30 đề phỏng vấn và đáp án xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non

60 1,757 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/07/2016, 18:11

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số 01 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nhiệm vụ giáo viên quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008 (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? + Bảo vệ an toàn sức khoẻ, tính mạng trẻ em thời gian trẻ em nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 10 điểm + Thực công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: Lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Đánh giá quản lý trẻ em; Chịu trách nhiệm chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em; Tham gia hoạt động tổ chuyên môn, nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 15 điểm + Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín nhà giáo; Gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công tôn trọng nhân cách trẻ em; Bảo vệ quyền lợi ích đáng trẻ em; Đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp 15 điểm + Tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực mục tiêu giáo dục trẻ em 10 điểm + Rèn luyện sức khỏe; Học tập văn hoá; Bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục 10 điểm trẻ em + Thực nghĩa vụ công dân, quy định pháp luật ngành, quy định nhà trường, định Hiệu trưởng 10 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu nội dung tổ chức hoạt động trời trẻ mầm non? ( 10 điểm) + Hoạt động có mục đích điểm + Trò chơi vận động điểm + Chơi theo ý thích điểm b/ Trong hoạt động trời có trẻ bị ngã chảy máu, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) + Đưa trẻ vào phòng y tế, phối hợp với đồng chí y tế sơ cứu chỗ cho trẻ Đồng thời báo ban giám hiệu nhà trường biết phối hợp xử lý 10 điểm + Nếu nặng đưa trẻ đến bệnh viện gần để xử lí điểm + Gọi điện báo với phụ huynh tình trạng trẻ để phối hợp giải trường hợp cần thiết điểm Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 02 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) kể tên yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất trị, đạo đức, lối sống quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? 15 điểm + Nhận thức tư tưởng trị, thực trách nhiệm công dân, nhà giáo nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc + Chấp hành pháp luật, sách Nhà nước 10 điểm + Chấp hành quy định ngành, quy định trường, kỷ luật lao động 15 điểm + Có đạo đức, nhân cách lối sống lành mạnh, sáng nhà giáo; có ý thức phấn đấu vươn lên nghề nghiệp 15 điểm + Trung thực công tác, đoàn kết quan hệ với đồng nghiệp; tận tình phục vụ nhân dân trẻ 15 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (chị) nêu lĩnh vực phát triển mục tiêu giáo dục trẻ mẫu giáo? (10 điểm) điểm + Phát triển thể chất + Phát triển nhận thức điểm + Phát triển ngôn ngữ điểm + Phát triển tình cảm, kỹ xã hội điểm + Phát triển thẩm mỹ điểm b/ Ở lớp có trẻ hay đánh bạn, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? + Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giải (20 điểm) 10 điểm + Giải thích cho trẻ hiểu không nên đánh bạn đánh bạn hành vi xấu không nên làm, bạn lớp phải chơi đoàn kết với + Nếu có việc cần cô giải nên trình bày với cô để cô giúp đỡ điểm Hết - điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng - Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 03 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng trẻ chết đuối, thất lạc quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? + Trường mầm non phải có tường rào chắn Sau nhận trẻ phải đóng kín cổng vào Cửa vào phòng trẻ, hiên chơi phải có lan can 15 điểm + Giếng, bể nước phải có thành cao có nắp đậy chắn 15 điểm + Cô không đưa trẻ ao, giếng 10 điểm + Dẫn nhiều trẻ chơi trời phải có cô theo: cô trước, cô sau 15 điểm + Phải quản lý chặt chẽ vào đón trả, chơi 15 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) liệt kê chế độ sinh hoạt ngày trẻ trường mầm non? (10 điểm) + Đón trẻ, chơi, thể dục sáng 1,5 điểm + Hoạt động học 1,5 điểm + Chơi, hoạt động góc 1,5 điểm + Chơi, hoạt động trời 1,5 điểm + Ăn, ngủ, vệ sinh (vệ sinh, ăn trưa, ngủ trưa, ăn phụ) 1,5 điểm + Chơi hoạt động buổi chiều 1,5 điểm + Trả trẻ 1,0 điểm b/ Phụ huynh đến đón nhìn thấy trẻ kê bàn ghế (phơi khăn mặt, lau tưới cảnh) phụ huynh tỏ ý không hài lòng Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Trao đổi với phụ huynh: + Đây hoạt động lao động trẻ trường mầm non, thông qua hoạt động giúp trẻ có kỹ tự phục vụ kỹ sống điểm + Các hoạt động vừa sức với đặc điểm tâm sinh lý trẻ điểm + Giải thích với phụ huynh: Cô bao quát, hướng dẫn trẻ trình trẻ tham gia lao động vừa sức để đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh hoàn toàn yên tâm điểm + Tuyên truyền để phụ huynh nhà phối hợp giáo dục trẻ kỹ lao động tự phục vụ Hết - điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 04 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) trình bày quyền giáo viên nhân viên quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008? (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? + Được đảm bảo điều kiện để thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em + Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hưởng lương, phụ cấp chế độ khác theo quy định pháp luật cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 15 điểm 15 điểm + Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo 15 điểm + Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự 15 điểm + Được thực quyền khác theo quy định pháp luật 10 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu hoạt động chủ đạo trẻ lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) 10 điểm + Là hoạt động vui chơi b/ Trong chơi có cháu tranh giành đồ chơi bạn để chơi Nếu anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) + Tìm hiểu nguyên nhân điểm + Cô phân tích cho trẻ hiểu đồ chơi lớp đồ chơi chung, tất bạn chơi chơi bạn nên chơi nhường nhịn điểm + Cô giới thiệu thêm cho trẻ số đồ chơi hấp dẫn khác dành thời gian chơi với trẻ điểm Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 05 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) kể tên yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? + Kiến thức giáo dục mầm non 15 điểm + Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non 15 điểm + Kiến thức sở chuyên ngành 15 điểm + Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non 15 điểm + Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non 10 điểm Câu 2: ( 30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học trường mầm non? + Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú (10 điểm) điểm + Phần 2: Dạy điểm + Phần 3: Luyện tập, củng cố điểm b/ Một số phụ huynh lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình lớp 1: dạy trẻ đọc viết, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý tình nào? (20 điểm) Giáo viên giải thích cho phụ huynh việc dạy trước chương trình lớp cho trẻ lợi vì: + Dạy trẻ đọc, viết sớm chưa phù hợp với tâm sinh lý trẻ, trẻ mầm non hoạt động chủ đạo hoạt động vui chơi Nếu ép trẻ học sớm không tốt cho trình phát triển sinh lý: Dễ cong vẹo cột sống, cận thị, sợ học + Giáo viên mầm non chuyên môn dạy chương trình cấp tiểu học + Chương trình giáo dục mầm non tuổi đáp ứng kiến thức, kỹ chuẩn bị tâm cho trẻ sẵn sàng học lớp Hết - điểm điểm điểm b/ Trong hoạt động góc, có trẻ thích chơi nhóm chơi, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) + Nếu kỹ chơi trẻ chưa sâu giáo viên cung cấp kỹ chơi cho trẻ 10 điểm + Nếu trẻ thích chơi nhóm bạn góc chơi giáo viên cần bao quát hướng trẻ việc phân vai, nhận vai chơi điểm + Giới thiệu nội dung chơi, đồ chơi góc chơi khác để thu hút trẻ điểm Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 ĐỀ SỐ 24 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) trình bày quyền giáo viên nhân viên quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008? (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? + Được đảm bảo điều kiện để thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 15 điểm + Được đào tạo nâng cao trình độ, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, hưởng lương, phụ cấp chế độ khác theo quy định pháp luật cử học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 15 điểm + Được hưởng quyền lợi vật chất, tinh thần chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ theo chế độ, sách quy định nhà giáo 15 điểm + Được bảo vệ nhân phẩm, danh dự 15 điểm + Được thực quyền khác theo quy định pháp luật 10 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu hoạt động chủ đạo trẻ lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) + Là hoạt động vui chơi 10 điểm b/ Trong hoạt động trời có trẻ bị ngã gẫy tay, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) + Cô giáo cần phải cho trẻ nằm cố định, tách trẻ khỏi bạn Cô động viên an ủi trẻ cho trẻ bình tĩnh khỏi hoảng sợ + Báo cho Ban giám hiệu, y tế nhà trường biết + Giữ chỗ xương gãy tư bất động nẹp nhẹ nhàng đưa trẻ đến bệnh viện Hết - 10 điểm điểm điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 ưĐỀ SỐ 25 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) kể tên yêu cầu thuộc lĩnh vực kiến thức quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành năm 2008? + Kiến thức giáo dục mầm non 15 điểm + Kiến thức chăm sóc sức khoẻ trẻ lứa tuổi mầm non 15 điểm + Kiến thức sở chuyên ngành 15 điểm + Kiến thức phương pháp giáo dục trẻ lứa tuổi mầm non 15 điểm + Kiến thức phổ thông trị, kinh tế, văn hóa xã hội liên quan đến giáo dục mầm non 10 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu cấu trúc tổ chức hoạt động học trường mầm non? + Phần 1: Ổn định tổ chức, gây hứng thú (10 điểm) điểm + Phần 2: Dạy điểm + Phần 3: Luyện tập, củng cố điểm b/ Trong học tạo hình, cháu A không thích vẽ mà quay sang trêu chọc bạn ngồi bên cạnh Nếu giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? + Cô lại gần hỏi lý không vẽ + Gợi ý, động viên để trẻ tham gia vào hoạt động, quan tâm rèn kỹ tạo hình cho trẻ + Nhắc nhở trẻ tập trung hoàn thành vẽ Hết - (20 điểm) điểm 10 điểm điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 26 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu chế độ trả trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? 10 điểm + Trả theo giấc quy định nhà trường + Không trả trẻ cho người lạ trẻ em chưa đủ trách nhiệm khả bảo vệ trẻ 20 điểm + Chỉ trả sau trẻ ăn uống làm vệ sinh cá nhân đầy đủ 15 điểm + Cần phản ảnh rõ cho gia đình tình hình trẻ có bất thường xảy cho trẻ ngày lớp để gia đình tiếp tục chăm sóc nhà.Giao tận tay đủ số đồ dung gửi 15 điểm + Trường hợp gia đình đến đón muộn, nhà trường cần phân công cô giáo lại trả trẻ chu đáo 10 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu bước tiến hành hoạt động học tạo hình theo đề tài cho trẻ mầm non ? (10 điểm) + Quan sát tranh gợi ý (nếu có) 2.5 điểm + Đàm thoại đề tài 2.5 điểm + Trẻ thực 2.5 điểm + Nhận xét sản phẩm 2.5 điểm b/ Một số phụ huynh lớp đề nghị cô giáo dạy trẻ trước chương trình lớp 1: dạy trẻ đọc viết, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý tình nào? (20 điểm) Giáo viên giải thích cho phụ huynh việc dạy trước chương trình lớp cho trẻ lợi + Dạy trẻ đọc, viết sớm chưa phù hợp với tâm sinh lý trẻ, trẻ mầm non hoạt động chủ đạo hoạt động vui chơi.Nếu ép trẻ học sớm không tốt cho trình phát triển sinh lý: Dễ cong vẹo cột sống, cận thị, sợ học + Giáo viên mầm non chuyên môn dạy chương trình cấp tiểu học + Chương trình giáo dục mầm non tuổi đáp ứng kiến thức, kỹ chuẩn bị tâm cho trẻ sẵn sang học lớp Hết - 10 điểm điểm điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 27 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu hành vi giáo viên không làm quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008 (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? Các hành vi giáo viên không làm: + Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể trẻ em đồng nghiệp 15 điểm + Xuyên tạc nội dung giáo dục; 10 điểm + Bỏ giờ; Bỏ buổi dạy; Tuỳ tiện cắt xén chương trình nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục; 10 điểm + Đối xử không công trẻ em; 10 điểm + Ép buộc trẻ học thêm để thu tiền; 10 điểm + Bớt xén phần ăn trẻ em; Làm việc riêng tổ chức hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 15 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Khi tổ chức cho trẻ hoạt động trời, giáo viên cần chuẩn bị gì? (10 điểm) + Mũ, trang phục cho trẻ điểm + Những đồ dùng, đồ chơi cần thiết phải dùng tổ chức hoạt động trời điểm + Hệ thống câu hỏi đàm thoại cho nội dung quan sát có chủ đích điểm b/ Trong chơi có cháu tranh giành đồ chơi bạn để chơi mình, anh(chị) giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) + Tìm hiểu nguyên nhân điểm + Cô phân tích cho trẻ hiểu đồ chơi lớp đồ chơi chung, tất bạn chơi chơi bạn nên chơi nhường nhịn 10 điểm + Cô giới thiệu thêm cho trẻ số đồ chơi hấp dẫn khác dành thời gian chơi với trẻ điểm Hết - ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 28 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nguyên tắc chung tổ chức ăn cho trẻ quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? 10 điểm + Trẻ ngồi ăn phải có bàn ghế Tuyệt đối không để trẻ ngồi ăn đất điểm + Bàn lau trước bữa ăn + Cô phải rửa tay trước chia thức ăn cho trẻ ăn điểm + Trước ăn trẻ lau mặt, rửa tay sạch, đái, ỉa điểm 10 điểm + Các dụng cụ chứa thức ăn , bát thìa nhúng nước sôi trước ăn + Các xoong thức ăn phải đặt bàn ghế điểm điểm + Chia cơm, cháo bàn chia đem bàn cho trẻ 10 điểm + Chia theo định xuất, định lượng, đảm bảo công bằng, xác Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu góc chơi hoạt động góc lứa tuổi mẫu giáo? + Góc chơi đóng vai + Góc tạo hình + Góc thư viện (góc sách) + Góc chơi xây dựng + Góc khám phá khoa học (thiên nhiên ) + Góc học tập + Góc âm nhạc (nghệ thuật) (10 điểm) 1.5 điểm 1.5 điểm điểm 1.5 điểm 1.5 điểm 1.5 điểm 1.5 điểm b/ Phụ huynh đến đón nhìn thấy trẻ kê bàn ghế (phơi khăn mặt, lau tưới cảnh) Phụ huynh tỏ ý không hài lòng, giáo viên dạy lớp anh(chị) xử lý nào? (20 điểm) Trao đổi với phụ huynh: + Đây hoạt động lao động trẻ trường mầm non, thông qua hoạt động giúp trẻ có kỹ tự phục vụ kỹ sống + Các hoạt động vừa sức với đặc điểm tâm sinh lý trẻ điểm + Giải thích với phụ huynh: Cô bao quát, hướng dẫn trẻ trình trẻ tham gia lao động vừa sức để đảm bảo an toàn cho trẻ, phụ huynh hoàn toàn yên tâm + Tuyên truyền để phụ huynh nhà phối hợp giáo dục trẻ kỹ lao động tự phục vụ điểm Hết - điểm điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 29 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu nội dung phòng tránh hóc sặc quy định Quy chế nuôi dạy trẻ mầm non Sở GD& ĐT Hà Nội ban hành năm 2001? + Thức ăn cho trẻ phải nhặt bỏ hết vỏ, xương có chế độ loãng, đặc, nhỏ, nhừ theo chế độ ăn lứa tuổi + Cho trẻ ăn loại trái có hạt phải tách bỏ hạt trước theo dõi trẻ ăn + Không cho trẻ ăn uống trẻ nằm, khóc, buồn ngủ, ho + Cấm bịt mũi trẻ, cấm dùng thìa ngáng miệng trẻ để đổ thức ăn, ép trẻ nuốt + Không cho trẻ mang theo đồ vật nhỏ, hạt dễ nuốt Khi trẻ chơi đồ vật nhỏ phải có cô theo dõi, nhắc nhở để đảm bảo an toàn cho trẻ 15 điểm 10 điểm 15 điểm 15 điểm 15 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu bước tiến hành hoạt động học cho trẻ làm quen với khái niệm toán ( tiết lập số tiết 1) (10 điểm) + Ôn nhận biết số lượng chữ số phạm vi số học + Lập số mới, nhận biết chữ số + Luyện tập 2.5 điểm điểm 2.5 điểm b/ Ở lớp có trẻ hay đánh bạn, giáo viên dạy lớp đó, anh(chị) xử lý nào? + Giáo viên tìm hiểu nguyên nhân để có biện pháp giải (20 điểm) + Giải thích cho trẻ hiểu không nên đánh bạn đánh bạn hành vi xấu không nên làm, bạn lớp phải chơi đoàn kết với + Nếu có việc cần cô giải nên trình bày với cô để cô giúp đỡ Hết - 10 điểm điểm điểm ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI HƯỚNG DẪN CHẤM PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN ĐẶC CÁCH VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON – NĂM 2014 Buổi thi: Sáng – Ngày thi: 16/7/2014 Đề số: 30 Câu 1: (70 điểm) Anh (chị) nêu quyền trẻ em sách trẻ em quy định Điều lệ trường mầm non ban hành năm 2008 (Theo thông tư số 44/2010/TT- BGDĐT ngày 30/12/2010 thông tư 05/2011/TT- BGDĐT ngày 10/2/2011 việc sửa đổi, bổ sung số điều Điều lệ trường mầm non văn hợp số 05/VBHN- BGDĐT ngày 13/2/2014 Bộ GD&ĐT việc định ban hành điều lệ trường mầm non)? + Được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục theo mục tiêu, chương trình giáo dục mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành Trẻ em khuyết tật học hòa 15 điểm nhập theo quy định lập kế hoạch giáo dục cá nhân + Được chăm sóc sức khoẻ ban đầu; khám bệnh, chữa bệnh 15 điểm trả tiền sở y tế công lập + Được tham gia hoạt động nhằm phát triển khiếu 15 điểm + Được giảm phí dịch vụ vui chơi, giải trí công cộng 10 điểm + Được hưởng quyền khác theo quy định pháp luật 15 điểm Câu 2: (30 điểm) a/ Anh (Chị) nêu nội dung thường thực hoạt động chiều lứa tuổi mẫu giáo? (10 điểm) + Hoạt động có mục đích (ôn luyện, củng cố làm quen mới, rèn kỹ vệ sinh ) 2.5 điểm điểm + Tổ chức cho trẻ tham gia vào trò chơi + Chơi theo ý thích góc 2.5 điểm b/ Có phụ huynh thường đến đón muộn, giáo viên lớp đó, anh (chị) xử lý ? + Trước hết phải tìm hiểu nguyên nhân (20 điểm) + Nếu công việc bận thường xuyên cô trao đổi với phụ huynh để gia đình xếp người đón cháu + Trường hợp có lớp trông trẻ muộn phụ huynh nên đăng ký gửi cháu vào lớp Hết - điểm 10 điểm điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: 30 đề phỏng vấn và đáp án xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non, 30 đề phỏng vấn và đáp án xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non, 30 đề phỏng vấn và đáp án xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên mầm non