOSE Đây nơi giao dịch cổ phiếu công ty niêm yết có mức vốn hóa từ 80 tỷ đồng trở lên  Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội – HNX Đây nơi giao dịch cổ phiếu công ty niêm yết cỡ vừa nhỏ  Sàn UPCOM (thị trường giao dịch chứng khoán chưa niêm yết) thức đưa vào hoạt động ngày 24/06/2009 Đến ngày 19/7/2010, giao dịch khớp lệnh liên tục áp dụng, giúp cho hoạt động sàn UPCOM trở nên sôi động Về chất lượng từ chỗ sử dụng công nghệ giao dịch bán tự động với hình thức đại diện giao dịch sàn, sàn thực giao dịch điện tử hóa hoàn toàn hình thức kết nối giao dịch trực tuyến Về số lượng công ty niêm yết cho thấy bước phát triển thị trường chứng khoán theo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, qua 10 năm phát triển thị trường chứng khoán, số lượng công ty niêm yết tăng từ công ty lên 550 công ty với mức vốn hoá thị trường 700.000 tỉ đồng, chiếm 40% GDP Số lượng tổ chức trung gian thị trường chứng khoán tăng từ công ty chứng khoán công ty quản lý quỹ thời gian đầu lên 105 công ty chứng khoán 46 công ty quản lý quỹ tính đến hôm Nhìn chung qua 10 năm hoạt động, số VN-Index có nhiều biến động theo diễn biến thị trường tác động tình hình kinh tế Nhưng so với giai đoạn đầu hoạt động, TTCK không thu hút nhiều ý công chúng, chứng giá CK mức thấp biến động; năm hoạt động sau TTCK Việt Nam có nhiều diễn tiến theo sát với tình hình kinh tế đất nước Công chúng giành nhiều quan tâm cho TTCK Hiện nay, diễn biến giá sàn giao dịch chứng khoán cập nhật ngày phương tiện thông tin Đây rõ ràng tiến vượt bậc TTCK Việt Nam 2.3.2 Những tồn t i nguyên nhân a- Những tồn thị trường  Những tồn thị trường cổ phiếu Trong bối cảnh tăng nóng thị trường bối cảnh chất lượng kiểm soát báo cáo tài nhiều công ty kiểm toán không bảo đảm, việc nhiều công 27 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân ty niêm yết tranh thủ phát hành làm cho chất lượng cổ phiếu niêm yết có chiều hướng giảm sút Đồng thời có tình trạng số công ty vừa niêm yết sàn Hà Nội báo lỗ đặt câu hỏi chất lượng hàng hóa công tác thẩm định hồ sơ doanh nghiệp xin niêm yết, trách nhiệm quan tổ chức quản lý thị trường trước tình trạng hàng hóa chất lượng đưa vào sàn, làm giảm tính hấp dẫn kênh đầu tư chứng khoán Cổ phiếu chất lượng lên sàn, giá giảm, người mua Việc giảm giá góp phần kéo số chung thị trường xuống, làm nhà đầu tư cũ nản lòng, nhà đầu tư e ngại.Song song bên cạnh việc doanh nghiệp có cổ phiếu niêm yết chậm nộp báo cáo tài lên sở giao dịch chứng khoán gần trở thành thông lệ cho thấy nhiều DN chưa nhận thức nghĩa vụ công bố thông tin cho cổ đông Trong nguồn cung chứng khoán có tốc độ phát triển mạnh, đẩy thị trường đến tình trạng tải số lượng CTCK cấp phép hoạt động gia tăng nhanh mức cần thiết số lượng nhà đầu tư, đối tượng cần phát triển lại tăng chậm, không tương xứng với tốc độ tăng trưởng kinh tế quy mô dân số Việt Nam Cụ thể, số gần 900.000 tài khoản có đến nay, loại trừ số tài khoản mở để tránh né quy định, số tài khoản thực giao dịch ước tính khoảng 300.000 - 500.000 So với mức dân số xấp xỉ 85 triệu nước ta, cho dù có muốn thừa nhận hay không, tỷ lệ chưa tới 1% nhà đầu tư chứng khoán tổng dân số mặt hạn chế 10 năm hình thành phát triển TTCK Việt Nam Tình trạng làm giá, thao túng giá với kỹ thuật phao tin; kỹ thuật xuất báo cáo phân tích khẳng định cách chắn phát triển VN-index tạo nhiều tiềm tàng đầu thị trường chứng khoán gây lũng đoạn thị trường làm sai lệch xu hướng phát triển thị trường gây tâm trạng hoang mang cho nhà đầu tư tiếp diễn Bên cạnh tình trạng tùy tiện công bố thông tin, công bố thông tin chậm, thiếu xác, không trung thực gây xúc cho cộng đồng đầu tư ngày đặt nhiều thách thức quan quản lý Ví dụ nhầm lẫn công bố thông tin giao dịch cổ phiếu cổ đông nội Quỹ Tầm nhìn SSI (SSIVF), với nội dung từ thông báo giao dịch mua thành bán làm giá cổ phiếu giảm Thêm vào số nhận thức nhà đầu tư xem thị trường chứng khoán canh bạc chưa có thấu hiểu 28 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân đầy đủ chất chế vận hành thị trường chứng khoán dẫn đến nhiều hạn chế thị trường tâm lý bầy đàn, kỳ vọng đầu tư riêng …  Những tồn thị trường trái phiếu:  Thứ nhất, vai trò nhà tạo lập thị trường chưa thể rõ nghĩa vụ quyền lợi  Thứ hai lãi suất trái phiếu chưa hợp lý  Thứ ba cần xây dựng thị trường trái phiếu chuyên biệt: kỳ hạn trái phiếu phủ phát hành thời gian qua tương đối đơn điệu, chưa đáp ứng nhu cầu đa dạng nhà đầu tư b- Nguyên nhân tồn  Thứ hệ thống pháp luật Việt Nam lĩnh vực chưa hoàn chỉnh Thứ hai giám sát lỏng lẻo quan có chức thị trường chứng khoán  Thứ ba hiểu biết dân cư thị trường chứng khoán Dẫn đến tình trạng hoạt động đầu tư vào thị trường chứng khoán chưa trở thành hoạt động đầu tư phổ biến dân cư  Thứ tư thị trường chứng khoán Việt Nam thiếu tính công khai, minh bạch, chế tự giám sát Do không tạo lòng tin dân chúng đơn vị phát hành  Thứ năm việc triển khai luật nghị định thị trường chứng khoán chậm, chưa hợp lý không tuân thủ pháp luật đề  Thứ sáu kinh nghiệm đơn vị kinh tế không nhiều Thiếu hiểu biết thị trường chứng khoán Không thích cổ phần hoá sợ bị quyền lực Dẫn đến tình trạng công ty tham gia niêm yết TTCK Nói tóm lại, có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình trạng hoạtđộng thị trường chứng khoán Việt Nam Nhưng số nguyên nhân phổ biến thường thấy thị trường chứng khoán Việt Nam đồng thời sở để đưa số giải pháp để nâng cao tình hình hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam tương lai 29 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân PHẦN III MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ RƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA THỊ RƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆ NAM ĐẾN NĂM 2020 Trong thập kỷ tới, TTCKVN có nhiều tiềm điều kiện thuận lợi để phát triển mạnh, nhiên, hội phát triển đồng hành với thách thức.Vì vậy, mục tiêu TTCKVN giai đoạn tới đặt sau:  Một là, phát triển thị trường chứng khoán phải dựa chuẩn mực chung thị trường thông lệ quốc tế tốt nhất, phù hợp với điều kiện thực tế định hướng phát triển kinh tế – xã hội đất nước, tích cực hội nhập với thị trường tài khu vực quốc tế  Hai là, phát triển TTCK đồng bộ, toàn diện, hoạt động hiệu quả, vận hành an toàn, lành mạnh, vừa góp phần huy động vốn cho đầu tư phát triển xã hội vừa tạo hội đầu tư sinh lợi, góp phần nâng cao mức sống an sinh xã hội 30 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân  Ba là, phát triển TTCK nhiều cấp độ, bảo đảm chứng khoán tổ chức giao dịch theo nguyên tắc thị trường, có quản lý, giám sát Nhà nước; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp có sách khuyến khích chủ thể tham gia thị trường chứng khoán  Bốn là, đa dạng hóa sản phẩm, nghiệp vụ thị trường, đảm bảo cho tổ chức kinh doanh, dịch vụ chứng khoán hoạt động an toàn, hiệu dựa tảng quản trị rủi ro phù hợp với chuẩn mực chung thông lệ quốc tế Từng bước tái cấu hệ thống trung gian thị trường nguyên tắc không gây xáo trộn lớn bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp thành viên thị trường  Năm là, phát triển TTCK mối tương quan với việc phát triển thị trường tiền tệ, thị trường bảo hiểm, nhằm tạo hệ thống thị trường tài thống nhất, đồng có quản lý, giám sát nhà nước Hoạt động quản lý, giám sát, điều hành phát triển quan quản lý nhà nước phải thống mục tiêu, mục đích, định hướng giải pháp thực  Sáu là, chủ động hội nhập thị trường tài quốc tế, nâng cao khả cạnh tranh, bước thu hẹp khoảng cách phát triển TTCK Việt Nam so với thị trường khác khu vực giới 3.2 MỘ SỐ GIẢI PHÁP PHÁ RIỂN HỊ RƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆ NAM Trên sở mục tiêu trên, giải pháp cụ thể tập trung vào vấn đề sau:  Thứ nhất, tăng quy mô, củng cố tính khoản cho thị trường chứng khoán, phấn đấu đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt từ 80% đến 110% GDP vào năm 2020 Phát triển thị trường trái phiếu trở thành kênh huy động phân bổ vốn quan trọng cho phát triển kinh tế Chú trọng đặc biệt phát triển thị trường trái phiếu Chính phủ để huy động vốn cho Ngân sách nhà nước đầu tư xây dựng Củng cố cách cầu đầu tư chứng khoán; phát triển đa dạng hóa sở nhà đầu tư, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích nhà đầu tư nước đầu tư dài hạn, tiếp tục phát triển hệ thống nhà đầu tư cá nhân Ngoài ra, thị trường dựa tảng vững tạo hệ thống nhà đầu tư có tổ chức nước chắn trở nên linh hoạt trước cú sốc kinh tế tài Do đó, việc phát triển hệ thống nhà đầu tư có tổ chức nước vấn đề then chốt cần 31 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân lưu ý để giúp hệ thống tài phòng vệ chống lại ảnh hưởng cú sốc bên  Thứ hai, tăng tính hiệu thị trường sở tái cấu trúc TTCK, đại hóa sở hạ tầng, chuyên nghiệp hóa việc tổ chức vận hành hạ tầng công nghệ thông tin Từng bước đại hóa SGDCK với hệ thống giao dịch, giám sát công bố thông tin đại có khả kết nối với SGDCK quốc tế; đa dạng hóa phương thức giao dịch sản phẩm thị trường đáp ứng nhu cầu thị trường Việc tái cấu trúc TTCK phải có bước thích hợp nhằm phát huy tối đa vai trò SGDCK phát triển thị trường giai đoạn trước mắt, tiến tới thống thị trường dài hạn.Kiện toàn phát triển hệ thống lưu ký, đăng ký, toán, bù trừ theo chuẩn mực quốc tế; đại hóa hoạt động Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, bước tham gia kết nối vớiTTLKCK quốc tế khu vực Hiện đại hóa hạ tầng công nghệ thông tin SGDCK, TTLKCK, công ty chứng khoán tổ chức khác có liên quan, nhằm bảo đảm hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, thống nhất, tương thích an toàn  Thứ ba, nâng cao sức cạnh tranh định chế trung gian thị trường tổ chức phụ trợ.Hệ thống tổ chức trung gian chứng khoán phải củng cố chuyên nghiệp hơn, có đủ lực tài chính, công nghệ nguồn nhân lực để cạnh tranh với tổ chức kinh doanh chứng khoán khu vực phù hợp với xu hướng chung giới mô hình tổ chức công ty chứng khoán theo mô hình đa củng cố hệ thống quản trị rủi ro định chế  Thứ tư, tăng cường lực quản lý, giám sát, tra cưỡng chế thực thi quan quản lý nhà nước lĩnh vực chứng khoán sở phân định rõ chức giám sát Bộ Tài chính/UBCKNN với ngành, cấp giám sát khác theo hướng chuyên biệt hóa; tăng cường vai trò giám sát tổ chức tự quản tổ chức hiệp hội; thiết lập chế thức phối kết hợp quan quản lý nhà nước nước lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm, nhằm bảo đảm hiệu hoạt động giám sát, cưỡng chế thực thi, bảo đảm an toàn cho hoạt động chứng khoán TTCK Việt Nam  Thứ năm, chủ động hội nhập quốc tế, có lộ trình phù hợp với trình độ phát triển thị trường Hội nhập quốc tế xu hướng tất yếu nhằm nâng cao vai 32 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân trò, vị thế, tăng khả cạnh tranh TTCK Việt Nam khu vực giới Để có lợi ích lớn từ hội nhập quốc tế giảm thiểu rủi ro tham gia trình này, quan quản lý cần chủ động xây dựng sách hội nhập, lộ trình hội nhập có tính đến yếu tố trình độ phát triển TTCK kinh tế Việt Nam giai đoạn KẾT LUẬN Qua 13 năm hoạt động, thị trường chứng khoán Việt Nam có bước tiến lớn, vững vàng với vai trò kênh huy động vốn trung dài hạn cho việc phát triển kinh tế đất nước Tuy vậy, việc quản lý điều tiết thị trường chứng khoán đặt nhiều thách thức Ủy ban Chứng khoán Nhà nước với tư cách quan quản lý chứng khoán Việt Nam Thị trường chứng khoán Việt Nam đánh giá phát triển ổn định, hành lang pháp lý dần kiện toàn theo tiêu chuẩn quản lý giám sát thị trường chứng khoán tiên tiến giới Mục tiêu tăng trưởng GDP đến năm 2020 đưa tổng giá trị vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt từ 80% đến 110% GDP Việt Nam cần lượng vốn đầu tư lớn thị trường chứng khoán phải phát triển để trở thành kênh dẫn vốn chủ yếu Bên cạnh việc thúc đẩy thị trường chứng khoán phát triển, nhiệm vụ trung tâm khác nghành chứng khoán năm tới phải kiểm soát, quản lý 33 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân thị trường Nhằm nâng cao hiệu giám sát thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào hoạt động hệ thống giám sát giao dịch chứng khoán - MSS Đồng thời, Ủy ban phối hợp chặt chẽ với hai sở giao dịch xử lý nghiêm trường hợp công ty niêm yết, công ty chứng khoán thành viên chậm nộp báo cáo Để giúp nâng cao chất lượng doanh nghiệp niêm yết, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chủ động tích cực hợp tác quốc tế nhằm có tư vấn hỗ trợ từ tổ chức quốc tế cho vấn đề quản trị công ty, giúp thị trường chứng khoán hoạt động minh bạch hiệu nữa, nâng cao chất lượng hàng hoá thị trường Thị trường chứng khoán xem hoạt động tốt hiệu việc mua bán chứng khoán thị trường diễn thuận lợi, cung cấp cho nhà đầu tư chế giao dịch thuận tiện, an toàn, công khai, công minh bạch, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho nhà đầu tư Để mục tiêu kinh tế xã hội mà Đảng Chính phủ đề ra, năm 2020, ngành tài nói chung, ngành chứng khoán nói riêng phải có bước phát triển mạnh nữa, cần tiếp tục hoàn thiện mở rộng hoạt động thị trường chứng khoán để thị trường chứng khoán trở thành kênh dẫn vốn ngày quan trọng cho nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình thị trường chứng khoán Chủ biên: PGS TS Nguyễn Văn Nam PGS TS Vương Trọng Nghĩa Tạp chí Chứng khoán Việt Nam Tạp chí Đầu tư chứng khoán Các trang wed: www.saga.vn, www.vneconomy.vn, www.atpvietnam.com, http://luatminhkhue.vn, www.stocknews.vn, www.cafef.vn, www.luanvan.net.vn, www.sggp.org.vn, http://vietpress.vn, http://fpts.com.vn, http://finance.tvsi.com.vn, http://www.avsc.com.vn, http://www.gls.com.vn 34 ĐỀ ÁN CHUYÊN NGÀNH GVHD: TH.S Bùi Thị Thu Ngân 35
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án chuyên ngành thị trường chứng khoán thực trạng và giải pháp , Đề án chuyên ngành thị trường chứng khoán thực trạng và giải pháp , Đề án chuyên ngành thị trường chứng khoán thực trạng và giải pháp

Từ khóa liên quan