TIỂU LUẬN CHỨNG MINH SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM

11 550 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/07/2016, 17:11

Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam CHỨNG MINH SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM ĐẶT VẤN ĐỀ : Khi nghiên cứu xã hội tư bản, C.Mác Ph Anghen vạch rõ mâu thuẫn xã hội tư gắn liền với phương thức sản xuất tư chủ nghóa Mâu thuẫn tất yếu dẫn đến cách mạng xã hội chủ nghóa, thiết lập phương thức cộng sản chủ nghóa Ở giai cấp công nhân,là người thực sứ mệnh lòch sử ấy.Sứ mệnh lật đổ giai cấp tư sản, thủ tiêu chế độ tư chủ nghóa, xóa bỏ người bóc lột người,xây dựng chế độ cộng sản chủ nghóa phạm vi nước phạm vi toàn giới C.Mác Ph.Anghen đưa học thuyết giá trò thặng dư để vạch trần chất bóc lột chế độ nô lệ làm thuê vạch rõ giai cấp công nhân giai cấp tư sản mâu thuẫn đối kháng điều hòa Giai cấp công nhân đại lực lượng xã hội có sức mạnh cải tạo cách mạng xã hội tư xây dựng thành công xã hội tốt đẹp Để giành quyền thống trò trò giai cấp công nhân cần pháù bỏ máy nhà nước quan liêu tư sản, xây dựng nhà nước mới, nhà nước dân chủ vô sản, tức chuyên vô sản Cac Mac khẳng đònh người làm nên sứ mạng lòch sử xoá bỏ chế độ tư chủ nghóa, xây dựng chủ nghóa xã hội chủ nghóa cộng sản giai cấp công nhân Để hoàn thành sứ mệnh lòch sử giai cấp công nhân cần phải nắm vững học thuyết đấu tranh giai cấp học thuyết giá trò thặng dư cảu Các Mác Từ cho thấy việc nghiên cứu giai cấp công nhân tất yếu trang1 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam cho giai cấp công nhân Việt Nam Cần phải có Đảng giai cấp công nhân để đề đường lối lãnh đạo đấu tranh bảo đảm giành thắng lợi trọn vẹn nước ta đời Đảng giai cấp công nhân sản phẩm kết hợp chủ nghóa Mác_Lê Nin với phong trào công nhân phong trào yêu nước chân Cương lónh “xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghóa xã hội “ Đảng ta xác đònh : “ Đảng cộng sản Việt Nam đội tiên phong giai cấp công nhân Việt Nam đại biểu trung thành lợi ích giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc” Giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với giai cấp nông dân sớm hình thành khối liên minh công_nông bền vững, giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với phong trào dân tộc giai cấp công nhân nhân dân lao động giới Trong công đổi vấn đề quan trọng phải đổi tư duy, nâng cao trìng độ trí tuệ Đảng.Xây dựng giai cấp công nhân chất lượng lẫn số lượng, khắc phụ hạn chế trình độ văn hoá, khoa học, kỹ thuật khắc phụ tác phong tập quán thói quen, tâm lý chòu nhiều ảnh hưởng nặng nề người sản xuất nhỏ, trước hết nông dân Giai cấp công nhân chủ nghóa tư giai cấp đối lập với giai cấp tư sản, họ tư liệu sản xuất, phải bán sức lao động cho nhà tư để kiếm sống, họ đại diện cho lưc lượng sản xuất tiên tiến xã hội.Giai cấp công nhân Việt Nam đời, sớm trở thành lực lượng trò –xã hội độc lập, thống tư tưởng tổ chức, sớm giành vò trí lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng toàn dân tộc Giai cấp công nhân Việt Nam có vai trò họ có đặc điểm giai cấp công nhân quốc tế.ngoài ra, họ mang đặc điểm riêng giai cấp công nhân Việt Nam kế thừa truyền thống trang2 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam yêu nước, sớm tổ chức đảng , gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân tầng lớp trí thức Giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó mật thiết với giai cấp công nhân quốc tế PHẦN I : QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH, RA ĐỜI Khái niệm giai cấp công nhân : Giai cấp công nhân giai cấp người lao động sản xuất vật chất có trìng độ kỹ thuật công nghệ ngày đại Lao động thặng dư họ nguồn gốc chủ yếu cho giàu có xã hội Khi đại công nghiệp phát triển giai cấp công nhân phát triển số lượng lẫn