Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hà nam ninh

52 311 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/07/2016, 15:58

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU KẾT LUẬN SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP LỜI MỞ ĐẦU Trong năm gần đây, kinh tế thị trường Việt Nam ngày phát triển Cùng với chế quản lý kinh tế, thực hạch toán kinh doanh đòi hỏi công tác quản lý phải đóng vai trò cốt yếu cho tồn phát triển doanh nghiệp Quản lý tài nói chung, công tác kế toán nói riêng khẳng định tầm quan trọng to lớn lớn mạnh doanh nghiệp Kế toán công cụ thiết yếu giúp nhà quản trị nhận thấy tình trạng doanh nghiệp từ đưa định chiến lược, định hướng cho phát triển lâu dài bền vững cho doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng đó, Công ty TNHH SX TM Hà Nam Ninh có quan điểm quản lý tài vững môt yếu tố cấu thành nên thịnh vượng doanh ngiệp Công ty bước hoàn thiện đổi công tác kế toán công ty Qua trình thực tập tìm hiểu Công ty TNHH SX TM Hà Nam Ninh, bảo nhiệt tình anh chị phòng kế toán, hướng dẫn cô Chủ nhiệm, em hoàn thành luận văn tốt nghiệp với đề tài: Thực Trạng Công Tác Kê Toán Tập Hợp Chi Phí Sản Xuất Và Tính Giá Thành Sản Phẩm Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hà Nam Ninh nội dung sau: Chương I :Những vấn đề chung kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Chương : Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hà Nam Ninh Chương : Một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hà Nam Ninh DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI CP Cổ phần CBCNV Cán công nhân viên NSLĐ Nâng suất lao đông TLBQ Tiền luơng bình quân KH Kế hoạch TH Thực TSCĐ Tài sản cố định ĐVT Đơn vị tính SL Số lượng QLKD Quản lý kinh doanh BH Bảo hiểm SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH 1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 1.1.1.Khái niệm chi phí sản xuất Chi phí sản xuất (CPSX) biểu tiền toàn hao phí lao động sống, lao động vật hoá chi phái cần thiết khác mà doanh nghiệp trình sản xuất, biểu tiền tính cho thời kỳ định Trong hao phí lao động sống khoản tiền công mà doanh nghiệp phải trả cho cán công nhân viên Còn hao phí lao động vật hoá khoản hao phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, hao mòn máy móc, thiết bị, công cụ dụng cụ,… chi phí phát sinh có tính chất thường xuyên gắn liền với qua trình sản xuất 1.1.2.Phân loại chi phí sản xuất 1.1.2.1.Phân loại CPSX theo nội dung, tính chất kính tế chi phí - Yếu tố chi phí nguyên vật liệu: bao gồm toàn giá trị nguyên vật liệu chính, nguyên vật liệu phụ, phụ tùng thay thế, công cụ dụng cụ, … sử dụng cho hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) ( loại trừ giá trị vật liệu không dùng hết nhập - lại kho phế liệu thu hồi ) Yếu tố chi phí nhiên liệu, động lực sử dụng vào trình SXKD kỳ Yếu tố chi phí tiền lương khoản phụ cấp theo lương: phản ánh tổng số tiền lương phụ cấp mang tính chất lương phải trả cho toàn công nhân viên - chức Yếu tố chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ: phản ánh phần BHXH, BHYT, KPCĐ trích theo tỉ lệ quy định tổng số tiền lương phụ cấp lương phải trả - cho công nhân viên Yếu tố chi phí khấu hao TSCĐ: phản ánh tổng số khấu hao TSCĐ phải trích - kỳ tất TSCĐ sử dụng cho trình SXKD kỳ Yếu tố chi phí dịch vụ mua ngoài: phản ánh toàn chi phí dịch vụ mua dung cho SXKD SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI - LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Yếu tố chi phí tiền khác: phản ánh toàn chi phí tiền khác chưa phản ánh yếu tố dùng vào hoạt động SXKD kỳ 1.1.2.2.Phân loại CPSX dựa vào mục đích, công dụng chi phí - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: phản ánh toàn chi phí nguyên vật liệu tham gia trực tiếp vào việc sản xuất, chế tạo sản phẩm hay thực lao vụ, dịch - vụ Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm tiền lương, phụ cấp lương phải trả cho người lao động tham gia trực tiếp vào trình sản xuất Ngoài chi phí nhân công trực tiếp bao gồm khoản trích theo lương theo quy định Nhà - nước Chi phí sản xuất chung: Là khoản chi phí dùng cho hoạt động SXC phân xưởng SX trừ chi phí NVL TT chi phí NCTT nêu bao gồm: Chi phí nhân viên phân xưởng, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ SX, chi phí khấu hao TSCĐ, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí khác tiền Theo chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, CP SXC chia làm hai loại: CP SXC biến đổi CP SXC cố định 1.1.2.3.Phân loại theo phương pháp tập hợp CPSX mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí - Chi phí trực tiếp: toàn chi phí tính trực tiếp vào giá thành - đối tượng chịu chi phí Chi phí gián tiếp: tất chi phí có liên quan đến nhiều sản phẩm, nhiều công việc ( đối tượng khác ) Vì vậy, để tính vào tiêu giá thành tập hợp trực tiếp mà phải dung phương pháp phân bổ gián tiếp 1.1.3.Đối tượng kế toán chi phí sản xuất Đối tượng kế toán chi phí sản xuất việc giới hạn tập hợp chi phí mà thực chất xác định nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí Đối tượng kế toán tập hợp CPSX loại sản phẩm, nhóm sản phẩm, đơn đặt hàng, giai đoạn sản xuất, Việc xác định đối tượng tập hợp CPSX khâu cần thiết công tác kế toán tập hợp CPSX Có xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp tổ chức công tác tập hợp chi phí sản xuất từ khâu hạch SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP toán ban đầu, chuẩn bị đầy đủ chứng từ gốc, tập hợp số liệu, tổ chức mở số, tài khoản kế toán theo đối tượng tập hợp chi phí xác định Để xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất, kế toán phải dựa sở sau đây: - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: sản xuất đơn giản hay phức tạp + Sản xuất đơn giản: đối tượng kế toán tập hợp CPSX sản phẩm hay toàn trình sản xuất nhóm sản phẩm + Sản xuất phức tạp: Đối tượng tập hợp CPSX phận, phân xưởng hay toàn doanh nghiệp, phận sản phẩm hay sản phẩm,… - Loại hình sản xuất: Đơn chiếc, sản xuất hàng loạt nhỏ hay sản xuất hàng loạt với khối lượng lớn + Đối với sản xuất đơn sản xuất hàng loạt nhỏ: Đối tượng tập hợp chi phí đơn đặt hàng riêng biệt + Đối với sản xuất hàng loạt, khối lượng lớn: Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất xác định phận, công đoạn, toàn quy trình công nghệ - Yêu cầu trình độ quản lý: Dựa sở trình độ yêu cầu tổ chức quản lý để xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 1.1.4.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất Có hai phương pháp tập hợp CPSX: phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp phương pháp tập hợp chi phí gián tiếp - Phương pháp tập hợp chi phí trực tiếp: áp dụng với chi phí sản xuất có liên quan trực tiếp đến đối tượng chịu chi phí, chi phí liên quan đến đối tượng chịu chi phí Chi phí liên quan đến đối tượng tập hợp trực tiếp - cho đối tượng Phương pháp tập hợp chi phí gián tiếp: áp dụng chi phí sản xuất liên quan đến nhiều đối tượng SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP 1.2 Giá thành sản phẩm 1.2.1 Khái niệm giá thành sản phẩm Giá thành sản phẩm biểu tiền toàn khoản chi phí lao động sống lao động vật hóa có liên quan đến khối lượng sản phẩm, lao vụ, dịch vụ hoàn thành Giá thành sản phẩm tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh chất lượng hoạt động doanh nghiệp tất mặt kinh tế, kỹ thuật, tổ chức hiệu công tác quản lý, sử dụng vật tư, lao động tiền vốn doanh nghiệp Đồng thời giá thành sở để doanh nghiệp xác định giá bán sản phẩm kết hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp 1.2.2.Phân loại giá thành sản phẩm 1.2.2.1.Phân loại tính giá thành theo thời gian sở liệu tính giá thành - Giá thành kế hoạch: giá thành sản phẩm tính sở CPSX kế hoạch sản lượng kế hoạch phận kế toán tính toán trước bắt đầu trình sản xuất, chế tạo sản phẩm Giá thành kế hoạch mục tiêu phấn đấu doanh nghiệp, để so sánh đánh giá tình hình thực kế hoạch hạ giá - thành doanh nghiệp Giá thành định mức: giá thành sản phẩm tính sở định mức chi phí hành tính cho đơn vị sản phẩm Giá thành định mức có tác dụng giúp nhà quản lý kinh tế kĩ thuật, đồng thời để phân tích đánh giá thực - định mức Giá thành thực tế: giá thành mà sản phẩm tính sở số liệu chi phí sản xuất thực tế phát sinh, tập hợp kỳ sản lượng sản phẩm thực tế sản xuất kỳ Giá thành sản phẩm thực tế phản ánh giải pháp quản lý CPSX, giá thành sản phẩm, việc thực định mức chi phí sở xác định lỗ lãi doanh nghiệp 1.2.2.2.Phân loại giá thành theo phạm vi tính toán nội dung chi phí cấu thành giá thành - Giá thành sản xuất: bao gồm toàn chi phí sản xuất chi phí NVL trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung Giá thành sản xuất SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP sử dụng ghi sổ cho sản phẩm hoàn thành nhập kho giao cho khách hàng, đồng thời để tính giá vốn hàng bán lãi gộp - doanh nghiệp sản xuất Giá thành toàn bộ: bao gồm giá thành sản xuất cộng thêm chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính cho sản phẩm Giá thành toàn sản phẩm tính theo công thức: Giá thành Giá thành sản = toàn bộ của SP Chi phí quản lý + xuất của SP Chi phí + doanh nghiệp bán hàng1.2.2.3.Đối tượng kế toán tính giá thành sản phẩm Đối tượng tính giá thành loại sản phẩm, công việc, dịch vụ hoàn thành, kiểm nghiệm bàn giao nhập kho.Việc xác định đối tượng tính giá thành điều kiện quan trọng để đảm bảo cho việc tính giá thành xác Để xác định đối tượng tính giá thành, cần phải dựa vào sau đây: - Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm: giản đơn, phức tạp, Loại hình sản xuất: đơn chiếc, hàng loạt nhỏ, hàng loạt lớn, … Yêu cầu trình độ quản lý, tổ chức sản xuất kinh doanh tình hình trang bị kĩ - thuật tính toán doanh nghiệp Đặc điểm tổ chức sản xuất: tập trung hay phân tán,… Dựa vào đặc điểm sử dụng sản phẩm: bán chi tiết sản phẩm, NTP 1.2.2.4 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm Chi phí sản xuất giá thành SP hai mặt biểu trình SX, có mối quan hệ mật thiết với chất biểu tiền hao phí lao động sống, lao động vật hóa có khác lượng thể mặt sau: Chi phí sản xuất không liên quan đến SPHT mà liên quan đến sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng.Chi phí sản xuất gắn liền với thời kỳ định, không phân biệt sản phẩm hoàn thành hay chưa hoàn thành Giá thành sản phẩm không liên quan đến chi phí sản xuất sản phẩm dở dang cuối kỳ sản phẩm hỏng Tuy nhiên giá thành sản phẩm bao gồm chi phí SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP sản xuất dở dang đầu kỳ trước chuyển sang, xác định lượng chi phí xác định tính cho đại lượng kết hoàn thành 1.3 Nội dung kê toán tập hợp chi phí sản xuất doanh nghiệp 1.3.1 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí NVL trực tiếp - Chi phí NVL chính: thường tập hợp theo phương pháp trực tiếp Trong trường hợp chi phí NVL sử dụng có liên quan tới nhiều đối tượng chịu chi phí phải dung phương pháp phân bổ gián tiếp, tiêu thức phân bổ hợp lí - định mức tiêu hao chi phí NVL Chi phí NVL phụ: tập hợp tương NVL chính, nhiên vật liệu phụ thường gồm nhiều loại phức tạp nên vật liệu phụ có định mức chi phó vào để làm tiêu chuẩn phân bổ Chi phí NVL trực tiếp kỳ xác định theo công thức: Chi phí Trị giá thực tế NVLTT = NVL lại kỳ đầu kỳ Trị giá NVL + xuất dùng - Trị giá NVL lại kỳ cuối kỳ  Chứng từ kế toán sử dụng: Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho  Tài khoản kế toán sử dụng: Để theo dõi khoản mục chi phí NVLTT kế toán sử dụng TK 621 “Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp” Kết cấu chủ yếu TK - sau: Bên Nợ:Trị giá vốn nguyên liệu, vật liệu sử dụng trực tiếp cho sản xuất, chế tạo - sản phẩm thực lao vụ dịch vụ kỳ Bên Có: + Trị giá nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết + Trị giá phế liệu thu hồi (nếu có) + Kết chuyển CPNVLTT thực tế sử dụng cho sản xuất kinh doanh kỳ, kết chuyển NVLTT vượt mức bình thường Tài khoản 621 số dư  Phương pháp kế toán chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (Phụ lục 01): (1)Khi xuất nguyên liệu, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất sản phẩm: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP (2) Trường hợp mua NL, VL không qua nhập kho mà giao cho phận SX: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Nợ TK 133 - Thuế GTGT hàng hóa dịch vụ khấu trừ Có TK 111, 112, 331, - Tổng giá toán Trường hợp HĐ GTGT thuế GTGT không khấu trừ, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp,…kế toán ghi: Nợ TK 621 – Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 111, 112, 331,…- Tổng giá toán (3) Trường hợp cuối kỳ nguyên liệu, vật liệu sử dụng không hết, không nhập lại kho - Căn vào phiếu báo vật tư lại cuối kỳ, kế toán ghi giảm chi phí NVL bút toán: (Ghi số âm) Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu - Sang đầu kỳ sau kế toán ghi tăng chi phí NVLTT bút toán bình thường: Nợ TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp Có TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (4) Trường hợp cuối kỳ NL, VL sử dụng không hết, nhập lại kho Kế toán ghi: Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp (5) Cuối kỳ kết chuyển (hoặc phân bổ) chi phí NVLTT theo đối tượng tính giá thành sản phẩm Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán (phần chi phí NVLTT vượt mức BT) Có TK 621 - Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp 1.3.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp  Nội dung:Bao gồm khoản tiền lương bản, thu nhập khác, phụ cấp lương công nhân trực tiếp tham gia sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực lao SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 10 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP KẾT LUẬN Qua thời gian thực tập tìm hiểu hoạt động Công tyTNHH sản xuất Thương mai Hà Nam Ninh Tôi nhận thấy công ty hoạt động ổn định cấu tổ chức công tác hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán kế toán chặt chẽ, nguồn tài xí nghiệp ổn định lành mạnh, đảm bảo chủ động đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, quy định tài công khai minh bạch Trong thời gian thực tập giúp đỡ Ban lãnh đạo Công ty, phòng ban chức đặc biệt phòng tài kế toán Tôi hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp cách thuận lợi, trình độ kiến thức thân có hạn chế mong thày cô đồng chí phòng kế toán Công tyTNHH sản xuất Thương mai Hà Nam Ninh giúp đỡ đóng góp ý kiến để báo cáo tổng hợp hoàn thành tốt đẹp Một lần xin chân thành cám ơn Thầy Cô giáo, Ban lãnh đạo Công ty tập thể phòng Tài kế toán SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 01 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN CHI PHÍ NGUYÊN LIỆU VẬT LIỆU TRỰC TIẾP TK 152 ( TK 611) TK 621 (1) TK 152 (3) TK 154 ( TK 631) (4) TK 111, 112,141,331,… (2a) TK 632 TK 1331 (5) (2b) Chú thích: (1) Giá thực tế NVL xuất dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm (2a) Trị giá NVL mua dùng trực tiếp cho sản xuất chế tạo sản phẩm (2b) Thuế GTGT khấu trừ (3) Trị giá NVL dùng không hết, phế liệu thu hồi (4) Kết chuyển phân bổ chi phí NVLTT vào đối tượng chịu chi phí (5) Chi phí vượt mức bình thường tính vào giá vốn bán hàng SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 02 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CHI PHÍ NHÂN CÔNG TRỰC TIẾP TK 622 TK 334 TK 154( TK 631) (1) (4) TK 335 (2) TK 632 (5) TK 338 (3) Chú thích: Tiền công phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất (2) Trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân sản xuất (3) Trích BHXH, BHYT, KPCĐ (4) Kết chuyển phân bổ chi phí NCTT vào đối tượng chịu chi phí (5) Chi phí nhân công vượt mức bình thường tính vào giá vốn bán hàng SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 03 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁNCHI PHÍ SXC TK 627 TK 334, TK 338 TK 154 (TK 631), TK338 (1) (5) TK 152, TK 153,… (2) TK 632 (6) TK 214 (3) TK 111, 112, 331 (4) TK 1331 Thuế GTGT khấu trừ Chú thích: Tập hợp chi phí nhân công (2) Tập hợp chi phí nguyên liệu, vật liệu phục vụ sản xuất (3) Tập hợp chi phí khấu hao TSCĐ (4) Tập hợp chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí tiền khác (5) Kết chuyển phân bổ CPSXC vào đối tượng chịu chi phí (6) Chi phí sản xuất chung cố định không phân bố tính vào giá vốn bán hàng SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 04 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH Phương pháp kê khai thường xuyên TK 154 TK 621 TK 152, TK 138 (1) (4) TK 622 TK 155 (2) (5) TK 627 TK 632, TK 157 (3) (6) Chú thích: (1) Kết chuyển chi phí nguyên liệu vật liệu trực tiếp (2) Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp (3) Kết chuyển chi phí sản xuất chung (4) Giá trị phế thu hồi, khoản bồi thường phải thu (5) Giá thành thực tế sản phẩm hoàn thành nhập kho (6) Giá thành thực tế sản phẩm bán ngay, gửi bán SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 05 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TÍNH GIÁ THÀNH (Phương pháp kiểm kê định kỳ) TK 631 TK 154 TK 154 (1) (5) TK 621 (2) TK 152, TK 138 (6) TK 622 (3) TK 632 (7) TK 627 (4) Chú thích: Kết chuyển giá trị SPDD đầu kỳ Kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp Kết chuyển chi phí sản xuất chung Kết chuyển giá trị SPDD cuối kỳ Giá trị phế liệu thu hồi Giá thành sản phẩm hoàn thành (nhập kho, gửi bán bán ngay) SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC SƠ ĐỒ BỘ MÁY HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC S Các tiêu chủ yếu Tổng vốn kinh doanh bình quân Đơn vị tính Năm 2014 Năm 2015 Triệu 61.789 62.587 Triệu 60.007 60.627 620 1.03 kêt quả Triệu 37.865 38.964 1.099 2.9 hoạt Người 236 262 26 11.0 đồng So sánh tăng giảm năm 2015/2014 Số Tỷ Bảng tuyệt đối trọng (%) 798 1.3 tống hợp Tổng doanh thu đồng Giá vốn bán hàng đồng Tổng số lao động Lợi nhuận 21.789 23.456 1.667 7,65 Triệu 4.357 4.691 334 7,66 1.000đ 5,2 0,2 của công Triệu Nộp ngân sách 160,4 148,7 -11,7 -7,2 ty Chỉ số 0.36 0,39 0,03 8,3 Chỉ số Vòng Chỉ số 0.35 0.97 32.08 0,37 0.96 28,6 0,02 -0,01 -3,48 5,71 -1,03 -2015 - đồng Thu nhập BQ lao động ( V ) / tháng Năng suất lao động BQ ( W = 3/4 ) đồng Tỷ suất lợi nhuận/ Doanh tu tiêu thụ ( 5/2 ) Tỷ suất lợi nhuận/ Vốn kinh doanh ( 5/1 ) Số vòng quay vốn lưu động ( 2/1 ) Mối quan hệ tốc độ tăng W tăng V ( 8/7 ) SV: VŨ THỊ THU HIỀN xuất Triệu đồng động sản MSV: 14402059 kinh doanh 2014 10,84 năm TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 09 SƠ ĐỒ BỘ MÁY KẾ TOÁN Trưởng phòng kế toán Kế toán tổng hợp Thủ quỹ SV: VŨ THỊ THU HIỀN Kế toán toán MSV: 14402059 Kế toán tiền lương TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 10 TRÌNH TỰ GHI SỔ KẾ TOÁN THEO HÌNH THỨC KẾ TOÁN NHẬT KÝ CHUNG Chứng từ kế toán đặc biệt SỔ NHẬT KÝ CHUNG Sổ, thẻ kế toán Sổ Nhật ký Bảng tổng hợp SỔ CÁI Bảng cân đối BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng, định kỳ Quan hệ đối chiếu, kiểm tra SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 chi tiết chi tiết TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC 19 Mẫu: 02– TT Công ty TNHH SX VÀ TM Hà Nam Ninh Địa chỉ: (Ban hành theo QĐ 15/2006 QĐBTC ngày 20/03/2006 của BT BTC) Liên số: Quyển số: PHIẾU CHI Ngày 01 tháng 12 năm 2015 Số: PC01 PC 58 Nợ TK:1549 79 419 1331 Có TK : 1111 942 87 361 Họ, tên người nhận tiền: Minh Hiển Đơn vị: DTVT – CN Viettel Hà Nội – Tập đoàn Viễn thông QĐ Địa chỉ: Ba Đình, Hà Nội Lý thu: Trả tiền cước điện thoại Số tiền: 187 361đ Bằng chữ: Một trăm tám mươi bảy nghìn, ba trăm sáu mươi mốt đồng chẵn Kèm theo: Chứng từ gốc Ngày 01 tháng 12 năm 2015 Giám đốc (Đã ký) Kế toán trưởng Thủ quỹ (Đã ký) (Đã ký) Người lập phiếu (Đã ký) Người nhận tiền (Đã ký) Đã nhận đủ số tiền (Viết chữ): Chín trăm chín mươi nghìn đồng chẵn …………………………………………………… SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP PHỤ LỤC SỐ 11 TRÌNH TỰ GHI SÔ KẾ TOÁN PHẦN HÀNH VẬT TƯ - THÀNH PHẨM Phiếu nhập kho, xuất kho, HĐGTGT, … Sổ kế toán chi tiết vật tư, CC, thành phẩm, sổ chi tiết TK 151 Bảng tổng hợp chứng từ NHẬT KÝ CHUNG Bảng tổng hợp chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối phát sinh BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ghi chú: Ghi ngày: Ghi cuối tháng: Đối chiếu, kiểm tra SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH & CÔNG NGHỆ HÀ NỘI SV: VŨ THỊ THU HIỀN MSV: 14402059 LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hà nam ninh , Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hà nam ninh , Thực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH sản xuất và thương mại hà nam ninh , NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM NINH, Công ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Hà Nam Ninh là nhà sản xuất và cung cấp hàng đầu về sản lượng và chất lượng các loại đá hạt và đá bột sử dụng làm thức ăn gia súc, gia cầm, đá mài Granito trong xây dựng, đá làm gạch block, đá làm kính, phụ gia cho ngàn, -Thủ quỹ: Thực hiện quản lý, nhập xuất quỹ tiền mặt, vào sổ quỹ khi có nghiệp vụ phát sinh; hàng ngày thực hiện kiểm kê tồn quỹ, đối chiếu với sổ sách; định kì, thủ quỹ lập báo cáo quỹ, MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NAM NINH

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm