Bộ đề thi công chức thuế

100 2,491 11
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 17:03

ĐỀ THI MÔN KIẾN THỨC CHUNG NGẠCH KIỂM SOÁT VIÊN THUẾ, CHUYÊN VIÊN Câu 1: Pháp pháp kinh tế phương pháp quản lý nhà nước kinh tế Hãy trình bày khái niệm, đặc điểm phương pháp này? Trong biện pháp sau, biện pháp kinh tế áp dụng doanh nghiệp Việt Nam? - Khuyến khích tổ chức thành lập hiệp hội ngành nghề; - Giảm thuế, miễn thuế thu nhập doanh nghiệp; - Tôn vinh, biểu dương doanh nghiệp Câu 2: Căn vào nội dung kinh tế, khoản thu ngân sách bao gồm khoản nào? Trong khoản thu sau đây, có khoản thu ngân sách nhà nước, khoản thu nào? sao? - Thu học phí; - Thu bán tài sản nhà nước; - Thu từ cho thuê tài sản nhà nước Câu 3: Luật Cán công chức có quy định biệt phái công chức? Theo yêu cầu nhiệm vụ, công chức A làm việc Bộ Z (Hà Nội) biệt phái đến làm việc tỉnh H Hết Hết thời hạn biệt phái công chức A có đơn đề nghị trở làm việc Theo anh chị trường hợp giải nào? Vì sao? Câu 4: Trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn mình, Tổng cục thuế có nhiệm vụ Trình Bộ trưởng Bộ Tài xem xét định văn nào? Được quyền ban hành văn nào? Ghi chú: Thí sinh đăng ký tuyển dụng công chức loại D (cán sự, kiểm thu viên, cán tin học, lưu trữ viên trung cấp) sử dụng đề làm câu ĐỀ THI MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH Ngạch kiểm soát viên thuế chuyên viên) Câu 1: Kê tên phương pháp tính thuế gia trị gia tăng? Điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng? Câu 2: Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (năm 2008) có quy định khoản chi phí không trừ tính thuế thu nhập doanh nghiệp, trình bày khoản chi phí số đó? Câu 3: Theo quy định pháp luật thuế TNCN giảm trừ gia cảnh bao gồm phần (tính giảm trừ gia cảnh cho đối tượng nào) mức cụ thể? Câu 4: Doanh nghiệp X thành lập từ năm 2008, có trụ sở thành phố Hải Phòng, sở sản xuất phụ thuộc, kỳ tính thuế xác định theo năm dương lịch Trong năm 2009, doanh nghiệp có doanh thu tính thu nhập chịu thuế tỷ đồng Chi phí doanh nghiệp bao gồm khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh có hóa đơn chứng từ hợp pháp tỷ đồng, khoản chi quảng cáo, tiếp thị doanh nghiệp 300 triệu đồng Biết khoản chi phí quảng cáo, tiếp thị tất khoản chi phí lại doanh nghiệp khoản chi phí trừ Ngoài ra, năm doanh nghiệp có thêm khoản thu nhập từ lãi tiền gửi 100 triệu đồng Anh (chị) xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp doanh nghiệp X kỳ tính thuế năm 2009 Hãy giải thích cách xác định thu nhập chịu thuế Hãy xác định thời điểm doanh nghiệp X phải khai thuế tạm nộp theo quý số thuế tạm nộp quý I/2009 khai toán thuế thu nhập doanh nghiệp số thuế phải nộp năm 2009 Xác định nợi nộp thuế doanh nghiệp X BỘ ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN CHO CÔNG CHỨC ĐÃ HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG CHỨC MỚI NGÀNH THUẾ Thuế Giá trị gia tăng Câu Đặc điểm Thuế giá trị gia tăng: a Gián thu b Đánh nhiều giai đoạn c Trùng lắp d Có tính trung lập cao Đáp án : c) Câu Đối tượng chịu Thuế giá trị gia tăng là: a Hàng hoá dịch vụ sản xuất, kinh doanh Việt Nam b Hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước c Hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh tiêu dùng Việt Nam (bao gồm hàng hoá, dịch vụ mua tổ chức, cá nhân nước ngoài), trừ đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng d Tất đáp án Đáp án: c) Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu Thuế gia trị gia tăng: a Hàng hóa xuất nước ngoài, kể uỷ thác xuất b Hàng hoá gia công chuyển tiếp c Hàng hoá xuất chỗ d Sản phẩm xuất tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến theo quy định phủ Đáp án: d) Câu Hàng hoá, dịch vụ sau thuộc đối tượng không chịu Thuế giá trị gia tăng: a Nạo vét kênh mương nội đồng phục vụ sản xuất nông nghiệp b Nước phục vụ sản xuất sinh hoạt c Phân bón d Thức ăn gia súc, gia cầm thức ăn cho vật nuôi khác Đáp án: a) Câu Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, tiêu dùng nội bộ, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng b Giá bán có Thuế giá trị gia tăng c Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại d Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động trao đổi, tiêu dùng nội Đáp án: d) Câu Đối với hàng hoá luân chuyển nội để tiếp tục trình sản xuất kinh doanh, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Không phải tính nộp Thuế giá trị gia tăng b Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá bán có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hàng hoá, dịch vụ loại tương đương thời điểm phát sinh hoạt động Đáp án: a) Câu Hàng hoá luân chuyển nội hàng hoá: a Do sở kinh doanh xuất bán b Do sở kinh doanh cung ứng sử dụng cho tiêu dùng sở kinh doanh c Để tiếp tục trình sản xuất sở sản xuất, kinh doanh d Do sở kinh doanh biếu, tặng Đáp án: c) Câu Giá tính Thuế giá trị gia tăng hàng hoá nhập là: a Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng b Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế tiêu thụ đặc biệt c Giá chưa có Thuế giá trị gia tăng, có Thuế nhập d Giá nhập cửa cộng (+) với Thuế nhập (nếu có), cộng (+) với Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) Đáp án: d) Câu Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: c) Câu 10 Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: b) Câu 11 Trường hợp xây dựng, lắp đặt thực toán theo hạng mục công trình giá trị khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành bàn giao, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá trị xây dựng lắp đặt thực tế b Giá xây dựng lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, chưa có Thuế giá trị gia tăng c Giá xây dựng, lắp đặt bao gồm giá trị nguyên vật liệu chưa có Thuế giá trị gia tăng d Giá tính thuế hạng mục công trình giá trị khối lượng công việc hoàn thành bàn giao chưa có Thuế giá trị gia tăng Đáp án: d) Câu 12 Đối với kinh doanh bất động sản, giá tính Thuế giá trị gia tăng là: a Giá chuyển nhượng bất động sản b Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất c Giá chuyển nhượng bất động sản trừ giá đất (hoặc giá thuê đất) thực tế thời điểm chuyển nhượng d Giá bán nhà chuyển quyền sử dụng đất Đáp án: c) Câu 13 Thuế suất 0% không áp dụng đối với: a Hàng hoá xuất b Dịch vụ xuất c Vận tải quốc tế d Xe ô tô bán cho tổ chức, cá nhân khu phi thuế quan Đáp án: d) Câu 14 Số Thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp khấu trừ thuế xác định (=)? a Số Thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số Thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số Thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất Thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ d Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào Đáp án: a) Câu 15 Phương pháp khấu trừ thuế áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cơ sở kinh doanh thực đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật kế toán, hoá đơn, chứng từ đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế Đáp án: d) Câu 16 Từ ngày 01/01/2009, bán hàng ghi thuế suất cao quy định mà sở kinh doanh chưa tự điều chỉnh, quan thuế kiểm tra , phát xử lý sau: a Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d Không phải kê khai, nộp thuế Đáp án: b) Câu 17 Từ ngày 01/01/2009, quan thuế tra, kiểm tra thuế phát trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất thuế giá trị gia tăng thấp quy định xử lý bên bán nào? a Được lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định b Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất ghi hoá đơn c Phải kê khai, nộp thuế theo mức thuế suất quy định d Không phải kê khai, nộp thuế Đáp án: c) Câu 18 Từ ngày 01/01/2009, quan thuế tra, kiểm tra thuế phát trường hợp hoá đơn ghi mức thuế suất Thuế giá trị gia tăng thấp quy định xử lý bên mua nào? a Yêu cầu bên bán lập lại hoá đơn theo thuế suất quy định kê khai bổ sung b Khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất ghi hoá đơn c Được khấu trừ thuế đầu vào theo thuế suất quy định d Không khấu trừ đầu vào Đáp án: b) Câu 19 Doanh nghiệp A có hoá đơn giá trị gia tăng mua vào lập ngày 12/05/2009 Trong kỳ kê khai thuế tháng 5/2009, doanh nghiệp A bỏ sót không kê khai hoá đơn Thời hạn kê khai, khấu trừ bổ sung tối đa vào kỳ khai thuế tháng mấy? a Tháng 8/2009 b Tháng 9/2009 c Tháng 10/2009 d Tháng 11/2009 Đáp án: c) Câu 20 Từ 01/01/2009 điều kiện khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên bổ sung thêm quy định sau đây: a Có hoá đơn giá trị gia tăng b Có chứng từ toán qua ngân hàng c Cả hai đáp án Đáp án: b) Câu 21 Từ 01/01/2009 trường hợp không coi toán qua ngân hàng để khấu trừ Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hoá, dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên: a Bù trừ công nợ b Bù trừ giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào với giá trị hàng hoá, dịch vụ bán c Thanh toán uỷ quyền qua bên thứ toán qua ngân hàng d Chứng từ nộp tiền mặt vào tài khoản bên bán Đáp án: d) Câu 22 Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng xác định (=)? a Số thuế giá trị gia tăng đầu trừ (-) số thuế giá trị gia tăng đầu vào khấu trừ b Tổng số thuế giá trị gia tăng đầu c Giá trị gia tăng hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ d Tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ chịu thuế bán nhân (x) với thuế suất thuế giá trị gia tăng loại hàng hoá, dịch vụ Đáp án: c) Câu 23 Phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng áp dụng đối tượng sau đây? a Cá nhân, hộ kinh doanh không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật b Tổ chức, cá nhân nước kinh doanh không theo Luật Đầu tư tổ chức khác không thực thực không đầy đủ chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ theo quy định pháp luật c Hoạt động kinh doanh mua bán, vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ d Cả ba đáp án Đáp án: d) Câu 24 Hoá đơn, chứng từ mua, bán, sử dụng coi không hợp pháp: a Mua, bán, sử dụng hoá đơn hết giá trị sử dụng b Hoá đơn Bộ Tài (Tổng cục Thuế) phát hành quan thuế cung cấp cho sở kinh doanh c Hoá đơn sở kinh doanh tự in để sử dụng theo mẫu quy định quan Thuế chấp nhận cho sử dụng d Các loại hoá đơn, chứng từ đặc thù khác phép sử dụng Đáp án: a) Câu 25 Cơ sở kinh doanh hoàn thuế trường hợp sau: a Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết b Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế c Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế d Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế hoàn Thuế giá trị gia tăng tháng liên tục trở lên có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết Số thuế hoàn số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết thời gian xin hoàn thuế Đáp án: c) Câu 26 Đối với sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất xét hoàn thuế theo tháng: a Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 100 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng b Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 150 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng c Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 200 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng d Cơ sở kinh doanh tháng có hàng hoá, dịch vụ xuất Thuế giá trị gia tăng đầu vào hàng hóa xuất phát sinh tháng chưa khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên xét hoàn thuế theo tháng Đáp án: c) Câu 27 Đối tượng trường hợp sau hoàn Thuế giá trị gia tăng: a Cơ sở kinh doanh có định xử lý hoàn thuế quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật b Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c Hoàn thuế giá trị gia tăng chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển thức không hoàn lại viện trợ không hoàn lại, viện trợ nhân đạo d Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 28 Đối tượng trường hợp sau hoàn Thuế giá trị gia tăng: a Cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ tháng liên tục trở lên có số thuế đầu vào chưa khấu trừ hết b Đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định Pháp lệnh ưu đãi miễn trừ ngoại giao c Cơ sở kinh doanh toán thuế chia, tách, giải thể, phá sản, chuyển đổi sở hữu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào chưa khấu trừ hết có số thuế giá trị gia tăng nộp thừa d Cả trường hợp Đáp án: d) Câu 29 Thời hạn nộp hồ sơ khai Thuế giá trị gia tăng khai Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ: a Chậm ngày thứ 15 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế b Chậm ngày thứ 20 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế c Chậm ngày thứ 25 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế d Chậm ngày thứ 30 tháng tháng phát sinh nghĩa vụ thuế Đáp án: b) Câu 30 Khai Thuế giá trị gia tăng loại thuế khai theo tháng trường hợp: a Khai thuế gí trị gia tăng theo lần phát sinh Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp doanh số người kinh doanh không thường xuyên b Khai Thuế giá trị gia tăng tạm tính theo lần phát sinh hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh c Khai toán năm Thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp tính trực tiếp giá trị gia tăng d Tất phương án Đáp án: d) Câu 31 Thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng: a Đối với người nộp thuế theo phương pháp khấu trừ ngày 20 b Đối với trường hợp nhập hàng hoá thời hạn nộp Thuế nhập c Đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán, theo thông báo nộp thuế khoán quan thuế d Tất phương án Đáp án: d) Câu 32 Giá tính Thuế giá trị gia tăng hàng hóa sở sản xuất, kinh doanh bán là: a Giá bán lẻ hàng hóa thị trường b Giá bán chưa có Thuế giá trị gia tăng c Tổng số thuế GTGT ghi hóa đơn Đáp án: b) Câu 33 Giá tính thuế GTGT hàng hoá nhập là: a Giá nhập cửa + Thuế TTĐB (nếu có) b Giá hàng hoá nhập c Giá nhập cửa + Thuế nhập (nếu có) + Thuế TTĐB (nếu có) Đáp án: c) Câu 34 Việc tính thuế GTGT thực phương pháp nào? a Phương pháp khấu trừ thuế b Phương pháp tính trực tiếp GTGT c Cả cách Đáp án: c) Câu 35 Hàng hóa xuất nước đối tượng chịu mức thuế suất thuế GTGT nào? a 0% b 5% c Không thuộc diện chịu thuế GTGT Đáp án: a) Câu 36 Theo phương pháp khấu trừ thuế, số thuế GTGT phải nộp xác định bằng: a Thuế GTGT đầu x Thuế suất thuế GTGT HHDV b Thuế GTGT đầu - Thuế GTGT đầu vào khấu trừ c Giá tính thuế HHDV x Thuế suất thuế GTGT HHDV Đáp án: b) Câu 37 Theo phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp GTGT, số thuế GTGT phải nộp xác định bằng: Câu 23: Trong MS Excel 2007, giả sử ô B5 có công thức = A1+$B$2+C$3 Sau chép công thức từ ô B5 đến ô D8 có công thức = C1 + $B$2 + E$3 = C4 + $B$2 + E$3 = A4 + $B$2 + C$3 Báo lỗi Câu 24 Trong bant liệu bên MS Excel 2007, công thức =IF(A49
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ đề thi công chức thuế , Bộ đề thi công chức thuế