chất lượng Xuất xứ, điều kiện đời giai cấp công nhân Việt Nam Giai cấp công nhân Việt Nam đời trước giai cấp tư sản Việt Nam, không bò ảnh hưởng chủ nghóa cải lương chủ nghóa dân tộc hẹp hòi Giai cấp công nhân Việt Nam đời lại tiếp thu lý luận chủ nghóa Mac-Lê Nin sớm trở thành lực lượng trò độc lập Giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp công nhân đại từ đời gắn liền với đai công nghiệp tư Pháp sống tâp trung có đặc điểm giai cấp công nhân đại , đại diện cho phương thức sản xuất tiên tiến đại công nghiệp giai cấp công nhân Việt Nam có ý thức tổ chức kỷ luật lao động công nghiệp hình thành ý thức kỷ luật , có tinh thần cách mạng Giai cấp công nhân Việt Nam chủ yếu xuất thân từ nông dân ngòai từ thợ thủ công, dân nghèo thành thò, số từ trí thức nhỏ Trước kia, xã trang3 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam hội Việt Nam xã hội phong kiến nông nghiệp lạc hậu xã hội có hai giai cấp chủ yếu giai cấp nông dân giai cấp đòa chủ Sau thực dân Pháp xâm lược nước ta, chúng tiến hành khai thác thuộc đòa, chúng xây dựng đường sắt, khai thác hầm mỏ, mở xí nghiệp, nhà máy để bóc lột sức lao động nhân dân ta Từ xuất giai cấp công nhân xã hội Việt Nam Giai cấp công nhân đời sản phẩm trưc tiếp sách khai thác thuộc đòa thực dân Pháp Trước chiến tranh giới lần thứ (1914_ 1918 ), giai cấp công nhân ( gần 10 vạn người ) sau khai thác thuộc đòa lần thứ hai số lượng công nhân tăng lên rõ rệt Giai cấp công nhân Việt Nam đời điều kiện chủ nghóa đế quốc xuống, phong trào cách mạng giới phát triển mạnh mẽ mặt khác, giai cấp công nhân đời trước giai cấp tư sản Việt Nam nên giai cấp công nhân có ưu so với giai cấp tư sản trình đấu tranh giành quyền lãnh đạo cách mạng Việt Nam Do ách áp bót lột đế quốc nên Việt Nam lũng đoạn “ công đoàn vàng “ giai cấp công nhân Việt Nam giai cấp thống Giai cấp công nhân Việt Nam đời nước có truyền thống đấu tranh bất khuất, họ sớm tham gia vào phong trào đấu tranh chung dân tộc, sớm tiếp thu tư tưởng, lý luận cách mạng thời đại chủ nghóa Mác Lê Nin Đặc điểm giai cấp công nhân Việt Nam : trang4 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam Do đa số công nhân xuất thân từ nông dân, từ sản xuất nhỏ nên bên cạnh ảnh hưởng tích cực từ nông dân tinh thần yêu nước, tinh thần đấu tranh kiên cường bất khuất cho độc lập dân tộc, tính đòan kết sản xuất, sinh họat Phân tích đòa vò kinh tế - xã hội giai cấi công nhân: _ Giai cấp công nhân phận phận quan trọng nhất, cách mạng tong phận cấu thành lực lượng sản xuất xã hội tư Họ đại diện cho lực lực lượng sản xuất tiên tiến , có trình độ xã hội hoá ngày cao _ Do vật liệu sản xuất , phải bán sức lao động , nên họ bò nhà tư chiếm đoạt giá trò thặng dư , họ bò lệ thuộc hoàn toàn trình phân phối kết lao động họ _ Trong toàn giai cấp đứng đối lập với giai cấp tư sản, có giai cấp công nhân giai cấp thực cách mạng Bởi lẽ họ đại diện lực lượng sản xuất xã hội hoá ngày cao, họ lao động quy trình công nghệ đại, lao động họ làm tuyệt đại đa số phận cải cho xã hội Đặc điểm xã hội trò giai cấp công nhân : Giai cấp công nhân giai cấp tiên tiến Đại diện cho lực lượng sản xuất đại, có trình độ xã hội hoá ngày cao sản xuất tuyệt đại phận cải cho xã hội, giai cấp công nhân lực lượng xã hội đại diện cho phương thức sản xuất tiến phương thức sản xuất tư chủ nghóa trang5 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam Lợi ích giai cấp công nhân phù hợp với lợi ích nhân dân lao động, với khát vọng giải phóng từ bao đời nhân dân lao động Do đó, giai cấp công nhân có đủ điều kiện, khả trở thành lực lượng tổ chức, lãnh đạo giai cấp tầng lớp lao động khác , đấu tranh xoá bỏ ách áp bóc lột chủ nghóa tư bản, xây dựng thành công xã hội, xã hội chủ nghóa cộng sản chủ nghóa Giai cấp công nhân giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để Dưới chế độ tư chủ nghóa, giai cấp công nhân bò tước hết tư liệu sản xuất bò áp bóc lột nặng nề Muốn tự giải phóng, họ phải lật đổ ách thống trò giai cấp tư sản, xoá bỏ từ trước đến bảo vệ chế độ chiếm hữu tư nhân, tư chủ nghóa tư liệu sản xuất, bảo vệ chế độ nô lệ làm thuê Trong đấu tranh , người công nhân không hết, xiềng xích trói buộc Sự nghiệp đấu tranh giải phóng ï giai cấp công nhân hoàn tất, toàn xã hội hoàn tất, toàn xã hội thoát khỏi tình trạng phân chia giai cấp áp giai cấp Như vậy, muốn giải phóng, giai cấp công nhân phải đồng thời tiến hành đấu tranh giải phóng toàn xã hội, giành thắng lợi cho chủ nghóa xã hội Do giai cấp có tinh thần cách mạng triệt để Giai cấp công nhân giai cấp có tính tổ chức kỷ luật cao Tính đoàn kết giai cấp, tính tổ chức kỷ luật cao giai cấp công nhân đại nảy sinh ngày cố với phát triển đại công nghiệp đấu tranh chống lại giai cấp tư sản trang6 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam Giai cấp công nhân giai cấp có chất quốc tế Giai cấp công nhân nước tư nói chung có đòa vò kinh tế _ xã hội giống Ở đâu họ người lao động làm thuê, đối tượng áp bóc lột giai cấp tư sản Do họ có mục tiêu đấu tranh : Xoá bỏ chế độ áp bóc lột tư chủ nghóa, xây dựng chế độ không tình trạng người áp bức, bóc lột người Muốn hoàn thành nghiệp giải phóng, giai cấp công nhân nước phải đoàn kết lại, phải phối hợp đấu tranh phạm vi quốc tế Những đặc điểm nói : giai cấp công nhân đại lực lượng xã hội có tính động, lòch sử, có khả đấu tranh tự giải phóng đồng thời giải phóng cho toàn thể người lao động thoát khỏi chế độ áp bức, bóc lột đảm bảo cho người sống hoà bình, tự hạnh phúc TÓM LẠI : Với tất đặc điểm nêu trên, đời giai cấp công nhân Việt Nam nhanh chống trưởng thành chất lượng số lượng, nhanh chống vươn lên từ giai cấp tự phát trở thành giai cấp tự giác bước lên vũ đài trò, trở thành lực lượng lãnh đạo cách mạng Việt Nam PHẦN II: VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1.Sứ mệnh lòch sử giai cấp công nhân : - Trong thời kỳ chuyển biến cách mạng xã hội loài người từ hình thái kinh tế – xã hội sang hình thái kinh tế - xã hội khác cao có giai cấp đứng trung tâm, đóng vai trò động lực chủ yếu lực trang7 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam lượng lãnh đạo trình chuyển biến Giai cấp có nghiệm vụ lòch sử : thủ tiêu chế độ cũ, xây dựng chế độ phù hợp với yêu cầu khách quan tiến trình lòch sử đòa vò khách quan giai cấp xã hội thời quy đònh Toàn nhiệm vụ, mục tiêu gọi vai trò (hay sứ mệnh) lòch sử giai cấp Do đòa vò kinh tế – xã hội đặc điểm xã hội – trò , giai cấp công nhân có nhiệm vụ thủ tiêu chủ nghóa tư bản,chủ nghóa thực dân, lãnh đạo toàn thể nhân dân lao động bước giải phóng khỏi ách thống trò đếquốc xâm lượcvà bước xây dựng xã hội chủ nghóa Giai cấp công nhân vừa người lãnh đạo, đồng thời với nông dân, trí thức, giai cấp tầng lớp lao động khác hợp thành động lực chủ yếu trình thực sứ mệnh lòch sử Đó nghiệp nhân dân lao động nhân loại tiến mà lực lượng lãmh đạo giai cấp công nhân Đó trình cách mạng lâu dài sáng tạo với bước cụ thể phù hợp vớp điều kiện lòch sử nước đấu tranh chung diễn phạm vi quốc tế 2.Vai trò lãnh đạo giai cấp công nhân tiến trình cách mạng Việt Nam : Do tính thống tư tưởng tổ chức nên giai cấp công nhân sớm trở thành lãnh đạo phong trào Cách mạng Việt Nam Được nhiều nguyên nhân : giai cấp công nhân đời từ nước thuộc đòa nửa phong kiến, bò ba tầng lớp áp bóc lột kế thừa truyền thống đấu tranh bất khuất dân tộc ; giai cấp công nhân Việt nam sớm thành lập Đảng để lãnh đạo nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai trang8 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam cấp ; giai cấp công nhân Việt Nam gắn bó với giai cấp nông dân sớm hình thành khối liên minh công nông bền vững ; giai cấp công nhân Việt Nam sớm gắn bó mật thiết với phong trào đấu tranh giai cấp công nhân nhân dân lao động Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam tất yếu thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa : Giai cấp công nhân Việt nam lực lượng hàng đầu công xấy dựng đất nước Trong giai đoạn này, giai cấp công nhân Việt Nam bước phát triển số lượng lẫn chất lượng, nhiên cần khắc phục mặt hạn chế : trình độ văn hóa, khoa học kỹ thuật Bởi giai cấp công nhân sản phẩm công nghiệp hóa, lực lượng tiến hành công nghiệp hóa nên cần phải có trình độ khoa học kỹ thuật tiến hành công nghiệp hóa, để theo đuổi kòp thời đại Việc xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam phải có kế hoạch lâu dài, bước phát triển từ thấp đến cao, phải gắn liền với trình công nghiệp hóa, đại hóa Bởi vì, có tích lũy đủ lượng phát triển chất Nếu chưa đủ lượng mà chất phát triển dễ dàng dẫn đến thất bại Cũng đến giai đoạn chín mùi lượng mà chất không phát triển dẫn đến lạc hậu, không theo đưổi kòp thời đại Tóm lại, cần gắn phát triển giai cấp công nhân với tiến trình công nghệp hóa đại hóa Giai cấp công nhân Việt nam từ đời, từ có Dảng trở thành lực lượng tiên phong đầu đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng chủ nghóa xã hội Trong giai đọan cách mạng nay, giai cấp công nhân vươn lên để d0áp ứng nhu cầu trang9 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam nghiệp đổi theo đường xã hội chủ nghóa Trước hết phải bước phát triển số lượng chất lượng , khắc phục hạn chế điều kiện hòan cảnh lòch sử để lại chưa cao trình độ văn hóa ,khoa học kó thuật ,tác phong, tập quán thói quen tâm lý chòu ảnh hưởng nặng người sản xuất nhỏ PHẦN III : KẾT LUẬN Đảng Cộng Sản Việt Nam đời tất yếu lòch sử, bước ngoặt vó đại phong trào cách mạng Việt nam chứng tỏ giai cấp công nhân Việt nam trưởng thành Đảng đời đánh dấu giai cấp công nhân trở thành giai cấp tự do, khả lãnh đạo giai cấp công nhân trở thành thực Trong thời đại ngày độc lập dân tộc chủ nghóa xã hội không tách rời nước ta giai cấp công nhân giữ vai lãnh đạo cách mạng thắng cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân bắt đầu cách mạng xã hội chủ nghóa Cuộc cách mạng xã hội chủ nghóa càch mạng lôi kéo đông đảo tầng lớp nhân dân lao động khác Không phân chia, ranh giới đối kháng giai cấp không nữa, cộng đồng xây dựng, phát triển tự người điều kiện cho phát triển tự tất người Không cách biệt lao động trí óc lao động chân tay, lao động trở thành nhu cầu trước tiên người Tạo nhiều cải cho xã hội bảo đảm thỏa mãn ngày đủ nhữnh nhu cầu vật chất văn hóa cho nhân dân Để đáp ứng nhu cầu đổi xã hội không xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh chất lượng lẫn số lượng, trang bò cho trang10 Tiểu luận : lòch sử đảng cộng sản Việt Nam giaig cấp công nhân kiến thức phù hợp lónh vực để đưa xã hội tiến lên theo đònh hướng chủ nghóa xã hội Xây dựng xã hội mà : Do nhân dân làm chủ Có kinh tế phát triển cao dựa lực lượng sản xuất đại Có văn hóa tiên tiến, đậm đà sắc dân tộc Con người giải phóng khỏi áp bóc lột, bất công, làm theo lực hưởng theo lao động Có sống ấm no hạnh phúc Các dân tộc nước bìng đẳng, đòan kết giúp đỡ lẫn Các quan hệ hữu nghò hợp tác với nhân dân tất nước giới TÓM LẠI : Giai cấp công nhân Việt nam hòan thành sứ mệnh lòch sử thắng lợi công vận động thành lập Đảng tiến hành công cải tạo xây dựng xã hội theo nguyên tắc chủ nghóa xã hội chủ nghóa cộng sản trang11
- Xem thêm -

Xem thêm: TIỂU LUẬN CHỨNG MINH SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM, TIỂU LUẬN CHỨNG MINH SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM, TIỂU LUẬN CHỨNG MINH SỨ MỆNH LỊCH SỪ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VIỆT NAM, PHẦN II: VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn