CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ÔN THI CÔNG CHỨC

28 1,166 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 15:54

1 Chuyên đề 16 QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN VIỆT NAM Nền kinh tế nước ta kinh tế thị trường định hướng XHCN Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN kiểu tổ chức kinh tế mà đó, vận hành vừa tuân theo nguyên tắc quy luật thân hệ thống kinh tế thị trường, lại vừa bị chi phối nguyên tắc quy luật phản ánh chất xã hội hoá-xã hội chủ nghĩa Do đó, kinh tế thị trường định hướng XHCN vừa mang tính chất chung, phổ biến “tính kinh tế thị trường” vừa mang tính đặc thù “tính định huớng XHCN” 1Kinh tế thị trường: 1.1 Đặc trưng kinh tế thị trường a- Khái niệm kinh tế thị trường Kinh tế thị trường kinh tế vận hành theo chế thị trường, thị trường định sản xuất phân phối Kinh tế thị trường kiểu tổ chức kinh tế, mà đó, cá nhân người tiêu dùng nhà sản xuất-kinh doanh tác động lẫn thông qua thị trường để xác định vấn đề tổ chức kinh tế: sản xuất gì? sản xuất nào? sản xuất cho ai? Trong kinh tế thị trường, thị trường định phân phối tài nguyên cho sản xuất xã hội b- Đặc trưng kinh tế thị trường - Một là, trình lưu thông sản phẩm vật chất phi vật chất từ sản xuất đến tiêu dùng phải thực chủ yếu phương thức mua-bán Sở dĩ có luân chuyển vật chất kinh tế có phân công chuyên môn hoá việc sản xuất sản phẩm xã hội ngày cao, sản phẩm trước trở thành hữu ích đời sống xã hội cần gia công qua nhiều khâu chuyển tiếp Bên cạnh đó, có người, có doanh nghiệp, có ngành, vùng sản xuất dư thừa sản phẩm lại thiếu sản phẩm khác, chúng cần có trao đổi cho Sự luân chuyển vật chất trình sản xuất thực nhiều cách: Luân chuyển nội bộ, luân chuyển qua mua-bán Trong kinh tế thị trường, sản phẩm sản xuất chủ yếu để trao đổi thông qua thị trường - Hai là: Người trao đổi hàng hoá phải có quyền tự định tham gia trao đổi thị trường ba mặt sau đây: + Tự lựa chọn nội dung sản xuất trao đổi + Từ chọn đối tác trao đổi + Tự thoả thuận giá trao đổi + Tự cạnh tranh - Ba là: Hoạt động mua bán thực thường xuyên rộng khắp, sở kết cấu hạ tầng tối thiểu, đủ để việc mua-bán diễn thuận lợi, an toàn với hệ thống thị trường ngày đầy đủ - Bốn là: Các đối tác hoạt động kinh tế thị trường theo đuổi lợi ích Lợi ích cá nhân động lực trực tiếp phát triển kinh tế - Năm là: Tự cạnh tranh thuộc tính kinh tế thị trường, động lực thúc đẩy tiến kinh tế xã hội, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá dịch vụ, có lợi cho người sản xuất ngjười tiêu dùng - Sáu là: Sự vận động quy luật khách quan thị trường dẫn dắt hành vi, thái độ ứng xử chủ thể kinh tế tham gia thị trường, nhờ hình thành trật tự định thị trường từ sản xuất, lưu thông, phân phối tiêu dùng Một kinh tế có đặc trưng gọi kinh tế thị trường Ngày nay, với phát triển mạnh mẽ sức sản xuất quốc gia hội nhập kinh tế mang tính toàn cầu tạo điều kiện khả vô to lớn để phát triển kinh tế thị trường đặt đến trình độ cao-kinh tế thị trường đại Kinh tế thị trường đại kinh tế có đầy đủ đặc trưng kinh tế thị trường, đồng thời có đặc trưng sau đây: - Một là, có thống mục tiêu kinh tế với mục tiêu trị-xã hội - Hai là, có quản lý Nhà nước, đặc trưng hình thành kinh tế thị trường vài thập kỷ gần đây, nhu cầu không Nhà nước-đại diện cho lợi ích giai cấp cầm quyền, mà nhu cầu thành viên, người tham gia kinh tế thị trường - Ba là, có chi phối mạnh mẽ phân công hợp tác quốc tế, tạo kinh tế thị trường mang tính quốc tế vượt khỏi biên giới quốc gia động mở, tham gia vào trình hội nhập kinh tế quốc tế Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế quốc gia diễn với quy mô ngày lớn, tốc độ ngày tăng làm cho kinh tế giới ngày trở nên thể thống nhất, quốc gia phận gắn bó hữu với phận khác 1.2 Các loại kinh tế thị trường: Tuỳ theo cách tiếp cận, người ta phân loại kinh tế thị trường theo tiêu chí khác nhau: - Theo trình độ phát triển, có: + Nền kinh tế hàng hoá giản đơn, kinh tế thị trường phát triển trình độ thấp + Nền kinh tế thị trường đại - Theo hình thức hàng hóa, có: + Nền kinh tế thị trường với hàng hoá truyền thống: Thị trường lương thực, sắt thép, xăng dầu… + Nền kinh tế thị trường với hàng hoá đại: Thị trường vốn, thị trường sức lao động, thị trường công nghệ… - Theo mức độ tự do, có: + Nền kinh tế thị trường tự cạnh tranh + Nền kinh tế thị trường có điều tiết nhà nước + Nền kinh tế thị trường hỗn hợp: Kết hợp điều tiết Nhà nước với điều tiết “Bàn tay vô hình” chế thị trường - Theo mức độ nhân văn, nhân đạo kinh tế + Nền kinh tế thị trường tuý kinh tế + Nền kinh tế thị trường xã hội 2- Đặc trưng chủ yếu kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có đặcc trưng sau đây: 2.1- Về hệ thống mục tiêu kinh tế thị trường định hướng XHCN Tính định hướng XHCN phát triển kinh tế-xã hội quy định trình phát triển kinh tế thị trường nước ta trình thực mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội tổng quát “Dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” cụ thể là: a-Về mục tiêu kinh tế-xã hội-văn hoá - Làm cho dân giàu, mà nội dung dân giàu mức bình quân đóng góp GDP/đầu người tăng nhanh thời gian ngắn khoảng cách giàu nghèo xã hội ta ngày thu hẹp - Làm cho nước mạnh thể mức đóng góp to lớn vào ngân sách quốc gia, gia tăng ngành kinh tế mũi nhọn, sử dụng tiết kiệm, có hiệu nguồn tài nguyên quốc gia, bảo vệ môi sinh, môi trường, tạo điều kiện cho khoa học, công nghệ phát triển, khả thích ứng kinh tế tình bất trắc - Làm cho xã hội công bằng, văn minh thể cách xử lý quan hệ lợi ích nội kinh tế thị trường đó, việc góp phần to lớn vào việc giải vấn đề xã hội, việc cung ứng hàng hoá dịch vụ có giá trị không kinh tề mà có giá trị cao văn hoá b- Về mục tiêu trị Làm cho xã hội dân chủ, biểu chỗ dân chủ hoá kinh tế, nguời, thành phần kinh tế có quyền tham gia vào hoạt động kinh tế, vào sản xuất-kinh doanh, có quyền sở hữu tài sản mình: quyền người sản xuất tiêudùng bảo sở pháp luật Nhà nước 2.2 Về chế độ sở hữu thành phần kinh tế Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN Việt Nam có cấu trúc từ nhiều loại hình, hình thức sở hữu nhiều thành phần kinh tế Sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể sở hữu tư nhân Trong đó: chế độ sở hữu công cộng (công hữu) tư liệu sản xuất chủ yếu bước xác lập chiếm ưu tuyệt đối CNXH xây dựng xong “ (Văn kiện Đại hôị IX Đảng, tr 96) “Từ hinh thức sở hữu hình thành nên nhiều thành phần kinh tế với hình thức tổ chức kinh doanh đa dạng, đan xen, hỗn hợp Các thành phần kinh tế phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng XHCN, phát triển lâu dài, hợp tác cạnh tranh lành mạnh, kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, kinh tế nhà nước với kinh tế tập thể ngày trở thành tảng vững kinh tế quốc dân “(Văn kiện Đại học IX Đảng, tr 87) 2.3 Về chế vận hành kinh tế Cơ chế vận hành kinh tế trước hết phải chế thị trường để đảm bảo phân bổ hợp lý lợi ích nguồn lực, kích thích phát triển tiềm kinh doanh lực lượng sản xuất, tăng hiệu tăng suất lao động xã hội Đồng thời, phủ nhận vai trò Nhà nước XHCN-đại diện lợi ích đáng nhân dân lao động xã hội thực việc quản lý vĩ mô kinh tế thị trường sở học tập, vận dụng kinh nghiệm có chọn lọc cách quản lý kinh tế nước tư chủ nghĩa, điều chỉnh chế kinh tế giáo dục đạo đức kinh doanh phù hợp; thống điều hành, điều tiết hướng dẫn vận hành kinh tế nước theo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 2.4 Về hình thức phân phối Trong kinh tế thị trường định hướng XHCN có nhiều hình thức phân phối đan xen, vừa thực theo nguyên tấc phân phối kinh tế thị trường nguyên tắc phân phối CNXH Trong đó, ưu tiên phân phối theo lao động, theo vốn, theo tài hiệu quả, đồng thời bảo đảm phân phối công hạn chế bất bình đẳng xã hội điều vừa khác với phân phối theo tư kinh tế thị trường thông thường, lại vừa khác với phân phối theo lao động mang tính bình quân CNXH cũ 2.5- Về nguyên tắc giải mặt, mối quan hệ chủ yếu: Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN phải kết hợp từ đầu lực lượng sản xuất với quan hệ sản xuất, bảo đảm giải phóng lực lượng sản xuất, xây dựng lực lượng sản xuất kết hợp với củng cố hoàn thiện quan hệ sản xuất, quan hệ quản lý tiên tiến kinh tế thị trường nhằm phục vụ cho phát triển sản xuất công nghiệp hoá-hiện đại hoá, đất nước; phát triển sản xuất với nước cải thiện nâng cao đời sống nhân dân, giải với vấn đề xã hội công xã hội, việc làm, nghèo đói, vấn đề bảo đảm y tế giáo dục, vấn đề ngăn chặn tệ nạn xã hội; đóng góp giải tốt nhiệm vụ trị, xã hội, môi trường tạo phát triển bền vững 2.6 Về tính cộng đồng, tính dân tộc: Kinh tế thị trường định hướng XHCN mang tính cộng đồng cao theo truyền thống xã hội Việt Nam, phát triển có tham gia cộng đồng có lợi ích cộng đồng, gắn bó máu thìt với cộng đồng sở hài hoà lợi ích cá nhân lợi ích cộng đồng, chăm lo làm giàu không trọng cho số người mà cho cộng đồng, hướng tới xây dựng cộng đồng xã hội giàu có, đầy đủ vật chất, phong phú tinh thần, công bằng, dân chủ, văn minh, đảm bảo sống ấm no, hạnh phúc cho người 2.7 Về quan hệ quốc tế Kinh tế thị trường định hướng XHCN dựa vào phát huy tối đa nguồn lực nước triệt để tranh thủ nguồn lực nước theo phương châm “Kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại” sử dụng chúng cách hợp lý-đạt hiệu cao nhất, để phát triển kinh tế đất nước với tốc độ nhanh, đại bền vững II- Sự cần thiết khách quan quản lý nhà nước kinh tế Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam kinh tế thị trường có điều tiết-nền kinh tế thị trưuờng có quản lý vĩ mô Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Điều có nghĩa là, kinh tế nước ta chịu điều tiết thị trường chịu điều tiết nhà nước (sự quản lý Nhà nước) Sự quản lý nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần thiết khách quan, lý sau đây: Thứ nhất, phải khắc phục hạn chế việc điều tiết thị trường, bảo đảm thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề Sự điều tiết thị trường phát triển kinh tế thật kỳ diệu có hạn chế cục Ví dụ mặt phát triển hài hoà xã hội, bộc lộ tính hạn chế điều tiết thị trường Thị trường nơi đạt hài hoà việc phân phối thu nhập xã hội, việc nâng cao chất lượng sống xã hội, việc phát triển kinh tế xã hội vùng… Cùng với việc đó, thị trường không khắc phục khuyết tật kinh tế thị trường, mặt trái kinh tế thị trường nêu Tất điều không phù hợp cản trờ việc thực đầy đủ mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đề Cho nên trình vận hành kinh tế, quản lý nhà nước kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa cần thiết để khắc phục hạn chế, bổ sung chỗ hổng điều tiết trhị trường, đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế xã hội Đó thực nhiệm vụ hàng đầu quàn lý nhà nước kinh tế Thứ hai: Bằng quyền lực, sách sức mạnh kinh tế Nhà nước phải giải mâu thuẫn lợi ích kinh tế phố biến, thường xuyên kinh tế quốc dân Trong trình hoạt động kinh tế, người có mối quan hệ với Lợi ích kinh tế biểu cụ thể mối quan hệ Mọi thứ mà người phấn đấu đền liên quan đến lợi ích Trong kinh tế thị trường, đối tác hướng tới lợi ích kinh tế riêng Nhưng, khối lượng kinh tế có hạn chia cho người, xẩy tranh giành lợi ích từ phát sinh mâu thuẫn lợi ích Trong kinh tế thị trường có loại mâu thuẫn sau đây: - Mâu thuẫn doanh nghiệp với thương trường - Mâu thuẫn chủ thợ doanh nghiệp - Mâu thuẫn người sản xuất kinh doanh với toàn thể cộng đồng việc sử dụng tài nguyên môi trường, không tính đến lợi ích chung việc họ cung ứng hàng hoá dịch vụ chất lượng, đe doạ sức khoẻ cộng đồng: việc xâm hại trật tự, an toàn xã hội, đe doạ an ninh quốc gia hoạt động sản xuất kinh doanh - Ngoài ra, nhiều mâu thuẫn khác mâu thuẫn lợi ích kinh tế cá nhân; công dân với Nhà nước, địa phương với nhau, ngành, cấp với trình hoạt động kinh tế đất nước - Những mâu thuẫn có tính phổ biến, thường xuyên có tính liên quan đến quyền lợi “về sống-chết người” đến ổn định kinh tế-xã hội Chỉ có nhà nước giải mâu thuãn đó, điều hoà lợi ích bên - Thứ ba, tính khó khăn phức tạp nghiệp kinh tế Để thực hoạt động phải giải đáp câu hỏi: Có muốn làm không? Có biết làm không? Có phương tiện để thực không? Có hoàn cảnh để làm không? Nghĩa là, cần có điều kiện chủ quan khách quan tương ứng Nói cụ thể để hiểu, làm kinh tế làm giầu phải có điều kiên: ý chí làm giàu, trí thức làm giàu, phương tiện sản xuất kinh doanh môi trường kinh doanh Không phải công dân có đủ điều kiện để tiến hành làm kinh tế, làm giàu Sự can thiệp nhà nước cần thiết việc hỗ trợ công dân có điều kiệncần thiết thực nghiệp kinh tế Thứ tư, tính giai cấp kinh tế chất giai cấp nhà nước Nhà nước hình thành từ xã hội có giai cấp Nhà nước bao giừ đại diện lợi ích giai cấp thống trị định có lợi ích kinh tế Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam đại diện cho lợi ích dân tộc nhân dân, Nhà nước ta nhà nước dân, dân dân Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội Nhà nước ta xác định quản lý đạo nhằm cuối đem lại lợi ích vật chất tinh thần cho nhân dân Tuy vây, kinh tế nhiều thành phần, mở cửa với nước ngoài, lúc lợi ích kinh tế bên luôn trí Vì vậy, xuất xu hướng vừa hợp tác, vừa đấu tranh trình hoạt động kinh tế mặt quan hệ sở hữu, quan hệ quản lý, quan hệ phân phối Trong đấu tranh mặt trận kinh tế Nhà nước ta phải thể chất giai cấp để bảo vệ lợi ích dân tộc nhân dân ta Chỉ có Nhà nước làm điều Như là, trình phát triển kinh tế, Nhà nước ta thể chất giai cấp Bốn lý chủ yếu cần thiết khách quan Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam III- CÁC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚC 1- Định hướng phát triển kinh tế 1.1 Khái niệm: Định hướng phát triển kinh tế xác định đường hướng vận động kinh tế nhằm đạt đến đích định (gọi mục tiêu) vào đặc điểm kinh tế, xã hội đất nước thời kỳ định (cách đi, bước cụ thể, trình tự thời gian cho bước để đạt mục tiêu) 1.2- Sự cần thiết khách quan chức định hướng phát triển kinh tế Sự vận hành kinh tế thị trường mang tính tự phát tính không xác định lớn Do Nhà nước phải thực chức năng, định hướng phát triển kinh tế Điều không cần thiết phát triển kinh tế chung mà cần thiết cho việc sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Điều tạo cho sở sản xuất kinh doanh dự đoán biến đổi thị trường, từ nắm lấy hội sản xuất kinh doanh lường trước bất lợi xẩy ra, hạn chế bất lợi xẩy chế thị trường, khắc phục ngành phát triển tự phát không phù hợp với lợi ích xã hội, đẩy mạnh ngành mũi nhọn 1.3 Phạm vi định hướng phát triển kinh tế bao gồm: - Toàn kinh tế - Các ngành kinh tế - Các vùng kinh tế - Các thành phần kinh tế Nhà nước chức định hướng phát triển cho doanh nghiệp nhà nước mà vào định hướng phát triển kinh tế, doanh nghiệp tự xác định hướng phát triển 1.4 Nội dung định hướng phát triển kinh tế Chức định hướng khái quát thành nội dung chủ yếu sau đây: - Xác định mục tiêu chung dài hạn Mục tiêu đích tương lai xa, vài chục năm xa - Xác định mục tiêu thời kỳ (có thể 10, 15, 20 năm) xác định chiến lược phát triển kinh tế xã hội thể kế hoạch năm, kế hoạch năm, kế hoạch hàng năm - Xác định thứ tự ưu tiên mục tiêu - Xác định giải pháp để đạt mục tiêu 1.5 Công cụ thể chức Nhà nước định hướng phát triển kinh tế - Chiến lược phát triển kinh tế xã hội - Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội - Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội (dài hạn, trung hạn, ngắn hạn) - Các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội - Các dự án ưu tiên phát triển kinh tế xã hội - Các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình dự án phát triển dùng cho việc định hướng phát triển ngành, vùng lãnh thổ 1.6 Nhiệm vụ Nhà nước để thực chức định hướng phát triển Nhà nước phải tiến hành công việc sau: - Phân tích đánh giá thực trạng kinh tế hiên nay, nhân tố nước quốc tế có ảnh hưởng đến phát triển tương lai kinh tế nước nhà - Dự báo phát triển kinh tế - Hoạch định phát triển kinh tế, bao gồm: + Xây dựng đường lối phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định chiến lược phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định sách phát triển kinh tế-xã hội + Hoạch định phát triển ngành, vùng, địa phương + Lập chương trình mục tiêu dự án để phát triển Tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế 2.1 Khái niệm môi trường cho phát triển kinh tế Môi trường cho phát triển kinh tế tập hợp yếu tố, điều kiện tạo nên khung cảnh tồn phát triển kinh tế nói cách khác, tổng thể yếu tố điều kiện khách quan, chủ quan; bên ngoài, bên trong; có mối liên hệ mật thiết với nhau, ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến việc phát triển kinh tế định đến hiệu kinh tế Một môi trường thuận lợi coi bệ phóng, điểm tựa vững cho phát triển kinh tế nói chung cho hoạt động sản xuất-kinh doanh doanh nghiệp nói riêng; ngược lại, môi trường kinh doanh không thuận lợi kìm hãm, cản trở mà làm cho kinh tế lâm vào tình trạng khủng hoảng, trì trệ doanh nghiệp rơi vào tình trạng phá sản hàng loạt Vì vậy, việc tạo lập môi trường cho phát triển kinh tế chung đất nước cho phát triển sản xuất-kinh doanh doanh nghiệp chức quản lý kinh tế Nhà nước 2.2 Các loại môi trường cần thiết cho phát triển kinh tế a- Môi trường kinh tế Môi trường kinh tế phận môi trường vĩ mô Môi trường kinh tế hiểu hệ thống hoàn cảnh kinh tế cấu tạo nên loạt nhân tố kinh tế Các nhân tố thuộc cầu sức mua xã hội nhân tố thuộc cung sức cung cấp sản xuất xã hội có ý nghĩa định phát triển kinh tế - Đối với sức mua xã hội Nhà nước phải có: + Chính sách nâng cao thu nhập dân cư + Chính sách giá hợp lý + Chính sách tiết kiệm tín dụng cần thiết + Chính sách tiền tệ ổn định, tránh lạm phát - Đối với sức cung xã hội, Nhà nước cần phải có: + Chính sách hấp dẫn đầu tư doanh nhân nước nước để phát triến sản xuất kinh doanh + Chính sách đầu tư xây dựng sở hạ tầng kỹ thuật phục vụ cho xuất kinh doanh, giao lưu hàng hoá Yêu cầu chung môi trường kinh tế ổn định, đặc biệt gía tiền tệ Giá không leo thang, tiền tệ không lạm phát lớn b.- Môi trường pháp lý Môi trường pháp lý tổng thể hoàn cảnh luật định Nhà nước tạo để điều tiết phát triển kinh tế, bắt buộc chủ thể kinh tế thuộc thành phần hoạt động kinh tế thị trường phải tuân theo Môi trường rõ ràng, xác, bình đẳng tạo cho hoạt động sản xuất kinh doanh tránh sai phạm, bảo vệ quyền lợi đáng người sản xuất người tiêu dùng Nhà nước cần tạo môi trường pháp lý quán đồng từ việc xây dựng Hiến pháp, Luật văn duới luật để làm pháp lý cho hoạt động kinh tế Do đó: - Đường lối phát triển kinh tế Đảng, sách kinh tế Nhà nước phải thể chế hoá - Công tác lập pháp, lập quy, xây dựng luật kinh tế cần nhà nước tiếp tục tiến hành, hoàn thiện luật kinh tế ban hành, xây dựng ban hành luật kinh tế c- Môi trường trị Môi trường trị tổ hợp hoàn cảnh trị, tạo thái độ trị nhà nước tổ chức trị, tương quan tầng lớp xã hội, ổn định trị để phát triển Môi trường trị có ảnh hướng lớn đến phát triển kinh tế đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Do vậy, Nhà nước ta phải tạo môi trường trị ổn định, rộng mở cho phát triển kinh tế, tạo thuận lợi tối đa cho phát triển kinh tế đất nước, cho hoạt động sản xuất-kinh doanh doanh nghiệp Việc tạo lập môi trường trị phải thực sở giữ vững độc lập dân tộc, thể chế trị dân chủ, thể chế kinh tế có phù hợp kinh tế thị trường, bình đẳng thành phần kinh tế, tôn vinh doanh nhân, tổ chức, trị xã hội, ủng hộ doanh nhân làm giàu đáng bảo vệ quyền lợi đáng người lao động d- Môi trường văn hoá-xã hội Môi trường văn hoá-xã hội có ảnh hưởng lớn đến việc phát triển kinh tế nói chung, đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nói riêng Môi trường văn hoá không gian văn hoá tạo nên quan niệm giá trị, nếp sống, cách ứng xử, tín ngưỡng, hứng thú, phương thức họat động, phong tục tập quán thói quen Môi trường xã hội tổng thể mối quan hệ người với người luật lệ, thể chế, cam kết, quy định cấp tổ chức, họp cấp quốc tế quốc gia, quan, làng xã, tổ chức tôn giáov.v… Môi trường văn hoá-xã hội ảnh hưởng đến tâm lý, đến thái độ, đến hành vi đến ham nuốn người Trong trình phát triển kinh tế phát triển sản xuất kinh doanh phải tính đến môi trường văn hoá-xã hội Nhà nước phải tạo môi trường văn hoá-xã hội đa dạng; đậm đà sắc dân tộc dân tộc Việt Nam riêng dân tộc sống lãnh thổ Việt Nam, quý trọng, giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống tốt đẹp tiếp thu văn hoá đại cách phù hợp, tôn trọng tiếp thu tinh hoa văn hoá giới, xây dựng văn hoá thích ứng với phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh e- Môi trường sinh thái Môi trường sinh thái hiều cách thông thường, không gian bao gồm yếu tố, trước hết yếu tố tự nhiên, gắn kết với tạo điều kiện cho sống người sinh vật Chúng điều kiện cần phải có để người sinh vật sống dựa vào chúng, người tiến hành lao động sản xuất để tồn phát triển không khí để thở; nước để uống; đất để xây dựng, trồng trọt chăn nuôi; tài nguyên khoáng sản làm nguyên liệu, thứ vật liệu để phục vụ sống hàng ngày, cảnh quan thiên nhiên để hưởng ngoạn v.v… Môi trường sinh thái có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế đất nước hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước phải tạo môi trường sinh thái xanh, sạch, đẹp, đa dạng sinh học, bền vững để bảo đảm kinh tế phát triển bền vững Nhà nước phải có biện pháp chống ô nhiễm, chống hủy hoại môi trường tự nhiên sinh thái, cảnh quan thiên nhiên biệp pháp sách bảo vệ, hoàn thiện môi trường sinh thái f- Môi trường kỹ thuật Môi trường kỹ thuật không gian khoa học công nghệ bao gồm yếu tố số lượng, tính chất trình độ ngành khoa học công nghệ: nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ vào sản xuất; chuyển giao khoa học công nghệ v.v… Ngày nay, khoa học công nghệ phát triển với tốc độ cao Những thành tựu khoa học công nghệ nhiều lĩnh vực xuất Tiến khoa học công nghệ mở môi trường rộng lớn cho nhu cầu người Chúng ta không tính đến ảnh hưởng khoa học công nghệ đến phát triển kinh tế đại, đến trình sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Nhà nước sách phải tạo môi trường kỹ thuật đại, thích hợp, thiết thực phục vụ cho phát triển kinh tế nước ta g- Môi trường dân số Môi trường dân số hệ thống yếu tố tạo thành không gian dân số, bao gồm quy mô dân số, cấu dân số, di chuyển dân số, tốc độ gia tăng dân số chất lượng dân số Môi trường dân số môi trường phát triển kinh tế Trong trình phát triển kinh tế, người đóng vai trò hai mặt: - Một mặt người hưởng thụ (người tiêu dùng) - Mặt khác: Là người sản xuất, định trình biến đổi phát triển sản xuất, tức cho phát triển kinh tế Nhà nước phải tạo môi trường dân số hợp lý cho phát triển kinh tế bao gồm yếu tố số lượng chất lượng dân số, cấu dân số Nhà nước phải có sách điều tiết gia tăng dân số với tỷ lệ hợp lý, thích hợp với tốc độ tăng trưởng kinh tế; nâng cao chất lượng dân số sở nâng cao số H.D.I (Human development index) bố trí dân cư hợp lý vùng, đặc biệt đô thị nông thôn, phù hợp với trình công nghệip hoá đại hoá h- Môi trường quốc tế Môi trường quốc tế không gian kinh tế có tính toàn cầu, bao gồm yếu tố có liên quan đến hoạt động quốc tế, có hoạt động kinh tế quốc tế Môi trường quốc tế điều kiện bên phát triển kinh tế đất nước Nó tác động tích cực tiêu cực đến phát triển kinh tế, đến sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Điều tuỳ thuộc tính chất môi trường quốc tế thuận lợi hay không thuân lợi cho phát triển Môi trường quốc tế cần Nhà nước tạo môi trường hoà bình quan hệ quốc tế thuận lợi cho phát triển kinh tế Với tính toán “Giữ vững môi trường hoà bình, phát triển quan hệ tinh thần sẵn sàng bạn đối tác tin cậy tất nước cộng đồng giới, phấn đấu hoà bình, độc lập hợp tác phát triển “( trích “Nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh nghiệp đổi cách toàn diện đồng bộ” Phát triển Tổng Bí thư Nông Đức mạnh, bế mạc Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành TW khoá IX, Hà Nội 26/2005, số 12916) Nhà nước chủ động tạo môi trường hoà bình, tiếp tục mở rộng tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác có lợi, thực có hiệu quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế, 10 tạo điều kiện quốc tế thuận lợi để đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững Tổ quốc, đồng thời góp phần tích cực vào đấu tranh chung nhân dân giới hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ tiến xã hội Cụ thể trước mắt, Nhà nước phải thực đầy đủ cam kết quốc tế có cam kết kinh tế, thực AFTA, tham gia tổ chức WT0, mở rộng thị trường xuất nhập với nước EU, Bắc Mỹ, Nam Mỹ, Châu Phi nước Châu á, Trung quốc, Nhật bản, Ấn độ nước khối ASEAN tranh thủ trợ lực quốc tế cho phát triển kinh tế 2.3 Những điều nhà nước phải làm để tạo lập môi trường: Để tạo lập môi trường, Nhà nước cần tập trung tốt vấn đề sau: - Đảm bảo ổn định trị an ninh quốc phòng, mở rộng quan hệ đối ngoại, có quan hệ kinh tế đối ngoại - Xây dựng thực thi cách quán sách kinh tế-xã hội theo hướng đổi sách dân số hợp lý - Xây dựng không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật - Xây dựng nâng cấp sở hạ tầng, bảo đảm điều kiện cho hoạt động kinh tế có hiệu quả: giao thông, điện nước, thông tin, dự trữ quốc gia - Xây dựng cho văn hoá kinh tế thị trường định hướng XHCN sở giữ vững sắc văn hoá dân tộc thừa kế tinh hoa văn hoá nhân loại - Xây dựng khoa học-kỹ thuật công nghệ tiên tiến cần thiết phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, cải cách giáo dục để đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật trí tuệ phục vụ cho phát triển kinh tế - Xây dựng thực thi sách pháp luật bảo vệ sử dụngcó hiệu tài nguyên thiên nhiên đất nước, bảo vệ hoàn thiện môi trường tự nhiên, sinh thái Điều tiết hoạt động nèn kinh tế 3.1 Khái niệm Nhà nước điều tiết hoạt động kinh tế nhà nước sử dụng quyền chi phối lên hành vi kinh tế chủ thể kinh tế thị trường, ngăn chặn tác động tiêu cực đến trình hoạt động kinh tế, ràng buộc chúng phải tuân thủ quy tắc hoạt động kinh tế định sẵn nhằm bảo đảm phát triển bình thường kinh tế Điều tiết hoạt động kinh tế điều chỉnh hoạt động kinh tế hai mặt trình phát triển kinh tế Nhưng điều chỉnh không giống với điều tiết, điều chỉnh sửa đổi lại, xếp lại cho đúng, điều chỉnh tốc độ phát triển nóng kinh tế; điều chỉnh lại bố trí không hợp lý nhà máy đường, điều chỉnh thể lệ đấu thầu, điều chỉnh cấu đầu tư, điều chỉnh thang bậc lương v.v… Sự cần thiết khách quan phải điều tiết hoạt động kinh tế Nền kinh tế nước ta vận hành theo chế thị trường, có quản lý vĩ mô Nhà nước Điều có nghĩa kinh tế vừa chịu điều tiết thị trường, vừa chịu điều tiết nhà nước Mặc dù kinh tế thị trường có khả tự điều tiết hành vi kinh tế, hoạt động kinh tế theo quy luật khách quan Tuy vậy, thực tế, có hành vi kinh tế, có hoạt động kinh tế nằm điều tiết thân thị trường Chẳng hạn gian lận thương mại, trốn thuế, hỗ trợ người nghèo, vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, cung cấp hàng hoá công (an ninh, quốc phòng…) 14 Trên sở rút kết luận, nguyên nhân, kinh nghiệm đề giải pháp phát huy ưu điểm khắc phục khuyết điểm, đồng thời phát hội cho phát triển kinh tế quốc dân đưa kinh tế lên bứoc tiến Như vậy, kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế cần thiết 4.3 Nội dung kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế Kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế càn thiết tiến hành mặt sau : - Kiểm tra, giám sát việc thực đường lối, chủ trương, sách, kế hoạch pháp luật Nhà nước kinh tế - Kiểm tra, giám sát việc sử dụng nguồn lực đất nước - Kiểm tra,giám sát việc xử lý chất thải bảo vệ môi trường tự nhiên, môi trừong sinh thái - Kiểm tra, giám sát sản phẩm doanh nghiệp sản xuất - Kiểm tra, giám sát việc thực chức việc tuân thủ pháp luật quan nhà nước trình quản lý nhà nước kinh tế 4.4 Những giải pháp chủ yếu thực kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế - Tăng cường chức giám sát Quốc hội, Hội đồng nhân dân cấp Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp quản lý nhà nước kinh tế - Tăng cường chức năng, kiểm tra Viện Kiểm sát nhân dân, cấp tra Chính phủ Ủy ban nhân dân cấp, quan an ninh kinh tế cấp hoạt động kinh tế - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chịu trách nhiệm người lãnh đạo nhà nước (Chủ tịch nước, Chủ tịch quốc hội, Thủ tướng Chính phủ) Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch UBNN cấp; Thủ trưởng ngành kinh tế có lợi ích liên quan từ Trung ương đến địa phương việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh tế nước, địa phương, ngành - Sử dụng quan chuyên môn nước kiểm toán nhà nước, tổ chức tư vấn kinh tế v.v… cần thiết sử dụng tổ chức quốc tế, chuyên gia nước vào việc kiểm tra hoạt động kinh tế - Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát nhân dân,của tổ chức trị xã hội, quan ngôn luận, quan thông tin đại chúng việc kiểm tra hoạt động kinh tế - Củng cố hoàn thiện hệ thống quan kiểm tra, giám sát Nhà nước xây dựng quan cần thiết, thực việc phân công phân cấp rõ ràng, nâng cao lực chuyên môn đạo đức công chức máy kiểm tra giám sát hoạt động kinh tế IV NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Việc quản lý nhà nước (QLNN) kinh tế bao gồm nội dung sau đây: 15 Tổ chức máy quản lý nhà nước kinh tế Những nội dung phương pháp cụ thể việc tổ chức máy quản lý nhà nước nói chung, máy QLNN kinh tế nói riêng, có chuyên đề, môn học khác trình bày Xây dựng phương hướng, mục tiêu, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Cụ thể là: - Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước - Xây dựng hệ thống sách, tư tưởng chiến lược để đạo việc thực mục tiêu Xây dựng pháp luật kinh tế 3.1 Tầm quan trọng việc xây dựng pháp luật hệ thống hoạt động QLNN kinh tế Hoạt động có tác dụng: - Tạo sở để công dân làm kinh tế - Pháp luật thể chế điều kiện tối cần thiết cho hoạt động kinh tế- xã hội 3.2 Các loại pháp luật kinh tế cần xây dựng Hệ thống pháp luật kinh tế gồm nhiều loại Về tổng thể, hệ thống bao gồm hai loại sau: - Hệ thống pháp luật theo chủ thể hoạt động kinh tế Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Hợp tác xã, Luật doanh nghiệp tư nhân công ty,v.v… Loại hình pháp luật thực chất Luật tổ chức đơn vị kinh tế, theo đó, sân chơi kinh tế xác định trước loại chủ thể tham gia chơi Nhà nước làm trọng tài - Hệ thống pháp luật theo khách thể Luật Tài nguyên môi trường, Nhà nước đặt cho thành viên xã hội, chủ yếu doanh nhân, có tham gia vào việc sử dụng yếu tố nhân tài, vật lực tác động vào môi trường thiên nhiên Tổ chức hệ thống doanh nghiệp 4.1 Tổ chức không ngừng hoàn thiện tổ chức hệ thống doanh nghiệp nhà nước cho phù hợp với yêu cầu giai đoạn phát triển đất nước, bao gồm; - Đánh giá hệ thống doanh nghiệp nhà nước (DNNN) có, xác định mặt tốt, mặt xấu hệ thống hành - Loại bỏ mặt yếu phương thức thích hợp: cổ phần hóa, bán, khoán, cho thuê, giao,vv… - Tổ chức xây dựng DNNN cần thiết - Củng cố DNNN cần tiếp tục trì yếu mặt này, mặt khác, nâng cấp để DNNN ngang tầm vị trí giao 4.2 Xúc tiến hoạt động pháp lý hỗ trợ để đơn vị kinh tế dân doanh đời 16 - Thực mặt pháp luật cho hoạt động doanh nhân thương trường: xét duyệt, cấp phép đầu tư, kinh doanh,vv… - Thực hoạt động hỗ trợ tư pháp, thông tin, phương tiện,vv… Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho hoạt động kinh tế đất nước - Xây dựựng quy hoạch, thiết kế tổng thể, thực dự án phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - Tổ chức việc xây dựng - Quản lý, khai thác, sử dụng Kiểm tra, kiểm soát hoạt động đơn vị kinh tế - Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật kinh doanh - Kiểm tra việc tuân thủ pháp luật lao động, tài nguyên, môi trường - Kiểm tra việc tuân thủ phápluật tài chính, kế toán, thống kê, vv… - Kiểm tra chất lượng sản phẩm Thực bảo vệ lợi ích xã hội , nhà nước công dân 7.1 Các loại lợi ích kinh tế, lợi ích xã hội chịu ảnh hưởng hoạt động kinh tế mà Nhà nước có nhiệm vụ thực bảo vệ - Phần vốn Nhà nước toàn kinh tế quốc dân - Các khoản thu Nhà nước vào ngân sách nhà nước từ hoạt động kinh tế công dân 7.2 Nội dung bảo vệ bao gồm - Tổ chức bảo vệ công sản - Thực việc thu thuế, phí, khỏan lợi ích khác VI CÁC PHƯƠNG PHÁP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Phương pháp quản lý kinh tế nhà nước tổng thể cách thức tác động có chủ đích Nhà nước lên hệ thống kinh tế nhằm thực mục tiêu quản lý Nhà nước Trong thực tế tổ chức quản lý kinh tế, Nhà nước cần phải thực biện pháp chủ yếu, là: phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục thuyết phục Phương pháp hành Khái niệm Phương pháp hành cách thức tác động trực tiếp Nhà nước thông qua định dứt khoát có tính bắt buộc khuôn khổ luật pháplên chủ thể kinh tế, nhằm thực mục tiêu Nhà nước tình định Đặc điểm 17 Phương pháp mang tính bắt buộc tính quyền lực - Tính bắt buộc đòi hỏi đối tượng quản lý (các doanh nghiệp, doanh nhân…) phải chấp hành nghiêm chỉnh tác động hành chính, vi phạm bị xử lý kịp thời, thích đáng - Tính quyền lực đòi hỏi quan quản lý nhà nước đựoc phép đưa tác động hành thẩm quyền Thực chất phương pháp sử dụng quyền lực nhà nước để tạo phục tùng đối tượng quản lý (các doanh nghiệp, doanh nhân…) hoạt động quản lý nhà nước Hướng tác động - Tác động mặt tổ chức: Nhà nước xây dựng không ngừng hoàn thiện khung pháp luật , tạo hành lang pháp lý cho chủ thể tham gia vào hoạt động kinh tế Nhà nước ban hành văn quy phạm pháp luật quy định mặt tổ chức hoạt động chủ thể kinh tế quy định mặt thủ tục hành buộc tất chủ thể từ quan nhà nước đến doanh nghiệp phải tuân thủ - Tác động điều chỉnh hành động, hành vi chủ thể kinh tế tác động bắt buộc nhà nước lên trình hoạt động sản suất kinh doanh chủ thể kinh tế, nhắm đảm bảo thực mục tiêu quản lý Nhà nước 1.4 Trường hợp áp dụng phương pháp hành Phương pháp hành đựoc dùng để điều chỉnh hành vi mà hậu gây thiệt hại cho cộng đồng, cho Nhà nước Trong trường hợp hành vi diễn khác với ý muốn Nhà nước, gây nguy hại nghiêm trọng cho xã hội Nhà nước phải sử dụng phương pháp cuỡng chế để đưa hành vi tuân theo chiều hường định, khuôn khổ sách, pháp luật kinh tế Chẳng hạn , đơn vị sản xuất hàng nhái, hàng giả bị Nhà nước phát phải chịu xử phạt hành như: đình sản xuất kinh doanh, nộp phạt, tịch thu tài sản… Phương pháp kinh tế Khái niệm Phương pháp kinh tế cách thức tác động gián tiếp Nhà nước, dựa lợi ích kinh tế có tính huớng dẫn lên đối tượng quản lý, nhằm làm cho đối tượng quản lý tự giác, chủ động hoàn thành tốt nhiệm vụ giao 2.2 Đặc điểm Phương pháp kinh tế phương pháp tác động lên đối tượng quản lí không cưỡng chế hành mà lợi ích, tức Nhà nước đề mục tiêu, nhiệm vụ phải đạt, đặt điều kiện khuyến khích kinh tế, phương tiện vật chất cớ thể sử dụng đẻ họ tự tổ chức việc thực nhiệm vụ Có thể thấy phương pháp quản lí tốt nhấ để thực hành tiết kiệm nâng cao hiệu kinh tế Phương pháp mở rộng quyền hoạt động cho chủ thể kinh tế, đồng thời tăng trách nhiệm kinh tế họ 2.3 Hướng tác động 18 - Đề chiến lược phát triển kinh tế - xã hội qui định nhiệm vụ mục tiêu phù hợp với thực tế - Sử dụng định mức kinh tế (mức thuế, lãi suất…), biện pháp đòn bảy, kích thích kinh tế để lôi cuốn, thu hút, khuyến khích chủ thể kinh tế phát triển sản xuất theo hướng ích nước, lợi nhà - Sử dụng sách ưu đãi kinh tế 2.4 Trường hợp áp dụng phương pháp kinh tế Phương pháp kinh tế dùng cần điều chỉnh hành vi nguy gây hậu xấu cho cộng đồng, cho Nhà nước chưa đủ điều kiện để áp dụng phương pháp hành cưỡng chế Trên thực tế, có hành vi mà điều chỉnh Nhà nước, không diễn theo chiều hướng có lợi cho Nhà nước cho cộng đồng, nghĩa gây thiệt hại cần phải điều chỉnh tức thời Chẳng hạn, Nhà nước muốn nhà đầu tư nước bỏ vốn đầu tư vào vùng miền núi, biên cương, hải đảo để cải thiện đời sống dân cư vùng này, song ưu đãi hay khuyến khích Nhà nước, nhà đầu tư muốn đầu tư vào vùng đồng bằng, đô thị Hành vi đầu tư rõ ràng trái với lợi ích mà Nhà nước mong muốn, mà gây tác hại cho nhà đầu tư hoạt động theo hướng có lợi cho mình, Nhà nước phải chia sẻ lợi ích kinh tế với họ hình thức như: giảm thuế, miễn thuế thu nhập, cho vay vốn với lãi suất ưu đãi, hỗ trợ kĩ thuật,… Phương pháp giáo dục 3.1 Khái niệm Phương pháp giáo dục cách thức tác động Nhà nước vào nhận thức tình cảm người nhằm nâng cao tính tự giác, tích cực nhiệt tình lao động họ việc thực tốt nhiệm vụ giao 3.2 Đặc điểm Phương pháp giáo dục mang tính thuyết phục cao, không dùng cưỡng chế, không dùng lợi ích vật chất mà tạo nhận thức tính tất yếu khách quan đẻ đối tượng quản lí tự giác thi hành nhiệm vụ 3.3 Hướng tác động - Giáo dục đường lối, chủ trương, sách Đảng Nhà nước - Giáo dục ý thức lao động sáng tạo, hiệu - Xây dựng tác phong lao động thời đại công nghiệp hóa – đại hóa 3.4 Trường hợp áp dụng phương pháp giáo dục Phương pháp giáo dục cần áp dụng trường hợp phải kết hợp với hai phương pháp để nâng cao hiệu hoạt động quản lý Sở dĩ do, việc sử dụng phương pháp hành hay kinh tế để điều chỉnh hành vi đối tượng quản lý suy cho tác động bên ngoài, không triệt để, toàn diện Một ngoại lực nữa, đối tượng lại có nguy không tuân thủ người quản lí Hơn nữa, thân phương pháp hành hay kinh tế phải qua hoạt động thuyết 19 phục, giáo dục truyền tới đối tượng quản lý, giúp họ cảm nhận áp lực động lực, biết sợ thiệt hại muốn có lợi ích, từ tuân theo mục tiêu quản lý Nhà nước đề VII CÔNG CỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Công cụ quản lý nói chung tất phương tiện mà chủ thể quản lý sử dụng để tác động lên đối tượng quản lý nhằm đạt mục tiêu quản lý đề Công cụ quản lý Nhà nước kinh tế tổng thể phương tiện mà Nhà nước sử dụng để thực chức quản lý kinh tế Nhà nước nhằm đạt mục tiêu xác định Thông qua công cụ quản lý với tư cách vật truyền dẫn tác động quản lý Nhà nước mà Nhà nước chuyển tải ý định ý chí đến chủ thể, thành viên tham gia hoạt động kinh tế Công cụ quản lý Nhà nước kinh tế hệ thống bao gồm nhiều loại, tỏng có công cụ quản lí thể mục tiêu, ý đồ Nhà nước, có công cụ thể chuẩn mực xử hành vi cảu chủ thể kinh tế, có công cụ thể tư tưởng, quan điểm Nhà nước tỏng việc điều chỉnh mối quan hệ kinh tế, có công cụ vật chất túy….Sau trình bày nội dung công cụ quản lý chủ yếu Nhà nước kinh tế Nhóm công cụ thể ý đồ, mục tiêu quản lý Nhà nước Xác định mục tiêu quản lý việc khởi đầu quan trọng hoạt động quản lý Nhà nước kinh tế Các mục tiêu phương hướng yêu cầu số lượng, chất lượng cho hoạt động quản lý Nhà nước nhằm giải vấn đề kinh tế Các công cụ thể ý đồ, mục tiêu quản lý bao gồm: - Đường lối phát triển kinh tế - xã hội: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội khởi đầu trình xây dựng phát triển kinh tế đất nước Đảng cầm quyền quốc gia xây dựng thực hiện, việc xác định trước đích mà kinh tế cần đạt tới, để từ vào thực trạng hoàn cảnh kinh tế mà tìm lối đi, cách đi, trình tự thời hạn tiến hành để đạt tới đích xác định Ở nước ta, đường lối phát triển kinh tế đất nước gắn liền với phát triển xã hội Đảng Cộng Sản Việt Nam thực thể văn kiện Đại hội Đảng qua thời kỳ đại hội Đường lối phát triển kinh tế có ý nghĩa quan trọng vận mệnh đất nước, coi công cụ hàng đầu Nhà nước nghiệp quản lý vĩ mô kinh tế quốc dân Đường lối đưa đất nước đến phát triển, ổn định, giàu mạnh công văn minh Đường lối sai đưa đất nước lầm đường lạc lối, tổn thất, đổ vỡ, suy thoái, hậu khôn lường mặt đời sống kinh tế - xã hội - Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội hệ thống quan điểm bản, mục tiêu lớn giải pháp chr yếu lựa chọn nhằm đạt bước đường lối phát triển kinh tế đất nước chặng thời gian đủ dài Thực chất chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cụ thể hóa đường lối phát triển doanh nghiệp chặng đường lịch sử đất nước (thường 10 năm, 15 năm, 20 năm) Đảng cầm quyền đạo xây dựng Ở nước ta, chiến lược phát triển 20 kinh tế - xã hội Đảng Cộng Sản Việt Nam xây dựng Đại hội Đảng toàn quốc, chiến lược ổn định phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2010, đến năm 2020 - Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội việc đính hướng phát triển kinh tế dài hạn Trong đó, xác định rõ qui mô giới hạn cho phát triển Thực chất qui hoạch xác định khung vĩ mô tổ chức không gian nhằm cung cấp khoa học cho quan quản lý Nhà nước để đạo vĩ mô kinh tế thông qua kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư bảo đảm cho kinh tế phát triển mạnh, bền vững có hiệu Thực chất qui hoạch cụ thể hóa chiến lược không gian thời gian Trên thực tế, công tác quản lý kinh tế Nhà nước có loại quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch lãnh thổ, quy hoạch ngành, quy hoạch địa phương… - Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội: Kế hoạch cụ thể hóa chiến lược dài hạn, gồm có kế hoạch dài hạn, kế hoạch trung hạn, kế hoạch hàng năm Thực chất, kế hoạch hệ thống mục tiêu kinh tế vĩ mô xác định như: tốc độ phát triển kinh tế, cấu kinh tế, cân đối lơn….các tiêu kế hoạch bao quát ngành, vùng, lĩnh vực thành phần kinh tế Ở Việt Nam, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội xem công cụ quan trọng quản lý kinh tế Nhà nước - Chương trình phát triển kinh tế - xã hội: Chương trình phát triển kinh tế - xã hội tổ hợp mục tiêu, nhiệm vụ, thủ tục, bước phải tiến hành, nguồn lực yếu tố cần thiết để thực ý đồ lớn, mục tiêu định xác định thời kỳ định Ví dụ: chương trình công nghiệp hóa đại hóa đất nước, chương trình cải cách hành quốc gia, chương trình đào tạo đội ngũ cán quản lý, chương trình phát triển nông nghiệp kinh tế nông thôn, chương trình phát triển kinh tế đối ngoại, chương trình phát triển công nghiệp, chương trình phát triển kết cấu hạ tầng, chương trình phát triển khoa học công nghệ bảo vệ môi trường sinh thái, chương trình phát triển dịch vụ, chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi vùng đồng bào dân tộc, chương trình xóa đói giảm nghèo… - Chương trình sở quan trọng để tập trung nguồn lực hạn hẹp vào việc giải có hiệu nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch Nhà nước thời ki cho phép khắc phục tình trạng tách rời nhiệm vụ kế hoạch xác định để thực kế hoạch Nhà nước cách có hiệu Nhóm công cụ thể chuẩn mực xử hành vi chủ thể tham gia hoạt động kinh tế Nhà nước ta Nhà nước pháp quỳên, thực quản lý xã hội nói chung kinh tế quốc dân nói riêng, chủ yếu pháp luật theo pháp luật Điều 12, Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 1992 khẳng định: “Nhà nước quản lí xã hội pháp luật, không ngừng tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa” 21 Pháp luật kinh tế hiểu hệ thống văn có tính quy phạm pháp luật quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành để thể ý chí, quyền lực Nhà nước nhằm điều chỉnh quan hệ kinh tế Hệ thống văn pháp luật quản lý Nhà nước kinh tế có hai loại văn bản: văn qui phạm pháp luật văn áp dụng quy phạm pháp luật Văn quy phạm pháp luật gồm: (1) Văn Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành: Hiến pháp, luật, nghị quyết, pháp lệnh, (2) Văn quan Nhà nước có thẩm quyền khác Trung ương ban hành để thi hành Việt Nam quy phạm pháp luật Quốc hội Ủy ban thường vụ Quốc hội ban hành: lệnh, định, thị, nghị quyết, thông tư, (3) Văn Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp ban hành để thi hành Việt Nam quy phạm pháp luật Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam quan Nhà nước cấp Văn áp dụng quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước kinh tế nhữn Việt Nam quy phạm pháp luật ban hành để giải nhiệm vụ cụ thể đối tượng cụ thể định bổ, miễn nhiệm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, kỉ luật, điều động công tác cán công chức Nhà nước… 3.Nhóm công cụ thể tư tưởng, quan điểm Nhà nước viêc điều chỉnh hoạt động kinh tế Công cụ thể tư tưởng, quan điểm Nhà nước việc điều chỉnh hoạt động kinh tế, sách kinh tế Chính sách kinh tế hệ thống phức tạp gồm nhiều loại: - Chính sách phát triển thành phần kinh tế - Chính sách tài với công cụ chủ yếu: chi tiêu Chính phủ (G) thuế (T) - Chính sách tiền tệ với công cụ chủ yếu: kiểm soát mức cung tiền (Ms) lãi suất (r) - Chính sách thu nhập với công cụ chủ yếu: giá (P) tiền lương (W) - Chính sách ngoại thương với công cụ chủ yếu: thuế nhập (Tn), hạn ngạch, trợ cấp xuất khẩu, tỉ giá hối đoái, cán cân thương mại, cán cân toán quốc tế… Nhóm công cụ vật chất làm động lực tác động vào đối tượng quản lý Công cụ vật chất dùng làm áp lực, động lực tác động vào đối tượng quản lý Nhà nước bao gồm: - Đất đai, rừng, núi, sông hồ, nguồn nước, thềm lục địa… - Tài nguyên lòng đất - Dự trữ quốc gia, bảo hiểm quốc gia - Vốn tài sản Nhà nước doanh nghiệp - Các loại quỹ chuyên dùng vào công tác quản lý Nhà nước Nhóm công cụ để sử dụng công cụ nói Chủ thể sử dụng công cụ quản lý Nhà nước kinh tế trình bày quan quản lý Nhà nước kinh tế Đó quan hành Nhà nước, công sở 22 phương tiện kinh tế - kỹ thuật sử dụng hoạt động quản lý kinh tế Nhà nước VIII CÁC NGUYÊN TẮC CƠ BẢN TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ Các nguyên tắc quản lý Nhà nước kinh tế quy tắc đạo, tiêu chuẩn hành vi mà quan quản lý Nhà nước phải tuân thủ trình quản lý kinh tế Các nguyên tắc quản lý Nhà nước kinh tế người đặt ý muốn chủ quan mà phải dựa yêu cầu khách quan quy luật chi phối trình quản lý kinh tế Đồng thời, nguyên tắc phải phù hợp với mục tiêu quản lý; phải phản ánh tính chất quan hệ kinh tế; phải đảm bảo tính hệ thống, tính quán phải đảm bảo pháp luật Quản lý Nhà nước kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta cần vận dụng nguyên tắc sau đây: - Nguyên tắc tập trung dân chủ - Nguyên tắc kết hợp quản lý ngành với quản lý theo lãnh thổ - Nguyên tắc phân định kết hợp quản lý Nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất kinh doanh - Nguyên tắc hài hòa lợi ích người lao động, doanh nghiệp xã hội - Nguyên tắc tăng cường pháp chế XHCN quản lý Nhà nước kinh tế Tập trung dân chủ 1.1 Khái niệm Nguyên tắc tập trung dân chủ kết hợp chặt chẽ, hài hòa hai mặt “tập trung” “dân chủ” mối quan hệ hữu biện chứng tập trung, dân chủ “Dân chủ” điều kiện, tiền đề tập trung; “tập trung” bảo đảm cho dân chủ thực Hay nói cách káhc, tập trung phải sở dân chủ; dân chủ phải khuôn khổ tập trung Nguyên tắc tập trung dân chủ đặt xuất phát từ lí sau đây: hoạt động kinh tế việc công dân, nên công dân phải có quyền (đó dân chủ), đông thời, chừng mực định, hoạt động kinh tế công dân có ảnh hưởng rõ rệt tới lợi ích Nhà nước, lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng, Nhà nước phải có quyền (đó tập trung) 1.2 Hướng vận dụng nguyên tắc - Bảo đảm cho Nhà nước công dân, cho cấp cấp dưới, tập thể thành viên tập thể có quyền định, có Nhà nước có công dân, có cấp có cấp có quyền Có nghĩa vừa phải có tập trung, vừa phải có dân chủ 23 - Quyền bên (Nhà nước công dân; cấp cấp dưới) phải xác lập cách có khoa học thực tiễn Có nghĩa là, phải xuất phát từ yêu cầu khả làm chủ chủ thể: Nhà nước công dân, cấp cấp - Trong cấp hệ thống quản lý nhiều cấp Nhà nước phải bảo đảm vừa có quan thẩm quyền chung, vừa có quan thẩm quyền riêng Mỗi quan phải có thẩm quyền rõ rệt, phạm vi thẩm quyền quan thẩm quyền riêng phải khuôn khổ thẩm quyền chung Trong quan thẩm quyền chung, ủy viên phải giao nhiệm vụ nghiên cứu chuyên sâu số vấn đề, có trách nhiệm phát biểu sâu sắc vấn đề đó, đồng thời tập thể trao đổi, bổ sung biểu theo đa số Tập trung quan liêu vào cấp trên, vào trung ương phân tán, phép vua thua lệ làng; chuyên quyền, độc đoán Nhà nước đến mức vi phạm nhân quyền, dân quyền dân chủ trớn hoạt động kinh tế trái với nguyên tắc tập trung dân chủ Khuynh hướng phân tán, tự vô tổ chức sản xuất nhỏ cản trở nguy hại phổ biến Kết hợp quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ 2.1 Quản lý Nhà nước theo ngành a) Khái niệm ngành kinh tế (ngành kinh tế kỹ thuật) Ngành kinh tế kỹ thuật tổng hợp nhiều đơn vị sản xuất kinh doanh, mà hoạt động chúng có đặc trưng kỹ thuật – sản xuất giống nhau, tương tự nhau, vê: thực phương pháp công nghệ công nghệ tương tự; sản phẩm sản xuất từ loại nguyên liệu hay nguyên liệu đồng loại; sản phẩm có công dụng cụ thể giống tương tự Chẳng hạn, công nghệ sản xuất có ngành công nghiệp khai thác, ngành công nghiệp hóa học, ngành công nghiệp sinh hóa; nguyên liệu cho sản xuất có ngành công nghiệp chế biến xen-luy-lo, ngành công nghiệp chế biến kim loại đen, kim loại màu; công dụng sản phẩm có ngành công nghiệp thực phẩm, ngành chế tạo ô tô, ngành công nghiệp điện tử b) Khái niệm quản lí theo ngành Quản lý theo ngành việc quản lý mặt kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn Bộ quản lý ngành trung ương tất đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc ngành phạm vi nước c) Sự cần thiết phải quản lý theo ngành Các đơn vị sản xuất ngành có nhiều mối liên hệ với Chẳng hạn, mối liên hệ sản phẩm sản xuất ( thông số kỹ thuật để đảm bảo tính lắp lẫn; chất lượng sản phẩm; thị trường tiêu thụ…); mối liên hệ việc hỗ trợ hợp tác (như hỗ trợ hợp tác việc sử dụng lao động; trang bị máy móc thiết bị; ứng dụng công nghệ - kỹ thuật; áp dụng kinh nghiệm quản lý…) d) Nội dung quản lý Nhà nước theo ngành Quản lý Nhà nước theo ngành bao gồm nội dung quản lý sau đây: - Trong việc xây dựng triển khai thực pháp luật, chủ trương, sách phát triển kinh tế toàn ngành 24 - Trong việc xây dựng triển khai thực chiến lược, quy hoach, kế hoạch dự án phát triển kinh tế toàn ngành - Trong việc xây dựng triển khai sách, biện pháp nhằm phát triển nguồn nhân lực, nguồn vốn, nguồn nguyên liệu khoa học công nghệ….cho toàn ngành - Trong việc xây dựng triển khai thực quan hệ tài đơn vị kinh tế ngành với Ngân sách Nhà nước - Thống toàn ngành liên ngành việc tiêu chuẩn hóa quy cách, chất lượng sản phẩm Hình thành tiêu chuẩn quốc gia chất lượng sản phẩm - Trong việc thực sách, biện pháp phát triển mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm chung cho toàn ngành thực bảo hộ sản xuất ngành nội địa trường hợp cần thiết - Trong việc áp dụng hình thức tổ sản xuất khoa học hợp lý đơn vị sản xuất kinh doanh toàn ngành - Trong việc tra kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh đơn vị kinh tế ngành Định hướng đầu tư xây dựng lực lượng ngành, chống cân đối cấu ngành vị trí ngành cấu chung cua rnền kinh tế quốc dân - Thực sách, biện pháp phát triển thị trường chung cho toàn ngành, bảo hộ sản xuất ngành nội địa - Thống hóa, tiêu chuẩn hóa quy cách, chất lượng hàng hóa dịch vụ, hình thành hệ thống tiêu chuẩn quốc gia chất lượng sản phẩm để quan có thẩm quyền ban bố - Thực biện pháp, sách quốc gia phát triển nguồn nhân lực, nguồn nguyên liệu, nguồn trí tuệ khoa học công nghệ chung cho toàn ngành - Tham gia xây dựng dự án Luânt, pháp lệnh, pháp quy, thẻ chế kinh tế theo chuyên môn để quan chức chuyên môn khác hình thành hệ thống văn pháp luật quản lý ngành 2.2 Quản lí theo lãnh thổ a) Khái niệm lãnh thổ Lãnh thổ nước có thê chia thành nhiều vùng lãnh thổ khác nhau, có lãnh thổ đơn vị hành với cấp độ khác Chẳng hạn: lãnh thổ Việt Nam dược chia thành cấp: lãnh thổ nước, lãnh thổ tỉnh, lãnh thổ huyện, lãnh thổ xã b) Khái niệm quản lý theo lãnh thổ Quản lý Nhà nước lãnh thổ việc tổ chức, điều hòa, phối hợp hoạt động tất đơn vị kinh tế phân bổ địa bàn lãnh thổ (ở nước ta, chủ yếu theo lãnh thổ đơn vị hành chính) c) Sự cần thiết phải thực quản lý kinh tế theo lãnh thổ Các đơn vị kinh tế phân boỏ tren địa bàn lãnh thổ (có thể ngành không ngành) có nhêìu mối quan hệ Có thể kể đến mối quan hệ chủ yếu sau: - Mối quan hệ việc cung cấp tiêu thụ sản phẩm 25 - Sự hợp tác liên kết với việc khai thác sử dụng nguồn lực sẵn có địa bàn lãnh thổ Cụ thể: việc khai thác tài nguyên thiên nhiên (khoáng sản, lâm sản, hải sản,…), khai thác sử dụng điều kiện tự nhiên ( đất đai, thời tiết, sông hồ, bờ biển, thềm lục địa…); sử dụng nguồn nhân lực ngành; xử lí chất thải, bảo vệ môi trường sinh thái; sử dụng kết cấu hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cung ứng điện nước, bưu viễn thông…) Chính đơn vị kinh tế địa bàn lãnh thổ có nhiều mối quan hệ nen đòi hỏi phải có tổ chức, điều hòa phối hợp hoạt động chúng để đảm bảo cấu kinh tế lãnh thổ hợp lí hoạt động kinh tế có hiệu địa bàn lãnh thổ d) Nội dung quản lý kinh tế theo lãnh thổ - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch dự án phát triển kinh tế - xã hội lãnh thổ ( không phân biệt kinh tế trung ương, kinh tế địa phương, thành phần kinh tế khác nhau) nhằm xây dựng cấu kinh tế lãnh thổ hợp lí có hiệu - Điều hòa, phối hợp hoạt động sản xuất kinh doanh tất đơn vị kinh tế lãnh thổ nhằm tận dụng tối đa sử dụng cách có hiệu nguồn lực sẵn có địa phương - Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật vùng lãnh thổ bao gồm: hệ thống giao thông vận tải; cung ứng điện năng; cấp thoát nước; đường sá, cầu cống; hệ thống thông tin liên lạc….để phục vụ chung cho cộng đồng kinh tế lãnh thổ - Thực công tác thăm dò, đánh giá tài nguyên thiên nhiên địa bàn lãnh thổ - Thực phân bố sở sản xuất địa bàn lãnh thổ cách hợp lí phù hợp với lợi ích quốc gia - Quản lý, kiểm soát việc khai thác sử dụng nguồn tài nguyên quốc gia địa bàn lãnh thổ - Quản lý, kiểm soát việc xử lí chất thải, bảo vệ môi trường sinh thái địa bàn lãnh thổ 2.3 Kết hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ a) Khái niệm Nguyên tắc kết hợp quản lý theo ngành theo lãnh thổ đòi hỏi phải có phối hợp chặt chẽ quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ tất lĩnh vực kinh tế Cả hai chiều quản lý phải có trách nhiệm chung việc thực mục tiêu ngành lãnh thổ Sự kết hợp tránh tư tưởng vị bộ, ngành, trung ương tư tưởng cục địa phương quyền địa phương Theo đó, Bộ quan tâm đến lợi ích đơn vị kinh tế thành lập Ủy ban nhân dân địa phương quan tâm đến lợi ích đơn vị kinh tế địa phương Từ đó, dẫn đến tình trạng tranh chấp, liên kết đơn vị kinh tế địa bàn lãnh thổ, hiệu thấp b) Nội dung kết hợp Sự kết hợp quản lý nhà nước theo ngành theo lãnh thổ thực sau: 26 - Thực quản lý đồng thời hai chiều: Quản lý theo ngành quản lý theo lãnh thổ Có nghĩa là, đơn vị phải chịu quản lý ngành (Bộ) đồng thời phải chịu quản lý theo lãnh thổ quyền địa phương số nội dung theo chế độ quy định - Có phân công quản lý rành mạch cho quan quản lý theo ngành theo lãnh thổ, không trùng lặp, không bỏ sót chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn - Các quan quản lý nhà nước theo chiều thực chức năng, nhiệm vụ quản lý theo thẩm quyền sở đồng quảnl hiệp quản, tham quản với quan nhà nước thuộc chiều kia, theo quy định cụ thể Nhà nước Đồng quản có quyền định quản lý theo thể thức liên tịch Hiệp quản định quản lý theo thẩm quyền, theo vấn đề thuộc tuyến có thương lượng, trao đổi, bàn bạc để hai loại định bên tương đắc với Tham quản việc quản lý , định bên phải sở lấy ý kiến bên Phân định kết hợp quản lý nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất, kinh doanh 3.1 Sự cần thiết việc phân biệt quản lý nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất, kinh doanh Quản lý nhà nước kinh tế với quản lý sản xuất- kinh doanhlà hai phạm trù, hai mặt khác trình quản lý, cần có phân biệt lý sau đây: Một là, thời kỳ đổi mới, chế quản lý kế hoạch hoá tập trung, phân biệt hai loại quản lý nói Điều thể việc Nhà nước can thiệp cách toàn diện, triệt để sâu rộng vào hoạt động sản xuất- kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời doanh nghiệp lại giao cho thực hiệnc số chức vượt khả tầm kiểm soát chúng Đó chế độ quản lý tập trung, quan liêu, can thiệp sâu vào nội doanh nghiệp Bên cạnh việc giao cho máy quản lý doanh nghiệp số chức quản lý mà có Nhà nước đảm nhận Hai là, việc phân biệt quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh cho phép định rõ trách nhiệm quan nhà nước trách nhiệm quan sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Chỉ đó, sai lầm quản lý dẫn đến tổn thất tài sản quốc gia, lợi ích nhân dân truy tìm nguyên nhân, thủ phạm Không trốn tránh trách nhiệm Ba là, điều kiện kinh tế tồn nhiều hình thức sở hữu, việc không phân biệt quản lý nhà nước với quản lý sản xuất kinh doanh vi phạm tính tự kinh doanh chịu trách nhiệm cảu đơn vị kinh tế kinh tế thị trường khuôn khổ pháp luật, làm thui chột tính động, sáng tạo giới kinh doanh hạn chế hiệu sản xuất, kinh doanh 3.2 Nội dung cần phân biệt quản lý nhà nước kinh tế quản lý sản xuất, kinh doanh Có thể phân biệt khác tiêu chí sau đây: 27 - Về chủ thể quản lý: chủ thể quản lý nhà nước kinh tế quan nhà nước, chủ thể quản lý sản xuất kinh doanh doanh nhân - Về phạm vi quản lý: Nhà nước quản lý toàn kinh tế quốc dân, quản lý ttất doanh nhân, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tất lĩnh vực, thuộc tất ngành, doanh nhân quản lý doanh nghiệp Quản lý nhà nước kinh tế quản lý vĩ mô quản lý sản xuất, kinh doanh quản lý vi mô - Về mục tiêu quản lý: quản lý nhà nước theo đuổi lợi ích toàn dân, lợi ích cộng đồng (phát triển kinh tế quốc dân, ổn định phát triển kinh tế- trị- xã hội, tăng thu nhập quốc dân, tăng mức tăng trưởng kinh tế, giải việc làm…) Quản lý sản xuất kinh doanh theo đuổi lợi ích riêng (thu lợi nhuận cao, ổn định phát triển doanh nghiệp, tăng thị phần, tạo uy tín cho sản phẩm doanh nghiệp…) - Về phương pháp quản lý: Nhà nước áp dụng tổng hợp phương pháp quản lý (phương pháp hành chính, phương pháp kinh tế, phương pháp giáo dục), phương pháp đặc trưng quản lý nhà nước cưỡng chế quyền lực nhà nước Trong đó, doanh nhân chủ yếu áp dụng phương pháp kinh tế giáo dục thuyết phục - Về công cụ quản lý: Công cụ chủ yếu quản lý nhà nước kinh tế là: đường lối phát triển kinh tế, chiến lược phát triển kinh tế, kế hoạch phát triển kinh tế, pháp luật kinh tế, sách kinh tế, lực lượng vật chất tài Nhà nước Các doanh nghiệp có công cụ quản lý chủ yếu là: chiến lược kinh doanh, kế hoạch sản xuât- kỹ thuật – tài chính, dự án đầu tư để phát triển kinh doanh, hợp đồng kinh tế, quy trình công nghệ, quy phạm pháp luật, phương pháp phương tiện hạch toán Nguyên tắc tăng cưòng pháp chế XHCN quản lý nhà nước kinh tế 4.1 Sự cần thiết việc thực nguyên tắc Một đặc trưng kinh tế thị trường định hướng XHCN nước ta kinh tế đa sở hữu tư liệu sản xuất Chính xuất nhiều loại hình kinh tế thuộc nhiều thành phần kinh tế khác như: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân tư bản, kinh tế tư nhân…đòi hỏi Nhà nước phải quản lý kinh tế biện pháp, đặc biệt phải coi trọng phương pháp quản lý pháp luật, sở pháp luật Thực tiễn quản lý nhà nước kinh tế nước ta năm qua cho thấy, tình trạng buông lỏng kỷ luật, kỷ cương, hữu khuynh việc thực chức tổ chức, giáo dục, xem nhẹ pháp chế hoạt động kinh tế nhiều doanh nghiệp…đã làm cho trật tự kinh tế nước ta có nhiều rối loạn, gây tổn thất không nhỏ cho đât nước, đồng thời làm giảm sút nghiêm trọng uy tín va làm lu mờ quyền lực Nhà nước Vì vậy, việc thực nguyên tác tăng cường pháp chế XHCN yêu cầu khách quan trình quản lý kinh tế Nhà nước ta 4.2 Yêu cầu việc thực nguyên tắc Để thực nguyên tắc cần phải tăng cường công tác lập pháp tư pháp - lập pháp, phải bước đưa quan hệ kinh tế vào khuôn khổ pháp luật Các đạo luật phải xây dựng đầy đủ, đồng bộ, có chế tài rõ ràng, xác mức 28 - Về tư pháp, việc phải thực nghiêm mimh (từ khâu giám sát, phát hiện, điều tra, công tó đến khâu xét xử, thi hành án…) không để xảy tình trạng có tội không bị bắt, bắt không xét xử xét xử nhẹ, xử mà không thi hành án thi hành án nửa vời v.v …
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ÔN THI CÔNG CHỨC, CHUYÊN ĐỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KINH TẾ ÔN THI CÔNG CHỨC

Từ khóa liên quan