CHUYÊN đề QUẢN lý tài CHÍNH CÔNG, DỊCH vụ CÔNG và CÔNG sản

47 1,108 3
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/07/2016, 00:22

VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán CHUYÊN ĐỀ 17 QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG, DỊCH VỤ CÔNG VÀ CÔNG SẢN CHƯƠNG I: QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG I- TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CÔNG Bản chất tài công Dừa theo số tiêu chí định, hệ thống tài quốc dân phân loại thành tài công tài tư Tài công thuật ngữ xuất Việt Nam, đó, nhiều chưa thống quan niệm Nhiều quan niệm cho thuật ngữ tài công hiểu hợp thành ý nghĩa phạm vi hai thuật ngữ “tài chính” “công” Về thuật ngữ tàichính: Theo quan niệm phổ biến, tài có biểu bên tượng thu, chi tiền; có nội dung vất chất nguồn tài chính, quỹ tiền tề; có nội dung kinh tế bên quan hệ kinh tế-quan hệ phân phối hình thức giá trị (gọi tắt quan hệ tài chính) nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ Về thuật ngữ công hay công công: xét ý nghĩa, thuật ngữ công hiểu khía cạnh: Về quan hệ sở hữu (đối với tài sản, nguồn tài chính, quỹ tiền tệ) sở hữu công cộng; Về mục tiêu hoạt động: lợi ích công cộng; Về chủ thể tiến hành hoạt động: chủ thể thuộc khu vực công; Về pháp luật điều chỉnh: luật công Những luận giải cho phép rút nhận xét đặc trưng tài công là: Về mặt sở hữu: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ tài công thuộc sở hữu công cộng, sở hữu toàn dân mà Nhà nước đại diện, thường gọi sở hữu nhà nước Về mặt mục đích: nguồn tài chính, quỹ tiền tệ tài công sử dụng lợi ích chung toàn xã hội, toàn quốc cộng đồng Về mặt chủ thể: hoạt động thu, chi tiền tài công chủ thể thuộc khu vực công tiến hành Về mặt pháp luật: quan hệ tài chịu điều chỉnh “luật công”, dựa quy phạm pháp luật mệnh lệnh- quyền uy Các quan hệ tài công quan hệ kinh tế nảy sinh gắn liền với công việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công mà bên quan hệ chủ thể thuộc khu vực công Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Trong thực tiễn đời sống xã hội, hoạt động tài thể tượng thu, chi tiền- vân động nguồn tài chính- gắn liền với việc tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ định Trên phạm vi toàn kinh tế, gắn liền với hoạt động chủ thể lĩnh vực kinh tế xã hội khác có quỹ tiền tệ khác hình thành sử dụng Ví dụ như: Quỹ tiền tệ hộ gia đình, quỹ tiền tệ doanh nghiệp; quỹ tiền tệ tổ chức bảo hiểm tín dụng, quỹ tiền tệ công Gắn với chủ thể Nhà nước, quỹ tiền tệ công tạo lập sử dụng gắn liền với quyền lực kinh tế trị Nhà nước thực chức kinh tế xã hội Nhà nước Quá trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ công trình Nhà nước tham gia phân phối nguồn tài thông qua hoạt động thu, chi tiền tài công Các hoạt động thu, chi tiền mặt biểu bên tài công Tuy vậy, cần nhận rõ rằng, trình diễn hoạt động thu, chi tiền nhà nước tiến hành sở luật lệ Nhà nước quy định làm nảy sinh quan hệ kinh tế Nhà nước với chủ thể khác xã hội Đó quan hệ kinh tế nảy sinh trình nhà nước tham gia phân phối sử dụng nguồn tài để tạo lập sử dụng quỹ công Các quan hệ kinh tế mặt chất bên tài công, biểu nội dung kinh tế xã hội tài công Từ phân tích có khái niệm tổng quát tài công sau: Tài công tổng thể hoạt động thu, chi tiền Nhà nước tiến hành, phản ánh quan hệ kinh tế nảy sinh trình tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công nhằm phục vụ thực chức Nhà nước đáp ứng nhu cầu, lợi ích toàn xã hội Như vậy, tài công phạm trù kinh tế gắn với thu nhập chi tiêu Nhà nước Tài công vừa nguồn lực để Nhà nước thực chức vốn có mình, vừa công cụ để Nhà nước chi phối, điều chỉnh hoạt động khác xã hội Tài công công cụ quan trọng Nhà nước để thực nhiệm vụ phát triển kinh tế, trị, xã hội đất nước Cơ cấu tài bao gồm: - Ngân sách nhà nước (trung ương địa phương) - Tài quan hành nhà nước - Tài đơn vị nghiệp nhà nước - Các quỹ tài ngân sách nhà nước Các chức tài công Chức tài công thuộc tính khách quan vốn có, khả bên thể tác dụng xã hội tài Tài nói chung có hai chức chức phân phối chức giám đốc Tài công phận cấu thành quan trọng tài chính, Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán có nét đặc thù gắn với thu nhập chi tiêu Chính phủ Do đó, chức tài công xuất phát từ hai chức tài chính, đồng thời có mở rộng thêm vào nét đặc thù tài công Có thể nêu lên ba chức tài công tạo lập vốn, phân phối lại phân bổ, giám đốc điều chỉnh 2.1 Chức tạo lập vốn Trong kinh tế thị trường, vốn tiền tệ điều kiện tiền đề cho hoạt động kinh tế-xã hội Thực ra, chức tạo lập vốn khâu tất yếu trình phân phối, nên nói chức tài nói chung, người ta thường không tách riêng thành chức Tuy nhiên, tài công, vấn đề tạo lập vốn có khác biệt với tạo lập khâu tài khác, giữ vai trò quan trọng có ý nghĩa định toàn trình phân phối, vậy, tách thành mộtchức riêng biệt Chủ thể trình tạo lập vốn Nhà nước Đối tượng trình nguồn tài xã hội Nhà nước tham gia điều tiết Đặc thù chức tạo lập vốn tài công trình gắn với quyền lực trị Nhà nước Nhà nước sử dụng quyền lực trị để hình thành quỹ tiền tệ thông qua việc thu khoản có tính bắt buộc từ chủ thể kinh tế xã hội 2.2 Chức phân phối lại phân bổ Chủ thể phân phối phân bổ nhà nước với tư cách người nắm giữ quyền lực trị Đối tượng phân phối phân bổ nguồn tài công tập trung ngân sách Nhà nước quỹ tiền tệ khác Nhà nước, thu nhập pháp nhân thể nhân xã hội mà nhà nước tham gia điều tiết Thông qua chức phân phối, tài công thực phân chia nguồn lực tài công chủ thể thuộc Nhà nước, chủ thể tham gia vào quan hệ kinh tế với Nhà nước việc thực chức vốn có Nhà nước, chức phân phối tài công nhằm mục tiêu công xã hội Tài công, đặc biệt ngân sách nhà nước, sử dụng làm công cụ để điều chỉnh thu nhập chủ thể xã hội thông qua thuế chi tiêu công Cùng với phân phối, tài công thực chức phân bổ Thông qua chức này, nguồn nhân lực tài công phân bổ cách có chủ đích theo ý chí Nhà nước nhằm thực can thiệp Nhà nước vào hoạt động kinh tế-xã hội Trong điều kiện chuyển từ chế quản lý tập trung quan liêu bao cấp sang chế thị trường có điều tiết Nhà nước, chức phân bổ tài công vận dụng có lựa chọn, cân nhắc, tính toán, có trọng tâm, trọng điểm, nhằm đạt hiệu phân bổ cao 2.3 Chức giám đốc điều chỉnh Với tư cách công cụ quản lý tay Nhà nước, Nhà nước vận dụng chức giám đốc điều chỉnh tài công để kiểm tra tiền trình vận động nguồn tài công điều chỉnh trình theo Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán mục tiêu mà Nhà nước đề Chủ thể trình giám đốc điều chỉnh Nhà nước Đối tượng giám sát đốc điều chỉnh trình vận động nguồn tài công tròn hình thành vừa sử dụng quỹ tiền tệ Giám đốc đồng tiền vai trò khách quan tài nói chung Tài công thực giám đốc đồng tiền vận động nguồn tài công, thông qua biểu hoạt động chủ thể thuộc Nhà nước Còn chức điều chỉnh tài công thực sở kết giám đốc, tác động có ý chí Nhà nước nhằm điều chỉnh bất hợp lý trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ thuộc tài công Quản lý tài công 3.1 Khái niệm quản lý tài công Quản lý nói chung quan niệm quy trình mà chủ thể quản lý tiến hành thông qua việc sử dụng công cụ phương pháp thích hợp nhằm tác động điều khiển đối tượng quản lý hoạt động phát triển phù hợp với quy luật khách quan đạt mục tiêu định Trong hoạt động quản lý, nội dung chủ thể quản lý, đối tượng lquản lý, công cụ phương pháp quản lý, mục tiêu quản lý yếu tố trung tâm đòi hỏi phải xác định đắn Quản lý tài công nội dung quản lý tài mặt xã hội nói chung, quản lý tài công, vấn đề kể vấn đề cần nhận thức đầy đủ Trong hoạt động tài công chủ thể quản lý tài công nhà nước quan nhà nước giao nhiệm vụ thực hoạt động tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ công Chủ thể trực tiếp quản lý tài máy tài hệ thống quan nhà nước Đối tượng quản lý tài công hoạt động tài công Nói cụ thể hoạt dộng thu chi tiền Nhà nước; hoạt động tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ cộng điểm phận cấu thành tài công, nội dung chủ yếu quản lý tài công Trong quản lý tài công, chủ thể quản lý sử dụng nhiều phương pháp quản lý nhiều công cụ quản lý khác Phương pháp tổ chức sử dụng để thực ý đồ chủ thể quản lý việc bố trí, xếp mặt hoạt động tài công theo nhữn khuôn mẫu định thiết lập máy quản lý phù hợp với mặt hoạt động Phương pháp hành sử dụng chủ thể quản lý tài công muốn đòi hỏi phải khách thể quản lý tuân thủ cách vô điều kiện Đó chủ thể quản lý mệnh lệnh hành Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Phương pháp kinh tế sử dụng thông qua việc dùng lợi ích vật chất để kích thích tính tích cực khách thể quản lý, tức tác động tới tổ chức cá nhân tổ chức hoạt động tài công Các công cụ quản lý tài công bao gồm: Hệ thống pháp luật thuộc lĩnh vực tài công sử dụng để quản lý điều hành hoạt động tài công xem loại công cụ quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng Trong quản lý tài công, công cụ pháp luật sử dụng để thể dạng cụ thể sách, chế quản lý tài chính, mục lục ngân sách nhà nước (NSNN) Cùng với pháp luật, hàng loạt công cụ phổ biến khác sử dụng quản lý tài công như: Các sách kinh tế tài chính; kiểm tra, tra giám sát; tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động tài công… Mỗi công cụ kể có đặc điểm khác sử dụng theo cách khác nhằm mục đích thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động tài công nhằm đạt tới mục tiêu định Từ phân tích kể trên, có khái niệm tổng quát quản lý tài công sau: Quản lý tài công hoạt động chủ thểquản lý tài công thông qua việcc sử dụng có chủ định phương pháp quản lý công cụ quản lý để tcs động điều khiển hoạt động tài công nhằm đạt mục tiêu định Thực chất quản lý tài công trình lập ké haọch, tổ chưcss, đièu hành kiểm soát hoạt động thu chi Nhà nước nhằm phục vụ cho việc thực cácchức nhiệm vụ Nhà nước có hiệu 3.2 Nguyên tắc quản lý tài công Hoạt dộng quản lý tài ông thực theo nguyên tắc sau: - Nguyên tắc tập trung dân chủ: Tập trung dân chủ nguyên tắc hàng đầu quản lý tài công Điều thể quản lý ngân sách nhà nước, quản lý quỹ tài nhà nước quản lý tài quan hành đơn vị nghiệp Tập trung dân chủ đảm bảo cho nguồn lực xã hội, kinh tế sử dụng tập trung phân phối hợp lý Các khoản thu-chi quản lý tài công phải bàn bạc thực công khai nhằm đáp ứng mục tiêu lợi ích cộng đồng -Nguyên tắc hiệu quả: Nguyên tắc, hiệu nguyên tắc quan trọng quản lý tài công Hiệu quản lý tài công thể tất lĩnh vực trị, kinh tế xã hội Khi thực nội dung chi tiêu công cộng, Nhà nước hướng tới việc thực nhiệm vụ mục tiêu sở lợi ích toàn thể cộng đông Ngoài ra, hiệu kinh tế thước đo quan Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán trọng để Nhà nước cân nhắc ban hành sách định liên quan đến chi tiêu công Hiệu xã hội tiêu thức cần quan tâm quản lý tài công Mặc dù khó định lượng, song lợi ích xã hội đề cập, cân nhắc, thận trọng trình quản lý tài công Hiệu xã hội hiệu kinh tế hai nội dung quan trọng phải xem xét đồng thời hình thành định, hay sách chi tiêu ngân sách - Nguyên tắc thống nhất: Thống quản lý theo văn pháp luật nguyên tắc thiếu quản lý tài công Thống quản lý việc tuân thủ theo quy định chung từ việc hình thành, sử dụng, kiẻm tra tra, toán, xử lý vướng mắc trình triển khai thực Thực nguyên tắc quản lý thống đảm bảo tính bình đẳng, công bằng, đảm bảo hiệu quả, hạn chế tiêu cực rủi ro định khoản chi tiêu công, - Nguyên tắc công khai, minh bạch: Công khai minh bạch động viên, phân phối nguồn lực tài công, nguyên tắc quan trọng nhằm đảm bảo cho việc quản lý nguồn tài công thực thống hiệu Thực công khai minh bạch quản lý tạo điều kiện cho cộng đồng giám sát, kiểm soát định thu, chi quản lý tài công, hạn chế thất thoát đảm bảo hiệu khoản thu, chi tiêu công Mối quan hệ cải cách hành cải cách tài công 4.1 Cải cách tài công xu cải cách hành Cải cách hành nhà nước trình chuyển đổi từ hành theo chế quản lý kế hoạch hóa tập trung sang hành chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Quá trình chuyển đổi nhằm hình thành xây dựng hành dân chủ, sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, đại hóa; hoạt động có hiệu lực, hiệu theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa lãnh đạo Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đạo đức, phẩm chất lực phù hợp, đáp ứng nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế phục vụ nhân dân Ở nước ta, công cải cách hành bắt đầu triển khai từ khoảng năm 90 kỷ XX, với đời Nghị 38/CP ngày 4-51994 Chính phủ cải cách bước thủ tục hành giải công việc công dân, tổ chức Đặc biệt, Nghị Hội nghị lần thứ Ban chấp hành trung ương Đảng khóa VII, tháng 1-1995 đặt cải cách hành thành nội dung quan trọng nghiệp đổi toàn diện đất nước ta xác định cải cách hành trọng tâm công xây dựng kiện toàn Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trong trình thực cải cách hành chính, thực tế cho thấy, thực cải cách hành thành công tiến hành đồng thời với việc cải cách hành công Thông qua hoạt động thu- chi tiền Nhà nước, tài Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán công phản ánh mối quan hệ Nhà nước , tài công phản ánh mối quan hệ Nhà nước với chủ thể kinh tế- xã hội khác trình hình thành sử dụng quỹ tiền tệ Nhà nước nhằm thực chức vốn có Hiệu quản lý tài công vừa phản ánh lực máy Nhà nước, vừa có tác dụng thúc đẩy kìm hãm hoạt động quan máy Từ nhận thức đó, cải cách tài công trở thành nội dung quan trọng công cải cách hành nước ta Mối quan hệ cải cách hành với tài công thể hiện: - Việc thực thi hoạt động máy Nhà nước gắn liền với chế tài hỗ trợ cho hoạt động - Việc phân cấp quản lý hành phải tương ứng với phân cấp quản lý kinh tế phân cấp quản lý tài công để đảm bảo kinh phí cho hoạt động có hiệu cấp - Bản thân cấp quyền máy hành có trách nhiệm quyền hạn định quản lý tài công phạm vi - Các thể chế quản lý tài công có tác dụng chi phối hoạt động quan nhà nước theo mong muốn Nhà nước - Quy mô chế chi tiêu tài công, đặc biệt để trả lương cho đội ngũ cán công chức máy nhà nước, có tác động quan trọng đến việ phát huy lực đội ngũ công việc - Nhà nước thực giám sát đồng tiền hoạt động quan hành nhà nước 4.2 Nội dung cải cách tài công Cải cách tài công bốn nội dung chương trình tổng thể cải cách hành nhà nước giai đoạn 2001-2010 Tuy nhiên, cải cách tài công vấn đề nhạy cảm, tiềm ẩn khó khăn, thách thức từ phía khách quan nội tại, vậy, trình cải cách tài công cần phải quan tâm thực cách thường xuyên, liên tục, có chương trình, kế hoạch đào tạo cho giai đoạn, năm với biện pháp cụ thể Nội dung cải cách tài công bao gồm: Thứ nhất, đổi chế phân cấp quản lý tài ngân sách, đảm bảo tính thống hệ thống tài quốc gia vai trò đạo ngân sách trung ương; đồng thời phát huy tính tích cực chủ động, động sáng tạo trách nhiệm địa phương ngành việc điều hành tài ngân sách Thứ hai, đảm bảo quyền định ngân sách địa phương Hội đồng nhân dân cấp, tạo điều kiện cho quyền địa phương chủ động xử lý công việc địa phương; quyền định Sở, Bộ, Ban, Ngành phân bổ ngân sách cho đơn vị trực thuộc; quyền chủ động đơn vị sử dụng ngân sách phạm vi dự toán duyệt phù hợp với chế độ, sách Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Thứ ba, sở phân biệt rõ quan hành công quyền với tổ chức nghiệp, dịch vụ công, thực đổi chế phân bổ ngân sách cho quan hành chính, xóa bỏ chế độ cấp kinh phí vào kết chất lượng hoạt động, hướng vào kiểm soát đầu ra, chất lượng tiêu theo mục tiêu quan hành chính, đổi hệ thống định mức chi tiêu đơn giản hơn, tăng quyền chủ động cho quan sử dụng ngân sách Thứ tư, đổi chế độ tài khu vực dịch vụ công - Xây dựng quan niệm dịch vụ công Nhà nước có trách nhiệm chăm lo đời sống vật chất văn hóa nhân dân, mà công việc dịch vụ quan Nhà nước trực tiếp đảm nhận Trong lĩnh vực định rõ công việc mà Nhà nước phải đầu tư trực tiếp thực hiện, công việc cần phải chuyển để tổ chức xã hội đảm nhiệm Nhà nước có sách, chế tạo điều kiện để doanh nghiệp, tổ chức xã hội nhân dân trực tiếp làm dịch vụ phục vụ sản xuất đời sống hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, kiểm soát quan hành nhà nước - Xóa bỏ chế cấp phát tài theo kiểu “xin-cho”, ban hành chế, sách thực chế độ tự chủ tài cho đơn vị nghiệp có điều kiện trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu sở xác định nhiệm vụ phải thực hiện, mức hỗ trợ tài từ ngân sách nhà nước phần lại đơn vị tự trang trải Thứ năm, thực thí điểm để áp dụng rộng rãi số chế tài mới, sau: - Cho thuê đơn vị nghiệp công, cho thuê đất để xây dựng sở nhà trường, bệnh viện - Khuyến khích nhà đầu tư nước, nước đầu tư phát triển sở đào tạo nghề, đại học, đại học, sở chữa bệnh có chất lượng cao thành phố, khu công nghiệp; khuyến khích liên doanh đầu tư trực tiếp nước vào lĩnh vực - Thực số chế khoán, số loại dịch vụ công cộng, như: vệ sinh đô thị, cấp, thoát nước, xanh, công viên, nước phục vụ nông nghiệp - Thực chế hợp đồng số dịch vụ công quan hành Thứ sáu, đổi công tác kiểm toán quan hành chính, đơn vị nghiệp nhằm nâng cao trách nhiệm hiệu sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước, xóa bỏ tình trạng nhiều đầu mối tra, kiểm tra, kiểm toán, quan hnàh chính, đơn vị nghiệp Thực dân chủ, công khai, minh bạch tài công, tất tiêu tài công bố công khai Những nội dung cải cách tài công trình bày có tác động trực tiếo đến hoạt động máy hành Nhà nước, làm tăng tính tự chủ đơn vị gắn với chủ động tài chính; tạo chế tài khuyến khích đơn vị chi tiêu có hiệu quả, hướng vào kết đầu tiết kiệm ngân sách, Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán sở tăng thu nhập cho người lao động Đó động lực thúc đẩy quan máy Nhà nước đổi tổ chức, phương hướng hoạt động nâng cao lực đội ngũ cán bộ, công chức, làm cho máy nhà nước hoạt động có hiệu lực hiệu hơn, đáp ứng yêu cầu công cải cách hành nước ta II QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Khái niệm ngân sách nhà nước Từ “ngân sách” lấy từ thuật ngữ “budjet”, từ tiếng Anh thời trung cổ, dùng để mô tả túi nhà vua chứa khoản tiền cần tiết cho chi tiêu công cộng Dưới chế độ phong kiến, chi tiêu nhà vua cho mục đích công cộng như: đắp đê phòng chống lũ lụt, xây dựng đường sá chi tiêu cho thân hoàng gia tách biệt Khi giai cấp tư sản lớn mạnh bước khống chế nghị viện đòi hỏi tách bạch hai khoản chi tiêu này, từ nảy sinh khái niệm Ngân sách nhà nước Trong thực tiễn, khái niệm Ngân sách nhà nước thường để dùng tổng số thu chi đơn vị thời gian định, tính toán chi phí để thực kế hoạch chương trình cho mục đích định chủ thể đó, chủ thể Nhà nước, ngân sách gọi Ngân sách nhà nước Luật Ngân sách Nhà nước năm 2002 định nghĩa: “Ngân sách nhà nước toàn khoản thu chi Nhà nước qua có thẩm quyền Nhà nước định thực năm để đảm bảo thực chức năng, nhiệm vụ Nhà nước” Định nghĩa Luật ngân sách năm 2002 vừa phản ánh nội dung ngân sách, trình chấp hành ngân sách đồng thời thể tính pháp lý ngân sách, thể quyền chủ sở hữu ngân sách nhà nước; thể vị trí, vai trò, chức NSNN Về chất NSNN, đằng sau số thu, chi quan hệ lợi ích kinh tế Nhà nước với chủ thể khác doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân… nước gắn liền với trình tạo lập, phân phối sử dụng quỹ tiền tệ tập trung Nhà nước, phát sinh Nhà nước tham gia vào trình phân phối nguồn tài nguyên quốc gia Dưới giác độ pháp lý, SN luật hóa hình thức lẫn nội dung; trình tự biện pháp thu, chi NSNN thể quyền lực nhà nước lĩnh vực ngân sách Dưới giác độ chuyên môn, nghiệp vụ, NSNN toàn khoản thu, chi Nhà nước dự toán thực năm, theo quy trình bao gồm khâu dự toán (kể khâu chuẩn bị, thảo luận, định phê chuẩn) chấp hành toán NSNN Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Dưới giác độ quản lý vĩ mô, NSNN công cụ sắc bén để nhà nước thực chức nhiệm vụ tác động vào kinh tế Vai trò ngân sách nhà nước Vai trò NSNN kinh tế thị trường mặt chi tiêu đề cập đến nhiều nội dung biểu đa dạng khác nhau, song khái quát khía cạnh sau: 2.1 Vai trò ngân sách tiêu dùng: Đảm bảo hay trì tồn hoạt động máy nhà nước NSNN đảm bảo tài cho máy nhà nước cách khai thác, huy động nguồn lực tài từ lĩnh vực, thành phần kinh tế, hình thức bắt buộc hay tự nguyện Trong đó, quan trọng nguồn thu từ thuế Việc khai thác, tập trung nguồn tài phải tính toán cho đảm bảo cân đối nhu cầu Nhà nước với doanh nghiệp dân cư, tiêu dùng tiết kiệm… - Từ nguồn tài tập trung được, Nhà nước tiến hành phân phối nguồn tài để đáp ứng nhu cầu chi tiêu Nhà nước theo tỷ lệ hợp lý nhằm vừa đảm bảo trì hoạt động sức mạnh máy nhà nước, vừa đảm bảo thực chức kinh tế- xã hội Nhà nước lĩnh vực khác kinh tế - Kiểm tra, giám sát việc phân phối sử dụng nguồn tài từ NSNN đảm bảo việc phân phối sử dụng tiến hành hợp lý, tiết kiệm có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước phát triển kinh tế xã hội 2.2 Vai trò ngân sách phát triển: công cụ thúc đẩy tăng trưởng, ổn định điều chỉnh kinh tế vĩ mô Nhà nước - Thông qua NSNN, Nhà nước định hướng đầu tư, điều chỉnh cấu kinh tế theo định hướng Nhà nước cấu vùng, cấu ngành - Thông qua chi NSNN, Nhà nước đầu tư cho kết cấu hạ tầng- lĩnh vực mà tư nhân không muốn tham gia tham gia Nó tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, thức đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao đời sống dân cư - Bằng nguồn chi NSNN hàng năm, tạo lập quỹ dự trữ hàng hóa tài chính, trường hợp thị trường biến động, giá tăng cao xuống thấp, nhờ vào lực lượng dự trữ hàng hóa tiền, Nhà nước điều hòa cung cầu hàng hóa để ổn định giá cả, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng người sản xuất - Nhà nước chống lạm phát việc cắt giảm chi NSNN, tăng thuế tiêu dùng, khống chế cầu, giảm thuế đầu tư để khuyến khích đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường cung Sử dụng công cụ vay nợ công trái, tín phiếu kho bạc… để hút bớt lượng tiền mặt lưu thông nhằm giảm sức ép giá bù đắp thâm hụt ngân sách Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán người cung ứng, hay cách cung ứng cho bên có nhu cầu qua việc cấp tiền đến tay người tiêu dùng cho phép họ lựa chọn nhà cung ứng dịch vụ khác Cụ thể là: - Nhà nước sử dụng biện pháp miễn giảm thuế trợ cấp cho doanh nghiệp tư nhận cung ứng dịch vụ công cộng Ở đây, Nhà nước dùng biện pháp miễn thuế trợ cấp với mục tiêu phần lợi ích chuyển lại người tiêu dùng qua mức giá thấp Để đảm bảo cung ứng số dịch vụ công cộng cần thiết cho xã hội, quét dọn vệ sinh, thu gom rác thải, Nhà nước trợ cấp cho tổ chức tư nhân hoạt động Nhà nước miễn thuế cho doanh nghiệp tư nhân cung ứng nước cho vùng nông thông, phạt hay bắt đóng thuế cao doanh nghiệp gây tác hại cho xã hội làm ô nhiễm không khí, nguồn nước… - Nhà nước trợ cấp cho người tiêu dùng qua thuế trợ cấp trực tiếp Ví dụ: Nhà nước trợ cấp học bổng cho sinh viên học đại học; trợ cấp miễn thuế cho chương trình nghiên cứu bản; trợ cấp cho bệnh nhân qua giá bán thuốc thấp bệnh viện công… 1.3 Ký hợp đồng với tư nhân Nhà nước dùng biện pháp ký hợp đồng trực tiếp với doanh nghiệp tư nhân để mua lại dịch vụ giữ quyền phân phối dịch vụ Nhà nước ký hợp đòng với doanh nghiệp tư nhân để doanh nghiệp tự cung ứng dịch vụ theo điều khoản định Tất hoạt đoọng cung ứng dịch vụ nói trên, dù tiến hành hình thức Nhà nước người chịu trách nhiệm trước xã hội việc cung ứng chúng Vì vậy, khác với dịch vụ tư nhân trực tiếp cung ứng thu lời, dịch vụ công cộng chịu ảnh hưởng quan trọng Nhà nước việc thực thi, phân phối, chi phí, giá cả… Mỗi hình thức cung ứng dịch vụ nói có ưu điểm định, không tránh khỏi số hạn chế phát sinh Vấn đề hình thức hay sai mà điều kiện phù hợp để áp dụng hình thức Phân cấp cung ứng dịch vụ công Nếu xem xét hoạt động Nhà nước bao gồm việc quản lý nhà nước việc cung ứng dịch vụ công, thấy phân chia hai chức cấp thể mô hình sau: Chức Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán QLNN VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Cung ứng DVC Cung ứng DVC Mô hình phân bổ chức máy nhà nước Theo mô hình trên, việc thực chức quản lý nhà nước tập trung nhiều cấp quản lý cao hơn, chức cung ứng dịch vụ công lại xuống cấp tăng lên Trên thực tế, đa số dịch vụ công phù hợp với cấp địa phương, bao gồm giáo dục tiểu học, y tế công cộng, đường phố, cấp thoát nước, phòng cứu hoả, công an dịch vụ vệ sinh khác Hiệu kinh tế khẳng định ưu việc chuyển giao trách nhiệm cung ứng dịch vụ công cho cấp quyền địa phương, nhằm làm cho dịch vụ gần với người dân hơn, đồng thời tăng trách nhiệm giải trình tính động quyền địa phương Điều đó, cho thấy nguồn lực tài cho hoạt động máy Nhà nước địa phương phục vụ chủ yếu việc cung ứng dịch vụ công Việc xác định dịch vụ công thuộc phạm vi cung ứng trung ương hay địa phương vào yếu tố sau: Thứ nhất, dịch vụ có lợi chủ yếu cho quốc gia hay cho địa phương? Nếu lợi ích thuộc địa phương tác động lan truyền khác, việc cung ứng chúng chuyển giao cho cấp quyền địa phương để đạt hiệu tốt Về nguyên tắc, dịch vụ cần cung ứng đơn vị nhỏ gắn trực tiếp với người hưởng lợi, để tăng hiệu phân bổ (bằng cách chuyển việc định gần với người dân bị tác động định này), để khuyến khích sáng tạo (bằng việc tăng số người định) làm tăng ý định đóng thuế người nộp thuế (bởi dịch vụ phản ánh trực tiếp lựa chọn người dân) Tuy nhiên, cần cân nhắc đến công khu vực khiến cho quyền trung ương trì vai trò việc cung ứng dịch vụ công có tính địa phương, ví dụ giáo dục tiểu học, y tế cộng đồng an sinh xã hội để đảm bảo tối thiểu việc cung ứng điều kiện địa phương Chẳng hạn, quyền trung ương trì quyền định chương trình nội dung học tập, định tỷ lệ ngân sách cho giáo dục, chuyển giao việc cung ứng trực tiếp dịch vụ giáo dục phổ thông cho quyền địa phương Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Thứ hai, dịch vụ công cung ứng nguồn tài địa phương Việc chuyển giao việc định quyền quản lý cho quyền địa phương coi phù hợp dịch vụ cấp phát tài từ nguồn lực địa phương, Chính phủ lý can thiệp vào định địa phương Tuy nhiên, số trường hợp, quy mô hiệu tối thiếu để cung cấp dịch vụ vượt khỏi phạm vi cấp quyền địa phương việc cung ứng dịch vụ giao cho cấp quyền cao thành lập tổ chức đặc thù để cung ứng dịch vụ cho số địa phương Chẳng hạn, việc cấp nước, cung cấp điện tổ chức trường trung học phổ thông hiệu xã tự thực hiện, trường hợp có cấp huyện đứng tổ chức cung ứng chung dịch vụ nói cho xã địa bàn huyện Việc cung ứng dịch vụ công địa phương từ nguồn kinh phí sau: - Bằng nguồn kinh phí địa phương tự bảo đảm từ khoản thu độc lập địa phương - Bằng kinh phí quyền trung ương chuyển giao: Chẳng hạn việc Chính phủ cấp kinh phí bổ sung có mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia triển khai thực địa phương Chính quyền địa phương cung cấp dịch vụ cách thu phí người sử dụng Định hướng đổi quản lý dịch vụ công Việc đổi quản lý dịch vụ công trước hết phải đảm bảo tách hoạt động cung ứng dịch vụ công khỏi hoạt động quản lý nhà nước Không thể kéo dài tình trạng quan quản lý cấp can thiệp vào hoạt động sở cung ứng dịch vụ công, áp đặt chế hành lên hoạt động dịch vụ công, gây trở ngại cho sở Đồng thời, việc quan quản lý không can thiệp vào hoạt động cung ứng dịch vụ công xoá bỏ bao cấp Nhà nước sở này, làm cho sở nâng cao lực cạnh tranh điều kiện kinh tế thị trường có nhiều thành phần Để có việc tổ chức cung ứng dịch vụ công đáp ứng tốt nhu cầu tổ chức công dân, cần định hướng đổi quản lý dịch vụ công theo kết Quản lý dịch vụ công theo kết cách thức quản lý sở sử dụng hệ thống công cụ quản lý giúp cho nhà quản lý giám sát trình cung ứng dịch vụ công, có đầy đủ thông tin để đề định quản lý nhằm đạt hiệu tốt Quản lý dịch vụ công theo kết bao gồm nội dung sau: Thứ nhất, quản lý theo kế hoạch chiến lược Hệ thống theo kết có tính chiến lược hỗ trợ nhà hoạch định sách nhà quản lý đảm bảo hoạt động tiến hành để đạt mục tiêu dài hạn Hệ thống quản lý theo kết có tính chiến lược bao gồm yếu tố: Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán - Xác định mục tiêu sách thể dạng “tầm nhìn” tương lai - Xác định nguồn lực tài phân bổ để đạt mục tiêu - Xác định đầu cần thiết nhằm đạt mục tiêu - Nguồn lực tài phân bổ phù hợp để đạt đầu - Xác định hoạt động theo thời gian chi phí cần thiết để đạt đầu - Xác định số đánh giá việc hoàn thành hoạt động - Phân công trách nhiệm cá nhân đầu - Xây dựng hệ thống theo dõi để giám sát việc hoàn thành đầu Hệ thống quản lý theo kết mang tính chiến lược cho phép lập kế hoạch mục tiêu đảm bảo chúng hoàn thành dài hạn Thứ hai, quản lý chất lượng hiệu dịch vụ công Những công cụ sử dụng phổ biến để quản lý chất lượng hiệu dịch vụ công là: - Tổ chức lại quy trình làm việc để loại bỏ quy trình làm việc không cần thiết hợp lý hoá quy trình nhằm đạt hiệu cao Cải cách dịch vụ công theo mô hình “một cửa” nhằm giảm bớt thủ tục quy trình hành rườm rà, không cần thiết, tập trung việc giải dịch vụ công vào đầu mối thống để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức công dân có yêu cầu giải công việc quan hành nhà nước Mô hình “một cửa” thực thí điểm TP.Hồ Chí Minh từ năm 1995 áp dụng rộng rãi nước kể từ năm 2004 Mô hình mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, đồng thời tạo lề lối làm việc khoa học, có hiệu thân giảm tiêu cực, sách nhiễu nhân dân đội ngũ công chức - Xây dựng ý thức sử dụng nguồn lực cách kiểm tra đặt câu hỏi tiền chi phục vụ mục đích gì? - Giới thiệu văn hoá “chăm sóc khách hàng” thông qua bồi dưỡng, tập huấn, xây dựng nhóm cải tiến công việc (một công cụ quản lý chất lượng tổng thể - TQM) - Đảm bảo có mục tiêu hiệu cung ứng dịch vụ đảm bảo mục tiêu giám sát, khen thưởng cho cá nhân làm việc tốt kỷ luật trường hợp làm việc - Áp dụng phương thức quản lý chất lượng thích ứng Hệ thống quản lý chất lượng (ISO) áp dụng việc nâng cao chất lượng hiệu việc thực dịch vụ công theo chế “một cửa” Với mục tiêu chủ yếu hướng tới chất lượng hiệu quả, hệ thống quản lý chất lượng chuẩn hoá hoạt động, xây dựng quy trình làm việc khoa học, hợp lý; bảo đảm tính quán chất lượng dịch vụ công nhằm thoả mãn nhu cầu khách hàng Hệ thống dần áp dụng số lĩnh vực khác coi công cụ để đảm bảo chất lượng hiệu hoạt động khu vực dịch vụ công Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Thứ ba, tạo chế phản hồi khách hàng ứng dụng công nghệ truyền thông, thông tin để cải tiến dịch vụ công Việc tiếp xúc với người dân, lắng nghe ý kiến có phản ứng với ý kiến, đóng góp ngày trở nên quan trọng Cơ chế phản hồi thu thập thông tin từ khách hàng dịch vụ công tình hình cung cấp dịch vụ này, chẳng hạn thời gian, thái độ ứng xử công chức, chất lượng dịch vụ, việc giải khiếu nại Các biện pháp lấy ý kiến khách hàng là: hộp thư góp ý khách hàng, thông báo công khai số điện thoại hòm thư điện tử email, nhận đóng góp ý kiến khách hàng, mở thăm dò ý kiến khách hàng , bố trí lịch tiếp thủ trưởng quan… Một phương thức có hiệu để thực kiểm tra hành vi bên cung ứng dịch vụ, tìm nguyên nhân gây nên vướng mắc giải vấn đề bất hợp lý sách thủ tục Những ý kiến phản hổi phải lãnh đạo đơn vị quan tâm, tổng kết rút kinh nghiệm đưa định quản lý hoạt động đơn vị Cần công bố cho dân biết cách cung ứng dịch vụ Việc giải khiếu nại đắn nhanh chóng tạo tác động tích cực đến quan cung ứng dịch vụ công Các quan phải có chế phân tích thông tin phản hồi thông báo cho người phụ trách đơn vị vấn đề xảy Kết giải khiếu nại phải công bố công khai Việc ứng dụng công nghệ truyền thông thông tin cung ứng dịch vụ công điều kiện quan trọng để đảm bảo cung cấp thông tin cho người dân hoạt động cung ứng dịch vụ công Nhà nước tạo điều kiện tiếp nhận ý kiến phản hồi Trong thời đại khoa học công nghệ, việc cải cách dịch vụ công có bước tiến nhanh biết áp dụng rộng rãi công nghệ thông tin cung ứng dịch vụ công Thực tế cho thấy, nơi trọng đầu tư phát triển công nghệ thông tin ttrong cung ứng dịch vụ công giảm bớt đáng kể thời gian cung ứng dịch vụ, tạo cách thức làm việc có khoa học hiệu Việc ứng dụng có hiệu công nghệ thông tin coi mắt xích trọng yếu dẫn đến đổi toàn quy trình cung ứng dịch vụ công xã hội hoá dịch vụ công Việc Nhà nước trực tiếp cung ứng dịch vụ công nghĩa tổ chức Nhà nước có hiệu tư nhân Trên thực tế, có nhiều tổ chức công hoạt động hiệu quả, gây tổn thất cho xã hội lãng phí nguồn lực ngân sách nhân dân đóng góp Xã hội hoá chủ trương đắn Đảng Nhà nước ta nhằm cải cách dịch vụ công Có thể hiểu xã hội hoá trình huy động, tổ chức tham gia rộng rãi, chủ động nhân dân tổ chức vào hoạt động cung ứng dịch vụ công sở phát huye tính sáng tạo khả đóng góp người Xã hội hoá dịch vụ công bao gồm nội dung ban sau: Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Một là, chuyển giao dịch vụ công cho khu vực tư Đối với dịch vụ công mà Chính phủ không cần can thiệp, can thiệp hiệu Chính phủ chuyển giao nhiệm vụ cho khu vực tư, tức cho phép tổ chức khu vực tư tham gia vào cung ứng dịch vụ công Việc Chính phủ chuyển giao dịch vụ công mở hội cạnh tranh cho loạt dịch vụ có tham gia khu vực tư nhân Vậy dịch vụ công chuyển giao: Về nguyên tắc, dịch vụ công có tính chất cá nhân có tham gia tư nhân Những dịch vụ có đặc điểm sau: - Là dịch vụ có tính cạnh tranh, thu hút tư nhân tham gia vào việc cung ứng - Là dịch vụ mà Nhà nước xác định đầu với phí tổn thấp - Là dịch vụ không ảnh hưởng đến ổn định trị an ninh quốc phòng Các loại dịch vụ giáo dục, y tế, cung cấp điện, nước sinh hoạt, nhà ở, vệ sinh môi trường, tư vấn, bảo hiểm… Hai là, huy động đóng góp tổ chức công dân Việc huy động đóng góp tổ chức công dân thực với hai phương thức bản: - Huy động kinh phí đóng góp dân vào việc cung ứng dịch vụ công Nhà nước - Động viên, tổ chức tham gia rộng rãi, chủ động tích cực tổ chức công dân vào trình cung ứng dịch vụ công, đa dạng hoá hoạt động cung ứng dịch vụ công cộng sở phát huy công sức trí tuệ dân Chẳng hạn, huy động chất xám, lực quản lý, công sức người dân vào hoạt động cung ứng dịch vụ công Xã hội hoá dịch vụ công có tác động tích cực sau: - Việc chuyển giao số dịch vụ công cho sở Nhà nước tạo môi trường cạnh tranh tổ chức tạo hội cho người tiêu dùng lựa chọn sử dụng dịch vụ tốt Các tổ chức luôn phải đổi quản lý, nâng cao hiệu để tồn chế cạnh tranh - Việc xã hội hoá dịch vụ công tạo điều kiện cho người tham gia tích cực vào hoạt động này, phát huy khả lực tiềm tàng xã hội, khơi dậy tính sáng tạo chủ động tích cực người dân, nhờ đa dạng hoá tăng nguồn cung ứng dịch vụ công cho xã hội - Xã hội hoá dịch vụ công bao hàm ý nghĩa động viên đóng góp kinh phí người cho hoạt động cung ứng dịch vụ công Nhà nước Trong điều kiện ngân sách Nhà nước hạn hẹp, khối lượng dịch vụ công cộng cần phải cung ứng cho xã hội lại lớn việc huy động phần đóng góp nhân dân làm giảm gánh nặng cho Nhà nước, tập trung ngân sách vào Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán nhiệm vụ trọng tâm nghiệp công nghiệp hoá, đại hoá đất nước giai đoạn - Xã hội hoá dịch vụ công điều kiện phân hoá giàu nghèo ngày tăng chế thị trường nước ta giải pháp cần thiết để góp phần tạo công tiêu dùng dịch vụ công Điều có nghĩa là, tiêu dùng nhiều dịch vụ công phải trả tiền nhiều Riêng trường hợp cung ứng dịch vụ tối cần thiết cho người thuộc diện khó khăn, nghèo đói, đối tượng sách Nhà nước cần có quy định ưu đãi phù hợp để đảm bảo công xã hội Tuy nhiên, bên cạnh mặt tích cực, trình xã hội hoá không quản lý phù hợp nảy sinh tiêu cực, chẳng hạn việc tổ chức tư nhân tăng phí dịch vụ, không đảm bảo chất lượng dịch vụ … Điều cần lưu ý là: tất hoạt động cung ứng dịch vụ công dù tiến hành hình thức Nhà nước người chịu trách nhiệm trước xã hội việc đảm bảo cung ứng chúng Vì vậy, khác với hàng hoá dịch vụ thông thường khác, dịch vụ công chịu ảnh hưởng quan trọng Nhà nước việc hình thành, phân phối, chi phí giá Nói cách khác, Nhà nước có trách nhiệm đạo, tổ chức, điều hành, kiểm tra, giám sát việc cung ứng dịch vụ nhằm đảm bảo mức cao nhu cầu nhân dân Tóm lại, cung ứng dịch vụ công trách nhiệm Nhà nước trước xã hội, thể trực tiếp vai trò Nhà nước trước tổ chức công dân Nhà nước bảo đảm dịch vụ công cách trực tiếp cung ứng can thiệp gián tiếp vào hoạt động tổ chức công, tự cung ứng dịch vụ công Trong xu dân chủ hoá đời sống xã hội ngày mạnh mẽ, cải cách dịch vụ công trở thành nội dung quan trọng cải cách hoạt động Nhà nước nhằm nâng cao hiệu hiệu lực hoạt động Nhà nước làm cho Nhà nước đáp ứng ngày tốt nhu cầu công dân CHƯƠNG III QUẢN LÝ CÔNG SẢN I- KHÁI QUÁT VỀ CÔNG SẢN Khái niệm công sản Ở Việt Nam, công sản quan niệm tài sản công- tài sản thuộc sở hữu toàn dân Điều 17 Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 quy định :”đất đai, rừng núi, sông hồ, nguồn nước, tài nguyên lòng đất, nguồn Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán lợi vùng biển, thềm lục địa vùng trời, phần vốn tài sản Nhà nước đầu tư vào xí nghiệp, công trình thuộc ngành lĩnh vực kinh tế, văn hoá, xã hội, khoa học, kỹ thuật, ngoại giao, quốc phòng, an ninh tài sản khác mà pháp luật quy định Nhà nước thuộc sở hữu toàn dân” Các quan nhà nước, tổ chức công dân Việt Nam có quyền nghĩa vụ quản lý, bảo vệ công sản theo chế độ Nhà nước quy định Mọi vi phạm vào tài sản công phạm tội xâm phạm tài sản quốc gia, tài sản xã hội chủ nghĩa Công sản bao gồm tất tài sản (động sản bất động sản) thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý để sử dụng vào mục đích phục vụ lợi ích Nhà nước , lợi ích toàn dân Công sản có đặc trưng chủ yếu sau đây: - Về sở hữu, công sản tài sản thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước người đại diện chủ sở hữu - Về mục đích sử dụng, công sản sử dụng lợi ích chung đất nước, nhân dân - Về chế độ quản lý, công sản quản lý theo quy định Nhà nước Ở tầm vĩ mô, công sản quản lý thống theo pháp luật Nhà nước Về quản lý sử dụng (quản lý vĩ mô) công sản Nhà nước giao cho quan, tổ chức cá nhân quản lý sử dụng có thời hạn theo chế độ Nhà nước Mọi nhượng, bán, cho thuê,…công sản phải quy định pháp luật Vai trò công sản Công sản có vai trò đặc biệt quan trọng: Một là, công sản tài sản vật chất, cải đất nước, phản ánh sức mạnh kinh tế đất nước, tiền đề, yếu tố vật chất để Nhà nước tổ chức thực mục tiêu phát triển kinh tế đề Hai là, việc sử dụng, khai thác tài sản công có tác dụng kích thích trình phát triển kinh tế -xã hội , tạo khoản thu lớn cho tài công Hằng năm nguồn lợi từ việc khai thác tài nguyên khoáng sản…của đất nước tạo nên phần thu lớn quan trọng cho ngân sách Nhà nước Ba là, tài sản công, đặc biệt tài sản quan Nhà nước phản ánh trình độ đại hoá hành quốc gia, đại hoá hoạt động công sở Bốn là, phận tài sản công thuộc sở hạ tầng kỹ thuật sở hạ tầng xã hội (đường xá, cầu cống, công trình thuỷ điện, thủy lợi, công trình văn hoá…) phản ánh tính đại, trình độ đô thị hoá đất nước Tài sản công hình thành lĩnh vực điều kiện, tảng cho phát triển đất nước theo đường lên văn minh, đại Phân loại công sản Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Có nhiều cách phân loại tài sản công Ở giới thiệu cách phân loại tài sản công theo đối tượng quản lý sử dụng tài sản bao gồm: - Tài sản công thuộc khu vực hành nghiệp – tài sản Nhà nước giao cho đơn vị hành chính, nghiệp quản lý sử dụng - Tài sản công giao cho doanh nghiệp quản lý sử dụng - Tài sản dự trữ Nhà nước - Tài sản thuộc kết cấu hạ tầng phục vụ lợi ích công cộng - Đất đai tài nguyên khác Mỗi loại tài sản công khác có yếu tố riêng chi phối Do vậy, cần có nghiên cứu, xem xét cụ thể loại tài sản nhằm tạo lập chế quản lý hiệu cho loại tài sản công II- SỰ CẦN THIẾT , NGUYÊN TẮC VÀ YÊU CẦU QUẢN LÝ CÔNG SẢN Sự cần thiết quản lý công sản Quản lý công sản trình tác động điều chỉnh vào hình thành vận động công sản nhằm khai thác, sử dụng công sản cách có hiệu lợi ích đất nước Quản lý công sản tất yếu, thể qua số điểm sau đây: Một là, công sản tài sản đất nước, nhân dân, việc quản lý tốt để tạo lập, khai thác sử dụng công sản hiệu đòi hỏi khách quan trình xây dựng phát triển đất nước Đó nhiệm vụ quan trọng Nhà nước quốc gia Hai là, công sản (đặc biệt sở hạ tầng kỹ thuật hạ tầng xã hội) phản ánh phát triển quốc gia, địa phương, vùng Nhà nước cần có kế hoạch tạo lập, quản lý, khai thác phần tài sản công cách hợp lý, đồng đều, nhằm đảm bảo phát triển cân đối vùng, miền, lãnh thổ Ba là, công sản, đặc biệt phần tài sản công quan nhà nước, phần vốn vật quan, hình thành từ nguồn chi tiêu công Đó điều kiện bảo đảm cho quan nhà nước thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao Quản lý tốt phần tài sản công quan nhà nước qua việc mua sắm, sử dụng, bảo quản tài sản công, chống thất thoát lãng phí đòi hỏi đồng thời trách nhiệm, nghĩa vụ tất cán công chức quan nhà nước Cuối cùng, quản lý tài sản công yêu cầu mong muốn công dân Tạo lập, khai thác, sử dụng tài sản công có ý nghĩa kinh tế, trị, xã hội to lớn Uy tín cuả Nhà nước, cán công chức Nhà nước, phần lớn công dân đánh giá thông qua việc quản lý, sử dụng tài sản công Trong tiến trình, cải cách hành quốc gia, Đảng Nhà nước ta trọng đến quản lý công sản Luật phòng, chống tham nhũng, pháp lệnh cán Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán công chức quy định rõ yêu cầu, điều kiện sử dụng tài sản công cán công chức Nhà nước Nguyên tắc quản lý công sản Mục tiêu quản lý công sản nhằm tạo lập, khai thác, sử dụng công sản cách hợp lý, hiệu tốt cho trình thực công nghiệp hoá, đại hoá phát triển đất nước, xây dựng hành quốc gia vững mạnh Để đạt mục tiêu nêu trên, công sản đựơc quản lý theo nguyên tắc sau đây: Một là, tập trung thống Công sản tài sản quốc gia phải tập trung theo quy định pháp luật thống Nhà nước Việc phân cấp quản lý công sản nhằm phân công trách nhiệm, nghĩa vụ cho ngành, cấp quản lý tài sản công thuộc ngành, địa phương theo luật pháp thống Nhà nước Tuyệt đối không phân chia tài sản quốc gia, tài nguyên đất nước, Nhà nước giao quyền quản lý tài sản công cho ngành, đơn vị để thực tốt nhiệm vụ chức giao Mọi chiếm dụng công sản làm riêng vi phạm pháp luật Hai là, theo kế hoạch Quản lý công sản phải sở kế hoạch lập Điều có nghĩa việc khai thác công sản có, tạo lập công sản mới, sử dụng công sản theo kế hoạch Quản lý công sản theo nguyên tắc kế hoạch cho phép việc khai thác, sử dụng công sản phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế quốc dân, tạo lập cân đối, hài hoà quản lý công sản, đặc biệt tài nguyên khoáng sản, công trình thủy lợi, thuỷ điện… Tính kế hoạch cho phép quan, đơn vị chủ động sử dụng có hiệu quả, hợp lý tài sản quốc gia Nguyên tắc chống khuynh hướng tuỳ tiện, tự khai thác, tạo lập sử dụng công sản Ba là, nguyên tắc tiết kiệm Công sản phải quản lý tốt nhằm bảo đảm sử dụng cách tiết kiệm Tiết kiệm cần nhận thức theo hai khía cạnh: -Tiết kiệm phải đáp ứng tính hợp lý tạo lập, khai thác sử dụng công sản - Tiết kiệm phải đảm bảo hiệu công sản Việc quản lý công sản phải tạo điều kiện để công sản phục vụ hợp lý hiệu cho trình xây dựng, phát triển đất nước, phục vụ tốt trình cải cách hành quốc gia phục vụ cho việc quản lý điều hành đất nước Nhà nước Yêu cầu quản lý công sản Việc quản lý công sản phù hợp phải thực yêu cầu chủ yếu sau: Một là, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đất nước ngành, địa phương Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán - Đối với nhóm công sản tài nguyên khoáng sản, đất đai, sông ngòi, ao hồ, vùng biển, vùng trời…việc khai thác, sử dụng phải theo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đất nước, ngành địa phương Điều cho phép khai thác sử dụng công sản hợp lý, hài hoà, cân đối vùng, ngành nước - Đối với nhóm công sản phục vụ cho cộng đồng đường sá, cầu cống, công trình thủy lợi, thuỷ điện, công trình văn hoá xã hội …việc tạo lập đầu tư xây dựng khai thác sử dụng phải theo kế hoạch phát triển kinh tế xã hội thời kỳ, địa phương Thực tế chứng minh không phù hợp với kế hoạch tạo nên lãng phí, thất thoát, xuống cấp tài sản công - Đối với tài sản công quan nhà nước – yếu tố vật chất để quan thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao - việc quản lý công sản phải phù hợp với kế hoạch hoạt động đơn vị Việc quản lý công sản theo kế hoạch cho phép tài sản công phát huy tốt vai trò mình; ngược lại nguồn gốc tham nhũng, tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước Kế hoạch mua sắm sử dụng tài sản công phận kế hoạch đơn vị, ngành, địa phương kinh tế quốc dân Hai là, việc quản lý công sản phải xác định cụ thể, chi tiết từ chủ thể đến đối tượng quản lý Khi xác định đối tượng quản lý phải cụ thể phạm vi, thời gian, không gian, số lượng, khối lượng Đồng thời phân công cụ thể cho đơn vị, ngành quản lý phải quy định rõ ràng, cụ thể trách nhiệm quản lý Yêu cầu cho phép xoá bỏ tình trạng nhiều đơn vị, cá nhân quản lý đối tượng công sản Yêu cầu cụ thể đòi hỏi phân công quản lý cần xem xét cụ thể lực đơn vị, cá nhân Điều đó, cho phép giao công sản cho quan, đơn vị hay cá nhân phải phù hợp với khả quản lý quan, đơn vị hay cá nhân Thực tế cho thấy rằng, không cụ thể, chi tiết phân công quản lý công sản tạo điều kiện cho lãng phí sử dụng công sản , làm hư hỏng, thất thoát công sản Ba là, quản lý công sản phải gắn với trách nhiệm vật chất cá nhân quản lý Công sản tài sản đất nước, nhân dân Trong trình khai thác, sử dụng, công sản giao cho quan, cá nhân phụ trách Nhằm nâng cao trách nhiệm cá nhân, cần thông qua pháp luật để gắn trách nhiệm vật chất cá nhân, đơn vị thực quản lý Việc sử dụng, khai thác công sản phải theo pháp luật, chế độ quy chế quan Bên cạnh đó, đề cao trách nhiệm vật chất cá nhân giao quyền quản lý trực tiếp quan, đơn vị giao quản lý Gắn liền với trách nhiệm vật chất cần có chế độ khen thưởng vật chất thoả đáng nhằm kích thích tính tích cực, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm quan, cá nhân trực tiếp quản lý tài sản công Thực yêu cầu cho phép tránh hai khuynh hướng: Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán - Công sản chung không chịu trách nhiệm, dẫn đến việc sử dụng, khai thác bừa bãi gây nên hư hỏng, thất thoát - Biến công sản thàn riêng cá nhân Đây tượng đặc quyền, đặc lợi sử dụng tài sản công bừa bãi cán công chức Nhà nước Bốn là, quản lý công sản phải đáp ứng yêu cầu công khai Yêu cầu công khai quản lý công sản phải thực vấn đề chủ yếu: - Công khai luật pháp, chế độ, quy chế khai thác sử dụng công sản từ tài sản lớn tài nguyên đến tài sản nhỏ máy tính, máy fax, bàn làm việc… - Công khai chế độ tài khai thác sử dụng công sản Chẳng hạn công khai thuế tài nguyên, thuế đất, phí đường bộ, phí cầu phà…Việc công khai nhằm tạo điều kiện cho công dân, tổ chức có liên quan hiểu biết để chủ động thực - Công khai chế độ sử dụng tài sản công quan nhà nước Chẳng hạn chế độ xe công, điện thoại, nhà cửa….đối với đối tượng cán công chức Việc công khai cho phép hạn chế tình trạng tham nhũng, đặc quyền, đặc lợi cán sử dụng tài sản công Yêu cầu công khai quản lý tài sản công cho phép thực chế “dân biết, dân kiểm tra” quản lý công sản Đây yếu tố đảm bảo dân chủ công tác quản lý Nhà nước nói chung quản lý công sản nói riêng III QUẢN LÝ TÀI SẢN TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC Công sản theo đặc điểm hình thành tính chất sử dụng chia làm nhiều loại Ngoài nguyên lý quản lý chung, loại công sản có chế riêng phù hợp với đặc điểm hình thành tính chất sử dụng Trong phần tập trung nghiên cứu việc quản lý tài sản công quan nhà nước Tài sản công quan nhà nước Tài sản công quan nhà nước tài sản hình thành từ nguồn: - Được quan chủ quản giao thành lập đất đai, nhà cửa, phương tiện làm việc… - Được mua sắm theo quy định từ nguồn ngân sách quan - Được cấp phát bổ sung, tài trợ thêm trình hoạt động - Được tổ chức quốc tế tài trợ - Quà biếu, tặng cho đơn vị, quan… Dù hình thành từ nguồn tài sản quan nhà nước thuộc sở hữu toàn dân mà Nhà nước đại diện chủ sở hữu Tài sản Nhà nước giao cho đơn vị quản lý sử dụng để thực chức năng, nhiệm vụ giao Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Tài sản công quan nhà nước bao gồm nhiều chủng loại phong phú đa dạng Xuất phát từ yêu cầu quản lý, phân loại tài sản công vào đặc điểm tiêu hao tài sản : - Loại tài sản tiêu hao: Là loại tài sản qua sử dụng làm tính chất, hình dạng, tính ban đầu vật Ví dụ: giấy, mực, đồ ăn, thức uống… - Loại tài sản không tiêu hao: Là loại tài sản dù qua sử dụng mà giữ tính chất, hình dạng, tính ban đầu Những tài sản sử dụng nhiều lần, khấu hoa thời gian dài Đó tài sản cố định gồm: đất đai, nhà cửa, kiến trúc,xây dựng, máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải, phương tiện truyền dẫn; dụng cụ làm việc; súc vật làm việc, súc vật cho sản phẩm (nếu có); lâu năm, tài sản công khác… Tài sản công quan nhà nước nguồn lực, điều kiện vật chất bảo đảm cho đơn vị hình thành Thực tốt chức năng, nhiệm vụ giao, sở để đơn vị tồn tại, phát triển Quản lý tốt tài sản công có ý nghĩa kinh tế trị xã hội to lớn không quan mà với toàn xã hội Nội dung quản lý tài sản công quan nhà nước Tài sản công quan nhà nước quản lý theo khâu: - Quá trình hình thành tài sản công - Khai thác, sử dụng tài sản công - Kết thúc sử dụng tài sản công 2.1 Quản lý trình hình thành tài sản công quan nhà nước Một là, quan thành lập, với quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, quan cấp số tài sản ban đầu định để làm công sở phương tiện làm việc bao gồm: đất đai, nhà cửa, phương tiện lại phương tiện việc…Cơ quan có toàn quyền sử dụng tài sản để thực nhiệm vụ giao Bên cạnh tài sản cấp, quan có kế hoạch mua sắm tài sản ban đầu từ nguồn ngân sách quan Những tài sản quản lý theo quy chế quan xây dựng sở chế độ Nhà nước đặc thù hoạt động quan Quy chế thảo luận dân chủ, công khai Từng loại tài sản giao cho đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp phụ trách quản lý, khai thác sử dụng cần công bố công khai cho tất công chức quan biết để thực kiểm tra, giám sát Hai là, việc mua sắm bổ sung tài sản Tài sản quan mua sắm bổ sung, năm thực thông qua kế hoạch năm Theo quy trình kế hoạch, đơn vị quan lập dự trù đề nghị mua sắm Cơ quan tập hợp dự trù đơn vị đưa vào kế hoạch ngân sách năm Căn vào kế hoạch ngân sách để tổ chức mua sắm tài sản quan Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Trong công tác quản lý cần ý mua sắm tài sản ghi vào kế hoạch Tuyệt đối không thực nhu cầu kế hoạch Trừ trường hợp cấp chủ quản bổ sung, tổ chức quốc tế tài trợ, có quà biếu, tặng… 2.2 Quản lý trình khai thác, sử dụng, bảo quản tài sản Đây khâu có ý nghĩa quan trọng việc phát huy hết hiệu tài sản công Quản lý khâu cần tập trung xử lý số vấn đề chủ yếu sau: - Giao tài sản cho đơn vị, cá nhân trực tiếp chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, bảo quản - Xây dựng ban hành nội quy, quy chế sử dụng tài sản công - Có kiểm kê đột xuất định kỳ tài sản công quan Qua kiểm kê, đánh giá số lượng, chất lượng tài sản công - Thường xuyên kiểm tra trình sử dụng, bảo quản tài sản công - Xử lý trường hợp rủi ro xảy có liên quan đến tài sản công quan Tài sản cần sửa chữa, bảo dưỡng theo yêu cầu kỹ thuật đặc điểm sử dụng Mọi sửa chữa, bảo dưỡng phải có kế hoạch theo lịch trình kỹ thuật sử dụng Tránh tuỳ tiện sửa chữa, bảo dưỡng tài sản Đồng thời cần tuân thủ quy định chặt chẽ quản lý tài hoạt động Kết thúc trình sử dụng tài sản công: Tài sản công hết kỳ sử dụng, khấu hao hết đổi kỹ thuật tiến hành lý Quá trình lý phải tuân thủ quy định pháp luật sau: - Thành lập ban quản lý - Căn vào đặc điểm kỹ thuật, giá trị tài sản lại để lựa chọn phương thức lý phù hợp: + Thanh lý theo hình thức bán đấu giá Thường áp dụng tài sản có giá trị lớn máy móc, thiết bị phương tiện vận tải đổi kỹ thuật + Thanh lý theo hình thức quy định giá Thường áp dụng tài sản có giá trị thấp, khấu hao hết song sử dụng Hình thức lý thường cán công chức nội quan Dù hình thức phải công bố thực công khai Đồng thời phải tuân thủ nghiêm ngặt chế độ quản lý tài Ở tránh tình trạng đặc quyền, đặc lợi số cán lãnh đạo quan lý tài sản công 2.3 Một số nội dung chủ yếu đổi quản lý tài sản công quan nhà nước Cùng với tiến trình cải cách hành quốc gia, cải cách quản lý tài công, đổi quản lý tài sản công quan nhà nước, cần tập trung thực số nội dung chủ yếu sau: Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán Một là, hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công quan nhà nước, dặc biệt phương tiện lại, công cụ làm việc… nhằm bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, chống lãng phí, tiêu cực tham nhũng… Hai là, tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc quản lý sử dụng tài sản công quan nhà nước Trong đó, cần xây dựng chế đảm bảo kiểm tra, kiểm soát dân (cơ quan dân cử công dân) việc sử dụng tài sản công Ba là, chế pháp lý, với tính răn đe mạnh cá nhân, lãnh đạo công chức trực tiếp quản lý, sử dụng bảo quản tài sản công thất thoát tài sản công quan nhà nước Bốn là, đổi công tác thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản quan nhà nước Bảo đảm cắt bỏ nhu cầu đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản vượt tiêu chuẩn định mức, thật chưa cần thiết Kiên không toán, toán khoản chi đầu tư, mua sắm tài sản dự toán ngân sách duyệt Năm là, kiên xử lý dứt điểm trường hợp sử dụng tài sản công sai mục đích chưa sử dụng Điều phối tài sản bảo đảm đưa vào sử dụng hợp lý, hiệu Sáu là, xây dựng quy chế nhằm phân định rõ quyền hạn trách nhiệm vật chất thủ trưởng Bộ, ngành, địa phương, đơn vị việc quản lý tài sản công quan nhà nước Đồng thời, kiện toàn tổ chức máy quản lý tài sản công từ Trung ương đến sở nhằm tạo nên phối hợp nhịp nhàng quy định rõ ràng trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn cấp, cá nhân quản lý tài sản công quan nhà nước Cảm ơn bạn tải file từ VnAccounting.Net | Cộng đồng Dân Kế toán Kiểm toán
- Xem thêm -

Xem thêm: CHUYÊN đề QUẢN lý tài CHÍNH CÔNG, DỊCH vụ CÔNG và CÔNG sản, CHUYÊN đề QUẢN lý tài CHÍNH CÔNG, DỊCH vụ CÔNG và CÔNG sản