Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

1 252 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 13/07/2016, 21:36

Bộ môn Luật Ngân hàngMỞ BÀIĐối với mọi quốc gia, ngân hàng trung ương (NHTW) được xem là tổ chức có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, phát triển nền kinh tế và thực hiện các mục tiêu xã hội mà mỗi một nhà nước đề ra. Vì thế, hầu hết các NHTW trên thế giới trong đó có Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã xây dựng các chính sách tiền tệ quốc gia (CSTTGQ), đồng thời chịu trách nhiệm về việc điều hành thực hiện chính sách này bằng những biện pháp và công cụ của mình nhằm đạt tới các mục tiêu chính sách đề ra. Nước ta, sau hơn 20 năm đổi mới nền kinh tế theo cơ chế thị trường, chúng ta đã xây dựng đc một hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao của quốc gia theo xu hướng hội nhập quốc tế. Trong lĩnh vực tiền tệ ngân hàng, quá trình hội nhập luôn gắn liền với quá trình tự do hóa thị trường tài chính, đem lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức. Do vậy, cùng với việc phát triển hệ thống ngân hàng trong cả nước, vấn đề cấp thiết đặt ra là nhà nước ta phải từng bước xây dựng và hoàn thiện hơn nữa các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia của ngân hàng nhà nước (NHNN) với tư cách là NHTW của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.Nội dung bài viết sau xin được đề cập đến sự vận hành các biện pháp và công cụ thực hiện CSTTQG của NHNN.NỘI DUNGI – Chính sách tiền tệ quốc gia.1. Khái niệm.Thực hiện CSTTQG là nhiệm vụ mà ngày nay, ở các quốc gia, nhà nước đều giao cho NHTW. Đạo luật NHTW đều có các quy định về nhiệm vụ của NHTW trong việc thực hiện CSTTQG. Chẳng hạn, Luật Ngân hàng (LNH) CHLB Đức năm 1957 quy định nhiệm vụ của ngân hàng CHLB Đức trong việc thực hiện CSTTQG ở Điều 3; Luật NHTW Pháp năm 1993 quy định nhiệm vụ này tại Điều 1; Điều 15 LNH Nhà nước Việt Nam quy định nhiệm vụ của NHNN trong việc thực hiện CSTTQG như sau: “Chủ trì xây dựng CSTTQG, kế hoạch cung ứng lượng tiền bổ sung cho lưu thông hàng năm trình Chính phủ; Điều hành các công cụ thực hiện CSTTQG; thực hiện việc đưa tiền ra lưu thông, rút tiền từ lưu thông về theo tín hiệu của thị trường trong phạm vi lượng tiền cung ứng đã được Chính phủ phê duyệt”.SVTH: nhóm 2 – KT32H2 1Bộ môn Luật Ngân hàngPháp luật ngân hàng hiện hành nhận định CSTTQG “là một bộ phận của chính sách kinh tế - tài chính của Nhà nước nhằm ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống của nhân dân”1. Như vậy, CSTTQG là chính sách kinh tế vĩ mô trong đó NHNN thông qua các công cụ của mình, thực hiện việc kiểm soát và điều tiết khối lượng tiền cung ứng nhằm ổn định giá trị đồng tiền và đạt được các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.2. Mục tiêu của chính sách tiền tệ.Có thể nói, CSTTQG là trọng tâm hoạt động của một NHNN. Điều này có nghĩa mọi hoạt động của NHNN (kể cả phát hành tiền) đều nhằm thực hiện các mục tiêu của CSTTQG và bị chi phối bởi các mục tiêu ấy.CSTTQG thường tập trung vào những mục tiêu sau:Thứ nhất là ổn định giá cả. Ổn định giá cả hay BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ Số: 3036/TCT-TVQT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2016 V/v trợ cấp thêm công chức thực sách tinh giản biên chế Kính gửi: Các đơn vị thuộc trực thuộc Tổng cục Thuế Theo đề nghị Cục Thuế thực trợ cấp thêm công chức thực sách tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến sau: Đối với trường hợp xin lùi lại thời điểm tinh giản biên chế phù hợp với thời gian nghỉ làm việc thực tế Tổng cục Thuế báo cáo Bộ Tài chính: Trường hợp công chức Bộ Nội vụ, Bộ Tài phê duyệt lùi thời gian, theo kinh phí thực tinh giản biên chế điều chỉnh giảm Do đó, cuối năm kinh phí tinh giản biên chế dư, Cục thuế thực hủy (nộp) NSNN theo quy định, không chuyển sang chi nội dung khác không chuyển nguồn kinh phí Tiền lương, phụ cấp, khoản đóng theo lương công chức đến thời điểm Bộ Nội vụ, Bộ Tài phê duyệt tinh giản biên chế (điều chỉnh), đơn vị hạch toán, toán chi ngân sách theo quy định Đối với trường hợp giữ nguyên thời điểm tinh giản biên chế Bộ Tài Bộ Nội vụ phê duyệt mà đơn vị trả lương khoản phụ cấp cho công chức thời gian chênh lệch thời điểm tinh giản biên chế duyệt thời điểm nghỉ thực tế: Đồng ý trợ cấp thêm cho công chức tối đa số tiền chênh lệch tiền lương, phụ cấp thực chi trả tiền lương hưu thời gian từ ngày phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực nghỉ việc Giao cho Thủ trưởng đơn vị xác định, định kinh phí trợ cấp thêm cho công chức chi trả từ kinh phí tiết kiệm chi thường xuyên đơn vị Đồng thời, thu hồi tiền lương, phụ cấp thực chi trả cho công chức thời gian từ ngày phê duyệt tinh giản biên chế đến ngày công chức thực nghỉ việc; khoản tính trích theo lương công chức nộp cho Bảo hiểm xã hội, tổ chức Công đoàn, đơn vị thực giảm trừ số nộp cho tổ chức tháng sau cho phù hợp Tổng cục Thuế hướng dẫn để Cục thuế biết tổ chức thực hiện./ Nơi nhận: - Như trên; - Vụ Tổ chức cán bộ; - Văn phòng Tổng cục Thuế; - Lưu: VT, TVQT KT TỔNG CỤC TRƯỞNG PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Trần Văn Phu LỜI CAM ĐOAN Tác giả xin cam đoan tất cả các nội dung chi tiết của bài luận văn này được trình bày theo kết cấu và dàn ý của tác giả với sự dày công nghiên cứu, thu thập và phân tích các tài liệu có liên quan, đồng thời được sự góp ý hướng dẫn của Tiến sỹ Đỗ Thị Hải Hà để hoàn tất luận văn. Trong quá trình thực hiện tôi có tham khảo một số tài liệu, luận văn thạc sỹ và các sách báo có liên quan đến vấn đề chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn nhưng không hề sao chép từ bất kỳ một luận văn nào. Tác giả xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với cam kết trên. Học viên: Hoàng Thị Thu Hà Lớp: Kinh tế quản lý công, K18 LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc tới TS. Đỗ Thị Hải Hà đã trực tiếp hướng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu luận văn. Sự hướng dẫn chu đáo, tận tình và lời khuyên quý giá của thầy đã giúp tôi hoàn thành tốt luận văn của mình. Tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các quý thầy cô trong khoa Khoa học quản lý trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Tôi xin cảm ơn Viện Sau Đại Học Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân đã tạo điều kiện cho tôi trong quá trình nghiên cứu đề tài. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng hoàn thiện luận văn bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình, tuy nhiên không thể tránh khỏi những thiếu sót, rất mong nhận được những đóng góp quý báu của Quý thầy cô. Hà Nội, ngày tháng năm 2011 Họ và tên học viên Hoàng Thị Thu Hà MỤC LỤC DANH MỤC HÌNH 1 III CHƯƠNG 1 III CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN III 1.1. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN III 1.2. VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN V VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU TRÊN CƠ SỞ NGHIÊN CỨU VỀ CÁC GIAI ĐOẠN CỦA QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. CỤ THỂ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐƯỢC PHÂN TÍCH TRÊN BA GIAI ĐOẠN LÀ VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ TRIỂN KHAI CHÍNH SÁCH, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN CHỈ ĐẠO THỰC THI CHÍNH SÁCH, VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN KIỂM SOÁT THỰC THI CHÍNH SÁCH V 1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN V CÁC YẾU TỐ YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TRÊN CƠ SỞ CHIA LÀM HAI NHÓM YẾU TỐ KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN. VIỆC PHÂN TÍCH VÀ CHIA CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG LÀM HAI NHÓM KHÁCH QUAN VÀ CHỦ QUAN LÀ CƠ SỞ ĐỂ PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG TỚI VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. ĐỂ TỪ ĐÓ ĐƯA RA NHỮNG GIẢI PHÁP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỂ HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN. V CHƯƠNG 2 VI THỰC TRẠNG VAI TRÒ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VI 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚCVIỆT NAM VI 2.2. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN TỪ 2006 ĐẾN NAY VI 2.3. PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG VAI TRÒ NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ĐỐI VỚI TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VII CHƯƠNG 3 VIII MỘT SỐ GIẢI PHÁP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VIỆT NAM NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIII 3.1. ĐỊNH HƯỚNG CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TẠI VIỆT NAM TỪ NAY ĐẾN NĂM 2020 VIII 3.2. GIẢI PHÁP CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC THỰC THI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG PHỤC VỤ PHÁT                           - 2014        50 01  1.  2.  - 2014        Trang             1 . 9  9  16 .             22   22                22  37  39 2.2 43  43   44 .           57  57  Nam 74 3.3.  Nam 87 3.4.   97 3.4.1.               97 3.4.2.  103 .           107 4.1.                             107 4.1.1.                                109 4.1.2.                                    112 4.1.3.                                          . 123 4.2.                                     125 4.2.1  125 4.2.2.          . 139  151      154  155 1             MỤC LỤC     !"#$%$&&%'()&*( ( +,-+./0+1-23-45+30635+/7789:--;-4-4+9<5*-;-47+;- =+/9-9<>0+,-+./0+ ?@92A-40BC0+,-+./0+ D/049C9EFG-0BCHA/78I-+7J0+K07+L07+90+,-+./0+M ?C978N0BC4O-+P-4+P-QR0ES96R97J0+K07+L07+90+,-+./0+1-23-45+30635+/7 789:--;-4-4+9<5*-;-47+;-T ?9C9EFG-0+AU-VW789:-X+C90+,-+./0+T ??9C9EFG-0+YEGF7+L07+90+,-+./0+T ?D9C9EFG-X9:>.F/77+L07+90+,-+./0+? D/0Z[A7S\-++Q]-47R96C978N0BC4O-+P-4+P-QR0ES96R97J0+K07+L07+90+,-+ ./0+1-23-45+30635+/7789:--;-4-4+9<5*-;-47+;-D D/0Z[A7S0+BHAC-D D?/0Z[A7SX+/0+HAC-^ ?_ #`) !"# $%$&&%'()&*_ ((_ ?J-4HAC-6a4O-+P-4+P-QR09<7C>_ ?bcQd0cW0+.e+I-+7+P-+_ ??W78,*0+K0-f-4*-+9<>630BC4O-+P-4+P-QR09<7C>_ ??+,-+./0+1-23-45+30635+/7789:--;-4-4+9<5*-;-47+;-49C9EFG-7g?hhME[--CZ ?h ??f-0KEa8C0+,-+./0+?h ???@92A-40bV\-0BC0+,-+./0+? ??D=[7HA\0BC0+,-+./0+D ?D&+O-10+7+L078G-46C978N4O-+P-4+P-QR09<7C>ES96R97J0+K07+L07+90+,-+ ./0+1-23-45+30635+/7789:--;-4-4+9<5*-;-47+;-D_ ?Db0iAV@>/Z0BC4O-+P-4+P-Q TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ *** TIỂU LUẬN GIỮA KỲ Môn học: Chính sách thương mại quốc tế QUY ĐỊNH CỦA WTO VỀ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU VÀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN Ở VIỆT NAM Nhóm thực hiện: Nhóm – HKTeam Lớp: TMA301(2-1314).7_LT Khóa: 51 Người HDKH: ThS Nguyễn Thu Hằng Hà Nội, tháng 03 năm 2014 MỤC LỤC .4 PHẦN MỞ ĐẦU Chương .4 QUY ĐỊNH CỦA WTO VỀ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Chương 17 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TRỢ CẤP XUẤT KHẨU 17 Ở VIỆT NAM 17 Chương 36 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤ KHÓ KHĂN KHI CẮT GIẢM .36 TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tên Tiếng Anh Tên Tiếng Việt AoA Agreement on Agriculture Hiệp định Nông nghiệp DAF Delivered At Frontier Quĩ Hỗ trợ phát triển DNVVN DOC EU ITC OECD Doanh nghiệp vừa nhỏ Declaration on Conduct of the Tuyên bố ứng xử bên Parties in the East Sea Biển Đông European Union Liên minh Châu Âu Information and Communication Ủy ban Thương mại Quốc tế Technologies Hoa Kỳ Organization for Economic Co- Tổ chức hợp tác phát triển operation and Development Agreement on Subsidies and Hiệp định trợ cấp biện Countervailing Measures pháp đối kháng VAT Value Added Tax Value Added Tax VDB The Vietnam Development Bank Ngân hàng Phát triển Việt Nam WTO World Trade Organization Tổ chức Thương mại Thế giới SCM XTXK Xúc tiến xuất DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ, BẢNG .4 PHẦN MỞ ĐẦU Chương .4 QUY ĐỊNH CỦA WTO VỀ TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Chương 17 QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN TRỢ CẤP XUẤT KHẨU 17 Ở VIỆT NAM 17 Chương 36 GIẢI PHÁP KHẮC PHỤ KHÓ KHĂN KHI CẮT GIẢM .36 TRỢ CẤP XUẤT KHẨU Ở VIỆT NAM 36 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết vấn đề nghiên cứu Chúng ta tiến tới hình thành giới phẳng, không trở ngại hay khó khăn cản trở việc giao thương nước phương diện Vậy nên có nhiều tổ chức thương mại, tổ chức kinh tế chinh trị thành lập giúp giới xích lại gần Tổ chức thương mại quốc tế WTO đời năm 1995 không nằm mục đích WTO không chi “sân chơi” chung nước thành viên phải tuân thủ hiệp đinh, quy định mà thách thức lớn, với nước mà trình độ phát triển thấp Việt Nam, việc tạo dựng hình ảnh uy tín thị trường giới quan trọng Tuy nhiên vấn đề đặt gia nhập vào “ngôi nhà chung” đó, Việt Nam chấp hành có biện pháp để hòa nhập mà không hòa tan? Khi trở thành thành viên WTO, Việt Nam cần gỡ bỏ hàng rào bảo vệ, cô lập trước Việt Nam dần trở nên động, chủ động tham gia hoạt động thương mại quốc tế Mục tiêu phấn đấu phấn đấu trở thành nước “xuất siêu” Khi doanh nghiệp nước ta non yếu khó có khả cạnh tranh với doanh nghiệp, tập đoàn có nhiều năm thương trường nguồn vốn lớn nên cần giúp đỡ, trợ cấp từ phía Nhà nước Nhưng nước phát triển Hoa Kì, Mỹ… ngày tăng cường biện pháp chống trợ cấp tinh vi, đa dạng để bảo vệ sản xuất nước họ Sự bất đồng quan điểm trợ cấp chống trợ cấp gây mâu thuẫn, xung đột, đẩy quan hệ thương mại quốc tế thêm căng thẳng Điều cần cấp thiết Việt Nam phải tìm hiểu ứng dụng quy định WTO trợ cấp xuất để tận dụng tiềm lực đồng thời bảo vệ trước nguy mà giới đặt Các biện pháp trợ cấp Việt Nam thực với quy định WTO phù hợp với thực tiễn đất nước chưa? Trước tình hình thực tiễn vậy, nhóm em chọn đề tài "Quy định WTO trợ cấp xuất trình thực Việt Nam" Mục tiêu nghiên cứu Với đề tài “Quy định WTO trợ cấp xuất trình thực Việt Nam", nhóm em hướng tiểu luận tới xử lý vấn sau: • Về khía cạnh lý luận - Hệ thống hóa quy định WTO trợ cấp trợ cấp xuất - Chỉ cam kết Việt Nam WTO trợ cấp trợ cấp xuất • Về khía cạnh thực tiễn - Phân tích thực tiễn trình áp dụng cam kết Việt Nam: - mặt tích cực, mặt hạn chế, Phân tích làm rõ ảnh hưởng cam kết đến kinh tế Việt - Nam mà trước tiên hoạt động xuất nhập Xây dựng kiến nghị cho hoạt động trợ cấp xuất – việc thực cam kết Việt Nam vấn đề ngắn hạn dài hạn Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế, Công văn 3036/TCT-TVQT năm 2016 về trợ cấp thêm đối với công chức thực hiện chính sách tinh giản biên chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn